Otsingu tulemused / Search results for "se"

aabjalas "<kiiruse kohta
Khk kaart
haadama "<ahnitsema
Jõe Kuu kaart
aaderdama "<mustriliseks värvima
VNg Pöi Emm Phl Vig Han Var Tõs Tor Juu Iis Urv Krl Har Vas kaart
aagerdama "ahnitsema
Lüg kaart
aakar "<ahnitseja
Sim kaart
aakima "ahnitsema
Kuu kaart
haalama "<ahnitsema
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Vai Jäm Mus Emm Käi Rei Phl Ris Kad VJg kaart
haalima (haalma) "<ahnitsema
Kuu VNg Jäm Khk Mus Pöi Emm Tõs Khn Hää Ris Nõo Võn Kam Kan Urv Plv Vas Se kaart
aanikse pl "<taim
Krk kaart
aarsälüse pl "leid
Lut kaart
aasmed pl (sg aasa aase) "<pastla ristpael
Tor SJn Kõp Hls kaart
aasnitse pl "aasniied
Vas kaart
aastakuub "<riietusese
Pha kaart
aastaselt (aastadsõlt)
Lüg Jäm Pöi Vig Han Pär Juu Kad VJg Iis Trm Plt KJn Ran Võn Urv Räp kaart
aastavammus "<riietusese
Pha Vll kaart
haavaseen
Kuu Jäm Mär Tõs Khn Aud PJg Tor Hää Juu Amb IisK Kod Pal Äks Hel Nõo Kam Rõu Plv Räp kaart
haavik (voavik) "<seen
Kuu VNg Lüg IisR Vai Jäm Khk Pöi Muh Emm Rei Mar Mär Vig Kse Vän Tor Hää Ris Hag Juu Kos Amb JMd Koe Kad VJg Sim IisK Iis Trm Kod Äks Lai Plt Pil KJn SJn Kõp Trv Pst Krk Hel Ran Nõo Võn Kam Rõn San Krl Rõu Vas kaart
haavikseen "haavaseen
VNg Lüg VJg IisK Iis Lai Rõn kaart
aba "<ukselingi osa
Tõs kaart
habahama "<kohisema
Lut kaart
habisama "<vabisema
Kan Urv Har Rõu Plv Vas Räp Se Lut kaart
habisõma "<vabisema
Urv Krl Har Vas Se Lut kaart
hablama "lobisema
Käi Phl kaart
ablaselt "aplalt
Kad kaart
abukäised pl "<jakk
Khk Mus Pöi kaart
abusele "turjale
Pöi kaart
hadervärk "<vormitu ese
Kuu Hlj kaart
adruaini "<täpselt
Jäm Ans Khk kaart
adruainiti "täpselt
Khk kaart
aega "aeglaselt
Mar kaart
aegadasa (aiga-) "aeglaselt
VNg Rei kaart
aegakaada "aeglaselt
Tõs kaart
aeglaselt (aiglaselt)
Lüg Kos Sim Iis Trm Lai Plt Har kaart
aegupidi "aeglaselt
KuuK kaart
aegusi "õigeaegselt
Khk Khn kaart
aegutase "<aegu
Lüg Iis kaart
aehang "tuluseraud
Jõe kaart
aehark "tuluseraud
Kuu kaart
ael -e -t (ahel) "tulusel(e) tuluselt
Jõe Kuu Hlj KuuK Kad kaart
aelema "tulusel käima
Jõe Kuu kaart
aepulk "<nõu vitsutamiseks
Krj Muh Vig Kse kaart
aepuu "<nõu vitsutamiseks
Var Khn Hää Pst Hel kaart
aeraud "tuluseraud
Kuu Kad kaart
aetuli "<tulusel
Jõe Kuu KuuK Kad kaart
aetvaks "<pikkusemõõt
Khk Kär kaart
agarasti "haraliselt
Jäm Tõs kaart
ahatse pl "hall
Võn kaart
ahepulk "<nõu vitsutamiseks
Aud kaart
ahepuu "<ahte liigutamiseks
Var Hää Tür kaart
ahersälüse (-sällüse -sälüsse) pl "leid
Vas Se Kra kaart
ahinik "<pottsepp
Vas Se kaart
hahkats "<lobiseja
Plv kaart
ahmerdama "<ahnitsema
Rei Hää HJn kaart
ahmitsema
Kuu Khk Mär Tõs Khn JõeK JJn Trm MMg Lai Plt KJn Trv Ran kaart
ahnestama "ahnitsema
Hlj VNg Lüg Vai Kod kaart
ahnima "ahnitsema
Khk kaart
ahnitsama "ahnitsema
Kod Trv Har Rõu Vas Se kaart
ahnitsema
Kuu Hlj Vai Jäm Khk Kaa Vll Muh Emm Käi Rei Mar Mär Kse Han Tõs Aud Tor Hää Ris Rap Juu Kos JMd Koe VMr VJg Iis Trm Kod MMg Lai Plt KJn Hls Krk Hel Ran Puh Nõo San Krl Rõu Vas Räp Se kaart
ahnustama "ahnitsema
Lüg Jõh Vai KJn Hls Krk kaart
ahnutasa "ahnusest
Kuu kaart
ahnutsema "ahnitsema
Lüg kaart
ahtakselt "kitsukeselt
Ote kaart
ahtakõistõ "kitsukeselt
Se kaart
ahtaselt "<tihkelt
Jõh kaart
ahtsen "kaheksandik
Käi kaart
ahtusselt "ahtalt
Lüg kaart
ahvõrdama "ahnitsema
Räp kaart
aigamast "aeglaselt
Lüg kaart
aigamiste "aeglaselt
Lüg kaart
aigsamast (aiksepest aiksabast aiksambast) "aegsamini
Kuu Jõh Kod Krk Har Rõu Räp Se kaart
aima pl "aevastused
Räp kaart
haipritama "lobisema
Lut kaart
haisama "haisema
San Krl Rõu Plv Vas Se kaart
haisema (haisma)
Kuu VNg Lüg Jõh Vai Jäm Ans Khk Kaa Vll Pöi Muh Emm Rei Rid Mar Mär Vig Kir Kse Han Mih Tõs Khn Tor Hää Saa Ris Kei Hag Rap Juu Kos JMd Ann Tür Koe Kad VJg Sim Iis Trm Kod Ksi Lai Plt KJn Trv Hls Krk Ran Puh Nõo San Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
haiskama "<lobisema
Se kaart
haiskatamma "lobisema
Rõu kaart
aisma "haisev
Emm kaart
haistaperse "tuulepea
Kuu kaart
ajal "õigeaegselt
Kuu kaart
ajaldase "ajaldasa
Iis kaart
ajalikult "õigeaegselt
Nõo kaart
ajal(l)ase "ajaldasa
Lüg kaart
hajanaseld "hajali
Kuu kaart
ajapikkusen "ajapikku
Krk kaart
ajapikusel "ajapikku
Mih kaart
ajotiliselt "ajutiselt
Krk kaart
ajotsesõnad pl "<nõiduse vastu
PJg kaart
aju "kaeraripse
Kad kaart
ajuksevill "<niidetud vill
Hää kaart
ajutiselt
VNg Lüg JMd Kod Krk kaart
ajutleselt (ajotliselt) "ajutiselt
Aud Kod kaart
aknatagused "kontvõõrad
Jäm Kaa kaart
aksel "terane
VNg kaart
akseldama "<rabelema
VNg Lüg kaart
aksled "okaspäitsed
Nis kaart
halaelema (halahõllõma) "<haletsema
Kuu Har kaart
alakoorne "<lahtise koorikuga
Muh kaart
alakordne "<lahtise koorikuga
Kaa Pha Vll Jaa Pöi kaart
alaliselt
Kuu Lüg PJg JõeK VJg Kod kaart
alaliste "alaliselt
Lüg kaart
halalõmma (hallallõmma alõlõma) "<kahetsema
Urv Krl Räp kaart
halama (halahama hallama) "<igatsema
Har Vas Se Lut kaart
alandik "<kangakudumisel
Kam Kan Urv Plv Vas Räp Se Lut kaart
alanduss "<kangakudumisel
Ran Nõo Võn Ote San Räp kaart
-alane "<võimuses
Nõo Kam Rõu Lut kaart
alanik "<kangakudumisel
Har kaart
alapoolitse (alapooltse) pl "kõlud
Pst Krk Räp Se kaart
alase (alasse) "allapoole
Vig Mih Aud kaart
alasi (alas(s) allas) "sepaalasi
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh Vai Jäm Khk Kär Kaa Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Rid Mar Kul Mär Vig Kse Var Tõs Khn PJg Tor Hää Ris Nis Hag Juu Kos HJn JõeK Amb JMd Ann Tür VJg Iis Trm Kod Äks Plt KJn Hls Krk Ran Puh Võn Kam Ote Rõn San Krl Har Rõu Plv Vas Se Lei Lut kaart
alatiselt "alati
Khk JõeK kaart
alatsema "haletsema
Hlj VNg Lüg Khk Hää Kos JJn VJg Pal Plt KJn kaart
alatuulsed (-tuulitse -tuultse) "<kõlud
Kuu HMd Kei Ran Nõo Kam kaart
albama "<muretsema
Khk kaart
alestama (halõstama) "<haletsema
Jäm Khk Muh Hää Vil Trv Ran Nõo Kam Ote San Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lut kaart
aletsama "haletsema
Kod kaart
haletsema
Kuu Hlj Vai Mär Vän Trm Hls Se kaart
algmest "algusest
Vig PJg kaart
algmises "alguses
Han Hää kaart
algmisest (algmesest) "algusest
Lüg Vai Pöi Muh Han Hag Juu Ann Koe Kad VJg Kod Pil Hls Krk Lut kaart
algmist "algusest
Räp kaart
algnõst "algusest
Se Lut kaart
algu- "alguse-
VNg Lüg Jõh Vai Juu JJn Kad VJg kaart
halisema "<põdema
Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Ans Khk Kaa Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Mar Kse Han Juu Kos Jür Koe VJg Iis kaart
alitsema "haletsema
Sim kaart
haljas (allas ailas halass) "<selge
Kuu VNg Lüg Jõh Vai Jäm Ans Khk Kär Mus Kaa Krj Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl LNg Rid Mar Mär Vig Kir Kse Han Var Mih Tõs Khn Pär PJg Vän Tor Hää Saa Ris Kei Hag Juu Kos Amb JMd JJn Ann Koe VMr Kad Rak VJg IisK Iis Trm Kod MMg Äks Ksi Lai Plt KJn SJn Trv Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut Kra kaart
allatuultsed pl "alusvili
Ris kaart
allene "hallitusega
Khk kaart
hallitus (allites allits allitse)
VNg Lüg Vai Mar Kse Tõs Aud Tor Ris Juu Kos JMd Trm Kod KJn SJn Trv Hls Krk Ran Nõo Ote Krl Har Rõu Se Lei Lut kaart
alltuulitsed (-tuultse) pl "alusvili
Ran Kam kaart
alpusi "alpuse pärast
Nõo kaart
alttuulsed pl "alusvili
Jür kaart
alune "<(alus)seelik
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Kär Mus Kaa Krj Vll Pöi Muh Emm Mar Mär Vig Kir Lih Kse Mih Tõs Khn Aud Vän Hää Ris Nis Hag Kos HJn Amb JMd JJn Tür Koe VMr Kad VJg Sim Iis Trm Kod MMg Pal Äks Ksi Lai Plt KJn SJn Kõp Vil Trv Pst Hls Krk Ran Puh Nõo TMr Võn Ote Rõn San Urv Krl Har Rõu Plv Se Lut kaart
alus "<(alus)seelik
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Kaa Krj Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Han Var Mih Tõs Aud Pär PJg Tor Hää Saa Ris Nis Kei Hag Rap Juu Kos Jür HJn JõeK KuuK Amb JMd JJn Ann Tür Pai Koe VMr Kad Rak VJg Sim Iis Trm Kod MMg Pal Äks Lai Plt Pil KJn SJn Kõp Vil Trv Hls Krk Ran Puh Võn Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
alusevili "alusvili
Tor Trm Plt kaart
halõpalitat sg 2 p "lobised
Se kaart
hambapuu "<eseme osa
Trv Hls Krk Puh Har Räp kaart
ammaga "<isegi
Kod kaart
hammaskooku vedama "<tülitsema
Rei Amb Sim Trm Kod kaart
hammaskouku vedama "<tülitsema
Kuu Lüg kaart
ammukse "ammuks
Aud kaart
ammuseks "ammuks
Juu kaart
ammusse "ammuks
KJn kaart
ampselt "ammusest saadik
Pha kaart
andres(epäev) (andreksepä) "30 nov
Lüg Jäm Kei Kos JMd VJg Iis Kod Lai Plt Hel Ran Nõo kaart
andrus(epäev) (andruksepäivä) "andresepäev
Vai Khk Kär Pöi Phl Rõu kaart
hangitsama "ahnitsema
Kan Urv Rõu Plv kaart
angitsema (hangitsõmma) "<ahnitsema
Jäm Khk Kär Tõs Aud Juu Plt Pil Plv kaart
hangmaaäke (ankmoäke) "<söödi purustamiseks
Vig KuuK kaart
hangotama "tülitsema
Räp kaart
haniperse "<taim
Mar kaart
hankama "ahnitsema
Rõu Vas kaart
anni- "<andmise-
Jõe Lüg Pöi Mar Kul Mär Hag Rap Juu Kos Jür HJn JMd Ann Tür Pee Koe VMr Sim Kod Ksi Lai Plt KJn Se kaart
antskuppel "juuksekrunn
Nõo kaart
aolda "enneaegselt
Lut kaart
hapalõma "uisapäisa tegutsema
Võn Plv Vas Räp kaart
hapama "nohisema
Har Lut kaart
apat "<lobiseja
Se Lei Lut kaart
apatse "hapatus
Pst Krk kaart
hapatus "<hapendatud segatis
Kuu VNg Lüg Jõh Vai Khn Hää Juu Trm Trv Hel Nõo Ote Rõn San Urv Krl Har Rõu Plv Vas Se Lei Lut kaart
aplus "(söömisel)
Hlj kaart
happ "lobiseja
Urv kaart
apsel "apsat
Emm Phl kaart
apused "kuuseokkad
Hää Saa kaart
apõrdass sg 3 p "lobiseb
Se kaart
arakale "haruliselt
Mus kaart
harakas "<haraline ese
Mär Mih Aud PJg Tor Hag Juu Plt Hel Ote Har Räp Se kaart
araliselt "&haraline
Lai kaart
arama "käratsema
Saa kaart
harassine (arjassine) "harjaseline
Lüg Rõu Vas Se kaart
arbitsema "ravitsema
Sim kaart
areldi "<vastumeelselt
Kuu Lüg Jõh Kaa Juu Koe Kad VJg Sim Kod Lai kaart
harenuksis -se "<harutatud
Kuu kaart
harga "lobiseja
Plv Räp kaart
hargatamma "lobisema
Plv Räp kaart
hargats "lobiseja
Räp kaart
hargats "<seen
Räp kaart
argitsema "äritsema
Khk kaart
argsel moel
Mar Mih kaart
aridus "lehma päramised
Kaa Pöi kaart
arimus "päramised
Muh Tõs kaart
hariskas "<vilja kuivatamiseks
Kuu kaart
arjakas "harjaseline
Vai Pha kaart
arjasene (arjaksene) "harjaseline
Vai Khk VJg Har Se Lut kaart
harjassepp
Vig Kse Juu Ann kaart
arjusk(i) "rändkaubitseja
Khk Kaa Vll Pöi Muh Mar Kul Mär Kse Mih Tõs Aud Vän Tor Hää Juu KuuK Tür Kad HljK kaart
arjusline "harjaseline
Kod kaart
arjussein "jusshein
Äks Krk kaart
arkakese pl "kandlekeeled
Lut kaart
armatsama "armatsema
Trv Lut kaart
armatsema "<haletsema
Jäm Khk Mär Tõs Hel Se Lei Lut kaart
armustama "hoolitsema
Lut kaart
armutama "<hoolitsema
Khk Mar Hää Juu kaart
harmõlitse pl "<hall
Se kaart
arssinalidse g "arssinaline
Se kaart
arudlest pl "ealised
Aud kaart
arukil(la) "segamini
Jõe kaart
arukselt "harvalt
Kaa kaart
aruldase "parajalt
VJg Trm kaart
aruldaselt
Kär Juu kaart
aruliseld "haraliselt
Rak kaart
aruselt "harva
Khk kaart
arvates "arvamuse järgi
Jõe Lüg Muh Emm Var Kei Juu Koe Iis Trm Kod Ksi KJn kaart
arvitsema "aitama
Mar kaart
ase "<kübe
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Kär Mus Kaa Krj Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Noa LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Han Var Mih Tõs Aud PJg Vän Tor Hää Saa Ris HMd Nis Kei Hag Rap Juu Kos Jür HJn KuuK JMd JJn Ann Tür Pai Pee Koe VMr Kad HljK VJg Sim IisK Iis Trm Kod Ksi Lai Plt Pil KJn SJn Kõp Vil Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
asemal -e "asemel(e)
Pöi Aud Hää Trv Har Rõu Lut kaart
asemel -e
Kuu VNg Lüg Vai Jäm Khk Mus Muh Emm Tõs Tor Hää Saa Ris Juu Kos Jür JMd Pai VMr Rak Iis Trm Kod Pal Äks Ksi Lai Plt KJn SJn Krk Hel Ran Nõo San Kan Krl Rõu Plv Vas Räp Se kaart
asemik
Kuu VNg Emm Rei Mär Kse Tor Hää Juu Kos Koe Iis Kod Lai Plt KJn Hel Nõo Har Vas kaart
asemnik "asemik
Krk Krl kaart
asendama "askeldama
Lüg Har kaart
asjanda (asende) "asjatu(lt)
Trv Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se kaart
haspeldama (asveldama asperdama asmeldama asteldama asseldama) "<askeldama
Kuu VNg Lüg Jõh Vai Jäm Khk Kär Pha Vll Jaa Pöi Muh Rei LNg Rid Mar Mär Vig Kir Lih Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud Pär Vän Tor Hää Ris HMd Nis Juu Kos Jür HJn JõeK Amb JMd JJn Koe VJg Iis Trm Kod Pal Lai Plt KJn Trv Pst Ran Kam kaart
assatama (hassatama) "assetama
Kos Koe VJg Rõu kaart
assetama
Mär Vig PJg Tor Hää Ris HJn Amb Iis Plt kaart
hassin "lobisemine
Rõu kaart
assitama (hassitama) "assetama
Kuu Khk Rei Mar Juu JMd Kad VJg Kod kaart
assutama "assetama
Trm Lai KJn kaart
hassõrdamma "lobisema
Räp kaart
asutsõhe "räpaselt
Se kaart
asõldõmõ (assõldama aseldama) "askeldama
Trv Krk San Krl Plv kaart
atihark "<rehe ahtmiseks
Pst Krk Nõo Ote kaart
atlad "sea kaelanäärmed
Iis Kod Äks Ksi Ran Puh Nõo TMr Kam Ote Rõn kaart
atserteme "talitama
Hls kaart
atses "<tegevuses
Jäm kaart
aualine "matuseline
Jäm Mus kaart
auass sg 3 p "kahiseb
Lei kaart
haudes -se "<haudjas
Kuu Hlj VNg Kse JõeK Amb JJn VMr Kad HljK Rak VJg Sim Trm Lai Plt kaart
auduküpse "nätske
Jäm kaart
audunuse g "haudunud koht
Kod kaart
haukapask "<rebaseliiv
Äks Lai Ran Puh Nõo Kam Ote Rõn Kan Rõu Vas Räp Se kaart
aulikult "auväärselt
Rõu kaart
haupritama "lobisema
Lut kaart
hausatat sg 2 p "lobised
Plv kaart
hauskama "lobisema
Rõu kaart
hausma "<lobisema
Ote Urv Har Rõu Plv Vas Räp Se Lut kaart
haussõlõma "lobisema
Se kaart
auts (g autse autsi) "hautis
Tõs Hls Krk kaart
aveseks transl "habras
Jäm kaart
ealine "<täisealine
Kuu VNg Lüg Jõh Vai Jäm Khk Pöi Muh Rei Rid Mar Mär Tõs PJg Tor Hää Ris HMd Juu Kos KuuK JMd Ann Koe VMr VJg Iis Trm Kod Ksi Plt KJn Trv Krk Hel Puh Nõo San Krl Har Plv Vas Räp Se Lut Kra kaart
heatehti "headusest
Trm kaart
eatse (eatsi) "valjusti
Muh kaart
edesnik "karjaseabiline
Se kaart
edestik(k)u "üksteise ees
Krl Har kaart
edetsema (editsema) "edvistama
Kod kaart
edetsik(k)u "üksteise ees
Kan Vas Räp kaart
heemile "õhukeseks (kulunud)
Plv kaart
eerahus "libisemine
Har kaart
eerdama "<halisema
Hlj Khk Mus Kaa Krj Pha Vll Jaa Pöi Phl LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kse PJg Ris HMd Nis Kei Hag Rap kaart
eerdlema "<halisema
Jäm kaart
eesempe "esmaspäev
Hls kaart
eesik "<mõisavalitseja
Tõs PJg kaart
eespä (eispa iisebe iispäiv) "esmaspäev
Lüg Kod MMg Äks Trv Pst Krk Hel Puh Nõo TMr KodT Kam Ote Rõn San Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut Kra kaart
eespäne (eesepine iispäiväne) "esmaspäevane
Lüg Kod Trv Krk Nõo Kam Ote Rõu Plv Se Lut kaart
eestlane (iestilaised eesläne)
Jõe Kuu VNg Lüg Jõh Vai Jäm Khk Vll Pöi Muh Emm Rei Mar Mär Kse Var Tõs Khn Aud Tor Hää Ris Kos Jür JMd Tür Koe VMr VJg Sim IisK Iis Trm Kod Äks Ksi Lai Plt KJn Kõp Trv Hel Nõo Võn San Kan Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se kaart
eestotsa "alguses
Lüg Tõs Vän Hää KJn Kõp Trv Pst Krk kaart
ehtima (ehtmä ihtma) "<seadma
VNg Lüg Jõh Vai Jäm Khk Muh Kul Mär Lih Khn Hag Kos JMd Tür Koe VMr Kad Rak VJg Sim Iis Trm Kod Lai Plt Trv Pst Hls Krk Ran Puh Nõo Rõn San Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei kaart
eiestama "õitsema
Kuu Lüg kaart
eietama "õitsema
Lüg kaart
eietsemma "õitsema
Vai kaart
eilädse "eile
Kan Har Rõu kaart
heinariisikad pl "<seen
Amb kaart
eissitaks impers "heisatakse
Hää kaart
eitima "<settima
Jäm Khk Vll Pöi Muh Rid Tõs Koe Plt kaart
eituma "<settima
Vig Mih Khn Aud Tor kaart
ekse "<viga
LNg Mar kaart
eksel "<kirves
Kuu Hlj Khn Ris kaart
eksi- "<eksimise
Jäm Rei Tõs Tor Hää Kos Kod Plt KJn kaart
elgitsesõ pl 3 p "helgivad
Krl kaart
helisema
Kuu Hlj VNg Lüg IisR Vai Jäm Khk Kaa Vll Muh Emm Rei Mar Mär Kse Han Tõs Tor Hää Ris Juu Kos Amb JMd Koe Kad VJg Sim Iis Trm Kod Plt KJn Hls Krk Puh Nõo Kam San Urv Krl Har Rõu Plv Vas Se Lei kaart
elisema "<helendama
Han Tõs Juu KJn kaart
helisämmä (elisama) "helisema
Trv Har Rõu kaart
elkse "halgas
Har kaart
helkse (helksä) "hele
Har kaart
helksede "heledasti
Har kaart
ellitsema "<hellaks muutuma
Lüg kaart
hellämä "<hoolitsema
San Krl Har Rõu Vas kaart
hellätseppä "hellemalt
Se kaart
elutsema (elotsemma)
Lüg Vai Khk Pha Vll Pöi Muh Emm Käi Rid Mar Kse Mih Tõs Khn Tor Hää Ris Kos Koe VJg Trm Kod Lai Plt KJn Hls Krk Hel Ran Puh Nõo San Krl Har Plv Vas Räp kaart
elädessegi "eladeski
Krk kaart
heläh(h)üss "helisemine
Rõu Plv Vas Se kaart
helähtümä "<helisema
Krl Rõu Se kaart
ema (imä) "<esemete osa
Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Khk Kär Mus Kaa Krj Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Noa LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud PJg Vän Tor Hää Saa Ris HMd Kei Rap Juu Kos Jür Koe VMr Kad Rak VJg Sim Iis Trm Kod MMg Pal Äks Ksi Lai Plt Pil KJn SJn Vil Trv Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr Võn Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut Kra kaart
emak "<võõrasema
Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Iis Trm Kod Ksi Lai KJn Trv Pst Hls Hel Ran Puh Võn Kam Ote San Kan Krl Har Rõu Vas Räp Se kaart
emapuu "<esemete osa
Kuu VNg Lüg Jõh Vai Jäm Khk Mus Kaa Krj Muh Emm Käi Rei Phl LNg Rid Mar Han Var Mih Tõs Khn Aud Hää Ris KJn kaart
emasene "&emane
Khk kaart
emmisseen "<riisikas
Ran Nõo Rõn kaart
emäk (g emäkse) "võõrasema
Krk kaart
enese (eese enda hinese henne ennast hindät eest)
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Kär Mus Kaa Krj Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Noa LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud Pär PJg Vän Tor Hää Saa Ris HMd Nis Kei Hag Rap Juu Kos Jür HJn JõeK KuuK Amb JMd JJn Ann Tür Pee Koe VMr Kad Rak VJg Sim Iis Trm Kod MMg Pal Äks Ksi Lai Plt Pil KJn SJn Kõp Vil Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr KodT Võn Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut Kra kaart
enestäs(ä) (henestäs) "iseenesest
Kuu Lüg kaart
ennastvastu "rase
Jäm Phl Hää Saa Juu Kad Kod Ksi Trv Krk kaart
enneaegutuse "enneaegu
Iis kaart
ennembine "varasem
Har kaart
ennembädse g "endine
Ran Räp kaart
ense "<anum
Võn kaart
enseldama (enseldämä) "<talitama
Pil KJn kaart
entsa (entse) "<hiljuti
Jäm Ans Khk Mus Krj Pha Muh Emm Rei Phl kaart
entsel "<käepide
Var kaart
entseldama (hiltseldama hintseldama) "<meremeheks ristima
Kuu Pöi Muh Emm Käi Phl Khn Hää kaart
epitsema "edvistama
Jõe kaart
eredäld "teraselt
Ran kaart
erendused pl "<lõke
Pha kaart
erevält "teraselt
Kod kaart
ereväss "teraselt
Kod kaart
ergav "leegitsev
Mär Tõs Tor Hää kaart
erisema "<hõõguma
Kse Var Tõs Aud kaart
herisema "<virisema
Tor Ksi Se kaart
eritsed sg 2 p "vallatled
Ote kaart
hernitse g "rõugearmiline
Plv kaart
esikesken "isekeskis
Kam Krl kaart
esikeskine "iseäralik
Krk kaart
esikeste "isekeskis
Nõo Kam Rõn kaart
esiksi "isekeskis
Krk kaart
esimeseks "esiteks
Vll Pöi Muh Mar Kir Koe kaart
esimesest "esiteks
Lüg Vai kaart
esimest "esmakordselt
Var Mih Aud PJg Hag kaart
esitmoodu "isemoodi
Vil Trv Krk kaart
esmasse "esmaspäeva
Jäm Kär Mus Kaa Krj Pha Vll Muh Emm Käi Rei Phl kaart
esmassene (esmassane) "esmaspäev
Jäm Ans Khk kaart
esotab sg 3 p "<seab ette
Jõh kaart
esseldama "<edvistama
Lüg Sim Kod kaart
esselkopp (essenkopp) "<masti osa
Pöi Emm Rei Phl Hää kaart
essissin (essüsin essüseh) "eksinud
Ote Krl Se kaart
essoodanõ "isesugune
Urv kaart
etse "eks
Trm KJn Ran Puh Nõo Rõn Krl kaart
ettekaekit p "hoolitsemine
Se kaart
ettepidiseks "<ette
JJn kaart
iakesest "rohkesti
IisR Lai kaart
iats (iatsi eatse jääts) "jäätus
PJg Vän Tor SJn Hls kaart
hibisemä "lehvima
Plv Vas Räp Se kaart
idagused pl "kulunud
Kuu kaart
idanema "<hingitsema
Kuu Hlj VNg Lüg Vai Jäm Khk Vll Mar Mär Vig Lih Kse Tõs Tor Hää Ris Juu Kos JõeK JMd JJn Koe VMr Kad VJg Sim IisK Iis Trm Kod Pal Äks Plt KJn Hls Krk Puh Nõo Kam Ote San Krl Har Rõu Vas Räp Se Lut kaart
idsevel "irevil
Hls kaart
igatsema
Kuu Hlj VNg Lüg Vai Jäm Khk Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Mar Mär Kse Han Tõs Khn Tor Hää Ris Juu Kos JõeK JMd Koe VJg Iis Trm Kod MMg Ksi Lai Plt KJn Hls Krk Hel Puh Nõo San Krl Har Rõu Plv Vas Se kaart
igatsämä "igatsema
Kod kaart
higitsema "higistama
Kuu Tor VMr Krk Puh Ote Urv Krl Har Rõu Plv Vas kaart
igritsemmä "nirisema
Vas kaart
higuma "nirisema
Kuu kaart
igäväde "aeglaselt
Har kaart
igävähe "aeglaselt
Rõu Se kaart
iherdama (eherdama) "<halisema
Pöi Kul Kir PJg kaart
ihkuma "<kisendama
Kuu Jäm Khk Kär Mus Kaa Krj Pha Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Phl kaart
ihmitsema "imbuma
Khk kaart
ihnistes sg 3 p "ahnitseb
Trv kaart
ihnutasa "<ihnsuse pärast
Kuu kaart
ihnutsema "koonerdama
Emm kaart
ihulikult "kehaliselt
Krk Har kaart
ihundased pl "<nahahaigus
Lüg kaart
ihupuhastused pl "<nahahaigus
Hää Sim kaart
ihurõhvetsed pl "kananahk
Rid Mar kaart
ihutasandased pl "<nahahaigus
Lüg kaart
ihutasandused (-tasendused) pl "<nahahaigus
VNg Kad kaart
ihutasauksed pl "<nahahaigus
Jõh kaart
ihutased (ihutasad) pl "<nahahaigus
VNg Lüg kaart
iimama "<immitsema
Mar HJn JõeK JJn VMr Rak Sim Trm Pal Lai kaart
iimuma (iimoma) "<immitsema
Mar VMr kaart
iivama "<immitsema
JõeK Kod kaart
iivendama "<immitsema
Jõe Kod Lai Plt kaart
ikitsema "itsitama
Khk Emm kaart
ilatsema "ilastama
Kaa Pöi Aud Koe Plt Krl kaart
ilatseme "kisama
Hls kaart
hilbadsõ pl "närused
Se kaart
hilbakohe "näruselt
Se kaart
hilbõtohe "näruselt
Se kaart
ildas(s) (ildäse) "hiljaks
Hel Ran Puh Nõo Ote San Urv Krl Har Plv Vas Räp Se kaart
ileheppä "vaiksemalt
Se kaart
ilisema "pilli ajama
Lüg kaart
hiljaks (illass illase)
Jõe Kuu Jäm Ans Khk Pöi Muh Emm Käi Rei Mar Mär Lih Kse Han Mih Tõs Vän Tor Ris Juu Kos JõeK JMd Ann Koe VMr Kad VJg Plt KJn Kõp Vil Trv Krk kaart
iljakult "aeglaselt
Võn kaart
iljuma "<aeglaselt käima
Khk Rei kaart
illembide "vaiksemalt
Nõo kaart
hillembäde "aeglasemalt
Har kaart
hille(m)bähe "aeglasemalt
Har Se kaart
hillembäle "aeglasemalt
Lut kaart
illembäst "aeglasemalt
Har kaart
illikese "hiljukesi
Äks kaart
illukese (hillokõidse) "hiljukesi
Kuu Juu Jür Räp kaart
hilläkeiste (illakeste hillakõistõ illakesti) "<aeglaselt
Trv Urv Har Rõu Vas Se Lei Lut kaart
hilläkesi (hilläkeitsi) "<aeglaselt
Hls Krk Urv Vas Se Lut kaart
ilmald-maald "täpselt
Rei kaart
ilmapäält "täpselt
Kuu kaart
ilmse (ilmsõ) "ilmsi
Kod Lai Har kaart
ilotõl(l)õma "lõbutsema
Har Rõu Plv Vas Räp Se Lut kaart
ilpkabali "näruselt
Kaa kaart
ilutama "<lõbutsema
Kod Trv Ran Nõo Kam Har Plv Vas Räp Se kaart
ilutsama "lõbutsema
Kod kaart
ilutsema (ilotsemma) "lõbutsema
VNg Lüg Vai Khk Aud Kad Kod Pal Lai Plt Trv Hls Ran Puh San kaart
ilveseännä pl "<taim
Hls kaart
imbimini "aeglaselt
Muh kaart
imbumisi "<immitsedes
Var kaart
imetsema "<nõiduma
Jür JõeK JMd Kod MMg Pal Plt kaart
imetsäma "imetsema
Kod kaart
imisema "<inisema
Kod San kaart
imisemmä "nirisema
Se kaart
immikest "aeglaselt
Muh kaart
immitsema (imitsema iimitsema) "<imalduma
Jõe Kuu VNg Vai Jäm Khk Kär Pha Pöi Muh Emm Rei LNg Rid Mar Mär Vig Kir Kse Han Mih Tõs Khn Aud PJg Tor Ris Nis Juu Jür JMd Kad Rak IisK Trm Lai Plt Nõo Võn Kam Ote San Krl Har Rõu Vas Räp Se Lei kaart
himutsema (immutsema himotsõmma) "himustama
Kse Tõs Hää Krk Hel Puh Se kaart
inahama "<inisema
Vas Lut kaart
inahtama "<inisema
Se kaart
inama "<inisema
Vän Trv Krk Plv Vas Räp kaart
inatamma "<inisema
Har kaart
indama "inisema
Lei kaart
hindsetämmä "ussitama
Plv kaart
hindähe "iseenesest
Räp kaart
hindätpite "rase
Plv kaart
ingats (engatse-) "<ava
Tor Hää SJn Pst Hls Krk kaart
ingeliselt
Kos Tür kaart
hingitsel(l)emä "hingitsema
Har Se kaart
hingitsema (engitsema)
Jäm Khk Emm Rei Mar Vig Han Kos Pal Pil KJn SJn Hls Krk Puh Nõo Ote Kan Krl Har Plv Räp kaart
hingitsämä (engitsama) "hingitsema
Trv Kan Urv Rõu Vas kaart
hingpuhussen "<hingetu
Ran kaart
ini "inisemine
Kod kaart
inisema
Kuu VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Khk Kär Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Mar Mär Vig Kse Tõs PJg Vän Tor Hää Ris Juu Kos Amb JMd Koe VJg Iis Trm Kod Ksi Lai Plt KJn Kõp Hls Krk Puh Nõo San Rõu Plv Se kaart
inisämä "inisema
Kan Har Vas kaart
innama "<inisema
Vas Räp Se Lut kaart
innembägese "<kiiremini
Vas kaart
innime "<inisema
Hel kaart
innistäss sg 3 p "immitseb
Se kaart
hinnästpiteh (hinnestpiten) "rase
Rõu Vas kaart
inähütma "<inisema
Se kaart
ipitsema "välja ronima
Muh kaart
ipitsema "edvistama
Khk kaart
ipp "peenutseja
Han kaart
irama (irrama) "<irisema
Hää Saa KJn Vil Hel Puh Kan Krl Har Plv Vas Räp Se kaart
irask "iriseja
Urv kaart
iratsema "<indlema
Krk Ran Puh Nõo Kam Ote Rõn kaart
ire ajama "<jorisema
Khk Mus kaart
irgitsema "itsitama
Khk Kär Mus kaart
irinik "viriseja
Kod kaart
irisema "<nutma
Kuu VNg Lüg IisR Vai Jäm Khk Vll Pöi Muh Emm Rei Mar Mär Kse Mih Tõs Aud Tor Hää Juu Kos JMd Koe VMr VJg Sim Iis Trm Kod Lai Plt Pil KJn Hls Krk Puh Nõo Kam San Krl Rõu Plv Vas kaart
irisk(u) "iriseja
VNg Lüg Jõh IisR kaart
irisnik "iriseja
Lai kaart
iristi "viriseja
Kuu kaart
irisämä (irisama) "irisema
Trv Kam Kan Urv Har Rõu Vas kaart
irmuliselt "hirmsasti
Mus kaart
hirnutama "<häälitsema
Vai Khk Har Plv Se kaart
irr "<iriseja
Muh Kod Trv Hls Krk kaart
irrikas "iriseja
Krk kaart
irsa-arsa "segamini
Kod Hls Krk kaart
irvitse "irvitus
Krk kaart
ise (isi essi eissi) "<pron
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh Vai Jäm Ans Khk Kär Mus Kaa Krj Pha Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Noa LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud Pär PJg Vän Tor Hää Saa Ris HMd Nis Kei Hag Rap Juu Kos Jür HJn Amb JMd JJn Ann Tür Pee Koe VMr Kad Rak VJg Sim Iis Trm Kod MMg Pal Äks Ksi Lai Plt Pil KJn SJn Kõp Vil Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr KodT Võn Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut Kra kaart
ise (isi eiss) "eri
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh Jäm Khk Kaa Vll Pöi Muh Emm Rei Phl LNg Mar Mär Kir Lih Kse Mih Tõs Khn Aud PJg Vän Hää Ris Nis Juu Kos JõeK KuuK Amb JMd JJn Ann Pai Pee Koe VMr Kad Rak VJg Trm Kod Pal Äks Ksi Lai Plt KJn SJn Kõp Vil Trv Hls Krk Hel Ran Nõo Kam Krl Har Rõu Plv Räp Se Lei kaart
iseendusi "endamisi
Ran Puh kaart
iseendäde "iseenesest
Nõo Ote kaart
iseenesest (iseendast esihindäst)
Kuu Hlj Lüg Khk Krj Käi LNg Rid Mar Var Hää Kos KuuK VMr Kad VJg Trm Kod Äks Ksi SJn Vil Hls Krk Ran Nõo Kam Rõn San Har Rõu Vas Räp Se kaart
iseenestas(a) "iseenesest
Hlj VNg Lüg Jõh kaart
isegi (isigid eski eskina)
Jõe Kuu VNg Jõh IisR Khk Vll Pöi Muh Phl Mär Jür JMd JJn VMr Rak Kod Pal Äks Ksi SJn Trv Krk Hel Ran Nõo Kam San Urv Krl Har Rõu Plv kaart
isekeske "omaette
Rei kaart
isekeskel (esi-) "isekeskis
Ran Räp kaart
isekeskes "isekeskis
VNg Lüg IisR Vai Jäm Vig Han Ris Hag VJg KJn kaart
isekeskis
Kuu VNg Jäm Khk Pöi Muh Emm Rei Noa Rid Mar Mär Lih Khn Tor Juu Kos JMd JJn Kad VJg Iis Trm Kod Pal Pst kaart
isekeskline "omavaheline
Kos kaart
iseloom
Pöi Muh Noa Mar Han Var Kos JJn Sim Trm Kod Ksi Lai Plt Hls kaart
iseloomulik "iseäralik
Mar Tor Koe kaart
iseloomuline "iseäralik
Mar kaart
isemeelne
Hlj Lüg Khk Pha Vll Pöi Muh Mar Mär Var Tõs Juu VMr Kod MMg Plt Hel kaart
isemoodi
Jõe VNg Lüg Jäm Khk Pöi Rei Mar Mär Kse Pär Juu Kos Kad Lai SJn Trv Krk Ran Har Rõu Se kaart
isemoodu "isemoodi
Var Kod Äks Ksi KJn Kõp Ran Har Rõu Se kaart
iseoma "sugulane
Khk Jaa Pöi Muh kaart
isepidi "eraldi
Kod kaart
isepäin "isepäinis
Vai kaart
isepäine "isepäinis
VMr Kad Trm kaart
isepäines "isepäinis
Hlj VNg kaart
isepäini "isepäinis
Hlj Lüg Vai Jäm Khk Kaa Vll Emm Rei Var Aud PJg Ris Amb JMd Koe VMr Kad Trm kaart
isepäinis (isepänis)
Jõe Kuu VNg Lüg Jõh Khk Kaa Pöi Emm Käi Rei Phl Mar Mär Ris Juu JMd JJn VJg Kod Ksi KJn Hls kaart
isepäinisse (isepäinise) "isepäinis
Kaa Pöi Mar Mär kaart
ises -se (isis) "eraldi
Aud Juu Tür Pai Pee Lai kaart
isesugune
Kuu VNg Lüg Khk Mar Tõs Tor Ris VJg Trm Plt KJn Ran Võn San Krl Plv Räp kaart
isetama (issetama) "<pragunema
Vas Räp Se kaart
isevärki
Kuu Lüg Vll Muh Rei Mar Vig Han Tor Hää VJg Iis Plt KJn SJn Hls kaart
iseärali "eraldi
Lai kaart
iseäralik
Lüg Jäm Khk Pha Vll Pöi Muh Emm Rei Mar Vig Kse Var Mih Tõs Tor Kei Juu Kos JMd JJn Koe VJg Iis Trm Kod Lai Plt SJn Kõp Hls Krk Hel Puh San Krl Har Rõu Plv kaart
iseäralikult
Khk Tor Pst kaart
iseäraline
Lüg Vll Rei Vig Han Var Tõs Tor Juu Kos Koe VJg Lai Plt KJn Krk Hel Ran Ote San Krl Har kaart
iseäralis "iseäranis
Kod kaart
iseärane "omapärane
Vll Plt Puh kaart
iseäranes "iseäranis
Kuu VNg Rei LNg Mar Vig Kse Han Tõs Khn KuuK JMd Pai Koe VMr Ksi Pil KJn Hls kaart
iseäranis
Kuu Lüg Vai Jäm Khk Vll Pöi Muh Phl LNg Var Mih Aud PJg Tor Hää Juu KuuK Amb VMr Iis Trm Plt Krk kaart
iseäranisse "eraldi
Jäm Khk KuuK JMd VJg kaart
iseäratine "iseäralik
Krk kaart
isisema "sisisema
Jäm Khk Pha Vll Mar Kse kaart
issama "<visisema
Khk kaart
isse "<täi
Krj kaart
istak "seemnetaim
Kuu HJn Koe Sim Trm Lai kaart
istandane (issandane) "seemnetaim
Lüg Jõh kaart
istandus "seemnetaim
VJg Iis Trm kaart
istik "seemnetaim
Hlj Juu Kos Jür HJn Kad kaart
istuvased pl "vallatud
Kad kaart
istõl -õ "ühisketrusel(e)
Kan Vas Se kaart
ižüse pl "narmad
Lei kaart
ite "hitse
Pär Tor Hää Hag kaart
itse "ise
Kuu Vai kaart
itse "<sugulane
Vas Se kaart
itse (hidsa) "hitse
Tõs Pär PJg Vän Tor Hää Saa Rap Kos Pai Koe Sim Kod MMg Pal Äks Ksi Lai Plt Pil KJn SJn Kõp Vil Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr Võn Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
hitvama "<aeglaselt sööma
Kuu kaart
hitvamiste "<aeglaselt
Kuu kaart
iugama "<korisema
Lüg kaart
hiuksed (hiused iu(k)sed hius(s)õ) pl "juuksed
Kuu VNg Lüg Jõh Vai Jäm Ans Khk Kan Urv Krl Rõu Plv Vas Räp Se Lut Kra kaart
hiutama "<pesema
Kuu kaart
ivitamma "kõdritsema
Lüg kaart
jaanihätses "<taim
Jäm kaart
jabin "segadus
Mar Hel Krl Plv kaart
jagadus (jaka(v)us) "juukselahk
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh Vai Kad kaart
jagam "juukselahk
Khk kaart
jahkatama "<lobisema
Urv kaart
jahkeldama "sekeldama
Plt kaart
jahmerdus "lobiseja
Kad kaart
jaht (jäht) "<sekeldus
Kuu VNg Lüg Vai Jäm Khk Kaa Pha Vll Jaa Pöi Emm Rei Mar Mär Vig Lih Kse Han Tõs Khn Aud Tor Hää Ris Juu Kos KuuK JMd JJn Tür Koe VJg Iis Trm Kod Äks Lai Plt KJn Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo San Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei kaart
jahvard "lobiseja
Hää Krl kaart
jahveldama "lobisema
Khk Kse kaart
jahveldis "lobiseja
Khk kaart
jahverdama "<lobisema
Khk Muh Mar Kse Saa Nis Lai Puh Se kaart
jakseldama "sekeldama
Kuu kaart
jakseldus "sekeldus
Kuu kaart
jalgama "<sisse vajuma
Hlj IisR Khk Tõs Hää Kos JMd Kad VJg Iis Trm Kod Lai Plt Krk Har Rõu Vas Räp Se kaart
jaluksi "<kammitsasse
Ans kaart
jamalise pl "<ebatasane
Krk kaart
jampsitus (jampsitos) "<segadus
Mar Kse Har kaart
janksepp "<jõulumäng
Lut kaart
jaose (jaosse) "jaoks
Aud Hel kaart
japatama "lobisema
Võn Kam Urv Plv Räp kaart
jarama (jarrama) "<jorisema
Urv Vas Se kaart
jarisõma "torisema
Se kaart
jasamus "jäse
Mar kaart
jautsma "segama
Lei kaart
jautšumiži "segamini
Lei kaart
jeesusekäpp (jeesu- jessu-) "<taim
Muh Emm LNg Plt KJn kaart
jeesusekäsi (jessu-) "<taim
Pöi Rei Phl Kos kaart
jeevel (g jeebli) "katuseviil
Ote Lei kaart
jehkama "kisendama
Kuu kaart
jemt(i) "täpselt
Kuu kaart
joba "<viimaseks jäänu
Jõh kaart
jobatama "<lobisema
Kod kaart
jobima "lobisema
Kod kaart
jobisama "lobisema
Rõu Vas kaart
jobisema "lobisema
Mär Vig Kse Han Hää Trm KJn Kam Kan Plv Se kaart
jobistama "lobisema
Han Var kaart
jobotama "suitsetama
Kan kaart
jobutama "<lobisema
Mär PJg Tor Hää Koe SJn Kam Ote Urv Rõu Vas Räp kaart
johtumise "juhtumisi
Lüg kaart
jolgutama (jolgotama) "<lobisema
Jõe Kuu Kod kaart
jolkima "<lobisema
Kuu Krk kaart
jollima "<kisendama
Kuu kaart
joodav "<suur ese
Kaa Pöi kaart
jooksendab sg 3 p "jookseb
Kuu kaart
jooksetama (joosetama)
VNg Lüg Jõh Jäm Khk Krj Vll Jaa Pöi Muh Emm Rei Phl Mar Kse Vän Kod Ksi Trv San kaart
jooksva (jooksev juoksiv(a) joosev joos(e)va jooskva)
Kuu Lüg Jõh IisR Vai Jäm Khk Pha Vll Pöi Muh Rid Mar Kul Mär Vig Kse Han Khn PJg Ris HMd Kei Rap Juu Kos Jür Amb JMd Ann Koe VMr Kad VJg Trm Kod Lai Ran Nõo Plv Vas kaart
joonima "<sepitsema
Kuu kaart
joonuse g "joobnud
Khk Vll Kei Juu kaart
jopatama "lobisema
Kan Plv kaart
jopats "lobiseja
Plv Räp kaart
joppima "vusserdama
Kse Var kaart
jorahtama "<jorisema
Vas Se kaart
jorahutma "<jorisema
Se kaart
jorisama "jorisema
Trv Rõu Vas kaart
jorisema
Kuu Lüg IisR Vll Rei Mär Hää Hag Kos Iis Trm Pal Lai KJn Hls Krk Puh Nõo Kan Krl Har Rõu Plv Se kaart
jorisk "toriseja
IisR kaart
joritsema "<norima
JJn kaart
jormiks trans "segaseks
Vll kaart
jornam "viriseja
Hää kaart
joutumasti "aeglaselt
Kuu kaart
jovetama "<lobisema
Kuu kaart
jovetsema "riidlema
Kuu kaart
jubisekene "lühike
Kam kaart
jubisema "<lobisema
Tõs Kod Ran Nõo Võn Se kaart
jubitavad pl 3 p "pidutsevad
Pil kaart
judisema
Jõe Kuu VNg IisR Kaa Hää Kad Plt KJn Rõu Vas kaart
jugisõmma "lõdisema
Räp kaart
jugitsema "norima
Pil kaart
juhusleselt "juhuslikult
Aud kaart
juksama "<õngitsema
Kuu kaart
julkis "vähese riidega
Muh kaart
jumisema "ümisema
Emm kaart
jundikladsõ pl "<tombulised
Lut kaart
jundse "simman
Hel kaart
juntsel (jüntsel) "<puuhalg
Emm Käi Rei kaart
jupp-jubinal "<üksteise järel
Hää kaart
jurik "<isekas
Krk Urv Har kaart
jurisema "torisema
VNg Khk kaart
juuksed (juus(s)ed juussõ) pl (sg juuks juus(s))
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Kär Mus Kaa Krj Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Noa LNg Rid Mar Kul Mär Vig Lih Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud PJg Vän Tor Hää Saa Ris Nis Kei Hag Juu Kos Jür HJn JõeK JMd JJn Ann Tür Pee Koe VMr Kad Rak VJg Sim IisK Iis Trm Kod MMg Ksi Lai Plt KJn Kõp Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Võn Kam Ote San Kan Urv Krl Har Plv Lei kaart
juuksekull "<putukas
Jäm Rei Var kaart
juukselõikaja "<putukas
Lüg Vai IisK Kod kaart
jõbisam(m)a "lobisema
Urv kaart
jõbisema "<lobisema
Hää Nis Trm Kod Trv Krk Hel Puh Nõo Kam Urv Plv Räp kaart
jõbistama "<võbisema
Mar Kse Trv Krk kaart
jõdisema "<lõdisema
Kod Vas kaart
jõeaanikse pl "vesiroosid
Krk kaart
jõhmane "segane
Khk Mus Krj Muh kaart
jõhmis "segane
Muh kaart
jõhritsema "jändama
Hel San kaart
jõhvitsema "lobisema
Muh kaart
jõkard "lobiseja
Tõs kaart
jõlkand "sündsusetu
Kaa kaart
jõll "<tüse inimene
VNg Khk Kaa Pöi Muh Han Hää Trm KJn Ran San Kan Vas kaart
jõmisema
Kse Var Kad Kod Plt San Räp kaart
jõnisi sg 3 p "inises
Kod kaart
jõrisama "jõrisema
Kam Har Vas kaart
jõrisema
Lüg Han Juu Kos JMd VJg Sim Kod Pal Lai KJn Ran Puh Nõo Ote San Kan Krl Rõu Plv Räp Se kaart
jõugama "<korisema
Lüg kaart
jõulukuu "detsember
Lüg Jõh Khk Mus Krj Pha Pöi Muh Phl Mar Mär Vig Mih Tõs Pär Juu JõeK Kad VJg Trm Kod KJn Hel Võn Urv Plv kaart
jõutsase "jõudsasti
Rid kaart
jõutsepest "jõudsamini
Krk kaart
jõõram "<toriseja
Khk Käi Kod MMg kaart
jõõserdama "<hulkuma
Ote Kan Plv kaart
jäblama "lobisema
Phl kaart
jägistama "<lobisema
Nis Juu Jür kaart
jäitsedis "jäide
Khk Mus kaart
jämbüksis -se "kohmetanud
Kuu kaart
jäme (jämme) "<rase
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Kär Mus Kaa Krj Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Han Tõs Aud PJg Vän Tor Hää Saa Ris HMd Nis Kei Rap Juu Kos JõeK KuuK Amb JMd Ann Tür Pai Koe VMr Kad VJg Sim Iis Trm Kod Pal Äks Lai Plt Pil KJn SJn Kõp Vil Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Võn Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut Kra kaart
jämedute "jämeduselt
Muh kaart
jämejune (pl jämeüsed) "jämedune
Kuu kaart
jämmüte "jämeduselt
Krl kaart
jämmütä "jämeduselt
Har kaart
jämuti "jämeduselt
Khk kaart
jänesehuuk "<lind
Jõe Krj Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Rid Mar Kul Mär Khn Ris Kei kaart
jänesehüüp "<lind
Jõe Ans Mar kaart
jänesekakk "<puukäsn
Ans Khk Vll Phl Rid kaart
jänesekapsas
Kuu Lüg Vai Jäm Vll Mar Mär Mih Tõs Tor Hää Juu Kos Jür JMd JJn Koe VJg IisK Trm Kod Lai Plt KJn Trv Pst Krk Puh Urv Krl Har Rõu Räp Se kaart
jänesekull
Jõe Kuu Lüg Khk Pöi Tor Hää Juu Amb Koe VJg IisK Trm KJn Hel Nõo San Rõu kaart
jänesekäsn "<torikseen
Jäm Ans Kir Lih Kse PJg Tor Kei Amb VJg Trm Äks KJn kaart
jäneselill "villpea
Mar Kir Trm Trv Krk Puh Vas kaart
jänesepüks "jänespüks
Pöi Rei Mär Hää Plt Krk Har kaart
jänesesai "<puukäsn
Muh Emm Käi Rei Phl Nis kaart
jänesetakk "villpea
Kod TMr kaart
jäneseuit "villpea
KJn kaart
jänesevill "villpea
VMr Trm Plt Hel Rõu kaart
jäneskapsas "jänesekapsas
Lai Nõo Rõn kaart
jännikse pl "<jändrik
Trv Hls Krk kaart
järeldused pl "päramised
PJg Kad kaart
järetsellä "aegsasti
Se kaart
järgemise "järgemööda
HJn kaart
järisess sg 3 p "iriseb
Se kaart
järistusse "järjestikku
Jäm kaart
järoma "<lobisema
Mar kaart
järäümä "aeglaselt põlema
Urv kaart
jäse
Kuu Hlj VNg Lüg Jõh Mar Kad kaart
jäselemä "purelema
Kod Rõu kaart
jäsemb "jäse
Lut kaart
jäserik "jässakas
Kuu VMr kaart
jävetsema "<sööma
Kuu kaart
jääritsema (earitsema) "<sugutama
Khk Muh kaart
jödurasti "kangekaelselt
Phl kaart
jölisema "lällama
Khk kaart
jönisema "nutma
Jõh kaart
jörama "lobisema
Mus Krj Käi Rei JMd Kad kaart
jörisema
Kuu VNg Lüg Jõh IisR Vai Khk Emm Mär Ris JMd Koe VMr kaart
jöristi "viriseja
Kad kaart
jüdisemä "judisema
Kuu Hel kaart
jüriksed pl "<taim
Rap kaart
jürisema "urisema
Mär kaart
jüvitsäse pl 3 p "loovad tera
Lut kaart
kaabitsama "kaabitsema
Kod Trv Rõu Vas kaart
kaabitsema
Jäm Khk Kär Mus Vll Pöi Muh Rei Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud Hää Trm Pst Hls Krk San Krl Rõu Räp Se kaart
kaakam "<seljatäis
Hel kaart
kaaklema "<rüselema
Lüg Jõh Vai Jäm Khk Vll Käi Rei Noa Rid Mar Mär Kse Khn Aud Tor Hää Ris Nis Rap Juu Kos Amb Koe Lai kaart
kaalistama "selginema
Hlj kaart
kaamutama "segi ajama
Kuu kaart
kaanestama "ahnitsema
Jäm kaart
kaanikad "kannikesed
Emm kaart
kaapsekakk "kaapekakk
Emm kaart
kaase "ronk
Äks kaart
kaasetaja "kaasitaja
Vig kaart
kaasik "<kaseriisikas
Jäm Khk Mus Kaa Krj Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Rid Mär Kse Tõs Vän Tor Hää Juu Kos Amb JMd Koe VJg Trm Kod Pal Äks Lai Plt Pil KJn Kõp Ran kaart
kaasikseen "kaseriisikas
Ann VJg IisK Iis Kod Pal Äks Lai Plt KJn kaart
kaasitsema "kaasitama
Äks San kaart
kaavi pl "virmalised
Lei kaart
kaba (kava) "<eseme osa
Kuu Hlj VNg Lüg Jõh Vai LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kse Var Mih Tõs Aud Pär PJg Vän Tor Hää Saa Ris HMd Kei Hag Juu Kos HJn JõeK KuuK JMd Ann Tür Koe VMr VJg Sim Trm Kod Pal Äks Ksi Lai Plt Pil KJn SJn Vil Trv Hls Ran Nõo Plv Räp kaart
kabal "<päitsed
Muh kaart
kabeldama "tülitsema
Ote kaart
kabin "ese
Kuu Hlj kaart
kabisema "<krabisema
Jäm Ans Khk Mus Pha Vll Pöi Muh Käi Rei Phl Mar Mär Kse Han Tõs Aud PJg Tor Hää Saa JMd VJg Trm Kod Lai Plt KJn Trv Krk Puh Plv Räp kaart
kabisil (kabisel kabesil) "<palja jala otsas
Krj Vll Jaa Pöi kaart
kablitsema "&kabli
Var kaart
kabuma "kohitsema
Kuu Hlj VNg Lüg KuuK VJg kaart
kabutama (kabustama) "kohitsema
VNg Kad kaart
kadagakõrv "<seen
Rei kaart
kadajaseen "<seen
Kuu kaart
kadakaseen "<pilvik
Jäm Mih PJg KuuK VMr kaart
kadakseen "<seen
VNg Äks kaart
kadeutasa (kadejutasa) "kadedusega
Kuu kaart
kadriksed pl "<muster
Hää kaart
kadussel "kaotsis
Kod MMg kaart
kaebama (kaivama kaevama kaibma) "<igatsema
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg IisR Vai Jäm Ans Khk Kär Krj Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl LNg Mar Kul Mär Vig Lih Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud Pär PJg Vän Tor Hää Saa Ris Nis Kei Hag Rap Juu Kos Jür HJn KuuK JMd JJn Ann Tür Pee Koe Kad Sim Iis Trm Kod MMg Pal Äks Ksi Lai Plt Pil KJn SJn Vil Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr Võn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei kaart
kaeblema (kaevlemä kaibõlõma) "<nurisema
Trm Kod Nõo Rõn Rõu Vas Se kaart
kaejatsi- (kajetsi- kaajatsi- kaetse-) "katsiku-
Hel Nõo Rõn San Urv Plv Vas kaart
kaeldama "tülitsema
Ote kaart
kaelkond "<kuljused
VMr Kad Rak Ksi kaart
kaelused (kaeluksed) pl "kail
Juu Koe kaart
kaemuksed "kaimud
VMr kaart
kaetsema "<kaetama
Kuu Jäm Khk Jaa Pöi Emm Käi Rei Kul Mär Vig Kse Han Tõs Khn PJg Vän Tor JMd Koe kaart
kagajalg "vigase jalaga
Lüg kaart
kagisema "<krudisema
Kod Hel kaart
kagisema "kaagutama
IisR kaart
kaha "kahasse tehtav
Kuu VNg Lüg Jõh Vai Jäm Khk Muh Emm Käi Rei Phl LNg Rid Mar Mär Vig Ris Juu Jür JõeK KuuK JMd JJn Ann Tür Pai Koe VMr VJg Sim Iis Trm Ksi Lai Plt Pil KJn kaart
kaha "<okaspäitsed
Nõo Võn Ote Kan Urv Plv kaart
kahahtamma "kahisema
Rõu Plv kaart
kahale "kobarasse
Har kaart
kahama "kahisema
Tor Hää Plt KJn Kõp Vil Hls Krk Se kaart
kahas -se
Kuu VNg Lüg IisR Khk Krj LNg Rid Kul Mär Vig Lih Ris Kei Rap Juu Jür JõeK KuuK JMd Koe VMr Kad VJg Sim Iis Trm MMg Ksi Lai Plt Pil KJn kaart
kahatama "kahisema
Kod Urv kaart
kahatsema "kahetsema
Pöi Muh LNg Mar Vig Han Khn Aud PJg Ris HMd Nis Juu JMd JJn Tür Pee VMr HljK VJg Sim kaart
kahekahtlase "kahekesi
Lüg IisK kaart
kahekesi (kahekese kaheksi)
Jõe VNg Lüg Emm Käi Rei Noa LNg Mar Kul Mär Vig Kir Kse Han Var Mih Tõs Aud Pär PJg Vän Tor Saa Ris HMd Nis Hag Rap Juu Kos Jür HJn JõeK KuuK Amb JJn Ann Tür Pai Koe VMr Kad Sim Trm Kod MMg Pal Äks Ksi Lai Plt Pil KJn SJn Kõp Vil kaart
kaheli "kahekordselt
Jäm Kaa Pha Pöi kaart
kahemaoline "<maitsetu
Khk kaart
kahepoolsed pl
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Khk Muh Kul Pär PJg Vän Tor Hää Saa Ris HMd Nis Kei Hag Juu Kos Jür JõeK Tür Koe VMr Kad VJg Sim Iis Trm Kod MMg Pal Äks Ksi Lai Pil KJn Kõp TMr kaart
kahepuolikud "kahepoolsed
Vai kaart
kahepäätsed "kahepoolsed
Phl kaart
kahetsama "kahetsema
Kod kaart
kahetsekõlla pl "<taim
Pst Hls Krl kaart
kahetsema "kaetama
Lüg Saa Amb Sim kaart
kahetsema "<taga igatsema
Kuu Hlj VNg Lüg Vai Jäm Vll Pöi Muh Kse Tõs HJn Amb Tür Koe HljK Rak VJg Sim Iis Trm Plt Trv Hls Krk Hel kaart
kahetserohi "<liivatee
Krk kaart
kahetus (kahetse) "<kaetus
Krk Ran Puh Nõo TMr Kam Ote Plv kaart
kahha "kobarasse
Rõu Plv Räp Se kaart
kahikatõkese (kahekatõkese) "<kahekesi
Se Lut kaart
kahisama (kahesama) "kahisema
Trv Kan Urv Vas Se kaart
kahisema
Kuu Lüg Vai Jäm Khk Mus Vll Pöi Muh Rei Mar Mär Kir Kse Var Tõs Aud Tor Hää Ris Juu Kos Amb JMd Pee Koe VMr Kad Trm Kod Pal Lai Plt KJn Hls Krk Ran Puh Kam San Krl Rõu Plv Vas Räp Se Lei kaart
kahitsema (kaahitsõmma kahitsama) "kahetsema
Krk Hel Ran Puh Võn Kam Rõn San Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei kaart
kahitsõlõma "kahetsema
Se kaart
kahjama "kahetsema
Kuu kaart
kahjatsema "kaetama
Ksi TMr kaart
kahjatsema (kaehatsema) "kahetsema
Jäm Khk Mus Pöi Rei LNg Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Han Tõs Vän Tor Hää Saa Ris Juu Kos KJn Kõp Vil kaart
kahmerdis "kohmitseja
Han kaart
kahmistõlõma "võbisema
Plv Se kaart
kahmitsema "kahmama
Mär kaart
kahmitsema "kahutama
Lut kaart
kahmustama "<värisema
Urv Vas kaart
kahusse "käharasse
Kuu Lüg kaart
kahv (kahu kauh) "okaspäitsed
Ote Urv Rõu Räp Se kaart
kahvitsema "kahvaga püüdma
Pst Hls kaart
kaiapätsik "katsekakk
Krk kaart
kaihkõlõma "kahetsema
Plv Vas kaart
kaikuma (kaikma) "<kisendama
Hlj VNg Lüg Jõh Vai VJg Trm Kod kaart
kaine (kaise) "<jälk
Krk kaart
kaintse (kantse) "üsna
Hls Krk kaart
kaisel (kaisla) "<taim
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai JõeK KuuK Kad Iis kaart
kaitse
Jõh Jäm Pöi Muh LNg Mar PJg Tor Juu Kos Iis Trm Kod Plt Hls kaart
kaitse- "&kaitsma
Khk KJn Hls kaart
kaitsetu
Kod kaart
kaitsma (kaitsema)
Kuu VNg Lüg Vai Jäm Ans Khk Jaa Pöi Muh Kul Mär Vig Kse Tõs Khn Tor Hää Saa Ris Juu Amb JMd Tür Koe Rak VJg Iis Trm Kod Plt KJn SJn Trv Pst Hls Krk Hel Puh Nõo Ote Rõn San Urv Krl Har Rõu Plv Vas Se Lei Lut kaart
kakerdis "kohmitseja
Mär kaart
kakerdus "<kohmitseja
Lüg VJg Ran kaart
kakerjas "kohmitseja
Juu Pil kaart
kakseti "kaksiti
PJg kaart
kaksikalli "<kahekordselt
Kuu Lüg VJg kaart
kaksipidi "<kahekeelselt
Lüg Jäm Khk Kaa Krj Pha Vll Jaa Pöi Muh Rei Mär Var Tõs Aud Hää Saa Ris Juu Kos Amb JMd Koe Kod Plt KJn kaart
kaksitama "<kangakudumisel
Lüg Kod kaart
kakuam (kakuaam) "seisevnoot
Vai Jäm Pha Jaa Tõs Khn Aud Hää kaart
kakusse pl "näpped
Kam kaart
kakutsed "näpped
Hää kaart
kalestama "<selgima
Nõo Kam San Krl Har Rõu Plv Vas kaart
kalgitõtõss "lubjatakse
Krl kaart
kalisema "<onom
Kuu kaart
kaljatse "kali
Hel kaart
kalmaline "matuseline
Rõu Plv kaart
kalmuline "matuseline surnu
Rõu Vas Se Lut kaart
kalpserdama "kalpsama
Vig kaart
kalsakile (kalsakili) "näruselt
Muh kaart
kalserdama "kalberdama
Pöi kaart
kalserdus "kaltsakas
Kad VJg kaart
kaltsamused "<säärikud
Vai kaart
kaltserdama "<kaaberdama
Vai Khk Jaa LNg Mär Kse Mih Tõs Aud Tor Ris Hag Juu Kos Jür Amb JMd Koe Kad VJg Sim Plt kaart
kalõhtamma "<selginema
Räp Lut kaart
kamasse "sööti
JMd kaart
kammosed "vammused
LNg kaart
kamp "sisselõige
Muh Tõs kaart
kampama "seltsima
Emm Plt kaart
kanakorv "ree seljatugi
Jõh Muh Emm Kse Han Mih Tõs Aud Pär PJg Vän Tor Hää Jür JMd Tür Kad Kod Äks Plt SJn Vil Pst Hls Krk San Krl Har Räp kaart
kanakorvik "ree seljatugi
JMd Vil kaart
kanaperse "karikakar
Kuu Lüg IisR Pöi Muh Käi Kul Mär Vig Kir Kse Var Mih Tõs Khn Pär PJg Tor Saa Ris Juu Kos HJn JõeK Amb JMd Tür VMr Sim IisK Iis Trm Kod Pal Äks Plt Vil Trv Hls Krk Ran kaart
kanaselga "<tombuliseks
Tõs Aud Hää JMd VJg Ksi Lai Pil SJn Trv Krk kaart
kanaselgas "<tombuline
Vig Tõs Aud Lai kaart
kanasellan "<tombuline
Trv Krk kaart
kanasälgä "tombuliseks
Ran Puh Kam Ote Urv Har Räp kaart
kanavarb "<seen
Krk kaart
kand "<eseme osa
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh Vai Jäm Ans Khk Kär Mus Kaa Pha Vll Pöi Muh Emm Käi Rei LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud PJg Vän Tor Hää Saa Ris Kei Hag Rap Juu Kos HJn Amb JMd Pee Koe VMr Kad Rak VJg Sim Iis Trm Kod Pal Äks Ksi Lai Plt KJn SJn Kõp Trv Hls Hel TMr Urv Krl Lei kaart
kandja "<rase
Vai Pöi Mär Var Kos VMr Krk Ran Plv kaart
kandsealune "ülemine palk
Ran kaart
kangekael "isekas inimene
Kuu Kod KJn Ran Krl Plv Vas Räp Se kaart
kange(sse) "pingule
Khk Kaa kaart
kangutasa "kanguse tõttu
Kuu kaart
kannapealt "otsekohe
Kuu Lüg Vai Jäm Khk Pöi Muh Emm Tor Ris Juu Koe VJg Sim Trm Lai Plt KJn Hls kaart
kannas "<eseme osa
Jäm kaart
kanne "veise suguelund
Juu Koe VJg kaart
kannitsema "kandma
Lei kaart
kannuseen "kännuseen
Kuu Lüg Jäm Tor VJg IisK Kod Lai KJn Krk Ran Nõo Rõn Rõu Plv Vas Räp Se kaart
kannutatt "<seen
San Lut kaart
kantsa (kanse) "<kõik
Han Jür kaart
kantsel
Kuu VNg Lüg Vai Jäm Khk Vll Pöi Muh Rei Mär Kse Tõs Khn Tor Hää Ris Rap Juu Kos JMd Koe VMr Kad VJg Iis Trm Kod Pal Plt KJn Trv Hls Krk Ran Puh Nõo Võn San Krl Har Rõu Plv Se Lei kaart
kantsel "laiendusraam
Muh PJg kaart
kantseldama
Kuu Khk Pha Muh Emm Phl Mar Kse Han PJg Tor Hää Saa Ris Juu Kos Jür HJn JJn Koe Kad Sim Trm Lai Plt Krk Hel kaart
kaoksed (kaused) "<talvekahjustused
Pee Kad kaart
kaokses "&kaoksed
Tür kaart
kaoksi (kauksisse kadussi) "kaotsi
Kuu VNg Kod Lai Plt kaart
kaoksisse "&kaoksed
Plt kaart
kaosesse (kauksesse) "&kaoksed
Mär Amb Tür Pee kaart
kaosse (kaukse(sse) kadusse) "kaotsi
Amb VJg Sim Iis Trm Kod kaart
kaosses (kaukses kadussen) "kaotsis
VJg Sim Trm Kod kaart
kaotis "<talvekahjustused
Tür Kad kaart
kaotses "kadunud
Vil kaart
kaotsi (-sse -se)
Lüg Khk Vll Rei Mär Kse Var Kos Trm KJn Kõp Vil Trv Hls Krk Ran Se kaart
kapitsema "<kraapima
Jäm Ans Khk Pha Muh Emm Phl Mär Kse Mih Hää Saa kaart
kapp (kapi) "<katusealune
Kuu VNg Lüg Vai Jäm Ans Khk Mus Vll Pöi Muh Emm Rei LNg Mar Kul Mär Vig Han Mih Tõs Khn Tor Hää Saa Ris HMd Juu Kos JMd Ann Tür Koe VMr Kad VJg Iis Trm Kod Äks Plt KJn Kõp Trv Hls Krk Ran Puh Nõo Võn Kam San Urv Krl Rõu Plv Vas Räp Se Lei kaart
kapsel (kapsli)
Kuu VNg Lüg Vai Jäm Khk Vll Emm Rei Mar Mär Kse Tõs Tor Hää Ris Juu Kos JMd Koe VJg Iis Trm Kod Plt KJn Trv Hls Krk San Krl Har Rõu Se kaart
kaputama "seenetama
Juu kaart
karima "krõbisema
Kuu kaart
karisema "pudenema
VNg Vai kaart
karistama "<manitsema
Kuu Hlj VNg Lüg Jõh Vai Jäm Ans Khk Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Mar Kul Mär Vig Kse Han Mih Tõs Khn Pär Tor Hää Saa Ris Rap Juu Kos Amb JMd Ann Koe VJg Sim Iis Trm Kod Äks Ksi Lai Plt KJn SJn Vil Trv Hls Krk Ran Puh TMr Ote San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se kaart
karistama "&karisema
VNg kaart
kartser
Hää Kod kaart
karune (karone) "karusepäev
Muh Mar kaart
karuperse "ungas
Kuu Jäm Ans Khk Kär Mus Kaa Muh Saa Kod Vil Trv Pst Hls Krk Ran Puh Nõo TMr Võn Kam Ote Rõn San Luk Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lut kaart
karus "karusepäev
Han kaart
karusekuu "<augustikuu
Muh Mar Vig Kse Mih Tõs Aud Nis Kei Juu Koe kaart
karuselt "&karune
Jaa kaart
karusepäev
Muh Mar Kse Han Tõs Aud Tor Saa Ris Kei Rap Juu JMd Tür Koe Plt Hel Räp kaart
karusest "ebatasaselt
Khk kaart
karusse "pakku
Hel kaart
karvalauko "<seen
Vai kaart
karvaldasa "värvuselt
Kuu VJg kaart
karvallasa "värvuselt
Hlj kaart
karvapeal "täpselt
Vän Juu Kod Vil kaart
karvapealt "täpselt
Lüg Vai Khk Pöi Muh Rei Mär Tõs VMr VJg Iis Trm Kod Äks Plt KJn Trv Krk Ran Puh Nõo Krl Har Plv Vas Räp kaart
karvaäär "<seen
HJn Amb kaart
karvik "<seen
Iis kaart
kasedik "kaasik
Plt kaart
kaselind "<metsvint
Var Amb kaart
kasendik "kaasik
Amb kaart
kaseriisikas
Jõh Jäm Khk Pöi Mar kaart
kaseriisike "kaseriisikas
Emm Phl kaart
kaseseen "<riisikas
Kuu IisR Vai Jäm Khk Krj Mar Kul Mär Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud Tor Juu Koe VMr Kod Trv kaart
kasestik "kasemets
Trm Pal KJn kaart
kasevahulik "kaseriisikas
Krk kaart
kasevahunik "kaseriisikas
Hls kaart
kaseviidas "metsvint
Juu kaart
kasidus "<päramised
Rei VJg KJn SJn kaart
kasikseen "kaseriisikas
Kuu VNg Lüg Jõh IisR kaart
kasimus "<päramised
Juu KuuK Amb JMd Koe VMr Kad Ksi Lai Plt Pil KJn kaart
kaskene "kasest
Khk kaart
kaskine "<kasest
Kuu VNg Lüg IisR Vai Khn VJg Iis Hls Krk kaart
kaskne "kasest
Khk kaart
kasn "<seljakott
Ris kaart
kassikullusseh "poolärkvel
Se kaart
kassipale "võõrasema
Khk kaart
kasunaine "<vallasema
Kuu Hlj Lüg Khk Muh Käi Rei Mar Vig Tõs PJg Vän Tor Ris Rap Juu Jür HJn Amb JMd Tür Pai Koe VMr Kad VJg Trm Ksi Plt kaart
kasusse minema "<last saama
Hlj Lüg Jõh PJg Juu Sim kaart
kasvaja (kasvja kasuja(s)) "<paise
Kuu VNg Jõh Jäm Ans Khk Kär Mus Kaa Jaa Pöi Muh Käi Rei Phl Rid Mar Kul Mär Vig Kse Han Var Mih Tõs Aud PJg Vän Tor Hää Ris Hag Juu Kos JMd JJn Pee Koe Kad VJg Iis Trm Kod Pal Äks Lai KJn Trv Hls Krk Ran Puh Nõo Kam Ote Kan Krl Plv Räp Se kaart
kasvuldasa (kasuldasa kasuldase kasuldes) "kasvult
Kuu Hlj Trm KJn kaart
kasvupõlv "lapsepõlv
VNg Lüg Jõh kaart
katekese (katekeisi katekeesi kateksi) "kahekesi
Trv Pst Hls Krk Hel TMr Kam Ote Rõn Kan Krl Har Rõu Plv Se Lut kaart
katemaoline "<maitsetu
Nõo Räp kaart
katepoolse pl "kahepoolsed
Hls Puh TMr kaart
katesemas "kaheksas
Hls kaart
katse "<proov
Kuu Jäm Khk Vll Pöi Muh Emm Rei Mär Kse Tõs Aud Tor Hää Ris Kos JMd Koe VJg Iis Trm Kod Plt Pil KJn SJn Hls Krl kaart
katse-
Kuu VNg Lüg Vai Jäm Khk Kaa Pha Vll Pöi Muh Emm Mär Kse Var Tõs Khn Aud Tor Hää Ris Kei Juu Kos JMd Ann Koe VMr VJg Iis Kod Lai Plt KJn SJn kaart
katsel -e "katsikul(e)
Lüg Vai Kei VMr Kad VJg Sim Iis Trm Kod Lai KJn Trv kaart
katselaine "katsikuline
Vai kaart
katseline "<katsikuline
Muh Tor Hää VJg Trm Kod kaart
katsemakese "kaheksakesi
Har kaart
katsipooliku pl "kahepoolsed
Ran Nõo TMr Kam kaart
katsipoolitse pl "kahepoolsed
Nõo Kam kaart
katsitama "<kangakudumisel
Nõo Se kaart
kaubitsema (kaabitsema)
Khk Tor Hää Juu Kos Plt kaart
kauges (kaugese kaugass kauguss) "kauaks
Kod KJn Vil Krk Hel Puh Nõo Rõn Krl Har Rõu Plv Vas Se kaart
kaugusel
Kuu Jäm Khk Emm Tõs Tor kaart
kauguses "kaugusel
Mär kaart
kauksis "&kaoksed
Kad kaart
kaunikesest (kaunikasest kaanikesest) "<üsna
Kuu Vai VJg Trm kaart
kavalusi "kavalusega
Trm Trv Nõo Har Rõu Plv Vas Se kaart
kavalutasa "kavalusega
Kuu Hlj VJg kaart
kavatsema "<märkama
Hlj Rei Kos Tür Trm Kod Ksi Lai KJn Hel Nõo San Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se kaart
kavvakese "kui kaua
Kod MMg kaart
kebeldama "kohitsema
San kaart
kebendama "kohitsema
Vas Se Lut kaart
kedsendämä "ronima
Rõu Vas kaart
keebitsema "ronima
Rõu kaart
keelekas "<lobisev
Vai Hls Krl Vas kaart
keelitsema "<keelama
Kad Kod kaart
keetsu (keedso) "<magamisase
Kan Plv Räp kaart
keipara "<otse
Kam kaart
keiparama "<otse minema
Kam kaart
keka "peenutseja
Vig Vil kaart
kekatsene "kerglane
Räp kaart
kelkmed "põhukandmise puud
Amb kaart
kenatsõb (kenätsep) "kenam
Krl Har kaart
kengitämmä "kängitsema
Lüg kaart
kenusse (kenosse) "uhkelt püsti
Muh Mär Kse Han Var PJg Tor Iis kaart
kepitsema "nakitsema
Käi Rei kaart
keps "<eseme osa
Jõh Vai Vll Nis Kei Juu HJn KuuK Amb JMd Tür Pai Koe VMr Kad Rak Sim Trm kaart
kepsel "<vinn
Jõe Hlj Pöi Käi Khn Hää kaart
kepsik "<eseme osa
Nis VMr Kad Iis kaart
kergekesess "kergelt
Kod kaart
kergeperse "<kergats
Kuu Rid Mar Vig Kod Krk kaart
keritsemmä "pügama
Vai kaart
keritsepulk "keripulk
Vig Mih KJn kaart
kerus -e "kenus(se)
Jäm kaart
kesanoorik "vallasema
Ksi Trv Plv kaart
kese (kesi) "<keset
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh Vai kaart
kese "<kest
San Kan Plv Räp Se kaart
kese "<kronu
Hel kaart
kesekali (kesekälli) "pooleli
Lüg Jõh kaart
kesekalle "pooleli
VNg kaart
kesekille "pooleli
Jõh Vai kaart
kesel "<pooleli
Kad kaart
keseline "<poolik
VNg Jõh Vai kaart
keselt "keskelt
Se kaart
kesenaine "<poolik
Hlj VNg Vai kaart
kesene "kilene
San kaart
keset
VNg Vig Aud Tor Tür Plt KJn Trv Pst Krk Hel Ran Puh Võn Kam Rõu Räp Se Lei kaart
kesevasikulle "pooleli
VNg kaart
kesevasikuna "pooleli
Kuu kaart
keske "<keset
Jäm Ans Khk Kär Mus Kaa Pha Vll Jaa Pöi JMd kaart
kesket (kesked) "keset
Muh Mär Vig Lih Var PJg Juu Tür Pee VJg KJn kaart
keskpaiga "keset
Aud Vän Hää Kos VMr Kad Har kaart
keskpaigu "keset
Emm kaart
keskpaika "keset
VNg Muh Käi Kul Mih Kos Jür JJn Pai VMr Plt KJn SJn Kõp Trv Kam Se kaart
keskpugu "keset
Rei kaart
kesse (kessi) "&kes see
Jõe Kuu Hlj VNg Jõh Jäm Pöi Muh Mar Kse VMr Kad Sim Trm Kod MMg Pal Trv Pst Hel TMr kaart
kessegi "keegi
Kam Urv kaart
kessel "<võrkkott
Jõe Kuu VNg Lüg Pha Muh Käi Phl Tõs Hää JõeK Amb Trv Lei kaart
kesseldama "<kohmitsema
Urv kaart
kesselt "keskelt
Kse kaart
kessendama "kestendama
Hää kaart
kesser "kahv
Rõu kaart
kesset "keset
Hää Krk Ran kaart
kesspaiga "keset
Phl JJn Krk kaart
kesspaika "keset
Khk Rap Juu Kos JMd VMr Pal Äks Plt Hls Krk Räp Se Lut kaart
kestpaika "keset
Krk kaart
kesv (kesev kessev kesõv kesu kesi kesü)
Tor Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr KodT Võn Kam Ote Rõn San Luk Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut Kra kaart
kesätilk "<võrse
Krk kaart
ketse (ketsi) "kes
Hls Krk kaart
ketsemuur "vurrkann
Kam kaart
kibaldama "kiratsema
Aud Hää kaart
kibas -se "&kiba (kangal)
Jõe Kuu Muh LNg Mar Kul Mär Vig Mih Tõs Khn Aud Hää Saa Ris HMd Rap Juu Kos Jür HJn JõeK Amb JMd Koe VMr Lai Plt Pil KJn kaart
kibi "kibisev
VMr kaart
kibinellä "<värisedes
Se kaart
kibiseen "puravik
Kul kaart
kibisema "<kihisema
VNg Vai Jäm Khk Vll Pöi Rei Tõs JJn VJg Pst Ran Puh Võn San Se kaart
kibisema "<kipitama
Jäm Vas Räp Se Lei Lut kaart
kibitsema "kipitama
Se kaart
kibr(i) "<seatang
Jäm Ans Khk Muh kaart
kibrise "kängu
Mus Kaa kaart
kibritsema "kiratsema
Mih kaart
kibus -se "<kangaviga
Kse kaart
kidetämä "kitse kutsuma
KJn kaart
kidisama "kidisema
Saa kaart
kidisema "<kihisema
Kuu Hlj Lüg Jõh Vai Jäm Khk Muh Rei Mar Mär Kse Han Tõs Khn Hää Saa Ris Juu Jür HJn JMd Tür Koe Kad VJg Iis Trm Kod Plt Pil KJn SJn kaart
kidisema "<kiduma
Lüg Käi VJg kaart
kidi-vidi "vaevaliselt
Käi Rei kaart
kidsisema "kidisema
Hls Krk Hel Puh Krl Har Plv Se kaart
kidsistelema "kidisema
Se kaart
kidsisämä "kidisema
Har Rõu Vas Se kaart
kiduksed "eoslehed
KuuK kaart
kiduma (kidoma kiuma) "kiratsema
Jäm Ans Khk Krj Pha Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Phl LNg Mar Kse Var Mih Khn Aud Vän Hää Ris Hag Kos VJg Sim Trm Plt KJn kaart
kidurdama "<viletsast nägemisest
Kod kaart
kidurikuss "vaevaliselt
Kod kaart
kigarasse "<kägarasse
KuuK kaart
kigatsema "kilkama
Mär JJn Koe VJg Sim Trm Lai Plt kaart
kigisema "<kaeblema
Kuu Lüg Jõh Vai Mus Vll Kse Var Aud Juu Kos Jür VJg Kod Plt KJn Krk kaart
kigistama "<häälitsema
Jõh Sim Kod kaart
kihama "<kihisema
Kuu VNg Vai Khk Pha Vll Pöi Muh Emm Mar Mär Tõs Tor Hää Nis Juu Kos JõeK JMd Koe VJg Iis Trm Kod Lai Plt KJn Trv Hls Puh San Krl Se kaart
kihatama "<tegutsema
Kod kaart
kihe "<ebaühtlaselt (käärima)
Khk Mus Kaa Krj Vll Pöi Emm Käi Rei Phl kaart
kihisama (kihisämmä) "kihisema
Trv Urv Se kaart
kihisema (kihesema) "<kumisema
Kuu VNg Lüg Vai Jäm Khk Vll Pöi Emm Rei Mar Mär Kse Tõs Aud PJg Tor Hää Juu Kos JMd Pee Kad VJg Sim Iis Trm Kod Äks Plt KJn Hls Krk Hel Ran Puh San Krl Har Plv Räp kaart
kihlesed "lõigud
Khk kaart
kihljatsi (kiheljätsi) pl "kihlused
Se kaart
kihlädse pl "kihlused
Se kaart
kihnusesse "<pitspallile
Pee kaart
kihusse "kängu
JMd JJn Kad Sim Trm Ksi Lai kaart
kiibitsema "<kraapima
Vll Jaa Muh Khn kaart
kiids "seemnenupp
Har kaart
kiidsermus "<suur kogum
Trv Krk kaart
kiidsert "<kõhn
Krk kaart
kiidslemä "tülitsema
Kam kaart
kiiksmumm "seemnenupp
Nis kaart
kiilak(as) "<katuselaast
Mih Krk kaart
kiilatsema "<kilkama
JMd Sim kaart
kiilustama "<selginema
Kuu Hlj VNg kaart
kiinitseme "kiini jooksma
Krk Hel kaart
kiisel (kiisla kisla kissel kiisle kiistli) "<kaerakile
Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Pöi Rid Ris Kei Juu Kos Amb JMd JJn Ann Koe VMr Kad VJg Iis Trm Kod Pal Äks Lai Plt KJn SJn Trv Hel Võn Kam Ote San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
kiiseldama "<nihelema
Muh Var kaart
kiiselmu "tantsupidu
Ote kaart
kiiserdive pl 3 p "vallatlesid
Trv kaart
kiisermus "hunnik
Hel kaart
kiislema "tülitsema
Ran Puh Nõo Ote Rõn kaart
kiistama "<häälitsema
Vai kaart
kiitsakasõ pl "virisejad
Se kaart
kiitserjas "kõhn
Plt kaart
kiitsermuss "hunnik
Trv Krk kaart
kiivitama "<häälitsemisest
Lüg Rid kaart
kikasseene pl "kukeseen
Kam Plv kaart
kikitsema "itsitama
Jäm Khk Pöi Emm Käi kaart
kikitämä "<püsti asetama
Ran Puh Kam Urv kaart
kikkarasse "kortsu
Kuu kaart
kikkaseen "kukeseen
Kod Ran Rõn San Kan Krl Rõu Plv Vas Räp Se Lei kaart
kikkatatt "kukeseen
Lut kaart
kikkikõrvu "teraselt
Lüg kaart
kilatsama "kilatsema
Kod kaart
kilatsema "kilkama
Kos Trm Lai Plt KJn Pst kaart
kilisema "<kiljuma
Kuu Lüg Jõh Vai Khk Vll Pöi Muh Rei Kse Tõs Tor Juu Kad VJg KJn Puh kaart
kilisema "<kihisema
VNg Khk Mus Pöi Saa Trm KJn SJn Trv kaart
killas (kildas) "<seas
Lüg Jäm Pöi Rei Kul Mär Tõs Juu JMd Tür Ksi Lai Plt Pil kaart
killukesel "<narmendav
VJg kaart
kiltserdama "hüplema
Kse kaart
kilu "<kitsetall
Krj Emm Phl kaart
kimara -s -sse "kortsu(s)
Jõh Muh Käi Saa Kos JJn VMr Kad VJg Iis Trm Ksi Lai kaart
kimisema "pinisema
Kuu Vai Krk kaart
kingissepp (kengissepp) "kingsepp
Kuu Jäm Khk Krj Vll Jaa Muh LNg Rid Mar Kul Mär Vig Lih Kse Var Mih Tõs Aud Pär PJg Vän Tor Hää Ris Juu Kos Ann Tür Plt KJn SJn Kõp Trv Pst Hls Krk kaart
kingsepp (kengsepp) "<jõulumäng
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Vai Jäm Ans Khk Krj Emm Rei Rid Mär Vig Kse Ris Hag Juu HJn Tür Koe VMr Kad Rak VJg Trm Kod Pal Plt KJn Kõp Vil Krk Hel kaart
kinnitus (kinnitüss kinitus kinnits) "<väitused
Kuu VNg Lüg IisR Vai Jäm Khk Vll Pöi Muh Emm Rei Mar Mär Vig Kse Var Mih Tõs Aud Tor Hää Ris Kei Juu Kos JMd Koe VJg Iis Trm Kod Äks Ksi Lai Plt KJn SJn Trv Hls Krk Hel Ran Puh Kam Ote San Urv Krl Har Rõu Plv Räp Se Lei Lut kaart
kipitsema "kipitama
Jäm Khk Mus Kaa Muh Tõs Aud Hää Iis Trm Plt Vil Hel Puh Nõo Ote San Krl Har Plv kaart
kipra(sse) -s (kippurasse) "kortsu(s)
Kuu Trm Pil KJn Kõp Hls Krk Urv Rõu Vas kaart
kiprastuma "kiprasse kiskuma
Kuu kaart
kiratsema
Kuu VNg Lüg Jäm Khk Vll Mar Mär Vig Kse Tõs PJg Vän Tor Hää Saa Ris Juu Kos JMd Koe Trm Plt Trv Krk Nõo San kaart
kiratsema "<karjuma
Pst Hls Kam kaart
kirgama "<häälitsema
Lai kaart
kirgamine "<kiratsemine
Krk kaart
kirgatama "<häälitsema
VNg Hää kaart
kirgatsema "kõplama
Kam kaart
kirges (kergess kirgese) "<prussakas
Trm Hls Kam Urv Rõu Plv Vas Räp Se kaart
kirgitsema "<naerma
Khk kaart
kirisema
Jõe Kuu VNg Lüg Jõh Vai Jäm Khk Vll Muh Mar Mär Kse Mih Tõs Khn Tor Hää Ris Juu Amb JMd Koe Iis Trm Kod Lai Plt Ran Puh Urv Rõu Plv Se kaart
kiristi "<nuriseja
Jäm Khn Kad kaart
kirmitämä "põrnitsema
Kan Urv kaart
kirse (kirdse) "kirs
Ran Võn Plv kaart
kirskama "lärmitsema
Kuu kaart
kirsklema "lärmitsema
Hel kaart
kirtsu(sse) (kirtso kirssu) "krimpsu
Kuu VNg Jäm Ans Khk Muh Kse Ris Kei Juu JMd Koe Trm Lai Plt SJn Rõu kaart
kirveldama "pakitsema
Hag JJn kaart
kisendama (kiisendama)
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Khk Mus Krj Vll Muh Emm Rei Mar Kul Mär Kse Tõs Khn Tor Hää Saa Ris Hag Juu JMd Koe VMr Kad Rak VJg Iis Trm Kod Pal Lai Plt Pil Vil Trv Hls Krk Hel Puh San Krl kaart
kisendama "krillima
Se kaart
kisendelema "kisama
Kuu Se kaart
kisevil "pilukil
Aud Tor kaart
kisisema "<kihisema
Rei Var VJg Plt Krk Har kaart
kiskja (kiskuja keskoja kiskui) "<ahnitseja
Kuu Hlj VNg Lüg Jõh Vai Jäm Khk Mus Krj Pöi Emm Rei LNg Mar Mär Kse Tor Hää Ris Hag Juu JMd VJg Iis Trm Kod Plt Trv Krk Hel Ran Puh Nõo Rõn San Krl Har Rõu Vas Räp Se kaart
kisklik (kislik kesklek) "<ahnitseja
Kuu Hlj VNg Vai Jäm Khk Pha Vll Muh Käi Rei Noa Mär Kse Var Tõs Aud Vän Tor Hää Saa Ris Amb Koe VJg Sim Trm Hls Krk Hel Urv Krl Har Plv Räp Se kaart
kismak "tülitseja
Rõu kaart
kisset "kast
Lut kaart
kissi (kisse) "&kes see
Khk Muh LNg Mar Kul Mär Vig Lih Han Var Tõs Khn Pär Tor Hää Ris Nis Kei Hag Juu Jür HJn KuuK JMd Ann Tür Koe VMr Kad Pal Äks Ksi Lai Plt Pil KJn SJn Kõp Vil kaart
kissid "<seemnenupud
PJg kaart
kitasnik "<riietusese
Räp Se kaart
kitse (kitsi) "kes
Khk kaart
kitse "<adra osa
Kär kaart
kitsekõrv "<kindakiri
VMr kaart
kitsekõrvaleht "maikelluke
Lüg kaart
kitseljäs "kitsavõitu
Kod kaart
kitselmõ pl "kitkutud umbrohi
Har kaart
kitselodjapuu "<taim
Trm kaart
kitsepaatspuu (kitsipaatsap kitsipaatsip kitsipaasapu kitsipaasip) "paakspuu
Äks Kõp Vil Hls Krk kaart
kitsepalekiri "<kindakiri
Krk kaart
kitsepuu (kitsipuu) "paakspuu
Plt Hls Har Rõu Se Lei kaart
kitsetürn "paakspuu
Ote kaart
kitsetürnapuu (kitsetürnäp kitsetürläpu) "paakspuu
Kod MMg Pal KJn TMr Võn Plv kaart
kitseuibu (kitsi-) "<paakspuu
Trm Trv Krk Ran Puh Nõo Rõn San Rõu Plv Räp kaart
kitsev(e) "kitsas
Vil Trv Hls Krk kaart
kitsevelt "tihedalt
Hls kaart
kitsevesti (kitsevest(e)) "<tihedalt
Pst Hls Krk kaart
kitsevihmap "paakspuu
Kod kaart
kitseville (kitsevuli kitseveli) "<kitsalt
KJn Hel Ran kaart
kitsevisnapu (kitsevihnap) "paakspuu
Trm MMg Lai kaart
kitsevitsapuu "paakspuu
Lai kaart
kitseõunapuu (kitsiõõnap) "<taim
Pal SJn Vil kaart
kitsikult "vaeselt
Kod kaart
kitsitsep "kitsim
Har kaart
kiuksed (kiuksamed kiuksmed kiiksmed) "<lõpused
Jõe Kuu Hlj Vai Kad kaart
kiunard "<viriseja
Han Mih kaart
kiunus "<viriseja
Muh Emm kaart
kividse pl "võrgukivid
Lut kaart
kivisaed (kiviseaed) "kiviaed
Jäm Vll Jaa Pöi Muh kaart
kivli pl "eestlased
Lut Kra kaart
klaaritama "selgitama
Kir Juu kaart
klaasine (laasine lasinõ) "<selge
VNg Vai Jäm Khk Muh Hää Koe VJg Plt Nõo San Urv Krl Har Rõu Vas Räp Se kaart
klaasisepp (laasisepp)
Kuu Hlj Jäm Emm Rid Kul Mär Kse Vän Hää HMd Kei Jür Amb Pai Pee Kad Krk kaart
klaassepp
Kuu Lüg Vän HMd Rak Kod Ksi Lai Hls Krk Võn Räp kaart
klabisema
Lüg Kod kaart
klaminad "<siseelundid
Lüg kaart
klaperdama "<lobisema
VNg Lüg Jäm LNg Hag JMd Koe VJg Trm Lai Plt Nõo Võn San Kan Krl kaart
klappama "<lobisema
Lai kaart
klats (lats klatse) "<reväär
Muh Emm Ote Rõn kaart
klempner (klempnäär) "plekksepp
Hel Nõo Ote kaart
klieksuma "kisendama
Kuu kaart
klihvama "libisema
Kuu kaart
klikitsema "lõkerdama
Rei kaart
klirisema
Kuu VNg Juu Koe VJg Trm Plt Urv kaart
klobi (lobi) "<püünise tähis
Jõe Kuu Emm Käi Rid Tõs Khn Aud Pär Hää Kei kaart
klobisema "<lobisema
Kuu VNg Lüg Jõh Khk Noa Mar Hag Rõu kaart
klootska (klutsek glutska) "klimp
Vas Se Lut kaart
klopad "puupäitsed
Kos kaart
kloperdama "logisema
Rei kaart
klopitsema "lööma
Rõu kaart
kluatserdama "<käima
Kod kaart
klubi (lubi) "<püünise tähis
Jäm Khk Mus Pöi Rid kaart
klõbisema
Jõh Vll Ris Nis Kei Hag Juu Kos JMd JJn Ann Koe VJg Iis Trm Kod Lai Plt Puh San Rõu Se kaart
klõbits "<klõbisev
Kod kaart
klõgisema
Trm Krl Rõu kaart
klõkatama "<logisema
Har Vas kaart
klõpatama "logisema
Vas kaart
klädrama "lobisema
Emm Käi Rei Phl kaart
kobahama "<kobisema
Se Lut kaart
kobisema
Kuu VNg Lüg Vai Jäm Khk Kär Pha Vll Pöi Muh Emm Rei Mar Kul Mär Vig Kse Tõs Aud Tor Hää Saa Ris Hag Juu HJn JMd Koe Kad VJg Sim Iis Trm Kod Lai Plt Pil KJn Kõp Trv Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr Kam Ote San Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se kaart
kobitsema "<tegema
VNg Vai Lai Se kaart
kobõsk "<kobisev
Rõu Vas kaart
kodamees "<sepp
Kod Lut kaart
kodisema "<podisema
Mus Muh kaart
koduse (kodose kodusse) "koju
Jäm Khk Kär Mus Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm PJg Rak kaart
koelme pl "luujäänused
Kam kaart
koerakusekummel "<taim
Pha Pöi Tor kaart
koerakuserohi "imikas
Kuu Muh kaart
koeraliha "<hobuse kabjas
Jõe Hlj VNg Jaa Koe Sim Ksi Plt Pil KJn SJn Trv Pst Võn Ote Urv Krl Se kaart
koerapersekommel "<taim
Vll kaart
koerastama (kuerastama koirastama) "<koeraseid kitkuma
VNg Vai Jäm Khk Jaa Pöi Emm Käi Rei Phl Kad kaart
koerusetükk "koerustükk
Khk Mar Tor Hää kaart
koerustama (koerostama) "koeraseid kitkuma
Muh LNg Mar Ris kaart
kogema "püüniseid kontrollima
Kuu kaart
kogisama "kogisema
Kan Urv Har kaart
kogisema "<häälitsema
Vll Pöi Vig Kse Hää Hag JMd VJg Hls Krk Puh Nõo Ote San Krl Rõu Vas Räp kaart
kogistama "<häälitsema
Kuu Vai Rei Vig Kse IisK Hls Krk kaart
kogonõu "kogumise nõu
Võn kaart
kogusen (kogosin kogussin kogusehen kogussen) "koos
Trv Pst Hls Krk Ran kaart
kogutama (kogotama) "<häälitsema
Lüg Jõh kaart
kohaksite (kuhaksete) "kohakuti
Pöi Khn kaart
kohalt (kuhalt) "<otsekohe
Jõe Kär Rei Hää HJn Amb VJg Sim Kod Trv Pst Hls Krk Hel Har Räp kaart
kohastus(s)i (kohastusse) "kohastikku
Ans Khk Krj kaart
kohisama "kohisema
Trv Kam Urv Har kaart
kohisema (kohesõma)
Kuu VNg Lüg Jõh Vai Jäm Khk Mus Pha Vll Pöi Muh Emm Rei Mar Mär Kse Var Tõs Khn Aud PJg Tor Hää Saa Ris HMd Kei Juu JMd Tür Koe VMr Kad VJg Iis Trm Kod Äks Lai Plt KJn Vil Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Kam San Krl Har Rõu Plv Vas Se kaart
kohistama (kohestama) "<kohmitsema
Lüg Vai Jäm Khk Muh Rei Mär Kse Tõs Tor Kos KuuK Koe Kad VJg Kod Lai Hls San Plv Se kaart
kohistama "kohitsema
Rei kaart
kohistõllõma "kohisema
Se kaart
kohitama "kohitsema
Hlj Lüg Kse Kad kaart
kohitsama (kuhitsama kuitsama) "kohitsema
Kod Trv Rõu Se Lei Lut kaart
kohitsema (kohetsema koohitsõma)
Kuu Hlj Vai Pöi Mär Vig Kse Han Mih Tõs Pär PJg Tor Hää Saa Ris Rap Juu JõeK KuuK JMd Koe VJg Trm Kod Plt KJn SJn Pst Hls Nõo San Plv Se kaart
kohjaste "<kohaselt
Kse kaart
kohkõrdama "<kohmitsema
Räp Se kaart
kohl "<vormitu ese
Khk Rid Mih Rap Jür Sim kaart
kohlama "<kohmitsema
Jõe Kuu Lüg Vai Khk Kaa Krj Pöi Muh Emm Kei Kad KJn kaart
kohma-kahma "<rase
Kod kaart
kohmakas "<vormitu ese
JJn Plt kaart
kohmik "kohmitseja
Jõh Räp kaart
kohmitsama "kohmitsema
Han Kod Rõu kaart
kohmitsema (kuhmitsema)
Hlj Lüg Vai Khk Muh Mar Mär Vig Mih Tõs Aud Hää Juu Jür JMd VMr Trm Lai Plt KJn Hls Krk Hel Võn San Rõu Plv Räp kaart
kohmutama "kohmitsema
Nis kaart
kohnama "kohmitsema
Jõe Lüg Jõh kaart
kohnima (kohnema) "kohmitsema
Lüg Jõh IisR kaart
kohnitsama "kohmitsema
Har kaart
kohnitsema "kohmitsema
Ris kaart
kohtukese pl "munandid
Se kaart
kohus (kohusse) "kohevil(e)
Trm Plt kaart
kohustama "<kohtusse kaebama
VNg Hää Kei San Se kaart
kohvak "<suur ese
Kod Nõo Võn kaart
koi "<magamisase
Kuu VNg Lüg Jäm Khk Mus Emm Rei Phl Khn Hää Ris kaart
koidjamepuud "soaraami servpuud
Lüg kaart
koilastama "selginema
Khk kaart
koilmed "koerased
Kei kaart
koitma (koitama) "<vehklema (virmalised)
Jõe Kuu VNg Lüg Ans Khk Pha Pöi Muh Emm Käi Rid Mar Mär Vig Kse Han Mih Tõs Tor Hää Ris Juu Koe VMr Kad VJg Iis Trm Kod Lai Plt KJn SJn Plv kaart
kokerdama "<nokitsema
Lai Krk kaart
kokitsema "<nokkima
Khk Pöi kaart
kokutse g "<tulemine
Krk kaart
kolak(as) "<suur ese
Lüg Pöi Phl Mar Mär Kse Mih Tõs Hää Saa Ris Juu JMd Koe Kad VJg Sim Iis Trm Kod Plt KJn Trv Pst Krk Hel TMr Võn Ote Urv Räp kaart
kolama "<kolisema hulkuma
Jõe Kuu Hlj VNg Jõh Vai Jäm Khk Pha Vll Pöi Muh Rei Mar Mär Kse Mih Tõs Aud PJg Tor Hää Ris Juu Kos Amb JMd JJn Ann Tür Koe VMr VJg Sim Iis Trm Kod Pal Ksi Lai Plt KJn Trv Hls Krk Puh San kaart
kolgitsema "kõpitsema
Krj kaart
kolisama "kolisema
Trv Har Rõu kaart
kolisema "<lobisema
Kuu VNg Lüg Vai Jäm Khk Pöi Muh Emm Rei Mär Kse Tõs Tor Hää Ris Juu JMd Koe VJg Sim Iis Kod Lai Plt KJn Hls Krk Ran Puh Kam San Urv Krl Har Rõu Plv Räp Se kaart
kolistama "<kolisema
Jõe Kuu VNg Lüg Jõh Vai Jäm Khk Kaa Pöi Muh Emm Rei Mar Mär Kse Han Tõs Tor Hää Ris Juu JMd JJn Koe VJg Sim Iis Kod Lai Plt KJn Trv Hls Puh Kam San Krl Har Rõu Plv Se kaart
koljuma "kisendama
Kuu kaart
kolkaalutse pl "kõlkad
Puh kaart
kolletamisepäev "<kalendritähtpäev
PJg Juu JMd VJg Plt kaart
kollok(as) "põrnitseja
Kod kaart
kollus "kuusekasv
Phl kaart
kollutama (kollotama kõlluteme) "<kollaseks värvima
Jäm Emm Käi Rei Phl Mar Vig Kse Var Khn Pil Trv Krk kaart
kolmadsene "kaheaastane
Lut kaart
koltserdama (kolserdama) "<reenama
Jür VMr Kad Lei kaart
koluse (koluss) "kumeraks
Var Hää kaart
kombes -se "korras korda
Kuu Lüg Jõh Vai Emm VJg Trm Ksi kaart
kombu "kumerasse
Käi kaart
komima "kohmitsema
JõeK kaart
komisema "kõmisema
VNg Vai Jäm Khk Emm Krk kaart
komoje "puntrasse
Kod kaart
komokille "kumeras(se)
Kod kaart
komosk "katusealune
KJn kaart
komparas -se "könksu(s)
Lüg VMr Kad Rak Sim kaart
komusel "<riietusese
IisR kaart
komusse "<puntrasse
Kad kaart
kondar "<pikkusemõõt
Khk Mus kaart
kongima (kongma) "<urgitsema
VNg Vai Sim Iis Trm Kod MMg Lai kaart
kongitsema "<nokitsema
Jäm Khk Trm kaart
konkse "pahur
Muh kaart
konnakübar "<seen
Mar Tõs Kei Juu Trm Plt KJn kaart
konnapäkk (konnapäkä) "<seen
Hls Krk kaart
konnaseen "<seen
Mar Krk kaart
konnaselga "<ebatasasest lõngast
Lüg Iis Kod Pal Lai kaart
konoval (konovalaja konovana kunovald kronovald) "kohitseja
Lüg IisR Vai Plv Räp Se kaart
kontsilesed "ehalised
Kul kaart
koobitsema "kraapima
Mar Mär Vig Kse Var Tõs Aud Tor Plt KJn Ran Nõo Ote Kan Plv kaart
kooderdama "kooserdama
Jäm Khk Vll Mar Jür Plt kaart
koodseldõmõ "hulkuma
Hel kaart
koogama "<häälitsema
Hlj VNg Lüg Jäm Khk Mus Krj Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Phl Mar Mär Tor Hää Kei Hag Juu Jür HJn JMd Koe Kad VJg Sim Iis Lai Rõu kaart
koogitsema "<kaapima
Jäm Khk Vll Jaa Pöi Muh Kse Han Khn Vas kaart
kooldu "kõverasse
Muh kaart
koolussin (koolussen koolusseh) "<poolunes
Trv Ran Võn Kam Ote San Kan Urv Rõu Plv Räp Se kaart
koom "seakast
Lai kaart
koomerdama "kooserdama
Ran kaart
koon "<vahend seatapmisel
Trv Pst Hls Krk Hel kaart
koonitama "&koon (seatapmisel)
Krk kaart
koonus "<vahend seatapmisel
Hls Krk kaart
koorikune "<lahtise koorikuga (leib)
Trv Puh Plv kaart
kooritsema "koorima
Lei kaart
koormed "koerased
Kei kaart
koorustama "koeraseid kitkuma
Kse kaart
koos "<puu jäänooda laskmisel
Pöi kaart
koose "koju
Jaa Pöi kaart
kooseldama "kooserdama
Ote kaart
kooser (koser) "trump
Jõh Iis Plv Vas Se Lut kaart
kooser (kosur koser) "nahatäis
Aud Hää Saa Kos JMd Pee Iis Trm MMg Pil SJn Puh Kam Rõn San Kan Urv Rõu Plv Räp Se kaart
kooser "kooserdaja
Trv Ote Kan Rõu kaart
kooserdama "<hulkuma
Kuu Hlj Rei JJn Iis Kod KJn Krk Hel Ran Nõo Võn Ote Rõn San Kan Urv Rõu Plv Räp kaart
kootsel (kuudsli kuutsle) "koonal
Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Võn Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
koovitsema "kraapima
Mar kaart
kopatatikas "<seen
Aud kaart
koperdama "<kohmitsema
Kuu VNg Lüg Jõh IisR Vai Khk Muh Rei Mar Mär Kse Aud Hää Juu Jür HJn KuuK JMd Pee Koe VMr Rak VJg Sim Iis Trm Kod Pal Lai Plt Pil KJn Kõp Vil Trv Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Kam San Kan Plv Vas Räp Se kaart
kopeslar "põhukandmise raam
Lai kaart
kopitse "kopitus
Krk kaart
kopitsema "<nokitsema
Vai Krj Pöi Muh Emm Rei Phl Noa Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Tõs Aud Pär PJg Vän Tor Hää Ris HMd Nis Hag Rap Juu Kos Jür HJn JõeK Amb JMd JJn Ann Tür Koe VMr Kad VJg Iis Trm Kod Äks Lai Plt KJn Kõp Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh kaart
koppima "<noota sisse laskma
Muh kaart
kopsseenes "tatikas
Rei kaart
korahhama "korisema
Vas Lut kaart
korahtamma "korisema
Vas kaart
korama "korisema
Vas kaart
korba pl "väikesed kalad
Se kaart
korgitama "<selisele ujukeid panema
VNg kaart
korgits (korgets) "korgitser
Kuu VNg Käi Rei Phl Vig Mih PJg Tor Koe Trm Kod Hel Puh Urv Se kaart
korgitsema
Rei JMd kaart
kori (korju) "<seljatugi
Kuu Jäm Ans Khk Kär Mus Kaa Krj Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Phl LNg Mär Khn Hää Ris Nis Kei Hag Juu Kad Pst San kaart
korik(as) "<lapsemähe
Jäm Ans Khk Mus Kaa Krj Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Phl Mar Kul Mär Vig Kse Han Var Tõs Khn Pär PJg Nis Hag Jür kaart
korimus "närused riided
Khn kaart
korisama "korisema
Trv Har Vas kaart
korisema
Kuu VNg Lüg Jõh Vai Jäm Khk Krj Vll Pöi Muh Käi Rei Rid Mar Mär Kse Tõs Tor Hää Ris Juu JMd Koe VJg Iis Trm Kod Ksi Plt KJn Hls Krk Puh Nõo San Krl Rõu Se kaart
koristama "korisema
VNg Lüg Jäm Khk Pöi Rei kaart
korjaksed "<ree osad
Kad kaart
korjatsepird
Krk kaart
korjus (korjos) "<vana hoone või ese
Kuu Khk Mus Mar Var Hää Kos HJn JMd JJn Ann Kad Sim Trm MMg Ksi Lai Plt KJn Trv Krk Hel Ran Nõo Võn Kam Ote San Urv Har Rõu Plv Räp kaart
korkima (korkma) "laevalaadungit seadma
Kuu Emm Khn Hää kaart
kormitsema "<koguma
Muh Kad Sim Lai Plt Urv Plv Se kaart
kormuss "seljakott
Räp kaart
korpima "<kaarna häälitsusest
Khk Emm kaart
korrali "<korra kordselt
Jäm Pha Vll Pöi kaart
korru (kerru kõrro) "<kordselt
Kuu Ann Kod Se kaart
korrutis (korutes) "lõngakorrutus lobiseja
Khk Rei Aud JMd kaart
korselduma "kortsuma
Kuu kaart
korsten (korssen korsn(as) kosnas kosten)
Jõe Kuu VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Kär Mus Kaa Krj Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Noa LNg Rid Mar Kul Mär Vig Lih Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud Pär PJg Vän Tor Hää Saa Ris HMd Nis Kei Rap Juu Kos Jür HJn KuuK Amb JMd JJn Ann Tür Pee Koe VMr Kad Rak VJg Sim Iis Trm Kod MMg Pal Äks Ksi Lai Plt Pil KJn SJn Kõp Vil Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr Võn Kam Rõn San Urv Krl Har Rõu Plv Räp Se Lei kaart
kortel (kolter korter kortser kortin) "<mõõt
Kuu VNg Lüg IisR Vai Jäm Khk Kär Mus Kaa Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Rid Mar Mär Vig Lih Kse Han Var Tõs Aud PJg Tor Saa Ris HMd Kos JõeK KuuK JMd Ann Koe Kad VJg Iis Trm Kod MMg Pal Lai Plt KJn Trv Hls Krk Ran Puh Nõo San Urv Har Rõu Plv Räp Se kaart
kortseldama (korseldama) "<kortsutama
VNg Mar Mär JMd VJg Plt kaart
kortsik (korssik) "<kroogitud seelik
Kuu Jür JMd Koe VJg Sim Iis Trm Kod MMg Ksi Lai Plt kaart
kortsme ma-inf "korisema
Krk kaart
kose "paks
Khk Mus Krj Pha kaart
kosel "koskel
Jõe Kuu Rei kaart
kosene "<puukoorest
San Krl kaart
kosenema "kosuma
Kad kaart
kosetama "<hulkuma
Kuu Hlj kaart
kosetama "koske kasvatama
Ote kaart
kosjad (kossad kõssed kosa) pl (sg kosi)
Kuu Hlj VNg Lüg Jõh Vai Jäm Khk Mus Krj Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Noa LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud Pär PJg Vän Tor Hää Saa Ris HMd Kei Hag Rap Juu Kos Jür HJn JõeK KuuK Amb JMd Ann Tür Pee Koe VMr Kad Rak VJg Sim Iis Trm Kod MMg Pal Äks Ksi Lai Plt Pil KJn SJn Trv Pst Hls Krk Hel Puh Nõo TMr Võn Kam San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
koskudi "<kuusekoor
Kuu kaart
koskus "kuusekoor
Hlj kaart
koskut "kuusekoor
Kuu kaart
kosli (kosle kossel) "märss
Plv Vas Räp Se kaart
kossakas "<kohevil ese
IisR Vig Mih Tõs kaart
kossegi "kuski
Ran Puh Nõo Võn Kam Ote Rõn San Urv Plv kaart
kossegil "kuskil
Ran Puh Kam San kaart
kossegilt "kuskilt
San kaart
kossegina "mitte kuskil
Nõo kaart
kosselga (kosselka) "märss
Plv Räp kaart
kossutama (kossotama kossetama) "<lehma kutsuma
Lüg Jõh Muh Nis Hag Iis Kod Lai kaart
kostipulk "<vahend puunõude vitsutamiseks
Jõe Kuu Lüg Jäm Khk Mus Krj Mär Khn Ris Nis Juu Jür HJn JõeK JMd Koe Kad VJg Sim Iis Trm Ksi Plt Pil KJn SJn Krl kaart
kotakas "<seen
Pöi kaart
kototama "tegevusetult istuma
Mar kaart
kotsel -e "kohal(e)
Har Vas Räp Se kaart
kotselt "kohalt
Kan Räp kaart
kotserdama "<käima
Mih Lai kaart
kotsima "vaevaliselt käima
Vll Jaa Kse Han kaart
kotti "kotitaoliselt rippu
Jäm Krk Ran kaart
kougitsama "koogitsema
Rõu kaart
kougitsema "koogitsema
Kad kaart
kraabatama "kaabitsema
Se Lei kaart
kraabitsema (raabitsem) "kraapima
Han Hls Nõo San Kan Urv Har kaart
kraabostama "virisema
Kan kaart
kraade "otse
Kam kaart
kraameldama "<ahnitsema
Hää Kod MMg Nõo kaart
kraanpalk (kraampalk) "<ankru kinnitamiseks
VNg Emm Khn Hää kaart
kraapal "ahnitseja
Lai kaart
kraatsel "raagus oks
Jäm kaart
krabahhas sg 3 p "käriseb
Se kaart
krabatama "<krabisema
Kod kaart
krabisama "krabisema
Mar Kam Rõn Urv Vas kaart
krabisema
Kuu VNg Lüg Vai Jäm Emm Rei Phl Mar Mär Tõs Hää Ris Juu JMd JJn Koe VJg Iis Trm Kod Lai Ran Nõo San Urv Krl Rõu Plv Se kaart
kraetama "<tuuseldama
Khk kaart
kragisema
Kuu VNg Vai Jäm Ris kaart
kraika (kraaka kraka kräika) "<magamisase
Jõe JJn Pee Koe VMr Kod Plt Ran Nõo Võn Kam Ote kaart
krandas (karantass kraanats) "<puusepapliiats
Jõe Vai Pär PJg Pee Ksi Puh Nõo Rõn Se kaart
krant (rant) "lubja ja liiva segu
Var Tõs Khn PJg Hää Lei kaart
krants (rants) "<eseme osa
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Kaa Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl LNg Mar Kul Mär Vig Lih Kse Var Mih Tõs Khn Aud Pär PJg Tor Hää Saa Ris Nis Kei Hag Rap Juu Kos JMd JJn Ann Koe VMr Kad Rak VJg Sim IisK Iis Trm Kod MMg Äks Ksi Lai Plt KJn SJn Kõp Trv Pst Hls Krk Ran Puh TMr Kam Ote Rõn Kan Urv Har Rõu Plv Vas Räp Se Lut kaart
krasatama "<lobisema
Lüg kaart
krasatus "lobiseja
Lüg kaart
krasseldama "ringi jooksma
Kuu kaart
krassik "<pihikuga seelik
IisR kaart
kratist(e) "näruselt
Trm kaart
krats "sügelised
Rei Phl kaart
kratsel "kärmas
Vig kaart
kratsel (kratsli kratsle) "<linahari
Lüg Jäm Phl Var Kad Võn Plv Vas Se kaart
kratseldama "askeldama
Kei Koe VJg kaart
kratt "<magamisase
Käi HMd kaart
kratu "<magamisase
Kul Juu kaart
kravatt (kraavatt krabatt kraavant) "<magamisase
Kuu VNg Lüg Jõh Vai Emm Kul Vig Ris HMd Kei Juu Kos HJn JMd Pai Pee Koe VMr Kad VJg Sim Iis Trm Kod MMg Pal Äks Ksi Lai Plt Pil Kõp Trv Ran Puh Nõo TMr Võn Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se kaart
krebesse pl "jäätükikesed
Lei kaart
kredisema "krudisema
Lüg kaart
kreisima "sisse piirama
Lüg Jõh kaart
kreppliist "<ukseliist
Var Hää kaart
kriba (kriva) "seen
Vai kaart
kribiline "väikese mustriga
Kod kaart
kribisema
Vai Hää VJg Trm San kaart
kribuse "kägarasse
Khk kaart
kridisema "krigisema
Lüg kaart
kridsisemä "<onom
Ran kaart
krigisema
Kuu VNg Lüg Vai Jäm Kir Han Tõs Ris JMd VJg Iis Lai San kaart
kriibitsema "kriimustama
Nõo kaart
kriimima (kriim(m)ä) "kriimuliseks tegema
Lai Plv kaart
kriipa "magamisase
Kuu VNg kaart
kriipseldama (kripseldama)
Kuu Mar Juu Plt kaart
kriipslikanõ "kriipse täis
Har kaart
kriitis "läbisaamises
Jõe kaart
kriiva "liivaseljandik
IisR kaart
krimmel (krimbel rimmel kremmel) "<seemendamisader
VNg Jõh IisR Krj Mar Vig Lih Kse Han Ris Jür Kad VJg Pal kaart
krimmeldama ((k)remmeldama krõmbõldama) "<seemendama
Mar Vig Jür Kad VJg Se kaart
kritseldama (ritseldama krõtseldamma kriitseldama)
VNg Jäm Khk Vll Rei Tõs Tor Hää JMd VJg Iis Trm Kod KJn Trv Hls Krk Puh Krl Har Rõu kaart
kriuhka "tülitseja
Kan Rõu Plv kaart
krobisamma "krobisema
Har Rõu kaart
krobisema
Kuu VNg Lüg Vai Jäm Mar Mär Juu JõeK JMd Koe VMr VJg Trm Kod Lai Plt Puh San Plv kaart
krogisema "krudisema
VNg Ris Sim Puh Nõo San Krl Rõu kaart
krongatama "<ronga häälitsusest
Har kaart
krongitsema "kangelt käima
Puh kaart
krongutama (krongotama) "<ronga häälitsusest
Kod Nõo Kam Rõn San Kan Har Rõu Plv kaart
kronksi (ronksi) "kõverasse
Krk Kam kaart
kronksma "<ronga häälitsemisest
Har Plv Se kaart
kronksu "kõverasse
Trm kaart
kronksutama "<ronga häälitsemisest
Äks Har kaart
krooba pl "<seen
Se kaart
kroobitsema (kroovitsema) "kraapima
Mar kaart
kroogutama "<kure häälitsusest
Nõo kaart
krousi "<krookesse
Kuu Jõh kaart
kruanib sg 3 p "ahnitseb
Kod kaart
krudisema
Kuu VNg IisR Rei Rid Mar Mär Tõs JMd VJg Trm Ksi Plt kaart
krummima "<suitsetama
Jõe Kuu Kad kaart
krundsenu nud-part "kortsunud
Kam kaart
krungitsama "<ronga häälitsemisest
Rõu Vas kaart
krungutamma "<ronga häälitsemisest
Plv kaart
krunkama "<ronga häälitsemisest
Lut kaart
krunko "kõverasse
Kan kaart
krunksi -h "kõveras(se)
Plv kaart
krunn (runn) "<juuksepalmik
Mar Mär Juu HJn kaart
krutsisema "krudisema
Vai Nõo kaart
kruuksuma "<krudisema
Emm Rei Ann Trm kaart
kruusing "<seen
Kos HJn kaart
kruussiäned pl "<seen
Kod kaart
kruust "<seen
Iis kaart
kruustlid pl "<seen
Jõh kaart
krõbahama "krõbisema
Se Lut kaart
krõbama "krõbisema
Se kaart
krõbatama "<krõbisema
Kod kaart
krõbatuma "krõbedaks küpsema
Har kaart
krõbisama "krõbisema
Trv Kam Har Rõu Vas kaart
krõbisema (rõbisema)
Hlj Jõh Jäm Khk Muh Emm Mar Mär Kse Tõs Tor Hää Ris Nis Hag Juu JMd Koe VMr Kad VJg Iis Trm Kod Lai Plt KJn Hls Krk Ran Puh Nõo San Krl Rõu Plv Se kaart
krõdisema "krõbisema
Mar kaart
krõgatama "ragisema
Kod kaart
krõgisema
Tor VJg MMg Ksi Puh Nõo San Krl Har Plv Räp kaart
krõimõlaminõ "<tigetsemine
Se kaart
krõkats "<magamisase
Plv kaart
krõmiseb sg 3 p "on kähe
Jõh kaart
krõmps (rõmps) "<vanast inimesest
Lüg Muh Kse Plt Ran San kaart
krõmpsik "<seen
Kod kaart
krõmpsseen "<seen
Kod Lai kaart
krõngutama "<ronga häälitsemisest
Kod Ote kaart
krõnksi "kõverasse
Kam San Urv Har Rõu Vas Se kaart
krõnkso "kõverasse
Kod kaart
krõps "sisselõige
Lüg kaart
krõpse "krõbe
Aud kaart
krõõbats "<vanast inimesest
Räp kaart
krõõbitsema "<nokitsema
Mar kaart
krõõgama (kriigama) "<rögisema
Vas Lut kaart
kräbin "&kräbisema
Käi kaart
kräbisema "<vastu rääkima
Lüg Käi Pst kaart
kräbäsk "kuivanud nahkese
Kuu kaart
krädisema "<krigisema
Kuu Lüg Hää kaart
krädsisema "krigisema
Ran kaart
krägisema
VNg Lüg Vai Mar Ris Iis Trm Lai Plt kaart
krähvitsema "haukuma
Jäm kaart
kräiku "magamisase
Mar kaart
krämalasse "kägarasse
Kul kaart
krämpu -s "kõveras(se)
Jäm Khk kaart
kräts "sügelised
Emm Käi Rei kaart
krätsel "kärmas
LNg Mar kaart
krätsel (rätsel retsel) "<linahari
Jäm Khk Mus Vll Käi Phl Khn Ris kaart
krääbitsema "küünistama
Nõo kaart
kröbisema "rögisema
Lai kaart
krögisema "rögisema
VNg kaart
krögistus "&rögisema
VNg kaart
krömisema "köhima
Nõo kaart
krüitsak "ahnitseja
Rei kaart
krüösner "kohitseja
Kad kaart
krüüksima "<linnu häälitsusest
Lüg kaart
krüütsk "uksehaak
Se kaart
kuanerdama "kooserdama
Kod kaart
kubese g "kube
Jäm kaart
kubin (kupin) "&kubisema
Kuu Vai Khk Muh Tõs Vän VJg Trv Krk Hel Ran Urv kaart
kubisema
Kuu VNg Lüg Vai Jäm Ans Khk Mus Vll Pöi Muh Emm Rei Mar Mär Kse Tõs Khn Tor Hää Ris Juu JMd Koe Kad VJg Trm Plt KJn Vil Trv Hls Krk Puh San Plv kaart
kubits "seemnenupp
Lüg kaart
kubitseme "kavatsema
Hls kaart
kubunase "pilgeni
Jõe kaart
kudejal -le (kudejel) "<kanga alustamisest
Kod Lai kaart
kudisamma "<häälitsema
Har kaart
kudisema "<häälitsema
Kse San Plv Räp Se kaart
kudisema "kõditama
Lüg kaart
kuditama "<häälitsema
Rõu kaart
kudruses "krussis
Trm Plt kaart
kudrutseme "kudrutama
San kaart
kuerustas "koeruse pärast
Kuu kaart
kuerutasa "koeruse pärast
Kuu kaart
kuikma "<aeglaselt liikuma
Kod kaart
kuivats (kuebats kuivatse) "<kuivati
Mih Vän Tor KJn Kõp Vil Pst Hls Krk kaart
kuivatse pl "kuivad puud
Krk kaart
kukehari "<keralill kukeseen
Lüg IisR Jäm Khk Pöi Muh Kei Jür VMr Kad VJg Iis Trm Kod Äks Pil KJn Krk Kam Rõu Plv kaart
kukens "juuksekrunn
Ran kaart
kukeperse "karikakar
Rid kaart
kukerdama "õitsema
Lüg kaart
kukernoks "<pikkusemõõt
Kod kaart
kukeseen
Kuu Pöi Hää Amb Iis Äks Lai Plt Hls Krk Hel kaart
kukiselga -s "kukil(e)
Muh kaart
kukkema "õitsema
Lüg kaart
kukketama (kugetama) "<õitsema
VNg Lüg Jõh Vai kaart
kukkuma (kukma kuukuma kuukma) "<käo häälitsusest
Kuu VNg Lüg Jõh Vai Jäm Ans Khk Kär Kaa Vll Jaa Pöi Muh Emm Rei Rid Mar Mär Kir Lih Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud PJg Vän Tor Hää Saa Ris Nis Kei Juu Kos JõeK KuuK Amb JMd Ann VMr Rak VJg Sim Iis Trm Kod Äks Lai Plt KJn SJn Trv Hls Krk Hel Puh Nõo Võn Kam San Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
kukutama "<kavatsema
Kan Urv Rõu kaart
kukõrdama "pätse vormima
Lei kaart
kulatama (kulaitama kulätamma) "<lõbutsema
Kuu Lüg Jõh Vai Mus Krj Pöi Muh Hää Saa Ris VJg Trm MMg Plt Trv Hls Ote Rõn Kan Urv Har Plv Vas Räp Se kaart
kulisema
Jõh Pöi VJg kaart
kuljusemari "äiakas
Pal kaart
kulumised pl "joodud
Jäm Ans Emm Käi kaart
kulune (kulone kullune) "kulusegune
Vai Kse Tor JMd VJg Trm Plt San Har Vas Se kaart
kulustama "kurisema
VNg kaart
kulustid "kuljused
Rak kaart
kumarusede "kummargile
Lei kaart
kumatama "kumisema
Har kaart
kumisema
Kuu VNg Lüg Vai Khk Pöi Muh Emm Mar Mär Kse Var Tõs Tor Hää Ris Juu JMd Koe VJg Iis Trm Ksi Plt KJn Hls Krk Puh San Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se kaart
kummutuses "peidetud
Kad kaart
kuna "<ümar ese
Saa Kod Pst Hls Krk Hel Ran Nõo kaart
kunama "<nokitsema
Kuu kaart
kungitsema "<kõikuma
Rõu Plv Vas kaart
kuni "<ümmrgune ese
Hää Kod Äks Plt Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Võn Luk Krl kaart
kuntma "lapuliseks minema
Vas kaart
kunts "sedelgas
Juu kaart
kuntslikult "<nõiduse abil
Vän JMd Koe kaart
kuotjas "<hobuse jalg
Lüg kaart
kupitsema
Kuu Khn Saa Vil Krk Ran kaart
kupõrpaudse "uperpalli
Se kaart
kurdu- "<seisu-
Hls Krk San kaart
kurendusaed (kurenduse- korenduse-) "kurendaed
Emm Käi Rei Phl kaart
kuressed "jõhvikad
KJn kaart
kurestik "<katusealune
VNg Kad VJg Sim Iis Trm Pal Äks Ksi Lai Plt kaart
kurinitse pl "kuljused
San kaart
kurisema
Kuu VNg Lüg Rei Kir Kse Tõs Saa Juu Koe VJg Iis Kod KJn Trv Hls Krk Puh Urv Krl Rõu Plv Vas Se Lut kaart
kuristama "<häälitsema
VNg Jõh Jäm Khk Kaa Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Mar Kul Mär Kse Var Tõs PJg Tor Hää Saa Ris Kei Hag Juu JMd Koe VMr VJg Iis Trm Kod Pal Äks Ksi Lai Plt KJn Trv Hls Krk Puh Nõo Ote San Urv Krl Har Rõu Plv Vas Se kaart
kurrel "<seen
Kos kaart
kursu "krookesse
Var kaart
kurtlik "haliseja
VJg Võn kaart
kurtma "seisma
Saa KJn Pst Hls Krk Hel kaart
kurtuma "muretsema
Hää kaart
kuru "<katusealune
Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Kär Mus Kaa Krj Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl LNg Mär Tõs Khn Aud Nis Kei Kos VJg Sim IisK Iis Trm Kod MMg Äks Ksi Lai Plt SJn Vil Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr Võn Kam Ote Rõn Kan Urv Krl Har Plv Vas kaart
kurud "naiseõed
Kuu kaart
kuruskid "kuljused
VMr Sim kaart
kurusse "krousi
Kad kaart
kurussih "uneväsimuses
Rõu kaart
kusagisse "kuhugi
LNg kaart
kusekala "kiisk
Krl Rõu Se kaart
kuseküüsik "<taim
Rei kaart
kuseleem "kiisaleem
Rõu Vas Se kaart
kusem (kusim kussem) "<põis
VNg Kod KJn Krk Ran Nõo Võn Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
kusema (kussõma kuskma kosema) "<röhitisi eritama
Jõe Kuu VNg Lüg Jõh Vai Jäm Ans Khk Krj Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Rid Mar Mär Vig Kse Han Mih Tõs Khn Aud PJg Vän Tor Hää Saa Ris Kei Hag Rap Juu Jür JMd JJn Pee Koe VMr Kad VJg Sim Iis Trm Kod Pal Äks Ksi Lai Plt Pil KJn Kõp Vil Trv Hls Krk Ran Puh Nõo TMr Võn Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
kusene "kusine
Tor kaart
kusetama (kussõtama)
Kuu Lüg Jõh Vai Jäm Ans Khk Vll Pöi Muh Emm Mar Mär Kse Tõs PJg Tor Hää Ris Kei Juu JMd Koe VMr Kad VJg Iis Trm Kod Lai Plt KJn Trv Puh Nõo San Krl Har Rõu Vas Se Lei kaart
kusiskõlõma "kusema
Lut kaart
kusistama "kusema
Ran kaart
kusitama "<kusetama
IisR Sim Nõo kaart
kuskisse "kuskile
Mus Kaa Krj Pha Vll LNg Mar Kul Aud kaart
kusse (kussa kussi kussõ) "kuskile
Khk Mus Kaa Krj Emm Käi Rei Phl Khn kaart
kusse "kustutamisaine
Kod kaart
kussel -e "kuskil(e)
Rei kaart
kusselt "kuskilt
Rei kaart
kusserm "põis
Võn Kam Se Lut kaart
kuta "<seelik
Muh kaart
kutitsema "<armatsema
Jaa Muh kaart
kutitsema "kluksuma
Jäm kaart
kutkuma "<pakitsema
Lüg Jõh kaart
kutsar (kutser)
Kuu VNg Lüg Jõh Vai Jäm Ans Khk Pha Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Mar Mär Vig Kse Han Tõs Khn Aud Pär PJg Vän Tor Hää Saa Ris Rap Juu Kos JõeK Pai Koe VMr VJg Iis Trm Kod Pal Ksi Lai Plt Trv Hls Krk Hel Ran Puh Võn Urv Krl Har Rõu Vas Räp Se Lei kaart
kutse
Kuu VNg Jäm Khk Vll Pöi Muh Emm Noa Mar Mär Vig Kse Var Tõs PJg Tor Hää Ris JMd Koe VJg Iis Kod Plt SJn Trv Puh Krl Har Räp Se kaart
kuub "<seelik
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Kär Mus Kaa Krj Pha Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Noa Rid Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud Pär PJg Tor Hää Saa Ris HMd Nis Kei Hag Rap Juu Jür HJn JõeK KuuK Amb JMd JJn Tür Pai Koe VMr Kad Rak VJg Sim Iis Trm Kod MMg Pal Ksi Lai Plt Pil KJn SJn Trv Hls Krk Ran Puh Ote San Har kaart
kuuekesi (-keisi -ksi -kese)
Lüg Emm Rei Mar Mär Kse PJg Tor JMd Koe VMr Rak Trm Kod Plt Hls Krk Har Plv Räp kaart
kuulmas "sisekõrv
Krl kaart
kuulukse
Jõe Jäm Khk Mus Kaa Pöi LNg Rid Mar Kul Mär Lih Kse Khn Ris Hag Juu HJn JMd Ann VJg Iis Trm Kod Äks Plt Pil kaart
kuulumised "uudised
Hlj kaart
kuulussehe
Se kaart
kuupealsed pl "menstruatsioon
LNg kaart
kuusekold "<taim
Vig PJg Juu Ann VMr kaart
kuusekruuk "<seen
Amb kaart
kuuselill "<taim
Rak kaart
kuusemesik "<taim
Rei kaart
kuusene "kuusest
Vai KJn Plv kaart
kuuseraid "karukold
Var Tõs Aud kaart
kuuseriisikas
Kuu VNg Lüg Vai Jäm Pöi Emm Kir Juu VMr kaart
kuuseriitsikas (-ritsik) "kuuseriisikas
Khk Vig Tõs kaart
kuuserits "kuuseriisikas
Äks kaart
kuuseseen "<kuuseriisikas
Jäm Khk Muh Mar Kul Mär Kse Mih Khn Tor Juu Koe Kod Hls Krk Hel Nõo Har Se kaart
kuusevahunik "<seen
Hls kaart
kuusik "kuuseke
Krk kaart
kuusikseen "kuuseriisikas
Kuu VNg IisK Pal Lai Plt KJn Krk Ran Nõo Rõu kaart
kuusine "kuusest
Trm Ran Puh Nõo Kam Ote San Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lut kaart
kuusk (kuus kuuses)
Kuu VNg Lüg Vai Jäm Khk Kaa Krj Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Rid Mar Kul Mär Vig Kse Han Var Mih Tõs Khn Pär PJg Vän Tor Hää Saa Ris Rap Juu Kos Jür Amb JMd Koe Kad Rak VJg Sim Iis Trm Kod Äks Plt Pil KJn SJn Trv Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr Võn Kam Ote San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
kuuskine "kuusest
Kuu VNg Lüg Vai Khk Iis Krk kaart
kuuskne "kuusest
Lüg Ris JMd kaart
kõbima "<aeglaselt liikuma
Lüg Vai Jäm Han Kod Pil KJn Se kaart
kõbisema "<kahisema
Pöi Noa Mär Kse Tõs Tor Hää Koe Kod Plt KJn Trv Hls Krk Hel Puh San Krl Har Rõu Plv Se kaart
kõbisti "kõbisev asi
Muh kaart
kõbitseme "<vaevaliselt käima
Hls San kaart
kõblitsema "kõplama
Trm Võn Plv Vas Räp kaart
kõdisema "<veerema
Muh kaart
kõdritsema "<kõtru avama
Ran Nõo KodT Kam Ote Rõn San Krl Har Rõu Plv Räp Se Lei kaart
kõdritsema "<sõbrustama
Ote San kaart
kõdsahama "sahisema
Lut kaart
kõgisema "<kägisema
Mar Kse Hää Trm Hls Puh Kan Urv kaart
kõhame "kahisema
Krk kaart
kõhesti "kõhiseja
Khn kaart
kõhinik "<kõhisev
Kod kaart
kõhisema
Pöi Muh Mär Kse Var Tõs Hää Ris Juu JMd Pee Koe Kad Kod Plt KJn Hls Krk Puh San Räp Se kaart
kõhnama "kohmitsema
Jõh Kad kaart
kõhnerdus "kohmitseja
Kad kaart
kõhrik "<seen
Rõn kaart
kõhveldama "lõdisema
Khk Vll kaart
kõhvetama "<lõdisema
Muh kaart
kõhvitsema "<sügama
Hls Krk Hel Nõo San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei kaart
kõhvitsema "<kohmitsema
IisR Krk Urv kaart
kõhvlema "kohmitsema
Krk Räp kaart
kõhvme ma-inf "<tedre häälitsemisest
Hls Krk kaart
kõikkise "kõikjale
Khn kaart
kõikse (keikse kaikse)
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Vai Khk Pöi Käi Rei LNg Mär Lih Han Rap Juu HJn JõeK JMd Pee VMr Kad Rak VJg Iis Ote kaart
kõivane "kasest
Ran Puh Nõo Võn Lei kaart
kõivaseen "kaseriisikas
Trv Hel kaart
kõivokõrgats "<seen
Räp Se kaart
kõivune (kõone) "kasest
Ote San Kan Krl Har Rõu Plv Vas Se Lut kaart
kõivuseen "<kaseriisikas
Ran Nõo San Rõu Räp Se kaart
kõjovahelik "<seen
Kam kaart
kõlisema (kelisema)
Jõe VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Khk Kär Vll Pöi Muh Emm Rei Mar Mär Vig Kse Tõs Tor Hää Ris Juu JMd Ann VJg Iis Kod Äks Ksi Lai Plt Pil Trv Hls Krk Hel Puh Nõo Kam San Krl Har Plv Vas Se kaart
kõlks (kõlgse) "kõlgus
Hel San Lei kaart
kõllõstuma "kollaseks muutuma
Vas kaart
kõmisema
Jäm Khk Vll Pöi Muh Emm Rei Mar Mär Kse Tõs Juu JMd JJn Tür Koe Kad VJg Iis Trm Kod Plt KJn SJn Hls Krk Puh Nõo San Har Vas Räp Se Lei kaart
kõmpsuma "<kõmisema
Kse Juu JMd Kod kaart
kõmu "seliselõng
Khn kaart
kõndsel "<praht
Krk kaart
kõntse (kontse) "<kõnts
VNg Aud Ran kaart
kõokroop "<seen
Se kaart
kõpitsema "<nokitsema
Lüg Vai Jäm Khk Kaa Krj Pha Vll Pöi Muh Käi Rid Mar Mär Kse Tõs Aud PJg Tor Hää Ris Juu Jür JMd Koe Iis Kod Lai Plt Pil KJn SJn Trv Puh Nõo Urv Räp kaart
kõrahhass (kõrahti) sg 3 p "<krõbiseb (krõbises)
Rõu Vas Lut kaart
kõrama "kõrisema
Plv kaart
kõratama "<kõrisema
Kod kaart
kõrestik "<seen
Nõo kaart
kõrgahus "<seen
Vas Se kaart
kõrgas "<seen
Nõo Plv Vas Räp kaart
kõrgats "<seen
Nõo Krl Har Plv Vas Räp kaart
kõrgatus "<seen
San Krl Har Lut kaart
kõrgemasse "kõrgemale
Vll Muh Kei Amb Plt kaart
kõrgesse "kõrgele
Vll Pöi Muh Mar Mär Tõs Khn Hää Juu Kos Amb JMd JJn Koe SJn Trv Pst Hls kaart
kõrguni "kõrguselt
VJg kaart
kõrgutsi "kõrgusele
Rõn kaart
kõrisema
Jõh Jäm Khk Vll Pöi Muh Emm Mar Mär Kse Tõs Aud Vän Tor Hää Ris Juu Jür HJn JMd JJn Koe VMr VJg Iis Kod Plt KJn Trv Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Kam Rõn San Urv Krl Har Rõu Plv Vas Se kaart
kõrnik "<seen
Ran kaart
kõrnits "<seen
Krk kaart
kõrrama "<korisema
Lei kaart
kõrrati (kõrrate) "ajuti kihiliselt
Kod Hls kaart
kõrsik "kõrgasseen
Rõn kaart
kõrutama "<küpsetama
Ran Kam Rõu kaart
kõrvatsemees "<isamees
Kir Mih Aud Pär PJg Ris kaart
kõrvatsenaine
Rid Mär Vig Kir Lih Kse Han Var Mih Tõs Aud Pär PJg Tor Ris HMd Rap SJn kaart
kõrvik "<seen
VJg Krk kaart
kõrvitsed "<pastlapaelad
Jõh kaart
kõrõtama "lobisema
Khn kaart
kõsama "sahisema
Rõu Plv kaart
kõsatumma "sahisema
Har kaart
kõsisema "sahisema
Puh Nõo Har Rõu Plv Vas Se kaart
kõuts(je) "<hobuse haigus
Krk kaart
kõvavuisi "kõvaduselt
Kod kaart
kõvera (kovera) "kõverasse
VNg Lüg Jõh Vai Khk Jaa Muh Han Var Tõs Kod Pal Lai kaart
kõverasse (kõverase)
Khk Rei Mar Kul Mär Mih Tõs Aud PJg Tor Juu Jür Tür VJg Iis Plt Trv kaart
kõvõradõ "kõverasse
Har kaart
kõvõrahe "kõverasse
Rõu Vas kaart
kõõbitsama "kõõbitsema
Har Rõu kaart
kõõbitsema
Khk Muh Mar Kse Mih Tor Rap Juu HljK Sim Trm Ksi KJn Hls Krk Ran Puh Nõo Krl Har Rõu Se kaart
kõõdsel "kõhn olevus
Krk kaart
kõõgama "<kähisema
Lüg Juu Har kaart
kõõkamma "<kähisema
Urv Krl Rõu kaart
kõõlusel "<kammitsas
Var kaart
kõõluses -se "<kammitsas(se)
Pha PJg Vän Tür kaart
kõõnusel "<kammitsas
Var Aud kaart
kõõnuses -se "<kammitsas(se)
Rid Mar Mih Tõs Khn Aud PJg kaart
kõõnusi -s "<kammitsas(se)
Tõs Khn kaart
kõõrika(se)d "<pehkinud
Mär kaart
kõõrussed (kõrvussed kõeruksed) "<pastla aasad
Jõh Amb JMd JJn Pee Koe VMr Kad VJg Sim Lai kaart
kõõsi "kõverasse
Hää Saa kaart
kõõtsi "kõverasse
Hää kaart
kõõvine "kasest
Räp kaart
käbalasse "<kängu
VJg kaart
kädam "hülge jäse
Jäm Khk Mus Var kaart
kädisema
Kuu Vai Khk Pöi Mar Hää Saa Ris Juu Trm Pal Plt Pil KJn Hls kaart
käditsemä "itsitama
Khk kaart
kädsinä pl "ristsed
Plv kaart
kädsisema "<krudisema
Hls Krk Hel Ran Puh Ote San Urv kaart
kädsisämä (kädsisama kädsisõmma) "<krudisema
Trv Kan Krl Rõu kaart
käeandjad "lugemisele minejad
Vig kaart
käekatsed (käekatsmed) "nurmenukud
Mär Vig Kir Kse kaart
käekese pl "<voki osa
Urv Krl Vas Lut kaart
käekollalillesed "nurmenukud
Khn kaart
käerautsepp "ööbik
Aud kaart
käevitsa pl "<riietusese
Se kaart
kägaras -se "<kobaras(se)
Kuu VNg Jõh Vai Khk Vll Pöi Muh Rei Mar Mär Var Tõs Aud PJg Tor Hää Saa Ris Juu Kos Jür JMd JJn Koe Kad VJg Sim Iis Trm Plt Vil Nõo kaart
kägisema "<virisema
Kuu VNg Lüg IisR Vai Jäm Khk Kär Kaa Vll Pöi Muh Emm Rei Mar Kir Kse Han Tõs Aud PJg Tor Hää Juu Kos Jür JMd Koe VJg Iis Trm Kod Lai Plt KJn Trv Hls Krk Ran Puh Võn Ote San Urv Har Rõu Plv Vas Räp Se kaart
kägistama "&kägisema
Kuu Vai Khk Vll Rei Tõs Tor Saa Amb VJg Kod kaart
kägisämä (kägisama) "kägisema
Trv Har Vas kaart
käguraudsepp "<lind
Mär kaart
kägämällä "segamini
Kuu kaart
kähe "kähisev
KuuK kaart
kähine "kähisev
VJg kaart
kähisema
Kuu VNg Lüg Vai Jäm Khk Vll Muh Emm Rei Mär Vig Kse Khn Aud PJg Tor Hää Juu Kos JMd Koe Kad VJg Iis Trm Kod Plt KJn Trv Puh Ote San Räp kaart
kähmeldämä "ahnitsema
Kuu kaart
kähmerdama "kohmitsema
Var Mih kaart
kähmä -n "kobaras(se)
Krk kaart
kähn "<paksem koht
Jäm kaart
käimatseld (käümätseld) "möödaminnes
Jõe Kuu kaart
käites "<pärmisegu
Ris Nis Juu JMd Ann Pil KJn kaart
käitus "<pärmisegu
Lüg Ris Juu Trm Lai Plt kaart
käkastama "kägarasse litsuma
Trm kaart
käkerdama "<vaevaliselt liikuma
Khk Kär Emm Mar Mär Vig Kse Aud PJg Tor Kos Kad Trm Kod Hls Krk Rõu kaart
käkkämällä "segamini
Kuu kaart
käküssehe "peitu
Vas kaart
käküssil -le (käkissel) "peitu peidus
San Urv Räp Se kaart
käküssin (käkussen) "peidus
Urv Har kaart
kälitsed (käledse kälüdse) "<vendade naised
Kod KJn Krk Hel Ran Vas Se kaart
kälutšese pl "õeste abikaasad
Lei kaart
kälüskitse pl "õeste abikaasad
Krl Har Rõu Plv Vas Se kaart
kämara(sse) -s "<kortsu(s)
Mär Kse Han Var Tõs Khn Aud Hää Juu JMd Tür Koe VMr Kad VJg Plt SJn kaart
kämpärä -s "puntras(se)
VNg Lüg Jõh kaart
kängima (kängmä kengmä) "kängitsema
Ran Puh Nõo Kam San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
kängissepp "kingsepp
Tor kaart
kängitsämä "kängitsema
Vas kaart
kängsepp "kingsepp
Hel Ran Puh Nõo Ote Rõn San Kan Krl Har Rõu Plv Vas Se Lut kaart
kängäma "kängitsema
Se kaart
känksu -s "kõveras(se)
Trm kaart
känku -s "<kõveras(se)
Jäm Khk Vll Muh Emm Käi Rei kaart
kännuseen
Mar Kse Juu Amb kaart
käoraussepp "väike-lehelind
Krk kaart
käpalased "kontvõõrad
Lih kaart
käperdama "<aeglaselt tegema
Kuu Lüg IisR Vai Jäm Khk Vll Pöi Emm Käi Rei Mar Mär Kse Var Mih Tõs Aud PJg Tor Hää Saa Juu Kos JõeK JMd Koe VMr VJg Iis Trm Ksi Lai Plt KJn Vil Trv Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Võn San Kan Urv Krl Rõu Plv Vas Räp Se kaart
käpitsema "käperdama
Lüg Khk Muh Tõs Iis kaart
käpp "<eseme osa
Jõe Kuu VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Mus Kaa Pha Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Phl LNg Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud PJg Vän Tor Hää Saa Ris HMd Nis Kei Hag Rap Juu Kos Jür HJn KuuK JMd JJn Pee Koe VMr Rak VJg Sim Iis Trm Kod Äks Ksi Lai Plt KJn SJn Vil Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Võn Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
käps "<väikesekasvuline
Vil Krk kaart
kärajased "kobaras asetsevad
Muh kaart
käratsema
Kuu VNg Lüg Vai Jäm Khk Vll Pöi Muh Emm Rei Rid Mar Mär Kse Han Tõs Tor Hää Ris Nis Kei Juu Kos JMd Pai Koe VJg Iis Trm Kod Plt KJn SJn Hls Krk Puh San Krl Har Rõu Plv Vas kaart
kärbes (kärpses kärbäs) "<kindakiri
Jõe Hlj Lüg Khk Mus Muh Emm Käi Rei Noa LNg Rid Mar Kul Mär Vig Lih Kse Var Pär PJg Vän Tor Ris HMd Kei Juu Kos Jür Amb JMd JJn Tür Koe VMr Kad VJg Sim IisK Iis Trm Kod MMg Pal Äks Lai Plt Pil KJn SJn Hls Krk TMr Rõu Vas Se Lei Lut Kra kaart
kärbis (kärbüs) "<okaspäitsed
Jõe Lüg Vai Khk Mus Krj Pha Pöi Muh Rei LNg Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Han Var Mih Tõs Aud Pär PJg Vän Tor Hää Saa Ris HMd Nis Kei Rap Juu Kos Jür HJn JõeK KuuK Amb JMd Ann Tür Pee Koe VMr Kad VJg Sim IisK Trm Kod Pal Äks Ksi Lai Plt Pil KJn SJn Vil Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr Kam Ote Rõn San Krl Har Plv kaart
kärblaseseen "kärbseseen
Khn Nõo Kam Har kaart
kärblasetatt "kärbseseen
Ote Kan kaart
kärblisekiri "<kindakiri
Krk kaart
kärbliseseen "kärbseseen
Hls Krk kaart
kärbläsekiri "<kindakiri
Trv Ran Kan kaart
kärbsekiri "<kindakiri
VNg Jõh Rid Mar Hää Amb Sim Trm Lai KJn Pst Ran Puh San Vas kaart
kärbsekott "<naiskülaline
Khk Mus kaart
kärbselill "tulikas
JõeK kaart
kärbsenäpp "<lind
Käi kaart
kärbseseen
Kuu Lüg Jäm Khk Mus Pöi Mar Kul Mih Aud Tor Juu Kos JJn Koe VMr VJg IisK Trm Kod KJn Rõn Rõu Räp Se Lut kaart
kärbseverrev "tuliverev
Lei kaart
kärisama (kärisämä) "kärisema
Saa Trv Vas kaart
kärisema "<kohisema
Jõe Kuu VNg Lüg Jõh Vai Jäm Khk Kär Mus Vll Pöi Muh Emm Rei Phl Mar Mär Kse Han Mih Tõs Tor Hää Ris HMd Kei Juu Amb JMd Ann Koe Kad VJg Iis Trm Kod Äks Lai Plt KJn Pst Hls Krk Ran Puh Nõo Kam Ote San Krl Har Rõu Plv Se Lei kaart
kärk "<hobusekabjal
Krk kaart
kärkima "<kavatsema
Lüg Jõh kaart
kärmpsekiri "kärbsekiri
Mih kaart
kärm(p)seseen "kärbseseen
Jäm Khk Kaa Pöi Kse Tõs kaart
kärn "<sügelised
Kuu VNg Lüg IisR Vai Jäm Khk Kär Mus Kaa Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Rid Mar Mär Vig Lih Kse Han Tõs Vän Tor Hää Ris Kei Rap Juu Kos JMd Koe VMr Kad VJg IisK Iis Trm Kod Pal Lai Plt KJn Trv Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Võn Kam Rõn San Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
kärniküsest "<krobeliselt
Kuu kaart
kärsema "kärssama
Iis Trm kaart
kärsetama "kärsatama
Jõh Trm kaart
kärsetänd "<poolkuiv
Lüg kaart
kärsi "vähese jutuga
Se kaart
kärsitämä "närvitsema
Kod Urv kaart
kärsnä "seakärss
Vai kaart
kärs(s) (kärts) "<reejalase kumerus
Kuu Hlj VNg Lüg Vai Jäm Ans Khk Mus Krj Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Mar Kul Mär Vig Kse Var Mih Tõs Khn Aud Tor Hää Ris Nis Kei Hag Rap Juu Kos HJn Ann Tür Koe VMr Kad VJg Iis Trm Kod Äks Lai KJn Trv Hls Krk Hel Puh Nõo Kam San Kan Krl Har Rõu Plv Vas Se Lut kaart
kärsäne "<väikesekasvuline
Hls kaart
kärtseldama "kortsutama
JJn kaart
kär(t)supealt "otsekohe
Kuu Khk Juu kaart
kärvats "okaspäitsed
Emm kaart
käräkoorine "krobelise koorega
Ote Kan Plv kaart
käsarasse "<kägarasse
Khk Kul kaart
käsarik (käserik) "<puujändrik
Tõs Aud Hää JõeK Ksi kaart
käsilese "käsipidi
Rid kaart
käsiltse "käsitsi
Mar kaart
käsiposegilla "käsipõsakil
Kuu kaart
käsipõsekal (-posegalla) "käsipõsakil
Kuu Lüg kaart
käsipõsekal(l)i "käsipõsakil
Lüg Jõh kaart
käsipõsekil(e) "käsipõsakil
Jõh Khk Vll Pöi Käi Puh Räp kaart
käsipõseksil "käsipõsakil
Kse Aud kaart
käsipõsel (-põskel) "käsipõsakil
Kse kaart
käsipõseli "käsipõsakil
Muh kaart
-käsise "pooleli
Jäm Khk kaart
käsisema "sahisema
Var kaart
käsitse "käsitsi
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg IisR LNg Kul Mär Vig Han Tõs Aud PJg Vän Tor Kei Rap Juu Kos KuuK Amb JJn Tür Koe Kad Rak VJg Sim Trm Puh Krl Rõu kaart
käsivars "<eseme osa
Kuu Lüg Jäm Ans Khk Mus Krj Pha Vll Jaa Pöi Muh Käi Rei Phl Rid Mar Mär Vig Lih Hää Ris Kei Juu Hls kaart
käskima (käskema käsema käskma kässima)
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh Vai Jäm Ans Khk Kär Mus Kaa Krj Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Noa LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud Pär PJg Vän Tor Hää Saa Ris HMd Nis Kei Hag Rap Juu Kos Jür HJn JõeK Amb JMd JJn Ann Tür Pai Pee Koe VMr Kad Rak VJg Sim Iis Trm Kod MMg Pal Äks Ksi Lai Plt Pil KJn SJn Kõp Vil Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr Võn Kam Ote Rõn San Luk Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se kaart
käsn (käsen käsin käässen) "<kivi
Kuu VNg Lüg Vai Jäm Ans Khk Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl LNg Rid Mar Mär Vig Kse Var Tõs Khn Aud PJg Vän Tor Hää Ris HMd Hag Juu Kos JõeK Amb JMd Tür Pai Pee Koe Kad VJg Sim IisK Iis Trm Kod Lai Plt KJn Kõp Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr Võn Kam Ote Rõn San Kan Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut Kra kaart
kätitsema "kädistama
Khk kaart
kätse "käsivarrekaitse
Khn Hää kaart
kättpidi "<käepäraselt
Vai Khk Mar Mär Kse Tõs Tor Hää Ris Juu Koe VJg Kod Plt Krk Ran Puh Räp kaart
käukar "<viriseja
Koe kaart
kääkaartses "nurmenukk
Mus kaart
kääkaasuksed (kääkoasuksed) "nurmenukud
Rap kaart
kääkaitsed "nurmenukud
Kul kaart
kääkatused "nurmenukud
Kul kaart
käälja "seksimees
Krk kaart
käämlema "tülitsema
Kse kaart
käära "<kõverasse
Jäm Han Hää kaart
kääruliselt
Krk kaart
kääruti "kääruliselt
Hää kaart
kääv "<katusealune
Krj kaart
käävel "<katusealune
Jäm Khk Kaa Krj kaart
köbisema "<krõbisema
Jäm Khk Vll Rei Hls kaart
ködisema "<lõdisema
Khk Mar Kse kaart
köginägä "rase
Kuu kaart
kögisema "<põdema
Khk Mus Muh Rei Aud Tor Hag VJg Trm Kod Lai Hls Krk Hel Nõo Räp kaart
kögrus -se "kõveras(se)
Vig kaart
köhisema "<kähisema
Sim San kaart
köhmima "<kohmitsema
Kuu Kad Hls Puh kaart
köhmits "komitseja
Tor kaart
köhmitsema "kohmitsema
Hls kaart
köhmus "kohmitseja
Kad Kod kaart
köhnama "kohmitsema
Hlj Lüg Vai kaart
köhnamus "kohmitseja
Hlj kaart
kökitsema "<köhatama
Jäm Khn kaart
kölinguses iness "häda
VNg kaart
kömärikku "kägarasse
Kod kaart
köngitsema "sörkima
Khk kaart
köngä "<kõverasse
Urv Plv kaart
könku -s "kõveras(se)
Pöi Ran kaart
köntara(sse) -s "<kõveras(se)
Kad kaart
köntsi (könsi) "<kõverasse
Han Ote kaart
köntsu -s "<kõveras(se)
Vig Han kaart
könäräätsu -n "<kõveras(se)
Ran Kam kaart
kördik "seelik
Tür Puh kaart
körisema "<virisema
Kuu Vai Jäm Vll Emm Mär Kse Khn Hää Juu JMd Koe Kad VJg Sim Iis Trm Kod KJn Trv Hls Krk Hel Ran Puh Nõo San Kan Urv kaart
körjäs "haiglasevõitu
Kod kaart
körkid pl p "seelik
Kod kaart
körnilised "krobelised
Tõs kaart
körri(sse) -s "<kängu(s)
Kuu VJg KJn Hls kaart
körseldämä "kortsutama
Kod kaart
kört "seelik
Kuu Pöi Muh LNg Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud Pär PJg Vän Tor Hää Saa Hag Juu Vil Trv Pst Hls Krk Hel Puh TMr San Rõu Räp kaart
körtsik (körssik) "seelik
IisR Muh Tor Saa Juu Tür Koe Sim Kod MMg Pal Plt Pil KJn SJn Kõp Vil Trv Puh TMr kaart
kösser "vähinatt
Ote kaart
kööksu "kõverasse
Tür kaart
köömämä "kohmitsema
Kod kaart
köörüsehe "keerdu
Plv kaart
köövik "kasepahk
Khk kaart
köüskelemise g "langetõbi
Rõu kaart
kübarsepp
Emm Kse KuuK KJn Hel Räp kaart
kügäritsmä "vaevaliselt käima
Plv Vas kaart
kühmitsema "kohmitsema
Jäm kaart
kühmos "mitteseltsiv
Rei kaart
kühnämä "kohmitsema
Kuu Hlj kaart
kühnämüs "kohmitseja
Kuu kaart
kühnäüs "kohmitseja
Kuu kaart
kühnüdüs "kohmitseja
Kuu kaart
küibe -s "<palmikus(se)
Mih kaart
küisel "<hang
Muh kaart
küisitlema "kalavastaliseks käima
Muh kaart
küiste "<ahnitseja
Vll Muh kaart
küitseldes "küürutades
Khk kaart
kükküsellä "kükakil
Vas kaart
külatsema "külastama
Khk kaart
külesnik "karjuse abiline
Se kaart
külmperse "<taim
Muh kaart
kümnekeisi (kümnegese) "kümnekesi
Emm Har kaart
künmis (kümnis) "<soon uksepakus
Käi Rei kaart
künsmä "<ahnitsema
Kuu kaart
künäräätsi "kõverasse
Kan kaart
küps "küpsemine
Jäm Jaa Muh kaart
küpsakas "küpsevõitu
Amb kaart
küpse panema
Kod Pal Lai kaart
küpse- "küpsetatud
Lüg Mar Mär Tõs Tor Hää Ris Juu Amb JMd Ann Koe VMr VJg Trm Kod Plt kaart
küpsel "küpsemas
Plt kaart
küpsele "küpsema
Mar Kir Ris Amb Koe kaart
küpsema (küpsmä)
VNg Vai Jäm Khk Kär Mus Kaa Muh Emm Rei Mar Kul Mär Vig Lih Kse Var Tõs Khn Pär PJg Tor Hää Saa Ris Juu Amb JMd Ann Tür Koe Kad VJg Sim IisK Iis Trm Kod Äks Ksi Lai Plt KJn kaart
küpsendämä "küpsetama
Kuu Vai kaart
küpsenema "küpsema
Lüg Vai kaart
küpsest "<täielikult
Jäm kaart
küpsetama
VNg Lüg Jõh Vai Jäm Khk Pha Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Mar Kul Mär Vig Kse Var Tõs Khn Vän Tor Hää Ris Kei Juu Kos Amb JMd Ann Tür Koe VMr Kad VJg Iis Trm Kod Pal Äks Lai Plt KJn SJn Kõp kaart
küpsetus
Tor JMd Kod kaart
küpsik "<küpsekala
Jõe Kuu Muh HJn Pai Kad Kod Äks Lai Plt kaart
küpsis "<küpsetatu
Jäm Khk Vll Pöi Muh Vig Tõs Tor Hää Nis Juu Jür Trm Plt kaart
kütkendama "kütkesse panema
Mär kaart
kütketama "kütkesse panema
Plt kaart
kütsama (küdsämä) "küpsema küpsetama
Trv Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr Võn Kam Ote Rõn San Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut Kra kaart
kütsatama (küdsätämä) "küpsetama
Trv Hls Krk Hel Ran Puh Nõo KodT kaart
kütse (küdsä) "küps
Trv Krk Hel Ran Puh Nõo KodT Võn Kam San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se kaart
kütüsse pl "<toit
Plv kaart
küätsärdama (köödsertem) "<kooberdama
Jõh Krk kaart
küüdsemadu "<madu
Lei kaart
küüri- "küürimise-
Kuu Vai Jäm Khk Kaa Pöi Muh Mar Kir Kse Han Var Tõs Aud Vän Tor JMd kaart
küürima (küirmä) "<pesema
Kuu VNg Lüg Vai Jäm Khk Krj Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Rid Mar Mär Kir Kse Tõs Khn Aud Pär Vän Tor Ris Nis Juu Amb Ann Pee Koe VMr Kad VJg Sim Iis Trm Kod Lai Plt Hls Plv kaart
küüstama "<ahnitsema
Khk Mus Kaa Pha Jaa Muh kaart
laabitsema "<juttu ajama
Mus kaart
laabitsema "siblima
Vll kaart
laabusk "<riietusese
Saa Puh kaart
laadik "<vahend võrgu kudumiseks
Trm Kod Pst kaart
laagerdus "<lobiseja
Lüg Puh kaart
laagerts "lobiseja
Krk kaart
laaman "<segamini
Hls Krk kaart
laamas "<segamini
Kuu IisR Amb JJn Kad Sim kaart
laamim "selgem
Rid Mar kaart
laasama "lobisema
VNg kaart
laasendus "<ketramisel
Ran kaart
laasõmbalõ "laisemalt
Lut kaart
laatsed "kraasitäied
VMr kaart
labahut sg 3 p "lobises
Lut kaart
labalt "labaselt
Trv kaart
labama (labahama) "lobisema
Ran Puh Vas Lut kaart
labaselt "lihtsalt
PJg Krk Rõu kaart
labask "lobiseja
Se kaart
labedam "<labasem
Ris kaart
labin (lapin) "<lobisemine
Muh Trv Krk Hel Puh Nõo San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Se kaart
labisama "<lobisema
Ote Rõu Vas kaart
labisema "<lobisema
VNg Koe Kad Krk Ran Puh Nõo Võn San Krl Har Rõu Plv Vas Se kaart
labistama "<lobisema
Muh KJn Puh Nõo San Krl Plv Vas kaart
labistus "<lobisemine
KJn Puh kaart
labjatse impers "<liigutatakse
Muh kaart
labra "lobiseja
Kod Plv kaart
labrak(as) "<lobiseja
Kaa Krj Puh kaart
labrama "lobisema
KJn kaart
labrats "lobiseja
Trv Plv kaart
labrik "lobiseja
Mus kaart
ladaje "lahasse
Kod kaart
ladisema
Kuu VNg Vai Jäm Khk Vll Pöi Muh Rei Mär Kse Han Var Tõs Tor Hää JMd Koe VMr Kad VJg Iis Trm Kod KJn Trv Hls San kaart
ladrak(as) "lobiseja
Muh Kse Trv Puh kaart
ladral "lobiseja
Khk kaart
ladrask "lobiseja
Se kaart
ladraskinnõ "lobiseja
Se kaart
ladsisema "ladisema
Krk kaart
laesiroigas "<õlgkatusel
Pöi kaart
laesivits "<õlgkatusel
Pöi kaart
laessed pl "lade
Muh kaart
laetõ "<püüniste kuivatamiseks
Khn kaart
lagisema (lagisama)
Kuu Jäm Khk Muh Mär Kse Tõs JMd VJg Iis Kod Äks Lai Plt KJn Trv Puh kaart
lagõstomma "<selgima
Räp kaart
lahas (lahjas) "lahases
Kuu Jäm Vll Pöi Muh Mar Mär JMd Koe Sim KJn kaart
lahasse (lahjase)
Kuu Jäm Vll Muh Käi Mar Mär Kse Tõs Aud Vän Tor Hää Juu JMd Koe VJg Plt KJn kaart
lahisemma
Vai kaart
lahm "katuselabidas
VNg Ksi kaart
lahtilt "lahtiselt
Kse Var Mih kaart
lahtimal -le "lahtisem(aks)
Emm JõeK kaart
lahtimini "lahtisem(aks)
Muh Khn kaart
lahtinaselt "lahtiselt
Kuu Lüg kaart
lahtiselt
Khk Kär Kul Vän JJn Koe Rak VJg Sim Pal Äks Lai kaart
lahukses "lahus
Vai kaart
lahverdama "lobisema
Kuu Lüg Vai Kaa Pöi Mar Aud Kod Lai KJn Krk Ran kaart
lahvert "<lobiseja
Krk kaart
laik "linnase idu
Krk kaart
laisaroigas "<õlgkatusel
Jäm Mus Emm Phl kaart
laisasegane "laisavõitu
Lüg Jõh Kod kaart
laisata da-inf "laiselda
Phl kaart
laisavits "<õlgkatusel
Jäm Mus Krj Käi kaart
laiskama "katuselatte siduma
Emm Käi Phl kaart
laiskuisi "laiskuse pärast
Kod kaart
laisuroigas "<õlgkatusel
Jaa kaart
laisutama "katuselatte siduma
Jaa kaart
laiult "laiuselt
Se kaart
laiuselt (laiutselt) "&laiune
Phl Amb Tür Kad Trv kaart
lakjult "laiuselt
Vas kaart
lakk "<katusealune
Kuu Hlj VNg Lüg Jõh Vai Khk Kaa Muh Var Mih Nis Kei Hag Kos Jür HJn JõeK KuuK Amb JMd JJn Tür Pai Pee Koe VMr Kad VJg Sim IisK Iis Trm Kod MMg Pal Äks Ksi Lai Plt KJn Ran TMr Võn San Urv Har Rõu Plv Räp Se kaart
lakse "<lake
Krj Pöi Muh VJg kaart
laksutama (laksotama) "<lobisema
Kuu VNg Lüg Jõh IisR Jäm Khk Kaa Vll Pöi Muh Emm Rei Mar Mär Kse Mih Tõs Khn Aud PJg Tor Hää Saa Ris Nis Hag Juu JõeK Amb JMd Tür Koe VMr VJg Iis Trm Kod Lai Plt KJn Trv Hls Krk Puh Har Plv kaart
lambaseen "<seen
Jäm Hls Krk kaart
lambatatik "<seen
Krk kaart
lambatatt "<seen
VJg Ran Nõo Rõn Krl Rõu Plv Vas Räp Se Lut kaart
lambu -s (lammus lammis lambusse) "lambakarja(s)
Pha Jaa Muh Phl LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Kse Han Mih Aud PJg Tor Ris HMd Nis Kei Hag Rap Juu Jür KuuK Ann Tür HljK kaart
lambuk (lamrut lamburk) "politseinik
Kod Krk Vas Räp kaart
lamisema "<rääkima
Kuu Sim kaart
langaksel "längakil
LNg kaart
langitsema "lükkima
Plv kaart
languksed (langussed) "langud
Vai Mär JõeK kaart
langulised "<pulmalised
PJg kaart
lank "<seelikul
Kuu Mär kaart
lantis "läheduses
Jür kaart
lants (lantsa) "<semu
VNg Lüg Emm Han Tõs Hls kaart
lantsak(as) (lansak(as) landsak) "<magamisase
VNg Jäm Mus Pöi Mär Mih Aud PJg Vän Hää Juu HJn JMd Tür Pai Pee Koe VMr VJg Trm Plt Pil Trv Hls Krk kaart
laokõnõ "<magamisase
Rõu kaart
laotsi "unarusse
Mih kaart
lapardõmmõ "lobisema
Krl kaart
lapart "<lobiseja
JMd Pil Puh kaart
lapatasõ pl 3 p "<lobisevad
Se kaart
lapats "<eseme osa
Jõh Äks Lai KJn Hel Puh Nõo TMr Võn Kam Ote San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Räp Se kaart
lapats "lobiseja
Tor Plv kaart
lapatska "lobiseja
Lut kaart
lapatskatama "lobisema
Lut kaart
lapelikud pl "lapilised
Vll kaart
laperdama "<lobisema
Kuu Lüg Jõh IisR Vai Jäm Khk Kaa Vll Jaa Pöi Muh LNg Mär Vig Kse Var Tõs Khn Aud Tor Hää Juu Amb JMd Koe Kad Trm Plt Pil KJn Trv Hls Krk Ran Puh Nõo Kam Ote San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Lut kaart
laperdi "lobiseja
Muh kaart
laperdis "<lobiseja
Jäm Pöi Muh Kad kaart
lapilased "virmalised
Mus kaart
lapitsema "<vehkima
Vll kaart
laplane (lappalaine) "<virmalised
VNg Lüg Vai Mus Pha Kse Var Tõs Ris Amb Tür Pee Kad VJg Kod Äks Ksi Lai KJn Pst Hel Võn Har kaart
lappanda(i)ne "<sebidus
VNg Lüg Jõh IisR kaart
lappandus "<sebidus
VNg Jõh kaart
lappendane "<sebidus
Lüg kaart
lappesse "<kokku
Kuu IisR Vai Mar HJn KuuK JJn VMr Kad VJg kaart
lappi (lappe) "lahasesse
Võn Kan Räp Se kaart
lappu (lapu) "sedel
Kuu Kad kaart
laprama "lobisema
Muh KJn Plv kaart
lapsekoda "emakas
Kuu Lüg Muh Emm Rei Mar Kse Tõs Tor Ris HJn Koe Kad Ksi KJn kaart
lapselane "lapseohtu
Hlj kaart
lapseldane "<lapseohtu
Muh kaart
lapseleine "lapseline
Kad kaart
lapselik
Kuu Hlj VNg Lüg Vai Jäm Khk Mus Vll Muh Noa LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Kse Han Var Tõs Aud Tor Ris HMd Hag Juu JõeK Amb JMd JJn Tür Koe VMr Kad VJg Iis Trm Kod Plt KJn kaart
lapselikult "lapseealisena
Amb Kod kaart
lapseline "<lapseohtu
Kuu VNg Jäm Khk Kaa Krj Vll Pöi Emm LNg Mar Mär Kse Tõs Aud Ris HJn JJn Koe Kad VJg Iis Plt KJn kaart
lapselless (lapsõlõss) sg 3 p "<sulpsub
Kam Kan kaart
lapsem "<noorem
Jäm Khk Kär Mus Kaa Pha Muh Var Hää Ris Juu Tür kaart
lapsene "<lasterohke
Ans Vig Han Var Mih Ris kaart
lapseohtu
Lüg Jõh Pöi Rei Mär Var Tõs Hää Juu Koe Trm Kod kaart
lapsepõline
Mär Tõs Tor Hää Ris Amb Tür Koe Sim KJn kaart
lapsepõlv (-põli)
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jäm Khk Pha Vll Pöi Muh Mär Kse Mih Khn Aud Tor Saa Ris Juu Kos JJn Koe VMr Kad Rak VJg Sim Kod Lai Plt SJn Kõp kaart
lapslane "lapseohtu
Rei kaart
lapulane (lapolane) "<virmalised
Emm Mar HJn Hls kaart
lapulene "<virmalised
Emm Tor kaart
laputama "<lapulisena käima
Kod kaart
larandap sg 3 p "lärmitseb
Kam kaart
laraskil -e "selili
Jäm kaart
larba "lobiseja
Hel kaart
larbats "lobiseja
Vas kaart
larisama "larisema
Trv Rõn Har kaart
larisema
Jõe Lüg Jõh IisR Vai Khk Pöi Muh Mär Kse Tõs PJg Tor Hää Hag Amb Koe Kad HljK VJg Sim Iis Trm Kod Ksi Lai Plt KJn Vil Pst Hls Krk Ran Puh Nõo Rõn Krl Har Plv kaart
laristi "<lobiseja
Muh HljK kaart
larkama "lobisema
Krk Võn San Har kaart
larmats "lobiseja
Krl kaart
larmitab sg 3 p "lärmitseb
Krj kaart
larmitsama "lärmitsema
Kod Trv Vas kaart
larmitsema "lärmitsema
Kuu Jõh Vai Rei Mar Mär Kse Mih Hää Hag Juu Koe Iis Trm Kod MMg Plt Hls Krk Puh Nõo San Krl Rõu Plv Räp Se kaart
larpima (larpma) "<lobisema
Jõe Kuu VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Mus Krj Pha Vll Pöi Muh Emm Käi Phl LNg Rid Kul Mär Kse Han Var Mih Tõs Aud PJg Hää Saa Ris Nis Juu Jür HJn JõeK JMd Tür VMr Kad VJg Sim Kod Ksi Lai Plt Pil KJn Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Võn Kam Ote San Kan Urv Har Rõu Plv Vas Räp kaart
larrat "lobiseja
Krk kaart
laru "lobiseja
Hls Puh kaart
larun "<lobiseja
Ote kaart
larusk "lobiseja
Räp kaart
lasandlukk "sissetapitud lukk
Mär Vig Juu JMd Pee Koe Kad VJg Sim Kod Ksi Lai Plt kaart
lasandus "<kanga kudumisel
Hlj Kad Sim Iis Plt kaart
lasek "<lask
Hää Lei kaart
lasendik "<kanga kudumisel
Hel kaart
lasendus (lassõndus) "<kanga kudumisel
Jõe Kuu Hlj VNg Vai Muh Käi Rei Phl Urv Krl kaart
lasendõmõ "<järele andma
Hel kaart
laseng "<laskmine
Ran Võn Ote Urv Krl Har Rõu Plv Vas Se Lut kaart
lasetama "<lööma
Krj Pöi Muh kaart
lasetsega kom "<kiiresti
Muh kaart
lasindase g "<kanga kudumisel
Lüg kaart
lasindus "<kanga kudumisel
VNg kaart
lasiperseli "<istuli
Jäm Jaa Muh Emm Rei kaart
lasiperselisti "<istuli
Phl kaart
lasipersiksel "<istuli
Mar kaart
laske- "laskmise
Jäm Pöi Emm JJn kaart
laskel (laskmel) "laskmisel
Hlj Kod kaart
lasm "katuselabidas
VNg Lüg kaart
lasnatlukk "sissetapitud lukk
Vig kaart
lasujas "kitsenev
Lei kaart
latatama "lobisema
Nõo Krl kaart
laterdama "lobisema
VNg Lüg IisR Jäm Khk Pöi Muh Rei Mär Kse Han Tõs Aud Tor Saa Ris Hag Juu Amb JMd Kad VJg Iis Trm Kod Ksi Lai Plt KJn Vil Pst Ran Puh Ote San Krl Vas kaart
laterdis "lobiseja
Kaa Pha Muh Rid Mar Han Juu Jür Amb kaart
laterdus "<lobiseja
Jõh IisR Kod Pst kaart
latram "lobiseja
KJn kaart
latsekoda "emakas
Trv Hls Krk Rõu kaart
latseligult "lapselikult
Hel kaart
latselik "lapselik
Hls Krk Hel Ran Nõo Võn San Urv Krl Har Plv kaart
latseohtu "lapseohtu
Ran Vas kaart
latsepõli (-põlv) "lapsepõlv
Trv Hls Krk San Har kaart
latsergaine "lapergune
Jõh Vai kaart
latsergune (latsargune) "lapergune
VNg Lüg Jõh Vai Iis kaart
latserikko "lapergune
Vai kaart
latseus(s) "<lapselikkus
Krl Plv kaart
latsõnõ "<rase
Plv Vas Se kaart
lattari(d) lööma "<lobisema
Pal Plt kaart
latti "lahasse
Saa Pst Hls Krk Hel Nõo Ote Har Plv Se kaart
lauenduma "vaikseks jääma
Kuu kaart
laugitsend nud-part "<laugeks muutunud
Jäm kaart
lauk "<juukselahk
Jõe Kuu VNg Lüg Jõh Vai Jäm Ans Khk Mus Kaa Krj Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Rid Mar Kul Mär Vig Lih Kse Var Mih Tõs Khn Aud PJg Vän Tor Hää Ris HMd Nis Kei Hag Juu HJn JMd Koe VMr Kad VJg Iis Trm Kod MMg Pal Ksi Lai Plt KJn Trv Hls Krk Hel Ran Puh San Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
laukima "seljatäit tegema
Pil kaart
launa "<maitsev
Kuu kaart
lauritsapäev (laaritsepää laurtspa)
Kuu VNg Lüg Vai Jäm Pöi Muh Rei Phl LNg Mar Kul Mär Vig Var Mih Tõs Tor Saa Ris Kei Juu JõeK Amb JMd Tür Pai Koe VMr Kad VJg Sim Iis Trm Kod Lai Plt KJn Trv Krk Hel Ran Puh Kam San Har Plv Vas Räp kaart
lausaalune "<katusealune
Mär Vig Plv kaart
lause
Jäm Khk Tõs Ris JMd Koe VJg Kod Plt KJn Hls Krk Krl kaart
laustaalune "<katusealune
Aud HJn KJn kaart
lautse "lautsi
Har Räp Se Lut kaart
lauvatsimed "kahepoolsed
Vai kaart
lavastama "<lobisema
Kuu HJn Kad kaart
lavitama "pidutsema
Ksi kaart
lavvats "<vatkumiseks
Urv kaart
lebedikko "lobiseja
Vai kaart
lebetämmä "välja lobisema
Vai kaart
leebitsema "<meelitama
Urv kaart
leebitsämmä "<pesema
Urv Rõu Se kaart
leede (leedeh) "<liivaseljandik
Kuu Hlj Khk Käi Var Trm Kod KJn Trv Pst Krk Hel Ran Puh Nõo Kam Ote San Kan Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lut kaart
leegetama "<leegitsema
Aud kaart
leegitsama "leegitsema
Mar Kod kaart
leegitsema
Jõe Kuu Hlj VNg Mär Kse Tõs Tor Juu JMd VJg Trm Äks Plt Krk Krl kaart
leekama "<leegitsema
Pöi Muh Emm Vig Hää Trv Pst Krk kaart
leelsene "lehelisene
Hää kaart
leeplatt "<katusel
Khk Kär Mus Pha Jaa Pöi Muh Rap kaart
leeritsema "<keerutama
Khk kaart
lees "<kangakudumisel
Mar kaart
leesikepp "<kangakudumisel
Mar kaart
leesima "<kanga käärimisel
Mar Koe kaart
leetjad pl "pruunikaspunased
Kse Har kaart
leetselg "leetseljak
Jõe Kuu Hlj Lüg Jäm Khk Mus Emm Käi Rid Mar Kse Kei JõeK kaart
leetseljak
Kuu Ans Pöi kaart
leetseljandik "leetseljak
Hlj kaart
leevid pl "leevikesed
Khk kaart
lehisema "<lehvima
Mar Mär Vig Kir Kse Han Mih Tõs PJg HJn Plt Krl kaart
lehitsema "lehtima
Vig Amb kaart
lehkama "<haisema
Kuu VNg Lüg Jõh Jäm Pöi Muh Kse Tõs Hää Ris Juu Jür JMd Koe Kad VJg Iis Trm Kod Lai Plt KJn kaart
lehmamokk "<seen
Lüg IisR VMr kaart
lehmanisa "<taim seen
IisR Muh Ris Amb JJn Kod Hls Krk Kam San Urv Har Räp kaart
lehmaseen(es) "<seen
Kuu Jäm Khk Pöi kaart
lehmatatikas "<seen
Muh kaart
lehvitsema "lehvitama
Khk kaart
leits (löits) "<leitse
Hlj VNg IisR Kaa Pöi VMr kaart
leitse (leetse löütse)
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Pöi Muh Emm Rei Phl LNg Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud Pär PJg Vän Tor Hää Saa Ris HMd Nis Kei Rap Juu Kos Jür HJn JõeK KuuK Amb JMd JJn Tür Pai Pee Koe VMr Kad VJg Sim Iis Trm Kod MMg Pal Äks Ksi Lai Plt Pil KJn SJn Trv Hls Krk Hel Ran TMr Võn San kaart
leitseauk
Jõe Hlj VNg Lüg Vai Muh Mar Kul Mär Vig Kir Lih Var Mih Tõs Aud Pär Tor Ris Nis Kei Juu Kos Jür JJn Tür Pee Koe VMr Kad VJg Sim Iis Plt kaart
leitsene
Muh Mär Kse Tor Hää Juu JMd VJg Trm Äks Ksi Plt KJn kaart
leitsine "leitsene
VNg kaart
lekkima "<vehklema (virmalised)
Krj Vll Jaa Pöi kaart
lemmele "<helbeliseks
VNg JMd VMr VJg Sim Plt kaart
lepariisikas "<seen
Pöi kaart
lepaseen
Jäm Krj Mar Kse Han Mih Tõs Aud Juu Amb Koe VMr Kad Pal Äks Lai Nõo Rõn Vas Se Lei kaart
lepatatikas "<seen
Kse kaart
lepik "<seen
Lüg IisK Ote kaart
lepikseen
VNg Lüg Ann VMr VJg IisK Iis Trm Lai Plt KJn Krk Hel Ran kaart
lepipuder "<matuseroog
Khk kaart
lepitämä (lepütämä) "<asetama
Har Rõu kaart
lepitüss "<püünise osa
Rõu kaart
lepse "<soe
Hls Krk Lei kaart
lese (lesem) "kesi
VNg Lüg Jõh IisR Vai Iis kaart
leseleht "<taim
Lüg Pöi kaart
lessemed pl "<sõklad
Kod kaart
lett "<kangasebidus
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh Vai Mar Mär Kir Kse Var Tõs Aud PJg Vän Tor Hää Saa Nis Kei Juu HJn Amb JMd JJn Tür Pee Koe VMr Kad Rak VJg Sim Iis Plt KJn Vil Trv Pst Krk kaart
leverdamma "lobisema
Lüg kaart
liba "<lipitseja
VNg Lüg IisR Jäm Khk Mus Kaa Krj Pha Vll Pöi Muh Emm Kul Vig Aud Vän Juu JMd VMr Sim Trm Kod Äks Ksi Lai Plt KJn Trv Hls Nõo Kam Urv Plv Räp Lut kaart
libakas "kärbsepiits
Aud kaart
libase "libamisi
Vai kaart
libasse "libamisi
IisR Kad Rak kaart
libastama "<lipitsema
Kse Pst Hls Krk Hel San Urv kaart
libe (lippõ) "<lipitsev
Jõe Kuu VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Mus Kaa Krj Pha Vll Pöi Muh Käi Rei Phl Noa LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud PJg Vän Tor Hää Saa Ris HMd Kei Hag Juu Kos Jür HJn KuuK Amb JMd JJn Tür Pee Koe VMr Kad VJg Sim Iis Trm Kod MMg Pal Äks Ksi Lai Plt Pil KJn SJn Kõp Vil Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei kaart
libedus "<lipitsemine
VNg Vai Jäm Khk Vll Mär Han Tor VJg Kod KJn Puh kaart
libema "<libisema
Lüg kaart
libenema "libisema
Kuu VNg VMr Kod kaart
libestama "<libisema
VNg Vai Ans Emm Saa Iis Trm Kod MMg Lai Trv Hls San Räp kaart
libinits "<võrgu kudumiseks
Ran Võn kaart
libisele "kiiresti
Har kaart
libisema
Kuu VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Khk Mus Vll Pöi Muh Rei Phl Mar Mär Kse Han Mih Tõs PJg Tor Hää Ris Hag Juu JMd Pee Koe Kad VJg Sim Iis Kod Plt KJn SJn Hls Krk Nõo Rõn Har kaart
libisema "<värisema
Hls Krk Nõo Ote Krl Har Se Lei kaart
libistama "<lipitsema
VNg Lüg IisR Vai Jäm Khk Vll Pöi Muh Mar Mär Kse Var Tõs Aud Tor Hää Ris Juu Koe Trm Kod Plt Pil KJn Hls Krk Hel Ran Puh Kam San Krl Har Räp kaart
libisämä "värisema
Kan Har Rõu Vas kaart
libitsema "lipitsema
Kuu VNg Lüg Rei Saa VJg Iis Kod Hls Krk kaart
librama "ligaseks tegema
Rei kaart
libritsema (libritsämmä) "<lipitsema
Khk Urv kaart
lidisema
VNg Jäm Khk Pöi Muh Mar Mär Kse Tõs Hag Kad Kod Lai KJn Hls Krk Ote kaart
lidra "<lobiseja
VNg Mär Kse Hää Hag Koe Iis Ksi Puh kaart
lidratamma "<lobisema
Plv kaart
lidritseb sg 3 p "lobiseb
Khk kaart
lidrutama "<pesema
Kuu Muh kaart
lidruteled sg 2 p "<pesed
Kuu kaart
lidus -se (lidos)
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh Vai Jäm Khk Krj Pöi Muh Mär Tõs Tor JMd Kad Sim Kod KJn kaart
liegastama "<häälitsema
Kuu kaart
liegitama "leegitsema
VNg kaart
liegustama "<häälitsema
VNg Vai kaart
liegutama "<häälitsema
Kuu kaart
lierikased pl "vihmaussid
Vai kaart
lierkunna g "<leerilapsed
Lüg kaart
ligimais -se "ligidal(e)
Kuu kaart
ligimase "ligemale
Hää kaart
ligise "ligidale
Aud kaart
ligisema "<logisema
Muh Krk kaart
lihaseen "<seen
Jäm kaart
liht (pliht) "<hobuselakk
Trv Hel Ran Puh Nõo Võn Kam Ote Kan Har Plv Vas Räp Se Lut kaart
lihtised pl "lihtsad
KuuK kaart
lihtsepest "lihtsamalt
Krk kaart
lihtser (pl lihtsäärid) "küünlakäärid
Jõe Krj Mär Tor Nis Kad VJg Ksi kaart
lihu "libisedes
Ran kaart
lihvama "libisema
Kaa San kaart
lihvatama "<libisema
VNg Trv Hls Krk Har kaart
lihvendama "lipitsema
Kuu Hlj kaart
lihverdama "<lipitsema
Khn KJn Krk Plv kaart
lihvi lööma "libisema
Krk kaart
liiatesse "liiga
IisR kaart
liibakas "lipitseja
Pha kaart
liiberdama "lipitsema
VNg Lüg JMd Kad Iis Kod kaart
liibitsema "siblima
Vll Jaa Pöi Muh kaart
liibitsema "<lipitsema
IisR Muh Mär Han JMd JJn Koe Trm Ksi Lai Plt Ran Puh Nõo Rõn Urv Plv kaart
liigerts "<logisev
Hls kaart
liikima "<seltsima
Jäm Ans Khk Mus Kaa Krj Vll Pöi kaart
liimitsema "<lipitsema
VNg Koe KJn Trv Hls Krk Puh kaart
liiritsema "lõõritama
Khk kaart
liisnalt "liigselt
Vas kaart
liivapääsuksed "kaldapääsukesed
Aud KuuK kaart
liivasälläng "liivaseljak
Kam kaart
liivitsema "<kalastama
Hää Hls Puh kaart
likal -t "<vähese riidega
Iis Trm kaart
likerdama "<pesema
Emm kaart
likes -se "leos likku
Rid Mar kaart
liksmä "<logisema
Plv kaart
likuts "<eseme osa
Kod kaart
likõrdama "logisema
Rõu kaart
lillekesed pl "lillakad
HJn kaart
lillutama "<lõbutsema
Kuu IisR Rõu kaart
limasteme "lipitsema
Trv Krk kaart
limatseme "lipitsema
Krk kaart
limbuma "libisema
Ran kaart
linnased (linnaksed) pl (sg linass)
Kuu Hlj VNg Lüg Jõh Vai Jäm Khk Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Noa LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Var Mih Tõs Khn Pär PJg Vän Tor Hää Saa Ris HMd Nis Kei Juu Kos Jür HJn KuuK Amb JMd JJn Ann Tür Koe VMr Kad VJg Sim Iis Trm Kod MMg Pal Äks Lai Plt KJn SJn Kõp Trv Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr Võn Kam Ote San Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei kaart
linnukse (linnukese) pl "lillakad
Kam Plv kaart
lintserdama "<määrima
Mih kaart
linutus (linutis) (g linutse) "linutamine
Kuu Lüg Jõh Rap Juu Amb VMr VJg Sim kaart
lipistämä "lipitsema
Vas kaart
lipitsema "<liputama
VNg Vai Jäm Khk Vll Jaa Pöi Muh Rei Mar Mär Vig Kse Han Tõs PJg Tor Hää Juu Plt KJn Trv Hls Krk Ran Puh San Urv Krl kaart
lipsekarvad "ripsmed
Juu kaart
lipski "ripse
Mih kaart
lipulise pl "lapulised
Räp Se kaart
lirand "lobiseja
Nõo kaart
lirasuu "lobiseja
VNg Kse Koe Iis Plt Krl kaart
lirgatap sg 3 p "lobiseb
Kam kaart
lirisema
Kuu Jäm Khk Vll Mär Kse Khn Tor Krk Puh kaart
lirrama "lobisema
Puh Nõo kaart
lir(r)at "lobiseja
Krk kaart
lirtse "<lirtsuv
Mär Aud kaart
lirvendäp sg 3 p "<lobiseb
Kam kaart
lisemal -e "ligemal(e)
Jäm Khk Kär Kaa Pha Vll Muh Emm Käi Rei kaart
lisemalt "ligemalt
Khk Kaa Vll Muh kaart
lisiksel "lähedal
Kaa kaart
liti "<lobiseja
Nõo kaart
lititama "<pesema
Muh kaart
lititama "lipitsema
Jür kaart
litrama "lobisema
Lüg Jõh IisR Kod Ran kaart
litsitama (litsetama) "<sõimama
VNg Kod Plt Krl Har kaart
liugema "<libisema
Kuu Hlj VNg kaart
liug(e)nema "libisema
VNg Kod kaart
liugunema "libisema
VNg kaart
liuhkama "libisema
Hlj Muh kaart
liuma "libisema
Hää kaart
liusemini "libamisi
Saa kaart
liuskama "libisema
VNg Kse Tõs Khn VJg kaart
liverdama (liverdämmä) "<lipitsema
Kuu Hlj VNg Jõh Vai Khk kaart
livestuma "libisema
Kuu Lüg Vai kaart
liäritsed "leerilapsed
Kod kaart
loagima "<selgima
Pöi kaart
loalausa "<otsekohe
Jõe Hlj VNg Kad kaart
loba "<lobiseja
Kuu VNg Lüg Jõh Vai Jäm Khk Kaa Vll Pöi Muh Rei Phl Mar Mär Kse Tõs Tor Hää Ris Kei Hag Juu JMd Koe VJg Iis Trm Kod Lai Plt KJn Trv Hls Krk Ran Puh Nõo San Krl Rõu Plv Vas Räp kaart
lobahhut sg 3 p "lobises
Se Lut kaart
lobak(as) "lobiseja
Kuu VNg Lüg Hää Koe Iis Puh Krl kaart
lobask(i) "lobiseja
Rap Se kaart
lobast "lahtiselt
Muh kaart
lobevil "lahtiselt
Vll kaart
lobisama "lobisema
Kõp Trv Urv Har Rõu Vas kaart
lobisema "<vulisema
Kuu VNg Lüg Jõh Vai Jäm Khk Krj Vll Pöi Muh Rid Mar Kul Mär Kse Mih Tõs Tor Hää Ris Hag Juu Kos JMd Koe VJg Iis Trm Kod Lai Plt KJn Vil Pst Hls Krk Puh Nõo San Urv Krl Plv Räp Se Lei kaart
lobitaska (-tasku) "lobiseja
Krl kaart
lobrama "<logisema
Emm kaart
lobu (lobo) "<lobiseja
VNg Kod Puh San Krl Plv kaart
lobusk(i) "lobiseja
Krk Hel kaart
lodama "<lobisema
Jõe Kuu Jõh kaart
lodisema
Kuu Hlj VNg Jõh Vai Khk Mar Kse Ris HMd Juu Pee Koe VMr Iis Kod KJn Puh San kaart
lodotamma "lobisema
Lüg kaart
lodrama "lobisema
Jäm Khk Koe Plt kaart
lodrima "<lobisema
Muh kaart
loehab sg 3 p "kohiseb
Kse kaart
logisama "logisema
Trv Har Vas kaart
logisema
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh Vai Jäm Khk Vll Pöi Muh Rei Mar Mär Kse Var Mih Tõs Tor Hää Ris Hag Juu JMd Koe VJg Iis Trm Kod Plt KJn Hls Krk Ran Puh Nõo San Urv Krl Har Plv Vas Räp Se kaart
logodlemese g "lagunemine
Mih kaart
logomese g "lagunemine
Kul Vig Mih kaart
logotama "<pesema
Lüg Jõh kaart
loha (luha) "<lohisedes
Emm Mar Mär Vig Kir Han Var Mih Tõs Khn Aud PJg Tor JJn Plt kaart
loherdama "<kiratsema
Koe kaart
lohisema
Kuu IisR Jäm Khk Kaa Vll Pöi Muh Rei Mar Kse Ris Juu VJg Trm KJn kaart
loidukses "uimane
Kad kaart
loisusse "<sulale
Trv kaart
loitsema "<noomima
Jõe Kuu Vai Rid kaart
lokialune "katusealune
Kam Ote Har Rõu Vas Räp Se kaart
lokitsõhe "kohtlaselt
Se kaart
lokse "<laine
VNg Khk Mus Muh Emm Rei Rid Mar Var Tõs Khn Aud Hää Ris Iis Trm Kod Lai kaart
lokualune "<katusealune
Urv Har Rõu Lut kaart
lokualuss "<katusealune
Har kaart
lollutasa "lollusest
Kuu kaart
lomisema "pomisema
Muh kaart
lompasse "<lömmi
VMr kaart
lompsima (lompsma) "<lobisema
Kuu Hlj Lüg Kaa Pöi Mar Kse Hag Koe Iis Kod Plt KJn Puh Har kaart
londsem komp "lõdvem
Hää kaart
longitsema "lonkama
Jäm kaart
lontima "leegitsema
Pöi Muh Mar kaart
lon(t)se "<lobjakas
Kuu VMr Kad Rak kaart
lontserdama "hulkuma
Vig kaart
loogused "<kaelkoogud
Kod Ksi Trv Võn Kam Ote Kan Urv Rõu Plv Vas Räp Se kaart
lookme ma-inf "<häälitsema
Krk kaart
loom "<iseloom
Kuu VNg Lüg Jäm Khk Mus Jaa Pöi Emm Rei Mar Mär Kse Var Tõs Khn Aud Pär PJg Tor Ris Juu Kos Tür Koe VMr Kad Trm Kod Lai Plt KJn Kõp Vil Hls Krk Hel Puh Nõo Ote Kan Krl Har Plv Vas Räp kaart
loomus "<iseloom
Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Khk Pöi Muh Rid Mar Mär Kse Han Var Tõs PJg Juu Kos JMd Pee Kad Sim Iis Trm Kod Lai KJn Hls Krk Hel Ran Nõo TMr Krl Rõu Plv Vas kaart
looplaud "katuselabidas
Pöi kaart
loot "seemnenupp
Hls kaart
lootlema "vehklema (virmalised)
Muh kaart
lopatama "<lobisema
Har Rõu Vas kaart
loperdama "<lobisema
Kuu VNg Lüg IisR Khk Kaa Krj Pöi Mär Kse Han Var Mih Tõs Tor Hää JMd Koe Kad Kod KJn Trv Krk Hel Puh San Urv Krl Rõu Plv Vas Räp kaart
lopitsema "<lobistama
Jäm Khk Mar Kse Tõs kaart
loppakas "lobiseja
Lüg kaart
lopse "<lokse
Pöi Hää kaart
lorask "<lobiseja
Urv kaart
lorbats "<lobiseja
Kuu Hlj kaart
lorbatus "<lobiseja
Lüg kaart
lorga "lobiseja
Tõs San Räp kaart
lorgatamine "lobisemine
Rõu kaart
lorgutama (lorgotamma) "<lobisema
Kuu Lüg kaart
lorikapetas "<lobiseja
Vig Khn Hag Juu kaart
lorikapukas "<lobiseja
Lüg Vig kaart
lorisama "lorisema
Trv Har Rõu kaart
lorisema
Kuu VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Khk Vll Jaa Pöi Muh Emm Mar Mär Vig Kse Mih Tõs Khn PJg Tor Hää Ris Hag Rap Juu Koe Kad VJg Sim Iis Ksi Lai Plt KJn Hls Krk Hel San Kan Krl Har Plv Vas kaart
lorkama "lobisema
Krk Rõu kaart
lorukapetas "lobiseja
Vig Hag kaart
lorukapetis "<lobiseja
Tõs kaart
lose "<vaikne
Var kaart
losendik "<hulk
Krk kaart
losisema "lohisema
Juu Krk kaart
losukille "rase
Jür kaart
losusse "<losakile
Sim Trm kaart
loterdama "<lobisema
Lüg Jõh Jäm Khk Kaa Muh Phl Kul Mär Kse Han Hää Saa Ris JMd Koe VMr VJg Iis Kod Lai Trv Puh San Krl Har kaart
lotrama "lobisema
Kuu VNg Lüg Jõh Muh Kse MMg Puh Se kaart
lotserdama "<reenama
Sim kaart
lotsutama "<pesema
Kuu Lüg Kad Kod Urv Rõu Vas Räp kaart
lottama "lobisema
MMg kaart
lounane (lounene) (allat lountsele) "lõunane
Kuu VNg Vai Jäm Ans Khk Kaa Emm Käi Rei kaart
lovisema "vedelema
Lüg Jõh Vai kaart
lubritseme "suitsetama
Krk kaart
ludasse "ludusse
Lai kaart
ludisema
Mär Kad Kod KJn kaart
ludrama "lobisema
Khk kaart
ludritseb sg 3 p "<sõuab
Muh kaart
ludud pl "kalmused
Plt kaart
ludusse (luduse)
IisR Khk Kaa Jaa Lai KJn kaart
ludutama "ludusse tõmbama
Hlj Jõh Phl Sim Plt kaart
lugassed pl "luga
Ksi kaart
lugisema "klugisema
Puh kaart
lugulasa "arvuliselt
Kuu kaart
lugunasa "arvuliselt
Kuu kaart
luikari lööma "<lõbutsema
Ran Puh Nõo Rõn kaart
luikas iness "päikesepaisteline
Krj kaart
luisku (luissu) "<hooletusse
Rõu Plv Vas kaart
luitsu -ss "<madalas(se)
Kuu kaart
luituma "luiseks muutuma
Vai Khk Vll Iis KJn kaart
luks "hobusekronu
Hää Hls Krk kaart
lummima (lumbima) "<varitsema
Lüg Jõh kaart
lummimisi "varitsedes
Lüg kaart
luna "kahasse
Muh Mar Kse kaart
lunas(s)e "kahasse
Kir Var kaart
luodu(v)asa "sünnipäraselt
Kuu kaart
luonustase "loomult
Jõh kaart
lupstõr "<katuseserv
Lei kaart
lurisema
IisR kaart
lustitama "lõbutsema
Hlj VNg Pal Krl kaart
luttima "<häälitsema
Khk kaart
luubas- (luuas- luubes(e)- luuakse- luupärsi- luupse- luubusse- luumese-) "luupekse-
Muh Emm LNg Mar Kul Kir Kse Khn PJg Ris Nis Juu Amb JMd Tür Koe Plt kaart
luupealsekont "luupeks
Vig Kse Han Var Tõs Aud Nis Kei Tür kaart
luupekse- (luupeksi- luupeksu- luupäkse-)
Jäm Khk Kär Mus Kaa Pha Pöi Muh Rei PJg Ris Juu Jür Amb JMd JJn Koe Plt SJn kaart
luupüksi- "luupekse-
Ans Khk kaart
lõbask "lobiseja
Urv kaart
lõbemed pl "<lõpused
Tor Kod Plt Nõo Ote kaart
lõbisema "<lõdisema
Khk Trv Krk kaart
lõbutsema (lobutsema)
Hlj Pal Trv Ran kaart
lõbõsk (lõbisk) "lobiseja
Urv Plv kaart
lõdemed "lõpused
Vän kaart
lõdisam(m)a "lõdisema
Trv Har Rõu Vas kaart
lõdisema
Lüg IisR Pöi Muh Mar Mär Kse Han Var Tõs Tor Hää Nis Juu JMd JJn Koe VMr Kad VJg Iis Trm Kod Pal Plt KJn Puh Nõo San Kan Krl Har Plv Räp kaart
lõgisamma "lõgisema
Trv Urv Har Rõu kaart
lõgisema
Lüg Jõh IisR Jäm Khk Vll Jaa Pöi Muh Rei Mar Mär Kse Var Tõs Khn PJg Tor Hää Ris Juu JMd JJn Koe VJg Iis Kod Ksi Plt KJn Hls Krk Puh Kam San Krl Har Plv Räp kaart
lõhisema (lõhesema) "<kohisema
Khk Pha Mär Kse Han Mih Tõs JMd Koe VJg Iis kaart
lõhistama "&lõhisema
Khk Mär kaart
lõhn (lohna lõhõn) "<leitse
Kuu Hlj VNg Lüg Jõh Vai Jäm Khk Kär Mus Kaa Krj Vll Pöi Muh Rei Mar Mär Vig Kse Tõs Vän Tor Hää Saa Kei Juu Amb JMd Koe Kad VJg Sim Iis Trm Kod MMg Äks Ksi Lai Plt KJn Kõp Trv Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Võn Kam Ote San Luk Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lut kaart
lõikusekuu (leikuse-) "august
Kuu Lüg Jäm Ans Khk Kaa Krj Pha Pöi Muh Emm Rei Phl Mar Vig Mih Tõs Pär Tor Ris Nis Juu Jür JõeK VJg Trm Kod KJn Hls kaart
lõikõl "loomisel (kuu)
Kuu Har kaart
lõime -s (loimess(e) lõimen) "<nõus(se)
Kuu Jõh Mar Juu Kod Hls Krk kaart
lõimele (loimele) "<nõus(se)
VNg Kad kaart
lõimi -s "<nõus(se)
Trm kaart
lõkadit lööma "lõgisema
Krk kaart
lõkatama "<lobisema
Muh Kse Kod Har Rõu Plv Vas Räp Se kaart
lõkendama (lokkendama) "<leegitsema
Kuu Lüg IisR Kär Muh Emm Mär Vig Tõs Tor Hää Ris Juu JMd Ann Koe VMr Sim Iis Trm Kod Äks Lai Plt KJn Trv Hls Puh Har kaart
lõkitsema "<põlema
Khk Pöi Muh Mar KJn kaart
lõkkama "<leegitsema
Muh Trm Kod kaart
lõkmed pl "lõpused
Pil SJn kaart
lõkse "<laine
Jäm Kod kaart
lõksjas "<helisev
Kod kaart
lõksne "pakasene
Hls kaart
lõksualune "<katusealune
Võn Kam Plv Räp kaart
lõksutis "<lobiseja
Krj Han kaart
lõksutõllõma "<lobisema
Rõu kaart
lõminan "kimbatuses
Kod kaart
lõmises sg 3 p "<lõõmas
Lüg kaart
lõmmerdama "lobisema
Tõs kaart
lõmmerdis "lobiseja
Tõs kaart
lõmps "<kingsepa tööriist
Muh kaart
lõmpsik "<lobiseja
Krk kaart
lõmu "<leitse
Lüg Jõh JMd kaart
lõndsik "<lõntse
Võn San kaart
lõngas "<seljandik
Kad kaart
lõnkse "lurr
Lai kaart
lõnkse-lankse "lurr
Iis kaart
lõnksma "lõgisema
Khn kaart
lõnts "lõntse
Mär Aud Tor Saa Nis San Urv Har Rõu kaart
lõn(t)se (lõndse)
IisR Pöi Vig Kse Tõs PJg Koe VJg Sim Kod Äks Ksi Pil KJn SJn Ran Puh Nõo Kam Ote Kan Plv Se kaart
lõn(t)se-lan(t)se "lõntse
Mär Iis kaart
lõntska "lõntse
Trv kaart
lõperdama "<lobisema
Krl Har kaart
lõpipuder "<töö lõpetamisel
Kaa Vll Pöi Kam Kan Plv Vas Räp kaart
lõps "lobiseja
Urv kaart
lõpusmed pl "lõpused
Kod kaart
lõretama "<lobisema
Khn Kad kaart
lõrisema
IisR Muh PJg Juu Kad Kod Lai Krk kaart
lõsemed "kõlud
Kod Kam kaart
lõsima "<aeglaselt toimima
Mar kaart
lõsnaauk "leitseauk
Var JMd Tür Kod Pal kaart
lõssetama "<sööma
Kod Ote Kan Rõu kaart
lõsuse "<longu
Aud kaart
lõuel -e (lövel lövil) "<nõles(se)
Khk Mus Krj Pha Vll Pöi Muh Emm Käi Phl Kse Var Tõs Khn Vän kaart
lõugam "<lobiseja
Plt KJn kaart
lõugar "lobiseja
Ran Har kaart
lõugats "<lobiseja
Krk Har Rõu kaart
lõugerdama "<lobisema
Mar Hää Hls Krk kaart
lõugerdes "<lobiseja
Hää kaart
lõugert "<lobiseja
Krk kaart
lõugerts "<lobiseja
PJg Hls kaart
lõugitsema "<närima
Ans Krj Jaa Pöi Muh Rid Mar Lih Han Tõs Ris kaart
lõuglema "<lobisema
Ran kaart
lõugus "lobiseja
Saa kaart
lõugõlõma "lobisema
Kan kaart
lõuhka "<lobiseja
Plv kaart
lõuka "<lobiseja
Hls Krk kaart
lõul -e "<nõles(se)
LNg Mar Mär Vig Aud Vän Ris Nis Juu Jür JõeK Tür Pil kaart
lõunane (lõunene) (allat lõuntsele)
Khk Mus Kaa Pha Jaa Pöi Muh Käi Phl LNg Mar Mär Kse Mih Aud Juu Amb Koe VJg Iis Trm Kod Äks Plt Kõp Trv Hls Krk Puh San Krl Har Rõu Plv Vas kaart
lõus -se "<näärmepõletikus
Jõe Hlj JõeK kaart
lõused pl "kaelarahud
JõeK kaart
lõustima (lõustma) "<lobisema
KJn Trv Hel Ran Puh Nõo Võn Kam Ote Rõn San Urv Krl Har Rõu Vas Se kaart
lõustitab sg 3 p "<lobiseb
Mar kaart
lõverdam(m)a "lobisema
Lüg Jõh kaart
lõverdis "lobiseja
Jõh kaart
lõvvand "<lobiseja
Ote kaart
lõv(v)õnd "lobiseja
Plv Räp kaart
lõõberdama "<lobisema
Mär Var Tõs Aud PJg Sim Hel Puh Võn Kam San Kan Räp kaart
lõõbitsema "lõõpima
Muh kaart
lõõgamasse (lõõgemasse) "lõdvemaks
Juu kaart
lõõgsaste "<aeglaselt
Juu kaart
lõõmlek (pl lõõmlekse) "vilets vili
Krk kaart
lõõritsema (lieritsema) "lõõritama
VNg Khk Muh Lih Kse Var Tõs Rap Krk kaart
lõõritsema "<vahtima
Tõs Aud Hää kaart
lõõrutõmõ "<lobisema
Krl kaart
lõõtserdama "<jooksma
Lai kaart
läbama "lobisema
Krj Puh kaart
läbisegamini (-segamine)
VNg Khk Pöi Muh Rid Mär Tõs Rap Juu Amb JMd Koe KJn Krk kaart
läbisegamisi "<läbistikku
Rid Mar kaart
läbisegamiste "<läbisegi
Lüg kaart
läbisegamitte "läbistikku
Kuu kaart
läbisegi
Muh Lai kaart
läbiseita "<läbistikku
Mär Vig kaart
läbiseiti (-seite) "<läbistikku
Kul Mih kaart
lädas -se "lahases(se)
Iis Trm kaart
lädisema
VNg Khk Muh Aud Juu kaart
lädrakas "lobiseja
Muh kaart
lädram "lobiseja
Khk kaart
lädrama "lobisema
Khk kaart
lädsisema "lädisema
Krk Ote San kaart
lägisema "<deskr
Kse kaart
lägises sg 3 p "süttib
Hel kaart
lähelik "<riietusese
Rõu Plv kaart
lähemase (lähembese lähem(p)ess) "lähemale
Trv Pst Hls Krk kaart
lähestise "lähestikku
LNg kaart
lähetserahvas (lähetus-) "pruudi pulmalised
Ris kaart
lähetü (lähädü) "ahnitseja
Kuu IisR Vai kaart
läh(i)keseh "lähedal
Plv Vas Räp kaart
lähikesen (lähüksen lähkesen) "lähedal
Kod Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr Võn Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Räp kaart
lähiketsen (lähkedsen lähketseh) "lähedal
Kam Kan Räp kaart
lähiksede "lähedale
Ran kaart
lähiksel -e -t (lähikesel lähüksel) "lähedal(e) -t
Kod Pal Ksi KJn SJn Vil Nõo San kaart
lähikses -se -t (lähükesest) "lähedal(e) -t
Trv Pst Hls Krk Ran Rõn Har kaart
lähküidse "lähedale
Kan kaart
lähküsen "lähedal
Har kaart
läila (lääla läülä) "<rase
VNg Lüg Jõh Vai Jäm Ans Khk Kaa Vll Pöi Muh Emm Käi LNg Rid Mar Mär Vig Kse Mih Tõs Aud PJg Vän Tor Hää Saa Ris HMd Juu JMd Koe VJg Iis Trm Kod Äks Lai Plt KJn Trv Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Võn Rõn Krl Har Rõu Vas Se Lei Lut kaart
läitse "leitsak
Saa Kõp Krk kaart
läkatisköha (läkatese-) "läkaköha
Hää Hel kaart
läkatsiköha (läkatse-) "läkaköha
Hls kaart
läkatuseköha "läkaköha
VNg Emm Käi Rei Vän Tor Ris Kod Trv kaart
läkustama "poriseks tegema
Kaa kaart
läkätse g "<leitsak
Krk kaart
lälisema "<deskr
Jõe VNg JMd Koe kaart
lällitsema "lällama
Muh kaart
lämama "<lobisema
Kuu Jäm Khk Krj Pha Pöi Muh Kei Tür Kad Pil KJn Krk kaart
lämisema "plämama
Kad Sim kaart
lämm (lämb) "<leitse
Kuu VNg Jõh Vai Jäm Khk Pha Muh Rei Mär Kse Juu Jür HJn JõeK Amb JMd JJn Ann Pai Pee Sim kaart
lämmakas "<seen
IisR kaart
lämmama "<lobisema
Jäm Rei kaart
lämmatus (lämmatse-) "<lämmatamine
Noa Vän Kod Plt KJn Krk Puh kaart
lämmine "<leitsene
Jür HJn kaart
lämmitseme "soojendama
Hel kaart
lämmukses -se "ummuksis(se)
Juu KuuK Amb Pee Sim kaart
lämmune "leitsene
Mär KuuK Plt kaart
lämmusse "ummuksisse
Kod kaart
lämmussede "ummuksisse
Ran kaart
lämmussen "ummuksis
Kod Ran kaart
lämpänut p "leitsene
Hls kaart
lämuksis -se "sompu(s)
Plt kaart
lämune (lämüne) "leitsene
Kuu Var kaart
länse "<leitsene
Muh kaart
länsmäsed "läänepoolsed
Kuu kaart
läntama "ebaselgelt rääkima
Mus kaart
läpatis (lepatis läpäts) "<hais leitse
Jäm Ans Khk Kär Mus Kaa Krj Vll Jaa Pöi Muh Var Hää Saa Kõp Hls Krk kaart
lärisema "<lobisema
Kuu VNg Khk Vll Pöi Muh Mär Aud Tor Hag Kod Hls San kaart
läristama "<lobisema
Kuu Hlj Ans Khk Mär Hää Juu Kod Plt Krk Hel Krl kaart
läristes "lobiseja
Juu kaart
lärisämä "lärisema
Vas kaart
lärmitsema
Kuu VNg Vll Mär Var Tõs Hää Saa JMd Lai KJn Hls kaart
lätkädse pl "<pulmad
Lut kaart
läts "<vormitu ese
IisR Pöi Han Mih Juu VMr kaart
lätsikused pl "<lapergused
KuuK kaart
läägerdämä "lärmitsema
Nõo kaart
läätselatsik "lääts
Vai kaart
läätsene (läätsane) "&lääts
Hää kaart
löbisema "lobisema
Ran kaart
löderdelemä "lobisema
Kuu kaart
lödisema "lõdisema lobisema
Kuu IisR Vai Jäm Khk Vll Rei Mar Mär Tõs Saa Ris Juu VJg Sim Iis Hls San kaart
lödisevene "<pehme
Khk kaart
lödsisem(m)a "<lirtsuma
Puh Rõn Räp kaart
löhvästämä "<lõbutsema
Kuu kaart
löistama "<kohisema
Khk kaart
lökatama "lobisema
Vas kaart
lökel(l)emä "oksele ajama
Kam Urv Rõu Plv Räp Se kaart
lökkima (lökma) "oksele ajama
Tor Ote kaart
lökseldama "<rabelema
Khk kaart
lökutama (lökütämmä) "aeglaselt sõitma
Kam Urv Vas Räp kaart
löndse "<rammetu
Hls kaart
löpütämä "lobisema
Kan kaart
lörgätämä "<lobisema
Ote kaart
lörisema
Kuu IisR Kse Kad Kod Krk Nõo kaart
lörtse "lörts
Han kaart
lösevile "<viltu
Lih kaart
lösserteme "lõdvalt siduma
Hls kaart
löödserteme "<ringi jooksma
Krk kaart
löödävätse pl "<löömisvahend
Ote kaart
lööklema "<vehklema (virmalised)
Jäm Khk Kär Kaa Krj kaart
löölamase "lõdvemale
Khk kaart
lööp "katusealune
Pil kaart
lööpsä (lööpse lüüpsa) "<hästi lööv
Har Vas Lut kaart
lööt "kettalöömise kaigas
Kse kaart
löövialune (leevi-) "<katusealune
Khk Mar Lih Kei Juu Jür Koe Sim Kod Lai Plt Vil Trv Hls San Urv Har Rõu kaart
lühik(e)selt (löhikeselt)
Lüg Mär KJn Ran kaart
lüllitämmä "ümisema
Har Se kaart
lünglisep komp "kallakum
Krk kaart
maa-alused pl (sg maa-alune) "nahahaigus surnu
Kuu VNg Lüg Pha Vll Rei LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Kse Var Mih Tõs Aud Pär PJg Vän Ris Hag Rap Juu Kos Jür JMd Tür Pee Koe Kad Trm Kod Ksi Plt Pil KJn Hls Puh kaart
maa-aluserohi "<taim ravim
Mar Mär Vig Vän Juu Kod Pal Äks Ksi Plt kaart
maadleine "toonesepp
Phl kaart
maadleised pl "<nahahaigus
Phl kaart
maakampuse g "kalmuse
Pil kaart
maalased pl "<nahahaigus
Emm Rei kaart
maaleisekask "leinakask
Käi kaart
maaleisekivi "<arstimiskivi
Käi kaart
maaleserohi "<taim
Käi KJn kaart
maalise-ein (-ain) "<taim
Trv Hls Krk Hel kaart
maapähkel (-pähel pl -pähknä pähkmä) "<seen
Krk Se Lei Lut kaart
maasepp "külasepp
Emm Rid Mar Mär Vig Kir Han Ris Juu Trm Kod kaart
maaserdama "<kaunistama
Ran kaart
maaserkask "<puu
Sim kaart
maast-madalast "lapsest saadik
Kuu Hlj Lüg Jõh IisR Vai Ans Khk Pöi Muh Emm Mar Mär Han Tõs Aud Ris Juu JMd Koe Kad Trm Kod Plt Trv Hls Krk Nõo Har Plv Vas Räp kaart
maavöö "<seljandik
Plt kaart
made "<tüse
Pöi kaart
madis "madisepäev
Kuu Pöi kaart
madisema "müdisema
Kod kaart
madisepäev (madikse- matse- matsabä matseb)
Jõe Kuu VNg Lüg Vai Jäm Ans Khk Kär Kaa Krj Pha Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Rid Mar Kir Tõs Khn Aud PJg Hää Ris Kei Juu Tür Koe VMr Trm Kod Plt KJn Hls Krk Rõu Vas kaart
madsisema "müdisema
Hls Krk Plv kaart
madusõpäiv "madisepäev
Har kaart
magadik "magamisase
Lai kaart
magadise- (magadese-) "magamis-
Mär Kod kaart
magatse- (magatsi-) "magamis-
Han Tõs PJg Tor Hää Pai kaart
maged pl (sg mage) "linnased
Jäm Ans Khk Mus Kaa Pha Vll Jaa Pöi Muh Phl kaart
magune "maitsene
VNg kaart
maidama "maitsema
Jõe JõeK kaart
maidsupäts (maedsupätsk) "katsekakk
Nõo Rõn Urv kaart
maigune "maitsene
Hls kaart
maikellä pl "maikellukesed
Har kaart
mailaserohi "<taim
Khk Pöi kaart
maine (maese) "<viljakas (maa)
Vll Pöi Muh Mar Mär Kse Mih Tõs Aud PJg Tor Ris Kos Jür HJn JõeK JMd Koe VJg Trm Äks Plt Trv Hls Krk Hel Kam Ote Rõn San Rõu Plv Räp Se Lut kaart
mainitsema "mainima
Plv kaart
mainitsema "manitsema
Kuu VNg Lüg Jõh Vai Jäm Khk Pöi Muh Rei Phl Kse kaart
maiseene pl "<seen
Krk kaart
maisemaa (maese-) "<arumaa
Kuu Vig Mih Tõs Khn Hää Pil SJn Kõp Trv Hls Krk Hel Võn Kam Ote San Urv Har Rõu Räp Se kaart
maisse "<maale
Jõe kaart
maits "maitse
Har kaart
maitsakas (matsakas) "maitsev
Khk Mus Krj Pöi Muh kaart
maitse
Hlj VNg Lüg Vai Jäm Pöi Muh Rei Mar Mär Vig Tõs Aud PJg Tor Hää Ris Hag Juu HJn KuuK Amb JMd Tür Pai Koe VMr Kad VJg Iis Trm Kod Äks Lai Plt KJn SJn Krk Kam Ote Plv kaart
maitselene "maitseline
Muh Var kaart
maitsema (maitsma)
Lüg Jõh Vai Jäm Khk Kaa Pha Vll Muh Emm Rei Mar Mär Kse Tõs PJg Tor Hää Ris Juu Amb JMd Tür Koe Kad VJg Iis Trm Kod Ksi Plt KJn Krk Hel Ran Puh Nõo TMr Võn Ote San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
maitsemass "<maitsvamaks
Kod kaart
maitsetama "&maitsma
Jäm Rei Hää kaart
maitsus "maitse
VNg kaart
majal -e "korteris(se)
Lüg kaart
maksameri läigib (massmeri lainetab) "virmalised vehklevad
Kod Trv kaart
makõseen "<pilvik
San Rõu Vas Räp Se Lut kaart
malgutama "<katusemalku panema
Kaa Vll Mar Kod Lai KJn Krk Ran Puh Nõo San Krl Har Rõu Plv Vas kaart
malisem komp "vaiksem
Kod kaart
mallad pl "linnased
Kuu kaart
malsane (pl maldsatse) "maltsa täis
Kod Krk Plv kaart
mandekraap "ahnitseja
Hää kaart
manitsema (maanitsema) "<noomima
VNg Noa LNg Rid Mar Kul Mär Kse Var Tõs Khn PJg Vän Tor Ris Juu JMd Koe VJg Iis Trm Kod MMg Pal Plt KJn Trv Hls Krk Nõo San Krl Har Rõu Plv kaart
manitsema (mantsema) "<nimetama
San Har Rõu Plv Se kaart
mannerpuu (manderpuu mandripuu) "<mõistatuses
Jäm Mar Hää Krk kaart
mantserdama "<askeldama
Kod kaart
mantslesse "<lodakile
Juu kaart
maokas (maukas) "maitsev
Mar JMd Plt Rõu kaart
maoline (mauline) "maitseline
Kuu Khk Mar Han VJg Plt Nõo Krl Har Rõu Plv Vas kaart
maone (maunõ) "maitseline
Kod Plt Krl Plv Räp Se kaart
maoti (mauti) "maitsetu
Khk Krj Pöi Muh kaart
maraskisse "marraskile
Kei Ksi KJn kaart
maratsema "<möllama
Kse Han Hää KJn Krk kaart
mardikakk "<mardisantidele küpsetatud
Vig Kei Juu Plt kaart
marglase pl "sääsed
Trv kaart
marjak(as) (pl marjakad marjaku) "<umbrohuseeme
Ksi Pil KJn SJn Trv Pst Krk Hel Ote Plv kaart
marnak(as) "<umbrohuseeme
Hää Saa SJn Hls Krk kaart
marraksel "<marraskil
VNg kaart
marssseil
VNg Vai Emm Ris kaart
maruldab sg 3 p "marutseb
Kod kaart
marutseme ma-inf "marutsema
Krk kaart
masapunased pl "<vaarika värvi
Kad kaart
masennik (masseinik maseinikas masselnik) "masuurikas
Kuu Lüg Jõh IisR Kei kaart
maslenitsa (maslitsa maasõnits maasel(n)its) "<vastlapäev
IisR Vai Kod Krl Har Vas Räp Se kaart
masniku pl "<seen
Hls kaart
mast "<raske ese
Krk kaart
mastak "<raske ese
Krk kaart
mastam "<raske ese
Krk kaart
mataline "matuseline
Rei kaart
matased pl (sg matas) "matused
Emm Käi Rei Phl kaart
matiselle "<matusele
Kei kaart
matja (mattaja) "matuseline
Muh Mar Kse Krk Nõo kaart
matjarahvas "matuselised
Har Rõu kaart
matjatsi pl "matused
Rõu kaart
matjatsõ pl "matuselised
Rõu kaart
matjus "madisepäev
Kuu kaart
matjuse pl (sg matjus(s)) "matused
Hls Krk kaart
matmele "matusele
Khk kaart
matrama "segi ajama
Kuu JõeK kaart
matsabene "madisepäevane
Muh kaart
matserdama "<askeldama
Hls Hel Ran Puh Rõn San kaart
matsumuži "umbselt
Lei kaart
mattidsõ pl "matused
Urv Har kaart
matud pl "matused
Muh kaart
matuline (matolene) "matuseline
Lüg Khk Kaa Vll Muh Käi Rei Kul Mär Kse Tõs Vän Kei Juu Koe kaart
matus (pl maduksed matussad) "<surnuaed vajutis
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Khk Kär Mus Kaa Krj Vll Jaa Pöi Muh Käi Rei Phl LNg Mar Kul Mär Vig Kir Kse Var Mih Tõs Khn Aud Pär PJg Vän Tor Hää Saa Ris HMd Kei Rap Juu Kos Jür HJn Amb JMd Ann Tür Koe VMr Kad Rak VJg Iis Trm Kod MMg Pal Äks Lai Plt Pil KJn Kõp Vil Trv Pst Hls Krk Hel Puh Nõo TMr Võn Kam Ote Rõn San Urv Krl Rõu Plv Vas Räp Se kaart
matuseline (madukseline matseline)
Kuu VNg Lüg Jõh Jäm Muh Mar Kse Tor Hää Ris JMd Koe VJg Iis Trm Ksi Plt KJn Puh Krl Rõu Plv kaart
matuslene "matuseline
Mar Kse Tõs Juu kaart
maukama "maitsema
Kad kaart
maullasa "<õige maitse
Hlj kaart
medse "<paks naine
Ran Urv kaart
meeldusen (õmal meeldusen) "<isemeelse kohta
Kod kaart
meelemärguta "meelemärkuseta
Lüg Vän kaart
meelemärkus (abess -märkuseta allat -märkusele)
Hlj Käi Rei Mar Mär Vig Var Vän Tor Kei Juu JMd VJg Iis Trm Kod Ksi Lai Plt KJn Trv Pst Hls Krk Hel Har Rõu Räp kaart
meelitsema "<meelitama
VNg Krk Har kaart
meelsel (õmal meelsel) "<isemeelse kohta
Kod kaart
meestute "<tutvuse poolest
Khk Mus Pha Vll Pöi Muh KJn kaart
mehekodased pl "<särgi kaunistus
Kod kaart
mehidsehain "<taim
Lut kaart
mehik (mehiko) "vallaslapse isa
Vai Hel kaart
mehiselt (mihitselt)
Iis Krk kaart
mehka "<maitsev
Kuu Jõh kaart
meisel (möisel meissel meisli)
Hlj VNg IisR Khk Rid Tõs Tor Hää Hag Kod Plt Ote San Kan Har Rõu Plv kaart
meklik "maitsev
Kod kaart
meksä "maitsev
Rõu kaart
meksämmä "<maitsema
Urv kaart
meluma "käratsema
Jõe Kuu IisR kaart
mererooke (pl rookese) "pilliroog
Kam Se kaart
meres (meresi merese meress) "<püüs
Trm Kod Ran Võn Vas Räp Se kaart
meretse maa "<mereluht
Kse kaart
mereöitses "millimallikas
Krj Pha Pöi kaart
merillisekärn "<nahahaigus
Rei kaart
meritsed pl "<nahahaigus
Jäm Pöi Emm kaart
meritserohi "<taim
Jäm kaart
mesilasekellad pl "<taim
Jäm kaart
mestama "<seltsima
Hlj Muh Amb kaart
mestima "<seltsima
Jaa Muh Emm Ris HMd Nis JõeK KJn kaart
metsakuivsed pl "metsakuivad
Tor kaart
mieleldasa (meeleldase) "<meeleldi
Kuu VNg Jõh Koe Iis Kod kaart
miestuttu (miestota) "<tutvuse poolest
Kuu JõeK Kad kaart
mihisest(i) "<rohkesti
Khk Kaa kaart
miilidse pl "<leerilapsed
Kan kaart
miilima (miilmä) "<aeglaselt põlema
Emm Rei LNg Rid Mar Mär Kse PJg Tor Ris Kei Juu Kos JMd Koe Kod kaart
mimisemä "<pinisema
Kod kaart
minkatsõ pl "millised
Se kaart
misserpakk "uhmer
Lüg kaart
mister "müüser
Pst kaart
mitmagese "mitmekesi
Har Rõu kaart
mitmakeseh "mitmekesi
Rõu kaart
mitmõgese "mitmekesi
Rõu Plv kaart
mitu-setu (mütu-setu midu-sidu)
Jäm Khk Kaa Pöi Emm Han Tor Hää Vil Trv Hls Krk kaart
mogisema "<ebaselgelt kõnelema
Krk Nõo kaart
moksima "maitsema
Pöi kaart
molama "<lobisema
Tõs Aud PJg Hää Saa Krk Se kaart
molgustama "põrnitsema
VNg kaart
molisamma "mulisema
Rõu kaart
molisema "mulisema
Mär Krk San Krl Se kaart
molstus sg 3 p "loksub segi
Se kaart
momisema "pomisema
Jäm Hää kaart
monelaisia pl p "mitmesuguseid
VNg kaart
moogerdamma "<nokitsema
Tõs Khn Aud Hää Saa kaart
moonutama "ahjusuul leiba küpsetama
Mär Ris JMd kaart
mosisema "<pomisema
Rei Kse KJn Trv Rõu kaart
motselgass "linaligu
Vas kaart
moutsid pl "kätised
Jäm kaart
mudanesa "mudasena
Kuu kaart
mudisema "<kihisema
Jäm Kse Kod San Plv kaart
mugel (mugla mukl) "<seebipära
Kod Hel Ran Puh Nõo TMr Võn Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Räp kaart
mugisema "<kohisema
Trm Lai Se kaart
mugri "<määrdunud lapse kohta
Lai kaart
muhingess -e "<riides(se)
Kuu kaart
muikses "muigel
Vig kaart
muisest elat "muu
Muh kaart
muistamise "mõistamisi
Lüg kaart
muistaste pl g "muistsete
Mus kaart
mukitsema "mugima
Muh kaart
muland "lobiseja
Nõo kaart
mulask "lobiseja
Plv kaart
muldne (mulne pl multsed) "mullune
Kuu Ans Muh LNg Rid Mar Kul Mär Vig Mih Tõs Tor Ris HMd Juu HJn KuuK Amb Ann Koe VMr Kad VJg Trm Kod Ksi Plt Se kaart
mulgatamma "lobisema
Plv Räp kaart
mulgats "lobiseja
Puh Plv Vas kaart
muli "lobiseja
Plv kaart
mulisama "mulisema
Trv Kan Har Rõu Vas kaart
mulisema
Kuu Lüg Jõh Jäm Vig Kse JMd VJg Iis Trm Kod Lai Hls Krk Ran Puh Nõo Ote Rõn San Krl Plv Vas Räp kaart
mulisk "lobiseja
Ote kaart
mumisema "mõmisema
Kse Iis Krl kaart
munetesemuna "pesamuna
Juu kaart
munnar "kohitseja
Jõh Kad kaart
munnitama "kohitsema
Muh kaart
munnmägär "kohitseja
Räp kaart
muns(t)erdama (muntserdama münserdama) "<meisterdama
Jõe Kuu Lüg Jäm Khk Vll Emm Rei Mär Han Hää Saa Ris Kos JMd VJg Trm Kod Plt KJn Trv Krk Krl Rõu kaart
muntser (munsser müntser munstri) "<lõige
Lüg Jõh Vai Muh Vig Han Tor Hää Ris Nis Kei Juu JMd Koe VJg KJn Krk Krl kaart
mun(t)serull (munsterull) "munsterroll
Jõe VNg Jäm Emm Hää kaart
muodisest "moodi
Kuu kaart
murdam "<katuse murdekoht
Hls Krk kaart
murduse g "murru
Rei kaart
murema "<muretsema
Hää kaart
muretsama "muretsema
Kod kaart
muretsema
Kuu Hlj VNg Lüg Vai Jäm Khk Kaa Krj Vll Pöi Muh Käi Rei Rid Mar Mär Kse Tõs Aud PJg Tor Hää Ris Kei Juu Kos Jür JMd Koe VMr Kad VJg Iis Pal Äks Ksi Lai Plt KJn Vil Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh San Krl Rõu Räp kaart
murisõmma "porisema
Rõu kaart
murre "<nurk katuse ja lae vahel
Jõh IisR Khk Mus Kaa Pha Vll Pöi Muh Mar Mär Vig Han Tõs Tor Saa Nis Kei Hag JJn VMr Kad Sim Kod Plt KJn Hls Krk kaart
murreldama "<murdtoimselt kuduma
Trm Lai Plt Kõp Vil Lut kaart
mur(r)eldi "<murdtoimselt
Hlj Lüg Kaa Pha Vll Emm Käi Rei Phl Noa LNg Mar Mär Vig Kei Juu Amb JMd JJn VMr Kad VJg Sim Trm Plt Võn San kaart
mur(r)eli "murdtoimselt
Tõs VMr kaart
murseline "tusane
Räp kaart
murukaapõ (moro-) pl "<kevadised villad
Kam Ote Urv Plv kaart
murupühkme pl "<kevadised villad
Trv Ote Rõn Urv kaart
murõham(m)a "muretsema
Rõu Lut kaart
murõhtsedu tud-part "muretsetud
Vas kaart
muselama "puselema
Saa kaart
museldama "puselema
Kse kaart
muselema "puselema
Kse PJg VJg kaart
muserdand nud-part "<kortsunud
Mar kaart
musklased pl "<sipelgad
Kad kaart
musser "<praht
VNg Lüg Jõh IisR Emm Rid Hää Trm kaart
musserdama "<pusserdama
Kuu VNg kaart
mustkuub "<seelik
Jäm Käi Rei Phl Rid kaart
mustlased pl "mustad sipelgad
Kad kaart
mustsõstar (-sestra)
Kuu Lüg Vai HJn JõeK JJn Koe VJg Trm Plt KJn Krk Puh TMr Rõn San Plv kaart
mutitama (mututama) "<segama
Hää Võn Kan Rõu Plv Vas Räp Se kaart
muttama "<segama
Se kaart
muttima "<mütsakusse ajama
Mar kaart
muuklane (muuklaine) "<isekas inimene
VNg Lüg Jõh Vai Jür Kad VJg Plt KJn kaart
muul "veise mokk
Jäm Khk Emm Käi Rei Phl kaart
muul "kohitsetud loom
Mar kaart
mõdse(m) "(tüse) tüdruk
Krk kaart
mõerima "torisema
JJn kaart
mõhisamma "<mõmisema
Räp kaart
mõigitamma "<vastumeelselt sööma
Jõh kaart
mõikima (moikima) "<vastumeelselt sööma
Lüg Jõh Vai kaart
mõistatuslik (mõistatuselik)
Jäm Khk Plt San Rõu kaart
mõlima "segama
KJn kaart
mõlisema "mölisema
Muh kaart
mõmama "mõmisema
KJn Trv Rõu kaart
mõmisama "mõmisema
Saa kaart
mõmisema
Lüg Muh Mar Kse Tor Hää Juu JMd Koe Sim Iis Trm Kod Lai Plt KJn Trv Krk Puh Krl Plv kaart
mõmistama "<mõmisema
Kse Hää Kod KJn Krl Rõu kaart
mõnik "<nuriseja
Hlj kaart
mõniseb sg 3 p "mõmiseb
Lüg kaart
mõnistlema "<nurisema
Vig kaart
mõnutama (mõnotama) "<seadma
LNg Mar Mär Kod Rõu kaart
mõnõsta "mõnesse kohta
Khn kaart
mõraskõlõma "pahutsema
Se kaart
mõrisema "<sumisema
IisR Kse Var Tõs Aud kaart
mõruma "<tormitsema
Lüg Muh Juu kaart
mõsevett p "pesuvett
Krk kaart
mõsiskõllõma "pesema
Rõu kaart
mõtsamehidse pl "metsmesilased
Lut kaart
mõõdetse g "mõõtmise
Saa kaart
mõõdulõng "<kanga mõõtmiseks
Lüg Phl Rid Mar Juu VJg Hls kaart
mõõlu p "<mõistatuses
Ran Võn Urv Krl kaart
mõõri p "<mõistatuses
Kod kaart
mõõru p "<mõistatuses
Han Hää kaart
mädsärik "<lühike tüse olevus
Ran Puh Nõo Urv Räp kaart
mädüksiss -e "<märjalt hunnikus(se)
Kuu kaart
mäejatse pl "<künklikud
San kaart
mägaja g "tummise
Jür kaart
mähk (mähe) "<linnaseleib
Kuu VNg Lüg Jõh Jäm Ans Khk Mus Kaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Mar Mär Vig Kse Han Var Tõs Khn Aud PJg Vän Tor Hää Saa Ris Nis Kei Juu HJn KuuK Amb Koe VMr Kad VJg IisK Iis Trm Kod Plt KJn Trv Hel Ran Puh Võn Kam San Krl kaart
mäkitseb sg 3 p "<näkitseb
Muh Saa kaart
mälehhämä "mäletsema
Se Lut kaart
mälehtäm(m)ä "mäletsema
Rõu Plv Vas Räp Se Lut kaart
mälehtümäst "mäletamisest (saati)
Vas kaart
mälehtüss "mäletsetav toit
Rõu Vas Se kaart
mälehtüväst "mäletamisest (saati)
Vas kaart
mälestamma "mäletsema
VNg Lüg Jõh kaart
mälestus "mäletsetav toit
Lüg kaart
mäletama (määletama) "mäletsema
Vai Vig Var Mih Tõs Aud Pär PJg Kei Kod Trv Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Ote Rõn San Kan Krl Har Rõu Plv Lei kaart
mäletsema (määletsema)
Kuu VNg Jõh IisR Vai Jäm Khk Kär Mus Krj Vll Jaa Muh Rei Phl LNg Rid Mar Mär Lih Han Vän Tor Hää Ris HMd Hag Juu Jür Amb JMd Ann Koe VJg Iis Trm Ksi Lai Plt KJn Hel Kam kaart
mäletüss "mäletsetav toit
Har Rõu Plv kaart
mällas "<segamini
Kaa kaart
mälotsemma "mäletsema
Lüg kaart
mälu (mälo melu) "mäletsemine mäletsetav toit
Hlj VNg Lüg Vai Khk Krj Vll Jaa Muh LNg Mar Mär Var Aud Tor Hää Ris Hag JõeK JMd Ann Koe Kad VJg Iis Trm Kod Pal KJn Trv Krk Hel Puh Nõo Krl Plv kaart
mäluteme ma-inf "mäletsema
Krk kaart
mämisema "<mõmisema
Kuu Rei KuuK Koe Iis Kod Rõu kaart
mämmätämä "ebaselgelt rääkima
San Har Rõu Vas kaart
mämäma "mõmisema
Rõu kaart
mändama (männame) "<segama pudrutama
Kuu Hlj Jõh Kse Kei JMd Kod Äks Ksi Lai KJn Hls kaart
mängeldama "segama
Kuu kaart
männaseen
Kul Vig Mih Khn Aud KuuK kaart
männiseen
Kuu Rap Amb Lai kaart
mänseldämä "kloppima
Kuu kaart
märatsema (määratsema)
Kuu Lüg Jõh Khk Phl LNg Mär Kse Var Mih Tõs Khn Tor Koe Plt KJn Trv Puh San Krl Rõu Plv kaart
märdikarask "<mardisantidele küpsetatud
Hel Ran kaart
märestama "mäletsema
VNg Lüg Jõh kaart
märetsem(m)ä "mäletsema
Kuu Vai kaart
märgutte "märguse poolest
Muh kaart
märisemä "<mõmisema
Kuu Kam San Urv Krl Har Rõu kaart
märistama "<mõmisema
Ote Har Plv kaart
märisämmä "<mõmisema
Har Rõu Vas kaart
märkima (märkmä) "<mõtlema kavatsema
VNg Lüg Jõh Vai Jäm Khk Vll Pöi Muh Rei Rid Mar Mär Kse Han Mih Tõs Aud Tor Hää Ris Hag Juu Jür HJn JMd Koe Kad VJg Iis Trm Kod Lai Plt KJn Trv Hls Krk Puh Nõo Võn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lut kaart
märksä (märgäs märkse) "<arukas
Kod KJn Krl Har Rõu Plv Vas Se kaart
mäsara g "<lühikese
Lüg kaart
mässaitama "segama
IisR Iis kaart
mässal -e "segamini
Kaa Pöi Rid Mar kaart
mässi -s (mässes) "sassi(s)
Jäm Khk Kaa Vll Jaa Pöi Emm Käi Rei Phl Rid kaart
mässätüse pl "vigurid
Se kaart
mäts "<nätske tüse
Lüg Jäm Pöi Rei Kse Tõs KJn Rõu Lut kaart
mätserdama "mäkerdama
Koe Hel Räp kaart
mätska(s) "<niinesse mässitud võrgukivi
Trm Kod kaart
määling "<nöör taglases
Ris kaart
määlitsema (mälitsema) "mäletsema
Vig Var Tor Saa kaart
mögeldama (mökeldama) "<vaevaliselt sööma
Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Muh Mar JõeK Kad kaart
mögisema
Kuu VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Pöi Käi Mär Vig Han Tõs Aud Saa Hag Kos JMd VJg Sim Trm Lai Plt Pil KJn Trv Krk Puh Rõu Vas Räp kaart
mögistama "&mögisema
Kuu Sim Lai kaart
mögätsemma "mögama
Rõu kaart
möhitsema "möhitama
Mär kaart
mökerdama (mögerdama) "<vaevaliselt sööma
VNg Lüg Trm Lai Krk Ote kaart
mökitama (mögütämä) "<segaselt kõnelema mökutama
Kuu Lüg Jäm Mar Mär Kse Tõs Tor Hää Hag Juu JMd VJg Iis Trm Lai Plt KJn Trv Puh Ote Rõu kaart
mökitsema "mökitama
Muh Juu kaart
mölisema "<nutma
Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Khk Pha Vll Muh Rei Kul Mär Hää Hag Juu KuuK Amb Kad Sim Iis Trm Kod Lai Hls Krk Hel Har kaart
mölisteme (mölissämä) ma-inf "mölisema
Kod Hel kaart
mölisämmä "mölisema
Rõu kaart
möllümä "segunema
Rõu kaart
mölmä "segama
Har Rõu kaart
mömisema "mõmisema
VNg Lüg Jõh Vai Jäm Khk Rei Ris JJn Trm kaart
mömistam(m)a "<mõmisema
VNg Vai Jäm kaart
mönutsema "lärmama
Rei kaart
mörgama "<korisema
Lüg kaart
mörikas "toriseja
Jür kaart
mörisema
Jõe JõeK VMr Lai kaart
mörisämä "mörisema
Rõu kaart
möruma "<tormitsema
Jäm Amb Kad kaart
mööserteme ma-inf "paksult riietuma
Krk kaart
müde "<tüse
Kuu kaart
müdigäs "tüse
Kuu kaart
müdisema
Kuu VNg Lüg Vai Jäm Khk Muh Rei Mar Mär Kse Han Tõs Tor Hää Saa Ris Juu Koe VJg Iis Trm Kod Plt KJn Trv Puh Rõn Rõu kaart
müdisämmä "müdisema
Urv Rõu kaart
müdselema "hullama
Vas kaart
müdserkass "<mütsakas
Se kaart
müdsisem ma-inf "müdisema
Krk kaart
mügisema
Kuu Tõs Kei Juu KuuK KJn Trv Krk San Krl Räp Se kaart
mügisäm(m)ä "mügisema
Rõu Vas kaart
mühisema (mühesema mühüsema)
Kuu VNg Lüg Vai Jäm Khk Vll Pöi Muh Mar Mär Kse Tõs Hää Ris Hag Juu Kos JMd Koe VMr Kad Iis Trm Kod Äks Lai Plt KJn Trv Krk Puh Krl kaart
mühisämmä "mühisema
Har Rõu kaart
mükitsema "kratsima
Khk kaart
müksäükse g "müksatuse
Kuu kaart
mükämä "<mühisema
Räp kaart
müldüssen põlema "ummuksis
Ran kaart
mülisema "mulisema
Kse Iis Trv kaart
mülmä ma-inf "segama
Rõu kaart
mültsa maik "<kõrvalmaitse
Khk kaart
mültu viisi "<suitsedes põlema
Kam kaart
mümisema "<ümisema
Jäm Kse Tõs Ris JMd Koe Iis Kod KJn Trv Puh Krl kaart
mümissämä "&mümisema
Kod kaart
mümisämmä "<ümisema
Rõu kaart
mürgatama "käratsema
Iis kaart
mürgitämä "<pidutsema
Juu kaart
mürgüne (mürgine) "terasene
Trv San Urv Krl Rõu Plv Vas Se Lei kaart
mürisema
Kuu Lüg Jõh Vai Jäm Khk Vll Muh Emm Rei Mar Mär Kse Mih Tõs Khn Tor Hää Ris Hag Koe VMr VJg Sim Iis Trm Kod Plt KJn Trv Hls Puh San Urv Krl Plv Räp Se Lei kaart
mürislese pl 3 p "<müristama
Lut kaart
mürisämä "mürisema
Kan Urv Har Rõu kaart
mürkel (murkel) "<seen
Kuu Jäm Khk KuuK Amb VMr VJg IisK kaart
mürrüdäd sg 2 p "lased rikneda
Kuu kaart
müruma "tülitsema
Pee kaart
müsalema "müselema
Mär kaart
müselema
Krj Pha Vig Lih Kse Var Tõs PJg Tor Juu JMd Trm Kod KJn Trv Hls Krk Puh Rõu Vas kaart
müsseldama "<tõuklema
Kse Sim kaart
müsses "tusane
Käi kaart
müssö "kobarasse
Se kaart
mütserdama "<salaja tegema
VJg kaart
mütsjäd pl "mütsitaolised
Kod kaart
mütsähhütmä "<nutsakusse keerama
Vas kaart
müürissepp (müürisepp)
VNg IisR Vai Jäm Khk Muh Emm Käi Phl Vig Kse Tõs Aud Hää Saa Ris Juu Kos JMd Kad Trm Lai Plt KJn SJn Trv Pst Hls Krk Ote kaart
müürnik "müürsepp
Räp kaart
müürsepp
Trm Kod Hel Har Rõu Vas Räp Se Lei kaart
müüser (müüsler mürsli müürse mööser mörsel mörsri)
VNg Jõh Vai Muh Phl Mar Mär Var Hää Ris Plt Krk Krl Har Plv kaart
müüskämä "<segi ajama
Kuu kaart
naabruses iness (n naabrus)
Vai Jäm Khk Vll Kse Tõs Tor Hää Ris Kei Juu Koe Iis Plt KJn Trv Puh Krl kaart
naadala "<lapsekuub
VNg kaart
naaritsema (naritsema) "palmima
Muh Kse Han Var Tõs Khn Aud PJg kaart
nabakiik "karussell
Kuu kaart
nabavars (nava-) "<nabaväät eseme osa
Hlj VNg Lüg Jõh Vai Ans Khk Muh Käi Mar Kse Tõs PJg Tor Hää Saa Ris Kei Juu Koe VJg Sim Kod Ksi Plt Trv Hls Krk Hel Ran Nõo San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Se Lei kaart
nabisema
Kse Tõs kaart
nabritseme ma-inf "näppama
Hel kaart
naburas -se "krussi(s)
Khk kaart
naburisse "krussi
Aud kaart
nadisema "<nagisema
Lüg Khk Muh Mar kaart
nadisemad pl "viletsamad
Lai kaart
naelatuos "<sepatööriist
IisR kaart
naelestuol (naulas-) "<sepatööriist
Kad kaart
naeltoos "<sepatööriist
Han Var PJg Nis Juu Ote Rõu kaart
naesene (naasenõ) "<abielus
Kod Räp kaart
naestesoostrad pl "punased sõstrad
Tõs kaart
nagaperse "<röövik
Jäm kaart
nagerdamma "<nakitsema
VNg kaart
nagermannid pl "poisikesed
Vai kaart
nagi "<võrgukuivatamise puud
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Vai Khk Mus Kaa Vll Muh Emm Rei Rid Mär Tõs Vän Tor Hää Ris Kei Juu JõeK JMd Koe Iis Trm Äks Lai KJn Trv Hls Krk Puh Nõo Kam Rõu Plv kaart
nagisam(m)a "nagisema
Trv Har kaart
nagisema
Kuu Hlj VNg Lüg IisR Vai Jäm Khk Kaa Vll Pöi Muh Mär Tõs Tor Hää Ris Hag Juu Jür KuuK JMd JJn Koe VJg Iis Trm Kod Plt KJn Trv Hls Puh Plv kaart
nahatumma "<vorsti küpsetamisel
Har kaart
nahisam(m)a "nahisema
Trv Rõu Vas kaart
nahisema
Kuu Lüg Jäm Khk Muh Mär Kse Tõs Tor Iis Kod KJn Puh San Krl Har Plv Räp Se kaart
nahkamiisi "aeglaselt
Kod kaart
nahkrauad pl "<jääl käimiseks
Rid Mar kaart
nahksepp "parkal
Kod Nõo kaart
nahkum (nahkom) "<semu
Lüg Kos kaart
naiselik (naasõlik)
Lüg Vai Jäm Khk Hää JMd Plt Trv Krl kaart
naiselikuld "&naiselik
Lüg kaart
naiseline (naaselõni) "<abielus
Kuu Vai Plt Trv Krk Puh Krl Vas Se Lut kaart
naisik "<vallasema
Hlj VNg Lüg Jõh Vai Kad kaart
naistenõges (pl -nõeksed) "<taim
Sim IisK kaart
naitama "kohitsema
Kuu Vai kaart
nakitsema
Kuu VNg Vai Jäm Khk Kaa Pha Vll Pöi Muh Rei Mar Mär Kse Han Var Tõs Aud PJg Tor Hää Ris Juu JMd JJn Koe VJg Iis Trm Plt Hls Puh Rõu kaart
nakse "natuke
HJn kaart
nalsess "<naljalt
Kod kaart
napitseb sg 3 p "<nakitseb
Jäm kaart
narepuur "<sepatööriist
Var kaart
nariseme ma-inf "norskama
Hls Krk kaart
narits "<okaspäitsed
Kod kaart
naritsus "<juuksepalmik
Muh kaart
narmakatse pl "narmalised
Võn kaart
narmlikatsõ pl "<narmalised
Urv kaart
nart "<puu palgi veeretamiseks
Har kaart
naselema "näselema
Kuu kaart
nasiseme ma-inf
Hls Krk kaart
nasistama "&nasisema
Saa kaart
naskama "nohisema
Lüg kaart
nassid pl "<sääsed
Kos kaart
natakse "natuke
Lei kaart
natist kinni "<juuksetukast kinni
Emm Kul Kir Kei Lai kaart
natsakas "<tüse
Khk kaart
naulida impers "naelutatakse
Kuu kaart
neeletsed pl "<neelud
Muh kaart
neelitsema "ahnitsema
Han kaart
neelusklõmõ (neelüsklemä) ma-inf "ahnitsema
San Urv kaart
neelustama (niilustama) "<ahnitsema
Khk KJn Trv Krk Puh kaart
neerustama "<ahnitsema
Han kaart
neetsused pl (pl p neitsusi) "niisugused
LNg Rid Mar kaart
neidise (näidise) pl "neiud
Krk kaart
neildä (neilda) "sedapidi
Har kaart
neisagadsõ pl "niisugused
Lei kaart
neitsugust pl (pl p neitsuguseid) "niisugused
LNg Rid Kul Juu kaart
neljasse "neljapäev
Jäm Kär Mus Kaa Pha Emm Käi Rei Phl kaart
neljassene (neljassane neljassune) "neljapäev
Jäm Ans Khk kaart
neläkese "neljakesi
Urv Har Rõu Plv Se kaart
neotsed pl "&neotama
Muh kaart
nepse (nipse) "niiske
Jäm Mus Kaa Krj Pöi Emm Käi Rei Phl kaart
nepser "kupuraud
Khk kaart
nesse "niiske
Urv Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
nesse "niisugune
Kod kaart
nibikas "poisikese peenis
Lüg kaart
nibikinnar "<kiire käimisega
Muh kaart
nibisemä "nabisema
Kod kaart
nibritsema "nokitsema
Hel Ote Räp kaart
nidisema "<deskr
VNg kaart
nidistama "<nokitsema
Lüg Vai Khk kaart
nigisema
VNg Lüg Vai Muh Mär Tõs Jür Koe VJg Iis Trm Kod Ksi Trv Puh Rõu Se kaart
nigotsemma "luksuma
Kan kaart
nigritsemä "nokitsema
Urv Vas kaart
nigritsämmä "nokitsema
Urv kaart
nihisemä "<nohisema
Kuu kaart
nihistäb sg 3 p "<nohiseb
Kuu kaart
nihkitsämise g "nokitsemise
Urv kaart
nihu "lohisedes
Ran Nõo Kam kaart
nihused (nihuksed niussed nihosed) pl "niuded
Kuu Hlj VNg Jõh Vai Khk Emm KuuK Kad Trm Kod MMg Pal Äks Lai kaart
niidsene "&niids
Vas Räp kaart
niieark "<niite tegemiseks
Khk Emm Aud Hää KJn kaart
niiejalad pl "<niite tegemiseks
Lih Tõs Juu Ann kaart
niielaud "<niite valmistamiseks
Lüg Jäm Phl Ris Juu VMr Pal Plt kaart
niiepealsed (-päälised) pl "<kangaspuude osa
Lüg Khk Mar Mär Tõs Juu Amb Koe kaart
niieraam "<niite valmistamiseks
VNg Lüg IisR Kod kaart
niieroop "<niite valmistamiseks
VNg Khk Muh Mar Mär Tõs Aud Tor Hää Ris Juu Koe VJg Trm Plt KJn kaart
niipalluk(e)se "niipalju
Amb Kam kaart
niisamasesti "niisamuti
KJn kaart
niisane (niisene) "&niisk
Vai Jäm Khk Vll Muh Kse Iis Trm Kod Plt KJn Trv Hls Krl Har Rõu Plv Vas kaart
niisised pl "niisugused
Jõh kaart
niisutse g "niisutuse
Krk kaart
niitele "<rase
Nõo kaart
niitsmeark "<niite tegemiseks
Krk kaart
niitsmejalg "<niite tegemiseks
Krk kaart
niivõrrak(e)se "niivõrd
Nõo Kam Rõu kaart
nika-nakasilla "<mõistatuses
Kuu kaart
nikassuselõng (nigastuslang) "<nikastuse arstimiseks
Kuu Kod kaart
nikatse- (nikatsi-) "nikastuse-
Tõs Aud Tor Hls kaart
nikatsuselõng "<nikastuse arstimiseks
Kod kaart
nikerdama "<nokitsema
Jõe Kuu VNg Lüg Vai Jäm Khk Pha Vll Pöi Muh Käi Mar Mär Kse Han Tõs Aud Tor Hää Ris Juu JõeK JMd Koe Kad VJg Iis Trm Lai Plt KJn Vil San Krl Har Rõu Räp kaart
nikerdis "<väikene ese olend
Mar Juu kaart
nikerduslang "<nikastuse arstimiseks
Puh kaart
nikertsesõna (nikerduse-) "<nikastuse arstimiseks
Krk Ran kaart
nikitsama "nikitsema
Kod Trv Vas kaart
nikitsema
Jäm Muh Mar Mär Koe Iis Kod Krl Rõu Plv kaart
niks (kniks) "<teretamisel
Lüg IisR Jäm Vll Tor Juu Trm Kod Hls Nõo Har Rõu Räp kaart
nikutised (nikutest) pl "<kangaspuude osa
Kse Juu kaart
nilbahanu nud-part "<libisenud
Lut kaart
nilbitseb sg 3 p "pudistab (rääkimisel)
Khk kaart
nilbuma "<libisema
Ran Puh Ote Krl Rõu kaart
nilgesse "marraskile
Vil kaart
nilgudi "poisikese peenis
Kuu kaart
nilgudised pl "<ripatsid
Jäm kaart
nilvõskõllõma "libisema
Rõu Se kaart
nimeldäsä (nimeldese) "nime poolest
Kuu Phl kaart
nimese (nimesi) pl "nimmed
Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
nimestüse pl "nimmed
Lei kaart
nimetisesõrm "nimetissõrm
Hag Juu Koe kaart
nimetsemargus "<sõrme nimetus
Hls kaart
nimetserohi "<taim
Tõs Aud kaart
nimetsimats (nimet(e)semats) "<sõrme nimetus
Muh Vig Kse Mih Vän Hää Hag Juu JõeK Pee VJg Sim Kod Ksi Plt Pil KJn SJn Trv Pst Hls Krk Hel kaart
nimetsisõrm (nimetsesõrm) "<sõrme nimetus
Muh Mar Mär Var Tõs PJg Tor Hää Saa Juu Plt KJn Trv Krk kaart
nimetusemats "<sõrme nimetus
Lüg Jõh Iis Kod kaart
nimetusesõrm (nimetüsesõrm) "<sõrme nimetus
Jõh Kod Kam kaart
nimidosesörm "<sõrme nimetus
Phl kaart
nimitsen(n)u nud-part "nimetanud
Kan Krl kaart
nimitsesõrm "<sõrme nimetus
Har kaart
ninnetämmä "õitsema
Har kaart
ninuma "<rase olema
Emm kaart
nipak(as) "väike ese
Muh Kse Kam kaart
nipats "väike olend ese
Ran Rõn kaart
nipin "<väike ese
Rõu kaart
nipitsema "näpitsema
Jõh Jäm Muh Iis Trv Puh Rõu Räp Se kaart
nipitsämä "näpitsema
Rõu kaart
niplus "<sisselõige pastla ninas
Muh kaart
niplusekott "käsitöökott
Muh kaart
nipp-näpi töö "<nokitsemise töö
Vai Kod kaart
nirama (nirrama nirahama) "nurisema
Krk Rõu Se Lut kaart
nirgitsema "<sörkima piiluma
Pha Muh Phl LNg Kul kaart
nirguma "irisema
Mär kaart
niri "viriseja
Urv Krl Se kaart
nirinik "viriseja
Kod kaart
niri-näruja "viriseja
Jäm Krj kaart
nirisema "<virisema
Kuu VNg Lüg IisR Vai Khk Pha Vll Muh Rei Phl Mär Vig Kse Han Var Tõs Aud PJg Vän Hää Ris Juu Jür JMd Koe Kad VJg Iis Trm Kod Ksi Lai Plt KJn Trv Pst Krk Hel Ran Nõo San Urv Krl Rõu Vas Se kaart
nirisämä "nirisema
Kõp Trv Har Rõu Vas kaart
niseldum(m)a (nisõldomma) "nikastuma
Võn Kan Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
niselmunahk "marrasnahk
Võn kaart
niserdama "<nikastama
Trv Pst Hls Krk Puh Nõo TMr Võn Kam Ote Rõn San Luk Krl Lut kaart
niserduma "nikastuma
Urv Krl Räp kaart
niserdus (niserdüss) "nikastus
Nõo Kam San Krl kaart
niserdusslang "<nikastuse arstimiseks
Nõo kaart
niserts "<korts
Krk kaart
niseruss "<korts
Krk kaart
nissi "kortsunud ese
Kad kaart
nisäseen "<seen
Kod kaart
nitse (ni(i)tsme(d) nitset) pl (sg nidse nitse) "niied
Saa Trv Hls Krk Ran Puh Nõo TMr Võn Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
nitsekabla pl (niitsme-) "niienöörid
Trv Krk Ran Se kaart
nitselaud (niitsme-) "<niite valmistamiseks
Krk Rõu Se Lut kaart
nitseline "niieline
Ran Plv kaart
nitsenõva "niiepink
Se kaart
nitsepuu (niitsme-) "<kangaspuude osa
Krk Võn Rõu Vas Lut kaart
nitseroop (niitsme-) "<niite valmistamiseks
Hls Krk Hel Puh Kam Plv kaart
nitsesilm "niiesilm
Ran Kam kaart
nitsevarb (niitsme-) "niievarb
Trv Hls Krk Ran Võn San Har Rõu Vas Se kaart
noakseldama "nääklema
Pöi kaart
nobeldama "<näpitsema
Lüg Jõh kaart
nobritsõmma "nokitsema
Räp kaart
nohinik "nohiseja
Kod kaart
nohisama "nohisema
Trv Rõu kaart
nohisema "<kohisema
Kuu VNg Lüg Jõh IisR Vai Khk Vll Muh Rei Mar Mär Kse Tõs PJg Tor Hää Ris Kei Juu Amb JMd Koe Kad VJg Sim Iis Trm Kod Ksi Lai Plt KJn Trv Hls Puh Võn San Krl Plv kaart
nohkama "<nurisema
Krk kaart
nohke "selline
Var kaart
nohkitsama "<nokitsema
Urv kaart
nohkutama "nokitsema
Urv Rõu kaart
noi "setvertnoi
Lüg Rei Khn kaart
nokerdama "<nokitsema
Lüg Vai Juu Jür Kad Sim Trm Plt Krk kaart
nokitsama "nokitsema
Kod Trv Nõo Urv Vas kaart
nokitsema
Lüg Jõh IisR Vai Jäm Khk Vll Pöi Muh Rei LNg Kul Tõs Aud Tor Saa Ris Juu JõeK JMd Ann Tür Koe Rak Sim Iis Trm Pal Äks Plt KJn SJn Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr San Krl Rõu Plv Vas Räp kaart
noklema "<näkitsema
Vai Kod kaart
noksa -s "pahuksis(se)
Han kaart
nokseldama "<norima
Jäm Jaa kaart
noku (nogo) "poisikese peenis
Kuu Jõh Rei Kir Kad Plt kaart
nokussen "<tukkumas
Ran kaart
nomisema "pomisema
Khk Pha Pöi Rei Mar kaart
noodaselts
Muh Tõs Khn Trm Kod Ran kaart
noodavada "noodaselts
Pöi Käi kaart
noodavinn "<nooda vedamiseks jääl
Jõe Kuu Ris kaart
noodi pl "(päikese)rõngad
Se kaart
noodid pl "<välimised kapsalehed
Trm kaart
no(o)gipuder "<matusetoit
Muh Phl kaart
nookseldama "kriipseldama
Han kaart
noolekivi "piksekivi
Lüg Jäm Muh kaart
noolilt "otse
Krk kaart
nooluma "<ahnitsema
Saa kaart
noolus "<ahnitseja
Hää kaart
noomitsema "noomima
Trv kaart
nooper "seksikas mees
Krk kaart
noos "<kõver puu nooda sättimiseks
Pöi Emm Käi kaart
nooseldama "<nuhkima
Hel Ran Nõo Urv Räp kaart
noosikas "<ahnitseja
Hel Võn kaart
noosma "<ahnitsema
Hel kaart
noostal(l) (noostli) "<seadeldis hobuse rautamiseks
Lüg Jõh Juu Jür Lai Pil KJn Urv kaart
nootsuma "<häälitsema
Han kaart
nopisse pl "nopped
Ote kaart
norgulesed pl "lapulised
Pöi kaart
norisama "norisema
Trv Ote Vas kaart
norisema
Kuu VNg Lüg Jõh Vai Jäm Khk Pha Vll Muh Rei Mar Mär Kse Han Tõs PJg Tor Hää Kei Juu JMd Koe Kad VJg Iis Trm Kod Ksi Plt KJn Hls Krk Puh Nõo San Krl Rõu Plv kaart
norsotaja "kohmitseja
Lüg kaart
noselda sg 3 p "nosib
VNg kaart
nosima "<kohmitsema
Kuu Hlj VNg Lüg Jõh Vai Jäm Khk Kaa Pha Vll Muh Rei Mär Vig Kse Han Var Mih Tõs Aud PJg Tor Hää Ris Juu JõeK JMd Koe Kad Rak VJg Iis Trm Kod Lai Plt Pil KJn Trv Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Kam San Kan Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se kaart
nosisama "nosisema
Trv Urv kaart
nosisema
Muh Mär Kse Tõs Aud PJg Tor Hää Ris Juu Iis Trm Plt KJn Trv Hls Krk Hel Puh Krl Rõu kaart
noskatama "<nokitsema
Räp kaart
noskeldam(m)a "<nokitsema
Lüg kaart
noskerdama "<nokitsema
Jõh kaart
nospeldämä "<sekeldama
Nõo kaart
nosselka (naselka silka nosselga(s)) "kanderaam
Jõh Vai Pöi Vig Khn Võn Ote Vas Räp Se Lut kaart
nudritsamma "<kõpitsema
Har kaart
nudrutsema "<armatsema
Khk kaart
nugid pl "lapulised
Rid kaart
nugilesed pl "kontvõõrad
LNg kaart
nugrilesed pl "kontvõõrad
Emm kaart
nugulaised pl "nõgesed
Vai kaart
nuhisama "nohisema
Har Rõu Vas kaart
nuhisema "kohisema nohisema
Jäm Ans Muh Iis Se kaart
nuhkama "<nurisema
Krk kaart
nukerdama "<hõõruma nokitsema
Jäm Khk Kaa Pha Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Phl LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kse Han PJg Hää Saa HMd Nis Kei Kos KuuK Trm Kod KJn kaart
nukinuris -se "riius riidu
Emm Käi kaart
nukits "okaspäitsed
JõeK kaart
nukitsema "<nokitsema
Hlj Jäm Khk Kaa Vll Pöi Muh Rid Mär Kse Han Tõs Aud Hää Saa Ris Juu VJg Sim Iis KJn Hel San Räp kaart
nukki -s "tülis(se)
Pöi Muh kaart
nunu "<väike olend ese
Hlj Ksi Lai KJn Pst kaart
nuodaseur "noodaselts
Kuu kaart
nupilammas "väiksekõrvaline lammas
Mar kaart
nurak(as) "nuriseja
Tõs Tor Hää kaart
nurama (nurrama) "<nurisema
Kuu Vai Kse Var Tõs Khn Tor Hag JMd Trm Kod MMg Plt Pil KJn Vil Trv Pst Hls Krk Hel Ran Võn Rõu Plv Se kaart
nuratama "<nurisema
Puh Har kaart
nuredlema "<tülitsema
Muh kaart
nurelema "<tülitsema
Kse Koe Krl kaart
nurg "nurisemine
Kod kaart
nurgama "<nurisema
Kod Rõu kaart
nurgeldamised pl "askeldamised
Jäm kaart
nurgilesed (nurgelesed) pl "kontvõõrad
Emm Phl kaart
nurgitsema "nuhkima
Vai Khk Phl KJn Krl Rõu kaart
nurilik "nuriseja
Vig kaart
nurisama "nurisema
Vil Trv Kam Urv Har Vas kaart
nurisema "nurruma
VNg Lüg Vai Tõs Ris Hag Juu Trm Kod Lai Plt KJn Hel Kam Krl kaart
nurisema
Kuu VNg Lüg Vai Jäm Khk Vll Muh Rei Mar Mär Vig Kse Tõs Tor Hää Ris Hag Juu JõeK JMd Pee Koe VJg Iis Trm Kod Äks Plt KJn Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Kam San Krl Rõu Plv Räp Se kaart
nurisemi(i)si "nurisedes
Vai Kod kaart
nuristi "nuriseja
Kuu VNg Pal kaart
nuselema "<sugutama
Krk kaart
nuusmakott "<viga võrgu parandamisel
Kuu kaart
nuõtõs "noodaselts
Khn kaart
nõeles "nõelutav ese
Han kaart
nões (pl nõeksed) "nõges
Juu Kos Jür HJn JõeK Amb JMd Koe VMr Kad Rak VJg Sim kaart
nõkitsama "<nokitsema
Kod kaart
nõkitsema "<nokitsema
Khn Plt kaart
nõkse "luks
Mar kaart
nõleb sg 3 p "<ilatseb
Pöi kaart
nõlv (nõlu) "<serv
Hää Juu Trv Hls Krk Ran Puh Kam Ote Rõn Krl Har Rõu Vas Se kaart
nõmisõmma "mõmisema
Plv kaart
nõmmenupud pl "<seen
Kod kaart
nõmmeseen (nummesien) "<seen
Kuu Lüg Tõs Aud Hää KuuK Amb Kod Hls kaart
nõmmik "<seen
Var Hää kaart
nõodõspael "<kalapüüsel
Khn kaart
nõoksed pl
LNg Vig kaart
nõrahama "nõrisema
Lut kaart
nõrama "nõrisema
Kod Rõu kaart
nõrded pl (sg nõrre) "<nõrgumise saadus
Muh Kse kaart
nõrema "<jorisema
HMd Kei kaart
nõretses iness "nõres
Muh kaart
nõretsess transl "&nõre
Krk kaart
nõrgatusehaigus "minestus
Har kaart
nõrisama "nõrisema
Trv Har Rõu Vas kaart
nõrisema
Lüg Jäm Khk Vll Muh Emm Mar Mär Kse Khn Hää Juu JJn Kod Plt KJn Krk Puh San Krl Har Rõu Plv Se kaart
nõsema "tõusma
San Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut Kra kaart
nõstatus (nõstetus) "<juuretis jalase kumerus
Hel Ote Kan Krl Plv Se kaart
nõstse pl (sg nõstas) "rõuged
Krk kaart
nõsõng "(päikese)tõus ida
Urv Har Rõu Plv Vas Se kaart
nõudma (noudma nöudama) "<püüseid tühjendama
Kuu Hlj VNg Lüg Jõh Vai Jäm Khk Kär Mus Pha Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Rid Mar Mär Vig Lih Kse Var Mih Tõs Khn Aud PJg Vän Tor Hää Ris HMd Juu Jür Amb JMd JJn Ann Pee Koe VJg Iis Trm Kod MMg Pal Äks Ksi Plt KJn SJn Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Võn Ote Rõn San Luk Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se kaart
nõustada da-inf "muretseda
Pee Koe kaart
nõutlema (nõotõllõma) "<muretsema
Kaa Ris Har Rõu kaart
nõõlpuu "<jalase painutamiseks
Kam kaart
nõõlupuu "semmipuu
Rõu kaart
nõõlus "semmipuu
Rõu kaart
näbarik "<vilets ese
Muh Plt kaart
näbrätsess transl "&näber
Krk kaart
nädsel -e "<katki
Hel Ran kaart
nädselemä "näselema
Vas kaart
nägerik "<vilets ese
IisR VJg kaart
nägisema "nagisema
Jäm Khk Muh Emm Käi Rei Kse Tor Koe VJg Trm kaart
nähkitsämmä "näkitsema
Urv kaart
näidu g "<näitamise
Pha Muh Phl kaart
näikse (näisse nähikse näis näüss)
Jõe Khk Kaa Muh LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Lih Tõs Khn PJg Ris Kei Juu Ann Iis Kod Plt Pil KJn Krk Nõo TMr Kam Ote Rõn Kan Krl Har Rõu Plv Se kaart
näikseb pr (imperf näikses) "näikse
Khn kaart
näiosse "näikse
Kod kaart
näitse (näüdse) "läitus
Hls Krk kaart
näkats "<väike ese olend
Trm Plt Räp kaart
näkerdama "nokitsema
Hlj Khk Kaa JJn kaart
näkisamma "nagisema
Rõu kaart
näkitsema
Jäm Khk Vll Pöi Muh Rei Mar Mär Tor Hää Ris Iis Lai KJn Trv Krk Nõo San Kan Krl kaart
näkitsämä "näkitsema
Kod kaart
näks "<väike ese täks
Jäm Ans Khk Kaa Pöi Muh Emm Rei Phl Mar Hää Ris Kei Koe Kad VJg Iis Kod KJn Hls Krk Ran Puh Kan Plv Räp kaart
nälgitsema "<halvasti lõikama
Khk kaart
nälgusi "puuduse pärast
Nõo kaart
näljaselt (nällätseld)
Ans Muh Kõp Ran Rõu kaart
nälätsehe "näljaselt
Vas Se kaart
nämima "<mõmisema
Kse KJn kaart
nämisema "<mõmisema
Han Ris Kod KJn Nõo kaart
nämistama "<mõmisema
Han kaart
nämistis "<mõmiseja
Han kaart
nämmi laskma "mõmisema
Krk kaart
nämmitsema "<pudrutama
Khk Mär kaart
näpistama "<kohitsema
Kuu VNg Lüg IisR Vai Jäm Khk Vll Muh Rei Phl Mar Mär Lih Kse Tõs Khn Aud PJg Vän Tor Hää Saa Ris Kei Juu HJn JMd Tür Koe VMr VJg Sim Iis Trm Kod Lai Plt KJn Trv Hls Krk Ran Puh Nõo Kam Ote Rõn San Kan Krl Har Rõu Plv Vas kaart
näpitsema
Plt Krk Hel Räp Se kaart
näpped (näppe(se)) pl
Hlj VNg Vai Phl Mar Mär Lih Var Khn Aud PJg Hää Ris Juu JJn VMr Kad Kod Lai Plt KJn Trv Krk kaart
näputsema "<näppima
KJn kaart
näpuviluss (näpivilust näpuviluse) "ajaviiteks
Var Trm Kod Hel kaart
närakil "lagunemisel
Phl kaart
närbitsema "närvalt sööma
Lei kaart
närdsõtohe "näruselt
Se kaart
näre (närä) "<noor kuusk kuusetihnik
Hlj VNg Lüg Jõh Kos VJg IisK Iis Trm Lai kaart
näretämä "mäletsema
Lei kaart
näretüss "mäletsemine
Lei kaart
närgitsema "<halvasti lõikama
Khk kaart
näri (närh) "<nuriseja
Räp Se kaart
närik "iriseja
Kod kaart
närisama "<irisema
Trv Har Rõu Vas kaart
närisema "<irisema
Khk Hää Krk Ran Puh Nõo San Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se kaart
närisk "iriseja
Puh Rõn kaart
näristämä "<nurisema
KJn Krl Plv kaart
närmak(as) "näruselt rõivastatu(d)
Trm Lai Krk kaart
närotsõhe "näruselt
Vas kaart
närrämä (närämä) "urisema
Vas Se kaart
närukille "hooletuses
Kod kaart
näruma "tülitsema
Hls kaart
näruselt
Tõs kaart
närähhämä "urisema
Vas kaart
närähüss "urisemine
Rõu kaart
näräsk "nuriseja
Rõu kaart
näsarik (näserik) "<jändrik
VNg Jõh IisR Vai Amb Iis Trv Hls kaart
näselema
Vai Muh Kse Kod KJn Trv Hel Ran Puh Võn Kam Ote San Plv Vas Räp kaart
näserteme ma-inf "<murduma
Krk kaart
näsertus "<murdumine
Krk kaart
nätse "nätske
Var Hää Saa Vil Trv Pst Hls Krk Nõo Rõn Urv kaart
nätseline "<niiskevõitu
Trv Krk kaart
nätselm(u) (nädselmo) "<taim
Võn Kan Har Vas Räp Se kaart
nätselm(u)hain (nädselmä-) "<taim
Võn Kan Har Plv kaart
nätsermu (nädserm) "<taim
Kam Kan Vas Se kaart
nätserm(u)hain (nädserme-) "<taim
Kam Kan Rõu Vas Se Lut kaart
nätusest elat "<mälestusest (saadik)
Hls Krk kaart
nääl "<naiseõde
Kuu VNg Lüg Jõh Vai Iis Pal Ksi Plt KJn Trv Pst Hls Hel TMr kaart
näälmees (näälämies) "naisevend
VNg Lüg Jõh Vai Iis Ksi Plt KJn Pst Hel TMr kaart
näämik "<igapäevane riietusese
VNg kaart
näämäkas (näimakas) "<vilets riietusese
Lüg kaart
näärikingissepp "õlgedest mänguasi
Nis kaart
nöbisemä "<deskr
Kod kaart
nödisema "nutma
Mar kaart
nögi "kulunud ese
Lai kaart
nögima "<aeglaselt midagi tegema
Kse Han Rak Lai Rõu kaart
nökerdama "<nokitsema kohmerdama
Mar Han Juu JJn kaart
nökerdis "kohmitseja
Han kaart
nökitsema "nokitsema
Hls Puh Nõo kaart
nölütämä "lühikeseks lõikama
Kuu kaart
nönnitama "<seisma
Koe kaart
nörgitsema "<nokitsema
Khk Muh kaart
nörisema "lurisema
Jõh kaart
nörtseb sg 3 p "<kukub
Jäm kaart
nöserik "loid
IisR kaart
nööbitsem(m)a "<peksma
Nõo Plv Vas kaart
nöölas (g nööltse nõeletse) "<nõel
Khk Muh Emm Käi Rei Phl kaart
nöörilt (nöörild) "otse
Krk Nõo kaart
nööritsema "nööri valmistama
Pöi kaart
nühkejalg "<kingsepa tööriist
Vai kaart
nühksem(m)ä "<kergelt nühkima
Rõu Plv Vas Räp Se kaart
nühkü "<libisedes
Rõu kaart
nühritsema (nöhritsõmõ nührütsemä) "nürima
Hel Krl Rõu kaart
nükerdama "<nokitsema
Pöi JJn kaart
nükitsema "<nühkima
Khk Kaa Muh Emm kaart
nüksib sg 3 p "<nokitseb
Vll kaart
nürgitsema "sörkima
Jäm Khk Mus kaart
nürik "<nüri ese
Vai Trm Kod Krk kaart
nürisemä "nurisema
Krl Lei kaart
nüräsk "nuriseja
Urv kaart
obapuu "<jalase painutamiseks
Kod kaart
obesekumel (uobõsõkumõln) "<taim
Krk Lei kaart
obesekuselill (obuse-) "<taim
SJn Hls Krk kaart
obeseudar (obuse-) "<seen
Tor Kod Hls kaart
obosetuss "ämmatoss
Mar kaart
oboseurm "<taim
Vig kaart
obosis iness "hobusekarjas
Vai Mih kaart
obosnikka (ovosnikka) "hobusekarjus
Vai kaart
obulene "hobusekarjus
Aud kaart
hobu-maitsed pl "<taim
Kuu Kad kaart
oburine (oburene) "hobusekarjus
Kuu Aud kaart
obuse-apikas "hapuoblikas
Pöi kaart
obusekiil "<putukas
Jäm Kaa Tor JMd Trm Äks kaart
obusekuseoblikas "<taim
Vll VMr kaart
obuseoblik(as) "<taim
IisR Jäm Khk Krj VMr Trm kaart
obusesipelgas "<sipelgas
LNg Mar Kse Aud Pär kaart
obusetubak "<taim
Emm kaart
obuseviga "<lastehaigus
Jäm Ans Käi kaart
obutäkk "sääse vastne
Kuu kaart
hodisema "patrama
Kuu kaart
oduma "ootama varitsema
Jäm Pöi Muh Han Khn Trv kaart
odurits "jääl käimise kepp
Võn Räp kaart
ogisema "ähkima
Iis kaart
ohemused pl "oimud
Rak kaart
ohmeldes des-inf "<külluses (võtta)
Khk kaart
ohukõsõlt (ohkõsõlt) "õhukeselt
Rõu Räp kaart
oide "<ritv jääalusel püügil
Tõs Khn Aud kaart
oigukaisest "õhukeselt
Vai kaart
oiguma "masseerima
VNg kaart
oimama "aeglaselt liikuma
KJn Ran kaart
oimerdama "<aeglaselt tegutsema
Han Khn PJg Hää Kod Plt kaart
oimitsema "<liigutma
Khk Juu kaart
(h)oimus (ill oemusse oimusside in oimuksis oimussõn hoimussih all oimussilõ) "<uimane olek
Trm Kod Pal Äks Lai Hel Ote Rõn Urv Har Rõu Plv Vas kaart
oimutsed pl "<kaunistus jaki küljel
Hää kaart
oisused pl "isane (tall)
Khk kaart
oiuse g "<rumala
Mus kaart
ojatsed pl "konnad
PJg kaart
okaspiid pl "okaspäitsed
Khk kaart
okaspäitsed (õkkas-) pl
Jõe Jõh Rid Vig Ris kaart
okse (õkse ossõ) "<kasemahla pära
Kuu Lüg Jõh IisR Jäm Ans Khk Kaa Vll Jaa Pöi Muh Käi Rei Phl Mar Kul Mär Kse Mih Tõs Aud PJg Vän Tor Hää Ris Nis Kei Juu HJn Amb JMd JJn Tür Koe Kad VJg Sim Iis Trm Kod Ksi Lai Plt KJn Trv Krk Ran Puh San Urv Krl Har Rõu Plv Vas kaart
okseline (õkseline ossõline) "okslik
Muh Amb Pee Kod Ran Plv kaart
oksendama (õksendamma ossõndama) "<sogast mahla välja ajama (kask)
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Rid Mar Kul Mär Vig Kir Lih Mih Tõs Khn Aud Vän Tor Hää Ris HMd Nis Kei Juu HJn JõeK Amb JMd Koe Kad VJg Sim Iis Trm Kod MMg Ksi Lai Plt KJn Trv Krk Hel Ran Puh Nõo TMr San Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
oksendus (õksendus ossõnduss)
Kuu VNg Lüg IisR Jäm Khk Kse Var Tõs Koe VJg Sim Iis Kod Plt KJn Trv Ran Puh Ote Urv Krl Rõu Plv kaart
oksenutama "oksele ajama
Kuu kaart
olemine (õlemine) "<iseloom
Kuu VNg Lüg Jäm Khk Mus Kaa Vll Jaa Pöi Muh Käi Rid Mar Mär Vig Var Tõs Hää Ris Kei Hag Juu Kos JõeK KuuK VMr Sim Kod Ksi Plt Ran Urv Har Vas Räp Se kaart
olev "vorstitegemise võru
Var kaart
olevil "(tuule) võimuses
Muh kaart
holisama "sulisema
Har kaart
holisema (holisõma) "lärmama lobisema
Kuu Lut kaart
hollama "hoolitsema
Kuu kaart
oma (õma uma) "<pl sugulased talu pere
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Khk Mus Kaa Krj Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Rid Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud PJg Vän Tor Hää Saa Ris HMd Nis Kei Hag Juu Kos Jür HJn JõeK KuuK Amb JMd JJn Ann Tür Pai Pee Koe VMr Kad Rak VJg Sim Iis Trm Kod MMg Pal Äks Ksi Lai Plt Pil KJn SJn Vil Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Võn Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut Kra kaart
omaksed (omased õmaksed omatse(d) umadsõ) pl (sg omas omane um(m)anõ)
Kuu VNg Lüg Jõh Vai Jäm Khk Kaa Pha Vll Pöi Muh Rei LNg Mar Kul Mär Vig Kir Kse Mih Tõs Pär PJg Tor Hää Saa Ris Juu Kos JõeK JMd JJn Tür Pee Koe VMr Kad VJg Iis Trm Kod Pal Äks Lai Plt KJn Trv Hls Krk Ran Puh Nõo Kam Ote San Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei kaart
omapasikses "omavahel
Hlj kaart
omavoliliselt
Khk JMd VJg KJn kaart
omiase (omiasi) "<oma
Lüg kaart
ominad pl "<hobusejunnid suured kalad
Kuu VNg Jür HJn kaart
ommeks "homseks
JJn kaart
ommelist p "homset
Krk kaart
ommeneni (hommõneni) "homseni
Ran Har kaart
ommeness (hummõniss) "homseks
Krk Nõo Ote Rõu Räp kaart
ommenest (hummõnist) "homseks
Lüg Jõh Se Lut kaart
ommest "homseks
VNg kaart
ommetsigi (õmmetsegi) "ometigi
Kod Hel kaart
ommukse- "hommiku-
Kõp Vil Krk Krl kaart
ontse (ontsõ) "ometi
San kaart
onutama "pinisema (sääsk)
Puh Nõo kaart
oodu g "ootamise
VNg Khk Mus Kaa Hää Juu kaart
ooduses (uodukses) "ootel
VNg Hää kaart
oodussel "ootel
Ran Har kaart
oodussen (oodussõh) "ootel
Ran Rõu Lut kaart
oogsam (ooksep) komp "hootisem
VNg Kaa Mih Tõs Tor Hää KJn Kõp Trv Krk kaart
ooletusi (ualetuisi) "hooletusse
Kod Ran Puh Nõo kaart
hoolima "<tarvitsema
Kuu Hlj VNg Lüg Jõh Vai Jäm Khk Pha Vll Pöi Muh Rei Phl Rid Mar Mär Vig Kse Var Mih Tõs Khn Aud PJg Tor Hää Ris Kei Juu JMd JJn Koe VMr Kad Rak VJg Iis Trm Kod Lai Plt KJn Vil Trv Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Rõn San Urv Krl Har Rõu Vas Se kaart
hoolitsama "hoolitsema
Rõu Vas Se kaart
hoolitsema
Kuu Hlj VNg Lüg Jäm Khk Vll Pöi Muh Rei Mar Mär Kse Tõs Khn Tor Hää Ris Juu JMd Koe Rak VJg Iis Trm Kod Pal Plt KJn Trv Hls Krk Puh Nõo San Krl Rõu Plv Se Lei kaart
oolme "katuseräästas
Emm kaart
oolmetasse impers "voolitakse
Lih kaart
oolum "<katusealune
Mus Kaa kaart
hoolõtul(l)õ "hooletusse
Krl Rõu kaart
hoomassile "uimaseks
Lut kaart
hoonisa "<seen
Hls Hel Nõo Võn Kam Ote Rõn Urv Har Rõu Plv Vas Räp Se Lut kaart
oopsam (ööpsep) komp "<vagusam hootisem
Kul Vig Kir Han PJg Krk kaart
oopsi "ühiselt
Muh kaart
oose "<suur olend
Hel kaart
ooseline "&oos
Ote kaart
oosetama "laulma
Ksi kaart
hoosõrdama "<kooserdama
Rõu kaart
ootleselt "hooti
PJg kaart
ootusel "ootel
Kod kaart
ootuseleib (uotseleib) "oode
Mar JJn kaart
oo-udar (-utar) "<seen
Krk Hel Nõo Rõn San kaart
opakas (obakas oppakas) "<seen
Lüg Jõh IisR VMr IisK kaart
opakseen (oppaksien obaksien) "<seen
Lüg VMr VJg kaart
opitama "<ärgitama kavatsema
Ris KuuK kaart
oraväidsen "<taim
Krk kaart
orgitsema "&ork
Hää Trm kaart
horisass sg 3 p "variseb
Har kaart
orisema "<urisema
Rei Vig Juu kaart
orki -s "<harali orgitaoliselt
Muh Hää Juu KJn kaart
orkli "haraline ese
Ote kaart
horlop ((h)orlobi (h)orloba orlupp) "<loba lobiseja logeleja
Plt Ote San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se kaart
orseldes "<kehv riie
Krj kaart
horsutseppa "lohakamalt
Rõu kaart
ose "<tööjagu
Ris HMd Nis Kei kaart
otergud pl "hobuse suguelundid
Mus kaart
otsakohe (-kõhe) "otsekohe
Jõh IisR kaart
otsaksite (otsakseti) "otsakuti
Khk Vll Pöi kaart
otsapandminõ "kihlused
Se kaart
otsast (otst otsest õts(a)st) "<postp adv
Hlj VNg Lüg Vai Jäm Khk Mus Pöi Muh Phl Mar Mär Vig Kir Han Tõs Hää Ris Hag Juu Amb JJn Tür Koe VMr Kad Trm Kod Pal Lai Plt KJn Kõp Vil Trv Hls Krk Ran Nõo Kam San Vas kaart
otse (õtse) "<lausa
Kuu Jäm Khk Kaa Krj Vll Pöi Muh Käi Rei LNg Mar Kul Mär Kse Var Mih Tõs Khn Aud PJg Tor Hää Ris Juu JMd Ann Koe VMr VJg Sim Iis Trm Kod Plt KJn Trv Hls San Rõu kaart
otse (õtse) "<ahjupealne toapealne
Kuu Jõh Ans Khk Kaa Pöi Muh LNg Mar Kul Mär Vig Var Aud Vän Tor Ris Nis Kei Hag Juu KuuK Amb Ann VMr Sim Kod kaart
otsedamad p "&otse
Kõp kaart
otsegu (otsego õtsegu) "otsekui
Lüg Vai Jäm Khk Mär Kse Ris Koe Trm Plt KJn Puh Rõu kaart
otsegut "otsekui
Jäm Rei kaart
otsekeli "otseti
Ran Puh kaart
otseki "otsekil
JJn kaart
otsekil -e (õtsekille)
Tür Kod Trv Pst Hls Krk kaart
otsekohe (õtsekõhe)
Kuu Lüg Vai Jäm Ans Khk Krj Muh Emm Rei LNg Mar Kul Mär Kse Tõs Aud Vän Tor Hää Ris Kei Juu Kos HJn JõeK Tür Pai Koe Kad VJg Trm Kod MMg Lai Plt KJn Trv Krk Plv Se kaart
otsekoheke "kohtlane
Tõs kaart
otsekoheline "kohtlane
Jäm Khk kaart
otsekohemini "otsemalt
Vil kaart
otsekohene (õtsekõhene) "<sirge kohtlane
VNg Lüg Vai Jäm Khk Vll Emm Rei Rid Mär Tõs Tor Hää Ris Juu JMd Pai Koe VJg Iis Lai Plt KJn Trv Krk Hel kaart
otsekoheselt "otse
Aud kaart
otsekohtlane "kohtlane
Mar kaart
otseks transl "<sirgeks
Khk Muh Mar kaart
otseli (õtseli)
Hää Iis KJn Trv Krk San Har Rõu kaart
otseline "kohtlane
Khk kaart
otselt "otse
Vai kaart
otselti "otseti
Hls Krk kaart
otsem (õtsem)
Jäm Khk Vll Rei Mar Mär Tõs Tor Hää Ris Juu JJn Koe Trm Kod Plt Trv kaart
otsemili "otsemalt
Pöi kaart
otsemini "otsemalt
Khk Mus Koe kaart
otses "otsas
Kär Muh Kul Mär Vig Var Tõs Khn PJg Ris HMd Juu Tür Koe Pal Ksi Plt Pil SJn Kõp Vil kaart
otsesukad pl "<meestesukad
Mus kaart
otsete (õtsete) "otseti
Hlj Kod kaart
otseti (õtseti)
Hlj Lüg Jäm Ans Khk Pha Vll Muh Emm Käi Rei LNg Rid Mar Mär Vig Kir Lih Kse Tõs Aud PJg Tor Hää Ris Kei Juu Jür HJn JMd Ann Koe VJg Iis Trm Pal Plt Pil KJn Trv Hls Ran Puh Nõo Rõn San Krl kaart
otsetu (õtsetu) "<armetu
Trm Kod Lai kaart
otsi peal "otsimise peal
KJn kaart
otsikne (pl otsiksed) "otstakud otstakune
Hää Saa kaart
otsikohe "otse
Jõe Kuu Vai kaart
otsikohtlane "otsekohene
Kuu kaart
otsilla "otseli
Vai kaart
otsitaja "otseti
Kuu kaart
otsite (õtsite) "otseti
Kuu VNg Lüg Vai kaart
otsnakatav "<iseloomutu
Nõo kaart
otspaja "leitseauk
Võn Kam Ote San Luk Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
otsõldõ "otseti
Kan Har Rõu Plv Vas Räp kaart
otsõldõmiste "otseti
Vas kaart
otsõlõ "otseli
Har Plv kaart
ottuaeg "<enne päikese loojumist
Jaa kaart
otuaeg "<enne päikese loojumist
Jäm Ans Mus Pha Jaa Pöi Muh Käi Phl kaart
otukse pl "<kartulisort
Pst Krk kaart
otupäev "<enne päikese loojumist
Muh kaart
ouslaid "mansett
Pha kaart
outerätik "lapse mähe
Rei kaart
ovostes iness "hobusekarjas
Jõh kaart
paaksel "<höövel liimeister
Ans Mar Hää kaart
paarama "<lobisema
Ksi Vil Hls Krk kaart
paariselu "abielu
Lüg PJg Ris Ksi kaart
paaritsema "kurameerima
Hää kaart
paaritsema "<palju sööma
Han kaart
paarutama "<lobisema
Pöi Vig Tõs kaart
paase "pasmas
Tõs Trm Kod Pal Lai Hls Krk Nõo Lut kaart
paasem "pasmas
VMr Lai kaart
paasik "<tüse
Urv kaart
paaster "karjase ahi
Jõh Vai kaart
pabal "okaspäitsed
Muh kaart
pabisema "<lobisema
Kei Jür kaart
pabu "<okaspäitsed
VNg Trm kaart
padinad pl "puutallad jääl käimiseks
Muh Rid Mar kaart
padisema
Kuu VNg Lüg IisR Jäm Khk Kaa Pha Vll Muh Rei Mär Kse Saa Juu JMd Pee Koe Kad VJg Sim Iis Kod KJn Trv Hls Krk Puh San kaart
padsiseme (padsisama) "padisema
Trv Krk kaart
padu "paksuselt
Har Se kaart
paenussen -de -st "paindes(se) paindest
Ran kaart
paenussepuud pl "painik
Ran kaart
paetsepaik "peidupaik
Krk kaart
paganatulõ pl "sootulukesed
Se kaart
pagisema (pagisama)
Plt Trv Hls Hel kaart
pahapidise g "pahempidise
Hls kaart
pahaselt (pahatselt)
Pha Nõo kaart
pahisema
Jõe VNg IisR Jäm Khk Vll Pöi Muh Rei Noa Mär Vig Kse Tõs Hää Ris HMd Juu Trm Plt kaart
pahkerduksisse illat "<mühklikuks
Kuu kaart
pahlus "pahla otsas küpsetatu
Phl kaart
pahmergusse lööma "<lamanduma
Ksi kaart
pahmitsema "<segamini ajama
Noa Mär Han Aud KJn Vil kaart
pahnitsema "<tuustima
Rid Vig kaart
pahotuse g "kupatuse
Mar kaart
paht "<sealaut
Hel Võn Kam Ote San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
pahukas "pahasevõitu
Hlj kaart
pahukses (pahuses) "pahuksis
Hlj VNg Han VMr Sim Lai kaart
pahuksi "pahuksisse
Pha kaart
pahuksi -s (pahukses) "<ummuksis
Khk kaart
pahuksil -e "pahuksis(se)
IisR kaart
pahuksisse
Kuu kaart
pahus -se "pahuksis(se)
Amb Kad Pal kaart
pahuskõllõma "pahutsema
Rõu kaart
pahuss "roos paise
TMr Võn Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Rõu Plv Vas Räp Se Lut kaart
pahussen "pahuksis
Ran kaart
pahutsed pl "kupatatud herned
Muh kaart
paidama "pakitsema
Kod kaart
paigalisest "kestvalt
Jõh kaart
painu "paindesse
Lüg kaart
paise (paisõh) "<õunapabul
Kuu VNg Lüg Vai Jäm Khk Mus Kaa Krj Vll Pöi Muh Käi Rei LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Kse Tõs Aud PJg Vän Tor Hää Ris Rap Juu JõeK Amb JMd Tür Koe VMr Kad VJg Iis Trm Kod Ksi Plt KJn SJn Vil Trv Pst Hls Krk Puh Nõo Ote San Kan Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut Kra kaart
paiseleht
Lüg IisR Muh Rei Mär Vig Tõs Tor Juu JMd VMr IisK Trm Kod Ksi Plt KJn Trv Hls Krk Urv Har Rõu Plv Vas Räp Se Lut kaart
paiserohi "<taim
Rei kaart
paises "paise
Mar kaart
paisetama "paistetama
VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Kaa Krj Pha Vll Pöi Käi Mär Kse VMr VJg Iis Trm kaart
paisetis "paistetus
Kaa kaart
paisetuma "paistetama
Vai Vll kaart
paisetus "paistetus
VNg Lüg IisR Vai Jäm Khk Rei Kse VMr VJg Iis Trm kaart
paismeleht "paiseleht
Krk kaart
paiste(sse) minema "paistetama
Kuu Lüg Jõh Khk Juu KuuK VMr Kad Lai kaart
paistetakisse pl "<taim
Ran kaart
paistetama (paissetama)
Lüg Khk Pöi Käi LNg Mar Mär Vig Kir Kse Tõs Aud PJg Vän Tor Hää Ris Juu JMd Ann Koe Kad Iis Kod Ksi Plt KJn Kõp Trv Hls Krk Hel Puh Nõo Ote San Urv Krl Har Rõu Plv Vas Lei Kra kaart
paistets (paistetse) "paistetus
Kõp Krk kaart
paistetus (paissetus)
Kuu Lüg Vai Khk Rei Mär Kse Tõs Tor Hää Ris JMd Koe Iis Plt KJn Trv Hls San kaart
paistetus "küpsetus
Iis kaart
paistma (paistama) "<soojendama küpsetama
Jõe Kuu VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Khk Mus Kaa Krj Pha Vll Pöi Muh Rei Phl LNg Mar Kul Mär Vig Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud Vän Tor Hää Ris HMd Nis Kei Juu Kos Jür HJn Amb JMd JJn Ann Tür Koe VMr Kad Rak VJg Sim Iis Trm Kod Pal Ksi Lai Plt Pil KJn SJn Kõp Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr Kam Ote Rõn San Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei kaart
paistuma "paistma soojendama küpsema
Kuu VNg Lüg IisR Vai Khk Sim Iis Trm Kod Krk Hel Kam Ote San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se kaart
paisu "paistesse
Pha Muh kaart
paja (pada paa) "sepikoda
Kuu VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Kaa Vll Jaa Pöi Muh Emm Rei Phl LNg Mar Lih Kse Han Var Kad Iis Trm Kod Lai kaart
pajaline (paaline) "sepiline
Kuu Lüg Vai kaart
pajoseen "<seen
Kod Lai kaart
pajusse minema "üle keema
Hlj Äks Lai kaart
pakatama "<pakitsema
Lüg Vai Jäm Ans Khk Vll Pöi Muh Käi Rei Rid Mar Mär Vig Kir Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud PJg Vän Tor Hää Saa Ris Nis Amb JMd Koe VJg Iis Trm Kod Plt KJn Trv Krk Kam kaart
pakatsed pl "<muhud
Aud kaart
pakitsema
Jäm Khk Käi Rei Mär Tõs Khn Vän Tor Hää Ris Kei Juu Pee Iis Plt KJn Trv Hls Krk Hel Ran San Krl Har kaart
pakiätses "rukkilill
Jäm kaart
paks "<rase
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Kär Mus Kaa Krj Pha Vll Pöi Muh Emm Rei Phl Noa LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud PJg Vän Tor Hää Saa Ris HMd Kei Juu Kos Jür HJn KuuK Amb JMd JJn Ann Tür Koe VMr Kad Rak VJg Sim IisK Iis Trm Kod MMg Pal Äks Ksi Lai Plt Pil KJn SJn Vil Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr Võn Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se kaart
pakse "paks
Lei kaart
paksemast "paksemalt
Trm kaart
paksembade "paksemalt
Kam Har kaart
paksembahe "paksemalt
Võn Rõu kaart
paksembide "paksemalt
Ote Räp kaart
paksemidi "paksemalt
Mär kaart
paksempuu (paksenpuu) "paakspuu
Kuu KuuK kaart
paksulaised pl "paksune
Vai kaart
paksutasa "paksuse poolest
Kuu Trm kaart
paksuti "paksuselt paksult
Jäm Khk Vll Amb Koe Trv kaart
paksutseld "paksuselt
Ran kaart
paksõmbalõ "paksemalt
Rõu kaart
palah(h)am(m)a "kaarutama heinu segama
Har Rõu Vas Se kaart
palama (pallama) "kaarutama heinu segama
Trv Pst Krk Hel Nõo Võn Kam Ote San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Lei kaart
palat (palati) "<magamisase loomasõim
Kuu Ran Kam Ote Kan Urv Rõu Plv Vas Räp Se kaart
palberdama "rohitsema
Kuu kaart
palepõsed (-põsud) pl "põsed põsenukid
Rid Mär Mih Tõs kaart
palikse g "paljukese
Kod kaart
palisevad pl 3 p "kõlisevad
Kaa kaart
palistama (pallistama) "<palmitsema
Kuu Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Kär Kaa Krj Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Mar Mär Kir Kse Mih Tõs Aud Pär PJg Tor Hää Saa Ris Juu Amb JMd Koe Kad VJg IisK Iis Trm Kod MMg Pal Plt KJn Trv Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Võn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Lei kaart
paljudutte "paljuse poolest
Muh kaart
paljuks (paelusse palluss) panema
Khk Pöi Muh Emm Käi Rei Mär Han JMd Plt KJn Trv Hls Krk Puh Nõo San Urv Har Plv Vas kaart
palkiselga "<putukas
VNg kaart
palmitsama "palmitsema
Trv Rõn Kan Urv Har Rõu Vas Se Lut kaart
palmitsema
Ans Khk Pha Jaa Pöi Käi Rid Mär Kse Tor JMd Ksi Plt Hel Ran Puh Nõo Võn Kam Ote San Luk Krl Har Plv Vas Räp Se Lei kaart
palo "<setu vööl
Se kaart
palotatt "<seen
Lut kaart
paluseen (palo-) "<seen
Trv Hel San Urv Rõu Plv Lei kaart
palutus (palotus- palutse-) "<põletus kõrvetis
Trv Krk Ran Nõo Võn Rõn Kan Har Plv Vas Räp kaart
palõlikult "palgest palgesse
Plv kaart
pambulaine "väikesekasvuline
Vai kaart
panem (pane pl panemed) "<hitse pael uss
Kuu Muh Kul Tõs Pär PJg Nis Hag Juu Kod Ksi Plt kaart
pani "hitse
Kse Han kaart
pankse(e) (panksi) "<lilla
Vig Kir Han Tõs Ris kaart
panksisinine (pankse- pank-) "<lillakassinine
Muh Emm LNg Vig Kse Han Var Mih Tõs PJg Ris kaart
panter "katuse korralatt
Kei kaart
pantlatt "katuse korralatt
Kod kaart
pantridvad pl "katuse korralatid
Trm kaart
pantsis "(juuksed) salkus
Lüg kaart
pantvitsad pl "<õlgkatuse kinnitamiseks
Iis Kod kaart
panõidse pl "<pulmad
Lei kaart
paokesel (paukesel) "paokil
Kad Trm Kod kaart
paokesele "paokil
Kod kaart
paoksel "paokil
Mar Var Vän Ris kaart
paoksele "paokil(e)
Ris kaart
paotse "peidupaik
Krk kaart
paraguses "praegu
Khk kaart
paras (parajas parras g paraja parase parada parra)
Jõe Kuu VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Khk Mus Kaa Krj Vll Jaa Pöi Muh Käi Rei Phl LNg Rid Mar Kul Mär Vig Lih Kse Var Mih Tõs Aud Pär PJg Vän Tor Hää Ris Kei Hag Juu Kos Amb JMd JJn Tür Koe VMr Kad VJg Sim Iis Trm Kod Pal Äks Lai Plt KJn SJn Vil Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
parasest (parasast) "parajasti
Kaa Pöi Muh kaart
parasknik "baranka küpsetaja
Räp kaart
paravilka "<vahend müüri loodimiseks
Kos kaart
parg "vaeseke
Kuu kaart
parguma "<kisendama
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Kad VJg Iis kaart
parisama "parisema
Trv Vas kaart
parisema "<latrama
Kuu VNg Lüg Jõh IisR Vai Muh Rei Mar Mär Han Tor KuuK Koe VJg Sim Iis Trm Kod Plt KJn Vil Hls Krk Puh Krl Plv kaart
paritsema "hangeldama
Tõs kaart
parksepp "parkal
Muh Trm Kod Krk Hel Puh Rõn San Krl Har Rõu Räp kaart
parmama "lobisema
Kse Hag kaart
parmatsed pl "&parmas
Kir kaart
parnama "lobisema
Rid Mar Vig Kse Han SJn kaart
parralatt "<katuselatt
Kad kaart
parras "<äär serv
Jõe Kuu Hlj VNg Vai Jäm Ans Khk Mus Kaa Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl LNg Rid Mar Kse Han Var Tõs Khn Aud Hää Ris Kei JõeK Kad KJn San Kan Rõu Plv Vas Se kaart
parru ajama "lobisema
Rap kaart
parseldama (parsseldama partseldama)
Kaa Jaa Pöi Rid Han Aud Hää Sim Iis Trm Kod Ksi Lai Plt Pil Nõo Rõn Kan Urv Plv Vas Räp kaart
parseldis "&parseldama
Jaa Pöi kaart
parsendama "parseldama
KJn Vas Se kaart
parsitem ma-inf "parseldama
Krk kaart
parske "pritse
Kuu kaart
parsma "parseldama
Ote Krl Har kaart
parsnits(e)ma "parseldama
Se kaart
partselless sg 3 p "<plartsatab
Kam kaart
partsikaal "<ilustus ehitusel
Krk kaart
parvitsema "parvetama
Vän Hää kaart
pasim "naise suguelund
Krk kaart
pass "juuksepats
Juu kaart
passata imper "<pühitse
Se kaart
past "segavili
Koe kaart
pastel (passel pastal)
Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Mus Kaa Krj Vll Pöi Muh Emm Phl LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud PJg Vän Tor Hää Saa Ris Nis Kei Hag Juu Kos Jür HJn JõeK KuuK Amb JMd JJn Ann Tür Pai Koe VMr Kad Rak VJg Sim IisK Iis Trm Kod MMg Pal Äks Ksi Lai Plt Pil KJn Kõp Vil Trv Pst Hls Krk Puh Võn San Krl kaart
patal -e "lauakirikus(se) pihil(e)
Trv San Har Vas Räp Se Lut kaart
patitsema "<sulistama soputama
Jäm Khk Kaa Muh Emm Phl Mar Kse kaart
pats "juuksepalmik
Kuu Lüg Jõh Jäm Ans Khk Mus Vll Muh Käi Mar Mär Vig Kir Kse Var Mih Tõs Aud PJg Tor Hää Saa Ris Kos Koe Lai Plt Trv Hls Ran kaart
patsama "patserdama
IisR kaart
patserdama (paatsõrdama)
IisR Mär Aud Trm Plt Trv Hls Krk Puh San Krl Rõu Plv Vas Se kaart
patsik "juuksepats
Pee kaart
pattudsõlt "paksuselt
Rõu kaart
paun "<seljakott kõht
Kuu Lüg Jõh Vai Jäm Ans Khk Mus Pha Vll Pöi Muh Rei Rid Mar Mär Kse Han Var Tõs Khn Aud Vän Tor Hää Ris Juu JMd Koe VJg Iis Trm Kod Ksi Plt KJn Trv Hls Krk Puh Nõo San Krl Har Rõu Vas Räp Lei Lut kaart
paunama "sumisema
Jäm kaart
pealised (päälisse(d) päälüsse) pl "pealsed
Kuu VNg Lüg Jõh Vai Kaa Hag VMr Trm KJn Ran Nõo Kam Krl Räp Se kaart
pealsed (pealtsed päälse päältse) pl
Jäm Khk Kaa Vll Pöi Muh Mär Vig Var Vän Tor Hää Ris Kei Tür Kad Sim Iis Trm Kod Lai Plt KJn Krk Puh Har Rõu Plv Vas Se Kra kaart
peapaeluses (piapaelukses) "<kammitsas
Hag Ann kaart
peapaenukses "<kammitsas
Kos Amb Ann kaart
peapalusse "<kammitsasse
Rid kaart
peapõluses (peapõllukses) "<kammitsas
Jäm Rid HMd Kei Jür Äks kaart
peapõlusse (pääpõllusse) "<kammitsasse
Nis TMr kaart
peapõunuksesse "<kammitsasse
Jür kaart
peapõõnuses (-põõnosses -põenukses) "<kammitsas
Rid Mar Mär Vig Kir Lih Kei Jür kaart
peapõõnusesse "<kammitsasse
Mär kaart
peapõõnusse "<kammitsasse
Mär kaart
peatama "<seisma jääma vastu pidama
Kuu VNg Lüg Vai Jäm Khk Vll Rei Mar Mär Tor Hää Ris JMd Koe VJg Iis Trm Kod Plt KJn Trv Hls Krk Puh Nõo Kam Ote San Krl Har Rõu Plv kaart
peaterad (pääterä) pl "rasked terad (tuulamisel)
Trm Kod Pal Plt Trv Krk Ran Puh Nõo Kam Rõn Kan Urv Har Rõu Räp Se kaart
peavili (pää-) "<rasked terad (tuulamisel)
Kuu VNg Lüg Vai Jäm Ans Khk Kär Kaa Muh Phl Koe Plv kaart
pebritsema "&peber
Khk kaart
pedajaseen "männiriisikas
Vai Krk Ran Plv Räp Se kaart
pedässeen "<seen
Vas kaart
peedussen (piedossen) "peidus
Kod Ran kaart
peedutama "<häälitsema (lind)
Pöi kaart
peegeldama "<peeglisse vahtima
Kuu Lüg Jäm Khk Muh Mär Kse Tõs Khn Tor Hää Kad VJg Trm Ksi Plt Trv Hls Krk Ran San Krl Har kaart
peelima (peelmä) "<peeglisse vahtima
Sim Kod KJn Puh Nõo kaart
peelitama "<peeglisse vahtima
Vig PJg Ris Kei Juu kaart
peenegesed pl "peenikesed
Mus kaart
peenikeselt (peenikselt)
Plt Hls Krk Ran kaart
peenikesest "<peenelt
Lüg Khk Kod kaart
peenüse pl "kangatempel
Rõu kaart
peetrussellid pl "<taim
Khk kaart
peetämä "<häälitsema (lind)
Har Rõu Plv kaart
peguni pl "<vitsad parve ühendamiseks
Har kaart
pehmehüss sg 3 p (pehmeüse pl 3 p) "pehmeneb
Rõu Se kaart
pehmused pl "<pehmed
Var Kod kaart
peie (peied) pl (sg peie) "<matusepidu pulmapidu
Trv Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr Võn Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Plv kaart
peig "matusepidu
Trv kaart
peilima "<peeglisse vahtima
Koe kaart
peilitamma "<peeglisse vahtima
Vai kaart
peiser "kangatempel
Hel kaart
peksamised pl "peksandused
Lüg kaart
pekse "<lainetus
Khn kaart
peksmed (peksed) pl "peksandused
LNg Kse kaart
pelatedass impers "hirmutatakse
Lei kaart
pelis "kimbatuses
Hlj Jõh kaart
peniliha (pini-) "<hobuse kabjas
Ote Kan Rõu Vas Se kaart
penska "<magamisase
Kuu kaart
pentsel "<nöörmähis tõrvatud nöör
Kuu Hlj Vai Emm Käi Khn Hää kaart
pentseldama "<köie otsi kinni panema
Vai Pöi Käi Khn kaart
pentseldama "lollust tegema
Tõs kaart
perasnik "<karjuse abiline
Se kaart
peresi (perese pereski peresintski) pl "vene saapad
Võn Rõu Vas kaart
perilisest ja perite "põhjalikult
Lüg kaart
perilä (perril) "ree seljatugi
Ran Rõu Vas Räp Se kaart
perimäsed pl "päramised
Kuu kaart
periseauk "unkaauk
Vll Pöi kaart
peritsämä (peritsemmä) "pärima
Har Rõu Vas Räp Se kaart
perivüksed pl "järglased
Kuu kaart
perse "<eseme osa
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Kär Mus Kaa Krj Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl LNg Rid Mar Kul Mär Vig Lih Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud Pär PJg Vän Tor Hää Saa Ris HMd Nis Kei Hag Juu Kos Jür HJn KuuK JMd JJn Pee Koe VMr Kad VJg Sim Iis Trm Kod Pal Äks Ksi Lai Plt Pil KJn SJn Kõp Vil Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr Võn Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
persekali (persekälli) "istuli
Lüg Jõh kaart
persekas (perssekas) "&perse
Jäm Kod Plt kaart
persekil -e "istuli
Hää Juu VJg Iis Lai Plt Trv Hls Krk kaart
perseksil "istukil
Mär kaart
persekule "istuli
San kaart
perseli (persseli) "istuli
VNg Lüg Jõh IisR Jäm Khk Kaa Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Mar Mär Han Tõs Tor Hää Ris HJn Koe VJg Iis Trm Lai KJn Trv Hls Krk San kaart
perseline "keretäis
Kuu Lüg Jõh IisR kaart
persella "istuli
Kuu kaart
persendeme ma-inf "istuma
Pst kaart
persenihakille "<lohistades
KJn kaart
persenöhakile "<lohistades
Trv kaart
persenühakil -le "<lohistades
Hää Plt kaart
persenühakul -i "<lohistades
Krk Hel San kaart
persenühäkeli "<lohistades
Nõo kaart
persenühüsillä "<lohistades
Har kaart
persepuu (persse-) "<vannasadra osa
Khk Mus Kaa LNg Lih kaart
perseraha "kutsari jootraha
Mär Hää Juu Plt KJn kaart
perseriha "<sõimus
Har kaart
perserihkli "<sõimus
Har kaart
perserookija "ogalik
Kuu kaart
perserust "<sõimus
Vas kaart
persestama "istuma
IisR kaart
persetpidi
Kaa Mär Kod Lai Plt kaart
persetpitõn "persetpidi
Krl kaart
persetäis (-täüs) "<keretäis
Jõh Kär Jaa Pöi Emm Käi Mar Han Mih Kos Kod Krk Har kaart
persevest (persse-) "<sõimus
Kaa VJg Pst kaart
persikas "&perse
Iis kaart
persikeli (persekeli) "istukile
Ran Puh Nõo kaart
peräline "<päri(tuul) viimane pl pruudi pulmalised
Jõe Kuu Vai Kod Trv Hls Krk Lut kaart
perämätse pl "päramised
Nõo kaart
peräpoolidsõ pl "tuulealused terad
Se kaart
peräts "<pulmalised noorpaarile korjatud raha
Hel San Urv kaart
perätsed (perädse) pl "tuulealused terad päramised
Kod Kan Rõu Plv Se Lut kaart
pesema (peskmä)
Jõe Kuu VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Mus Krj Pha Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Noa LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Var Mih Tõs Khn Aud Pär PJg Vän Tor Hää Saa Ris Kei Hag Juu Kos HJn JõeK KuuK Amb JMd Ann Tür Koe VMr Kad Rak VJg Sim Iis Trm Kod Pal Äks Ksi Lai Plt Pil KJn Kõp Vil Trv Pst Võn kaart
pesiseauk "ungas
Pha Vll kaart
pesisklemä "<kohmitsema
Lut kaart
pesitama "<pesitsema
Kuu VNg Lüg Jõh Vai Jäm Khk Vll Pöi Muh Mar Kse Var Aud Tor Hää Juu JMd Koe VMr VJg Iis Kod Äks Plt KJn Trv Hls Krk Hel Puh Nõo Krl kaart
pesitama "meelitama hoolitsema
Kul Han Kod kaart
pesitlema (pesitellemä) "pesitsema
Jäm Khk Muh Mar Mär Vig Var Mih Tõs Khn Hää Ris Plt Urv kaart
pesitsema
Kuu Khk Pöi Kul Mär Kse Tür Iis Trm Kod Äks Plt SJn Rõn Vas kaart
pesutama "pesema (kangast)
Kod kaart
pesutlevad pl 3 p "pesitsevad
Vll kaart
pesäellemä "kohmitsema
Plv kaart
pesändel(l)emä "<kohmitsema
Plv Se kaart
pesätämmä "pesitsema
Plv kaart
petisemäng "peitus
Phl kaart
petiskaup (pettissekaup) "pettusekaup
Lüg Rei Tõs Juu kaart
petoksel -le "peidus peitu
Juu kaart
petsatseen "<seen
Har Vas Räp kaart
petsatuss "<seen
Har kaart
petseri pl "<säärsaapad
Har kaart
petseriline "Petserisse sõitnu
Se kaart
pette- "pettuse-
Trm Plv kaart
petu- "pettuse-
Vll Lai kaart
peukört "igapäevane seelik
Hää kaart
piakselt "peaaegu
Hls kaart
piapõelukses (peapõeluses) "<kammitsas
Hag Rap Juu Kos kaart
piapõlluksesse "kammitsasse
Kei kaart
piapõõnusel -e "<kammitsas(se)
Lih Kse Han Var kaart
pibi "lapse suguelund
Nõo Kam kaart
pibisema "virisema
IisR kaart
pideh "kinni tarvitusel
Se kaart
pidehehe "kinni tarvitusele
Vas Se kaart
pidehheh "kinni tarvitusel
Se kaart
pidehhih "tarvitusel
Vas kaart
pideh(h)ihe "kinni tarvitusele
Vas kaart
pidejen "tarvitusel
Kan kaart
pidejih "tarvitusel
Plv kaart
pides(s)ih "kinni tarvitusel
Vas Se kaart
pidra-pudra "<segi
Muh Plt kaart
pidsisemä "piiksuma
Krk Kam kaart
pidu (pedo) "<ristsed
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Khk Kaa Krj Vll Pöi Muh Emm Käi Rei LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Kse Han Mih Tõs Khn Aud Pär Vän Tor Hää Saa Ris HMd Kei Hag Rap Juu Amb JMd JJn Tür Pee Koe VMr Kad Rak VJg Sim Iis Trm Kod MMg Äks Ksi Lai Plt Pil KJn SJn Kõp Trv Pst Hls Krk Ran Puh Nõo TMr KodT Võn Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei kaart
pidustama "pidutsema
VNg Khk Mär Kse Juu VJg Krk kaart
pidutama (pidotama) "pidutsema
Kei VJg Kod kaart
pidutsema
Khk PJg Trv kaart
piedo "<seelik
Jõh kaart
pieruksis (pieruses) "<kehkvel
Kuu kaart
pihak "<riietusese
Hls kaart
pihakõni "<riietusese
Krl kaart
pihelsema "<püherdama
Ris HMd Kei kaart
pihid pl "okaspäitsed
Khk kaart
pihidse (pehidse) pl "pihid
Har Lut kaart
pihik "<riietusese
Lüg Jõh Khk Hää Hag VMr Trm Lai KJn Kõp Trv Hls Krk kaart
pihisemma "<visisema
VNg Jõh Vai kaart
pihlitsema "väntsutama
Jäm Khk kaart
pihtpuoline "uksepiit
Kuu kaart
pihune "peo laiune (mõõtmisel)
Trm kaart
piibutama (piibotama) "piipu suitsetama
Kuu Hlj Lüg Khk Muh Rei Kse Tor Hää Ris Juu VJg Kod Plt KJn Trv Puh Nõo Ote San Krl Har Rõu Plv Vas kaart
piibutama "<häälitsema
IisR KJn Rõu kaart
piigama "<hingitsema
Khk Pha kaart
piiked pl "okaspäitsed
Mus Kaa Krj Pha Vll Jaa Pöi kaart
piikselg (piikiselg) "ogalik
VNg Kad kaart
piikuma "<vaakuma kiratsema riknema
Kuu Jäm Khk Mus Krj Pha Vll Jaa Pöi Muh LNg Mar Mär Vig Kse Han Var Tõs Khn Aud PJg Tor Hää Ris Nis Kei Hag Plt Pil SJn kaart
piiluksed pl "pilutused
Saa kaart
piimaätses "<taim
Jäm kaart
piimäseen "<seen
Hls Nõo Räp kaart
piipama "piipu suitsetama
Har Rõu Lei Lut kaart
piiper (piibred pl) "katuselaast
Var Nis Amb kaart
piipiperse "<kitsapuusaline naine
Lüg kaart
piir "<juukselahk
Kuu VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Khk Mus Kaa Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Rid Mar Mär Vig Kse Mih Tõs Khn Aud PJg Tor Hää Kei Hag JMd Tür Koe VJg Iis Trm Kod Äks Plt Pil KJn Kõp Vil Trv Hls Krk Ran Puh Nõo TMr Võn Kam Ote Rõn San Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei kaart
piir (spiir) "<puu masti ülestõmbamiseks
Emm Khn Hää kaart
piirama (piirdma) "<juukseid kärpima
Kuu Lüg Jõh Vai Jäm Khk Kaa Pha Vll Pöi Muh Rei Mar Mär Vig Kse Tõs Khn Tor Hää Ris Juu Amb JMd Koe Kad VJg Iis Trm Kod Äks Lai Plt KJn Trv Hls Krk Ran Puh Nõo San Har Rõu Räp Lei kaart
piirapäälised (piirapialsed) pl (sg piirapialne) "soalaad
Hlj VNg Jõh IisR KuuK VJg kaart
piirukratt "<peergude hoidmiseks
Emm Käi kaart
piitjalg "<uksepiit
Lüg Tor Trm Kod Plt Krk Har kaart
piiveldama "<varitsema
Lüg Jõh kaart
pikaldaseld "pikaldaselt
Jõe kaart
pikali (pitkali) "seliti aegamisi õieli
Jõe Lüg Jõh Jäm Ans Khk Kaa Pha Vll Jaa Pöi Muh Käi Rei Phl LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Kse Var Mih Tõs Khn Vän Tor Hää Ris Nis Kei Juu Jür Amb JMd Ann Koe VMr Kad VJg Iis Trm Kod Pal Lai Plt KJn Vil Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr Ote Rõn San Har Vas Lei kaart
pikaliseld "aeglaselt
Jäm kaart
piki (püki) "kitsetall
Krj kaart
pikk "<kiviraiumise haamer
Lüg Jõh Khk Kaa Vll Pöi Muh Emm Käi Var Nis Juu Trm Kod KJn SJn Trv Hls Krk Ran Har kaart
pikkast "<esialgselt
Emm kaart
pikke "aeglaselt
Kuu kaart
pikkeselooti pl "piksekivid
Se kaart
pikkesest "aeglaselt
Kuu kaart
pikksärk "<riietusese
Muh Kan Har kaart
pikkult "pikkuselt
Se kaart
pikkusel (pitkusel) "jooksul
VNg Mus Muh kaart
pikkuselt "&pikkus
Tür kaart
pikkusen "jooksul
Krk kaart
piksekivi
Lüg Mar Juu Kod Se Lut kaart
piksepeni (pikkesepini) "<uss
Nõo Krl Rõu Plv Vas Se kaart
pikutasa (pitkutasa) "pikkuselt
Kuu Hlj Trm kaart
pikätsiku "üksteise järel
Plv kaart
pikätsimmi (pikatsimi) jääma "<pikalt (lahtine lõng kudumisel)
Ote San Urv Har kaart
pila "tütarlapse suguelund
Plv kaart
pilber "sedel silt
Muh kaart
pilisemä "<helkima pilkuma
Vas Se Lut kaart
pilka "<juuksenõel
Jõh Vai kaart
pilkselt "<otsekohe
Kod kaart
pilkuvased pl "<läikivad
Khk kaart
pill "<(rebase)mürk
Kuu Khk Mar Mär Kse Tor JMd VJg Iis Trm Kod KJn Trv Pst Hls Ran kaart
pill "<hobuse haigus
Jäm Käi kaart
piltima "<häälitsema (lind)
Pöi kaart
pilukesel "pilukil
Koe Sim kaart
pilukisel "pilukil
Iis kaart
piluksel -le "pilukil(e)
Hää Ris Juu kaart
pilvik(as) (piilik) "<seen
Kuu IisR Var Aud Tor JJn Ann VMr Kõp Pst Hls Krk Hel Ran Nõo Ote Rõn kaart
pimbulased pl "<pisikesed loomad
Lüg kaart
pimendus (pimendüss) "<päikesevarjutus
San Har Se kaart
pimisema "<pomisema pinisema
Lüg kaart
pimmessen (pimmessehen) "pimedas pimesi
Hls Krk kaart
pinisema
VNg Vai Tõs Tor JJn Kod Trv Puh Nõo San Krl Rõu Plv Vas Lei kaart
pinn "<alasi vikati pinnimiseks
Lüg Jõh Vai Jäm Ans Khk Kaa Vll Muh Emm Mär Han Var Khn Aud PJg Tor Saa Juu Kos Iis Trm Kod Äks Plt KJn Trv Hel Nõo Kam Ote Krl Har Rõu kaart
pinsol (pintsul pinssel pintsel pintstal pindsun)
Jõe Kuu Lüg Jõh Vai Jäm Ans Khk Vll Pöi Muh Käi Rei Mär Vig Kse Han Tõs Tor Hää Ris Hag Juu Koe VJg Kod Lai Plt KJn Hls Krk Puh Nõo Kam Ote San Krl Har Rõu Plv Vas kaart
pintsel (pinsel pentsel pintsli)
Kuu VNg Lüg Vai Jäm Khk Kaa Muh Emm Rei Rid Mar Mär Vig Kse Han Tõs PJg Tor Hää Ris Juu JMd Koe VMr Kad VJg Iis Trm Kod Plt Pil KJn Hls Krk Ran Puh Nõo San Krl Har Plv Vas Räp Lei kaart
pintseldama (pinseldämä)
Kuu Lüg Vai Jäm Khk Muh Emm Mär Kse Tõs Hää Ris Juu JMd Koe VJg Iis Trm Kod Lai Plt KJn Hls Puh San Krl Har Plv Vas kaart
pirastama "<katki kärisema
Jõh kaart
piratama "<katki kärisema
Khk kaart
pirijas "piriseja (laps)
Jäm kaart
pirinik "<piriseja
Kod kaart
piriparts "<viriseja laps
Har kaart
pirisama "pirisema
Trv Har Rõu Vas kaart
pirisema
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh Vai Jäm Khk Mus Kaa Vll Muh Käi Mar Mär Kse Tõs Tor Hää Ris Juu Kos JMd Koe VJg Iis Trm Kod Lai Plt KJn Trv Hls Krk Puh Nõo San Krl Plv kaart
pirisk "viriseja
Lüg IisR kaart
piristus "<piriseja
Jäm Iis Har kaart
pirrass sg 3 p "piriseb
Hel kaart
pirsk "pritse
Lüg kaart
pirt "pritse
Pöi kaart
piselane "väiksevõitu
Lai kaart
pisemalt "&pisem
Khk Vll kaart
pisem(b) (pisep)
Jõe Kuu Lüg Vai Khk Kaa Vll Pöi Muh Käi Rei Mär Tõs Aud Pär Tor Hää JMd Ann Koe VMr Kad Iis Kod KJn Vil Puh Krl kaart
piserdama
Saa VJg Iis KJn Trv Hls Krk Võn Ote San Har kaart
piserm "piisk tulesäde
Se Lut kaart
pisetning "<meeskond
Kuu kaart
pisets "kamp
Khn kaart
pisett (pissett) "<meeskond
Kuu kaart
pisik(e)selt "lapsena tasapisi
Kär Pöi Muh Ris Kos Ann kaart
pisiselt "<lapsena
Ans Khk kaart
pisisema "<onom
Muh San kaart
pisistama "&pisisema
Muh San kaart
piske(ne) (pl pissed) "pisike
Lüg Pöi Muh Mar Kir Lih Kse Han Var Mih Tõs Aud Pär PJg kaart
piskult (püskult) "väiksena
Jäm kaart
pissame ma-inf "kusema
Hls kaart
pisseldämä "nuruma
Kuu kaart
pisselt "vähehaaval
Var kaart
pissetassa "pisitasa
Tõs Aud kaart
pissi "vähehaaval aeglaselt
Kaa Jaa Muh Var Aud kaart
pissi "tütarlapse suguelund
Kuu Puh Võn kaart
pistetuksel "minekuvalmis
Kuu kaart
pistipuu "<lootsiku lükkamiseks
Trv Ran kaart
pisukaselt "&pisukane
Kuu kaart
pisurdama "piserdama
Khk kaart
piterna (pitsernä) "<paat
Trm Võn kaart
pitkisel "jooksul
Muh kaart
pits "<riiete kaunistamiseks
Kuu VNg Lüg Jõh Vai Jäm Khk Vll Muh Käi Rei Mar Kse Han Mih Tõs Aud Tor Hää Ris Hag Juu Kos JMd Koe VMr Kad VJg Sim Trm Kod Pal Lai Plt KJn Trv Hls Ran Puh Võn San Krl Har Rõu Plv Räp kaart
pitsatama (petsatama) "pitseerima
Vas Se kaart
pitselüe "piksekivi
Khn kaart
pitsi "<eesrakendisse
Saa Ris JMd Iis Lai Krk Hel San Vas kaart
piäneljäs "peenikesevõitu
Kod kaart
piäs(t)ik "<õnge vabastamiseks põhjast
Kod kaart
plaahama "lobisema
Se kaart
plaanikas "ilusa välimusega
Hää Kod kaart
plaanitama (laanitama) "plaanitsema
Mus Kod Plt Hel Ran kaart
plaanitsama "plaanitsema
Rõu kaart
plaanitsema
Jõe Hlj Rei Mar Var Tür Ksi Lai Plt Vas Räp kaart
plada "puu laeva merrelaskmiseks
Jäm kaart
pladama "lobisema
Jäm Koe kaart
pladisema "<lobisema
Kuu VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Mar Hää Juu Koe VJg Iis Trm Kod Lai Plt Krl kaart
pladistama "<lobisema
Kuu VNg Lüg IisR Vai Jäm Kse Tõs Tor Ris Hag Juu Koe VJg Iis Trm Kod Lai Plt kaart
plagama (lagama) "<jooksma lobisema
Kuu VNg Lüg Jõh Vai Jäm Khk Vll Muh Rei Mar Mär Kse Tõs PJg Tor Hää Ris HMd Juu Amb JMd Koe Kad VJg Iis Trm Kod Lai Plt Pil KJn Trv Hls Krk Ran Puh Nõo Kam San Har Rõu Plv Vas kaart
plagima "<lobisema
Kei Sim kaart
plagisama "plagisema
Urv Har Rõu Vas kaart
plagisema
Kuu Lüg Jõh IisR Vai Jäm Mär Kse Hää Ris Kei Hag Juu Koe VJg Iis Trm Kod Äks Plt Puh Nõo San Plv kaart
plaguma "<signaliseerima
Emm kaart
plagutama "<signaliseerima
Hää kaart
plahmerdama "lobisema
Lüg kaart
plakerdama (lakerdama) "lobisema
Kuu Hlj Jõh Jäm Vll Hää kaart
plakse "<lake
Kod kaart
plamisema "<tõrelema
Lüg Jõh Kod kaart
planask "lohmakas ese olend
Vas kaart
plann "<seeliku jätk
Jür kaart
plaperdama "lobisema
VNg Vai Puh kaart
plarisema "<lobisema
VNg Lüg Mär Hää Hag Juu VJg Lai San kaart
plaristama "<lobisema
VNg Vai Jäm Mar Mär PJg Kos Koe VJg Iis Trm Plt Puh San Har kaart
plarsama "lobisema
Kuu kaart
plass "seljatäis heinu
Lut kaart
platserdada da-inf "solistada
IisR Lai kaart
platsi (latsi) "kohale asemele
Vai Jäm Khk Mus Kaa Pha Pöi Emm Phl Mär Tõs Khn Aud Vän Hää Ris HMd Koe VJg Kod KJn Krk Har Rõu Plv Räp kaart
plauhkama "välja lobisema
Lüg kaart
pleit "<jää purustamiseks
JõeK kaart
plekissepp (pläkkissepp lekissepp)
Lüg IisR Jäm Mar Vig Tor Saa Ris Juu JõeK Trv Hls Krk Hel kaart
plekkar "plekksepp
VJg kaart
plekksepp
Kod Nõo Har kaart
plekktare "<pekstud vilja kuivatamiseks
Juu kaart
pleknär "plekksepp
Jõh kaart
plienjas punane "<küpsest murakast
HJn kaart
pliis "<ankruketi kinnitamiseks
Khn kaart
plindrisse "hätta
Kuu kaart
plinn "<varanduseta
VNg Kad kaart
plirisema "klirisema
VNg kaart
plodisema "<onom
Kuu Mar Iis kaart
plodrama "<lobisema
Jõh kaart
ploogama "lobisema
Käi Rei Phl kaart
plootnink "puusepp
Vas kaart
plotatõdass impers "parvetatakse
Se kaart
plotnik (lotnik plutnik pluudnik) "puusepp
Kuu Lüg Jõh IisR Vai Khk Muh Vig PJg Tor Kei Kos JMd Pee Iis Trm Kod Äks Plt KJn Trv Krk Hel Puh Har Rõu Plv Vas Räp kaart
plott "<raam võrgu levitamiseks
VNg kaart
plotti (plotka) "<vahend nõela surumiseks
VNg kaart
plutski pl "<villased räbalad
San kaart
pluuse (luuse) "pluus
Kuu Jäm Vll Käi Rei Kir Var Mih Tõs Tor Kos Amb Tür VMr Kad Rak Trm Kod Pal Lai Plt KJn Vil Pst Hel Ran Võn Kan Urv Har Rõu Vas Lei kaart
plõgisema
Lüg Mar Mär Kse JMd Koe VJg Iis Trm Plt Puh San Vas Räp kaart
plädisema "<lobisema
Lüg Vai Jäm Rei Mär Hää VJg kaart
plädistama "<lobisema
IisR Vai Jäm Mär Kse Kod Hel kaart
plädrama "lobisema
Emm Käi Rei Phl kaart
plämisema "plämama
Kuu Lüg Kad kaart
plärguma "<lamba häälitsemisest
Kad kaart
plärisema
Jõe Kuu VNg Jõh Vai Jäm Emm Rei Mär Kse Tor Ris Hag Koe VJg Iis Trm Kod Lai Plt Puh San Plv kaart
plärisämmä (plärisama) "plärisema
Urv Har Vas kaart
plärnata da-inf "lobiseda
Mar kaart
plärtseless sg 3 p "plärtsatab
Urv kaart
plärutama "<lobisema
Jäm kaart
pläsisema "lorama
Juu kaart
plätojas "tüse
Kod kaart
plätserdämä
Rõu kaart
plödiseb sg 3 p "lobiseb
Sim kaart
plörseldätä pl 2 p "plätserdate
Kod kaart
plötserdama "plätserdama
Plt Nõo Rõu kaart
plüüs(s)a (plüüse) "pluus
Jõh IisR Iis kaart
pobimokk "pobiseja lobiseja
VNg Khk Muh Mar Tõs Iis Plt Plv kaart
pobisama "pobisema
Trv Har Rõu Vas kaart
pobisema
Kuu VNg Lüg Jõh IisR Jäm Khk Vll Muh Mar Mär Tõs Aud PJg Tor Hää Ris Hag Juu Koe VJg Iis Trm Kod Plt KJn Krk Hel Puh Nõo San Krl Har Räp kaart
pobiste imperat "(ära) pobise
Krk kaart
pobistisi pl p "pobisejaid
VNg kaart
pobused pl "pudedad
JJn kaart
podinik "podiseja
Kod kaart
podisema
Kuu VNg Lüg Jõh Vai Jäm Khk Muh Mar Kul Mär Vig Kse Han Tõs Tor Hää Saa Hag Juu Koe VJg Iis Trm Kod Äks Lai Plt KJn Trv Hls Krk Puh San kaart
podoskapulk (poloska- poduse-) "<rõukpaku kinnitamiseks
Lüg Vai kaart
podras "<segi
Iis kaart
poekesel "poikvel
Äks kaart
poeldam(m)a "<kiratsema
Plv kaart
poeldusõss (poeltusõss poeldusest) "&poeldam(m)a
Plv kaart
pogisama "<pugisema
Trv Har Rõu Vas kaart
pogisema "<pugisema
Tõs Hls Krk Nõo Plv Vas Räp kaart
pohelema "lobisema
Muh kaart
poheltsema "keedest puhastama
Ris kaart
pohetsema "keedest puhastama
Ris kaart
pohmosses "mossis
KJn kaart
pohuvalla "puhituses
Har kaart
pohõsti "poriseja
Khn kaart
poisiksevõkas "poisinolk
SJn kaart
pojadsõ (poetse) pl "&poeg
Har Plv kaart
poldatama "lobisema putrama
Võn Plv Vas Räp Se kaart
polisemma "solisema
Har kaart
polkajuuksed pl "poisipea
Ris Sim kaart
polkama "<juukseid lõikama
Ran Puh Nõo Urv Plv kaart
polkatama "juukseid lõikama
Kod kaart
pollar (poller) "post trossi kinnitamiseks
Jõe Kuu VNg Khk Emm Käi kaart
poltama "lobisema
Emm kaart
polut (poludi polot poluti poluk) "<magamisase loomasõim
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Khk Mus Vig Hää Saa Ris Kei Kos Jür JõeK KuuK JJn Pee Koe VMr Kad VJg Sim Iis Trm Kod MMg Pal Ksi Lai Plt Pil KJn SJn Kõp Trv Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr Võn Kam Rõn San kaart
poluvernik (polovernik polavärnik poolavernik poolvernik) "<segatõugu loom
Jõe Kuu VNg Lüg Jõh IisR Vai Khk Muh Mar Kul Mär Aud Tor Hää Ris Hag Juu Kos JMd Tür Pee Koe VJg Iis Trm Kod Äks Ksi Plt Pst Nõo Kan Rõu Plv kaart
polveridse pl "setud
Se kaart
pomak "seltsimatu inimene
Kod kaart
pombutama "<pomisema
Kuu kaart
pominik "<poriseja
Kod kaart
pomisama "pomisema
Trv Har Rõu Vas kaart
pomisema
Kuu VNg Lüg Jõh Vai Khk Vll Muh Rei Mar Mär Vig Kse Tõs Tor Hää Ris Hag Juu Kos JMd Koe Kad VJg Iis Trm Kod Lai Plt KJn Hls Krk Puh San Krl kaart
pomistama "pomisema
Iis Kod Trv kaart
pommama "pomisema
Vas kaart
pondama "<nurisema
Lai kaart
ponima "pomisema
Ran kaart
ponisema "pomisema
Krk San Plv kaart
ponkma "<kohmitsema
Har Rõu kaart
pontserdama "<kritseldama
Jõh kaart
poodukses (puodussen) "pooksis
Kod Lai kaart
pooksel (poossel) "pooksis
Pöi Muh Khn Aud Hää Juu kaart
pookses "pooksis
Koe Iis kaart
pooksi "pooksisse
Kaa kaart
pooleliselt "pooleldi
Plv kaart
poollased pl "poolakad
Mar kaart
poolnaist "<vallasema
Kam Har Se Lei kaart
poolpäiselt (-päisilt) "laupäeviti
Har kaart
poolpäävitse pl "laupäevased
Räp kaart
pooluks (poolu(i)ss poolust pl pooled uksed poolõ ussõ)
Kuu VNg Lüg Muh Hää Saa Ris Nis Kei Hag Juu Amb JJn Iis Kod Äks Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr Võn Ote Kan Urv Har Rõu Lei kaart
poolvindusel "haigusevimmas
Kod kaart
poomkant "<viltu tahutud palgiserv
Kuu Lüg Kaa Var Tõs Nis VJg Kod Pst Krk Ran Har kaart
poonussede "pooksisse
Ran kaart
poonussen "pooksis
Ran kaart
poossihe (poosihõ) "pooksisse
Plv Räp Se kaart
poossille "pooksisse
Kan kaart
popak(as) "<seen
IisK Iis kaart
popatama "<lobisema
Urv Har Vas kaart
popitsema "<podisema
Krj Vll Muh kaart
poputama "<podisema
Lüg Muh Emm Rei Phl Kse Kei Iis Võn kaart
porahhama "<lobisema
Vas Se Lut kaart
porama "<lobisema
Hls Krk Plv Vas Räp kaart
porbutama (porbotamma) "<lobisema
Lüg Vai Vas kaart
pordukased "sookased
SJn kaart
porga "<lobiseja
Rõu Se kaart
porgatama (porkatamma) "<lobisema lorama
Võn Kam San Urv Har Rõu Plv Vas Se kaart
porgats "lobiseja loraja
Vas Se kaart
porikamad komp "porisemad
Kod kaart
porima "<lõhkuma poriseks tegema
Khk Mär Juu Jür JJn Tür Koe VMr Lai kaart
porinukk "<seen
Vil kaart
porisam(m)a "porisema
Trv Ote Urv Har Rõu Vas kaart
porisema "<lorama
Kuu VNg Lüg Jõh Vai Khk Kaa Vll Pöi Muh Rei Mar Mär Kir Kse Tõs Tor Hää Ris Hag Juu JMd Koe VJg Sim Iis Trm Lai Plt Hls Krk Puh Nõo San Kan Krl Har Plv Räp Se Lei kaart
porisku "<toriseja
VNg kaart
poristama "&porisema
Käi Lai Har kaart
poritama "<podisema
Iis kaart
porkama "<lobisema
Nõo Har Se kaart
porokellod pl "kuljused
Vai kaart
porrama "<torisema lorama
Lai Nõo Kam Ote San Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
porselised pl "porsakogujad
Muh kaart
porss (porse) "<ahjutoit
Iis Trm kaart
portsuma "<torisema
Tõs Nis Kad VJg Sim Trm kaart
posisama "pobisema
Rõu kaart
posiseja "posija
Kul Vig Tõs Tor Juu kaart
posisema "<posima pobisema
Kul Mär Kse Mih Tõs Tor Hää Juu Jür JMd Tür Koe Iis KJn Krk kaart
posmak "segadus
Rõu kaart
posserdama "vusserdama
IisR Vas kaart
posserdus "vusserdus
IisR kaart
postipulk "<puunõu vitsutamiseks
Lüg Trm Kod kaart
potaksien "<seen
IisK kaart
potisetu (-seto) "<kaltsukaupmees
Hel Räp Se kaart
potissepp
Jäm Emm LNg Mar Mär Vig Tõs Aud Tor Hää KJn Krk Har kaart
potserdus "plätserdis
Jõh kaart
pottsepp
Kuu VNg Lüg IisR Vai Khk LNg Kul Vig Tõs Kad VJg Trm Kod Plt Hel Nõo Kam Ote San Rõu Plv Räp kaart
potuksemees "potikaupmees
Tõs kaart
praak (prääg raag) "<viinapõletamise jäätmed
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Vai Jäm Khk Vll Jaa Pöi Muh Emm Rei Noa Rid Mar Kul Kse Han Tõs Tor Hää Saa Ris Rap Juu KuuK JMd Ann Koe VMr VJg Sim Iis Trm Kod Äks Lai Plt Pil KJn SJn Trv Hls Krk Hel Puh Võn San Urv Har Rõu Plv Vas Räp Se Lut kaart
praakima "<käratsema
Mar Han kaart
praanitsema (pranitsema) "tõrelema
Mär Var Khn Hää kaart
praaseldama (praseldama)
Kuu Hlj kaart
pradasse "<paksuks
Kuu kaart
pradise sg 2 p "(ära) lobise
VNg kaart
pragisamma "pragisema
Urv Har Rõu Vas kaart
pragisema
Kuu VNg Lüg IisR Vai Jäm Khk Rei LNg Mar Kul Mär Kse Tõs Tor Ris Tür Koe Kad VJg Iis Trm Kod Lai Plt Ran Puh Nõo San Krl Plv Vas kaart
praksahtusõ pl "praksatused
Se kaart
prannitsema "tõrelema
Trm kaart
prantsus ((p)rantsuse- prantsus-) "<prantslane suguhaigus
Lüg Vai Jäm Khk Vll Pöi Muh Emm Rei Mar Mär Vig Kse Tõs Aud Vän Tor Hää Ris Juu Koe Kad VJg Iis Trm Kod Plt SJn Trv Hls Krk Nõo Kam San Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se kaart
praokesel "praokil
HJn Koe Trm Lai Plt kaart
praoksel "praokil
Ris Kei Ann Plt kaart
praokselle "praokile
Juu kaart
prasel (praasel) "present
Emm Khn Hää kaart
prasnitavad pl 3 p "pidutsevad
Kod kaart
prasseldama "laristama
IisR kaart
praukisele "praokile
JJn kaart
present (resent prusent pritsent)
Kuu Lüg Vai Vig Aud Amb Trm Kod Lai KJn Krk Krl Har Plv Räp Se kaart
pressing (res(s)ing p(e)reesing pröösing) "<present
Muh Emm Rei Phl Khn Saa kaart
pridisema "krigisema
Kuu kaart
priekima "<pidutsema
JõeK Kad kaart
priemraud "<nööpaugu tegemiseks
Jür Ann Kad kaart
prigisema
Kuu IisR Kse Koe Plt Puh San kaart
prigisäm(m)ä "prigisema
Urv kaart
priisiist "täpselt
Kuu kaart
priitsep komp "vabam
Rõu kaart
prinds "vatkumise kõõlus
Vas kaart
pritseldama "hangeldama
VNg kaart
pritseldama "kritseldama
Tõs kaart
prodima "podisema
Kod kaart
progisama "rogisema
Vas kaart
progiseme ma-inf "rogisema
San Plv kaart
proid "<segu
Plv kaart
proim "<käiseauk
Se kaart
prokk "rebasemürk
San Har Rõu Vas Se kaart
prootsus seisma "tarvitamiskõlbmatuna vedelema
Juu kaart
proovoda (provod) "matusejutlus
Se kaart
proska "mornitseja
Khn kaart
proskuse g "&prosk
IisR kaart
pross (ross prosse) "<ehe
Kuu VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Khk Pöi Muh Mar Kul Mär Vig Kse Han Aud Hää Ris Hag Juu Koe Kad Iis Trm Kod Lai Plt KJn Trv Hls Krk Puh Nõo San Har Rõu Vas kaart
prummits "<võrgukudumise vahend
Trm kaart
prundseline "krookeline
Vas kaart
prunts (pronts) "seelik krooge
Hel Võn Kam Ote San Luk Kan Urv Krl Har Rõu Vas Räp Se Lei kaart
prupits "<võrgukudumise vahend
Trm kaart
pruss (russ prusse) "<ehe
Khk Käi Rei Phl Kan Plv kaart
prussima (rusme) "prusse lõikama
VNg Lüg Emm Krk kaart
pruude "sepp
Rõu kaart
pruusagu pl "sakslased
Se kaart
prõgisama "prõgisema
Vas kaart
prõgisema
Lüg IisR Mär Kse Tõs Tor Koe Iis Trm Puh San kaart
prõllani "praeguseni
Kam Ote kaart
prõmisema "kõmisema
IisR kaart
prädisest transl "sodiseks
Lüg kaart
prägisema "pragisema
Kuu Puh San kaart
prähkä "rögiseja
Urv kaart
präkeldama (prägeldamma) "<kohmitsema
Kuu Vai Rei kaart
präkkima "<vusserdama
Emm Rei Phl kaart
prändsenu nud-part "kängunud
San kaart
präsisemä "plärama
Juu kaart
präsu "segadus
Kod kaart
präänima "haisema
Rei Kei kaart
prögisema "<onom
Mar kaart
prökäsed pl "sodised
Vai kaart
puadar "<lühikese mehe kohta
Kod kaart
pudisama "pudisema
Trv Rõu kaart
pudisema
Jõh Jäm Khk Kär Kaa Pha Vll Pöi Muh Rei Rid Mar Lih Kse Han Var Tõs Aud Hää Koe Trm Plt KJn SJn Kam Ote Plv kaart
pudra-padra "segi
Vll Ris Koe Trv kaart
pudrik "<lobiseja
Khk kaart
pudritsema "<lobisema
Khk kaart
pudroline "segane
Räp kaart
pudruraaksed pl "pudrumänd
Pha Vll Jaa kaart
pudruselt "segaselt
IisR kaart
pugaldama (pogaldama) "selgima (taevas)
Jõh Mär Vig Var Mih Tõs Khn Aud PJg kaart
pugisema
IisR Khk Tor Hää Tür Koe Kad Trm Plt KJn Trv Hls kaart
puhastus "<päramised
Kuu Hlj VNg Lüg IisR Jäm Khk Kär Vll Mar Vig Kir Kse Han Var Tõs PJg Tor Hää Saa Kei Kos JMd JJn Tür Pee Koe VJg Iis Trm Kod Pal Ksi Plt Pil KJn Vil Trv Hls Krk Hel Puh Nõo TMr Võn Kam Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
puhesema "sosistama
PJg kaart
puhet raiuma "<aia parandamisel
Lüg kaart
puhetusel "<pakil
Kod kaart
puhikses "<puhituses
VNg kaart
puhisema "<kihisema
IisR Jäm Khk PJg kaart
puhkele "puhkusele
Kse Hää Räp kaart
puhkuaeg "puhkuseaeg
Vll Kei kaart
puhmeljasess "puhmaliselt
Kod kaart
puhnitsema "tuhlama
Vig kaart
puht "<köiesebidus
Kuu Hlj Lüg Jõh Khk Krj Emm JõeK kaart
puhtaks (puhtas(se)) "täiesti
Jäm Ans Khk Muh Käi Mar Tõs Vän HMd Nis Juu KJn Vil Trv Krk Urv Har kaart
puhte pl "matused peied
Võn Kam Kan Urv Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut Kra kaart
puhtel "puhituses
Räp kaart
puhtelise pl "matuselised
Rõu Se kaart
puhtuisillõ "puhitusse
Se kaart
puhtusil (puhtusõl) "<puhituses
Plv kaart
puhuduserohi "<taim
Rei kaart
puhuksis "<puhituses
Kuu Khk kaart
puhussen "<puhituses
Ran Rõu kaart
puhusside "<puhitusse
Kam Ote kaart
puhussil "<puhituses
San kaart
puhussile (puhussillõ) "<puhitusse
San Krl Har Rõu kaart
puhussilla (puussilla) "<puhituses
Har Rõu kaart
puhussin (puhussih) "<puhituses
Nõo Urv Vas kaart
puhutsepulk "<torupilli osa
Krk kaart
puigutimad pl "<mõistatuses
Han kaart
puigutised pl "<mõistatuses
Jaa kaart
puisevitsad (puisa-) "<taim
Lüg kaart
puiskleb sg 3 p "<mõistatuses
Pal kaart
pukitsema "<pressima pugema
Vig Var Mih Aud PJg kaart
pukkel "<sedelgas
Khk kaart
pukkima "<oksendama
Hää kaart
puksel "<tööriist
Pöi kaart
puksel "saapahaak
Kad kaart
pukserdamma "pukseerima
Vai kaart
puktatama "pobisema
Lut kaart
pulak(as) "<vanunud juuksekahl
Lai Plt kaart
pulbitsema "<sulisema
Khk Vll Muh kaart
pulguti "<mõistatuses
Jõe kaart
pulisema "sulisema
VNg Lüg Vai Khk Mus Kaa Vll Pöi Muh Rei Hää Tür Koe Iis kaart
pulitsema "<mullitama
Khk kaart
pulka(i)sed pl "&pulk
VNg Vai kaart
pull (pl pullid pullod) "sedelgarõngas
VNg Lüg Jõh Mus Muh Phl Mar Han Ris Kei Sim Hls kaart
pullo "kumerasse
Kod kaart
pulluk "<sedelga osa
Hag kaart
pulmitsema "lärmitsema
Vai Vll Pöi JõeK kaart
puluveerets "setu
Se kaart
pummitsest pl 3 p
Tõs kaart
punamütsi pl "<seen
Ote kaart
punaperse "<särg
Trv Ran kaart
punaselt "&punane
Amb kaart
pundsõrdam(m)a "vusserdama
Rõu Vas kaart
pundsõrus "vusserdis
Rõu kaart
punevel -le (punejel) "<hädas(se)
Kod kaart
pungitsama "<nokitsema
Rõu kaart
pungitsema "pungitama
Mär kaart
pungutasse impers "<lõnga venitama
Kse kaart
punnitsed sg 2 p "punnitad
PJg kaart
punsahuma "kortsuliseks muutuma
Se kaart
puolinaselt "poolikult
Kuu kaart
pups "<sepa tööriist
Rei Phl kaart
purass (purhass purase) "<peitel
Har Räp Se Lei kaart
puremed pl "sisselõiked võtmel
Khk kaart
purgema "agaralt tegutsema
Mar kaart
purisema "<onom
VNg Jäm Khk Mus Kaa Krj Vll Rei Hls kaart
purseldama "räpakalt töötama
Pöi kaart
purseldis "räpakas
Pöi kaart
purskima "pahaselt rääkima
Kuu kaart
purss "<vusserdaja
Muh Plt Trv kaart
purssima (purtsima purssma) "<vusserdama
IisR Khk Jaa Pöi Muh Mar Kir Han Var Tõs Aud Vän Tor Hää Saa Lai Plt KJn Hls Krk Hel Puh Har Rõu Lut kaart
pusama "segi ajama
Kuu JõeK kaart
pusas -se "<sassi(s)
Jõe Kuu VNg Jõh JõeK kaart
puselema
Iis Trm Ran kaart
puserdama (pusserdama)
Jäm Khk Kaa Vll Pöi Muh Emm Rid Mar Mär Vig Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud Hää Saa Juu Trv Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Kam Ote Rõn San Krl Har Plv Räp Se kaart
puserdi "puseriti
Mar Hel kaart
puserdus
Trv Ran Puh Plv kaart
pusereti "puseriti
Vig Kse Tõs Jür Sim kaart
puserid pl p "puserikke
Sim kaart
puserik "<kott
Kuu Hlj Jõh kaart
puserik "<volt
Mar Ran Nõo Ote Har Rõu Plv kaart
puserite (puseritte) "puseriti
VNg Kul Mär Vig Kse Han Mih Ris Amb JJn VMr Kad Sim Lai kaart
puseriti (puseritti)
LNg Mar Mär Kse Han Var Mih Tõs Aud PJg Vän HMd Nis Kei Hag Juu HJn Koe Kad Sim Iis Trm kaart
puserts "käpard
Krk kaart
puseru "tuulepluus
Kuu kaart
pusima "<nokitsema posima
Kuu Hlj VNg Lüg IisR Vai Jäm Khk Mus Kaa Pöi Muh Käi Rei Phl Mar Mär Kse Han Var Tõs Aud PJg Tor Hää HMd Nis Juu Jür JõeK Koe VJg Sim Iis Trm Ksi Lai Plt Pil KJn SJn Vil Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Urv Har Rõu Plv kaart
pusipuu "<ahte kohendamiseks
Ran Puh Nõo Võn Kam Ote Rõn Kan Urv Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei kaart
puskma (pusema)
Vai Hää Saa Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Kam Rõn San Urv Krl Har Rõu Plv Vas Se Lei kaart
pussama "ebaselgelt rääkima
KJn kaart
pussel "<traksis
Muh kaart
pusseled sg 2 p "peeretad
Ran kaart
pussenigu pl "lapulised
Rõu kaart
pusserdama (puserdama) "<pusima
VNg IisR Vai Tõs Tor Kod KJn Krk Hel Rõu kaart
pusserdus "vusserdis
IisR kaart
pussert "käpard
Krk kaart
pusõril(l)õ "puseriti
Rõu kaart
pusõrinõ "puseriti
Rõu kaart
putserdama "ehtima
Plt Har Vas kaart
putsräitsaged pl "kihulased
Khk kaart
putsutama (putsetama) "hassetama
Tõs Aud Hls Krk Har Lei kaart
putt "<lubjasegu
Var Nis Räp kaart
puudutama "<kaalumisel petma
Urv kaart
puugipask "<seen
Mus Pha Vll Jaa Pöi Muh kaart
puugisitt "<seen
Jäm Kaa Pöi Muh Kod kaart
puuksil "<puhituses
Ksi kaart
puur "<kinnipidamiseks
Jõe Kuu VNg Lüg IisR Vai Jäm Ans Khk Vll Muh Emm Käi Rei Mär Kir Kse Aud Pär Tor Hää Ris Kei Juu Jür Amb JMd Koe VJg Iis Trm Kod Äks Plt Trv Pst Hls Krk Puh TMr San Har Rõu Plv Vas Räp Se kaart
puusepp (puussepp)
Kuu VNg Lüg Vai Jäm Khk Mus Emm Rei Phl Mar Mär Vig Kse Tõs Aud PJg Ris Juu Kos Jür JõeK JJn Kad VJg Lai Plt KJn Kõp Krk Hel Puh Nõo Ote Har Rõu Räp kaart
puutama "<kaalumisel petma
Har Rõu kaart
puutserdama "lonkama
Tor Jür Kad Pil kaart
puutserdus "lonkur
Kad kaart
põdramokk "<seen
Kod Hel Har Räp kaart
põdratatt "<seen
Krl Har Rõu Lut kaart
põegotamese köis "koorma põikköis
Mih kaart
põelu(k)ses "kammitsas
Rap Jür kaart
põgisema "<deskr
Krk Ran Puh Nõo Rõn Räp kaart
põhjakad pl "virmalised
Amb kaart
põhjalased (pohjalaised) pl "<virmalised
VNg Lüg Vai Pee Iis Äks KJn Har kaart
põhjalesed (pohjalised) pl "virmalised
Ris JõeK Ksi kaart
põhjatse (pöhatsi) pool poole "põhja pool(e)
Jäm Khk Kär Jaa Pöi Muh Käi Rei LNg Kse Var kaart
põhjuseline "põhjendatud
Plv kaart
põisein "<taim
Krk kaart
põletis (põletis- põlet(i)se-) "<kõrvetis
Jäm Khk Kaa Pha Vll Muh Käi Mär Vig Han Var Mih Hää Ris Juu Kos Amb JJn Koe Kad VJg Sim Ksi Plt Pil KJn Vil Pst kaart
põli (g põlgme) "<puu võrgu hoidmiseks
Rid Khn kaart
põllussen (põllussih) "kammitsas
Võn Plv kaart
põllusses (põlusses põlussis) "kammitsas
Khk Mus Muh kaart
põlmima "<rääkimisel eksima
Lüg kaart
põlusse (põllusse) "kammitsasse
Muh kaart
põmama "<nurisema
Krk Har kaart
põmisamma "põmisema
Har kaart
põmisema "nurisema pomisema
IisR Khk Muh Mär Kse Tõs Hää Juu Koe Iis Kod Plt KJn Trv Hls Krk Nõo kaart
põngutama "aeglaselt liikuma
Kod kaart
põnselda da-inf (põnksleb sg 3 p) "norida
Muh kaart
põpatamma "lobisema
Urv kaart
põrbatamma "<mürisema
Plv kaart
põretab sg 3 p "küpseb lõhki
Muh kaart
põrine "<põrisev
Pöi kaart
põrisama "põrisema
Trv Har kaart
põrisema "<torisema
Lüg IisR Jäm Khk Vll Pöi Muh Noa Mar Mär Lih Kse Tõs Tor Hää Ris Koe VJg Iis Trm Kod Lai Plt KJn Trv Hls Krk Ran Nõo Rõn San Krl Plv kaart
põrmamma "torisema
Urv kaart
põrmitsema "põrnitsema
Mar Mär Vig Kse Aud Tor Kei kaart
põrn (pern) "<siseelund
Kuu VNg Lüg Jõh Vai Jäm Ans Khk Vll Pöi Muh Käi Rei Rid Mar Mär Vig Kse Tõs Khn Aud PJg Vän Tor Hää Ris Kei Juu JMd Koe VJg Sim Iis Trm Kod Ksi Lai Plt KJn Kõp Trv Hls Krk Ran Puh Nõo Võn San Krl Har Rõu Plv Vas Se Lut Kra kaart
põrnikille "põrnitsedes
Kod kaart
põrnitsema
Kuu IisR Jäm Khk Mar Var Tõs Aud Ris Juu Nõo Vas kaart
põruma (poruma) "<enneaegselt sünnitama
Kuu Hlj VNg Lüg Jõh Vai Jäm Ans Khk Mus Kaa Pha Vll Pöi Muh Rei Mar Mär Kir Lih Kse Han Tõs Aud Vän Tor Hää Ris Kei Juu HJn JMd Koe Kad VJg Iis Trm Kod Ksi Plt KJn Trv Hel Puh Rõu Lei kaart
põrunusele allat "põrunule
Kod kaart
põsetama "<tahuma
Var kaart
põsk (posk pesk) "<lõpus eseme osa
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh Vai Jäm Ans Khk Mus Kaa Krj Pha Vll Jaa Pöi Muh Käi Rei Phl Mar Mär Vig Lih Kse Var Mih Tõs Aud PJg Vän Tor Hää Saa Kei Rap Jür HJn JõeK Amb JJn Koe VMr Kad Rak VJg Sim Iis Trm Kod Ksi Lai Plt KJn Vil Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr KodT Võn Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut Kra kaart
põsse ajama "jonni ajama
Räp kaart
põsuss "<põsenukk
Ote San Urv kaart
põtkuma "põdema kiratsema
LNg Rid Mar Mär Vig PJg Ris kaart
põudlema "põuaseks muutuma
PJg kaart
põõgutama "pesu pesema lööma
Trm Kod kaart
põõnama "<leegitsema
Mar Saa Hls kaart
põõnuses -se "kammitsas(se)
Kul Vig Lih kaart
põõnustled sg 2 p "põrnitsed
Muh kaart
põõrdi "kõõrdi vihaselt
Puh Nõo kaart
põõristama "põrnitsema
Puh Nõo kaart
päde "tüse
Pöi kaart
pädistes "lobiseja
Juu kaart
päevguma "<päikese käes seisma
Krk kaart
päevik (päävik) "päikesepaiste
Kod kaart
päevätus (päävätse) "päevitus
Trv Krk kaart
pägisema "<kögisema
HJn Pee kaart
päiksene "päikesepaisteline
Kaa PJg kaart
päilik (päelik päülik) "<päikesepaiste(line)
Mus Phl Khn Ris Har Vas Se Lut kaart
päinis "(vihasest) peast
Lüg kaart
päise päeva (ajal)
VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Khk Pöi Muh Rei PJg Tor Ris Juu Koe VJg Iis Lai Plt Trv Hls Krk Krl Har Plv kaart
päise "lausa
Har kaart
päisi päeva (ajal) "päise päeva ajal
Kuu Jäm Khk Pha Kul Mär Mih Tõs Khn Hää Trm Hel kaart
päissmädise "hädasse hiljaks
Jaa kaart
päits (pääts päitse) "peats
Khk Emm Hää Saa Trm Kod Pal Ksi KJn Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Rõn Lei kaart
päitsed (päitse) pl
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Kaa Krj Pha Vll Pöi Muh Emm Käi Phl LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Var Tõs Khn Aud Pär PJg Vän Tor Hää Saa Ris HMd Nis Kei Hag Rap Juu Kos Jür HJn JõeK KuuK Amb JMd Tür Koe VMr Kad VJg Sim IisK Iis Trm Kod MMg Pal Äks Ksi Lai Pil KJn SJn Vil Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr Võn Kam Rõn San Luk Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Kra kaart
päitsled pl "päitsed
HMd kaart
päivlik "<päike päikesepaiste(line)
Ote Urv Har Rõu Plv Vas Lut kaart
päivuma "<päikese käes seisma
Ran kaart
päkitsema "<mökitama
Khk kaart
päkk "<seen
Vil Trv Pst Hls Krk Hel Krl kaart
päkäteme ma-inf "seenetama
Krk kaart
pännima "<arutult tegutsema
Han kaart
päotama "<kisendama
Plt Pil KJn kaart
päramised (perämidse) pl
PJg Hää Ksi Trv Hel Kan Räp kaart
pärasteks (perästess) "pärastiseks
Hlj Muh Mar Mär JJn Kad Krk kaart
pärastest (perastest perätsest) "pärastiseks
VNg Lüg IisR Vai kaart
pärastsi (pärastse) "pärast
Jäm Khk Mus kaart
pärastsiks "pärastiseks
Khk Kaa kaart
päri (peri) "jääauk nooda laskmiseks
Jõe Kuu Rid JõeK kaart
pärid pl "kõlud päramised
Pöi Emm Phl Mar Mär Var Ris JõeK Koe VMr VJg kaart
pärimed pl "päramised
Ris kaart
pärimised pl "päramised
VNg Jäm Khk Rei Phl Hää kaart
pärimused pl "päramised
Pöi Khn kaart
päriseks (periseks)
Kuu Pöi kaart
päriselt (peris(s)elt)
Jõe Kuu Lüg Jaa Muh Mar Hää HMd Kos JJn Koe VMr Ran Nõo kaart
pärisema "plärisema
Kuu Khk Krk San Krl Rõu Plv kaart
pärisest (peris(s)est) "<alatasa
Kuu VNg Lüg Vll Pöi kaart
pärisämmä "plärisema
Urv Har Vas kaart
päsarik (päserik) "<kidur puu
Kod Lai Plt Pil kaart
päsmer (päsper pässerm pääserm)
Kuu Vai Jäm Khk Kär Kaa Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Mar Tõs Aud Pär PJg Tor Hää Saa VJg Äks Plt KJn Kõp Vil Trv Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Kam Ote Rõn San Urv Lei kaart
pässama "<plaanitult tegutsema
Kaa Han kaart
pässeldä imperat "<haruta
Kuu kaart
pässima "<plaanitult tegutsema
Khk Käi Han Var kaart
pässivihk "viimane vihk rukkilõikusel
VNg Lüg Jõh kaart
päst "<ritv võrgu tõstmiseks
Ran kaart
pätsahi "<leivaahi telliseahi
Kuu Lüg Tõs Tor Ris Juu VJg Trm Kod Plt kaart
pätserdämä "paterdama
Kan kaart
pätukaid pl p "susse
Mar kaart
päädak(as) "<märg ese
Khk Vll Jaa kaart
päälitse (päälitsa) "pealsed
Trv Krk kaart
päälitsi (päälitse) "<üle
Khk kaart
päälse- (päältse-) "pealis-
Khk Kaa KJn Vil Trv Hls Krk kaart
pääpoluski -s "<kammitsas(se)
Jäm kaart
pääpõlitsen "<kammitsas
Rõn kaart
pääpõllissen "kammitsas
Hel kaart
pääpõlluside "<kammitsasse
Ran Kam San kaart
pääpõllussehe "<kammitsasse
Plv Vas Räp kaart
pääpõllussen (pääpõllusseh) "<kammitsas
Hel Ran TMr Võn Kam Ote San Plv Vas Räp Se kaart
pääpõllussihe "<kammitsasse
Võn Kam Urv kaart
pääpõllussile "<kammitsasse
San Urv kaart
pääpõlmitsede "<kammitsasse
Hel kaart
pääpõlmitsen "<kammitsas
Hel kaart
pääpõlmusilõ "<kammitsasse
Krl kaart
pääpõlmussen "<kammitsas
Ran Har kaart
pääpõlmusside "<kammitsasse
Rõn kaart
pääpõluskile "<kammitsasse
San kaart
pääpõlussõhõ "<kammitsasse
Rõu Se kaart
pääpõlutsi "<kammitsasse
Rõn kaart
pääpõlvi "<kammitsasse
Saa Hel kaart
pääpõlvissede "<kammitsasse
Puh kaart
pääpõlvissen "<kammitsas
Puh San kaart
pääpõlvisside "<kammitsasse
Rõn kaart
pääpõlvistõlõ "kammitsasse
Har kaart
pääpõlvitsede "<kammitsasse
Hel kaart
pääpõlvitsen "<kammitsas
Hel kaart
pääpõlvussen "<kammitsas
Hel kaart
pääpõrmussen "<kammitsas
Ran TMr kaart
pääpõrmusside "<kammitsasse
Ran Nõo kaart
pääpõrnusse "<kammitsasse
TMr kaart
pääpõrnussen "<kammitsas
Puh TMr kaart
pääpõrnusside "<kammitsasse
Nõo kaart
pääpõrussihe "<kammitsasse
Rõu kaart
pääpõrussilõ "<kammitsasse
Rõu kaart
pääpõõlussen "<kammitsas
Ran kaart
pääpõõlussõhe "<kammitsasse
Se kaart
pääpöörüssele "<kammitsasse
Lut kaart
pääpüörüsseh "<kammitsas
Lut kaart
päärised pl "<kangastelgede osa
Lüg kaart
pääse "pääsemine
Khk kaart
pääsema (pääsima pääsma päsemä)
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Mus Kaa Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Kse Var Mih Tõs Khn Pär PJg Vän Tor Hää Saa Ris HMd Nis Kei Hag Rap Juu Kos Jür HJn Amb JMd JJn Ann Tür Pee Koe VMr Kad Rak VJg Sim Iis Trm Kod MMg Pal Äks Ksi Lai Plt Pil KJn SJn Kõp Vil Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr Võn Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
pääsiäised pl "lihavõtted
Vai kaart
pääsliksesilm "pääsusilm
Saa Hls kaart
päästlasesilma pl "pääsusilmad
Har kaart
pääsu p "pääsemist
Rei Han JJn kaart
pääsukesekull "<lind
IisR kaart
pääsukesekübar "<taim
IisK kaart
pääsuk(e)sesilm (piäskese-) "pääsusilm
IisR Ann Koe VJg Trm Kod MMg Pal Äks Plt Pil Vil Trv Hel Ran Puh Nõo TMr Võn Ote Rõn San Krl kaart
pääsuksekatel "<taim
Kos Tür kaart
pääsukselill "pääsusilm
Kam kaart
päävima "päikese käes kibedaks muutuma
Kod kaart
pääväpõrõhhõh -e "päikesepaistel(e)
Se kaart
pääväst "(väikesest) peast
Lut kaart
pödisema "lobisema
IisR Kad kaart
pöhütämä (pöütämä) "liigutama segama
Kuu kaart
pöiused pl "<sokid
Vig kaart
pökitsema "<deskr
Khk kaart
pöllügällä "<segamini
Kuu kaart
pöltus "<noodaköie hoidmiseks
Mus kaart
pöläsk "vusserdis
Kuu kaart
pönse "leitsakune
Kuu kaart
pössäk "<pehme ese
Kod kaart
pötserteme ma-inf "pötserdama
Krk kaart
pöördene "keerisene
Rõu kaart
pöördima (pöördümä pöördume) "<pöörduma sogaseks muutuma minestama
Kuu Hlj VNg Lüg Jõh Vai Khk Aud KuuK Koe Kod Hel San Kan Har Rõu Plv Vas Se Lut kaart
pöörustama (pöörist-) "<segama
Trv Hel kaart
pööränüs "(juukse)keeris viilukas
Kuu Har kaart
pöörüline "<segane
Se kaart
pöörüssene "&pööris
Har kaart
pöösaskosel "<lind
Rei kaart
püdseleht "naat
Urv Räp kaart
pügaldama (pügel-) "selgima (taevas)
Mär Aud Amb kaart
pühendama (pöhendämä pühändämä) "<pühitsema
Trm San Har Rõu Plv Se Lut kaart
pühitsamma (pühitsämä) "pühitsema
Rõu Lut kaart
pühitsema "<hoolima
Kuu VNg Lüg IisR Vai Jäm Ans Khk Kaa Vll Pöi Muh Rei Phl Mar Mär Kse Han Tõs Tor Hää Ris Juu Jür JMd Koe VJg Iis Trm Kod Ksi Lai Plt Trv Hls Krk Ran Puh Nõo Krl Har Plv Lei kaart
pühksämä (pühksemmä) "kergelt pühkima
Kam Urv Har Rõu Plv Vas Räp Se kaart
pühäpäiselt "pühapäeviti
Har kaart
pü(h)äž sg 3 p (pü(h)ät tud-part) "pühitses
Lei Lut kaart
püikima "<pesema
Muh Juu HJn Amb Koe kaart
püima g "püüdmise
Vän kaart
pükerdämä "<vaevaliselt liikuma
Ran Vas Se kaart
püllerdükse g "&püllerdämä
Kuu kaart
pümekoh -e (pümmekohe) "pimedus(se)
Se kaart
pürehtünü nud-part "sogaseks läinud
Vas kaart
pürgama "<segi ajama
Jõh Emm Rei Mar Kse kaart
pürstenpael (pürstel-) "<seelikul
MMg Pal Ksi Plt Kan kaart
pürstpael (-pail) "<seelikul
Lai Vil Krk San Urv Krl Har Rõu Vas Räp Se kaart
püserdämmä "pusima
Vai kaart
pütissepp (pütassepp)
Kaa Emm Mar Vig Kse Var Tõs Juu Plt Hls Krk kaart
pütsehain "naat
Plv kaart
püttsepp
Muh Tõs Ris Lai Krl Vas Räp kaart
püägistämä "oksendama
Kod kaart
püöranda(i)ne "(juukse)keeris
VNg Lüg Jõh Vai kaart
püügitsämä "<pesu pesema
Vas kaart
püürüsed pl "pungis (silmad)
Kuu kaart
püürüstäb sg 3 p "põrnitseb
Kuu kaart
püüs (pl püi(k)sed) "<saak
Jõe Hlj Jäm Ans Khk Mus Krj Pha Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Phl LNg Rid Mar Vig Kir Lih Kse Mih Tõs Khn Aud Tor Hää Ris Kei JõeK Trm kaart
raadikus "segamini
JõeK kaart
raadiku(sse) "<hooletusse
Kuu JõeK kaart
raagaselt "pooltoorelt
VNg kaart
raageltse- "traageldus-
Krk kaart
raak "<kulunud ese
Kod Hls Krk kaart
raaked pl "jäänused
VNg Lüg kaart
raaklatt "<laevaehitusel
Hää kaart
raaksed pl (sg raakses) "okstest vispel mänd
Khk Mus Kaa Krj Pha Vll Jaa Pöi kaart
raanitsema "<riidlema
Mär Aud Pil kaart
raapsutama "kriipse tõmbama
Khk Kär kaart
raat "<hobuse kabjal
Muh kaart
raats (kraads) "<linade kupardamiseks
Saa Jür SJn Trv Pst Hls Krk Hel Nõo Kam Rõn kaart
ra(a)vak "<magamisase
Hel kaart
rabakaeluksed pl "sookailud
Juu kaart
rabandalutse (rapand-) pl "tuulamata vili
Ran Puh kaart
rabants (rapants ravants rapantse- raban(t)si-) "<tuulamata vili
Mih Tõs Aud Saa SJn Kõp Vil Trv Pst Hls Krk Hel kaart
rabatiserukis "rabatud rukkiterad
Kul KJn kaart
rabats (rapats rabatse- rapatsi-) "<tuulamata vili haigus rabamis-
Vig Lih Saa KJn Trv Pst Hls Krk kaart
rabesed pl "rappevili
Lüg kaart
rabisema
IisR Jäm Khk Kaa Vll Pöi Muh Rei Mar Mär Kse Han Tõs Tor Hää Ris JMd VJg Trm KJn Vil Trv Pst Hls Puh Nõo San Plv Se kaart
rabitsema "<siblima
Saa Hls Krk kaart
rabjastama "lobisema
Vll kaart
rabul "<lobiseja krapp
Khk kaart
radi "seenekaste
Hää kaart
radisema "<deskr
Jäm Khk kaart
raganad pl "<alaealised
Khk kaart
ragelema "<tülitsema
Khk Muh Mär JMd Koe Iis Plt Trv Se kaart
ragisema
Kuu VNg Jõh IisR Jäm Khk Vll Muh Rei LNg Mar Mär Kse Tõs Aud PJg Tor Hää Ris HMd Juu Kos KuuK Amb JMd Koe Kad Iis Trm Pal Lai Plt KJn SJn Trv Hls Krk Puh Kam San Vas kaart
ragitsem ma-inf "noomima
Krk kaart
rahatse (rahantse) "hallitus
Krk kaart
rahelema "<rüselema
Vig kaart
rahkema "<kirmetisega kattuma
Khk kaart
rahmatse "rammestus
Krk kaart
rahmitsema "rahmima
Khk Aud Hää Plt KJn Võn San kaart
rahnitsema "rahmeldama
Mar Koe kaart
rahugesed pl "näärmed
Emm Käi Rei Phl kaart
rahuliselt "rahulikult
Tõs PJg kaart
rahus(s)ed (rahvased) pl "näärmed
Hlj Lüg Vai kaart
raieraud "meisel
Jäm Khk Kaa Vll Jaa Emm Rei Juu Rõn kaart
raiskeks transl "raiskamiseks
Kuu kaart
rakastama "<paiset avama
Rõu kaart
rakelõng "<võrgu rakendamiseks
Muh kaart
rakendama "<hobust ette panema kalapüüst seadma askeldama
Jõe Kuu VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Khk Mus Kaa Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl LNg Rid Mär Kse Var Tõs Khn Aud Tor Ris HMd Juu HJn JMd Koe VJg Iis Trm Lai Plt KJn Trv Hls Ran Puh Har kaart
rakitsema "talitama
Kaa Emm kaart
rakk "<põis herilasepesa
Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Krj Vll Muh Emm Käi Rei Phl Noa Mar Mär Kir Kse Tõs Khn Pär Vän Tor Hää Ris HMd Juu Jür HJn Amb JMd JJn Koe VMr Kad VJg Sim Iis Trm Kod Ksi Lai Plt Pil KJn SJn Trv Puh kaart
rakk "<raapurje kinnitamiseks
Kuu Pha Emm Khn Hää kaart
rakke -sse
Kuu VNg Lüg Vai Khk Vll Muh Vig Kse Ris Kei JMd Koe Kad VJg Trm Kod Plt kaart
rakku lööma "lahtiseks minema (köha)
Krk kaart
rakkõma "lõhkema (paise)
Rõu Vas Se Lut kaart
rakkõn "<kärarikas lõbutsemine
Khn kaart
rakmed pl "hobuseriistad
Kuu Kei VMr kaart
rakuspuu "<harkadra transportimiseks
Kam kaart
ralisema "<helisema
Vll kaart
rambaskid pl "<raske ese
Vil kaart
rammitsemma "lonkama
Lüg Jõh Vai kaart
rammudutte "rammususelt
Muh kaart
rampat sg 2 p "<jooksed
Trv kaart
rangitsema "nöörile lükkima
Plv kaart
rangud pl "<kärbised
Muh kaart
ranitsema "noomima
Kuu kaart
rapak(as) "<kulunud ese
Khk Pöi kaart
raps "rüsade puhastamise vahend
Khk kaart
rase
Lüg Khk Pöi Var Jür JJn Ran Rõn kaart
rase "<kivivare
Mar kaart
rasedade "<raskelt
Ote kaart
rasedaste "raskesti
Nõo kaart
raseduss (rasevus) "<raskus
Ote Krl kaart
rasehhalõ "raskelt
Lut kaart
rask "looma päramised
Rei kaart
raske "<rase
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Kär Mus Pha Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Noa LNg Rid Mar Kul Mär Vig Lih Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud Pär PJg Vän Tor Hää Saa Ris HMd Kei Rap Juu Kos Jür HJn Amb JMd JJn Tür Pee Koe VMr Kad Rak VJg Sim Iis Trm Kod MMg Pal Ksi Lai Plt KJn Trv Pst Hls Krk Hel Ran Nõo TMr Kam kaart
raskejalg "rase
Kse kaart
raskutama "raskuseks olema
Kuu kaart
rass "<seeliku allääres
Aud kaart
rasse "raske rase
Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr Võn Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut Kra kaart
rassejalaline "raskejalgne
Nõo Võn Rõn San Urv Krl Rõu Plv Vas Räp Se kaart
rassejalanõ "raskejalgne
Vas kaart
rassejalgne "raskejalgne
Hel Puh Nõo Kam Ote Rõn San Luk Krl Har Plv Vas Räp kaart
rasselin "raskevõitu
Krk kaart
rasselt "raskelt
San kaart
rassest "raskesti
Krk Krl kaart
rassõjalg "rase
Võn kaart
rasv (rasu rasp rasev rasuv)
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Kär Mus Kaa Krj Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Rid Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud Pär PJg Vän Tor Hää Saa Ris HMd Nis Kei Hag Rap Juu Kos Jür HJn Amb JMd Ann Tür Pee Koe VMr Kad Rak VJg Sim Iis Trm Kod MMg Pal Äks Ksi Lai Plt Pil KJn SJn Kõp Vil Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr KodT Võn Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
rasõdalt "rasedana
Räp kaart
rasõhõnõ "rase
Rõu kaart
ratassepp
Kuu Emm Vig Kse PJg Ris Juu Kod KJn Krk Hel Nõo Ote Plv kaart
ratsas (ratsa ratse) "<toores
Jäm Ans Khk Mus Kaa Pha kaart
ratselt "toorelt
Jäm Khk kaart
ratselteme ma-inf "rahmeldama
Hls kaart
raud "<rauast ese(med)
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Kär Mus Kaa Krj Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Noa LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud Pär PJg Vän Tor Hää Saa Ris Nis Kei Hag Rap Juu Kos Jür HJn JõeK KuuK Amb JMd JJn Ann Tür Pai Koe VMr Kad VJg Sim Iis Trm Kod MMg Pal Äks Ksi Lai Plt Pil KJn Vil Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo KodT Võn Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut Kra kaart
raudkusilased pl "<sipelgad
Trm TMr kaart
raudmurelased pl "<sipelgad
VNg kaart
raudpea (-pää) "<putukas seinakoi
Pha Muh Lai Vil Trv Pst Hls Krk kaart
raudsepp "sepp
Jäm Kse Tõs Aud KJn Krk Hel Krl Har Räp Se Lei Lut kaart
rauk "<vaeseke
Jõe Kuu VNg Lüg Jõh Vai Jäm Khk Pha Pöi Muh Rei Mar Mär Kse Tõs Ris Juu Kos JMd Tür Pee Koe VJg Trm Kod Lai Plt Trv Hls Krk Hel Ran Har Rõu Plv kaart
rauklema "<käratsema
Mih kaart
ravask "<magamisase
Hää kaart
ravaslaud "<linade rabamiseks
Lei kaart
ravistama "<varistama praguliseks kuivama
Kuu Hlj Khk kaart
ravitsama "ravitsema
Saa Kod Trv Har Rõu Vas Se Lut kaart
ravitsema "<ravima toitma
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh Vai Jäm Ans Khk Vll Jaa Käi Rei Rid Mar Kul Mär Vig Kse Mih Tõs Khn Hää Ris HMd Juu Kos Amb JMd Pee Koe VJg Sim Iis Trm Ksi Plt KJn Hls Krk Hel Ran Nõo Võn San Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
rebasekakk "<rebasemürk ravim
Kuu VNg IisR Khk Muh Mar Mär Han Tõs Tor Ris Kos VJg Trm Kod Plt kaart
rebaselaik "karukold
Krj Pöi kaart
rebaseliiv
Lüg Khk Mar Juu Koe VMr VJg Sim Trm Lai Trv Krk Kam Ote San Kan kaart
rebasepael (rõbase-) "püksipael
Mih kaart
rebaseraided pl "<taim
Rei Lih Kse kaart
rebaseraik (g rebäsraika) "<taim
Lei Lut kaart
rebasereined pl "<taim
Emm kaart
rebaserohi "<taim
Jäm kaart
rebasesaba "<taim
Jäm Muh Mär Tõs Pär Hää JMd Plt kaart
rebaseänd (rebäsehand) "<taim
Khk Vig Mih Tõs Aud Krk Plv kaart
rebisema "rebenema
Pil kaart
rebäsehain (rebase-ein rebäshain) "<taim
Hää Har Lut kaart
redse ((k)rätse) "<kärmas tragi
Hää Saa Pst Hls Krk kaart
redsest "elavalt
Krk kaart
redso (redse) "<vagu
Rõu Plv kaart
redu (redo) "redusse
Jõh Khk kaart
redus -se (redos rõduse redun)
Kuu Lüg Jõh Jäm Ans Khk Vll Pöi Muh LNg Mär Vig Kse Hää Saa Nis Juu Amb JMd JJn Koe VMr Kad Rak VJg Sim Iis Trm MMg Lai Plt Pil KJn Ran kaart
reebala "soiku hooletusse
Har kaart
reegot "ree seljatugi
Kan kaart
reembäle (reemballõ) "vaiksemaks vähemaks
San Urv Krl Vas kaart
reempsämp "harvem vaiksem
Plv kaart
reepmä "ahnitsema
Krk Urv Rõu kaart
reev "lontis kübaraserv
Hlj JõeK kaart
rehama "rehitsema
Jõe Jäm kaart
rehitsema (rehetsema rähitsema) "<siblima
Lüg Jäm Khk Muh Mär Vig Tõs Vän Hää Juu JMd Koe VJg Iis Trm Pal Plt KJn Kõp Vil Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Võn Kam Ote Rõn San Urv Krl Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
rehitsem(e) ma-inf "röhitsema
Hää Hls Krk kaart
rehitsämä (rehitsama rehtsämmä) "rehitsema
Kod Ote Kan Urv Rõu Lut kaart
rehkama "kisendama taplema
Kuu kaart
rehmitsem(e) ma-inf "<rahmeldama
Hls kaart
rehtama "röhitsema
Khk kaart
reinetsed pl "<kolu
Muh kaart
rekendeme ma-inf "<lobisema
Hel kaart
rents "<vahend reejalase painutamiseks
Rõu kaart
rentsel (rensel rentsli) "<räbal
Mär Lih PJg JMd Koe VJg Sim Vil Krk Ote kaart
reokakk "rebasekakk
VNg Lüg kaart
reokisel -e (reokesel) "praokil(e)
Jõh kaart
repitsema "<siblima
Jäm Ans kaart
repnaauk (trepna- räpna- (t)räpne- reppäne- reppäse- repsna- repme- (t)repe- reptna-)
Jõe Kuu Hlj Ans Kär Mus Kaa Pha Vll Emm Käi Rei Phl Pär Hää Saa JõeK Pil Hls kaart
rese "rõske
Kuu Hlj Juu HJn JõeK JMd kaart
resedus (resejus) "niiskus
Kuu kaart
ribasse "lohakile
Juu kaart
ribi (rivi) "<püünisejada
Jõe Kuu VNg Lüg Jõh Vai Jäm Khk Mus Krj Pha Pöi Emm Rid Ris Kei JõeK Kad kaart
ribisema "<deskr
Khk Muh Mär Kse KJn Hls Krk Plv kaart
ribuduksed pl "riputised
Kuu kaart
ributimed pl "riputised
Kuu kaart
ridamise "ridamisi
KuuK kaart
ridisema "<põdema
Lüg Jõh IisR kaart
ridlass "<nõrk ese
Ote kaart
rigisama "rigisema
Trv Rõu Vas kaart
rigisema
Kuu IisR Vai Jäm Ans Khk Vll Muh Mär Kse Tõs Tor Hää HMd Juu Koe Plt KJn Krk Puh San Rõu Plv kaart
rihme ma-inf "ahnitsema
Krk kaart
rihmussed pl "<paelad kalavõrgul
Muh kaart
riibakas "<armetu olend ese
Vig PJg Ris Pee Koe Kad Trm Pal kaart
riidama "hunnikuse ajama (jää)
Mus kaart
riidepealsed (-päälised -päältsed) pl "menstruatsioon
Kuu Lüg Jõh Vai Jäm Khk Emm Käi Rei Phl Khn PJg Hää Rap HJn JõeK Ann Koe Kad VJg Sim Võn kaart
riietepealsed (-pe(e)ltsed) pl "menstruatsioon
Jäm Khk Mar Lih Tõs Ris Rap Juu Koe kaart
riihitsämmä (riihitsema) "(reherehaga) rehitsema
Har Vas kaart
riiksima "krigisema
Vll Aud kaart
riim "<otsaseina katusealune osa
Har Lei kaart
riimama "<katuse kelpa ehitama
Har kaart
riimuss "<katusekelp
Har kaart
riiniaigus "<sea haigus
Krk kaart
riipmä-rääpmä "ahnitsema
Ran kaart
riismed (riised) pl (sg riise)
VNg IisR Jäm Khk Pha Vll Muh Mar Mär Vig Kse Tõs Khn Tor Hää Saa Ris Juu Jür HJn JõeK Amb JMd Pee Koe VJg Sim Iis Kod Plt Pil KJn SJn Trv Krk kaart
riitsivad pl 3 p "<häälitsevad (linnud)
Pöi kaart
riivitsema "<otra õsuma
Kaa Krj Jaa Pöi Muh kaart
riivitsema (riibitsema) "liigutama
Muh Kse Mih Tõs kaart
rikkesse (rikkese) "rikki
KJn Trv Hls Krk kaart
rikki g "vahend võrgu kuivatamiseks
Jõe kaart
riks "lapse hammas
Trv kaart
rimahtumma "<kukkuma libisema
Plv Vas Räp kaart
rindusil -le (rindusilla rindusel) "rinnutsi koos rinnutsi kokku
Lüg Jõh Vai VJg kaart
ringipealne "<seelik
Muh kaart
ringused silmad pl "väikesed silmad
Kuu kaart
ringutis (pl ringutsed) "ringutus
Vll Pöi Muh Mär Tõs Koe Plt kaart
ringuts (ringutse) "ringutus
Hls Krk kaart
rinnaduksel "rinnu rind õieli
Kuu kaart
rinnapaelad pl "<nooriku riietusese
Muh kaart
rinnu (rünnu rõnno) "<kõrvu otse
Kuu IisR Kaa Krj Muh Emm Mar Mär Lih Tõs Hää KuuK Amb JJn Koe VMr VJg Sim Iis Trm Kod Ksi Lai KJn Trv Hls Krk Ran Kam kaart
rinnutsema "rinnustama
Kod kaart
ripaksil -e (repaksel) "ripakil(e)
Rid Mar Mär kaart
rippusehe "<rippu
Räp kaart
rips "<vahend pilpakatuse tegemisel
Lüg kaart
ripse (ripses pl ripsed ripsmed)
Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Mus Kaa Pha Vll Muh Käi Rei Phl LNg Rid Mar Mär Lih Kse Han Var Tõs Khn Aud PJg Tor Hää Ris Kei Juu JõeK Amb JMd Koe VMr Kad HljK Rak VJg Sim IisK Iis Trm Kod MMg Pal Äks Lai Plt Pil Trv Ran Puh kaart
ripsekas "terarikas (kaer)
Lüg VMr HljK kaart
ripsi "ripse
Kuu Vai kaart
ripsima "<piserdama rapsima
Hlj Lüg Jõh Khk Muh Rei Rid Kse PJg Ris JõeK JMd Ann Iis Trm Kod Pal Plt Pil Hel Vas kaart
risa "<puseriti
VNg Emm Käi Rei kaart
risane "segamini puseriti
Kuu VNg Lüg Vai kaart
risa-rasa (-räsa) "segamini
Kuu Lüg IisR Vai kaart
risas "segamini puseriti
Kuu VNg Vai Rei kaart
risestikus iness "puseriti
Muh kaart
ristatusse "ristamisi
Jäm kaart
ristetämiise "ristamisi
Se kaart
ristiksed pl "ristsed
Hää Saa kaart
ristipiditse pl "ristipidine
Krk kaart
ristitse (ristidsõ) pl "ristsed
San Har Lei kaart
ristitseline "varruline
Har kaart
ristitsemisi "ristamisi
San kaart
ristjased (ristjäised ristjatsõ ristjädsi) pl "ristsed
Vai Kod Ran Puh Nõo TMr KodT Urv Krl Rõu Plv Vas Se Lei Lut kaart
ristketsi (ristke(i)dse ristkädse) pl "ristsed
Hel Nõo Võn Ote Rõn San Kan Urv Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
ristkädseline "varruline
Plv kaart
ristmed (ristmad) "ristsed
Phl Kei kaart
ristsed (ristse) pl
Kuu Saa Pil KJn SJn Vil Trv Pst Hls Krk Hel Ran kaart
ristselili
Khk JJn Ann kaart
ristseline (ristselõni) "varruline
Hls Krl kaart
ristselite (risselte) "ristseliti
VNg Lüg IisR Mar Mär Ris Kod kaart
ristseliti
IisR Kaa Pha Muh Rei Tõs Trm Pal Ksi kaart
ristseljali (-sellali) "ristseliti
Khk Juu Jür Trm kaart
ristseljällä "ristseliti
Kuu kaart
ristused pl "ristsed
Saa kaart
risukalla "segamini
Plv kaart
risus "<sassis puseriti
Lüg IisR Mär Kse Han Tõs Juu Jür JõeK Amb JJn Koe VMr Kad VJg kaart
risutsõhe "prahiselt
Rõu Se kaart
rižtmän (g -mädse) "ristiema
Lei kaart
ritsakul -e "<(ree- vankri)serval(e)
Jõh kaart
riun-räun "segiläbi
Har kaart
riusa "otse lausa
Hää kaart
robahhuma "robisema
Se kaart
robama "<robisema
Kod kaart
robisamma "robisema
Rõu Plv kaart
robisema
Kuu VNg IisR Vig Kse Tõs PJg Tor Hää Juu Tür Koe Kod Lai Plt KJn Vil Krk Võn San Kan Urv Rõu Plv Vas kaart
robitseme ma-inf "kobestama
Krk kaart
rodisema "<rudisema ragisema
Kuu Lüg Jõh Vai Khk Vll Pöi Muh Mar Mär Vig Kse Han Mih PJg Tor Nis Kei Rap Juu Amb Ann Koe VMr Kad Sim Iis Kod Plt kaart
rogaseks transl "nõgiseks
JõeK kaart
rogisama "rogisema
Trv Kam Krl Har Rõu Vas kaart
rogisema
Khk Kär Vll Pöi Rei Phl Mär Kse Tõs PJg Ris Hag Juu JMd VJg Sim Iis Ksi Lai Plt KJn Hls Krk Puh Võn Ote San Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se kaart
rogoskase g "roguskise
Vai kaart
roheltsekas "rohekas
Khk kaart
rohitama "rohtuma rohitsema
Kuu VNg Lüg Jäm Khk Juu VMr VJg Iis Trm Lei kaart
rohitlema "rohitsema
Pha Vll kaart
rohitsama (ruhitsamma) "rohitsema
Kod Trv Urv Rõu Vas Lut kaart
rohitsema (rohetseme roohitsõmma)
Kuu VNg Lüg Vai Jäm Khk Muh Käi Mar Mär Kse Tõs Khn PJg Vän Tor Hää Ris Juu JMd Ann Koe Kad VJg Sim Iis Trm Kod Pal Plt KJn Hls Krk Puh Nõo San Plv Vas Räp Se kaart
rohmitsema "<ahnitsema
Juu Kod Võn San Vas kaart
rohukosel "<lind
Jõe Kuu kaart
rohuseen "<seen
Jäm kaart
rohutama (rohotama) "rohitsema rohtuma
Vai Mar Mär Vig Kse Hää Lei kaart
rohutse pl "<vistrikud
Krk kaart
roimukses "<poolunes
Lai kaart
roimõkõnõ "pisikene ese olend
Se kaart
roitse "<laisk
Hää kaart
roiukses "roidunud
Kad kaart
roju tegema "kisendama
KuuK kaart
rondilised pl "rünklikud pilved
Lai kaart
rongandeme ma-inf "<ronga häälitsusest
Hel kaart
ronksik "<vanast inimesest
Krk kaart
ronksive pl 3 p "<ronga häälitsusest
Hel kaart
rontsuma "rudisema
Hlj VNg JõeK Kad kaart
roobah(h)utma "<roobitsema
Rõu Vas Se kaart
roobitsama "roobitsema
Trv Kam Rõu Lut kaart
roobitsema "<ropsima
Khk KJn Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Kam Ote San Kan Har Rõu Plv Vas Se kaart
roobõlise pl
Plv kaart
roodus (rootus) "päramised
Jäm Ans Kär kaart
rooge (pl rookmed rooked) "<päramised kalarapped
Kuu Jäm Khk Mus Pha Vll Kei Jür kaart
roomitsõmõ ma-inf "ahnitsema
San kaart
roopjased pl "<takused
Kod kaart
roosendama "roosatama
Lai kaart
rootsel "<puri
Mus kaart
roov "<ahjukumm katusealune
Lüg Jäm Khk Vll Pöi Muh Phl Mar Kul Mär Tõs Pil Krk Vas kaart
roovialune "<köök katusealune
Kuu Lüg Jäm Khk Kär Krj Pöi Muh Mar Kul Mär Var Tõs PJg Hää Ris Koe Kod Plt Pil KJn Vil Krk Har Vas kaart
roovima "<servama
Khk Mus Kaa Vll kaart
roovitsema "lehti raasima
Trm kaart
roovna "võrdselt
Se kaart
roovnahe "võrdselt
Se kaart
ropeldavad pl 3 p "<logisevad
Muh kaart
ropsejalg "ropsilaud
Pöi kaart
ropsemõek "ropsimõõk
Pöi Muh kaart
ropsetakk "ropsitakk
Pöi Muh kaart
rosnik "takune seelik
Hlj kaart
rubisema "<robisema
IisR kaart
rubistama "&rubisema
IisR kaart
rublatükk (ruubli-) "laik (hobusel) hõberaha
Jõe Kuu VNg Lüg Jõh IisR Ris Hag Jür Iis Kod Urv Rõu Plv Vas Se kaart
rubuka "<kõrge ese
Vai kaart
rudisema
Jõe Kuu VNg Jõh IisR Vai Mär Han Tõs Tor Jür Plt KJn SJn kaart
rugiätsed pl "rukkilill
Jäm kaart
ruhti andma "<tuult purjedesse andma
Mus kaart
rumaldasa (rumaldase) "rumalusest
Iis Trm kaart
rumalusi (rumaluisi) "rumalusest
Lüg Kod Plt Nõo Rõu Vas kaart
rumalutasa (rumalutase) "rumalusest
Kuu VNg Lüg IisR VJg Trm kaart
rummuksekiri "<kindakiri
Krk kaart
runn "<ümar ese koorega keedetud kartul
Khk Mus Kaa Pha Vll Hls Krk kaart
run(t)stükk "<ümmargune ese
Khk Pöi KuuK Kod Trv Pst Nõo kaart
ruodused pl "luised (kalad)
Jõe kaart
ruopamise "kaarjalt
Kad kaart
ruosalised pl "roosakad
IisR kaart
ruse (pl rusemed ruskmed) "ranne
KJn kaart
rusenda sg 3 p "ruskab
VNg kaart
rusendama "<kipitama
Kuu kaart
rusklane (pl ruskulaised) "<sipelgas
Jõe Kuu Hlj KuuK Kad kaart
ruskmen iness (ruskmede illat) "(käsi) rusikas(se)
Ran kaart
rutõmbu(i)si (rutõmbuise) "rutem
Räp Lut kaart
ruup "kasetohust torbik korv
Emm Käi Rei Phl kaart
rõbitsep sg 3 p "<krõbistab
Krk kaart
rõdu (rüdu rödu rüu reu rõõdu) "<räästaalune katusealune
Khk Emm Käi Rei Phl KuuK Kad Pil Nõo TMr Kam kaart
rõduleme ma-inf "korisedes hingama
Hel kaart
rõgisema
Muh Mär Kse Tõs Aud Hää Juu Koe Lai KJn Trv Hls kaart
rõhked (rõhkmed) pl (sg rõhk(e)) "<jäänused riismed
Mar Mär Vig PJg Nis Juu Jür JMd VMr Sim kaart
rõhklased pl "poolkeenud
Han kaart
rõhksed pl "röhitised
Muh kaart
rõhkõ (rõhked rõõhkõ) pl (sg rõhe) "röhatised
Rid Urv Krl Plv Se kaart
rõht (rõhk rehu rõhu ruht) "<osa tarast sein vara
Kuu Hlj Lüg Jõh Khk Vll Muh Emm Käi Rei Phl LNg Mar Mär Vig Kir Kse Var Tõs Khn PJg Hää Saa Nis Rap Juu Kos Jür HJn Amb JMd Tür Koe VMr Kad VJg Sim Iis Trm Kod Lai Plt Pil KJn Krk Har kaart
rõhvetised pl "<nahahaigus
Rid kaart
rõikõ pl "röhitised
Se kaart
rõivalidse pl "menstruatsioon
Lut kaart
rõmpsekont "krõmpsluu
Vll Muh kaart
rõngamisi "rõngakujuliselt
Juu kaart
rõnksi "kõverasse
Krk kaart
rõos -sse (rõus) "redus
Rid Mar kaart
rõse (rõssõ rõssõh) "rõske
Kei Hag Juu Kod Puh Nõo Võn Kam Ote Plv Vas Räp Se kaart
rõstu "rõhtselt
Kod kaart
rõttu "redusse
Mar kaart
rõtussõ pl "alus adra vedamiseks
Võn Plv kaart
rõugetama "rõugearmiliseks jääma
Aud kaart
rõõbahhuma "<maha libisema
Lut kaart
rõõduma (rõõdma) "<korisema rögisema
Iis Trm Kod MMg Lai kaart
rõõgama (röögama) "<korisema rögisema
Khk Kaa Vll Jaa Pöi Muh Mär Vig Tõs Aud Hää Plv Vas Se kaart
rõõgatsess sg 3 p "<himutseb (toitu)
Hel kaart
rõõgitsama "<himutsema valima (toitu)
Kam Ote Urv kaart
rõõgitsema "<himutsema valima (toitu)
Ran Nõo Kam Ote Kan Plv Vas Se kaart
rõõgitsõmma "hingitsema
Võn kaart
rõõhkamma "korisema
Plv Vas kaart
rõõmutsema
Iis kaart
rõõpi -s "(mokad) torus(se)
PJg kaart
rõõsk (riesk(a) roesk) "<sepik karask
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh Vai Jäm Ans Khk Kär Krj Vll Muh Emm Rei Phl LNg Rid Mar Kul Mär Vig Lih Kse Mih Tõs Khn Aud Pär PJg Vän Tor Hää Saa Ris HMd Kei Juu Kos Jür JõeK Amb JMd Ann Tür Koe VMr Kad Rak VJg Sim Iis Trm Kod MMg Pal Äks Ksi Lai Plt Pil KJn SJn Trv Pst Hls Krk Hel Puh Nõo Võn San Kan Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Kra kaart
räbaliselt "räbalalt
Rõu kaart
räbisema "<kärisema
San Urv Har kaart
räbislemin "ragisemine
Lei kaart
räbisäm(m)ä "<kärisema rebenema
Trv Kan Har Rõu kaart
rädisema "<ragisema
Kuu VNg Lüg Jõh Jäm Khk Kaa Muh kaart
rägama "riidlema ragisema
Vll Se Lei kaart
rägisema
Kuu IisR Jäm Khk Vll Muh Rei Koe VJg Iis Trm Kod Krk Ran Puh Nõo Ote San Kan Krl Har Plv Vas Räp Se kaart
rägisämmä "rägisema
Urv Har Rõu Vas kaart
rägälemä (räkälemma) "rögisema
Kam Urv Räp kaart
rähisemma "<pahandama
Vai kaart
rähistam(m)a "lobisema
Jõh kaart
rähitsemma "rühmama
Vai kaart
rähmik(as) (rähmkas) "<tüse agar
Krk Hel Võn Kam Ote San Kan Urv Har Rõu Plv Vas Se kaart
rähmikjas "tüse tugev
Rõu kaart
rähmitsema "<rühmama
Vai Hää Saa Hel San Räp kaart
rähmäk(as) "ahnitseja rahmeldaja
Kod Trv kaart
rähmälik (rähkmälik) "tugev tüse
Lut kaart
rähmätse "kerge uni
Krk kaart
rähnikas "tüse
Räp Se kaart
rähnitsema "rehitsema
Mar Vig Kse Han Var Aud kaart
rähnitsema "<vastu haukuma
Muh Han Var kaart
rähvitsema (rehvitsema) "<nääklema klähvima
Jäm Khk Muh kaart
rähvitsema "rehitsema
Vll kaart
rähästama "rehitsema
Var PJg kaart
rähätama "rehitsema
Tor kaart
räimejahu "<kliisegune jahu
JMd JJn Rõu kaart
räimijahu "<kliisegune jahu
Plt KJn kaart
räise (rääse räüse) "rahe
Ran Nõo Võn Kam Ote Rõn Plv Räp Lei kaart
räiss hambad "puseriti hambad
Jäm kaart
räitse (räidse) "räitsakas rahe
Khk Kam kaart
räitsik "võserik
Vig kaart
räkeldama "kriipseldama
Khk kaart
rämatsema "<käratsema
Var Tõs kaart
rämplemma "rüselema
Har kaart
rämpsähüse g
Plv kaart
rämpu -s "kõveras(se)
Khk Vll kaart
rämsib sg 3 p "kritseldab
KJn kaart
ränded (räänded) pl "toidujäänused kõrned
Khk Kär Kaa KJn kaart
rängused pl "kronud
Khk kaart
räntseldama "<rahmeldama
Kaa kaart
räntseldis "<rahmeldaja
Kaa kaart
räntsjäs "tüse
Kod kaart
räpitsema "klähvima
Khk Mus kaart
räpp (räp(p)e) "suits leitse
Emm Käi Rei kaart
räsakille (räsekille) "räsakil
Jõh VMr kaart
räsasse "risti-rästi
Kuu Trm kaart
räse "vintske
Juu kaart
räselema "<rüselema
Vai Muh Kse Kod Lai Plt Hls Puh Kan Har Plv kaart
rässi -s "puseriti
Iis Trm kaart
-rätsed pl "&rätt
Kod kaart
rätsep (rätsemp)
Jõe Kuu VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Khk Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl LNg Mar Kul Mär Vig Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud Pär PJg Vän Tor Hää Saa Ris HMd Kei Hag Rap Juu Kos Jür HJn Amb JMd Tür Pee Koe VMr Kad Rak VJg Sim Iis Trm Kod MMg Pal Äks Ksi Lai Plt Pil KJn SJn Kõp Vil Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se kaart
rätsepist p "rätsepatööd
Muh kaart
rääbe "riise
Pst Krk kaart
rääbitsema "<kraapima
San Krl Har Plv Se kaart
rääbitsema "<räägu häälitsemisest
Urv kaart
rääditama "poolpehmeks küpsetama
Kod kaart
räädutama "<pardi häälitsusest
Muh kaart
räähhäss (räähti) sg 3 p "<ragiseb (ragises)
Se kaart
rääkima (rääkmä) "<räägu häälitsusest
Jõh Kod Krk Har Lei kaart
rääkuma (rääkme) "<räägu häälitsusest
Jäm Tõs Aud Tür Kod KJn Trv Hls Rõu kaart
räämejahu "<kliisegune jahu
Iis Kod Plt Hls Krk Nõo Kam San Kan Urv Rõu Plv Lut kaart
räämenjahu "<kliisegune jahu
San kaart
räämijahu "<kliisegune jahu
Sim Lai KJn kaart
räämjahu "kliisegune jahu
Khk Vän Vil Ran Kam San Kan Urv kaart
räämlejahu "<kliisegune jahu
Saa kaart
räämnejahu "<kliisegune jahu
Trv Hls Krk Hel Ran kaart
räämäjahu "<kliisegune jahu
Krk Lut kaart
räänik "<seen
Vll Kei kaart
räüs(s)akuu (rässa-) "<üks sügisekuudest
Lut kaart
rödiseb sg 3 p "<vigiseb
Lüg kaart
rödisema "lobisema
Vll kaart
rögisema
Kuu VNg Lüg IisR Jäm Khk Vll Muh Käi Kir Aud Ris Juu Kad Kod Ksi Plt KJn Hls Krk Puh San Urv kaart
rögisti "rögiseja
Jõe kaart
rögäsk "rögiseja
Urv kaart
röhikas "rögiseja
Kaa kaart
röhiseme ma-inf "röhkima
Krl kaart
röhistele sg 3 p "röhitseb
Kuu kaart
röhistämä "röhitsema
Vig kaart
röhitama (röhetama röhütämmä) "röhitsema röhkima
Lüg Vai Kse Tõs Juu JMd Koe Puh Kam San Kan Krl Rõu Plv Vas kaart
röhitis (röhetes röhits pl röhitsed)
Khk Pha Vll Mar Mär Var Mih Tõs Aud PJg Vän Juu Koe KJn kaart
röhitseb sg 3 p
Mär kaart
röhksed pl "röhitised
Kaa kaart
röhmitsema "<köhatama
Var Tõs kaart
röhmitseme ma-inf "ahnitsema
San kaart
röhtlema "röhitsema
Emm Käi Phl Kse kaart
röhäkud pl "röhitised
Ran kaart
röhüte(l)lemä (röühtellemmä) "röhkima röhitsema
Har Rõu Vas Lei Lut kaart
röidlesed pl "röhitised
Kse kaart
röistama "röhitsema
Plt kaart
röitse "röhitis
Aud kaart
rökendama "räpaseks tegema
Han Var kaart
rökitsema "rögisema
Khk Muh kaart
rökutama (rökotama) "rögisema röhkima
Kod Plt kaart
römisema "mörisema
IisR kaart
rönksi "<kõverasse
Trv kaart
rönnis "rase
Mus kaart
rönses "krõmpsluu
Khk kaart
röntsuma "rudisema
VJg kaart
rösmüsed pl "&rösmü
Kuu kaart
röösatama "<veise häälitsusest
Vll kaart
rööseldämä "tuuseldama
Nõo kaart
röötsakas "tüse inimene
Mus kaart
röötsaksil (rüötsaksel) "röötsakil
Mär Aud PJg Ris kaart
rüdisemä "värisema
Kuu kaart
rüdistämä (rüdüstämä) "<värisema
Kuu kaart
rüdükses "<kössis
Kuu kaart
rügelema "<rüselema
Lai kaart
rühkäss sg 3 p "ahnitseb
Krk kaart
rühmitsemmä "rühmama
Räp kaart
rühätis (pl rü(h)ätse) "röhatis
Krk Hel kaart
rümelema "rüselema
Juu kaart
rümäkäs "tüse
Jõh kaart
ründ "<lohmakas riietusese
Muh Urv kaart
rünge (ringe) "mäeseljandik
Khk Mus Kaa Krj Emm Rei kaart
rüntamise g "hulkumise
Ris kaart
rüntse "vaheliti
Emm kaart
rüntseldama "<kolistama
Käi kaart
rüse "jässakas
Ris Kei kaart
rüselema
Kuu VNg Lüg Jäm Khk Kaa Muh Tõs PJg Hää Juu JMd Koe Iis Trm Kod Plt KJn Trv Hls Krk Hel Puh Nõo San Har Rõu Plv Vas kaart
rüselik "konarlik (jää)
Khk Pha kaart
rüsendam(m)a "hooplema
Lüg kaart
rüsidlema "rüselema
Muh kaart
rüsima "<rüselema
Khk Saa VJg kaart
rüskama "rüselema
Kuu Hlj Jõh Vai kaart
rüsklema "rüselema
Kad Trm KJn kaart
rüssi -s (rüsse) "<kõveras(se)
VNg Lüg kaart
rüsteldämä "<ahnitsema rahmeldama
Puh Nõo Rõn kaart
rüsämä "<rüselema
Jõh Urv kaart
rüvedüksi "roojaseks
Kuu kaart
rüöpalised pl "rööplikud
IisR kaart
rüösikesed pl "<nahahaigus
VNg kaart
rüüdib sg 3 p "<linnu häälitsusest
IisR kaart
rüügämmä "rögisema
Rõu kaart
rüüstipuu "<ahte torkimiseks
Kõp Pst Hls Krk Hel kaart
rüütsima "<linnu häälitsusest
IisR Kad kaart
saabasnik "kingsepp
Aud kaart
saabassepis "kingsepatöö
Muh kaart
saabassepp (saabus-) "kingsepp
Kaa Pha Muh kaart
saaberdama "kaabitsema
Emm kaart
saabusnik "kingsepp
Lüg Khk Vll Pöi Mär kaart
saadavasse "lähedale
Emm kaart
saaksesa "saama pärast
Kuu kaart
saanus (pl saanuksed) "<saadu
Kuu kaart
saarepäiv "17 sept
Räp kaart
sabaraha (sava-) "<karjasele meeleheaks antav raha
Kuu Lüg IisR Pha Emm Käi Mar Mär Vig Han Aud Saa Ris Kei Juu Amb Koe VJg Kod Plt kaart
sabassutte (savas-) "üksteise sabas
Lüg Jõh kaart
sabastikku "üksteise järel
Jõh kaart
sabisema
Kuu IisR Khk Muh Mar Mär Kse Tõs Hää Saa Ris VJg Sim Iis Trm Plt Hls Puh Plv kaart
sabitsema "<siblima
VNg Saa VJg Plt KJn Hls Krk San Krl Rõu Vas Räp kaart
sabrak "seelikusaba
Mar Hää Jür JõeK kaart
sabrik (saprik) "<seelikusaba
Hlj VNg Lüg Jõh kaart
sabrima (saprima) "<segi ajama
Muh Rei kaart
sabritse pl "sabanukid linnul
Krk kaart
sadisema "<onom
VNg Jäm Kad kaart
saditama "noota püügikorda seadma
Kuu Muh Se kaart
sadojatsõ pl "sajused
Vas kaart
sadolka "sedelgas
Lut kaart
sadulperse "<murdunud puu juurtega
Kuu Hlj Kad kaart
sadulsepp (satol-)
Kuu Lüg Jõh Vai Jäm Muh Emm Mar Kse Tõs Aud Hää Juu Plt KJn Krk Har Räp Se kaart
saduperse "<murdunud puu juurtega
Kuu HJn JõeK Amb Kad kaart
sadõmõ pl "kuu- päikesesapp
Plv kaart
saeambalised pl "<kindakiri
VNg kaart
saetsed pl "sasised
Tõs kaart
saganõ "segane
Se kaart
sagar (sagaras sakar) "<uksehing konks
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh Jäm Ans Khk Kär Mus Krj Pha Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Phl LNg Rid Kul Mär Vig Kse Var Mih Khn Hää Saa Ris Nis Juu Kos Jür Amb JMd Kad VJg Sim Iis Trm Kod Ksi Lai Plt Pil KJn Trv Hls Krk Hel Ran Nõo Võn Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
sagisema "vadistama
Hlj Lüg Jõh IisR kaart
sagistus "sekeldaja
IisR kaart
sahisema
Kuu VNg Lüg IisR Jäm Khk Vll Pöi Muh Emm Rei Mar Mär Kse Tõs Tor Hää Ris Juu JMd JJn Koe VJg Trm Lai Plt KJn Trv Ran Puh kaart
sahkama "<rääkima sekeldama
Kuu Lüg Rid Mar Jür MMg Lai Hel kaart
sahkatama "<lobisema sekeldama
Kod Puh Kam Ote Rõn Rõu kaart
sahmerdama "sekeldama
Han kaart
sahmerdis "sekeldaja
Han kaart
saialeib "sai sepik
Kuu Mus Muh Emm Käi Phl Mar Vig Han Tõs Khn Vän Juu Ann Äks SJn Se kaart
saika "hobusekronu
VNg Jõh kaart
saiku "hobusekronu
VNg Sim kaart
saim "seasulg
Lei kaart
sain "sein
Hel Ran Puh Nõo TMr Võn Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut Kra kaart
sainveer (sein-) "seinaäärne
Krk Ran Puh Nõo Kam Rõn San Kan Urv Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei kaart
sais "seis
Puh San Plv kaart
saisahhutma "seisatama
Vas kaart
saisahti sg 1 p "seisatasin
Se kaart
saisatama "seisatama
Puh Nõo San Krl Har Rõu Vas Se kaart
saisatus "seisatus
Puh kaart
saisma "seisma
Hel Ran Puh Nõo TMr Võn Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
saistama "<püsti tõusma seisatama
Hel San Kan Krl Har Rõu Plv Vas Se Lei Lut kaart
saistuma "<settima selgima
Nõo Kam Urv Har Rõu Plv Se kaart
saistuss "peatus seisatus
Har Rõu Plv Vas Se kaart
saistust p "seisus
Rõu kaart
saisu "seistes
TMr Võn Kam Ote Rõn Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Lei kaart
saisumma "seisma säilima
Har kaart
saisus "seisus
Ran Puh Ote San Krl Har Plv Vas Räp Se kaart
saisuskõllõmma "seisatama
Har kaart
saisutam(m)a "seisutama
Har Rõu kaart
sait "<kuuselatt
Kuu kaart
sajavõrtselt "saja võrra
Pil kaart
sakatseb sg 3 p "kädistab
VMr kaart
sakitata da-inf "sakiliseks teha
Kod kaart
sakitseb sg 3 p "kädistab
VMr kaart
sakitsema "kratsima raputama
Jäm Khk Kaa Pöi Muh Emm Tõs Ote San kaart
sakk "<juuksetutt
Pha Pöi Muh Rei Han Tõs Hää Nis Puh Kam Plv Räp kaart
saksid (saksed) "käärid
Vai kaart
saksiklased pl "saksikud
Kod kaart
saku "<sassis juuksed
Hää Urv kaart
salak (g -kse) "salalik
Krk kaart
salgalised pl "&salk
Jõh kaart
salgu(i)si "saladusse salaja
Kod Plv Se kaart
salitsema (saltsõmma) "<lükkima
Võn Kan Urv Rõu Plv Vas Räp Se Lei kaart
salme pääle "saladuse jälile
Lüg kaart
saltser (saltseir saltseier)
Kuu Lüg IisR Jäm Kaa Pha Vll Muh Käi Rei Han Pär Saa Jür Kad Kod kaart
salused (saloksed) pl "kaevurakked
Ris kaart
salussen (salussan) "saladuses
Trv Krk kaart
salussess "saladusse
Krk kaart
salussih "saladuses
Plv kaart
salvama (salb(a)ma salvma saluma) "<lööma näppama palkseina ehitama
Kuu Hlj Lüg Jõh Vai Jäm Ans Khk Mus Vll Muh Emm Rei Phl Rid Mar Kul Khn Hää Saa Kei Rap Juu Kos Jür HJn JõeK KuuK Amb JMd Tür Pai Pee Koe VMr Kad VJg Sim Trm Kod Lai Plt KJn Kõp Vil Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr KodT Võn Kam Ote Rõn San Luk Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei kaart
salvetsed pl "kaevurakked
Muh kaart
salvus "<ehitatava hoone seinad
Lüg Jõh Vai kaart
samasel "samas
Var PJg Äks KJn kaart
samaselt (sammaselt) "samast
Muh Pee kaart
samasesti "samuti
KJn kaart
sambliseen "mürkel
Jäm kaart
sampsus "segadus
Kei kaart
sanavuses iness "&sana
VNg kaart
sangu "hobusekronu
Ran Kam Ote kaart
sankalad pl "juuksed
Jõh kaart
sankalas "(juuksed) sassis
VNg Lüg Jõh kaart
saopatt "<heina seljatäis
Rap kaart
sapitama "&(päikese) sapp
Kuu Khk Pöi Muh kaart
sapitsema "<siblima kratsima
Jäm Khk Kaa Muh Rei Mär Vig Kse Tõs Hää JJn Krk Har Räp kaart
sapitsema "&(päikese) sapp
Kuu Khn KJn Vil Krk Ran kaart
sapka (sapku säpka säpku) "ukseraami ülemine puu
Jäm Nis Kei Kos HJn Pee Ksi Har Rõu Räp kaart
saposnik "kingsepp
Vai Se kaart
sapp "<päikesesapp
Kuu Hlj VNg Lüg Jõh Vai Jäm Ans Khk Mus Kaa Krj Pha Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Rid Mar Kul Mär Vig Kse Var Tõs Khn Aud PJg Tor Hää Ris Kei Juu Kos KuuK Amb JMd JJn Ann Koe VJg Sim Iis Trm Kod Äks Ksi Lai Plt KJn Trv Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Võn Kam Ote San Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se kaart
sappan (saapan sampan) "<tõke palgiparvetamisel
Iis Kod kaart
sappima "&(päikese) sapp
Krj kaart
sarapuuseen "<seen
Sim Kod kaart
sarat(e)sed pl "kangatihvad
Vän Plt Pil kaart
saratselauad pl "kangatihvad
Mih Vän Rap Juu kaart
saratsepeerud pl "kangatihvad
Vig Nis Kei Hag Pil kaart
saravantka "<riietusese
Kod kaart
sarbo "lobiseja
Plv kaart
sarbotamah iness "lobisemas
Plv kaart
sarik "okaspäitsed
Kod kaart
sarikali "(juuksed) sassis
Jõh kaart
sarikas "(juuksed) sassis
Lüg kaart
sarjas "(juuksed) sassis
Pha Ris kaart
sarjus "(juuksed) sassis
Lüg Kos Jür Kad Pst Krk kaart
sarn "põsenukk
Kod MMg Hel Ran Puh Nõo TMr Võn Kam Ote San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lut kaart
sarvis "(juuksed) salkus
Sim kaart
sased (sassed sasked) pl (sg sask) "põhk
Jäm Ans Khk Kär Mus Kaa Krj Pha Vll Pöi Muh Rei Phl LNg Rid Mar Kul Vig Mih PJg Tor Hää SJn Kõp kaart
sasele "sassi
Vll kaart
sasisema
Khk Vll Muh Rei Mar Tõs Hää Trv Hls Krk Plv kaart
sasisse (sasise) "sassi
Kuu Hlj Juu Ann Koe Iis kaart
sasistama "&sasisema
Kuu Khk Muh Rei Mar Tor Hää Iis Trv Krk Kam San Plv kaart
sassatamma "segaselt rääkima
Plv kaart
sassene "sasine
Tor kaart
sassenu nud-part "pulstunud
Kam kaart
sasu "põsenukk
Jäm Ans Khk Mus Muh Emm Käi Phl Kse Var Tõs Khn kaart
satamisetõbi "langetõbi
Lei kaart
satler (satläär) "sadulsepp
IisR Hel Nõo Plv Räp kaart
sats "<sepa tööriist
Kod Plv kaart
saunam "<suur ese
Hää kaart
saunid pl "pruudipoolsed pulmalised
Lih kaart
saunja "<pruudipoolsed pulmalised
Mär Kir Lih Kse Han Tõs Khn SJn kaart
saunlased pl "saunikud
Vän kaart
savitsema "savitama
Trm Ran Puh Nõo Ote Rõn Krl Räp kaart
savitsema "<siblima
Kod Pal San Krl Plv Vas Se Lut kaart
savsem (sa(u)ssim) "hoopis
Se Lut kaart
savvam(m)a "suitsema
Urv Plv Vas Se kaart
savvum(m)a (saubum(m)a) "suitsema
Kan Urv Har Rõu Vas Se Lut kaart
sea-arjas "<taim
Khk Mus Pöi Emm Käi Mar Mär Kse Var Mih Tõs PJg Vän Tor Hää Juu Amb Tür VMr Hel Ran kaart
sea-arjats "<taim
Juu kaart
seade (sääde siades) "<leiva juuretis
Kuu Hlj Rid Mar Vig Kei Kos Amb JMd Koe Kod Äks Lai kaart
seadis (säädis) "korralik
Khk Kaa Emm Phl kaart
seadis "nurjatu
Muh kaart
seadma (sääd(a)ma seadima)
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Kär Kaa Krj Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Rei Phl Noa LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud Pär PJg Vän Tor Hää Saa Ris HMd Nis Kei Hag Rap Juu Kos Jür HJn JõeK KuuK Amb JMd JJn Ann Tür Pee Koe VMr Kad HljK Rak VJg Sim Iis Trm Kod MMg Pal Äks Ksi Lai Plt Pil KJn SJn Kõp Vil Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr KodT Võn Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
seadsam (säätsam säädsem) "parem kenam
Jõe Jäm Mus Kaa Krj Pöi Muh Emm Phl Rid Kir Kse Han PJg Kei kaart
seadus (säädus säädüss)
Kuu Hlj VNg Lüg Jõh Vai Jäm Khk Mus Vll Pöi Muh Emm Käi Phl Noa LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud PJg Vän Tor Hää Ris HMd Nis Kei Hag Juu HJn Amb JMd Ann Tür Koe VJg Iis Trm Kod Lai Plt KJn Kõp Trv Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Võn Rõn Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se kaart
seaduslik (säädüslik)
Kuu VNg Lüg Jäm Khk Vll Rei Mär Kse Tõs Tor Hää Juu JMd Koe VJg Trm Plt KJn Hls Puh San Krl Rõu Plv Vas kaart
seakaela nurk "<ristnurk
Jäm Khk Hää kaart
seakapsas (-kabusta -kapust)
Kuu Lüg Var Tõs Hää Kad VJg IisK Trm Kod Plt KJn Trv Krk kaart
seakihv "<taim
Lai kaart
seakurendiaid "<aed
Mus kaart
seakurendus "<aed
Rei kaart
seal (siel sääl)
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh Vai Jäm Ans Khk Kär Mus Kaa Krj Pha Vll Jaa Muh Emm Käi Rei Phl Noa LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Var Mih Tõs Khn Aud Pär PJg Vän Tor Hää Saa Ris HMd Nis Kei Hag Juu Kos Jür HJn JõeK KuuK Amb JMd JJn Ann Tür Pee Koe VMr Kad HljK Rak VJg Sim Iis Trm Kod MMg Pal Äks Ksi Lai Plt Pil KJn Kõp Vil Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr KodT Võn Ote Rõn San Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut Kra kaart
sealakk "<taim
Jäm Khk Kaa Pha Käi Rei Hää kaart
sealeesigad pl "<taim
Rei kaart
sealek (sialak) "seal
HJn Amb kaart
sealmine "sealne
IisR Pöi Kod kaart
sealne (sääl(i)ne)
Lüg IisR Jäm Khk Muh Hää JMd Kod San kaart
sealsama "sealsamas
Amb kaart
sealsamas (säälsamas sialsammas)
Lüg Pha Kul Vig Kse KuuK Amb Pee Kad Rak Sim Trm MMg Äks Lai Plt KJn kaart
sealsamases (sääl-) "sealsamas
Hlj VNg kaart
sealt (sield säält)
Jõe Kuu VNg Lüg Vai Jäm Ans Khk Vll Muh Emm Rei Phl Rid Mar Kul Mär Kse Tõs Aud PJg Tor Hää Saa Ris HMd Nis Kei Hag Rap Juu Kos Jür HJn JõeK KuuK Amb JMd JJn Ann Tür Pai Pee Koe VMr Kad Rak VJg Sim Iis Trm Kod Pal Äks Lai Plt Pil KJn SJn Kõp Vil Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr KodT Võn Kam Ote Rõn San Urv Har Rõu Plv Vas Se Lei Kra kaart
sealtsam(m)ast (säält-)
KJn Kõp Krk kaart
sealt-tealt (sialt-tialt säält-täält)
Lai Plt Har kaart
sealõualuurohi "<taim
Juu kaart
sealõuarohi (-rohe) "<taim
Muh Lih Kse Tõs Tor Juu Jür Plt kaart
seamint "põldmünt
Jäm kaart
sean (siäh(n)) "seas
Hls Krk Ran Nõo Krl Plv Vas Räp kaart
seanahka vedama tõmbama "laisklema
Kuu Lüg Jõh IisR Khk Kaa Pha Emm Käi Vig Han Jür Sim kaart
seane (siäne seäts pl seätse) "segavili
Ote Urv Krl Har Rõu Se Lei kaart
seanina (seaninaader) "<ader
IisR Khk Kaa Vll Pöi Noa Lih Mih PJg Krk kaart
seanisa "<taim
Jäm kaart
seanisu "<taim
Jäm kaart
seaohak (siauhak)
Khk kaart
seapihelgas "<taim
Kse kaart
seapiimaohakas (-uhakas) "<taim
Pöi Muh kaart
seapiimarohi "<taim
Kaa Muh kaart
seapoolgad pl "leesikad
Aud kaart
seaprill "<sea suu sulgemiseks
Jäm Vll Mar Vig Ris kaart
searohi (tsia-) "<taim
IisR Vll IisK Räp kaart
searved (siärved siarded siävred) pl (sg seare siärves siäver) "saerded
Iis Trm Kod Pal Lai kaart
seas (sias)
Lüg Jäm Khk Mus Vll Pöi Muh Emm Rei Phl Kse Han Tõs Aud Hää Saa Ris HMd Juu VJg Iis Trm KJn kaart
seasi (seesi) "sedasi
Muh Mar Vig Tõs Juu Kos VMr KJn SJn Kõp Vil Hls Krk Nõo kaart
seasiil "<loom
Krj Kul Mär Kse Krk kaart
seasitikas "<putukas
Mus Mar Mär Vig Kse Aud PJg Hää HJn kaart
seast (siäst)
Jäm Khk Muh Käi Rei Tõs Aud PJg Ris JMd VJg Iis Pal KJn Hls Ran Nõo Kam San Vas kaart
seastama (siastama säästämä) "<korraldama
Lüg Kos Jür Amb VJg Sim Iis kaart
seasuu "<vankri osa
Lüg Ans Khk Krj Muh Emm Rid Mar Mär Tõs Khn Pär Hää Saa Hag JMd Trm Ksi Lai Kõp Pst Hls kaart
seasuuline "<vankri osa
Kse Han Var Mih Tõs Pär kaart
seasõrg (siasorg siasork siasõrga sõlm) "seasõrgsõlm
Jõe Kuu Hlj VNg Jõh Vai Jäm Khk Kaa Vll Muh Phl LNg Rid Mar Mär Han Mih Tõs Khn Aud Tor Hää Saa Juu Jür JMd Koe VMr Kad VJg Sim Iis Trm Kod Ksi Plt SJn Vil Hls Krk Hel Ran Puh Võn kaart
seasõrg (siasorka tükk) "<viilukas
Jõe Kuu VNg Lüg Kad VJg Sim kaart
seatama (säätama säetama) "<korraldama seadma
Var Mih Tõs Khn Aud Pär PJg Hää Ris Hag Nõo kaart
seatamm "<puu
Aud Hää Saa Krk kaart
seatamme p "tiritamme
Ris kaart
seatelg "<taim
Muh Noa LNg Mar Kul Mär Kir Kse Tür kaart
seati (seadi) "sedasi
Mus Krj Jaa Pöi HJn kaart
seatigu
Lüg Vai Kaa Vll Jaa Pöi Muh Rid Mar Vig Kse Khn Tor Ris JJn Pee Koe VMr Kad VJg Sim Trm Kod Lai Plt KJn Trv Krk Nõo kaart
seatudr "<taim
Muh kaart
seaviga "<lastehaigus
Lüg Muh kaart
seavöö "<taim
Rei kaart
seavöösel "<taim
Käi kaart
seavööt (-ööt) "<taim
Mar Mär Vig Kir Kse Han Mih Aud PJg Tor Ris HMd Juu Koe VJg Trm Kod Plt KJn kaart
seaütt "<taim
Tor kaart
seba "sõba
Jäm Ans Kse kaart
seba "<ree osa
VNg Lüg Jõh IisR Vai Pär Tor Hää Saa Hag Juu Kos HJn JõeK Tür Koe VMr VJg Sim Iis Trm Kod MMg Ksi Lai Plt Pil KJn SJn Vil Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Ote Rõn Krl Lei kaart
seba "<see nimelt
Muh kaart
sebadis "sebidus
Tõs kaart
sebadus "sebidus
Muh Var Mih Tõs Aud Tor kaart
sebama "sebima
Aud Tor kaart
sebapuu "<ree osa
Ran Võn Krl kaart
sebaraud "<ree osa
Hag Pst kaart
sebavits
Kuu VNg Lüg Jõh Vai Saa Hag JõeK Koe Plt KJn Hls Har Lei kaart
sebe "sületäis (heinu)
PJg kaart
sebi (pl sebjad) "<ree osa
Pär Vän kaart
sebides "sebidus
Lih kaart
sebidus
Mär kaart
sebima
Jõe Kuu VNg Vai Pöi Rei Mar Mär Vig Lih Kse Han Var Tõs Khn Aud Pär Tor Hää Nis Hag Juu Jür HJn JõeK KuuK JMd Koe Kad Trm Kod Trv Krk Ran Plv Vas Räp kaart
sebimus "<sebidus
Mär Vig Lih kaart
sebipuu (sepi-) "<ree osa
Ote Kan kaart
sebitsema "<siblima
Puh Nõo kaart
sebivits (sepi- seebi-) "sebavits
Võn Kam Ote San Krl Har Rõu Plv Vas Se Lut kaart
seblak "hulgus
Trm kaart
sebärits "<ree osa
Lei kaart
seda "liiati
Krj kaart
sedaenne "ennemalt
PJg Kei Amb kaart
sedaennist "ennemalt
Rei kaart
sedakaua "niikaua
Lüg kaart
sedakorda (-kerda -kord)
Kuu Ans Khk Kaa Pha Vll Pöi Muh Rei Mar Kse kaart
sedaks "<just seda
Kad kaart
sedamaid
Kuu Lüg Jäm Ans Khk Muh Rei Mär Kse Hää Ris Juu JMd Koe VJg Kod Lai Plt KJn Hls Krk Hel Puh Nõo San Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se kaart
sedamoodi (sidämuoti sedamdi)
Kuu Hlj VNg Lüg Vai Khk Kaa Pha Vll Noa Mar Mär Vig Nis Kei Juu KuuK Ann VMr Sim Iis Plt kaart
sedamoodu "sedamoodi
Pöi Urv kaart
sedamuhi "sedamoodi
Kse kaart
sedamute "nõndasamuti
Trv kaart
sedandi "sedamoodi
Krj JJn kaart
sedapidi (sedäpitih)
Mär Tõs VJg Pal KJn Krk Se kaart
sedapuhku
Lüg Vai Jäm Khk Kaa Vll Muh Kul Hää Ris Koe VJg Iis Trm Krk kaart
sedasamasi "nõndasamuti
Vil Krk kaart
sedasamate "nõndasamuti
VNg kaart
sedasamati "nõndasamuti
Var Vil Krk kaart
sedasa(m)muti "nõndasamuti
Kaa Vig kaart
sedasi (sidäsi sedassi)
Jõe Kuu VNg Lüg Vai Jäm Ans Khk Mus Muh Käi Rei LNg Mar Mär Vig Lih Kse Han Mih Khn Aud PJg Tor Hää Ris Nis Kei Rap Juu Kos Jür Amb JMd JJn Tür Pee Koe Kad Rak Iis Trm Kod Äks Plt Pil KJn SJn Kõp Vil Pst Hls Krk Nõo Rõn kaart
sedast "sellest (ajast)
Khk kaart
sedata(h)u "sedapidi
Lüg kaart
sedati "sedasi
Khk Kär Mus Kaa Krj Pha Vll kaart
sedatsi "sedasi
Han kaart
sedaviisi (sidäviisi sedavsi)
Kuu Lüg Vai Ans Khk Pha Muh Emm Rei Mar Mär Vig Kir Var Tõs Aud Tor Hää Hag Juu KuuK Ann Koe Kad Iis Trm Kod Äks Ksi Plt KJn Kõp Vil Trv Hls Krk Ran Puh Nõo TMr Võn Kam Rõn Vas kaart
sedavi(i)sti "sedaviisi
Pal Plt kaart
sedaviiti "sedaviisi
Kär Kaa Krj Pöi kaart
sedavõrd (-verd -võrt)
Kuu Khk Emm Phl Kul Vig Kse Saa Juu Jür Pee Koe Kad Ksi kaart
sedavõrra "sedavõrd
Ksi Lai Kam kaart
sedaväärt (-väärd) "sedavõrd
Vig Aud kaart
sedel
Kuu VNg Lüg Jõh Vai Jäm Khk Vll Muh Emm Rei Mar Mär Kse Tõs Tor Hää Ris Rap Juu JMd JJn Koe VMr Kad VJg Trm Kod Plt KJn Trv Hls Puh San Krl Rõu kaart
sedel (sädel) "sedelgas
Mar Kod kaart
sedelg(as) (sädelg(as) sätelka(s) setelgi siedelka sedolga(s) sädolg sedulk sedolka)
Kuu VNg Lüg Jõh IisR Vai Mar Vig Ris Kei Kos Jür JMd Pee Koe Kad VJg Sim Trm Kod Äks Lai Plt Pil KJn Hel Ran Puh Nõo Rõn San Kan Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se kaart
sedelnik "sadulsepp
IisR kaart
sedergäs "sedelgas
Kuu Rõu kaart
sedi "onu
Kuu kaart
sedike "selline
Jäm Mus Kaa kaart
sedine "selline
Jäm Ans Mus Kaa Vll Muh kaart
sedluk (sedlak) "sedelgas
Kei Krk Hel kaart
sednak "<kuluhein
Se kaart
sedruk(as) (sedrok sedrekas) "sedelgas
Saa Pil KJn Kõp Trv Hls Krk Hel San Urv Krl Har Rõu kaart
sedäpäte "sedapidi
Kod kaart
sedävõrs "sedavõrd
Lüg kaart
see
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Kär Mus Kaa Krj Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Han Mih Tõs Khn Aud PJg Vän Tor Hää Saa Ris HMd Kei Hag Rap Juu Kos Jür HJn JõeK KuuK Amb JMd JJn Ann Tür Pee Koe VMr Kad HljK Rak VJg Sim Iis Trm Kod MMg Pal Äks Ksi Lai Plt Pil KJn SJn Kõp Vil Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr Kam Ote Rõn Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
seeaasta (siasta siaste) "tänavu
Vai Jäm Ans Khk Kär Mus Kaa Krj Pha Vll Pöi Muh Käi Rei Phl kaart
seeaastane (seastane seastene) "tänavune
Jäm Ans Pöi Muh kaart
seeben "killustik
Plt kaart
seebikivi
Lüg Jäm Khk Muh Emm Rei Mar Kse Han Tõs Hää Juu VJg Iis Trm Plt Trv Krk Puh Nõo Ote Kan Krl Rõu Plv Vas Se kaart
seebine (siepine)
Jõe Kuu VNg Lüg IisR Vai Jäm Khk Vll Muh Emm Rei Mar Mär Kse Tõs Tor Hää Ris Juu HJn JMd Koe VJg Iis Trm Kod Plt KJn Trv Hls Krk Puh San Krl Rõu Plv kaart
seebipära (-pera) "soop
Vän Saa Hag JMd VJg Iis Vil Trv Pst Hls Hel Vas Räp kaart
seebirohi "<taim
Khk kaart
seebisooda "seebikivi
San Har Rõu Plv kaart
seebitama
Kuu Lüg Khk Emm Mar Mär Tõs Tor Hää Koe Rak VJg Plt KJn Hls Plv Lei kaart
seebitsämä (seebitsem) "seebitama
Kod Krk Rõu Vas Lei kaart
seebred pl "vorstirohud
Mär kaart
seebümä "hõõguma
Räp kaart
seede "seedimine
PJg kaart
seedene (seeden seedine seedan) "<sinder
Jäm Khk Mus Krj Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Vig Tõs Nis Kei kaart
seedene "<säärane
Vas Räp kaart
seedima (seedma)
Kuu Hlj Jõh Vai Khk Muh Emm Käi Noa Mär Vig Kse Tõs Khn Nis Kei VJg Iis Trm Kod Äks Ksi Plt KJn Krk Hel Rõn Krl Har Rõu Plv Se kaart
seedima "tõmbama (tuul)
Hää kaart
seeditämä "<halliks muutma
Puh Rõn kaart
seediuisk (seedjä-) "kõhuuss
Krk kaart
seedmed pl "seedimiselundid
Mar kaart
seeduma (seedüma seedima seedeme) "<kõdunema vettima vinduma
KJn Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Kam Ote Rõn San Räp Se kaart
seedutama "&seeduma
Krk Nõo kaart
seedüss "seedimine
Plv kaart
seegama
Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Emm JõeK Kad VJg kaart
seegamaa "<pinnamõõt
Har kaart
seegelteme ma-inf "<saalima vaatama
Krk kaart
seegeltus "&seegelteme
Krk kaart
seegiperäst "sellegipärast
Krk kaart
seegitama "üles-alla lendlema
Var kaart
seehvtre pl "sõstrad
Räp kaart
seek (seeki jätma seegis olema) "vaestemaja (tarvitusest ära)
Kuu VNg Lüg Jõh IisR Vai Muh Emm Rei Mar Mär Vig Kse Han Var Tõs Ris Nis Juu Jür JõeK JMd Koe Kad VJg Sim Iis Trm Ksi Lai kaart
seek "<viljamõõt
Hel Urv Krl Har Rõu kaart
seeka "<voodi
Ote kaart
seek-ala "<pinnamõõt
Har kaart
seekel "<sõimus
Mär Jür kaart
seekel "<ankru ketil
Muh Khn Hää kaart
seekima "määrduma
Kod kaart
seeklane "seegi elanik
Mär Han Jür JõeK kaart
seeklema "<saalima
JõeK kaart
seekord (siekerd seokõrd)
Kuu Lüg Vai Mar Juu KJn SJn Ote Har Räp kaart
seek-seek (sellek-sellek sedak-sedak seek-seegi siek-sie) "&see
Jõe Kuu Hlj VNg Muh Rei LNg Mar Kul Mär Ris Nis Kei Hag Juu Jür JõeK JMd Koe VMr Kad VJg Iis Kod kaart
seelik (siilik)
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Khk Vll Muh Käi Phl LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Han Mih Tõs PJg Vän Ris HMd Nis Kei Hag Rap Juu Kos Jür HJn JõeK KuuK Amb JMd Tür Pai Pee Koe VMr Kad Rak VJg Sim Iis Trm Kod Lai Plt Pil KJn Hls Nõo kaart
seelike(ne) "<kampsun
Nõo kaart
seeling "purjeriie
Khk kaart
seelämä "aelema
Rõu kaart
seemarihmad pl "<mõõdurihm
PJg kaart
seeme (seem) "sõõm
Ans Khk Kaa Krj Jaa Muh Emm Käi Rei Khn Ris Juu KJn kaart
seeme (seemes seemnes seemen)
Jõe Kuu VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Khk Kär Mus Kaa Pha Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Phl LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Han Var Tõs Khn Aud Pär PJg Vän Tor Hää Saa Ris HMd Kei Hag Juu Kos Jür HJn JõeK KuuK Amb JMd JJn Koe VMr Kad VJg Sim IisK Iis Trm Kod MMg Pal Äks Ksi Plt KJn Vil Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Võn Kam Ote Rõn San Luk Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
seemekas "seemnerohke
Rei Kse Hls kaart
seemekohalene "peenevõitu (vili)
Rei kaart
seemel "seeme
Hls Krk kaart
seemeldama (seemelteme) "seemendama
Juu Krk kaart
seemeline "&seeme
Khk kaart
seemendama
Kuu VNg Lüg Jõh IisR Khk Mus Pha Emm Rei Mär Kse Tõs Aud Hää Ris Juu Kos JõeK JMd Koe Kad VJg Sim Iis Trm Kod Pal Äks Plt KJn SJn Trv Pst Hls Ran Puh Ote San Rõu Plv Vas Se kaart
seemendus
Khk Vig Tõs VJg Iis Kod KJn Trv Ran Puh kaart
seemenits "seemneköögivili
Se kaart
seemerits "seemneköögivili
Se kaart
seemiskerinahk (siemiskäri-) "seemisnahk
Hag VJg KJn kaart
seemisnahk (säämus- säämis- seemus(ki)- seemiski-)
Kuu Lüg Jõh Jäm Khk Muh Mar Mär Tõs VJg Iis Trm Kod Puh San Har Plv Vas kaart
seemit "sõõm
Vll Pöi Muh kaart
seemnelind (seeme-) "<lind
Mär kaart
seemuskine (seemiskine seemüskine) "seemisnahkne
Nõo San Har Plv kaart
seen (seenes)
Jõe Kuu VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Mus Kaa Krj Pha Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Phl LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Var Tõs Khn Aud Vän Tor Hää Ris HMd Kei Juu Jür JõeK KuuK Amb JMd Ann Tür Koe VMr Kad VJg Sim IisK Iis Trm Kod MMg Pal Äks Lai Plt Pil KJn Vil Trv Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Kam Ote Rõn San Kan Urv Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
seen (seeh(n)) "sees
MMg Krk Hel Nõo TMr Võn Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut Kra kaart
seeneline
Kuu Lüg Vai Khk Rei Mär Tõs Tor Hää Ris Juu Kod Hls Ote San Har Rõu Plv Räp kaart
seenenik "seeneline
Lei kaart
seenetama
Kuu VNg Vai Jäm Khk Vll Emm Rei Mär Lih Kse Han Mih Tõs Tor Hää Ris Juu HJn JõeK JMd Koe VMr VJg IisK Iis Trm Plt KJn Trv Hls Krk Puh San Plv kaart
seenetama "<pilvitama
Nis kaart
seenetus
Jäm Khk Rei Kse Ris JMd VJg IisK Iis Trm Plt KJn Hls San Plv kaart
seenikohe ill "küüni
Räp kaart
seenil -e
IisR Lih Var Tõs Aud Amb VMr Sim Trm Kod Äks Lai Plt KJn Trv Hls Puh Nõo Kam Ote Rõn kaart
seeniline "seeneline
JJn Koe VJg Trm Lai Plt KJn Puh Ote San kaart
seenindi "senini
Har kaart
seenine (seenits sen(t)se sendse) "<eeskoda rehealune
Rõu Plv Vas Räp Se Lut Kra kaart
seenitemme (siänit-) "seenetama
Kod Krl kaart
seenäne "&sein
Kod kaart
seenä-äärik (-jäärik) "saunik
Kod kaart
seep
Kuu Hlj VNg Lüg Jõh Vai Jäm Khk Kär Kaa Pha Vll Muh Emm Rei Mar Kul Mär Kse Var Tõs Aud PJg Tor Hää Saa Ris Nis Kei Juu Kos JMd Tür Koe VMr Kad Rak VJg Sim Iis Trm Kod Plt Pil KJn Vil Trv Hls Krk Ran Puh Nõo TMr Ote Rõn San Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut Kra kaart
seepi -s "nätskeks nätske (leib)
Pha Var PJg Vän Iis kaart
seepära (seebra seepere) "varsti
Khk Mus Pha kaart
seepärast
Khk KJn Lei kaart
seer "säär
Trv Hel Ran Puh Nõo TMr Võn Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Räp Se Lei Lut Kra kaart
seerakas "<toimekas
Khk Kaa Pha Vll kaart
seerama (siirama seerdama)
Lüg Jäm Ans Khk Kär Mus Kaa Krj Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Rei Phl Mih VJg Hls kaart
seerama "sõeluma
Urv kaart
seerep "liisk
Se kaart
seerik "säärik
Trv Hel Puh Nõo Võn Kam Rõn Krl Har Plv Vas kaart
seerik "<riietusese
Puh Kam kaart
seerik "rahutu
Pil kaart
seerima
Kuu Hlj Lüg Jõh Jäm Khk Pha Aud Ris Jür JMd Koe Kad Sim Iis Trm MMg KJn kaart
seeritsema "<seerima
Mus Kaa Vll kaart
seerka (serga) pl "kõrvarõngad
Se kaart
seersekk "veersekk
Trv Krk kaart
sees
Jõe Kuu VNg Lüg Jõh IisR Vai Khk Mus Krj Pha Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Phl LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud PJg Vän Tor Hää Saa Ris HMd Nis Kei Hag Rap Juu Kos Jür HJn KuuK Amb Ann Tür Koe VMr Kad Rak VJg Sim Iis Trm MMg Pal Äks Ksi Lai Plt Pil KJn SJn Vil kaart
sees (siis pl seesid)
Jõe Kuu Hlj VNg Phl Kul Mär Vig Kse Han Var Mih Hää Nis Juu Kos Jür JõeK JJn VMr Kad VJg Sim Trm Plt Trv Hel Kan Urv Rõu kaart
seesing "purje sidumisvahend
Khn Hää kaart
seesmine
Lüg Emm JMd VJg Trm Ksi Plt KJn kaart
seesna "korralik
Se kaart
seest (siist sest pl seestid) "soos
Mar Ksi Lai kaart
seest
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Khk Mus Käi Phl Rid Mar Mär Vig Kse Var Tõs Khn PJg Vän Saa HMd Rap Juu Jür JõeK KuuK Amb JJn Ann Koe VMr Sim Iis Pal Vil Hls Krk Hel Nõo TMr Kam Urv Rõu Plv Vas Räp Se Lut kaart
seestpidine
VNg Mär Ris Iis Trm kaart
seesugune (säsogene)
IisR Käi Rei Mär Kse Tõs Hää Kei Juu Trm kaart
seesutab sg 3 p "seisutab
Vig kaart
seetes "mädanev koht
Hää kaart
seetima "mädanema
Hää kaart
seetse- (seetsi-) "sees-
Jäm Ans Mus Krj Vig Han Var Mih Tõs Aud Pär PJg Tor kaart
seets(e) "mädanev koht mädanik
Trv Pst Hls Krk kaart
seeverlapp "ilalapp
Hag kaart
seevõrd "seevõrra
Lüg Jõh Ksi kaart
seevõrra
Jõh Mar Khn Kei Krl kaart
seevõrs "seevõrra
Lüg Saa Trm Kod kaart
sega-
Kuu VNg Lüg IisR Jäm Khk Kär Kaa Vll Muh Rei Rid Mar Mär Vig Kse Tõs Tor Kei Juu Kos Amb JJn Ann Koe VJg Trm Kod Äks Lai Plt KJn Trv Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Kam San Krl Har Rõu Plv Vas Räp kaart
sega "segu segavili
Kei Kod KJn Trv kaart
segadik "<segu segavili
Hlj Noa Rid Mar Vig Kse Trm kaart
segadis
Hlj Khk Mär Kse Jür HJn KuuK Pee Koe VMr Sim Lai Ran kaart
segadus (segädüs) "<segu segavili
Kuu Lüg Jõh IisR Jäm Khk Vll Pöi Muh Emm Rei Rid Mär Kse Tõs Ris Juu Kos JMd VMr VJg Iis Trm Kod Plt KJn Trv Hls Krk Puh Võn Har Rõu Räp kaart
segama (sekkämä)
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Khk Mus Vll Pöi Muh Emm Rei Phl Mar Mär Vig Kse Var Tõs Aud PJg Tor Hää Saa Ris Nis Kei Hag Juu Amb JMd Tür VMr Kad VJg Iis Trm Kod Pal Äks Lai Plt KJn Vil Trv Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Võn Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei kaart
segambidi (segabidi) "segamini
Rei Kse Aud kaart
segamidi "segamini
Jäm Tõs Aud Pär kaart
segamile "segamini
Vll Jaa Trm kaart
segamili "segamini
Jaa Hag kaart
segamine "segamini
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Khk Kaa Vll Pöi Muh Rei Mär Kse Tor Rap Juu JõeK Amb JMd JJn Tür Koe VMr Kad VJg Sim Trm Kod Pal Ksi Lai KJn Trv Hls Krk Hel Puh Võn Kan kaart
segamini
Jõe Hlj Jõh Khk Kär Mus Kaa Krj Muh Emm Rei LNg Rid Kul Mär Lih Kse Han Var Tõs Khn Aud Tor Hää Saa HMd Kei Hag Rap Juu Kos Jür JJn Ann Tür VMr Iis MMg Pal Äks Lai Plt KJn Kõp Vil Pst Krk Ran San kaart
segamise "segamini
Lüg kaart
segamisi (segämeisi) "segamini
Kaa Vll Emm Käi Rei Phl Noa LNg Rid Mar Kul Mär Lih Ris Nis Kei Juu Kod kaart
segamisti (segamist(e)) "segamini
Kuu Hlj VNg Lüg Jõh Vai Mus Emm Käi Rei Phl Trm kaart
segamitte "segamini
Kuu kaart
segane
Jõe Kuu Hlj VNg Jõh IisR Vai Jäm Khk Mus Kaa Pha Vll Muh Emm Rei Mar Kul Mär Vig Lih Han Var Mih Tõs Khn Aud PJg Tor Hää Ris Kei Juu Kos JMd Koe Kad VJg Iis Trm Kod Pal Ksi Lai Plt Pil KJn SJn Kõp Vil Trv Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr Ote San Kan Har Rõu Plv Vas kaart
seganen nud-part "segunenud
Var kaart
segase "segamini
Vai kaart
segasi "segamini
Vai Ris kaart
segast "seast
Khk kaart
segatselt "segaselt
Han kaart
segavili
VNg Lüg Jõh Khk Pöi Muh Mar Mär Vig Kse Tõs Tor Ris Juu Kos VJg Iis Trm Kod Plt Trv Krk Hel Kam Har Räp Se kaart
segavus "<segu
Lüg Jõh Vai kaart
segelema
San kaart
segendel(l)emä "<askeldama
Rõu Se Lut kaart
segendäjä ilm "vahelduv ilm
Se kaart
segi "segamini
Rei Kse Tõs HMd Kod Plt KJn Vil Trv Hls Hel Ran Puh Nõo Võn Ote Rõn San Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei kaart
segi "segu
Mär Tor Koe kaart
segi- "sega-
Var Khn Tor Hää Kei Ran Har Lut kaart
segilde "segamini
Rõu kaart
segiläbi "segaselt
Hel kaart
segima
Kuu Muh Mär Vig Lih Kse PJg Hää kaart
segimäne "segane
Vas Se kaart
segine (sekine) "segane
Nõo Vas kaart
segi-sägi "segamini
Vai kaart
segite (segiti) "läbisegi
Nõo Kam kaart
segivili "segavili
Kse Mih Aud PJg Hää Puh kaart
segoli(kko)putru "mulgi puder
Lüg kaart
segoputru "mulgi puder
Lüg IisR kaart
segu (sego)
Kuu VNg Lüg Jõh Jäm Kaa Muh Emm Rei Kse Tõs Hää VJg Iis Trm Kod Plt KJn Trv Puh San Urv Krl Plv kaart
segu (sego) "segamini
Jõe Pha Kod MMg Lai kaart
seguma "<sõbrustama
Käi Rei VJg kaart
segus "segamini
IisR kaart
segusega kom "seguga
Plt kaart
segähheless sg 3 p "<vaheldub
Se kaart
segäh(h)ütmä "<segama
Rõu kaart
segähtü sg 3 p "segunes
Se kaart
segähäm(m)ä "segama
Har Rõu Vas Se kaart
segä(h)ümmä "segunema
Urv Har Plv Se kaart
segähüss "segadus
Plv kaart
segämäne "<segane
Rõn Kan Urv Rõu Plv Vas Se kaart
segändelet sg 2 p "segad
Se kaart
segäne "segavili
Trv Krk Nõo San kaart
segäs "segavili
Hls kaart
seh "säh
Khk Pöi Rei Phl Khn Nis KJn Hls Krk Ran Puh Nõo San Kan Krl Har Rõu Plv Vas kaart
sehe "sees
Hää Saa kaart
sehel (sihel) "sees
Khk Kse Han kaart
sehelmäne "seesmine
Ran Nõo kaart
sehemäne "seesmine
Puh Nõo Urv kaart
sehen (sihen) "sees
Kod Ksi Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr KodT Võn Kam Ote Rõn San Rõu kaart
sehene "sihuke
Khk kaart
sehes (sihes) "sees
Jäm Ans Khk Kär Mus Kaa Krj Pha Jaa Pöi Muh Lih Kse Han Var Mih Tõs Aud Pär PJg Vän Hää Saa Tür MMg Pal Äks Ksi Plt KJn SJn Kõp Vil kaart
sehesmine (sihesmine) "seesmine
Jäm Khk Äks KJn kaart
sehest (sihest) "seest
Jäm Khk Kär Mus Kaa Krj Vll Jaa Pöi Muh Lih Kse Var Tõs Aud Hää Trm Pal Äks Ksi KJn Vil Hls Krk Hel Ran Puh Nõo KodT Ote Urv kaart
sehetse- (sihetse- sehetsi-) "sees-
Jäm Ans Khk Mus Kaa Krj Jaa Pöi Muh Vig Kse Han Var Mih Tõs kaart
sehetsel -e pool -e "seespool sissepoole
Nõo kaart
sehigune "sihuke
Kse kaart
sehike (seike) "sihuke
Mus Kaa Krj Jaa Pöi Muh kaart
sehkata selge "päris selge
Kuu kaart
sehke "sähke
Khk Pöi KJn kaart
sehkeldama (sehkeldeme) "sehkendama
Ksi Hls Krk kaart
sehkeldus "sekeldus
Hls kaart
sehkendama (sehjendame sehendama sekendama tsehkendämmä)
Kuu Lüg IisR Jäm Kaa Vll Käi Rei Mar Mär Kse Han Tõs Tor Hää Juu Kos JJn Koe Iis Kod Ksi Plt KJn Trv Hls Krk Hel Puh KodT San Urv Krl Har Rõu Räp Se kaart
sehkendus (sehjendus tsehkendus)
Kuu Lüg Jäm Rei Mär Kse Han Juu Iis Trm Hls Ran Puh San Krl kaart
sehkerdama "kurameerima
Ote kaart
sehnuk "joonistus
Kaa kaart
sehune (seune si(h)une söhune sähune) "sihuke
Khk Emm Käi Rei Phl kaart
sehveldämä "õiendama
San Rõu kaart
sehverdama "<sehkendama
Jäm Khk Vll Juu San Urv Krl Rõu kaart
sehvt (seht seuht)
Kuu Lüg Jõh IisR Vai Jäm Mus Vll Muh Emm Rei Phl Mar Mär Lih Kse Han Tõs Aud PJg Hää HJn JõeK Kad VJg Iis Trm Kod Äks Ksi KJn Trv Hls Krk Puh Nõo Kam San Krl Har Vas Räp Se kaart
sehvtima (sehtima sehvtmä) "sehvtitama
VNg Lüg IisR Hää Koe Kod Krk kaart
sehvtitama
Mar Nõo Kan Urv kaart
seia (seie) "siia
Jõe Hlj VNg IisR Jäm Ans Khk Kär Käi Noa LNg Kul Tõs Ris HMd Nis Kei Hag Rap Juu Kos Jür HJn JõeK KuuK Amb JMd JJn Pee Koe VMr Kad HljK Rak VJg Sim Iis Trm Kod MMg Pal Äks Lai Plt SJn Hel Lei kaart
seiani "senini
LNg kaart
seiasamasse (seiesamas) "siiasamasse
Ris Koe VJg kaart
seib (seiv seip)
Jõe Kuu VNg Jõh Khk Emm Rid Mar Mär Hag JõeK JMd Koe Iis Kod Ran Puh Võn Kam Ote Krl Rõu Plv Räp Se kaart
seier (seider seiar seiur seiver)
Kuu Lüg IisR Jäm Khk Pha Vll Muh Emm Rei LNg Mar Kul Mär Vig Kse Han Tõs Khn Tor Hää Ris Juu Kos JMd Koe Iis Trm Kod Plt KJn Vil Trv Hls Puh Nõo kaart
seil
Jõe Kuu Hlj VNg Jõh Vai Jäm Mus Ris kaart
seilama
Kuu Hlj VNg Jõh Vai Khk Ris Kad kaart
seilima "seilama
Vai Mus kaart
seim "loomasõim
Hel Ran Nõo Ote Rõn San Kan Har Rõu Plv Vas Se Lei kaart
sein "<kangamõõt
Kuu VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Khk Kaa Krj Pha Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Phl LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud PJg Vän Tor Hää Saa Ris Nis Rap Juu Kos Jür HJn Amb JMd JJn Ann Koe VMr Kad VJg Iis Trm Kod MMg Pal Äks Ksi Lai Plt Pil KJn SJn Vil Trv Hls Krk Hel TMr kaart
seio "vigurivänt
Emm kaart
seirama
Kuu Muh kaart
seis (seisu jääma seisus olema)
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh Vai Jäm Khk Mus Kaa Vll Muh Emm Rei Rid Mar Mär Kse Han Tõs Tor Hää Ris Juu Kos Jür KuuK Amb JMd JJn Koe VMr Kad VJg Trm Kod Plt KJn Trv Pst Hls Krk kaart
seisak (seesak)
Jäm Khk Rei Mär Kse Juu KJn kaart
seisatama (seesätämä)
Kuu VNg Jäm Khk Vll Pöi Rei Mar Mär Kse Tõs Tor Hää Ris Juu Jür JMd Koe VJg Iis Trm Kod Plt KJn Trv Hls kaart
seisatlema "&seisatama
Khk Muh kaart
seisatus (seesatus)
Kuu Khk Muh Rei Kse Tõs JMd Iis Hls kaart
seising "<purjenöör
VNg Vai Ris kaart
seisku (seesku) jääma "seisma jääma
Hlj Pöi Mär Kse Vän Tor Juu Kos JMd JJn Tür Pee Koe Trm Plt Pil KJn kaart
seislik "püsiv
Kse kaart
seisma (seisama sõisama) "<püsima säilima
Jõe Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Kär Mus Kaa Krj Pha Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Phl LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud Pär PJg Vän Tor Hää Saa Ris HMd Nis Kei Juu HJn Amb JMd JJn Ann Tür Pee Koe VMr Kad VJg Sim IisK Iis Trm Kod MMg Pal Äks Ksi Lai Plt Pil KJn Kõp Vil Trv Hls Krk Hel TMr Võn kaart
seisokille "seistes
Vai kaart
seisolle "seistes
Vai kaart
seisukalli (sõisukalli) "seistes
Lüg Jõh kaart
seisuli (sõisuli) "seistes
VNg Lüg kaart
seisuma (seisoma) "seisma
Kuu Vai kaart
seisus (sõisus)
Kuu VNg Lüg Vai Jäm Khk Vll Muh Emm Rei Rid Mar Mär Kse Tõs Tor Hää Juu JMd Koe VJg Iis Trm Kod Pal Lai Plt KJn Trv Hls Krk kaart
seisuvalla "seistes
Kuu kaart
seita "segamini
Kul Mär Vig PJg kaart
seite "segamini
Kul Mär Vig Kir Lih PJg kaart
seites "segamini
Vig PJg kaart
seiti "segamini
Mär Vig Kse Mih Tõs Aud PJg Tor Hää Rap kaart
seitima "settima
Kse Hää kaart
seitse (säidse)
Jõe Kuu Hlj Lüg Jõh Vai Jäm Khk Kär Krj Pha Vll Pöi Muh Emm Rei Phl LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Kse Var Mih Tõs Khn Pär Vän Tor Hää Saa Ris HMd Nis Kei Rap Juu Kos HJn JõeK Amb JMd JJn Ann Tür Pee Koe VMr Kad Rak VJg Sim Iis Trm Kod MMg Pal Äks Plt KJn SJn Kõp Vil Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr Võn Kam Ote Rõn San Kan Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut Kra kaart
seitsekeste "seitsmekesi
Jõh Vai kaart
seitselg "<kala
Kuu Hlj kaart
seitsik "<mängukaart
Lüg kaart
seitsmekesi (seitsmekeisi seitsmeksi)
Jõh Rei Mär Kse Tõs Hää Ris Juu KuuK VJg Trm Plt Hls Krk kaart
seitsmekesta "seitsmekesi
Jäm Khk Vll kaart
seitsmekesti (seitsmeke(i)ste säitsme-) "seitmekesi
Kuu Lüg Vai Khk Muh Emm Tor Juu Amb JMd Koe VJg Iis Trm Plt Trv Puh San kaart
seitsmeline (säitsmeline)
Jäm Khk Vll Kse Tõs Iis Hls Krk Puh San Plv kaart
seitsmemagajapäev
Jõe Lüg Ans Mar Mär Tõs Tor Ris Juu Trm Kod Lai Hls Plv kaart
seitsmendik (säitsmendik)
Kuu Jäm Khk Vll Rei Mär Kse Tõs Juu JMd VJg Iis Trm Plt Hls Puh San kaart
seitsmene
Kär Muh Rei Mär Aud Kod kaart
seitsmengest "seitsmekesi
Khn kaart
seitsmes (säitsmess)
Jõe Kuu Lüg Jõh IisR Vai Jäm Khk Kär Kaa Muh Emm Rei LNg Mar Mär Vig Kse Tõs Khn Tor Hää Ris HMd Juu JMd Koe VMr VJg Iis Trm Kod MMg Pal Plt Kõp Trv Hls Krk Ran Puh San Krl Har Rõu Plv Se Lei Kra kaart
seitsmesilmakiri "kindakiri
Kod Hel kaart
seitsmeveljestepäev (säitsmevelistepäiv) "seitsmevennapäev
Lüg Nõo San Har Rõu Plv Vas Räp kaart
seitsmevellepäev "seitsmevennapäev
Hls kaart
seitsmevennapäev
Jõe Lüg Jäm Ans Khk Mus Pöi Kse Pär Ris Kod Lai kaart
seitsmevennastepäev
Mar Juu Pai Koe Plt SJn kaart
seitung (seiton seetong tseiton)
Kuu Lüg IisR Vai Jäm Khk Vll Muh Emm Käi Rei Mar Mär Kse Han Tõs Hää Ris Juu Kos VJg Iis Trm Kod Plt KJn Trv Hls Krk Puh San Urv Krl Har Rõu Plv Vas Se kaart
seiu -n "segi
Krk kaart
seivima "seadma
Rei kaart
seke "selge
Mar kaart
sekeldama
Kuu VNg Vai Jäm Vll Pöi Muh Emm Rei Tõs Aud Juu JMd Koe VJg Iis Trm Kod Ksi Plt KJn Trv Puh Har Plv Räp kaart
sekeldama "&sekkel
Hlj Phl kaart
sekeldis (segeldis) "sekeldaja
Kse kaart
sekeldus
Kuu Jõh Jäm Khk Vll Rei Tõs Juu JMd Koe VJg Iis Trm KJn Trv Hel Puh kaart
sekiline "&sekk
Vll kaart
sekk
Kuu Jäm Khk Kaa Vll Muh Emm Rei Mar Mär Vig Han Tõs Tor Saa Juu JJn Koe VMr Kad Sim Trm Plt Pil KJn Trv Hls Krk San Rõu kaart
sekka (sega)
Jäm Khk Kaa Pha Vll Pöi Muh Käi Rei Phl Kul Mär Kse Var Mih Tõs Khn Aud Vän Tor Hää Ris Juu Kos JMd Tür Iis Kod Äks Plt KJn Kõp Hls Krk Hel Ran Nõo Võn Kam Ote San Krl Har Plv Vas kaart
sekkel (sikkel) "keti kinnituslüli
Jõe Hlj VNg Vai Khk Emm Käi Phl Khn kaart
sekkima "<vantsima
Khk Vll Muh Rei Lai Plt kaart
sekkima "selgima settima
Kuu kaart
sekund (se(e)gund sekon sekut tsekund) "<kellapendel
Jõe Kuu Lüg Vai Jäm Khk Kär Pöi Muh Emm Käi Rei Lih Kse Var Tõs PJg Tor Hää Kos JMd VJg Trm Kod Plt Trv Hls Ran Puh Nõo Kam Rõn Kan Har Plv Räp Lei kaart
sekutama "<raputama
Emm Rei kaart
seldüss (selduspuu) "sõlgpuu
Krl Vas kaart
seleh(h)ümä (seläuma) "selginema
Se Lei Lut kaart
seletama (seljetämä sellätämä) "<selgima õiendama
Kuu Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Kaa Krj Vll Muh Emm Käi Rei Phl LNg Rid Mar Kul Mär Vig Lih Kse Mih Tõs Khn Tor Hää Ris Nis Kei Hag Juu Jür HJn Amb JMd Koe VMr VJg Sim Iis Trm Kod MMg Pal Äks Ksi Lai Plt KJn Trv Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Võn Kam San Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lut kaart
seletis "sälitis
Khk Kär Kse kaart
seletised (seletsed) pl "kaevurakked
Jäm Khk Kär Mus Kaa Pha Vll Phl kaart
seletsid pl "kaevurakked
Pha Vll kaart
seletus (seljetus sellätüss) "<nägemine
Lüg Jõh Vai Jäm Ans Khk Vll Muh Rei Mär Kse Tõs PJg Tor Hää Ris Kei Juu Kos JMd JJn Koe VJg Iis Trm Kod Plt KJn Trv Hls Krk Hel Puh San Krl Har Plv Räp Se kaart
seletümmä (sellätümmä) "selginema
Urv Har Rõu Vas Se kaart
selg "sälg
Mar kaart
selg
Jõe Kuu VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Kär Mus Kaa Krj Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Noa LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud Pär PJg Vän Tor Hää Saa Ris HMd Nis Kei Hag Rap Juu Kos Jür HJn JõeK KuuK Amb JMd JJn Ann Tür Pai Pee Koe VMr Kad HljK Rak VJg Kod MMg Pal Äks Ksi Lai Plt Pil KJn SJn Kõp Vil Trv Pst Hls Krk Hel Võn Ote kaart
selga
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Kär Kaa Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Noa LNg Rid Mar Mär Vig Lih Kse Var Tõs Aud Pär PJg Vän Tor Hää Saa Ris Kei Hag Juu Kos Jür HJn Amb JJn Ann Tür Koe Kad Rak VJg Sim IisK Iis Trm Kod Pal Äks Ksi Lai Plt Vil Trv Hls Krk Hel Võn kaart
selgamus "seljatäis
Lüg kaart
selgas (seilgas) "seljas
Jõe Ans Kär Mus Kaa Krj Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud Pär PJg Vän Tor Hää Ris HMd Nis Kei Hag Rap Juu Kos Jür HJn JMd JJn Ann Tür Pai VMr Kõp kaart
selgast "seljast
Hää Kõp kaart
selge
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Mus Kaa Krj Pha Vll Pöi Muh Emm Rei Phl LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud Vän Tor Hää Saa Ris HMd Kei Hag Rap Juu Kos Jür HJn JõeK KuuK Amb JMd JJn Ann Tür Koe VMr Kad VJg Sim Iis Trm Kod Pal Äks Ksi Lai Plt Pil KJn Vil Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr Võn Kam Ote San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
selgede "selgelt
Ran Puh Nõo Võn San Har Räp Lei kaart
selgehe "selgelt
Urv Rõu Plv Vas Se kaart
selgele (selgelle) "selgelt
Hel Urv Krl Har Rõu Plv Lut kaart
selgelt
VNg Jõh Pha Plt Räp kaart
selgemast "selgemini
Jõe kaart
selgembide "selgemini
Nõo kaart
selgembähe "selgemini
Rõu kaart
selgemini
Tõs MMg kaart
selgen(i) "pärani seliti (lahti)
Emm Käi kaart
selgesti (selgest(e))
Lüg Vai Khk Kär Pha Vll Pöi Muh Emm Käi Mar Kul Mär Vig Kse Var Tõs Aud PJg Ris Kei Hag Juu Kos JJn Ann Tür VMr Kad VJg Trm Kod Äks KJn Kõp Vil Hls Krk Hel kaart
selgima (selgüm(m)ä) "<settima
Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Khk Muh Emm Rei LNg Rid Kul Han Var Tõs Khn Aud Ris Juu Kos JMd JJn Koe VMr VJg Iis Trm Kod Lai Plt KJn Hls Krk Hel San Plv Lut kaart
selgist "selgesti
Ris kaart
selgitama "<setitama
Lüg Jäm Khk Kse Tõs Hää Juu JMd Ann VJg Trm Hls kaart
selgitsema "selgitama
Rei kaart
selgitus
Juu JMd Trm Hls kaart
selgnema "selginema
Kod kaart
selgotama "selgida laskma
Vig kaart
selgpael (-paul -paal) "<nöör niiel võrgul
Lüg VMr Kod kaart
selgpuu (sel(l)pu(u) selppo seltpuu) "koormapuu
Jõe Jäm Khk Kär Mus Kaa Krj Pha Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Phl LNg Mar Lih Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud Hää Kei Juu HJn JMd Ann Pee Koe VJg Sim Trm kaart
selgroog (-rood -roo)
Kuu Jõh Khk Pöi Käi Rei Phl Mar Mär Vig Lih Kse Han Tõs PJg Ris Kei Hag Juu Tür Koe VMr VJg Trm Ksi Lai Plt KJn kaart
selg-selite "seliti
Kod kaart
selgseljällä "seliti
Kuu kaart
selguma "<selginema
Jäm Khk Pha Vll Emm Rei Vig Kse Tõs PJg Tor Hää JMd Ann Koe Rak VJg Iis Trm Kod Trv Hls Puh Nõo Rõn kaart
-selgune (-selgüne) "&selge
Vai Jäm Khk Trm Krk kaart
selgus (selgos selgüss)
Kuu VNg Lüg Vai Jäm Khk Muh Emm Rei Kse Tõs Hää Ris Juu JMd VJg Iis Trm Kod Plt KJn Hls Hel Puh Krl Plv kaart
selgämeri "ulgumeri
VNg kaart
selgüss(puu) (selgusepuu) "sõlgpuu
Urv Krl Har Vas Se kaart
seli "selis
VNg kaart
selidised (selitsed) pl "kaevurakked
Jäm Vll kaart
selikal(l)i (selikälli) "seliti
Lüg Jõh kaart
selikili "selili
VNg kaart
selile "selili
Mär Kse Vän kaart
selili (sellili)
Jõe Jõh Khk Vän Tor JMd Ann Tür Koe Iis Trm Pal Lai Plt KJn Vil Hls KodT kaart
selilti "selili
Hls kaart
selis (selüs)
Jõh Jäm Ans Khk Mus Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Rid Kse Var Tõs Khn Aud Pär Tor KJn Hls kaart
selispidi (sellis-) "<seliti
Krk kaart
selistama "&selis
Emm kaart
selitama "<selgitama selginema
Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Emm Rei Kir Tõs Hää Ris HJn KuuK Koe Kad HljK Trm kaart
selitama "selili lamama
Kuu Hää kaart
selite (sellite) "seliti
Hlj VNg Lüg Jõh Vai Käi Rid Mar Mär Vig Lih Kse Khn Ris Kod kaart
seliti (selliti)
Jäm Khk Mus Kaa Vll Pöi Muh Emm Rei Phl Rid Mar Kul Mär Kse Var Mih Tõs Khn Aud Vän Hää Saa Ris Juu Iis Trm Kod Pal Ksi Plt KJn Kõp Trv Pst Hls Krk Hel kaart
selitus "sälitis
HljK kaart
selitus
Kuu VNg Lüg Ans Koe Kad Iis Trm kaart
seljak
Jäm Pöi Tõs Tor Hää Kos Trm Plt KJn Hls kaart
seljakalli (seljäkälli) "seljakil(e)
Lüg kaart
seljaki "seljakil
Rei kaart
seljakil -(l)e (sellakil seilakile)
LNg Kul Mär Kse Tor Hää Juu Kos Amb JMd JJn VJg Sim Trm Kod MMg Lai Plt Pil KJn Hls Krk kaart
seljakont (sella-) "selgroog
Jõh Jäm Ans Khk Kaa Pöi Käi Phl Tõs Ris VJg Ksi kaart
seljali (seljalli sellali seilali)
Hlj Jäm Ans Khk Mus Vll Muh Rei Rid Tõs Tor Ris Juu Kos JõeK JMd Koe VMr Kad VJg Sim Iis kaart
seljaline (sellalene seilaline) "&selg
Rei Mar Mär Vig VMr kaart
seljameri "ulgumeri
Kuu Mus kaart
seljan (sel(l)än) "seljas
Hää Kod MMg Trv Pst Hls Krk Hel TMr Võn kaart
seljandane (seljändäne) "seljatäis
Lüg Jõh kaart
seljandik (sellandik seilandik)
Kuu VNg Lüg IisR Jäm Kir Kse Mih Tõs Kei Juu Kos Amb JMd Koe Kad HljK VJg Iis Trm Kod Lai Kam Ote kaart
seljane "künklik
Rei kaart
seljarohi "<taim
Jäm kaart
seljaroog (-rood -roo) "selgroog
Kuu VNg Lüg Jõh Vai Ans Mar Vig Tõs Khn Aud PJg Tor VJg Iis Kod Pal Ksi Lai Krk kaart
seljas (sel(l)äs seelas seilas)
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Pha Tõs Khn Hää Saa HJn JõeK KuuK Amb JMd JJn Ann Pee Koe VMr Kad HljK Rak VJg Sim IisK Iis Trm Kod MMg Äks Ksi Lai Plt Pil KJn SJn Kõp Vil kaart
seljast (sel(l)äst seilast)
VNg Lüg Vai Jäm Khk Muh Mar Mär Vig Mih Tõs PJg Hää Kad IisK Iis Trm Kod MMg Pal Äks Lai Plt Kõp Vil Trv Krk kaart
seljatagune (sel(l)ä- seila-) "<seljatugi
Kuu Lüg Jõh Vai Jäm Khk Kaa Muh Käi Mar Vig Kse Han Ris Juu Jür HJn JõeK KuuK Ann Koe VMr VJg Trm Lai Plt KJn Krk kaart
seljatäiendäne "seljatäis
Lüg kaart
seljatäis (seljän- sellä- seila-)
Kuu VNg Lüg Jõh IisR Vai Khk Kär Kaa Pöi Käi Mär Pär PJg Vän Tor Saa Kei Kos HJn KuuK JMd Ann Tür Pai Pee Koe VMr Kad Sim Iis Trm Kod MMg Pal Ksi Plt Pil SJn Vil Trv Hls Krk kaart
seljällä "selili
Kuu kaart
seljäni "seliti
Tõs kaart
seljästik (sellastik) "seljandik
Jäm Tõs Ris kaart
selkima "settima selgima
Kul Mär Kse Juu Tür Pil kaart
sell
Kuu VNg Jõh Vai Jäm Khk Mus Kaa Vll Muh Emm Rei Phl Mar Mär Kse Tõs Aud Tor Hää Ris Juu Kos JõeK JMd Koe VMr VJg Iis Trm Kod Lai Plt KJn Vil Trv Hls Krk Hel Puh Nõo Rõn San Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se kaart
sellakas (seilakas) "turjakas
Mär VJg Pal KJn kaart
sellakute "seljakuti
Sim kaart
sellal (sellaal)
Juu HJn Amb JJn Kod Ksi Nõo kaart
sellaroots "selgroog
Hää KJn Trv Hls Krk kaart
sellatis "seljandik
Ris HMd Juu Kos kaart
sellats (selläts) "seljandik
Ris kaart
sellatus "seljandik
Kse Ris kaart
selle "sellepärast
MMg Hel Nõo Võn Kam Ote San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut Kra kaart
sellegidpärast "sellegipärast
Ans Muh kaart
sellegipärast (sellekiperäst)
Noa Mar Amb Krk kaart
sellekorra (seekorra) "seekord
Hlj Jäm Kse kaart
sellep "sellepärast
Nõo kaart
sellepärast (-peräst -päst)
Jõe Lüg Khk Mus Pha Vll Pöi Muh Mar Mär Vig Lih Kse Saa Kei Amb Ann Pee VMr Kad VJg Kod Pal Plt KJn Hls Krk Hel kaart
selles "seljandik
Jäm kaart
sellest "sellepoolest
Hlj JJn Trm kaart
selleti "seliti
LNg Kul kaart
sellevõrra
Khk Mar Khn Tor Saa Ris Juu Kad Ksi Kam kaart
selline
Pöi Mih kaart
sellutama (sellotama seelutama) "selgida laskma
Mih Tor Hää Saa Kõp Trv Hls Krk San kaart
selläksil "seljakil
Vig kaart
selpu(u) "sõlgpuu
Ran Puh Nõo Rõn San Plv kaart
selsikas "seltsiv
Plv kaart
seltpuu "sõlgpuu
Rõn kaart
selts "<salk seltskond sort
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Khk Mus Kaa Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Noa Rid Mar Kul Mär Kir Lih Kse Var Mih Tõs Khn Aud PJg Vän Tor Hää Ris Nis Rap Juu Kos Jür KuuK Amb JJn Tür Koe VMr Kad VJg Sim Iis Trm Kod MMg Pal Ksi Lai Plt KJn Kõp Vil Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr Võn Kam San Krl Har Rõu Plv Räp Se kaart
sel(t)sati "&selts
Mih kaart
seltsi
Jõe Kuu Lüg Khk Kär Kaa Krj Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Rei Phl Rid Mar Kul Mär Kse Tõs Aud Tor Ris HMd Juu Jür HJn JJn VMr VJg Kod Plt Trv Hls Krk Hel Ran Nõo San Har Rõu Plv Vas kaart
sel(t)siks olema
Muh Mär Mih Tõs Juu Jür JMd Ann kaart
seltsiline (selsilene selselene)
Kuu VNg Lüg Vai Jäm Khk Mus Vll Muh Emm Rei Mar Mär Kse Tõs Tor Hää Juu JMd Koe Kad VJg Iis Trm Kod Plt KJn Trv Hls Krk Hel Puh San Krl Har Rõu Plv Räp kaart
seltsim (selsim sel(t)sem seldsep) "<hubasem parem
Khk Muh Mar Mär Var Mih Tõs PJg Hää Jür Amb Kod Kõp Krk Nõo kaart
seltsima (seltsmä)
Kuu Hlj VNg Lüg Jäm Khk Muh Rei Kse Tõs Tor Hää Ris Juu JMd Kad HljK VJg Iis Trm Kod KJn Trv Hls Krk Puh Nõo Rõn Kan Rõu Plv Vas Räp Se kaart
seltsin (seltsih) "seltsis
Kod Trv Hel Ran Võn Plv Räp kaart
seltsis (selsis)
Jõe Kuu VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Kär Kaa Krj Pha Vll Pöi Muh Käi Phl Noa LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Lih Han Var Mih Tõs Aud PJg Hää Ris HMd Kei Hag Rap Juu Kos Jür HJn JõeK KuuK JJn Pee Koe VMr Kad Rak VJg Trm Plt KJn Vil Hls Ran kaart
seltsisamb "seltsim
Kuu Lüg Jõh kaart
seltsisammast "&seltsisamb
Vai kaart
sel(t)sist olema "seltsiks olema
VNg Lüg Vai VMr VJg Kod kaart
seltsitama (selsitämä) "paaritama (loomi)
Kuu Ris Juu Jür Koe Kod KJn kaart
seltskond (selsskond) "<suguselts
Lüg Jäm Khk Vll Pöi Emm Rei Phl Mar Tõs Tor Hää Juu Koe VJg Trm Kod Plt KJn Kõp Trv Ran Võn Krl Räp Se kaart
seltslanõ "seltsiline
Räp kaart
seltspuu "sõlgpuu
San kaart
selätsed pl "kaevurakked
Pha kaart
semaid "sedamaid
Rõu kaart
semb "semmipuu
San kaart
semba (semme semmi semmä) "küüru kõverasse
Kam Ote San Kan Urv Krl Har Plv Vas Räp kaart
semlak (semblak(as))
Kuu Lüg Jõh IisR Vai Jäm Khk Kaa Pha Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Rid Mar Mär Vig Kse Han Tõs Aud Hää Saa Ris Juu JMd Koe HljK VJg Sim Iis Trm Plt Vil Vas Räp kaart
semm "(heina)sõim
Trv Pst Se kaart
semman (semmen semmäh) "küürus kõveras
Kam Ote San Urv Plv Räp kaart
semmeldama "semmima
Vll Rei Han kaart
semmeldama "vatkuma
Urv Vas kaart
semmelgas "<kirumissõna
Plv kaart
semmepuu "<ree osa
Krl kaart
semmevits "semmipuu
Lut kaart
semmima "<sõbrustama
Lüg Jõh Jäm Khk Mus Kaa Krj Pha Vll Pöi Muh Emm Rei Kse Han Kos Koe Kad VJg SJn kaart
semmima "vatkuma
KJn kaart
semmipuu (semme- semmä-)
Ote Rõn San Urv Krl Har Rõu Vas Se kaart
semmis "koos seltsis
Lüg kaart
semmitama "vatkuma
Lut kaart
semmivitsa pl "<ree osa
Urv Rõu kaart
semu
HJn Kad Nõo Urv kaart
semune (semmune) "selline
VNg Käi kaart
sendo "kronu
Urv Plv kaart
sendsepääsläne "<pääsuke
Rõu kaart
sendä "seepärast siiski
Kuu kaart
sendägi "siiski
Kuu kaart
sendäp "seepärast
Kuu kaart
senekohta "seepärast
VNg kaart
senepera "sellepärast
Lüg Jõh kaart
senepärast (sennepärast seneperast) "sellepärast
VNg IisR Emm Käi Rei kaart
senevard "seepärast
Vai kaart
sen(e)võrra (-verra) "sellevõrra
VNg Lüg kaart
seni (senni sini seeni)
Kuu Jõh Khk Pöi Rei Noa Rid Kul Mär Vig Kse Tõs Aud Pär PJg Vän Tor Hää Saa Ris Kei Jür HJn JõeK JMd Tür Pee Koe Kad VJg Iis Trm Kod MMg Pal Äks Ksi Lai Plt KJn Kõp Vil Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr Võn Kam Ote Rõn San Kan Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
seniajani (senniaani seeniaani seeniajoni)
Kuu Pöi Vän Ris Kod Äks Ksi Kam Krl Plv Vas Räp kaart
senikavvane (seenkavani) "seni kui
Se kaart
seniks (sen(n)is seenis)
Kse Tõs Aud Plt KJn Kõp Pst Hls Krk Ran Nõo Kam San Rõu Vas Se kaart
senimaani (senni- seeni-) "senini siiani
Kod Äks Kõp Krk Nõo Kam San Kan Urv Har Plv Vas Räp Lei kaart
senine (sennine seenine)
Rei Kse Hls Krk San kaart
senini (seenini)
Kuu Iis Ote Har Rõu Plv Se Kra kaart
senist (sennist) "seniks
Hlj Iis kaart
senk "<rauapuur
Har kaart
senkima "<rauda auku lööma
Hää kaart
senku "kronu
Hlj Jõh JõeK kaart
senna "sinna
Jõe Kuu Hlj Lüg Jäm Kär Kaa Emm Käi Rei Phl Noa LNg Kul Mär Vig Kir Lih Kse Var Mih Tõs Pär PJg Vän Hää Ris HMd Nis Kei Hag Jür HJn Amb JJn Tür Koe HljK Rak VJg Iis Kod MMg Äks Ksi Lai Pil SJn Vil TMr Lei kaart
sennak "sinna
JJn kaart
senperäst "sellepärast
Kuu VNg kaart
sensugune (sene-) "seesugune
Jõe Kuu VNg kaart
sent
Lüg Vai Khk Muh Emm Käi Mar Kse Tõs Juu Kos Jür VJg Kod Ksi Har kaart
senterpuur (sinker- setter- semper- siker- singer- tenger- sitten- sinkel- tsenter-) "<puur
VNg Lüg Jõh IisR Vai Khk Kaa Emm Rei Phl Mär Var Mih Tõs Aud PJg Tor Hää Saa Ris Kei Juu JõeK Amb JMd Kad Iis Trm Kod Ksi Plt KJn Hel Ote Kan Har Plv kaart
sentka "kronu
Lüg kaart
sentpuu "sõlgpuu
Nõo kaart
seo (sjoo) "see (siin)
Hel Kam Ote San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lut Kra kaart
seokõrd "seekord
San Kan Har Se kaart
seos "side
Vil Pst Hls Krk kaart
seos (sius) "seakarjas
Jõh Mih Iis kaart
seotus (seutus) "<segatud loomatoit
Hlj VNg Lüg Jõh kaart
sepakoda (seppäkõda) "sepikoda
Lüg Tõs Juu Iis kaart
sepaline "sepiline
Vll Rei Hää Juu Koe VMr Kõp Krk San Har Rõu kaart
sepapada (-paja -paa) "sepapaja
Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Khk Mus Vll Jaa Pöi Muh Emm Rei LNg Mar Kul Mär Kse Han Mih Khn Tor Ris Nis Kei Hag Juu Kos Jür JõeK JMd Pee Koe VMr Kad VJg Sim Iis Trm Kod Plt KJn Ran Rõu kaart
sepavaja "sepapaja
Vll kaart
sepik "sepikoda
KJn kaart
sepik (sepikes sepikas) "<pärm
Kuu VNg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Krj Pha Vll Pöi Muh Emm Käi Rei LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Kse Var Tõs PJg Saa Ris HMd Nis Kei Rap Juu Kos JMd JJn Ann Pee Koe VMr Kad VJg Iis Trm Lai Plt KJn SJn Hls kaart
sepikoda
Khk Hää Ris Juu Plt Kõp Trv Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Võn Kam San Krl Har Rõu Plv Se kaart
sepikune "&sepik
Kei kaart
sepiline
Kuu Muh Mär Kse Tõs Juu Kos VMr VJg Trm Kod Plt KJn Puh Nõo Võn Plv kaart
seping "sepik
Pil Räp kaart
sepipada (-paja) "sepapaja
Khk Pöi Vig Kse Mih Tõs Aud PJg Vän Tor Ris Äks Plt KJn kaart
sepis (seppüss)
Kuu Jäm Muh Rei Mär Kse Tõs Tor Hää Ris Juu JMd Trm Kod Lai Plt KJn Krk kaart
sepistama "sepist tegema
Iis Trm kaart
sepitsema
Vai Jäm Vll Muh Emm Rei Phl Kse Aud Hää JõeK JMd Koe VJg Kod Plt KJn Hel Puh Nõo Ote San Har Plv Räp kaart
sepitsämä "sepitsema
Kod kaart
sepp "<pärm
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Vll Muh Emm Käi Rei Phl LNg Mar Kul Mär Vig Kse Mih Tõs Khn Aud Pär PJg Vän Tor Hää Saa Ris HMd Kei Hag Juu Jür JõeK Amb JMd Ann Tür Pee Koe VMr Kad Rak VJg Iis Trm Kod MMg Pal Äks Ksi Lai Plt Pil KJn SJn Kõp Vil Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr Võn Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
seppel (sepel) "<pruudi peaehe
Emm Käi Rei Phl Noa Ris kaart
seppel "rauaräbu
Vig kaart
sepsik "<naiste riietusese
Juu kaart
sepus (seppus) "sepis oskus
Kuu Hls kaart
sepäline "<pärmiga küpsetatu
Har kaart
sepäne "pärmine
Plv kaart
serb (serbä sirpa) "serbak
Kuu Vai kaart
serba (särba) "<kalapuljong
Hlj VNg Vai kaart
serbak (sirbak särbak)
Jõe Kuu Hlj Vai Jäm Ans Khk Mus Pha Pöi Muh Emm Khn JõeK kaart
serbama (serbmä serpämmä) "<rüüpama
Hel Nõo Võn Kam San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut Kra kaart
serblikanõ "<sooneline
Har kaart
serbmä (servmä serpmä) "<rüüpima
San Urv Krl Har Rõu Vas Lut kaart
serbähüss (serväüss) "<jook rüübe
Rõu Se kaart
serbäts "joodik
Vas kaart
serbätüs(s) (servätüss) "<jook rüübe
Urv Krl Har Vas Se Lei Lut kaart
serdesnik "vankri osa
Se kaart
serduk (serdohk särduk(as) sirduk sirtok särtuk) "<kuub palitu
VNg Lüg Jõh Jäm Khk Mär Vig Kse Pär Hää Kei Juu Pee VJg Kod MMg Lai Plt Puh Plv Se kaart
serkal (sõrkal) "peegel
Se kaart
serkäm(m)ä "<sagima segi ajama
Har Rõu Vas kaart
seronkas (särenka pl serakna seräknõ) "tuletikk
IisR Se kaart
serp(i)kanõ "kandiline
Se kaart
serv (sirv seru seri serb)
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Pöi Emm LNg Rid Mar Kul Mär Kse Han Mih Tõs Khn Aud Vän Tor Hää Saa Ris HMd Nis Hag Juu Kos Jür HJn JõeK Amb JMd JJn Ann Tür Koe VMr HljK Rak VJg Sim IisK Iis Trm Kod MMg Pal Äks Ksi Lai Plt Pil KJn SJn Vil Trv Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr Kam San Kan Urv Krl Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
servaer(e) (-ahere) ader "söödiader
Krk kaart
servakas "&serv
Mär Sim Krk kaart
servakeli (servakili) "servakile
Mär JJn Puh kaart
servakil
Muh kaart
servakile (serväkille)
Pha Juu JMd Koe Trm Kod Pal KJn Trv Võn kaart
servaline (serbaline)
Kuu Juu Plt San kaart
servama (serbäm(m)ä) "<kantima kurameerima
Jõe Kuu VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Khk Krj LNg Mar Mär Kse Mih Tõs Khn PJg Tor Hää Ris Kei Juu JõeK JMd Tür Pee Koe VJg Sim Iis Trm Kod Äks Plt KJn SJn Trv Pst Krk Ran Puh Nõo Kam San Urv Plv Vas Räp kaart
serveti "serviti
Vig kaart
servi (serbi)
VNg Mär Kse Han Hää Juu Trm KJn Trv Pst Krk Hel Ran Puh TMr Kam San Plv kaart
servik "servlaud
Ran kaart
servikalla "serviti
Plv kaart
servikille "serviti
Vai kaart
servilde "serviti
Kan Har Plv Vas kaart
servile "serviti
Har Rõu kaart
servili
Tor San kaart
serviline (serbiline) "&serv
Mär Rõu Plv Se kaart
servima (servmä) "servama
Aud San Kan kaart
servite "serviti
Kuu Lüg Vai LNg Rid Mär Vig Khn Hää Ran Plv kaart
serviteme ma-inf "pikutama
San kaart
serviti
LNg Mar Kul Kir Kse Var Mih Tõs Aud Tor Ris Juu Kos JMd VMr Sim Iis Trm MMg Lai Plt KJn Kõp Krk Puh kaart
servitusi "serviti
Lei kaart
servmine
JJn kaart
servmäne "servmine
Kuu Kod kaart
servätämmä "rüüpama maitsma
Har kaart
serändene (seerandene) "säärane
Ran Puh Nõo kaart
seräne (seerane serände) "säärane
Ran Puh Nõo TMr Võn Kam Ote Rõu kaart
ses(s)endelema (sessentellemä) "sagima sebima
Plv Vas Räp kaart
sessendämä "sagima sebima
Vas kaart
sesta "<ritv
Hlj VNg kaart
setik "kronu
Plt kaart
setlane "setu
Plt kaart
setlik "sedelgas
Plt kaart
setnoi "setvertnoi
Jõh kaart
setonõ "setulik
Räp Se kaart
sets(haamer) (sits-) "<haamer
Hlj Jõh Var Kos Kad Lai Pst Krk Puh Nõo Võn Ote Rõn Har Rõu kaart
setsima (setsmä) "<pingutama
Emm Khn Hää Ote kaart
setska "setukas
Kod kaart
setskis "puruks
Nõo kaart
sett "setukas
Lai kaart
settima
Jäm Khk Kaa Pöi Muh Emm Mar Kse Var Ris JMd Tür Trm kaart
settima "jooksma
Vll kaart
setu (seto) "<potikaupmees räbalakaupmees
Kuu Jõh Khk Muh Emm Mär Tõs Aud Tor Juu Kos JMd Tür Pee VJg Trm Kod Ksi Plt KJn Puh Võn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei kaart
setu "setukas
Äks Ran Kan Har Plv kaart
setu (sedu) "<(nii)mitu
Jäm Ans Khk Vll Aud Vän Hää KJn Vil Trv Hls Krk Vas Se Lut kaart
setuk "setu
Lei kaart
setuk(as)
Kuu VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Kaa Mar Mär Kse PJg Tor Hää Hag Juu Koe VJg Iis Trm Kod Lai Plt KJn Trv Hls Krk Nõo San kaart
setuklane "setukas
Kod kaart
setulane (settolane) "setu
Lüg Vai Jäm Vll Muh Mar Tõs Pee Iis kaart
setusama (setosamma) "<niisama (palju)
Mih Vil Hls Krk Hel kaart
setusamu "<niisama (palju)
Krk kaart
setverik (setveri(i)k setverisk setveerik sitverik tsetve(e)rik)
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg IisR Vai Jäm Khk Emm Käi Rei Rid Mär Vig Tõs Tor Ris Kei Juu Kos Jür JMd VMr Kad VJg Sim Iis Trm Ksi Plt KJn Hls Krk Puh Nõo Võn San Krl Har Vas Lut kaart
setvert (setvärt sitvert setver tsetvert setverk sitvärk)
Kuu VNg Vai Jäm Khk Muh Käi Rei LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kse Han Var Tõs Aud PJg Tor Hää Kei Rap Juu Kos Jür Amb JMd Ann Tür Pai Koe Kad Trm Kod Plt KJn Trv Hls Krk Ran Puh Ote San Urv Krl Har Plv Vas Räp Se Kra kaart
setvertnoi (setverknoi tsetvertnoi)
Kuu Lüg Jõh IisR Vai Jäm Muh Han Khn Hää Juu JJn Tür VMr Kad Kod Ran Urv Räp kaart
setvertnoiline "&setvertnoi
Ran kaart
setänkä (sitänkä) "<õlgmatt
Se kaart
seuksis -se "segi
Hlj kaart
seul(a) (siul sõul) "sõel tähtkuju
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh Vai Kod kaart
seulik (siulik) "<tähtkuju
Hlj VNg Lüg Jõh kaart
seuluma (siuluma sõulma) "sõeluma
Kuu Lüg Jõh Vai Kod kaart
seura "<selts grupp
Kuu Hlj VNg Vai kaart
seutama (seotamma siutama) "segama
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh Vai kaart
sevoka pl "<sibul
Võn kaart
sialtsama "sealtsamast
Äks kaart
sialtsamasest "sealtsamast
KuuK kaart
siaseen (tsia-) "<seen
Hls Krk San Lei kaart
siasilmus "seasõrgsõlm
Kuu kaart
siasörgas "seasõrgsõlm
Phl kaart
siavingeld "seakarjus
Kod kaart
sibi "jääkarussell
Noa kaart
sibisema
IisR Hää Kod Krk Hel Ran Plv Räp kaart
sibitsema "<kudrutama
Lüg Hls kaart
siblitsema "&siblima
Kse Hää Ris KJn Rõu kaart
sibrima (siprima) "siplema noktsema
Krj Muh kaart
sibritsema "näppima
Ote kaart
sidemäne "sisemine
Kod kaart
sides (siden) "sees
Kod MMg kaart
sidess "seest
Kod kaart
sidikses "vangis
VNg kaart
sidimä pl "hobuseriistade kaunistused
Vas kaart
sidäpäidi "sedapidi
Kuu kaart
siebistama "seebitama
Ris JMd Koe kaart
siedama "seedima
Lüg kaart
siegaelemä "seegama
Kuu kaart
siekõrdane "seekordne
Lüg kaart
sienetes "seenetus
Jür HJn kaart
sienetumma "seenettama
Vai kaart
sienik "määrdunud ese
Kod kaart
sienitum(m)a "seenetama
Lüg kaart
siestmine "seesmine
Koe kaart
sietäss sg 3 p "seedib
Se kaart
sievimä "meelemärkusele tulema selgima
Kuu kaart
siga-saga "segi
Lüg Vll JMd Plt kaart
sigi-sogi "segi
Kuu Juu kaart
sigitpärast "sellegipoolest
Emm kaart
siguline "seakarjus
Hlj kaart
sigur "<seakarjus
Lüg Jõh Vai Iis Trm Lai kaart
sigurik "seakarjus kesik
Jaa PJg Hää Plt KJn kaart
sigurine "seakarjus
Khk LNg Mar Mär Vig PJg Rap Juu kaart
sigus "seakarjas
Lüg LNg kaart
sihake (se(h)ake siake) "sihuke
Kär Saa SJn Kõp Vil Pst Hls Hel kaart
sihand(e) (si(h)ante siande se(h)ande seant(e)) "sihuke
Jäm Ans Khk Rei Aud Hää Saa SJn Kõp Vil Trv Pst Hls Krk Hel Võn Rõn kaart
sihandene (seandene) "sihuke
KJn Trv San kaart
sihandune (se(h)andune) "sihuke
Ans Khk kaart
sihane (se(h)ane) "sihuke
Vll Emm Käi Rei Mar Aud Saa Pst Hls Krk Hel kaart
sihelmine (sehelmine) "seesmine
Khk Kär Mus Kaa Krj Pha Vll Pöi kaart
sihemine "seesmine
Jäm Hää KJn Trv kaart
sihetsemine "seesmine
Khk kaart
sihiltsepool "seespool
Vll kaart
sihisema
Lüg IisR Jäm Khk Muh Emm Rei Mär Tõs Hää Ris JMd Iis Trm Kod Plt Hls Puh San kaart
sihkerdama "<sekeldama
Han kaart
sihuke (sihukene siuke se(h)oke)
Jõe Hlj Lüg IisR Vai Jäm Khk Kär Mus Kaa Krj Pha Muh Rid Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud Pär PJg Vän Tor Hää Saa HMd Nis Hag Rap Juu Kos Jür Ann Tür Pai Pee VMr Rak Sim Iis Ksi Lai Plt Pil KJn SJn Kõp Vil Ran Nõo TMr San kaart
sihver (sehver sihvri) "lambur
Lüg Jõh Phl Mär Han Tõs Ris Juu Jür JõeK Amb Ann Rak KJn Krk Kan Urv Har kaart
sihverdama "<sebima
Noa Mar Han Hää Ote kaart
sihverplaat (sehver- tsihver-)
Kuu Lüg Jõh IisR Vai Ans Kär Kaa Pha Muh Emm Käi Rei LNg Mar Mär Kse Han Khn Aud Tor Hää Ris Kei Juu HJn Ann Pee VMr Trm Ksi Lai Plt KJn Hls Nõo Kam Rõn San Krl Har Rõu Vas Räp kaart
siiamaaninõ (seiemuanine) "senine
Kod Rõu kaart
siiasaasse "siiasamasse
Mus kaart
siiasamasse
Rid Mar KJn kaart
siiasamatse "siiasamasse
Jõh kaart
siiasamma (siiesama seiesamma siiäsomma) "siiasamasse
Lüg Mär Kod Äks Har kaart
siiasamusse (siiäsamuss) "siiasamasse
Pst Krk kaart
siida (siidä) "<peale selle
Vai Rei kaart
siidast "sellest ajast
Emm Rei Phl kaart
siidiämläse pl "<ämblik
Kam kaart
siilak(as) "<riba serv
VNg Lüg Jäm Khk Vll Pöi Muh Emm Käi Mar Kse Koe VJg KJn Hls Võn kaart
siinsamasel (siisammasel) "siinsamas
Kse Var Aud KJn kaart
siinsamases (-samatses) "siinsamas
Hlj Vai kaart
siinsamuse "siinsamas
Krj kaart
siira-saara "<segamini siira-viira
Lüg Jõh Vll Plt KJn kaart
siirup (seerop siirap)
Kuu Lüg Vai Jäm Khk Vll Muh Emm Rei Mar Mär Vig Kse Var Tõs Tor Hää Ris Juu JMd Tür Koe VJg Iis Trm Kod Äks Lai Plt KJn Trv Hls Krk Puh Nõo TMr San Kan Rõu Plv Vas Räp kaart
siirvek "<naiste riietusese
Hel kaart
siisima (seesima)
Jõe kaart
siistimä "selginema
Lut kaart
siistämä "selginema
Lut kaart
siitsammaselt "siitsamast
Tõs kaart
siiäsamade "siiasamasse
Kam kaart
sikk "<pähklikobar eseme osa
Kuu Lüg Jäm Khk Kär Mus Kaa Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Mar Mär Kir Lih Kse Han Var Tõs Khn Aud Hää Saa Ris HMd Kei Juu JõeK JMd Pee Koe VMr VJg Iis Trm Kod Ksi Lai Plt KJn Vil Trv Hls Krk Hel Puh Nõo Võn Kam Ote San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
sikkanda(i)ne (sikkendäine sitkendane) "hitse
VNg Lüg Vai kaart
sikku "seakarja
Mih PJg kaart
sikkus "seakarjas
PJg kaart
sikutama (sekotama)
Jõh Khk Muh Rei Rid Mar Kse Var Mih Tõs Khn Aud PJg Tor Hää Saa Kad Sim Plt Pil KJn SJn Kõp Vil Trv Pst Hls Krk Ran Nõo Kam San Rõu Plv Vas Se kaart
silbitsema "sulistama
Pha kaart
sild (seld süld) "<maantee põrand
Kuu Hlj VNg Lüg Jõh Vai Jäm Ans Khk Kär Mus Kaa Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud Pär PJg Vän Tor Hää Ris HMd Nis Kei Juu Jür KuuK Amb JMd JJn Ann Pee Koe VMr Kad HljK Rak VJg Sim Iis Trm Kod MMg Pal Äks Ksi Lai Plt Pil KJn SJn Trv Pst Hls Krk Ran Puh Nõo Võn Kam Ote San Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut Kra kaart
silgusiäned pl "soolatud seened
Kod kaart
silisema "tilisema
Mär Juu JMd Koe Plt kaart
silitsema "silitama
Krj Vll Pöi Muh Krk Hel Ran Puh Nõo San Urv Har Rõu Plv kaart
silläsä "<sel viisil
Kuu kaart
silmakivi "<vasevitriol
Kuu VNg Lüg Khk Emm Rei Noa Mar Mär Kse Han Tõs Pär Tor Juu Amb JJn Koe VMr Rak VJg Sim Trm Kod Plt Trv Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Kan Krl Har Rõu Plv Se kaart
silmanikivi "vasevitriol
KuuK kaart
silmapilkselt
Han Plt kaart
silmaseletus
Jõh Khk Kaa Pha Pöi Käi Mär Tõs Aud PJg Hää Kei Juu Plt KJn kaart
silmaselitus "silmaseletus
VNg Lüg Kad kaart
silmima "<silmitsema tutvuma
Jõh IisR Kad VJg Iis Trm Kod Lut kaart
silmitama "<silmitsema
Khk Kse PJg Jür Ann Pai Rõu Plv kaart
silmitlema (silmitellemä) "silmitsema
Muh Emm Rõu kaart
silmitsama "silmitsema
Kod Trv kaart
silmitse "<ilmsi
Kod kaart
silmitsema
Kuu Vai Jäm Khk Muh Emm Rei Mär Kse Tõs Aud Hää Ris Juu JMd Koe VJg Iis Trm Kod Plt KJn Hls Krk Puh Nõo San Plv Räp kaart
silmusseti (silmussite) "&silmus
Jõh kaart
simmermann "laeva puusepp
Jäm Mus Kaa Käi Han Khn Hää JõeK kaart
sina (sa siä sie sea sä) "<pron
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh Vai Jäm Ans Khk Kär Mus Kaa Krj Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl LNg Rid Kir Lih Kse Han Mih Tõs Khn Aud Vän Tor Hää Saa Ris Nis Kei Hag Rap Juu Jür Amb JMd Ann Tür Pee Koe VMr Kad VJg Sim Iis Trm Kod MMg Pal Äks Lai Plt KJn Kõp Vil Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr Võn Kam Ote Rõn San Luk Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut Kra kaart
sinestüm(m)ä "siniseks muutuma
Rõu Se kaart
sinikaunis "vasevitriol
Vig Amb JJn Ann Koe Sim Lai Plt kaart
sinikivi "vasevitriol
Kuu Lüg Jäm Khk Muh Emm Rei Phl Noa Mar Mär Vig Kse Tõs Hää Ris Kei Rap Juu VJg Trm Kod KJn Pst Krk Hel Ran Kam Kan Urv Rõu Räp Se kaart
sinisevillileht "<taim
Jäm Rei kaart
sinistämä "siniseks muutma
Kuu Kod Har kaart
sinistüm(m)ä "siniseks muutuma
Kuu Har kaart
sinka "<reeaisa kinnitamiseks
Nis kaart
sints "intress protsent
Kuu Lüg Kei HJn JMd kaart
sintsel "tagumik
Pöi kaart
sipitsema "<siplema
Muh Mär Khn kaart
sipka "hobuseraua krihv
Lüg IisR kaart
siplasekukk "musträhn
Kaa kaart
sipma "piserdama
Puh Nõo Rõn kaart
sipp "<seinapalgi kinnitus
Se kaart
sirama "jooksma nirisema
Khk Vll Pöi Muh Rei JõeK Plt Trv Hls Krk Nõo kaart
siren(t)skid (sirents(k)i seerentsi saapad) pl "<säärsaapad
Lüg Jõh Vai Lai kaart
sirga-sorga "segamini
Khk Kaa kaart
sirgats (sirgass sirkas sirgast tsirgass sirkkaseärg tsirgass(e)härg) "<suur härg ilus loom
Lüg Jõh IisR Muh Mär Han Saa Ris Kei Hag Juu Kos JMd Tür Pee VJg Sim Trm MMg Lai Plt Pil Trv Hls Krk Hel Rõu Plv Se kaart
sirge "<selge vedel erk
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Kaa Pha Vll Pöi Muh Emm Rei LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Kse Ris HMd Rap Juu Kos Amb JMd Pee Koe VMr Kad HljK Rak VJg Sim Iis Trm Kod Pal Lai Plt KJn SJn Trv Pst Hls Krk Ran Puh Nõo Ote Rõn San Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se kaart
sirisema
Kuu VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Khk Vll Muh Emm Rei Mar Mär Kse Tõs Khn Hää Ris Juu Amb VJg Iis Trm Kod Vil Trv Hls Krk Hel Puh Nõo kaart
siritsemma "siristama
Lüg kaart
sirpama "serbakuga tõstma
Kuu Jäm Muh JõeK kaart
sirrama "nirisema
Lüg kaart
sirt(i) (sert) "vimb
Jõh Vai kaart
sisaruksed pl (sg sisarus) "õeksed lõimekimp kudumisviga
Kuu Vai kaart
sise "sisse
Jõe Kuu Hlj VNg Vai Pha kaart
sisekond "sisikond
Käi Tõs Tür Puh Võn San Krl Rõu Se kaart
sisekund "sisikond
Urv Rõu Vas Se kaart
sisel "sees
San Krl kaart
siselmised pl "sisikond
Ran kaart
sisemine (sisemene) "<sisikond
Lüg Khk Käi Mar Mär Kse Tor Juu JMd VJg Iis Plt San Har Rõu kaart
sisemäne "<soolikas sisikond
Nõo Kam Ote Rõu Plv Räp kaart
sisen (siseh(n)) "sees
Ran Nõo Võn Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se kaart
sisest "seest
Kam Ote San Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se kaart
sisetsel -t pool -t "seespool(t)
Kam Plv kaart
sisimene (sisimine) "sisemine
VNg Vai Rei Tõs Vän Hää Trv Hls Krk kaart
sisimäne "sisemine
Kuu kaart
sisisema
IisR Khk Muh Emm Rei Mar Kse Var Hää Juu Plt KJn Hls San kaart
sisse (sesse)
Jõe Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Mus Kaa Krj Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Noa LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Han Mih Tõs Khn Aud Vän Tor Hää Ris Nis Kei Juu Kos HJn JõeK Amb JMd JJn Ann Koe VMr Kad VJg Sim Iis Trm Kod Pal Äks Ksi Lai Plt Pil KJn Vil Trv Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr Võn Kam Ote San Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut Kra kaart
sissi ajama "sisema
Mus kaart
sissi "sisse
Saa Ris KJn Vil Trv Pst Hls Krk Hel Ote San kaart
sissimä "<lehitsema
Khk kaart
sisukõnõ "seesugune
Võn Kam Räp kaart
sisutald (-tall) "sisetald
Khk Kär Kaa Pha kaart
sitakseen "mittesöödav seen
Vil kaart
sitaseen
Kuu Lüg IisR Jäm Rei Mar JJn Koe IisK Kod Krk Räp Se kaart
sitmed (setkmed) pl (sg sitme(s) sidmes site) "hitsmed
VNg Jäm Ans Khk Kär Mus Kaa Krj Jaa Emm Käi Rei Phl Noa LNg Rid Mar Kul Vig Kir Lih Kse Han Var Mih Tõs Aud Pär PJg Hää Saa Ris JMd Kad VJg Sim Trm Kod MMg Lai kaart
sits "peenutseja
Iis kaart
sitsi panema "<seisma panema
Jaa Tõs kaart
sitsised pl "&sits
VNg kaart
sitspool (setspool) "süstik
Jäm Ans Käi Sim Iis kaart
siuseen (sivvu-) "<seen
Rõu Se kaart
siutatt "<seen
Lut kaart
siälmäne "sealne
Kod kaart
siäne (pl siädse) "segane
Vas Se kaart
sleppima (leppima) "pukseerima
VNg Emm Hää kaart
sobas sg 3 p "ajas segamini
Lai kaart
sobin(araha) "<lisasissetulek
Lüg Jõh IisR Vai kaart
sobisema "sosistama pomisema posima
Kod Trv Rõu Plv Vas kaart
sobitsema "sosistama soputama
VNg Kod Trv Krk kaart
soblitsema "soputama
Plt KJn kaart
sobri "lobiseja
Mar kaart
sobrima "sobrama lobisema
Rei Mar Kse Ris Kad Sim kaart
sobõrdama "<seadma
Rõu kaart
sobõstamma "<lobisema
Plv kaart
sodrima (sotrima) "<vusserdama
Kuu Jäm Khk Kaa Krj Pha Vll Muh Rei kaart
soeselg(a) (sue-) aed "<tara
Hlj VNg Lüg Khk Emm Käi Phl LNg Rid Mar Kir Kse Ris HMd Kos Jür HJn JõeK KuuK Amb JMd JJn Ann Pee Koe VMr Rak VJg Sim Lai Plt Pil KJn Vas kaart
soetakud pl "sugemise takud
Vig Aud PJg Juu kaart
soga-saga "segamini
Lüg Vai kaart
sogema "<segama
Kuu kaart
sogima "<segama
Krj Rei kaart
sogrima "<segama
Jõh Kaa kaart
sogulased pl "<putukas
Kuu kaart
soheselg "<tara
Jäm kaart
sohisema
Kuu Lüg Muh Rei Koe Kod Hls kaart
sohk (soht) "<kõrvalteenistus suguselts sort
Kuu Hlj Lüg Mar Kir Kse Aud Tor Hää Saa Juu Kos JMd Koe VMr VJg Sim Trm KJn Kõp Vil Trv Hls Krk Hel Plv Se kaart
sohk "<alus võrgu ja nooda kuivatamiseks
Jõe Kuu kaart
sohkama "<sisse vajuma
Kuu kaart
soimõ (suimõ) pl "<soomused
Har kaart
soksetlema "sõimama haugutama
Muh kaart
sokuttall "isane kitsetall
Jaa kaart
solgun "seljakott
Se kaart
solgused "mehe suguelundid
Hää kaart
solisema
Kuu VNg IisR Vai Jäm Khk Vll Rei Mär Kse Tor Hää Juu JMd Koe VJg Iis Trm Plt KJn Trv Hls Krk Puh San Krl Plv Vas Räp Se kaart
soltsendes transl "<sasiseks
Hls kaart
somab sg 3 p "teeb mudaseks
JõeK kaart
sombak "<seljakott
Har kaart
somima "<segama pomisema
Khk Rei Kse Tõs Kod kaart
somisema "pomisema
Muh Rei Kse kaart
sompma "segama vassima nõiduma
Har Plv kaart
sondama "ümisema sonima
Nõo Ote kaart
sondamisi "ebaselgelt
Hel Nõo Ote Rõn kaart
songama "segama liigutama
Jõh IisR kaart
songerdama "segaselt rääkima puiklema
Kuu PJg kaart
sonkis "segi
Kaa kaart
sonkõl(l)õma "segaselt rääkima
Har kaart
soobane "seebisoobane
Muh Mar Mär Tõs Koe kaart
soobas "seebisoop
Tõs Aud Pär kaart
soobastama "poriseks tegema
Jäm Vll kaart
soodakas "<ligunenud ese
Kaa Pöi kaart
soojaselga aed "<tara
Rei Kei kaart
sool "<maitseaine
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Khk Mus Kaa Krj Pha Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Phl LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Kse Han Var Mih Tõs Khn Vän Tor Hää Saa Ris HMd Kei Juu Kos Jür KuuK Amb JMd JJn Ann Koe VMr Kad VJg Iis Trm Kod MMg Pal Äks Lai Plt Pil KJn SJn Vil Trv Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr Võn Kam Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut Kra kaart
sooma "segi
Khk kaart
soomas "segi
Khk Kaa Pha kaart
soomitsema "peksma soomuseid eraldama
Khk Vll Muh Mär Vig Kse Han Khn Hää Ran Nõo San Rõu Plv Vas Se kaart
soomukseline (suamuksline suomusseline) "soomuseline
Lüg JMd VJg kaart
soomus "<pilparida katusel
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh Vai Khk Mus Pha Vll Pöi Muh Emm Rei Phl LNg Rid Mar Kul Mär Kir Lih Kse Var Mih Tõs PJg Vän Tor Hää Ris Nis Juu HJn JõeK KuuK Amb JMd Koe VJg Sim Iis Trm Kod Äks Lai Plt KJn Trv Hls Krk Ran Puh Nõo Võn Ote Rõn San Urv Krl Har Rõu Plv Räp kaart
soomusene (suomuksene) "soomuseline
Khk Vll Mär Juu Koe Trm Hls Krl Plv kaart
soomuslene (soomoslene) "soomuseline
Rei Hää KJn kaart
soomussine (suomuksine) "soomuseline
Kuu Vai Rõu kaart
soomustama (soomostama) "soomitsema peksma
Kuu Lüg Jäm Khk Iis Trm Kod KJn Hls Ran Võn kaart
soomutama "soomitsema
Se kaart
soomõnõ "soomuseline ketendav
Se kaart
soop "seebipära
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Khk Kär Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl LNg Mar Kul Mär Vig Kse Var Mih Tõs Khn Pär PJg Vän Hää Ris HMd Kei Hag Rap Juu Kos HJn JMd Tür Koe Kad Rak VJg Sim Iis Trm Plt Kan kaart
soosugumanõ "seesugune
Se kaart
soo-udare pl "<seen
Hel kaart
soovakollased pl "<taim
Rei Phl kaart
sopale minema "lstk vihtlema pesema minema
Khk kaart
sopama "kobisema
Lut kaart
sopastama "poriseks tegema
Jäm Khk Vll Muh Rei kaart
sopatama "poriseks tegema
Rõu kaart
sopitsema "<siblima
Rei Mar Mär Juu JMd Koe Trm kaart
sopitsema "<sobitama
Jäm San Har kaart
sopõrka "lobiseja
Plv kaart
sorama "<sorisema
IisR Pöi Rei Vän Tor Hää Saa JMd Iis Kod Äks Ksi KJn Vil Trv Hls Hel Nõo San kaart
sora-sara "segamini
IisR Kod kaart
soratumma "sorisema
Har kaart
soraunu nud-part "sorisenud
Har kaart
sorbutamma "<segama
Vas kaart
sorge "<lobiseja
Vas kaart
sorid pl "kuljused
Mär Vig kaart
sorima "<segi ajama
Kuu VNg Lüg Vai Jäm Khk Vll Muh Emm Rei Mar Mär Kse Tõs Khn PJg Vän Tor Hää Ris Juu JMd Koe Kad VJg Iis Trm Kod Plt Pil KJn Trv Hls Krk Puh Nõo kaart
sorinad pl "kuljused
Kul Vig kaart
sorisamma "sorisema
Har kaart
sorisema
Kuu Lüg IisR Vai Jäm Khk Vll Muh Rei Rid Mar Mär Kse Tõs Tor Hää Ris Juu Kos JMd VMr VJg Iis Trm Kod KJn Hls Puh kaart
sorpama "lobisema
Hlj kaart
sosima "<torkima urgitsema
Kuu Hlj VNg Lüg IisR Vai Pöi Emm Käi Rid Mär Khn Hää Saa Juu VMr VJg Sim Iis Trm Kod Plt Krk Hel Se kaart
sosisama "sosisema sosistama
Trv Se kaart
sosisema "<sosistama
Khk Vll Rei Mar Mär Kse Koe KJn Hls Krk Plv Se kaart
sosserdama "sosistama
Puh kaart
soterdama "<vusserdama
Hlj Kse kaart
sotrama (sodrama) "segama
Kuu Muh Mar kaart
sott "ruum laevas vahesein
Khk Emm Rid Mar Kse Khn Hää kaart
sott "<arve selgus
Kuu VNg Lüg IisR Vai Kaa Muh Emm Käi Noa Mar Kse Tõs Khn Aud Hää Jür JõeK Amb Iis Kod Ran Har Rõu Se kaart
souksesa "&sõud
Kuu kaart
suaresiäned pl "<seen
Kod kaart
suaselga (soa-) aed "<tara
Rid Lih Ris kaart
suatsema "tahtma
Kuu kaart
subraga kom "<vahend mördi segamiseks
Var kaart
sudaselgä aed "<tara
Kod kaart
sudeselgä p "<õmblus
Kod kaart
sudi "<pintsel tuust
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Pöi Emm Rei Khn Hää HMd Kei VJg Sim Lai kaart
sudima "pintseldama
Jõe Kuu Lüg IisR Vai HljK kaart
suditama "pintseldama
Lüg Vai Pöi Iis kaart
sugadsõ pl "sugused
Har kaart
sugumisid pl p "suguseid
IisR kaart
suhetüdruk "lapsega tüdruk
HJn kaart
suhisema
Kuu VNg Lüg IisR Jäm Khk Muh Rei Phl Juu JMd Iis Trm Kod Plt San kaart
suhiss "suitsed
Lüg kaart
suika "setukas
Jõh kaart
suise "suisa
Krk Krl Vas kaart
suiselgä aed "<tara
Lüg kaart
suitsama "suitsema
Hel Ran Nõo Ote San Rõu Plv Räp kaart
suitseari "sugemishari
Saa kaart
suitsed (suitse) pl "<päitsed
Kuu Jäm Ans Khk Kaa Krj Pha Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Mar Vig Ris JõeK Tür Ksi KJn Hel Nõo Võn Kam Ote Kan Urv Krl Rõu Plv Vas Räp Lei kaart
suitsedis liiv "peenike liiv
Jäm kaart
suitsedus "suitsutus
Lüg Rei kaart
suitsema (suitsma) "<aurama
Jõe Kuu VNg Lüg Jõh Vai Jäm Ans Khk Mus Vll Jaa Pöi Muh Emm Rei LNg Mar Mär Lih Kse Han Mih Tõs Khn Vän Tor Hää Ris Nis Juu Kos KuuK JMd JJn Ann Koe VMr VJg Sim Iis Trm Kod Pal Lai Plt KJn Kõp Trv Hls Krk Ran Puh kaart
suitsepuu (suitsu-) "<kangastelgede osa
Kod Lai kaart
suitsetama "<suitsutama tuiskama
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh Vai Jäm Khk Mus Kaa Pha Vll Pöi Muh Emm Rei Phl Mar Mär Vig Kse Han Var Mih Tõs Khn Vän Tor Hää Ris Juu JõeK KuuK JMd Tür Koe VMr VJg Iis Trm Kod Pal Lai Plt Pil Krk Puh kaart
suitsetuma
Kuu kaart
suitsutama (suutsutama) "<suitsetama
Kuu Khk Pha Vll Pöi Phl Tor Hää Ris Trm Kod Äks Lai KJn SJn Trv Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Võn Rõn San Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se kaart
sukapöiseli "palja suki
Kaa kaart
suks (suuks(e) pl su(u)ksed) "tallalaud suusk
Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Rei Han Tor KuuK VMr Kad VJg Sim Iis Trm Kod MMg Lai kaart
suksetama "suusatama
Kuu Lai kaart
sukõrman(n) "palgikord sein
Se kaart
sulatseb sg 3 p "sulatab
Jäm kaart
sulbitsema "sulpsu lööma solistama
Jäm Vll Tõs kaart
suletsed pl "&sulg
Tõs kaart
sulg (g sule) "<terav serv soon
Jõe Kuu VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Kär Kaa Pha Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Phl LNg Mar Kul Mär Vig Kir Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud PJg Vän Tor Hää Saa Ris Hag Juu Kos Jür HJn Amb JMd JJn Ann Tür Koe VMr Kad Rak VJg Sim IisK Iis Trm Kod Lai Plt KJn Kõp Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Võn Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Kra kaart
sulguma (suloma) "suruma (sääsed)
Ris Äks kaart
sulisema
VNg Lüg IisR Jäm Khk Vll Muh Emm Rei Mar Mär Kse Tõs Ris Juu JMd VJg Trm Plt Hls Puh Nõo kaart
sulitsema "sulgima
VNg Lüg Lai kaart
suljussed pl "kalarapped
Jõe Jõh kaart
sul(l)uskid pl "kuljused
JMd Sim kaart
suluksisse "ummuksisse
KJn kaart
sulussen "ummuksis
Trv Krk kaart
sulutsen "ummuksis
Krk kaart
suma "<segadus praht
Khk Kär Mus Kaa Krj Pha Vll Pöi Käi Rid Kod Vas Räp Se kaart
sumama "<mürama sumisema sumpama
Kuu VNg Lüg IisR Vai Jäm Khk Kaa Pha Vll Pöi Muh Emm Käi Noa Jür JJn Sim Iis Pil KJn Trv Krk kaart
sumbama "<õiendama segama
Muh kaart
sumetsen "<sombune
Krk kaart
sumisema
Kuu Lüg Jõh IisR Jäm Khk Vll Muh Emm Rei Mar Mär Kse Tõs PJg Tor Hää Ris Kei Hag Juu Kos Koe VJg Iis Trm Lai Plt KJn Hls Krk San kaart
summagi "üldsegi sugugi
Saa Krk kaart
sump "eluskala säilitamise ruum
Jõe Kuu Hlj VNg Vai Jäm Khk Mus Pha Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Rid Mar Mär Vig Lih Kse Var Tõs Khn Aud Hää Ris Jür JõeK kaart
sumpma "<segama vassima nõiduma
Urv Rõu Vas Se kaart
sumpuses "ummuksis
KJn kaart
suora "otse sirge
Kuu Lüg Jõh Vai kaart
suoselg(ä) (suoseela) aed "<tara
Vai VJg kaart
supitsema "askeldama lobistama
Aud Juu kaart
surisema
VNg Lüg IisR Vai Khk Vll Emm Rei Mar Mär Han Tõs Aud Tor Hää Ris Juu JMd Koe VJg Iis Trm Plt Hls San kaart
surling "köie otsa sidumise lõng
Jõe Kuu kaart
susisema
Jõe IisR Kaa Muh Emm Mar Kul Mär Vig Kse Var Tõs PJg Tor Saa Ris Nis Juu Kos Jür HJn JMd VJg Iis Lai Plt Trv Hls Krk Puh Nõo Har Se kaart
susla "kitsarööpmelise raudtee rong
Jõe Jõh Khk Kaa Vll Rid Mar Kei Jür JJn Iis Trm Krk Hel San Urv Rõu kaart
sussama "susisema suitsema
Rõu kaart
sussa-sassa "<segamini
Mar Mär kaart
sussa-vussa "<segamini
IisR kaart
susserdus "vusserdis
IisR kaart
sussermu "<songermu
Kod kaart
sussuma "susisema
Plt kaart
sussõrdama "vusserdama
Rõu kaart
sutjama "pintseldama
Jõe Kuu kaart
sutrama (sudrama) "<hullama lobisema
Kuu Muh Käi kaart
sutrima "<rassima lobisema
Jaa Muh kaart
sutser "sutspüss
Hää Saa kaart
sutserdama "&sutser
Hää kaart
sutsetama "peksma
Ann kaart
suubatama (süübatamma) "läbi otsima kohmitsema
Vas Se kaart
suudasmüöde "<ettevaatlikult kaudselt
Kuu kaart
suudet lööma "<lobisema
Kuu kaart
suudlest pl "suitsed
PJg kaart
suulased pl "päitsed
Rap kaart
suulised pl "suitsed
Muh Mar Kul Mär Vig Kse Tõs Aud Ris Hag Juu Jür JõeK JMd Kad Rak Iis Kod Plt kaart
suumine "(ahju) suupoolsem
Khk kaart
suureliselt
Hää kaart
suurult "suuruselt
Se kaart
suurussene "&suurus
Kod kaart
suutasa "võrdselt
Sim Trm Kod Lai kaart
suutse pl "suitsed suurauad
Hel Lei Kra kaart
suvikunnulitse pl "suvevanused
Rõu kaart
suviselga (suve-) aed "<tara
Jõh Vai JõeK Rak kaart
sõbavits "sebavits
Ann Pee Kad Ksi kaart
sõber (sepr(a) sopra sõpr sõbra sõper sõbur)
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Khk Mus Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Noa LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Han Var Mih Tõs Khn PJg Vän Tor Hää Ris Kei Rap Juu Kos KuuK Amb JMd JJn Ann Tür Pee Koe VMr Kad Rak VJg Sim Iis Trm Kod Ksi Plt KJn Vil Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Võn Ote San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Kra kaart
sõbralik (sepralik sopralikko)
Kuu VNg Lüg Vai Jäm Khk Vll Muh Emm Rei Mar Mär Kse Han Tõs Tor Hää Ris Juu JMd Koe VJg Iis Trm Kod Plt KJn Trv Hls Krk Ran Puh Võn San Krl Plv Räp kaart
sõbroldõ "sõpruse poolest
Vas kaart
sõbrustama (seprustama soprustamma)
Kuu VNg Lüg Vai Jäm Khk Vll Muh Emm Rei Mar Mär Kse Tõs Aud Tor Hää Ris Juu JMd Koe VJg Iis Trm Plt KJn Hls Krk Puh Kam Krl Rõu kaart
sõbrutama (seprutama) "sõbrustama
VNg Lüg Vll Mar Kod Trv kaart
sõbruti "sõpruse poolest
Kod Hls Krk kaart
sõbrutõ "sõpruse poolest
Plv kaart
sõdalased pl
Kod kaart
sõdilast pl "sõdalased
Mar kaart
sõdima (sodima) "<hullama tülitsema parves lendlema (sääsed)
Kuu VNg Lüg Vai Jäm Khk Vll Muh Emm Rei Mar Mär Kse Han Var Mih Tõs Aud PJg Vän Tor Hää Ris Juu JMd JJn Koe VJg Iis Trm Kod MMg Äks Plt KJn Trv Hls Krk Hel Ran Puh Nõo San Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se kaart
sõduma "<parves lendlema (sääsed)
Rid Mar Lih Var Tõs Khn Aud kaart
sõdur (södur sodur sedur)
Kuu Hlj Lüg Vai Mus Vll Mar Tõs Pär Kei Jür Kad IisK Puh Võn Räp kaart
sõdõlõma "hullama tülitsema
San Se kaart
sõeluma (sueluma sööluma söiluma sõelma) "<parves lendlema (sääsed)
Hlj Jõh IisR Jäm Ans Khk Kaa Krj Pha Vll Pöi Muh Emm Käi Rei LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Han Var Tõs Khn Aud PJg Hää Ris Juu Jür HJn JMd Ann Pai Koe Kad HljK VJg Sim MMg Pal Plt KJn Vil Puh kaart
sõeramisi "<aeglaselt (astuma)
Ann kaart
sõitma (soitama söit(a)ma seit(a)ma) "<sõidutama
Jõe Kuu VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Mus Kaa Pha Vll Jaa Muh Emm Käi Rei LNg Rid Mar Kul Mär Vig Lih Kse Han Mih Tõs Khn Aud Pär Vän Tor Hää Saa Ris HMd Kei Hag Rap Juu Kos Jür HJn JõeK JMd Ann Tür Pee Koe VMr Kad Rak VJg Sim Iis Trm Kod Pal Äks Ksi Lai Plt KJn SJn Vil Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr Võn Kam Ote San Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
sõkõldõmõ ma-inf "<lendlema (sääsed)
San kaart
sõlguss (sõlgusepuu) "sõlgpuu
Har Rõu Se kaart
sõltsed pl (sg sõltses) "sõltus
Aud PJg Vän Tor kaart
sõlus (sõlis) "<selis
Trm Kod kaart
sõmerdase pl 3 p "&sõmer
Kam San kaart
sõni (sön(n)i sõnni) "seni
Jäm Ans Khk Kär Mus Kaa Krj Pha Vll Jaa Pöi Muh LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Han Var Mih Tõs Khn Pär PJg Vän Tor Hää Saa HMd Nis Rap Juu Jür Amb Tür Trm Kõp Vil kaart
sõniajani (-aani) "seniajani
Mar Kõp kaart
sõniks (sönniks sõn(n)is(s)) "seniks
Khk Kaa Jaa Pöi Muh Vig Kir Kse Han Var Mih Tõs Khn PJg Tor Juu Kõp kaart
sõnini (sõnnini) "senini
Mar Nis kaart
sõnnuse g "&sõna
Kod kaart
sõnutsema "rääkima sõnelema
Jõh Khk Lai kaart
sõprus (seprus soprus sõbrus)
Kuu Hlj VNg Lüg IisR Vai Jäm Ans Khk Vll Muh Emm Rei Mar Mär Kse Tõs Tor Hää Ris Juu JMd Koe VMr VJg Iis Trm Kod Pal Lai Plt KJn Trv Hls Krk Ran Puh Nõo San Har Rõu Plv Räp Se kaart
sõrasid pl "nöörid nooda servas
Jõh kaart
sõratsepiirud "kangatihvad
Mär kaart
sõreliselt "sõredalt
Trm kaart
sõrmeldised pl "sõrmilise avad
Pöi kaart
sõrmitamma "sõrmitsema
Plv kaart
sõrmitellema "sõrmitsema
Rõu Plv kaart
sõrmitsama "sõrmitsema
Trv Har kaart
sõrmitsema
Plt KJn Hls Krk Puh Plv Vas kaart
sõrmitsõlõma "sõrmitsema
Vas kaart
sõrv (sorv söru sõru) "serv
Hlj Jäm Ans Khk Kär Mus Kaa Pha Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Noa Rid Ris HMd Kei Jür HJn KuuK Amb VMr Kad HljK VJg Sim kaart
sõrvakil (sörvagil) "servakil
Jäm Vll Rei kaart
sõrvakili "servakil(e)
Kaa Pöi Muh kaart
sõrvakille (sörvakile) "servakile
Khk Vll Rei VJg kaart
sõrvama (sörvama) "servama
Jäm Khk Kaa Vll Muh Rei Phl VJg kaart
sõrvi "servi
Muh kaart
sõrvite "serviti
Käi Rid Kad kaart
sõrviti "serviti
Jäm Khk Vll Muh Emm Käi Phl Ris Kad VJg kaart
sõrvmine "servmine
Kad kaart
sõsar (sesara sosar) "<kudumisviga
VNg Lüg Jõh IisR Vai Ans Khk Kär Mus Kaa Krj Pha Vll Pöi Muh Kir Kse Saa VJg Iis Trm Kod MMg Pal Äks Ksi KJn Vil Trv Pst Hls Krk Hel Puh Nõo TMr KodT Võn Kam Ote Rõn San Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Kra kaart
sõsaritse (sõsartse sõsaretsi) pl (sg sõsarits sõsarõts) "õeksed kudumisviga
Trv Krk Ran Võn Kam San Krl Har Rõu Plv Räp Se Lei kaart
sõsarused "õeksed
Trm Kod kaart
sõse (sose) "isa õde
VNg Lüg Jõh Vai Kir kaart
sõsse "sisse
Pöi Rid kaart
sõstar (sõster sõõstar sester sestres)
Jõe Kuu VNg Lüg Jõh IisR Jäm Ans Khk Käi Rid Mär Lih Kse Var Tõs Hää Saa HMd Nis Juu Kos Jür JõeK Amb JMd JJn Ann Tür Koe VMr Kad VJg Sim IisK Iis Trm Kod MMg Pal Äks Ksi Lai Plt Pil KJn SJn Trv Pst Hls Krk Ran TMr Võn Ote San Krl Plv kaart
sõtse (sõdsõ) "<mehe õde
Kod MMg Pal Äks Ksi Hel Ran Puh Nõo TMr KodT Võn Ote kaart
sõuke (g sõuk(e)se) "<seelik
SJn Vil Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Võn Kam Rõn San kaart
sõus (sõusk g sõusse) "<madal koht jões
Kul Vig Kir kaart
sõõnatama "hallitama vinesse tõmbuma
Var Jür kaart
sädinäd pl "<katkised võrgud
Kuu kaart
sädse (sädsu) "<puru
Krk kaart
sägisema "sädistama sõnelema
VNg Lüg Vai kaart
sähe (sehe) "säh
Pöi Käi Rei kaart
sähendene (g sähentse) "säherdune
SJn Har kaart
sähin "&sähisema
Mär Kad kaart
sähisema
Kuu VNg Khk Vll Kod kaart
sähkätämä "<tülitsema
Kod kaart
sähverdama "lobisema
Mär JõeK kaart
säidsend "<mängukaart
Se kaart
säinam (säinamas säünäm söinämäs seinam(es)) "säinas
Var Khn Aud Pär PJg Tor Hää Saa Ris HMd Kõp kaart
säinas (säin seinas säünäss säänäss)
Hlj Lüg Vai Jäm Ans Khk Kär Mus Kaa Pha Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Noa LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Var Vän Hää Ris Kei JMd Koe HljK Iis Trm Kod MMg Äks Ksi Lai Plt Pil KJn SJn Vil Trv Hel Ran Puh Nõo TMr Võn Kam San Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lut Kra kaart
säisüss "seisus
Räp kaart
säitses "seitsmes
Lei kaart
säitsmekeiski "seitsmekesi
Krl kaart
säitsmekese "seitsmekesi
Võn Plv kaart
säitsmekeske "seitsmekesi
Rõu kaart
säkeldama "sakiliseks tegema peenestama
Ran kaart
säletised (säletsed) pl "kaevurakked
Jäm Ans Khk Kär Mus Kaa Krj Vll Pöi kaart
sälg "selg
Trv Hel Ran Puh Nõo Kam Ote Rõn San Luk Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut Kra kaart
sälgitud tud-part "presendiga kaetud
Khn kaart
sälgroods (-roots) "selgroog
Hel Ran Nõo Võn Urv Krl Har Rõu Plv Räp Lei Lut kaart
sälgä "selga
Vil Ran Nõo TMr Võn Kam Ote San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lut kaart
sälila "selili
Lei kaart
sälilde "selili
San Rõu Vas Räp Se Lei kaart
sälile (sällile sällüle) "selili
Võn Kam Har Rõu Plv Vas Räp Lei Lut kaart
sälili (sällili säl(l)üli) "selili
San Krl Vas kaart
sälis (säl(l)üss) "selis seljarihm leidel
Vai Trv Ran Võn San Rõu Plv Vas Räp Se Lut Kra kaart
sälite (sälüte) "seliti
Võn Rõn Räp kaart
sälitellemä (sälütellemä) "selili lamama
Har Rõu kaart
säliti (sälliti) "seliti
Aud Ran Puh Nõo kaart
sälitis "selis
Trv kaart
säljän (säl(l)än säläh(n)) "seljas
Hel Ran Puh Nõo TMr Võn Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Se Lut Kra kaart
säljäroots (säl(l)ä-) "selgroog
TMr Kam Har Rõu Plv Vas Se Lei Lut Kra kaart
säll(i) "sell
VNg Lüg Jõh kaart
sälläk "seljak
Puh Kam kaart
sälländik "seljandik
Kam Ote kaart
sälläng "seljak
Kam kaart
säl(l)äst "seljast
Ran Puh Nõo Har Rõu Vas Räp kaart
sällätagune "seljatagune
Ran Puh Har kaart
säl(l)ätäis (-täüs) "seljatäis
Ran Puh Nõo Võn Kam Ote Urv Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
sälp "<kalasoomuse süü
Kod kaart
sälütämmä (sälüteme sällitämmä) "selili lamama
San Urv Plv kaart
sämpsimä "segi ajama
Kuu kaart
sänikael (seni- -kaal)
Hlj Han MMg Äks Lai KJn Ran Puh Nõo Rõu kaart
säpeldama "sakiliseks tegema
Hää Ran Nõo kaart
säplib sg 3 p "ajab segamini
Kuu kaart
säplis "pigistuses
Kuu Hlj JõeK kaart
säppel (säppäl säplä seppel) "<panninäpits
Kuu VNg Lüg Jõh IisR Vai JõeK Kad Iis Kod kaart
särisema "<pragama
Jõe Kuu VNg Lüg IisR Vai Jäm Khk Mus Kaa Vll Muh Emm Rei Mar Mär Kse Tõs Khn Tor Hää Saa Ris JMd JJn Koe VMr Kad VJg Iis Trm Kod Lai Plt Vil Trv Hls Krk Puh San Urv Krl Har Rõu Plv Vas Se Lut kaart
särisema "särama
Juu kaart
särmitsen sg 1 p "teen särmeid
Mär kaart
särv "serv
Jõe Var Tõs kaart
särvakil "servakil
Tõs kaart
särvama "servama
Tõs Kei kaart
särve (serve) "leivakõrvane
Kuu Hlj VNg Jõh IisR Vai Jür JMd Kad VJg Sim Iis Trm Lai kaart
särvima (servima särvmä)
Mär Kse Tõs Tor Kei Juu Amb JMd Ann Koe Kod Äks Ksi Lai Plt KJn Rõu kaart
särvkapsad (serv- särb- -kapsta) pl
Kuu Jõh Emm Mär Kir Tõs Tor Ris Juu JMd Ann Pee Koe Kad VJg Iis Trm Kod Äks Ksi Lai Plt KJn Nõo Ote Plv Vas Räp kaart
säräme ma-inf "särisema
Krk kaart
säsisem ma-inf "kähisema
Krk kaart
säsistama "kahisema
Vll Rei kaart
säsivaks (sääsivaaks) "vaks esimese sõrme ja pöidlaga
Jäm Ans Khk Kär Mus Pöi Muh Emm Käi Rei Phl kaart
säsod pl "põsenukid
Käi kaart
sätitama (setitama) "sättima
IisR Muh JJn Pai kaart
sätlekas "sedelgas
Jõh kaart
sättima (settima)
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Mus Kaa Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Kul Mär Tor Hag Rap Juu HJn KuuK Amb JJn Koe VMr Kad Rak VJg Sim Iis Trm Lai Plt Hls kaart
säuti (säoti) "sündsusetu nurjatu
Khk Pöi Muh kaart
säutu (säotu) "sündsusetu nurjatu
Jäm Kär Kaa Pöi kaart
sääd (g säu p säädu (õiget) seadi säust ää) "kord seadus
Khk Kaa Krj Vll Jaa Pöi Phl kaart
säädima "seedima
Aud kaart
säädlema "seadma hoolitsema teesklema
SJn Ran Har Rõu Plv Vas Se Lei kaart
säädlik (seadlik) "<korralik
Iis KJn Ran Puh Ote Se kaart
sääk (sääg) "<kõver puu jääalusel püügil
Se kaart
sääliselt "korralikult
Kuu kaart
säälisemmäst "korralikumalt
Kuu kaart
säälisest(i) "korralikult
Kuu kaart
säälsaman (siälsamman säälsamah(n)) "sealsamas
Kod Trv Krk Ran Nõo Ote Har Rõu Räp Se kaart
säälsamasel "sealsamas
Äks kaart
säälsammun "sealsamas
Hls kaart
säältep "just sealt
Urv kaart
säältsammust "sealtsamast
Hls kaart
sääntsekene "selline
Se kaart
sääriskid pl "säärised
Khk kaart
sääritama "seadma
Emm Phl LNg Rid Mar kaart
sääritsed pl "säärised
Vig kaart
sääsesõnn "<putukas
Mus Vll kaart
sääsevaks "vaks esimese sõrme ja pöidlaga
Kär Vig PJg Ksi kaart
sääsing "<taglase osa
Emm Phl kaart
säästepütt "<hapupiima hoidmiseks
Hlj kaart
säü (säü- säe-) "natuuratasu (sepale)
Võn Plv Räp kaart
säülise pl "&säü
Võn kaart
södike "selline
Kär Mus kaart
södine "selline
Jäm Mus kaart
söduke "selline
Mus kaart
södune "selline
Mus kaart
sökitsema "<edasi-tagasi liigutama
Khk kaart
sönnine "senine
Jäm kaart
sörgeldama "sörkima vusserdama
IisR Juu kaart
sörgitseb sg 3 p "sörgib
Jäm kaart
sörvaline "servaline
Khk Rei kaart
sörvikile "serviti
Mus kaart
sörvili "servili
Khk Rei kaart
söstrane (sestrane) "&sõstar
Vai Jäm kaart
sösune (säsone sesune) "seesugune
Emm Käi Rei Phl kaart
söua-auk "seeliku lõhe
Krk kaart
söödümä "söömisega kuluma (hambad)
Lut kaart
söölis (sööline süelüs) "sügelised
Jäm Ans Khk Mus Kaa Krj Pha Vll Pöi Emm Käi Rei Khn kaart
söömripuu (söövli- söömli- seemri- sööli-) "<tuuliku osa
Ans Khk Mus Pha kaart
sööritsema "siblima
Khk kaart
südameaiguserohi "<taim
Rei kaart
südse "südi
Trv kaart
sügeled pl "sügelised
Juu kaart
sügelik "kärn sügelised
Lüg Jõh IisR Vai Ris IisK Iis Trm KJn Krl kaart
sügelised pl
Jõh Khk Emm Rid Mar Mär Vig Kse Han Tõs Aud PJg Vän Tor Hää Ris Juu Amb JMd Koe VMr VJg Plt KJn kaart
sügelus (sügelüs) "sügelised sügelemine
Lüg Muh Kad Trv Rõu kaart
sügelä(i)sed pl "sügelised
Vai Juu kaart
sügis (sügise sügüse sügisi sükis)
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg IisR Vai Jäm Ans Khk Mus Krj Pha Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Rid Mar Kul Mär Vig Kir Kse Han Mih Tõs Khn Tor Saa Ris Kei Rap Juu HJn JõeK Amb JMd JJn Ann Tür Koe VMr VJg Sim Iis Trm Kod Pal Äks Lai Plt KJn Kõp Vil Trv Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr Võn Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut Kra kaart
sügise (sügüse) "sügisel
Jõe VNg Lüg Vai Khk Mus Krj Pöi Muh Käi Rid Mar Kul Vig Kir Tõs Khn Ris Kei Juu HJn JõeK Amb JJn Ann VMr VJg Iis Kod Äks Kõp Vil Trv Krk Hel Ran Nõo TMr Võn Kam Ote Rõn San Kan Urv Rõu Plv Vas Räp Lei kaart
sügiselt (sügüseld süguselt) "sügisel sügiseti
Hää KJn Trv Pst Krk Hel Ran Kam Har Rõu Vas Lut kaart
sügisene (sügüsene)
VNg Lüg Jõh IisR Jäm Ans Khk Kär Kaa Jaa Pöi Muh Emm Rei Mar Kul Mär Kir Kse Han Tor Hää Ris Kei Juu JõeK Amb JMd Tür VMr Rak VJg Sim Iis Trm Kod Äks Lai Plt Pil KJn SJn Vil Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Võn Kam San Urv Har Rõu Plv Vas Räp Se Lut kaart
sügisete (sügüsete) "sügiseti
Lüg VJg Sim Kod Äks Plv kaart
sügiseti (sügüseti)
Jäm Khk Pöi Muh Emm Rei Mar Kse Hää Juu JMd Tür Kad Iis Trm Pal Hls San kaart
sügisi (sügüsi sügüsü) "sügisel
Muh LNg Var Mih Tõs Aud Hää Nis Juu JJn Kad Plt Pil SJn Kõp Krk Räp kaart
sügisik "sügisel sündinud loom
Lüg kaart
sügisilt "sügiseti
Hää kaart
sügisine (sügüsüne) "sügisene
Kuu Lüg Vai Khk Vll Tõs Se Lei kaart
sügisite (sügüsüte sügüside) "sügiseti
Kuu Lüg IisR Plv kaart
sügisiti (sügüsüti sügüsidi) "sügiseti
Kuu Vll Tõs Tor Vas kaart
sügävütäsä "sügavuselt
Kuu kaart
sügüset "sügisel
Vas kaart
sühelm "sügelised
Kuu kaart
sühelus "sügelised
Kuu kaart
sühütelemä "kohmitsema
Kuu kaart
sühütämä "sügelema sügama kohmitsema
Kuu Vai kaart
süitme pl "sügelised
Kam kaart
süksü "sügise
Vai kaart
sülelse (sülilse) "sülitsi
Rid kaart
sülitse "sülitsi
Mär JMd VJg Pil kaart
sülitsema "maadlema
Pha kaart
sümmä -h "küüru(s) kõveras(se)
Vas kaart
sündjäse pl "sünnitus
Plv kaart
sünnikas "<seltsiv sünnis
Khk Kaa Vll Kod kaart
süsipuu "<ahte torkimiseks
Hel kaart
süskäse pl 3 p "torkavad
Hel kaart
süvelikud pl "sügelised
Kod kaart
süvelised pl "sügelised
Kod kaart
süvüsemb komp "sügavam
Kuu kaart
süüdik "sügelised
Hää Kõp Vil Hls Krk Hel Puh Nõo Ote Kan Urv Krl Har Rõu Plv kaart
süüdikine "sügelisehaige
Krk kaart
süüdikätse pl "sügelised
Har kaart
süüdü pl (sg süüt) "sügelised sügelus
Urv Rõu Vas Räp Se Lei kaart
süülitse "sülitsi
Lüg Kod kaart
süüsvilla "sügisene vill
VNg kaart
süüte pl "sügelised
Trv Räp kaart
šineunu nud-part "siniseks läinud
Lei kaart
taa (ta) "see
Ran Puh Nõo Võn Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Se Lei kaart
taademoodi "sedamoodi
Hää kaart
taaksel ((s)taakseil(i))
Jõe VNg Vai Emm Rei Khn kaart
taalak (taalakas) "<isekas rumal
Saa Kod Trv Pst Hls Krk kaart
taanses "pärastiseks
Tõs Aud kaart
taasel "vanker (mõistatuses)
JMd Iis kaart
taasiline "korruseline
Kuu LNg Mär Hel kaart
taasine "korruseline
Rei kaart
taatsipidi (taatse-) "tagurpidi
Ans Khk Kär Mus Kaa Pha Pöi kaart
tabadus "mõõt võrgu paelutamisel
Krj Rid Khn kaart
tabajus (taba(v)us) "mõõt võrgu paelutamisel
Jõe Kuu Hlj VNg Jõh kaart
tabandus "<mõõt võrgu paelutamisel
Khk Tõs Khn Hää kaart
tabarasti "<täpselt
Juu kaart
tabusnik (tabosnikka) "hobusekarjus
Jõh Vai kaart
taelakas (taelak) "<isekas laisk
Mär PJg Juu JMd Tür Trm Plt KJn Trv kaart
tagajärjed pl "päramised
Ris Kei kaart
tagamased pl "päramised
Ris kaart
tagamise (tagamiste) g "tagumis(t)e
Khk Ris kaart
taganiskane "<taga asetsev
Hlj kaart
tagaperse (-persse) "tagaselja
Kuu Lüg Vai Jäm Khk Muh Mar Mär Juu Kod kaart
tagase (tagasse) "<tagasi
PJg Ris Vas Räp kaart
tagaselja (-sellä)
Lüg Khk Kaa Mär Tõs Aud Hää Juu Koe Kad Kod Lai Plt SJn Trv Krk Ran kaart
tagumased pl "päramised
Kod kaart
tagumikud pl "päramised
Juu kaart
tagumised pl "päramised
Jõh Mar Kse Var HJn VMr kaart
tagussen iness "(enese) teada
Krk kaart
tahan "siin seal
Plv kaart
tahendised (tahentsed tahentsid) pl (sg tahendis tahen(t)se tahen(t)si tahents) "kalakuivatam
Mus Muh Mar Mih Tõs Hää Hls kaart
tahendus "kalakuivatamise tari
Emm Käi Rei Phl Rid Mar kaart
tahnitsema "kohmitsema
Mär kaart
tahtseegel "<puri
Khn Hää JõeK kaart
tahutsema (tahotsõmma) "tahuma
Võn Kam Kan Krl Plv Vas Räp Se kaart
takatse "tagasi
Var kaart
takk "katusemalk
Kad kaart
takstol (takstul takstor takstool) "<katuse toestik
Käi Var Vän Pst Hls Ote Har kaart
talased (talasi(d)) pl (sg talas(i)) "tellingud
Khk Kaa Muh Emm Phl Khn Hää Hag Har kaart
talbused pl (sg talbus) "talgud
Vig Var Mih Tõs Khn kaart
talgud (talgu talgused) pl (sg talgu talgus taloss)
Jõe Kuu VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Mus Kaa Krj Vll Muh Emm Rei Noa Rid Mar Kul Mär Vig Kir Kse Han Var Mih Tõs Aud Pär PJg Vän Tor Hää Saa Ris Kei Juu HJn JõeK Amb JMd Koe VMr VJg Sim Iis Trm Kod Pal Äks Ksi Lai Plt KJn Trv Hls Krk Hel Ran Puh Võn Kam Rõn San Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut Kra kaart
talitama (tallitama taltama) "<toimetama talitsema
Kuu Hlj VNg Lüg Jõh Vai Ans Khk Mus Vll Muh Emm Rei Rid Mar Kul Mär Vig Kse Var Khn Aud Pär PJg Vän Tor Hää Ris HMd Nis Kei Rap Juu Kos HJn JõeK Amb JMd JJn Ann Tür Koe Rak VJg Sim Iis Trm Kod MMg Pal Äks Ksi Lai Plt KJn SJn Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Võn Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Se kaart
talitsema (tallitsema) "talitama ohjeldama
VNg Khk Kaa Muh Rei Mär Kse Ris Juu Tür VJg Trm Kod Plt KJn kaart
talkuna "kiisel
Lüg Jõh Vai kaart
tall "hobusetall
Kuu VNg Lüg Vai Jäm Khk Kär Vll Muh Emm Rei Mar Mär Vig Kse Han Var Tor Hää Ris Nis Hag Juu JõeK JMd Koe Kad VJg Iis Trm Kod Pal Lai Plt KJn Vil Trv Krk Hel Ran Puh TMr Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei kaart
tallitsama "talitsema
Kod Trv Rõn kaart
tal(t)se "taltsas
Jäm Muh kaart
taltsitama (talse-) "taltsutama
Muh Saa Plt kaart
tambiküna "<aganate raiumiseks
Krj Muh Käi Rei Phl kaart
tammeseen "<seen
Räp kaart
tammkast (tamp-) "<paadilaudade aurutamiseks
Khk Hää kaart
tam(p)sen iness "tammises
Kod kaart
tan (ta(a)h tahn tanh) "siin seal
Võn Kam Ote San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
tandranui "<teole ajamise teade
Plv Räp kaart
tanserdama "<tammuma
Mar kaart
tansermaa "tallermaa
Mar kaart
taose (taosed taossa taossõ) pl "rangid
Tõs Trv Hls Krk Hel Ran Nõo TMr KodT Võn Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut Kra kaart
taotama (tautama) "<taotlema taotsema ähvardama viskama
Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Muh Käi Rei Phl LNg Kul Khn Tor Ris Nis Kei Juu Jür Amb JMd Koe Kad Iis Trm Ksi Lai Võn Plv Räp kaart
tapp "<tappseotis
Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Ans Khk Mus Kaa Krj Muh Emm Käi Rei Phl LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kse Var Mih Khn Aud PJg Tor Ris Nis Kei Juu KuuK JMd Koe VMr VJg Sim Iis Trm Kod Äks Plt KJn Trv Hls Krk Ran Ote Rõn San Urv Har Plv Vas Räp Se kaart
tarama "<ringiga ümbritsetud olema (kuu päike)
Jõe Kuu Hlj Khk Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Var Tõs Khn Aud kaart
tarbma "<tarvitsema
Kod kaart
tare "rõngas ümber päikese
Ksi kaart
tarelesed pl "tarvilikud
Kul kaart
targemine "täpsemini
Kad kaart
targõbahe "täpsemalt
Se kaart
taridus "heinaseljatäis
Kaa Krj Pha Vll kaart
tarihark "<võrkude tühjendamiseks
Emm Rid kaart
tarismua "koht võrkude tühjendamiseks
Khn kaart
taritis "heinaseljatäis
Var Tõs kaart
tarvitsema
Juu Hls kaart
tasad (tased) pl "<nahahaigus
Lüg kaart
tasahumma (tasavu- tasahtu-) "vaikseks jääma
Ote Har Se kaart
tasakas "tasasevõitu
JMd kaart
tasalasa "võrdselt
Kuu kaart
tasam "tasemini
Khk Tõs kaart
tasamass (tasapest) "tasemini
Kod Krk kaart
tasamini (tasameini) "tasemini
Ans Pha Mär KJn kaart
tasamiste "vaikselt
Lüg kaart
tasaselt
Saa kaart
tasasem "tasemini
Mar kaart
tasasest "tasaselt
VNg Lüg kaart
tasatsema "tasandama
Nõo kaart
tasatsõhe "tasaselt
Plv kaart
tasatsõppa "tasemini
Har Se kaart
tasem "tasemini
Kse KJn kaart
tasemalt "tasemini
PJg Äks kaart
tasemast "tasemini
Lüg Trm kaart
tasembide "tasemini
Ran kaart
tasemine "tasemini
Kuu kaart
tasemini
Rid Tür kaart
tasendam(m)a "tasandama
Vai kaart
tasendus "<nahahaigus
Jõh kaart
tasendus "tasandamine
Vai kaart
taskatama "<lobisema
Urv kaart
tassamba (tassampa) "tasemini
Plv Räp kaart
tassambide "tasemini
Nõo Rõn kaart
tassamiisi "vaikselt
Kam kaart
tassenbuk (tassem-) "rahakott
Kuu Hlj Lüg IisR Mar Mär Juu JMd VJg kaart
tassenpung "rahakott
Ris Koe Plv kaart
tast (taast) "siit sealt
Võn Kam San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei kaart
tasuma (tasoma) "<tasandama masseerima
Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Mus Kaa Pöi Rei Mär Vig Han Mih PJg Tor Jür JMd Koe VMr Kad VJg Iis Trm Kod Äks Lai Plt Trv Krk Ran Nõo Kam Urv Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
tasutsema "tasandama
Kse Ran Puh Vas kaart
tasõbahõ "aeglasemalt
Se kaart
tasõmbalõ (tassõmbalõ) "aeglasemalt
Rõu Lut kaart
tatiseen "tatikas
IisK Kod Plt Räp kaart
tatitanu nud-part "seenetanud
Plv kaart
tatitut tud-part "seenetunud
Krl kaart
tatserdama
Hää Ran Ote kaart
tatserdus "&tatserdama
IisR kaart
tavaliselt (tavaliseld)
Kuu kaart
tavaliste "tavaliselt
Kuu kaart
teeduksiss "(enese) teada
Kuu kaart
teedussin (tiiussin tiiossih teedüsih) "(enese) teada
Hel Kam Rõu Plv Se kaart
teendüseline "kangekaelne
Räp kaart
tegeliselt "tegelikult
Plv kaart
tehiklised pl "<tõhusad
Kod kaart
teineteise (teenete(e)se tõ(õ)netõ(õ)sõ)
Lüg Jõh Vai Ans Khk Vll Muh Emm Käi Rei LNg Mar Kul Mär Kir Mih Tõs Aud Ris Juu Koe VJg Kod KJn Hls Krk Ran Puh Nõo Rõn Har Räp kaart
teise (teisse) "<teisal
Khk Pöi kaart
teisel -e (teissel -e) "teisal(e) teispool(e)
Jõe Jäm Khk Kär Kaa Krj Pha Vll Muh Vig Kse Var Tõs Aud Hää Ris Juu kaart
teiselt (teisselt) "teisalt teispoolt
Jäm Muh Tõs kaart
teisem (toisemb tõisemb teesem tõisep)
Kuu Hlj Lüg Jõh Kaa Jaa Pöi Muh Kse Aud PJg Hää Ris Juu Amb JJn Ann Tür Koe Kad Kod Pal Plt KJn Kõp Trv Krk Urv Har Räp kaart
teisemini (tõisemini) "teisiti
Lüg Kaa kaart
teisepidi (teese-) "teisipidi
Khk Pha Emm Käi LNg Kul Vig Kse Mih Tõs Aud Vän Tor Hää Ris Nis Hag Juu KJn SJn kaart
teisepool -e -t (teese- toise- tõise-) "teispool(e) -t
Jõe Kuu Lüg Jõh Vai Mus Noa Rid Tor Kos JõeK KuuK KJn Kõp Pst kaart
teis(e)pooltse pl "päramised
Hls Krk kaart
teiseti (teeseti) "teisiti
Mar Kse Var PJg Hää Ris Pil kaart
teisimbä (teesemba) "teisipäev
Khn kaart
teisse "teisipäev
Kaa Pha Vll kaart
teissene (teissena) "teisipäev
Jäm Ans Khk Kär Mus Emm Käi Rei Phl kaart
teis(t)mete sees peal "teistkümnete sees
Kaa Krj Pha Vll Pöi Muh Phl Mar Kul Vig kaart
televälä "hõivatud tegevuses
Har kaart
telg (teld) "<ukse riiv
Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Khk Vll Pöi Muh Emm Rei LNg Rid Mar Kul Mär Vig Lih Khn Vän Ris HMd Kei Juu HJn Amb JMd Koe VJg Sim Iis Trm Kod Äks Ksi Lai Plt KJn Trv Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Võn Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Kra kaart
telgas (tölgas) "sedelgas
Jäm Khk Kär Mus Kaa Krj Pha Vll Pöi Muh Phl Kse Han Tõs kaart
telisem(m)a "helisema
Vai Iis kaart
telka (tilka telga) "sedelgas
Jäm Khk Kär Krj Pha Emm Käi Rei Phl Rid Mar Kul Mär Vig Tõs Aud Pär PJg Tor Hää Ris Nis Kei Hag Rap Juu Tür Pil Hls kaart
tellis "<adra tellimise vahend
Khn kaart
telsseless sg 3 p "<sammub
Urv kaart
tender "<uksepiit
Jõe Hlj Jäm Muh Emm Rei Noa LNg Rid Mar Kul Mär Vig Lih Kse Han Var Tõs Hää Ris Nis Kei Juu Lei kaart
teokses "teoksil
Vai kaart
teosses "<teoksil
Lai kaart
teoste da-inf "<tegutseda
Hel kaart
teps "<sea jalg
Emm Käi Phl kaart
teraselt
Lüg Juu KJn kaart
terasene (terassene teraksene)
VNg Khk Muh Rei Hää Kod Lai Hls Plv kaart
terasine (terässine teräksine) "terasene
VNg Lüg Vai Vll kaart
teraskant "<täisnurkne serv (palgil)
Lüg Kaa Pöi Emm Var Nis VJg Kod Krk Har kaart
teravamini "terasemini
Muh kaart
teravembest (teräväbäst) "<terasemini
Hel Rõu kaart
teravidse pl "terakad
Lei kaart
teri vastu "otse vastu
Vig Kse kaart
terimä "kõdritsema
Rõu kaart
teriselt "terveni
Kaa kaart
teritama "kõdritsema
Hää Trv Hls Krk Nõo kaart
teriti (terite) "<serviti
Kod kaart
teritsemmä "kõdritsema
Plv kaart
teritsemä "teritama
Kod Plv Vas kaart
tervakased pl "tõrvased
Kuu kaart
tervisleselt "tervise poolest
Tür kaart
tervitsemä "tervenema
Kod kaart
tervüseline "terve
Plv kaart
teräsest "teraselt
Lüg kaart
teräskine "terasene
Trv Nõo kaart
terässe "kräsusse
Vig kaart
teräväde (terävede) "<selgesti
Ran San kaart
terävähe "<terasesti
Plv Se kaart
tessel (tissel tässel) "<kirves
Khk Mus Pöi Emm Käi Rei Var Khn Hää kaart
tesseldama (tisseldama tässeldama) "&tessel
Khk Mus Pöi Emm Rei Khn Hää kaart
testam "teisem
JJn VMr kaart
tibli "lühikese sammuga (hobune)
Jäm kaart
tiblitsämä "segi ajama
Rõu kaart
tidisema "<onom
VNg IisR kaart
tieduksel -le "(enese) teada
Hlj kaart
tieduksil -e (tiiusil(l)õ) "(enese) teada
Kuu Urv kaart
tiedäväsed pl "teadjad
Kuu kaart
tigasehain "<taim
Ote Plv Se kaart
tigeduisi "tigedusest
Kod kaart
tigetsama "tigetsema
Kod kaart
tigeütäsä "tigedusest
Kuu kaart
tihane "selline
Rei kaart
tihitseväd pl 3 p "piiksuvad
Lüg kaart
tihnitsemma "<kohmitsema
Rõu Räp kaart
tihnitsäm(m)ä "<kohmitsema
Urv Rõu kaart
tihtisesti "tihedasti
Lüg kaart
tihveldämä "nokitsema
Rõu kaart
tiigutamma "&tülitsema
Jõh kaart
tiirama "lipitsema tiirane olema
Vas Se kaart
tiisel (tiissel tiisli)
Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Kär Kaa Vll Muh Emm Rei Mar Mär Lih Kse Han Mih Tõs Khn Tor Hää Ris Hag Juu Kos Jür HJn JõeK KuuK JMd Koe VJg Sim Iis Trm Kod Pal Ksi Lai Plt Pil KJn Trv Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Kam San Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se kaart
tiitsalt (tiitselt) "tiidsalt
Jäm Jaa Muh Rid Mar Han Ris kaart
tiitsasti (tiitsest) "tiidsasti
Jäm Ans Khk Kär Mus Kaa Krj Pha Vll Jaa Pöi Rid Mar kaart
tiitsel "tiidsalt
Noa Rid Mar kaart
tiiusside "(enese) teada
Kam kaart
tika "lapse suguelund
Krk Puh kaart
tikitsejalu (tikitsi-) "kikivarvul
Mär Vig Aud kaart
tikitsema "<liigutama punnima
Han Mih Tõs Aud kaart
tikitsema "<häälitsema
PJg kaart
tikkuseköha "läkaköha
Äks kaart
tiksel (tiksli) "kella pendel
Tõs Aud Tor Hää Saa Trv Räp kaart
tikutama "<nokitsema
VJg Urv Se kaart
tilama "tilisema
Plt Trv kaart
tilga-tolga "<segaselt
Saa kaart
tilguti "särgi kaenlaaluse lapp
Jõh kaart
tilguts "särgi kaenlaaluse lapp
Lüg kaart
tilisama (tilisämmä) "tilisema
Trv Har kaart
tilisema
Kuu VNg IisR Vai Jäm Khk Vll Muh Mär Kse Tõs Hää JMd VJg Iis Kod Plt KJn Hls Puh Nõo Kam San Krl Rõu Plv Räp Se kaart
tilk "särgi kaenlaaluse lapp
Jõe Lüg Jõh IisR kaart
tillama "helisema
Rõu kaart
tillukselt "vähehaaval
Ran kaart
tillusi (tilluse) "rippus
Plv Räp kaart
tilpa "mütsakusse
Kan kaart
tilu -s "lahases(se)
Lüg kaart
timahaavatsõ pl "tänavused
Urv Vas kaart
timmer "puusepp
Vai kaart
timmermann (tümmer-) "puusepp
Emm Phl Ris kaart
tinahhama "tinisema
Lut kaart
tinendäb sg 3 p "kubiseb
Kod kaart
tinga (tingu) peal(e) "<(viimase) võimaluse peal(e)
Khk Vig Han Hää kaart
tingi vastu "(otse) vastu (tuul)
Lüg Muh kaart
tingsepp "viljaga tasutav sepp
Amb Kod kaart
tinisema
IisR Khk San Rõu Vas Se kaart
tinisäm(m)ä "tinisema
Kan Rõu kaart
tinnulised pl "<karused
Muh kaart
tinondavad pl 3 p "<kubisevad
Kod kaart
tipmä "<näpitsema
Urv Har Rõu Vas Lut kaart
tippima (tipma) "<timpima torkima sisse kastma
Kuu VNg IisR Vai Jäm Khk Kaa Vll Muh Emm Rei Mar Mär Vig Kse Han PJg Tor Hää Ris Kei Juu Koe VJg Trm Kod Plt KJn Trv Hls Nõo kaart
tips "juuksepats
Emm Käi Rei Phl kaart
tirahhama "kõrisema
Lut kaart
tirahhutma "korraks helisema
Vas kaart
tirahtam(m)a "<klirisema
Plv Vas Se kaart
tirama "<tirisema
Plt Trv Hls kaart
tirand "viriseja iriseja
Võn Ote Kan Rõu Plv Räp kaart
tirask "viriseja
Rõu kaart
tiratama "<klirisema
Plt Krk Har kaart
tiretsed pl "nired
Muh kaart
tirgahunnu nud-part "alla libisenud
Vas kaart
tiri "iriseja
San Urv Har kaart
tirisema "<klirisema
VNg IisR Vai Jäm Khk Vll Rei Kse Var Tõs Tor Hää Juu JMd VJg Kod Lai Plt KJn Trv Hls Krk Puh Nõo Võn Ote San Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lut kaart
tirisem(m)a "nirisema
Lüg Tõs Ris kaart
tirisäm(m)ä (tirisama) "tirisema
Kõp Trv Rõn Kan Har Rõu kaart
tirohtama "tirisema
Plv kaart
tirr "<kidur viriseja
Hää Sim Kod Hls Krk Hel kaart
tirrama "<virisema nurisema
San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Se Lei kaart
tirri (tirru) ajama "<virisema
San Vas kaart
tirtse sg 1 p "pritsisin
Räp kaart
tiru "pikk kitsas ese
Kad HljK kaart
tirul "väike ese
Krk kaart
tisma "nokitsema
Urv Plv Vas Räp Se Lut kaart
tisse "lambatall
Plv kaart
tisselemä "nokitsema
Se kaart
titeline "rase
Khn kaart
tiukuma "vaakuma pakitsema
Kuu Khk kaart
tiuter "<sügisene kanapoeg
Hls Krk kaart
tjokolnik "klaassepp
Se kaart
tobitsema "<põdema
VNg kaart
todasi "sedasi
Nõo kaart
todaviisi (-visi) "sedaviisi
Ran Nõo Võn kaart
todisama "<podisema
Lut kaart
todisema "<podisema
IisR Jäm Kad Kod Se kaart
todistama "&todisema
IisR kaart
toetsõma "kavatsema taipama
Vas kaart
tohestama "(paiset) avama
Jõh Vai kaart
tohiledse pl "tohused
Lut kaart
tohistele sg 3 p "<lohiseb
Kuu kaart
tohlak(as) "<vana lagunenud ese
Lüg Vai Jäm Muh Kul Kse Han Var Ris Juu JJn Kad Kod Trv Hel kaart
tohlama "suitsetama
Khk Mus Kaa Vll kaart
tohlerdama "<vusserdama
Nis kaart
tohlik "kasetohust torbik
Mus kaart
tohluk(as) "<vana ese
Jõe Kuu VNg Jõh IisR Vai Käi Kse Kad Sim KJn Hel kaart
tohmab sg 3 p "suitsetab
Mus kaart
tohnitsõma "<nokitsema
Har kaart
tohtne (tohtone) "kasetohust
VNg Lüg Vai kaart
tohusepakk "paadi pärapakk
Kod kaart
tohusse- "tuluse-
Ran kaart
tohussel "toosel
Ran kaart
toimegas "selge toimega
Rei kaart
toimsene "toimne
Kse kaart
toinama "lobisema
Emm Rid Mar kaart
toisena "teinekord
Kuu kaart
toistutama "ravitsema
Khk Mus kaart
tojose- "tuluse-
Rid kaart
tojosel (tojostel) "toosel
Rid kaart
tolbosse "rippu
Kod kaart
tolgelisess transl "&tolk
Krk kaart
tolguseste "&tolgus
Käi kaart
tolisema "<helisema
JMd kaart
tolleperäst "seepärast
Nõo Võn Kam Plv kaart
tolmakas "<rumal tüs