Otsingu tulemused / Search results for "sõõrd"

eruma "sõõrduma
Kuu VNg kaart
koosume "sõõrduma
Krk kaart
maalduma "sõõrduma
Ann kaart
sõrd (sõrt sord(o)) "sõõrd
Kuu Lüg Jõh IisR Vai Iis kaart
sõruma "sõõrduma
Lüg Jõh kaart
sõõrahhama (sõerahamma) "<sõõrduma
Se Lut kaart
sõõrah(h)uma "sõõrduma
Vas Se Lut kaart
sõõrahtumma "sõõrduma
Rõu Plv kaart
sõõrahut sg 3 p "sõõrdub
Lut kaart
sõõratama "<sõõrduma sõõrutama
Krj Jaa Muh Mär Var Tõs Aud Juu Pee Plt KJn Krk Hel Ote San Kan Urv Krl Har Rõu Plv kaart
sõõratuma "sõõrduma
Kan Urv Krl Har kaart
sõõrd (sõer) "<ale
Hlj Jäm Muh Rei LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Han Var Mih Tõs Aud Pär PJg Vän Hää Saa Ris HMd Nis Kei Rap Juu Kos Jür HJn Amb JMd Tür Koe Kad VJg Trm Pil KJn Kõp Nõo TMr Võn Kam Ote Rõn San Luk Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei kaart
sõõrd "kimp linu
TMr kaart
sõõrded (sõõrdõ) pl (sg sõõre sõeres) "sõelmed viljapraht
Hlj Lüg JMd Kad VJg IisK Ksi Lai Plv kaart
sõõrdene "&sõõrded
Lüg kaart
sõõrdma "sõeluma
San Urv Krl Har Lei kaart
sõõrdmas (sõõrdmõs) "tärge soon
Urv Se kaart
sõõrdsilm "sõrasilm
HJn Sim kaart
sõõrduma (suerduma)
VNg Jäm Ans Khk Kaa Vll Rei Phl Mär Vig Mih Tor Ris HMd Juu HJn Amb JMd Ann Pee VJg Sim Iis Trm Kod Lai Plt KJn Hel Puh Plv Vas kaart
sõõrgu p "sõõrdu
Kod kaart
sõõrguma "sõõrduma
Trv Hls Krk kaart
sõõruma "sõõrduma
Emm Käi Phl LNg Mar Lih Khn PJg Ris kaart

73397 lines parsed. 22 matching items found.