Märgendid ja lühendid

Lühendid on rühmitatud artikli osade kaupa.

Sõnaliik

adj.

adjektiiv, omadussõna

adv.

adverb, määrsõna

as.

abstraktsubstantiiv

interj.

interjektsioon, hüüdsõna

konj.

konjunktsioon, sidesõna

num.

numeraal, arvsõna

pn.

pärisnimi

postp.

postpositsioon, tagasõna

prep.

prepositsioon, eessõna

pron.

pronoomen, asesõna

s.

substantiiv, nimisõna

Grammatiline info

abess.

abessiiv, ilmaütlev

ablat.

ablatiiv, alaltütlev

adess.

adessiiv, alalütlev

allat.

allatiiv, alaleütlev

dem.

deminutiiv, vähendussõna

elat.

elatiiv, seestütlev

ess.

essiiv, olev

gen.

genitiiv, omastav

illat.

illatiiv, sisseütlev

imperf.

imperfekt, lihtminevik

impers.

impersonaal, umbisikuline tegumood

indekl.

käändumatu

indekl. adj.

käändumatu omadussõna

indekl. pron.

käändumatu asesõna

iness.

inessiiv, seesütlev

komit.

komitatiiv, kaasaütlev

komp.

komparatiiv, keskvõrre

nom.

nominatiiv, nimetav

part.

partitiiv, osastav

partits.

(adjektiivne) partitsiip, kesksõna

pl.

pluural, mitmus

sg.

singular, ainsus

superl.

superlatiiv, ülivõrre

term.

terminatiiv, rajav

tgn.

tegijanimi

transl.

translatiiv, saav

Stiil ja eriala

aiand

aiandus

aj

ajalugu

anat

anatoomia

antr

antropoloogia

arheol

arheoloogia

astr

astronoomia

bibl

bibliograafia

biol

bioloogia

bot

botaanika

ehit

ehitusala

el

elekter ja elektrotehnika

etn

etnograafia ja etnoloogia

farm

farmaatsia

filos

filosoofia

folkl

folkloor

fot

fotograafia

füsiol

füsioloogia

füüs

füüsika

geogr

geograafia

geol

geoloogia

hlv

halvustav

hrv

harvaesinev

info

informaatika, arvutiteadus

iroon

irooniline

jur

jurisprudents

kal

kalandus

keel

keeleteadus

keem

keemia

kirikl

kiriklik (ristiusu, kirikuga seotud)

kirj

kirjandusteadus

kok

kokandus, kulinaaria

kunst

kunst

kõnek

kõnekeelne

lastek

lastekeelne

loog

loogika

luulek

luulekeelne

maj

majandusteadus ja majandus

mat

matemaatika

med

meditsiin

mer

merendus

meteor

meteoroloogia ja klimatoloogia

mets

metsandus

murd

murdekeelne

muus

muusika

mäend

mäendus

müt

mütoloogia

nlj

naljatlev

nõuk

nõukogulik

paleont

paleontoloogia

ped

pedagoogika

piltl

piltlik

pol

poliitika

psühh

psühholoogia

põll

põllumajandus

relig

religioon (uskumise, usundiga seotud)

släng

släng

sport

sport

sõj

sõjandus, riigikaitse

zool

zooloogia

teater

teater, teatriasjandus

tehn

tehnika

tekst

tekstiilindus

trük

trükindus

van

vananenud

vet

veterinaaria

vulg

vulgaarne

Muud

Peale üldkasutatavate lühendite (e., hrl., vm.) on sõnaraamatus kasutatud järgmisi lühendeid:

e. m. a.

enne meie ajaarvamist

Ls.

liitsõnade loend

m. a. j.

meie ajaarvamise järgi

näit.

näiteks

Rhvl.

rahvaluule

tlk.

tõlkija

tn.

teonimi

vrd

võrdle

Vs.

vanasõna

vt

vaata