[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 24.—29. vihik (lõpetis—nälpsama)

Tööversioon


Päring: osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 2 artiklit

noppima noppima S Noa LNg Mär LäEd Tõs Aud PJg Vän Tor Hää KPõ Iis Trm Pal Plt, `nopma (-ṕ-) Mar Vig Han Var Mih Tõs Khn Saa Kod KJn Kõp Vil Trv Hls/-me/ uus Krk/-me/, Puh Nõo TMr hrv Krl(-mõ) Rõu, (ma) nopi(n); noppima, (ma) noppin Hlj Lüg(-maie) Jõh IisR, nobin Kuu VNg Vai

1. a. näppude vahele võttes ükshaaval korjama isa vei minu `moisa `pellule `tuhli noppima Hlj; noppi kalad `võrgust `vällä Lüg; `kartoli `konksoga noppida `kartoli Vai; [pulmas] raha läks parandale, vanad naised noppisid `jälle - - `sönna kousi `sisse Jäm; kes neid kivisid jöuab pöllalt ää noppida Khk; Vanasti said viljapöllud kohe pεεle ösumist uiesti üle keidud ning maha jäänd viljapeed ää nopitud Kaa; nahk`kindaga ep saa kala noppida Pha; Käekoatsa `õitsid nopiti ja kuivatati - - nendest `tehti rinna `rohtu Pöi; võrgu kivid nopitse mere earest Muh; Kui vörgud lintsi täis patsib, siis äi nopi üks inimene pεεva jooksul vörku puhtaks Emm; sai kivi `samlad nopitud ja need tegi jälle `pruuni [värvi] Noa; marja aeg läbi, ega enam pole noppi Vig; tämä noṕn selle raha sialt omalõ pio Khn; kui siit maalt pange `marju täis nopid, siis oo küll Aud; lähme `metsa `pähklid noppima Ris; [lähkri puhastamiseks] pisikseid kruusi kiba `nopsime ja panime - - tulist vett `sisse Rap; teese põllu pialt ei `tohtind uhakaid noppida, igaühel läks omal `tarvis Ann; kase tohust `tehti `enne [torbik] ja nopiti `marju `sisse VMr; oh sina - - viid vaka pualeli ära, kas sa ei nää täis noppida VJg; naised noppisid õdra päid põllu pial Trm; roho `nopsin `pi̬i̬nrä piält ärä Kod; temäle (orvule) kallati läätsäd tuhasse, `käśti `väĺla noppi Vil; kas sa olet lille är noppin Trv; nopi meile `täämbä paĺlu `maaśkit Puh; `lät́sime rõogu `alla ja‿ss `nopseme sält kesvä päid ja `kaaru ja viisime kodu TMr; lät́si `mõtsa `marju `noṕmõ Krl Vrd nobima b. piltl (naimisest) ke on `kärme `tütrik- - [see] `nuoreld noppitasse Lüg; ole usin, kasva kasin, siis sind noorelt nopitakse Vll; selle `tütred nopitas noorelt ära Hää; minu `tütred nopiti kõik nuarelt ärä Kod
2. a. näppima, sõrmitsema; sulerootsudest puhastama noppi sõlm `lahti; ruod sai `sulgide siest `välla võtta, sai `sulgi noppida Lüg; `Lapsed noppisid nena, `kougiti natta `kuarikuid `sõrmega nena `aukudest Jõh; kuub sai renni `pεεle `pandud, esimene kangas kenast silest keige ala ning teised keik näpuga ühe tasa `kurdu nopitud; ma noppisi `kinda pöidla üles, noppisi vardad `sisse Jäm; nopib ennast, sellel akkab surm tulema Khk; siis akatse `võrku rakendama, nopitse pitkut pidi pahla `peale Muh; `suĺga nopitasse ja tehässe pat́jo Mar; kellel paaĺu `suĺga, aavad naised kokku `suĺga noppima HJn; kraasiti ükskord nad (villad) läbi, siis puistati või nopiti segamine KuuK; käisime proua tuas tüel, kes noppis `suĺgi, kes vieretas `erneid Kad; lavva `piäle võtad tüki leevä `taignad, siis viäretäd pitergusess, `niske truĺl, siis nopid `käegä õtsass Kod; ivakseaaval nopid kõik segamini `valged ja mustad villad Pal; akka `sulgi `noṕme Krk b. põimima näppudega nopiti suka `paelu Khk; tekidelle nopiti roosid `sesse Juu; mõõga õtsaga nopid kiŕjäd `vü̬ü̬le, siäl on kiri üheksä lõnga piält Kod; tekile nopitasse `kirju `siśse KJn

näpp-näpilt, näpp-näpult hoolikalt, ükshaaval, vahele jätmata Näpp-näppult kobasin `seina läbi, `enne ku nied `naelad üles `leitsin IisR; `ot́sis ta nii näpp-näpult läbi Mär; naesed `ketravad ja lasevad näpp-näpult `lõnga Tor; Villad on kokku vanunud, sa arutad nad näpp-näpult `lahti nii peenikselt, ku saad Hää; näpp-näpult kõik valitsesin (kartulitest) JJn; [ta on] näpp-näpilt kõik läbi sorinud ja `vaśtnud, mes siäl one Kod; mis sa nõnda pikält laset, lase näpp-näpult (ketramisel) Krk; Temä näputab kõik näpp-näpult nii puhtass, et üttegi aena kripsu ei piä sääl olema Nõo || [küsimusele] kudass sa elät [vastati:] näpp-näpult iki, päe-päevält iki edesi Krk

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur