[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 24.—29. vihik (lõpetis—nälpsama)

Tööversioon


Päring: osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 2 artiklit

kanep kanep g -i R eP(g -bi Jäm Khk Käi Phl, -be Rei); kaneì M San, kańep T, g -i; kańõp, kańep (-ì) g -pi (-bi), -pe (-be, -bõ, -ba) V; kań(n)ep g -e Kod; kanemp g -e, -i Hls; g kaniba Saa Lei, g kanemba Rõu kiudtaim, kanep (Cannabis sativa) `enne `tehti kanepist `köüsi; rüsä on kanepi `rihmäst `tehtü Vai; kanepil tuleb tut́t `otsa, aga koirasele ei tule Kär; Kanepid küliti `kindaga, siis linnud äi söönd sügise `seemid äe Pöi; kanepid koerustama Muh; mõrralõngad kedrati kodu kanepist Rid; kanepid olid pikad, kasusid ikka üle mehe pea Var; noored puud just kui kanepid Tõs; kaniba `pit́ska on kaniba terädest tambidud Saa; `ropsisin kanepid Amb; kanepid lõuguteta ära, sest saab `luomadelle `kütkeid VJg; kańeped oo `vaĺmis, piäd `valged, vaja ärä koŕjata; kańepe pihu ei sõlmata `kińni, pletitasse tüvikod kokko; ühed one kańeped, tõesed one koeratsed Kod; kanepit survats, tetäss `tempi Krk; vanast olliva kańepist ohjad ja keidsed Ran; `lauba õtak tei kańepitega leevä Puh; kańepi `si̬i̬mnist tet́ti `tömpi Kam; kanepi kablaʔ San; No sõ̭ss tet́ti vi̬i̬l kańõpist kamma Urv; naiseʔ `minke kanepit `kakmõ; kańõbõ˽koĺgidsõgõ jahvõti Krl; kańebi vägi, tu̬u̬ om must nigu eĺl konagina Har; kańebi aganaʔ oĺliva lehmä rohoss Plv; kańepe `si̬i̬mneʔ taḿbite ärʔ, sai kańepe piim Räp; kańõbi `maasla; ma murra sinno nigu kanebikõrt Se; hüä kanep (emakanep) Lut
kanepi- lepptaud on kanepi `nüörist Jõe; kanepi eli tehässe kanepi `siemnidest Lüg; kanebilöŋŋast olid tallad nöölutud [pasteldel, pättidel] Mus; Leimed ma kedrasi kanepitaksed Kaa; Kanepi lõng oli pailu tugevam kut linune lõng; Pisike kanepi moa lapp oli `tuhli `aidas rihaltse taga; Kanepi rehi see oli üks va tüütis rehi rabada Pöi; kanepi arjad‿o ühe pesaga, lina arjad‿o kahe pesaga Muh; kanepi lõngast `tehti `köisa ja `mõrdo; sii `poodis oli ühö`aasta kaneperiiet Mar; `tu̬u̬di poest kanepi `nü̬ü̬ri Saa; Arva arja pial `soeti ka `väĺla kanepiluud Kei; kanepi köis on puole kõvem kui linaköis Koe; kel liha `olli, tu̬u̬ pańd röömikese liha kah kańepi kõrutusele Ran; kańebi vägi om paĺlu paremb ku liha vägi Har; Ku kańõpipää˽kuivass saivaʔ, `võeti mahaʔ, `lü̬ü̬di `ku̬u̬tõga pääle ja terä `oĺli vällän kuʔ üt́s lõhn innõ Rõu; tu̬u̬ `oĺli tennu kańepi karaskit Nõo; mine˽käänä nu̬u̬ kańebipeo kuppu Har; päie agana˽`hauteva eläjille, lina ja kanepe aganaʔ t́seolõ; [tambitud kanepiterad] `pańti leevä koorõ vahelõ, tetti kanepe kõrulist; kanepe lobjak tetti leevä `kastmess ja kartole `kastmess Räp; Kańebe`si̬i̬mnest tet́te kamma ja kańebe`kroslet; kel kańepit olĺ, tu teḱk kańebiõlli - - kańebi `maaslat ka kõnõldass Se

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur