[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 24.—29. vihik (lõpetis—nälpsama)

Tööversioon


Päring: osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 7 artiklit

elu|iga
1. elu kestus (sünnist surmani) Kui kuer kodo `ullub pia `alle`puole sis on majas ävimist, kenegi eloiga lõppeb Lüg; eluiga on lühine ehk pitk Jäm; Täna päeva lapsed tea änam tööst mitte midagi, poole elu iga on `koolis Pöi; kassi elu iga vähike Muh; mu eluiga sees (eluajal) Var; [rookatus] `üöldakse juo inimese eluiga `käima KuuK; eluigä om piḱk, söömäte sa ei seisa ja `peśmäde ka ei pääse Hel; mõtõl, et ta kaits eluigä eläb Nõo; no rügä oĺl noʔ t́sirbigaʔ `pandaʔ - - nii poolõni elo ijäniʔ Plv; `Sukman om õks `veiga hüä rõivass - - Tä om õks eloiä rõivass; ma sinnu unõht ai eloiǵä, ma piä sinnu meeleh eloiǵä Se
2. elulugu ma reagi oma eluiga `teite ees Muh; nii oĺl siss si̬i̬ mino elo igä, `nu̬u̬rusõ põĺv jaʔ Räp
ilpima `iĺpima, (ma) iĺbi alpimaHää Vrd helpima2
kulpima `kulpima, (ta) kulbib Mus Krj Hi huuli torutama, suud virildama mes sa kulbid mokka, mokk petk Käi Vrd kulbitama
liga1 liga Mus Han märg mustus, kõnts obu oo löuel, tatistab, ninast tuleb tatti, kollast liga tuleb `väĺja Mus
liga2 liga lipuke võrgumärgil pisukaine lippu `üeldi liga, oli nahast, `musta Vai Vrd ligarka
liga3 liga (nakkav haigus) ta am särän liga, ku nakkas munu, kollõr vai Lei
liiga `liiga R S L K(-e HMd, -ä KJn) Kod Pal Ran Nõo Har Plv Vas; liiga Saa Pst, leiga Lei väga (palju), liialt, ülearu vana rüsa oli nii leppa`triinuid täis, neid oli nii `liiga kohe, keik kohad olid neid täis Jõe; `vihma sadab juo `liiga pali; `poisi kätte ei või `andada ovost, poiss on `liiga `kange ajamaie Lüg; `annad `miule `liiga `paĺlo tüöd Vai; Tuul oli liiga tige, äi saand mere minna Jäm; kui sa seda väga `liiga tahad, `eksa vöta Khk; kui `liiga pailu käiata, sis lihab vikat lakale Jaa; `liiga kõle tee oli, võttis looma jalad ää Pöi; äga siis [last] `liiga tohi ka `jälle `keelda Käi; kalad oo jo soolased küll, põle `tarbis εnäm `soola `panna, `lähtväd `liiga soolaseks Mar; soe päe, põnd ta `liiga `ühti Mih; Miol lähäks vägä `liiga `mõnda rublat taris Khn; Lõng on väga järk, ku ta `liiga ki̬i̬rd sai Hää; liiga palava `veega ei tohi `peske Saa; pöln nönna väga `liiga kibe külm; nüid on `metsa ette `kasvan, aga ennem paistis siit `liiga iloste merel Ris; kui teesel pääval `liiga [viina] võt́tis, siis teesel pääval võtab peaparandust Juu; paa perse läks `vasta tuld, [supp] akkas `liiga kõvaste `kiema JJn; [linu] piab vahel kergitama kua, muidu vaovad `liiga mua ligi Koe; teene sau on mis kit́ib, teene tahab `jälle `liiva `juure `suada, on `liiga rammus VMr; mõnel one `liiga sedä `kraami, mõnel ei õle tädä nõnna paĺju ku taŕvitab Kod; kana`silmadega on nihuke inimene, mis väga vähe näeb, `liiga `kaugele ei näe kedagi Plt; lõng `tõmbab siss näbares ku ta liiga ki̬i̬rd om Pst; aig lähäb `liiga pikäle, mia piä ärä minemä Nõo; no‿m parass ilmakõnõ, ei olõ `liiga lämmi, ei˽külm kah Har; ku vikahti `liiga `õkva panõt varrõ `otsa, siss saa vikahti suu suuŕ Vas Vrd liia, liig

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur