[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 24.—29. vihik (lõpetis—nälpsama)

Tööversioon


Päring: osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 2 artiklit

nikerduse|sõna nikastuse arstimise sõnad mina kuuli ka nikerduse sõnu, aga noid sai lugeda, kel `amba i̮i̮n alali (alles) Ran Vrd nikertse|sõna

nõidus `nõidus Lüg Jõh Pöi Muh hajusalt L, Ris Kos Amb JMd JJn Koe VMr VJg Sim I Plt KJn Vil, `nöidus Khk Vll Käi Rei Phl Ris, `noidus Jõe Kuu(g `noidukse) VNg Vai Jäm Khk Pha, g -e; `nõidu|ss g -se Trv Hls Krk T, -sõ Võn V nõidumine; kujutelm, et eriliste võimetega inimene suudab mõjustada olendeid, loodust jne; nõiutud olek moned `piavad ko˛e, kui `kammelas on kilu`vergus, sie on ko˛e `noidus, et `noidusega on ta jäänd, ta on ju suur Jõe; nüüd `nõidasi enamb külas ei õle, aga neid on küll, ke usuvad `nõidust Lüg; `mööda `pääva `pöördakse laev `ringi, mette vastuksi. see on paĺlas `noidus, muud midagid Pha; Ussi pead `peetud `taskus, siis `nõidus äi `olla `peale akkand Pöi; inimesed `kartsid `nöidust Phl; kui `keegi `aigeks jäi, rohod ei aidand, siis `ööldi, se on - - `nõidusega `pandud Kul; mis `nõidust sa seal teed Mär; tuliänd oli koa `nõiduse asi Tõs; ned ollid `kanged `nõidust `uskma Vän; ühekorraga on `aige, `öeldas kohe: `nõiduse vägi Hää; kardab `kangest `nöidust Ris; targad tiavad `nõiduse `kuństi JMd; eks ta oma `nõidusega kõik soand Koe; kui lehm märg oli, sie `nõiduse vasta oli siis sut́setamine VMr; mustad `küömned, nied - - `ańti luomale `sisse `nõiduse pärast Sim; nägi, et `nõidus ei `aita kedagi Iis; si̬i̬ õlema üks `nõidus, et konn imemä lehemä Kod; ennevanast oĺlid sehantsed `nõidused, ni̬i̬d aedasid Vil; almuksit es ole `tohtin `paĺla `käege võtta, peĺläti `nõidust Krk; olli `nõiduse pidäjä, saat `tütre meele tuld `ot́sma, aga esä ütel: vii oma villad ja kasi oma karvad Ran; nellaba sannan olna nõia sann, siss kõ̭ik `nõiduss lännä `täide Nõo; [perenaine] `joosnu `siśse ja ütelnu peremele, et meil om `nõiduse kraam, et rätiga om sai `tu̬u̬du ja peni sü̬ü̬p Kam; `juuda sita elli - - `anti `nõiduse ja kahetuse `vasta Ote; ega latsõlõ püssäruhe sau `laskmine `nõiduss ei olõʔ Har; inemine sai `nõidusõ läbi `soendiss Vas; pihlaṕu oĺl `nõidusõ `vasta, selle et pihlaṕuu maŕal om riśt pääl Räp Vrd noius, nõiutus

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur