[AMSS] Advisory dictionary of document language

KaassõnaTagasiside  ► Otsi ka ÕS 2018-st


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 13 artiklit

enamus
1. arvuline ülekaal
Riigikogu aktid võetakse vastu poolthäälte enamusega (poolthääli on arvuliselt rohkem)
Eesti arengus mängib olulist osa enamuste ja vähemuste koostööEesti arengus mängib olulist osa enamuse ja vähemuse koostöö
Sõna enamus kasutatakse ainsuses.
2.enamik, suurem osa
8. klassi test osutus õpilastele jõukohaseks: enamusel neist, kelle tööd saadeti üleriigilisele žüriile, oli vähemalt 14 punkti8. klassi test osutus õpilastele jõukohaseks: enamikul / suuremal osal neist, kelle tööd saadeti üleriigilisele žüriile, oli vähemalt 14 punkti
Enamus ettevõtteid on hädaolukorras valmis rakendama erimeetmeidEnamik / Suurem osa ettevõtteid on hädaolukorras valmis rakendama erimeetmeid
Enamusel juhtudest teeme arvuti korda 1–3 tööpäevaga, lihtsamad tööd tihtipeale samal päevalEnamikul juhtudest / Enamasti teeme arvuti korda 1–3 tööpäevaga, lihtsamad tööd tihtipeale samal päeval
Sageli aetakse segamini paronüümid enamik ja enamus ning kasutatakse neid vales tähenduses.

ettevõtlused mitmettevõtlus, ettevõtted
Finantskriisist aitab väljuda uute töökohtade loomine ja ettevõtluste toetamineFinantskriisist aitab väljuda uute töökohtade loomine ja ettevõtluse / ettevõtete toetamine
Ala planeerimisel on väga oluline kohaliku omavalitsuse ja ettevõtluste vaheline partnerlus ja koostööAla planeerimisel on väga oluline kohaliku omavalitsuse ja ettevõtete partnerlus ja koostöö
Kõrgem prioriteet on antud projektidele, mis toetavad maapiirkondade ettevõtlusiEelistatakse projekte, mis toetavad maapiirkondade ettevõtlust / ettevõtteid (vt ka kõrge prioriteet)
Sõna ettevõtlus kui abstraktsõna ei sobi kasutada mitmuses. Ettevõtluse kui tegevust märkiva lus-tuletise asemel on lauses sageli täpsem kasutada sõna ettevõtted.
Loe lisaks: Tiiu Erelti „Terminiõpetus”, lk 253

intersektoraalne (inglise intersectoral), intersektoriaalne (inglise intersectorial) ⇒ sektoritevaheline, organisatsioonidevaheline, osakondadevaheline, spetsialistidevaheline
Intersektoraalne koostöö on projekti efektiivse toimimise eeltingimusSpetsialistide / sektorite / osakondade koostöö on projekti efektiivse toimimise eeltingimus
Igale lapsele on tagatud heaolu ja arenguvõimalus perekeskse lähenemise ning intersektoraalse ja süsteemse koostöövõrgustiku arendamise kauduIgale lapsele on tagatud heaolu ja arenguvõimalus perekeskse lähenemise ja võrgustike süsteemse koostöö / koostöövõrgustike kaudu
Toimub intersektoraalne koostöö riiklike programmide, linnavalitsuse ametite, linnaosade, koolide, MTÜde jt organisatsioonide vahelRiiklikud programmid, linnavalitsuse ametid, linnaosad, koolid, MTÜd jt organisatsioonid teevad koostööd (vt ka toimuma)
Laialivalguva sisuga toorlaen inglise keelest. Omasõna on enamasti täpsem ja paremini mõistetav. Vahel ka ülearune sõna.
Vt ka sektoraalne, intrasektoraalne

kahepoolselt, mõlemapoolselt <määrsõnana>
Koostöö politseiprefektuuri osakonnaga on siiani olnud kahepoolselt motiveeritudKoostöö politseiprefektuuri osakonnaga on siiani olnud mõlemale poolele motiveeriv
Kahe presidendi kohtumisel arutati kahepoolselt huvi pakkuvaid küsimusiKahe presidendi kohtumisel arutati mõlemale poolele huvi pakkuvaid küsimusi / Presidendid arutasid kohtumisel mõlemale huvi pakkuvaid küsimusi
Protokoll loodetakse kahepoolselt allkirjastada sellel kuulProtokolli loodavad pooled allkirjastada sellel kuul
Nüüd on võimalik sõiduki registriandmete muutmiseks omanikul ja omandajal esitada mõlemapoolselt allkirjastatud avaldusNüüd on võimalik sõiduki registriandmete muutmiseks omanikul ja omandajal esitada mõlema allkirjastatud avaldus
Üks töötajatega läbiviidava arenguvestluse printsiipe on mõlemapoolselt ette valmistatud vestlusÜks töötajatega peetava arenguvestluse printsiipe on mõlema poole ette valmistatud vestlus (vt ka läbi viima)
lt-tuletis teeb sõnastuse sageli keerukaks ja kantseliitlikuks.
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „lt-liitelised määrsõnad”

kitsapõhjaline
1. kitsa põhjaga
Kaldseintega kitsapõhjaline kolle soodustab puude paremat põlemist (kitsa, väikese põhjaga)
2. (inglise narrow-based) ⇒ lühike, kitsas, napp, üksik, väheste osalistega
Töövõimetushüvitiste aluste nimekiri on väga kitsapõhjalineTöövõimetushüvitiste aluste nimekiri on väga lühike / napp
Majanduskasv oli esialgu üpris kitsapõhjalineMajandus kasvas esialgu vaid üksikutes sektorites
Piirkondliku koostöö tase on nõrk ja kitsapõhjalinePiirkondlik koostöö on nõrk ja toimub vaid üksikutes valdkondades
Laialivalguva ja ebamäärase sisuga kantseliitlik toortõlge inglise keelest.
3.madalapõhjaline, madala põhjaga
Ülikooli üldmütsina oli kasutusel valge kitsapõhjaline musta triibuga sametmütsÜlikooli üldmütsina oli kasutusel valge madalapõhjaline musta triibuga sametmüts
Tähenduses 'väikese sügavusega' tuleks kasutada sõna madalapõhjaline (vastand: sügavapõhjaline).
Vt ka laiapõhjaline

mitteküllaldaneebapiisav; kehv, halb
Sätete mitteküllaldane tundmine ei tohi olla takistuseks kaebuse tähtaegsele esitamiseleSätete ebapiisav / kehv tundmine ei tohi takistada kaebuse tähtaegset esitamist
Paljude mereõnnetuste põhjuseks on mitteküllaldane koostöö sillameeskonna liikmete vahelPaljude mereõnnetuste põhjuseks on ebapiisav / halb koostöö sillameeskonna liikmete vahel
Tööõnnetuste ja haiguste põhifaktoriks peetakse ülemääraseid töötunde ja mitteküllaldasi puhkuseperioodeTööõnnetuste ja haiguste põhiteguriks peetakse ülemääraseid töötunde ja ebapiisavaid / väheseid puhkuseperioode (vt ka faktor)
Firma on suhtunud probleemi mitteküllaldase tähelepanugaFirma on jätnud probleemi tähelepanuta / Firma on probleemi ignoreerinud / Firma pole probleemi märganud
Mitte- liitsõna esiosana võib teha teksti kohmakaks ja kantseliitlikuks, muud keelelised vahendid on tihtipeale paremad.
Vt ka mitte-

mobiilsused mitm (inglise mobilities) ⇒ liikumine, reisimine; liikumisvalmidus, mobiilsus
Koostöö raames toimuvad rahvusvahelised mobiilsusedKoostöö raames toimub rahvusvaheline liikumine
Projekti eesmärk on mobiilsuste ja koostöö arendamine kahe regiooni vahelProjekti eesmärk on liikumise ja koostöö arendamine kahe regiooni vahel
Kuna nende projektide puhul mobiilsusteks raha ei eraldata, käib suhtlus arvuti kauduKuna nende projektide puhul reisideks raha ei eraldata, käib suhtlus arvuti kaudu
Tabel on täidetud taotluse põhjal, palun teha parandused vastavalt projekti lõplikule mobiilsuste seisuleTabel on täidetud taotluse põhjal, palun teha parandused projekti käigus tehtud reiside / toimunud liikumise lõpliku seisu põhjal (vt ka vastavalt)
Projekti eesmärk on tutvuda partnermaade kultuuriga mobiilsuste, kodumajutuste, esitluste ja ühiste tegevuste käigusProjekti eesmärk on tutvuda partnermaade kultuuriga reiside / väljasõitude, kodumajutuste, esitluste ja ühiste tegevuste käigus
Toorlaen inglise keelest. Omasõnad või ainsus on loomulikumad ja selgemad.

multilateraalne mitme poolega, mitmepoolne
Presidendi visiit loob võimalused meie riike ühendava kahepoolse ja multilateraalse koostöö edasiseks laiendamiseks eri valdkondadesPresidendi visiit loob võimalused meie riike ühendava kahe- ja mitmepoolse koostöö edasiseks laiendamiseks eri valdkondades
Maailm, kus võimu jagaksid multilateraalselt Venemaa, Euroopa Liit ja Hiina, oleks Eestile veel ohtlikumMaailm, kus võimu jagaksid omavahel Venemaa, Euroopa Liit ja Hiina, oleks Eestile veel ohtlikum
Võõrsõna saab sageli asendada täpsema omasõnaga.
Vt ka bilateraalne, unilateraalne

protseduurireeglid mitm (inglise rules of procedure) ⇒ kodukord, töökord; kord, reeglid
Protseduurireeglid on töötatud välja selleks, et üheselt mõista organisatsiooni toimimise mudelitKodukord / Töökord on loodud selleks, et üheselt mõista organisatsiooni toimimise mudelit
Koondamise puhul peab tööandja juhinduma järgmistest protseduurireeglitestKoondamise puhul peab tööandja juhinduma järgmistest reeglitest / nõuetest
Eesmärkidest lähtudes on disainitud kooskõlastamise protseduurireeglidEesmärkidest lähtudes on loodud / sõnastatud / kujundatud kooskõlastamise kord (vt ka disainima)
Pooled tagavad vastastikuse abi andmise koostöö ning on leppinud kokku sellega kaasas käivate protseduurireeglite ja plaanide osasPooled tagavad vastastikuse abi andmise koostöö ning on leppinud kokku sellega kaasas käivad reeglid ja plaanid (vt ka osas)
Põhjendamatu võõrsõnalembus. Omasõna on arusaadavam ja lühem.
Vt ka protseduur

struktuur
1. (sise)ehitus, koetis; süsteemi elementide korrastatud kogum, nende vastastikune asetus ja seos
2.osakond, allüksus, organisatsioon
Merereostustõrjes osalevad Politsei- ja Piirivalveameti struktuurid: lennusalk, prefektuurid jneMerereostustõrjes osalevad Politsei- ja Piirivalveameti allüksused / osakonnad: lennusalk, prefektuurid jne
Järvamaa jõustruktuurid õpetasid noori öösel turvaliselt liikumaJärvamaa politseinikud õpetasid noori öösel turvaliselt liikuma
On olemas teooria, et Euroopas on liiga palju rahvusvahelise koostöö struktuureOn olemas teooria, et Euroopas on liiga palju rahvusvahelise koostöö organisatsioone
3.koosseis
Muutunud on ka toimetulekutoetuse saajate struktuurMuutunud on ka toimetulekutoetuse saajate koosseis
Tähenduse laienemine võib teha lause sisu ähmaseks.

sumbuurne (vene сумбурный) ⇒ segane, korratu
Tavapärane Balti koostöö on sumbuurne ja visalt edenevTavapärane Balti koostöö on korratu ja edeneb visalt
Kirjas esitatud ametlikud seisukohad olid sumbuursedKirjas esitatud ametlikud seisukohad olid segasevõitu / segased
Vene toorlaenu asemel sobib kasutada eesti omasõnu, mis on selgemad.

vaheline
Ministeeriumidevaheline koostöö paraneb programmi tulemusenaMinisteeriumide koostöö paraneb programmi tulemusena
Vastavalt meievahelisele telefonivestlusele saadan Teile pakkumiseMeie telefonivestluse põhjal saadan Teile pakkumise (vt ka vastavalt)
Kultuuridevahelised erinevused: kuidas edukalt ületada kultuuribarjääreKultuuride erinevused: kuidas edukalt ületada kultuuribarjääre
Seminari eesmärk on parandada osakondadevahelist suhtlemist ja koostöödSeminari eesmärk on parandada osakondade suhtlemist ja koostööd / Seminari eesmärk on parandada suhtlemist ja koostööd osakondade vahel
Linnadevaheliste kauguste arvestamisel on võetud arvesse ainult kattega teedLinnade vahekauguste arvestamisel on võetud arvesse ainult kattega teed
Sageli ülearune. Mõnikord saab lühemalt ja lihtsamalt väljenduda sõnaga vahel või liitsõna abiga. Liita on mõtet ainult neid tüvesid, mis on mõiste väljendamiseks hädavajalikud. Terminite kompaktsus vähendab teksti liiasust ja lõtvust.
Loe lisaks: Argo Mundi artikkel „Liialdagem mõõdukalt!”

võtme- (inglise key) ⇒ olulisim, tähtsaim, põhiline, peamine
Noorte tööhõive on võtmeküsimus terves EuroopasNoorte tööhõive on olulisim küsimus / tähtsaim küsimus terves Euroopas
Konverentsi võtmeteema oli sooline võrdõiguslikkusKonverentsi põhiline teema / peamine teema oli sooline võrdõiguslikkus
Tippkohtumise nõupidamise võtmepeatükk on areng ja keskkondTippkohtumise nõupidamise olulisim peatükk / peamine teema on areng ja keskkond
Naistel on tarbimisotsuste langetamisel võtmepositsioonNaistel on tarbimisotsuste langetamisel juhtpositsioon / tähtis osa
Koostöö finantsinspektsiooni ja maksuameti vahel on väga suure tähtsusega, aga võtmeroll jääb maksuametileKoostöö finantsinspektsiooni ja maksuameti vahel on väga tähtis, aga põhilised otsused teeb maksuamet (vt ka roll)
Stampväljend, mille kasutusega sageli liialdatakse.
Vt ka võtmekompetents
Loe lisaks: Helika Mäekivi artikkel „Üheülbalised eurosõnad”, lk 31, 32
Loe lisaks: Helika Mäekivi artikkel „Kui paneks võtmed veidikeseks ajaks kappi?”


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur