[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–31. vihik (a–pari)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Leitud 1 artikkel

hommuk ommu|k g -ku Saa Trm MMg Äks Ksi Lai KJn SJn Vil M T Har(h-), -gu hajusalt T(`omgu), Krl Har(h-); ommo|k g -ku Äks Võn(-gu), -go Kod; hommug g -u Har; n, g ommuku Trm VlPõ(-ko KJn; omuku) Trv Krk; (h)ummu|k Urv Krl Lut, hummo|k, -o|g g -gu VId(-u|g Rõu); oomu|k, uomu|k g -ku, -gu Lei

1. hommik kella `kümneni `loetse ommukus Saa; nõnna ilusast põles see uńnik ära, teisel ommukul põld `ühte puud ega mätast Trm; suab ommogoni lehemi `lüpsä Kod; ommukust akati `piale, kas linu `ropsima ehk Lai; ommuku ja `lõune vahel on keskommuku SJn; ma oian pühäbä ommukus vi̬i̬ĺ sedä ääd `leibä Vil; ärä jätä ommukuse Trv; joba om ommuku kähen; neid ommukit‿o küll, et kari peris ruukostini laudan‿o Krk; `mõisan kikass joba `kiŕgnu, siss tullu ommuk ka; poesi lätsivä ärä joba ommukust jagu (hommikupoolel) Ran; ommukuss `olli veri `kinni jäänu; ommen `omguss om meil seene Nõo; mõnikõrd ooda und ommoguni Võn; kell üits `ü̬ü̬se, siss olliva kõ̭iḱ rehe man, muidu es jõvvava ommuguss ärä `pessä Ote; `sääntside ilusidõ hummukidõga om egäl ütel rõ̭õ̭m ja hää tü̬ü̬d tetäʔ Urv; õdak tulõ õnnõgõ, hommuk tulõ hoolõgõ Krl; ma olõ paĺlu hommukuid `u̬u̬tanuʔ, ega˽ma˽telle `perrä ei˽lähäʔ Har; ta ka muidugu `kaṕjass hummogust õdaguniʔ Vas; `täämba uomukust sattõ vihm Lei || hommikusöök Hummok `sü̬ü̬d́e kellä `katsa `paiko Räp
2. ida tuul on `pü̬ü̬rnud ommogo Kod; täna on tuul - - ommukust Lai; jäŕv olli põhja ja ommuku pu̬u̬l Trv; tuul om ommukust är käänden Krk; `väega suur must piĺv õdagust `tuĺle ja lät́s ommogule Võn; päiv nõsõss hommugu pu̬u̬lt Har; vari kääńüss jo hummogohe Se

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur