[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 24.—29. vihik (lõpetis—nälpsama)

Tööversioon


Päring: osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 9 artiklit

ladin ladin Lüg Pöi Muh Rei Kad Ran San/-t-/, g -a Kuu IisR Vai Jäm Khk Vll Mär Kse Tõs Tor Hää Saa JMd Koe VJg Iis Trm Plt KJn Trv Nõo, -e Hls mahavoolava või -langeva vee (peam vihma) heli; pladin sadab `ninda et ladin taga Lüg; `jooksis nii et ladin oli taga Khk; vesi jooseb, et ladin `lahti Vll; Akkab aga pilidlema `jälle, `varsti on `jälle ladin `lahti (sadu käes) Pöi; vihm sajab mis ladin Mär; ladint ei kuule änam, ei tää, kas vihma sadu `järgi jäänt on või Saa; tuli `vihma na‿t ladin taga JMd; `rästä jooseva ku ladin Trv; laseb ku ladin, jooseb like maa pääl Hls; [vihma] tuleb nigu ladin Ran; vihm juusk kui‿ts latin San; ladinaga ladinal küll om suur vihmasadu, tulep nigu ladinaga Nõo || `linnud `laulad `ninda‿t ladin taga Vai || veeloik kõik kohad ladinaid täis Koe || tüö `lähtö edesi et ladin taga (jõudsalt) Vai || jutuvada sinu ladinad ei taha `kuulda, pia oma ladin `kinni Iis Vrd labin, ladsin
lidin lidin Krk Hel, g -a Jäm Khk Muh spor L, Kad KJn, -ä Kod, -e Hls; n, g lidina VNg deskr, on könelemise lidin Jäm; `sisse oĺli peris see `rästa `tilkmise lidin kuulta Saa; lidin one, ku aad tõesega sala juttu; ku vanger one miäritud, one `jälle lidin Kod; kõnelive ku lidinen Hls; jutt ju̬u̬sk ku üit́s lidin Krk Vrd lidinik, lidsin
lodin1 lodin g -a Kuu VNg Lüg Khk Tõs Hää Iis Ran, -e Hls San(n lotin) solin, pladin; deskr `Naine pesi pesu `suure lodinaga, `permand ujub `viegä Kuu; eks neist `niinep̀uist `saigi `niini, aja `lõhki ja tuleb ku lodin taga Lüg; paĺlas vee lodin `lahti Khk; vasikas joob - - lodin taga Tõs; üks lidin ja lodin Hää; ani ja partsi võtave vi̬i̬ sehen ku üits lodin Hls; kui paĺlu [oli kalu] sehen, siss võrk `oĺli nigu `tilke täis, satteva tagasi nigu lodin Ran; köŕt tulli kui‿ts lodin vällä kikk San || loba sinu tühü lodin Iis Vrd lodsin, lödin
lodin2 lodin g -a Mar Kse Han lohakas saand pragada `kangeste, et väga lodinat tööd teind Mar; Ma põle naa lodinad inimest veel näin Han
ludin ludin g -a Khk Mär Saa Kad KJn deskr pardid ludistavad nokaga vee sees, mis paljas ludin `lahti Khk; kui koera kut́sikud imevad, siss on ludin kuulta Saa; põrsas sööb ku ludin KJn Vrd ludsin
lõdin lõdin g -a IisR Kod; lõtin San, g lõdin|a Puh Nõo Rõu Plv, -õ Krl
1. värin Akkas nii külm, et enamb ei saa kudagi lõdinast `lahti IisR; kui `tervid ei õle, one kõhe lõdin ja ihu arg Kod
2. teat heli a. lahin, pahin vesi pangist joseb kui lõtin Puh b. lõgin mi̬i̬s sõitsi `mü̬ü̬dä tallu, vankrõ lõdinõ oĺli kuuldaʔ Krl

lädin lädin Muh, g -e Khk

1. plädin vesi lädiseb `jalgade all, paljas lädin Khk Vrd lädsin
2. = lädi tea, mis suur lädin se oo Muh

lödin lödin Kad Krk, g -a IisR; lötin Ran deskr `Kuorma vedas obune tümast kuhast läbi `ninda‿t lödin taga IisR; si̬i̬ [Karksi] ki̬i̬l lääp `pehmelt ku üits lödin Krk; käip nigu lötin Ran Vrd lodin1

lüdin deskr lait́s lää ku lüdin, [öeldi] ku lait́s alle `ju̬u̬skme akkass Krk

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur