Otsingu tulemused / Search results for "saat"

kjuudutama (kiudotama) "<saatma
Har Räp kaart
lähätämä (lähetama) "<saatma lööma
Muh Ris Krk Urv Har Rõu Plv Vas Se Lut Kra kaart
mälehtümäst "mäletamisest (saati)
Vas kaart
mälehtüväst "mäletamisest (saati)
Vas kaart
naasaate "niisamuti
Kod kaart
niisaat "niisamuti
Plv kaart
niisaate "niisamuti
Nõo Ote Kan Urv Rõu Plv Räp kaart
niisaati "niisamuti
Lai kaart
olõtama "saatma
Har Lei kaart
potski "<pruudi saatja
Se kaart
pruudiema (ruudi- pruut-) "<pruudi saatja
Jäm Khk Mus Kaa Krj Pha Pöi Jür kaart
pruudiesik "<pruudi saatja
Muh kaart
saadan (saadanas saatan(as))
Jõe Kuu Hlj IisR Vai Jäm Khk Kaa Pha Vll Muh Emm Rei Phl Mar Kul Mär Kse Mih Tõs Khn Tor Hää Rap Juu Amb JMd Koe VJg Iis Trm Kod Plt KJn Trv Hls Krk Hel Puh Kam San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se kaart
saadanlik (saatanlik)
Jäm Khk Rei Tõs VJg Trm Hls kaart
saadik "<saatja
Kuu VNg Lüg Jäm Khk Muh Emm Rei Phl Mar Mär Kse Tõs Tor Hää Juu Kos JMd Pee Trm Plt KJn Trv Hls Krk Puh San Krl Har Rõu Plv Vas kaart
saadlane "saatan
Kod Ran San Urv Har Rõu Plv Vas kaart
saagel "<saatan
Kuu Hlj kaart
saagelis "<saatan
Kuu kaart
saat "saadik
Kuu Khn Jür Sim Trm Kod MMg Lai kaart
saat "<eraldi põllulapp ale
Jäm Khk Mus Kaa Krj Vll Jaa Pöi Muh Han Pär Hää Saa SJn Vil Trv Pst Hls Krk Hel Ran kaart
saat "<saatmine
Vll Muh kaart
saate "saadik
Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Pha Kad kaart
saati "saadik
Jõe Kuu VNg Jõh Vai Jäm Ans Kär Kaa Pha Jaa Pöi Mär Var Mih Tõs Aud Hag Juu Kos Jür HJn JõeK KuuK Amb JMd Pee VMr Kad Rak Sim Trm Lai Plt kaart
saatkaar "heinavall
Kuu kaart
saatkierandane "keeritis
Lüg Jõh kaart
saatkiere "keeritis
VNg kaart
saatkierik "keeritis
Lüg kaart
saatkieritis (-kieritus) "keeritis
Hlj VMr Kad Rak Sim kaart
saatkõrd (saatukerda) "keeritis
VNg Lüg Jõh kaart
saatkõrrandane "keeritis
Lüg kaart
saatma (saatama)
Jõe Kuu VNg Lüg Jõh Vai Jäm Ans Khk Kär Kaa Pha Vll Pöi Muh Emm Käi Rei LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Mih Tõs Khn Aud Vän Tor Hää Ris Kei Juu Kos Jür HJn KuuK Amb JMd Tür Pai Koe VMr Kad VJg Sim Iis Trm Kod MMg Pal Lai Plt KJn Trv Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Võn Kam Ote Rõn San Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Kra kaart
saatune "kohane
Vai kaart
saatus (saaduss)
Kuu VNg Vai Jäm Khk Muh Emm Rei Kse Tõs Hää HMd Juu Koe VJg Iis Trm MMg Plt Trv Hls Krk Ran Puh Nõo San Krl Har Plv kaart
saavelinahk "saatananahk
Rõu kaart
sajatlema (saatlema) "&sajatama
Khk Vll Pöi Muh Mär Kse Lei kaart
siinsaatsõn "siinsamas
Võn kaart
sukatama "saatma ajama
Rõu kaart
sukkama "<lisama peksma saatma
Hää TMr Urv Rõu Plv Räp kaart

73397 lines parsed. 38 matching items found.