Otsingu tulemused / Search results for "kark"

kark "<käepide
Jõe Kuu VNg Lüg Vai Jäm Ans Khk Kär Kaa Krj Pha Vll Pöi Muh Emm Rei Phl Noa LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud PJg Tor Hää Saa Ris HMd Nis Kei Hag Juu Kos Jür HJn JõeK Amb JMd JJn Ann Tür Pee Koe VMr Kad Rak VJg Sim Iis Trm Kod MMg Äks Lai Plt Pil KJn SJn Trv Pst Hls Hel Puh Nõo Ote San Kan Urv Krl Har Plv Vas Se kaart
kark "keeritis
HMd kaart
kark "kammits
Muh kaart
kark "<noot
Trm Kod kaart
kark "piits
Se kaart
karke "<kõva
Pöi kaart
karkjas "jooksik
Kuu kaart
karklill "karukold
Har kaart
karku "kiiresti
San kaart
karkuma "<ehmuma
Lüg Jõh Vai kaart
karkvel "ärevil
Kod kaart
korp "<varre kark
Rak kaart
kriuku "labida kark
HMd kaart
kõmp "mängukark
Pöi Muh Hää kaart
kömp "<mängukark
Mus Krj Pha Jür Kad kaart
köngas "mängukark
Rei kaart
könt "<mängukark
Jäm Khk Emm kaart
könts "mängukark
Ans Khk kaart
nägar(as) "(labida) kark
Kei kaart
pluks "<varre kark
Krl Har kaart
pähka "varre kark
Sim kaart
vikarkaar (-kar) "vikerkaar
Jäm LNg kaart

73397 lines parsed. 22 matching items found.