[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 24.—29. vihik (lõpetis—nälpsama)

Tööversioon


Päring: osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 1 artikkel

meeldima `meeldima (-ĺ-) Jäm Khk Vll Pöi Muh Emm Rei hajusalt /`meelde- Vig/, Mih Tõs Tor Hag Juu(-mä) Trm Pal Ksi Lai Plt KJn Ran, `mieldima R(`mieltimä Kuu) Khn/-mä/ HJn JõeK JMd Koe VMr/-ĺ-/ Iis, `mi̬i̬ldima (-mä) Hää Kod Vil Ran Nõo Ote, `mi̬i̬ĺtime Krk, `mi̬i̬ldüm(m)ä Vai/-ie-/ Puh Võn San/-me/ V(-ĺ-; -ii- Se); pr (ta) meelüss (-ĺ-) Se

1. meele järele, meeltmööda olema Ühele `mieldib emä, `toisele tüdär, vade `kolmas ei tahu `kumbagi Kuu; sie `riie `mieldi `mulle `kangest VNg; miust ei `mieldü nied `saapad Vai; ju ma siis taale `meeldisi, et ta mind εε vöttas Khk; Käekoatsal on ise `sõuke magus mee ais - - ju seal ikka mett on, et mesilastele `meeldib Pöi; tääle ei `meeldind see amet Mar; Mõni inime `mieldib rohkõm kui teene Khn; maariie või poeriie, mis `sulle `rohkem `meeĺdib Hag; tüdruk ei `mieldind poisile sugugi JMd; ärra `mieĺdind jälle näkineiule VMr; minä õssan `õigess selle `riide, si̬i̬ `mulle `mi̬i̬ldib Kod; edimäld es `meeldi, peräst nakass `meeldima Ran; ku südä täis om vai ei `mi̬i̬ldi mõni asi, siss `tõmbap nõ̭na `nirssu Nõo; siss `mi̬i̬ldü ta mulle küll, aga ennemb `oĺle nigu mõtsast `püitu, pää nigu aena kuhi ja kolmkümmend säedse `aastakka vana kah Võn; lat́ik om sääne putõ kala, minole tiä nii `väega‿s `mi̬i̬ldüʔ Plv; imä tah́t maatanno `päähhä `pandaʔ - - `Kaarlilõ `mi̬i̬ldü śaksa tano `rohkõp Vas; ai mullõ meelüss seo rõivass; edimält meelü‿iʔ, a peräst võib ollaʔ nakkass `miildümmä kaʔ Se
2. a. heasse meeleollu minema; taltuma teed `mängu lapsele, nagu `kaevad sõrmedega, ise `ütled pövvä-pövvä, siis tämä `mi̬i̬ldib ärä Kod; ta sai ka vihatsõss, vaist no vi̬i̬l är `mi̬i̬ldüss San; latsõkõnõ kiŕs hällün, ma `naksi tõist meelütämmä, is joua˽`kuigi, no˽nakass jo `mi̬i̬ldümmä Har; ma anna kot́iga˽tälle taa raha kätte, vaest siss `mi̬i̬ldüss ärʔ Vas; ka‿ku lat́s nuut́sk õnõ, meelü üiʔ, kõõ nuut́sk Se b. vaibuma; kuumust kaotama Panõ pliidi uss kinni, siss nakkasõ hüdseʔ mi̬i̬ldümmä Vas; sann om vaĺmss ḱulʔ, a las `veit́kese `miiĺdüss; pangu‿ui· vil `leibi `ahjo, ahi om `veiga kuum, las `veit́kese meeĺüss Se
3. sobima, seltsima eäd inimesed on sedäsi `seltsis, `meeldivad kokku Juu; tämä ei süńni kellegägi, ühegägi ei `mi̬i̬ldi; vai meie Ponko (koer) `mi̬i̬ldib sinuga Kod
Vrd meelduma

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur