[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 24.—29. vihik (lõpetis—nälpsama)

Tööversioon


Päring: osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 2 artiklit

issand `issand R eP(`e- Rid) Krk/-t/, i- Khk Muh Ris Kei VJg Iis Trm Kod Krk Nõo Har, g -a, g -e Krk; `issänd Krk/-ńt/ San Se, i- Krk/-t/ Puh Nõo Krl Vas Lut(-ńd) Kra/e-/, `iśsänd KJn Ran, i- Trv Se, g , g -e Krk San Krl
1. jumal a. jumala või Jeesuse austav kõnetlussõna Kui `issand `annab `ingekese, sis ka `leivakese (öeld lapse sündimisel); Kui `issand `inge `annab, küll kurat `toito tuob (öeld vaesest ja paljulapselisest perest, kes vargusega tegeleb) Lüg; kui issand tahab siis kasub vili ka Khk; see `essanda kaarikas tuli ta `kaela Rid; papa mamma paganast, isa ema issandast VJg; miu vanaemä ütel iki: `issäńt Jeesuss `Kõrstuss Krk; ei˽saa˽kõ̭iḱ `taiva`riiki, kiä issänd issänd `ütleseʔ Vas; `taivatsõ `issändä i̬i̬h Se; issänd jummaĺ, kaĺliss poig, pühä riśt ~ vaim (öeld risti ettelöömisel) Lut || (nõrgenenud tähendusega) teised alles `ingasid, kõik alles `issanda rahus Lai; maka nüid üit́s issänte (sügav) uni Krk; puja˽`ku̬u̬li ärʔ, a imä jäi iks elämä, tu̬u̬ oĺl periss issändä imeʔ Vas b. fig `issanda püss (äkilisest inimesest) Kuu; Abe `itsis `issanda `puole (surnud) Lüg; `Ärga tämälä pakkugagi, tämä `issanda`väimäs jua ei taha `viina; Sie inimene on juba `issanda `karjas (surnud); Sinu nuga on vist küll `issanda `karjas (kadunud) Jõh; päävad lähvad issanda (surma) `poole Trm
2. (välj imestust, üllatust, ehmatust jne) `issand sinu, mis sie sinu uvitab Hlj; Oi sa `issanda vägi, misuke poiss, `ninda ilus et IisR; Oh issand! Issand, kui tore Jäm; oh sina `issand! ei tule seda`korda `meele mette; oh minu `issand! oh `issand `oitku Muh; `kaeksa last, issand jumal ega sa ei saand kodu ega tuas `istuda Kei; võeh, issand küll! nagu imetsäd Kod; tareahjul olli maakivedest sein `siante, et `issant oia piip; `issäńt alaste, mitte ei tule `mi̬i̬li Krk; `iśsänd keelä kaedsa (jumal hoidku) Ran; ja käsitside `peśti rüḱki, oi issänd Nõo

majesteet majestee|t Rõu Plv/-t́/, -te|t Lüg, g -di; majes|tiet Lüg, -ti̮i̮t́ Trv; maiestee|t Mar VJg KJn Har/-t́/, `maiestie·|ti VNg, g -di; `maiestiet Kuu; pl maies|tiedid Ris, majas- JJn

1. keisri või kuninga austav nimetus `maiestie·ti valitse `riiki VNg; vene `keiser õli majestiet Lüg; `keisre maiesteeti meil `praegu põle küll KJn; keiserlik `kõrguss maiesteet́ Har
2. (kartulisort) majestedi `kartulid on ka, nied on `niiskesed siledad ja `äste `suurest `kasvasid ka; `praigase aja majestedid ei õle iad Lüg; majastiedid, mina pidasin [neid] päris iaks kartuliks JJn

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur