[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 24.—29. vihik (lõpetis—nälpsama)

Tööversioon


Päring: osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 2 artiklit

maaler `maal|er Aud, g -ri Jäm Khk Lai, -re Plt Trv, -eri Vai Tor Hää Plv/-õŕ g -õri/; maaler Hls Hel Rõu/-är/ Räp, g -i Kod KJn Vil Har/-lõ-/, `maalri Puh San Vas/n -õr/; `moaler g -i Trm, `moaldri Vll; `maald|er Pöi Kul JJn VMr, g -ri hajusalt R, Rei Mar Kse Han JõeK VJg/-ua-/ Iis Lai, -re Kir Ris Juu/-ua-/ Koe värvija `Maaldrid tulivad ja akkasivad maja `värvima Jõh; neid `maaldrisi põle `kuskilt `saada Vai; oli esiti `maalri `juures poisiks, niid akkas oma kää `pεεle Khk; Vanaste `maalder `Mihkel `värvis `looki ja `saańa, `vankrisi kua Han; [ta] `ütlend: `maaler, minu tuad tahavad `väŕmida Hää; `maalder värvib, kes on õppin selle `piale Ris; oli old pot́tsepp ja tordi`meister ja `maalder JJn; `mualder valgendab `seinu VJg; maalerid - - värviväd puu `aśju ja tubasid Kod; `maaler `värvis `lookasid ja vedru `vankrid. `maaldri `juure `viidi `värvida `aknaid ja Lai; sis oĺlid vi̬i̬l reisiseĺlid, maalerid, `tiisslerid ja `siukesed ammetimed puha Vil; ku maaler kapi iluste väŕm, si̬i̬ om üit́s kuństtü̬ü̬ Hel; maaler tei me maja ilusass `valgess Puh; naid maalõrid om no paĺlu Har; kes väŕvi`kuństi tund, tu̬u̬ om maaler, et tä `oskass egäsugust `väŕvi kokko säädäʔ Räp || nalj (menstruatsioonist) `üelda ka `maaldrid. mul ei õle `maaldrisi Jõh

mahter mahter g `mahtra Käi; p mahterd Emm mahtra Mihed olid kanged mahterd tegemas Emm; Siiss läks sεεl igaveseks `mahtraks, tεε mis nad sεεl keik tegid Käi Vrd matter2

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur