Otsingu tulemused / Search results for "mard"

ilovittäi "mardisant
Lut kaart
kamardama "<kamaraga kattuma
JMd Hls Hel Kam kaart
kamardik "kanarbik
Tür kaart
kamarduma "kamaraga kattuma
Plv Vas Räp Se kaart
kimardama "voltima
Hel San Urv Krl Har Rõu kaart
kirekäremardikas "lepatriinu
Kan kaart
kogras "<meremardikas
Aud kaart
kogris "<meremardikas
Käi Aud kaart
kogrits "<meremardikas
Tõs Aud kaart
kongõllõma "<kummardama
Har kaart
kubrikas "<mardikas
Mih kaart
kummardama (kumardama)
Jõe Kuu VNg Lüg Vai Jäm Ans Khk Vll Pöi Muh Emm Rei LNg Rid Mar Kul Mär Vig Lih Kse Han Mih Tõs Khn Pär PJg Vän Tor Hää Saa Ris HMd Nis Rap Juu Kos Amb JMd Tür Koe Kad VJg Iis Trm Kod MMg Pal Ksi Plt KJn SJn Kõp Vil Trv Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Võn Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
kum(m)ardõl(l)õma "kummardama
Urv Plv kaart
kurlas "<mardikas
Krk kaart
kämardama "kortsutama
VNg Var Tõs Aud kaart
lohmard (lohmart)
Kse Hää KJn Puh San kaart
marda "väga vähe
Mus kaart
mardab sg 3 p
Kod kaart
mardajus (marda(v)us(s)) "mardus
Jõe Kuu Hlj kaart
mardaks "<harva
Khk Kaa kaart
mardasnahk "marrasnahk
Aud kaart
mardiema
Mär kaart
mardiisa
Krj Mar Mär Ris kaart
mardijoodud pl
Lüg Mär Var Trm kaart
mardikakk "<mardisantidele küpsetatud
Vig Kei Juu Plt kaart
mardikanõ "ussitanud
Har kaart
mardik(as)
Kuu VNg Vai Jäm Khk Muh Rei Kul Mär Lih Tõs PJg Tor JMd Koe Kad VJg IisK Iis Trm Kod Lai Plt KJn Vil Trv Hls Krk Ran Puh Nõo Võn Kam Rõn San Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Lei Lut kaart
mardipulm "<pidu
Mar Kir Han Var kaart
mardipäev (mardibe)
VNg Lüg Jõh Vai Jäm Ans Khk Kaa Pöi Rei Mar Mär Mih Tõs Tor Ris Kei Juu JõeK Amb JMd JJn Koe VMr VJg Iis Trm Lai kaart
mardisant
Kuu VNg Lüg Vai Muh Emm Mar Mär Vig Kse Tõs Hää Juu Amb Koe Kad Rak VJg Trm Lai Plt kaart
mardlane "<tormine
Kod kaart
mardlane "<sõnakuulmatu
Kan Vas kaart
mardub sg 3 p "äpardub
Muh kaart
mardus "<õnnetus
Kuu Hlj VNg Muh Rid Mar Kul Lih Kse Han Ris KuuK Amb Koe VMr Kad Rak VJg Sim Iis Trm Kod Lai kaart
marras "mardus hädaohtlik
Kuu VNg Lüg Jõh Vai Jäm kaart
mart "mardipäev mardisant
Jõe Lüg Vai Jäm Ans Khk Mus Krj Pha Pöi Muh Emm Rei Phl Noa Mar Vig Kse Var Tõs Pär PJg Tor Hää Saa Ris Kei Hag Juu JJn Ann VMr Lai KJn kaart
murdik "<mardikas
Lei kaart
märdiemä "mardiema
Kod Hls Ran Kam kaart
märdiesä "mardiisa
Hls Krk Hel Ran Puh Kam kaart
märdikarask "<mardisantidele küpsetatud
Hel Ran kaart
märdipäev (märteba) "mardipäev
Kod KJn Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Krl Har Plv Vas Räp Se Lei kaart
märdisant (märde-) "mardisant
Rap Kod Plt KJn Kõp Trv Hls Krk Hel Ran Nõo Rõn San Har Rõu Plv Räp Se kaart
märt "mardipäev mardisant
Kod Plt KJn Trv Hls Krk Hel Ran Nõo Võn Rõn Krl Rõu Plv Vas Lei kaart
märtnäpäiv (märtne-) "mardipäev
Har Rõu Plv Vas kaart
märtnäsandi pl "mardisandid
Rõu kaart
pässkounikas "juhmard
Han kaart
röötsätämä "<kummardama
Jõh Ote kaart
sandimart (santmart) "mardisant
IisR Khk Kse Nis Hag kaart
surnumardik "&putukas
Krk kaart
surnumatjamardik(as) "<putukas
Tor Krk kaart
timard "tänavu
Krl kaart
vee-äesteje "<veemardikas
Krk kaart
vihmamardik "<vihmauss
Har kaart
ämardama "hämardama
VNg Mär Kos Trm Lai Hls Puh Nõo San kaart
ämärduma (hämärdümä) "hämarduma
Kod Plv kaart
ümardamissi "ümaralt
Khk kaart
ümmarda "ümmardaja
Kaa Pöi Rei kaart
ümmardaja (ümardaja ümärdei)
Kuu Jäm Ans Khk Mus Krj Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl LNg Rid Mar Kul Kse Tõs PJg Tor Hää Ris Juu HJn Koe Pal KJn Trv Krk Hel Nõo Rõu Räp kaart
ümmardama
Kuu Vai Rei Kse Khn Tor Hää Juu Tür VJg Puh San Rõu Räp kaart
ümmardama "ümardama
Trm kaart
ümmardune "ümmargune
Kei kaart

73397 lines parsed. 61 matching items found.