Muuttüübid

Märksõna käänamis- või pööramisviisi leiab sõnaraamatu kasutaja järgneva muuttüübistiku abil (Ülle Viksi “Väikese vormisõnastiku” (1992) muuttüübistiku variant selle sõnaraamatu tarbeks kohandatud kujul).

Muuttüübid näitavad kätte peavormide moodustamise üldskeemi: muutelõpud ja nende liitumise sõna eri tüvedele.

Et konkreetsed nimetava tüvest või ma-infinitiivi tüvest erinevad tüvevariandid (ka erandvormid ja mõnikord kriitilised vormid) on antud märksõna juures, ei ole tüüpide kujundamisel arvesse võetud nominatiivi ja genitiivi vahekorra üksikasju. Nii kuuluvad ühte tüüpi astmevahelduseta sõnad lapsik ‹-u›, vedel ‹-a›, seitsmes ‹-nda›, jõukas ‹-ka›, number ‹-bri›, ankur ‹-kru›, tore ‹-da› ja vaikne ‹-se›, sest nominatiivi ja genitiivi üldsuhe – genitiivi tüvi erineb nominatiivi tüvest – on neil kõigil ühesugune, samuti edasise käänamise skeem: kõik käändelõpud liituvad genitiivi tüvele.

Tüüpide eristamisel ei ole arvesse võetud ka mõningaid automaatselt toimivaid reegleid (b, d, g annab gemineerumisel pp, tt, kk; i + i tüve ja muutelõpu piiril annab e|i, näiteks numbri + idnumbre|id jms.).

Väga väikesed tüübid (alla nelja sõna) on liidetud nendele lähima muuttüübiga ning tüübist erinevad vormid (mõnikord ka kõik peamuuted) on esitatud märksõna juures.

Kaks tüübinumbrit näitavad märksõna kahesuguse muutmise võimalust.

Astmevahelduslike sõnatüüpide näitesõnadeks on otsitud võimalikult sellised, millel nõrga- ja tugevaastmelise tüve vaheldus ka kirjakujus avaldub.

Noomenite käänamistüüpides on näidissõnana eelistatud võrdlusastmetega adjektiive, et vältida komparatsiooni eraldi esitamist adjektiivsete märksõnade juures.

Tüübistikus viitab tärn (*) muutevormi järel sellele, et vastavat vormi (i-pluurali vormi või singulari lühikest illatiivi) kasutatakse vaid osast selle tüübi sõnadest. Vähemkasutatavad paralleelvormid on tüübistikus antud sulgudes.

Uues trükis on muuttüübistik ning märksõnade käänamine ja pööramine viidud üldiselt vastavusse praegu kehtiva normiga, mida esindab “Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2006”. Noomenid on tüübid 1–36, verbid on tüübid 37–49.

1

kõrge, kõrge, kõrget, kõrgesse, kõrgete, kõrgeid, kõrgetesse e. kõrgeisse;
komp. kõrgem, superl. kõige kõrgem e. kõrgeim

2

lapsik, lapsiku, lapsikut, lapsikusse, lapsikute, lapsikuid, lapsikutesse e. lapsikuisse;
komp. lapsikum, superl. kõige lapsikum e. lapsikuim

3

ase, aseme, aset, asemesse, asemete, asemeid, asemetesse e. asemeisse

4

soolane, soolase, soolast, soolasesse, soolaste, soolaseid, soolastesse e. soolaseisse;
komp. soolasem, superl. kõige soolasem e. soolaseim

5

oluline, olulise, olulist, olulisse e. olulisesse, oluliste, olulisi, olulistesse e. olulisisse;
komp. olulisem, superl. kõige olulisem e. olulisim

6

tubli, tubli, tublit, tublisse, tublide, tublisid, tublidesse;
komp. tublim, superl. kõige tublim

7

vana, vana, vana, vanasse e. vanna*, vanade, vanasid e. vanu, vanadesse e. vanusse*;
komp. vanem, superl. kõige vanem e. vanim

8

kena, kena, kena, kenasse e. kenna*, kenade, kenasid e. keni, kenadesse e. kenisse*;
komp. kenam, superl. kõige kenam e. kenim

9

kivi, kivi, kivi, kivisse e. kivvi*, kivide, kivisid e. kive, kividesse e. kivesse*

10

seminar, seminari, seminari, seminari e. seminarisse, seminaride, seminare (e. seminarisid), seminaridesse e. seminaresse

11

vilu, vilu, vilu, vilusse e. villu*, vilude, vilusid, viludesse;
komp. vilum, superl. kõige vilum

12

tüvi, tüve, tüve, tüvesse e. tüvve*, tüvede, tüvesid, tüvedesse

13

tuli, tule, tuld, tulle e. tulesse, tulede, tulesid, tuledesse

14

pai, pai, paid, paisse, paide, paisid, paidesse;
komp. paim, superl. kõige paim

15

idee, idee, ideed, ideesse, ideede, ideesid e. ideid, ideedesse e. ideisse

16

aher, ahtra, ahtrat, ahtrasse, ahtrate, ahtraid, ahtratesse e. ahtraisse;
komp. ahtram, superl. kõige ahtram e. ahtraim

17

ranne, randme, rannet, randmesse, randmete, randmeid, randmesse e. randmeisse

18

saade, saate, saadet, saatesse, saadete, saateid, saadetesse e. saateisse

19

puhas, puhta, puhast, puhtasse, puhaste, puhtaid, puhastesse e. puhtaisse;
komp. puhtam, superl. kõige puhtam e. puhtaim

20

sammal, sambla, sammalt, samblasse, sammalde, samblaid, sammaldesse e. samblaisse

21

kurt, kurdi, kurti, kurti e. kurdisse, kurtide, kurte e. kurtisid, kurtidesse e. kurdesse*;
komp. kurdim, superl. kõige kurdim

22

kurb, kurva, kurba, kurba e. kurvasse, kurbade, kurbi e. kurbasid, kurbadesse e. kurvisse*;
komp. kurvem, superl. kõige kurvem e. kurvim

23

tark, targa, tarka, tarka e. targasse, tarkade, tarku e. tarkasid, tarkadesse e. targusse*;
komp. targem, superl. kõige targem e. targim

24

tuba, toa, tuba, toasse e. tuppa*, tubade, tube e. tubasid, tubadesse

25

rida, rea, rida, reasse e. ritta*, ridade, ridu e. ridasid, ridadesse

26

õu, õue, õue, õue e. õuesse, õuede, õuesid, õuedesse

27

vagu, vao, vagu, vaosse e. vakku*, vagude, vagusid, vagudesse

28

jõgi, jõe, jõge, jõesse e. jõkke*, jõgede, jõgesid, jõgedesse

29

kael, kaela, kaela, kaela e. kaelasse, kaelte, kaelu e. kaelasid, kaeltesse e. kaelusse*

30

õnnelik, õnneliku, õnnelikku, õnnelikku e. õnnelikusse, õnnelike (e. õnnelikkude), õnnelikke (e. õnnelikkusid), õnnelikesse (e. õnnelikkudesse);
komp. õnnelikum, superl. kõige õnnelikum e. õnnelikem

31

nõder, nõdra, nõtra, nõtra e. nõdrasse, nõtrade, nõtru e. nõtrasid, nõtradesse e. nõdrusse*;
komp. nõdrem, superl. kõige nõdrem e. nõdrim

32

tühi, tühja, tühja, tühja e. tühjasse, tühjade, tühje e. tühjasid, tühjadesse e. tühjesse*;
komp. tühjem, superl. kõige tühjem

33

oder, odra, otra, otra e. odrasse, otrade, otri e. otrasid, otradesse e. odrisse*

34

suur, suure, suurt, suuresse e. suurde, suurte, suuri, suurtesse e. suurisse*;
komp. suurem, superl. kõige suurem e. suurim

35

uus, uue, uut, uuesse e. uude, uute, uusi, uutesse e. uusisse*;
komp. uuem, superl. kõige uuem e. uusim

36

käsi, käe, kätt, käesse e. kätte*, käte, käsi, kätesse e. käsisse*

37

kirjutama, kirjutada, kirjutan, kirjutasin, kirjutas, kirjutagu, kirjutav, kirjutanud, kirjutatakse, kirjutatud

38

kõnelema, kõnelda, kõnelen, kõnelesin, kõneles, kõnelgu, kõnelev, kõnelnud, kõneldakse, kõneldud

39

tulema, tulla, tulen, tulin, tuli, tulgu, tulev, tulnud, tullakse, tuldud

40

tooma, tuua, toon, tõin, tõi, toogu, toov, toonud, tuuakse, toodud

41

võima, võida, võin, võisin, võis, võigu, võiv, võinud, võidakse, võidud

42

õppima, õppida, õpin, õppisin, õppis, õppigu, õppiv, õppinud, õpitakse, õpitud

43

laulma, laulda, laulan, laulsin, laulis, laulgu, laulev, laulnud, lauldakse, lauldud

44

tõusma, tõusta, tõusen, tõusin, tõusis, tõusku, tõusev, tõusnud, tõustakse, tõustud

45

püüdma, püüda, püüan, püüdsin, püüdis, püüdku, püüdev, püüdnud, püütakse, püütud

46

saatma, saata, saadan, saatsin, saatis, saatku, saatev, saatnud, saadetakse, saadetud

47

petma, petta, petan, petsin, pettis, petku, pettev, petnud, petetakse, petetud

48

tõmbama, tõmmata, tõmban, tõmbasin, tõmbas, tõmmaku, tõmbav, tõmmanud, tõmmatakse, tõmmatud

49

võitlema, võidelda, võitlen, võitlesin, võitles, võidelgu, võitlev, võidelnud, võideldakse, võideldud