[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 24.—29. vihik (lõpetis—nälpsama)

Tööversioon


Päring: osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 3 artiklit

jaurama `jaura|ma, jaura|ta Ans Khk L Jür Kõp Vil M(-me, da-inf -de, -te Hls Krk) Urv; `jaura|mma Plv, -mõ Krl; `jaurama Lüg(-maie) Jõh
1. mõttetut juttu ajama, üht ja sama korrutama, lärmitsema, kisama tüdruk `jaurab `pääle kallal: osta ning osta Ans; ` jauras `joonust pεεst muidu Khk; mes sa sii `jaurad `jälle, tääl põle kedägi jutto, `jaurab edesi peal Mar; misa röögit, misa kurat́ `jaurat Krl
2. jändama; jamama; möllama, mõttetult sekeldama; rumalusi tegema mis sa `jaurad nende raamatutega Vig; temä jauraśs küll oma elu sehen; ta `mü̬ü̬räss ja `jaurass ku ull Krk || käärima hakkama (õllest) kui kraad saab `sisse, peab kohe `jaurama akkama, et `aega ei saa apuks menna PJg
Vrd joorama, jourama, jõurama, jäurama, jöurama
jourama `jourama Jõe, van Jäm/`jourada, jourata/, Emm Kse Han Tõs Lai jõurama, lärmitsedes liikuma; (suure häälega) nutma; möirgama; mörisema (pullist) poiss - - `jourab aga `peale Jõe; Üks jourab natust aega, jεεb magama, teina jourab öö otsa umiguni Emm; küll meie vana täna `mouras ja `jouras Han; mõni ärg `jourab, mürab ja lõhub `aedu Tõs; `jouras kui ull Lai || ilmaaegu rääkima mis‿sa ette `jourad Jäm Vrd jaurama, jõurama, jäurama, jöurama
jõurama `jõura|ma IisR Trm Ksi Krk(-me) Võn(-mma) Ote Vas Räp, da-inf jõurata Kse HJn JMd Kod(jõõrata) Lai KJn Trv T(jõorata), jõura|da Rõu, -dõ Urv; `jöurama Pöi Rei, jöurata Khk, `jöura|ta Iis, -da Mus
1. valju või hirmsat häält tegema, (suure häälega) nutma; möirgama, mörisema (pullist); vinguma (seast) sönnid lähvad jöurates `metsa; poisid `jöuravad laulda tänakus; `jöurab paigulist peresid `kautu `juua täis Khk; juba suur poesike, aga `jõuramiss ei jätä vi̬i̬l maha; siga `jõurab, tahab süädä; koer `jõurab; mes sa nüid nõnna `jõurad ja `müiräd (tuulest, rajust) Kod; purjus inime ikki `jõurab KJn; ei tiiä, mis tol `poisksel viga piäss olema, et `jõurap sääl? Kam; mi‿sa `jõurat (nutad) Vas || halvustavalt rääkima, sõimlema – Kod
2. möllama, mürgeldama; hullama, vallatlema sii näd `jöurasid ja `kambri puhas pahupidi `keertsid Mus
Vrd jaurama, jourama, jõõrama

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur