[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 24.—29. vihik (lõpetis—nälpsama)

Tööversioon


Päring: osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 8 artiklit

ennemal ennemal Tõs Kos Jür Amb JJn Tür VJg Vil(-äl) Pst/-el/, `e- Kuu Hlj Kos (hrl koos aeg- sõnaga) teat aeg tagasi, ennemalt; vanasti `tehti ka vikatisi `ennemal ajal Hlj; kesnas `õhta oli pudru, need olid ned vanad toedud `ennemal aal Kos; tuulimasina, selle ta siis `ośtis - - aga muud [masinat] ei old ennemal kedagi JJn; ennemal `oiti seda `piima, et ta pidi ia olema Tür; Ennemäl `aegil `oĺli sääl [viinaköögi] alusmüüri kivid nähä; ennemal aal nad oĺlid siin ka `reńtnikud Vil; ennemel `aigel `võeti lassige `piima manu Pst Vrd ennem, ennemalle
ihne|kael ihnekael ihnuskoiKJn Vrd ihnuskael, ihnõhkaal
inneraal inne|raal g -raala; innaraal kindral noh siss kuulut́ umast riigist `suuri inneraala `poigõ Se
jõngu|pael Jaki rinna ees pits, pitsi ääres kollane tagilik pael e jõngupael Jäm
kanep|aed Külal oli kanepaid, kus igal perel oli oma tükk Käi
kõnnus|pael pastla põikpaelKad Vrd kõõnuspael
linnu|pael linnupüünis `linnu `paulad, tie raa `pääle sai `nüörist rattass `tehtud, vibu `küllest tuli paul, `silmuss sies. kui `pilpa `pääle `astus, lei `nüöri `lahti, `tõmmas kokko, siis jäi rippuma üless, kas jala `külge vai kuhu jäi Lüg; aas `tehti paelale `sisse ja linnud jähid `paela `kinni, see `üiti linnu pael Muh; linnu paelad `pańti maha sihukse `kohte `piäle, kus nad siblitsemäs käesid KJn || fig see tuli `talle nagu linnu pael `kaela Khk; tämä lubanud `tulla, nagu linnupaal äkitse Kod

niie|pael pael niite kinnitamiseks `niie `paelad on `seutud `niie keppide `pääle, et `niied keppide päält ära ei tule Jõh; Niie `paelu oli kahed, öhed ölal, mis `pööradest läbi käisid, teised all Pöi; Niiepaelad siuda sötke loudade külge kinni Rei; niie paelad köevad tallalaudade `külge Aud; niie pael kεib `püöra pialt lεbi, teine ots teise niie `külges Ris; niie paelad läksid `kat́ki JMd; kui niiepaelad on korrapärast `pandud, siis kangas tõuseb `iasti Pal Vrd niie|paul

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur