[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 24.—29. vihik (lõpetis—nälpsama)

Tööversioon


Päring: osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 1 artikkel

minut minu|t Pöi Phl/-nn-/, g -ti RId Mär Kse hajusalt , Ris Kos JõeK Tür Koe Iis Trm Kod Hls TLä, -di Kuu Rei; minu|t́ San, g -ti VJg Plt KJn Trv Hls Har Rõu, -di Krk Krl Har; mino|t Mih, g -ti Vai; mino|t́ g -ti Plv, -di Vas, -te Räp; miinu|t Kul Khn Kei Juu/-o|t/, g -ti LNg(-o-) Mar Juu; mi|nuu·t g -nuu·di hajusalt S; minuta Lut; pl min(n)unded Phl; menu|t Hlj, g -ti VNg/n menuti/, -di Kuu; meenu|t g -ti Rei; me|nuu·t Käi, g -nuu·di Jäm Khk Pöi 60 sekundiga võrduv ajaühik või vastav ajavahemik; hetk, viiv `Teimme oma `paadi `piiridüksest mone menudiga `tühjäks Kuu; siis kui emädä ei õle [mesilaspere hulgas], siis on üks kolm neli minutind `aiga puus - - ja tulevad `uuvvest ärä siest Lüg; Vihm iga minut tulemas, ädä kääs, et jääb kuhi `pualeli Jõh; On mul ia `traavel, kui tuhat`nelja ajama paneb, siis minut ja verst IisR; ooda ma liha minuu·diks `vaatma Ans; viie menuu·diga sa küll es jöua Khk; kellu oo `paergu kümme `minuu·ti kahe peal Vll; massin `peksis neil kaks `tundi ja kakskümmend `minuu·ti Muh; Üsna igas meenutis oli karta, et jäe kati läheb Rei; teeb selle `vaĺmis mõne miinutiga LNg; ma lähä viieks miinutiks ää Mar; üks minut `aega käis ää, tuli kohe tagasi Mär; sie oli üks `irmus miinut Khn; viis minutid `aega `olla veel Tor; mette minutit ka enam ei jää ma siia JõeK; mis sa selle minutiga `jõuad Koe; kuuskümmend minutid one tuńnin Kod; ooda‿ńd vi̮i̮l paaŕ minutit Trv; nii paĺlu minutisi läits `aiga Ran; lätsi üte minutigõ `mõtsa Krl; üt́s tseier `näütäss `tunnõ, tõnõ minutid Har; noid minotit ańd `õkva `u̬u̬ta, oĺliva ni pikäʔ Plv; minotehh [on] kuuśkümmend sekondet Räp; minuti peal ~ pealt täpselt, minutipealt `umbest minuu·di pεεl ma `joutsi `sönna Ans; see pεεb siis `umbest menuu·di pεεl sii olema Khk; Vabrikus peab ikka just minuudi pεεlt olema Kaa; Äga nii menuudi pääld `oska ka `tulla Rei; ega mul minudi päält hädä minnä ei olõ, ku˽ma jää kah `raaskõsõ `ildap̀ass Har

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur