Otsingu tulemused / Search results for ""

a "aga
Jõe VNg Jõh IisR Vai Muh Käi Mar Vig Kir Vän KuuK Amb JJn VMr Kad Kod MMg Äks KJn Trv Krk Puh Võn Rõn San Kan Urv Har Rõu Plv Vas Räp Se Lut Kra kaart
haa "<mis
Rei Phl kaart
haab (vuab vaab haav vaav)
Jõe Kuu VNg Lüg Jõh Vai Jäm Ans Khk Mus Kaa Krj Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Phl LNg Rid Mar Mär Vig Kir Lih Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud PJg Vän Tor Hää Ris HMd Kei Juu Kos HJn Amb JMd Tür Koe VJg IisK Iis Trm Kod MMg Pal Äks Ksi Lai Plt KJn SJn Vil Trv Hls Krk Hel Puh Nõo TMr Kam Ote San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
haabane (aaban) "<haabne
Kuu VNg Lüg Vai Lei Lut kaart
aabats "aabits
Ran Puh Nõo kaart
aabets "aabits
Lüg Jõh Vai Khn kaart
haab(i) "paat
Jõe Kuu Hlj KuuK kaart
aabin "paat
VNg kaart
aabine "haabne
Krk kaart
aabits
Kuu VNg Jäm Khk Vll Pöi Muh Emm Rei Mar Mär Hää Ris Juu JMd VJg Iis Trv Hls Krk San Lei kaart
aabja "paat
Hlj kaart
aabjalas "<kiiruse kohta
Khk kaart
haabjanõ "haabjas
Rõu Plv Vas Se Lut kaart
haabjas "hallikas
Mär Khn Aud Vän Koe Trv Hel Puh Nõo Ote Kan Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se kaart
aabju (aabiju) "paat
Hlj VNg kaart
aablane "vaablane
Lüg IisR Vai Muh LNg Kse Var Amb JMd Kad VJg Sim IisK Trm kaart
aabne "haabne
Khk Puh kaart
haabsa "haabjas
Har kaart
ha(a)dagalla "laiali
Kuu kaart
haadama "<ahnitsema
Jõe Kuu kaart
aade "ema
Kra kaart
aade "(ilma)enne
Kuu kaart
aader (voader aadre)
Jõe Kuu VNg Lüg Jõh Vai Jäm Khk Pöi Muh Emm Käi Rei LNg Mar Mär Vig Kse Han Var Tõs Vän Tor Hää Ris Juu Kos KuuK Amb JMd Ann Koe Kad VJg Sim Trm Kod Plt KJn Trv Hls Krk Ran Puh Nõo TMr San Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei kaart
aader "puutoim
Var kaart
aaderdama "aadrit laskma
VNg Lüg Vai Pöi Hää kaart
aaderdama "<mustriliseks värvima
VNg Pöi Emm Phl Vig Han Var Tõs Tor Juu Iis Urv Krl Har Vas kaart
aaderdama "nalja tegema
Jõe kaart
haagama "<laimama
Vas Se kaart
haagama "<haarama
Kuu VNg Lüg Jõh IisR Vai kaart
aageldaja "hangeldaja
Vai kaart
haageldama "kiruma
Phl kaart
aagerdama "ahnitsema
Lüg kaart
aagerdus "<toimekas
Lüg kaart
haagitama "&haak
Kuu kaart
aagun "aukus
Kod kaart
haah (aahj aahk) "hani
Se Lut Kra kaart
haaju "<lollakas
Har kaart
haak
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Mus Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Phl LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kse Var Mih Tõs Khn Pär Vän Tor Hää Saa Ris Nis Hag Juu Kos Jür HJn JMd Tür Koe Kad VJg Sim Iis Trm Kod Äks Lai Plt KJn Trv Pst Hls Krk Ran Puh Nõo Võn Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
aakar "<ahnitseja
Sim kaart
haakima "<kinnitama
VNg Khk Hää kaart
aakima (haakma) "<kaetama
Emm Lut kaart
aakima "ahnitsema
Kuu kaart
aaklik "hambuline
Emm Käi kaart
haakri "pootshaak
Plv kaart
aakrik "mereaju
Jäm Ans Khk Mus kaart
haaksuuh(t)õ "<harvade pistetega
Rõu Vas Räp kaart
haakõllõma "<jooksma
Rõu kaart
aal "näkk
Lut kaart
haalama "<ahnitsema
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Vai Jäm Mus Emm Käi Rei Phl Ris Kad VJg kaart
aaldes "ajaldasa
Plt kaart
haalima (haalma) "<ahnitsema
Kuu VNg Jäm Khk Mus Pöi Emm Tõs Khn Hää Ris Nõo Võn Kam Kan Urv Plv Vas Se kaart
aalma "logard
Plv kaart
aam (vuam haam) "<astjas
Kuu VNg Lüg Jõh Vai Khk Mus Pöi Emm Rei LNg Mar Kul Mär Vig Kse Han Var Tõs PJg Tor Hää Ris Juu Kos JMd Ann Koe VMr Kad VJg Sim Iis Trm Kod Pal Ksi Lai Plt KJn Trv Pst Hls Krk Hel Ran Nõo San Krl Rõu Plv Vas Lut kaart
haam "<kraan
Se Lut kaart
aam "ajamine
Vll Pöi Muh Emm Rid Kse Khn Juu kaart
haam "kahv
Jõe Kuu Jõh Jäm Khk Mus Pöi Muh Rid Mar Var Tõs Khn Aud Pär Hää kaart
aamendama "<ahmima
Kuu kaart
haamer (voamber aambri haamri)
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh Vai Jäm Ans Khk Kaa Krj Muh Emm Käi Rei Phl LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Kse Han Var Tõs Khn Aud Pär PJg Vän Tor Hää Saa Ris Nis Kei Hag Rap Juu Kos Jür HJn JõeK KuuK Amb JMd Ann Tür Koe VMr Kad Rak VJg Sim Iis Trm Kod MMg Äks Ksi Lai Plt KJn SJn Kõp Vil Trv Hls Krk Hel Ran Puh KodT Võn Kam Ote Rõn San Krl Vas Se Lei kaart
aamerdama "<liikuma
Krk Hel Rõn kaart
aamerdama "haamriga taguma
Tor Hää kaart
aamert "<püsimatu
Krk kaart
aamima "<ahmima
Hää Nis JõeK Kad Trm Hel Ran kaart
aamine (vuamine) "&aam
Lüg Tõs Juu Kos Koe Hls kaart
aamiroho "hundinui
Lüg kaart
aampalk (vuam-)
Jõe Kuu VNg Lüg Jõh IisR Vai Noa Mar Mär Kse Var Mih Tõs Khn Aud Pär PJg Vän Tor Hää Saa Ris Nis Kei Rap Juu Kos Jür HJn Amb JMd Tür Pee Koe VMr Kad VJg Sim Iis Trm Kod Ksi Lai Plt Pil KJn Kõp Vil Trv Pst Hls Krk kaart
aamtala "aampalk
Vän SJn Vil Krk kaart
haan (aen vuan) "<kraan
Hlj VNg Lüg Jäm Khk Mus Krj Emm Rei Mär Kse Tõs Khn Aud PJg Tor Hää Saa Ris Juu HJn JMd Ann Koe VJg Kod Äks Plt KJn Vil Trv Hls Krk Ran Puh Nõo Rõn San Urv Krl Har Plv Räp Se kaart
aane "pilvevine
Ote kaart
aanetama "pilvitama
Ran Puh Ote Rõn kaart
aaniheinä pl "<taim
Krk kaart
aanikas "<tüügas
Kse Han Var Tõs kaart
aanikas "<õllevirre
Kse Han Var Mih Tõs Aud Pär PJg Kad Krk kaart
aanikass "<töömees
Krk kaart
haanikass "<paks
Plv kaart
aanikse pl "<taim
Krk kaart
aanpalk "aampalk
Pst Hls Krk kaart
aar "<valutundlik
Krk kaart
haar (vuar) "<haru
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Rid Ris KuuK Amb JMd VMr Kad Rak VJg Sim Iis Trm kaart
haar "<veskitiib
Kam Ote San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se kaart
aar "ablas
Jäm kaart
aar "aer
Jõe Kuu Kad kaart
haarahutma "haarama
Se kaart
aarak "<peotäis
Hls Krk kaart
aarakalli "harali
Lüg kaart
aarakane "haruline
VMr kaart
aarakene "haruline
Rak kaart
aarakil -le "harali
Sim kaart
aarakline "haraline
Amb Kad Sim kaart
aarali "harali
Lüg kaart
haaraline "haruline
Kuu VNg Lüg Jõh IisR Vai HJn Amb VMr Rak kaart
haarama (haar(d)ma)
Kuu Lüg Vai Jäm Khk Vll Rei Phl Rid Kei Kos Koe Trm Kod KJn Hls Krk Hel Puh Nõo Võn Ote San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
-haarane "-haruline
Kuu Hlj VNg kaart
aarant "ulakas
Krk kaart
haaraskitsma "haarama
Vas kaart
haaraskõlõma "&haarama
Vas kaart
haardam (ardam) "<tuuliku osa
Jäm Ans Khk Mus Krj Pha Vll Pöi kaart
haarduk (aalduk oaldruk aardükk) "pesulapp
Jõe Kuu VNg Lüg Jõh Vai Jäm Emm Phl Mar Tõs Aud Hää Nis Juu HJn Amb JMd Koe VMr Kad VJg Ksi kaart
haarduma "<jätkuma
Rõu Plv Vas Räp Se kaart
aare "ablas olend
Jäm kaart
aare "<haru
Jõe kaart
aarik "<veetaim
Se kaart
aarikad "harud
Hlj kaart
aarikalle "harali
VNg kaart
aarikalli "harali
Jõh kaart
aarikane (aarikaine) "haruline
Hlj VNg Jõh Vai Kad kaart
aarikas "vaarikas
HJn Amb kaart
aariklane "haruline
Lüg Jõh Vai Trm kaart
haarikune "<haruline
Kuu kaart
aariline "haruline
VMr VJg kaart
aaringlane "haruline
Sim kaart
haariskõl(l)õma "<haarama
Kam Kan Urv Har Rõu Plv Vas Räp Se Lut kaart
aarma pl "veskitiib
San kaart
aarna "<sälk
Har Vas kaart
aarnass "veskitiib
Har kaart
aarsälüse pl "leid
Lut kaart
aaru "reha
Lüg kaart
aarukalli "harali
Lüg kaart
aarukas "aurune
Kod kaart
aaruklane "haruline
Lüg kaart
aarukline "haruline
Lüg kaart
haarukõsõ pl "<viljavihud
Lut kaart
haaruline "haruline
Kuu Amb Rak VJg Iis kaart
aaruma "riisuma
Lüg kaart
aas (vuasa) "<riiul
VNg Lüg Jõh Vai VMr HljK VJg Sim Iis Trm Kod kaart
aas (vuas vaas) "<silmus
VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Khk Kär Mus Pha Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Rid Mar Kul Mär Vig Kse Var Mih Tõs Aud PJg Vän Tor Hää Ris Nis Kei Hag Juu Kos Jür Ann Koe Sim Iis Kod Lai Plt KJn Kõp Trv Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr Võn Rõn San Kan Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se kaart
aas (vuas) "<heinamaa
Hlj Lüg IisR Jäm Khk Vll Pöi Muh Rid Mar Kul Mär Vig Kir Kse Var Tõs Khn Pär PJg Tor Hää Hag Juu Kos JMd Tür Pee Koe Kad Trm Lai Plt Kõp kaart
aas "priit
VNg Pöi Emm Rid kaart
aasakas "agar
Mus Pha Vll Pöi Käi Kse Han Var Hää kaart
aasalene "aasadega
Mar Juu kaart
aasalts "pastla aas
Hls Krk kaart
aasandus "<pastla ristpael
Trv Ran Puh Nõo Rõn kaart
-aasane "-riiuliline
Vai kaart
aasants "<pastla ristpael
Saa Hls Krk kaart
aasanõ "riukaline
Se kaart
aasas "pastla ristpael
Pär kaart
aasass "kurat
Hel kaart
aasats "<pastla ristpael
PJg Tor Hää Vil Pst Hls Krk kaart
aasigud pl "<tikand
Emm kaart
aasik "varn
Phl kaart
aasikar "ulakas
Kuu kaart
aasima "haarama
Kuu kaart
aasite "kaksiratsa
Kuu kaart
aaskablad (aaskabla) pl "pastla ristpael
Nõo TMr Plv Räp kaart
aasm(a) "<sööt
Ris Kad Rak kaart
aasmed pl (sg aasa aase) "<pastla ristpael
Tor SJn Kõp Hls kaart
aasna pl "pastla ristpael
Trv kaart
aasniied "<kangaspuudel
VNg Lüg Jõh Mar Kul Mär Aud Tor Sim Kod Plt kaart
aasnitse pl "aasniied
Vas kaart
aaspaelad pl "pastla ristpael
Pär PJg Vän Tor Hää kaart
aaspaul "pastla ristpael
Lüg kaart
aasta (vuasta)
Jõe Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Kär Mus Kaa Krj Pha Vll Jaa Pöi Muh Käi Rei Phl LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud Pär PJg Vän Tor Hää Saa Ris HMd Nis Kei Hag Rap Juu Kos Jür HJn JõeK KuuK Amb JMd JJn Ann Tür Pai Pee Koe VMr Kad HljK Rak VJg Sim Iis Trm Kod MMg Äks Ksi Lai Plt Pil KJn SJn Vil Trv Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr KodT Võn Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se kaart
aastak (aastõk) "aasta
Hel Ran Puh Kam Ote Rõn San Urv Krl Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut Kra kaart
aastakuub "<riietusese
Pha kaart
aastaline "aastane
Har Räp kaart
aastama "hoiatama
Emm Käi Rei Lei kaart
aastane (vuastane)
Jõe VNg Lüg Vai Jäm Ans Khk Mus Krj Pha Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Phl LNg Mar Kul Mär Vig Kse Han Tõs Aud Pär PJg Tor Hää Saa Ris Kei Hag Juu Kos Jür HJn JõeK KuuK Amb JMd Ann Koe VMr VJg Sim Iis Trm Kod Äks Lai KJn SJn Kõp Vil Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Võn Kam Krl Har Plv Vas kaart
aastaselt (aastadsõlt)
Lüg Jäm Pöi Vig Han Pär Juu Kad VJg Iis Trm Plt KJn Ran Võn Urv Räp kaart
aastavammus "<riietusese
Pha Vll kaart
aasu "<heinamaa
Hlj VNg Lüg Kad kaart
aasuline (vaasuline) "aasadega
Muh Rid Vig Kse Han Mih PJg Vän kaart
aasutama (aastama) "paelutama
Võn Räp kaart
aat "<jõululaupäev
Kuu Hlj VNg Lüg Vai kaart
aater (vuater) "aader
Juu JJn kaart
aatlõma "ahinguga püüdma
Khn kaart
haatsatama "kiigutama
Käi Phl kaart
haav (haab voav) "<tärge
Jõe Kuu VNg Lüg Jõh Vai Jäm Khk Krj Pha Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Mar Mär Kse Han Var Mih Tõs PJg Vän Tor Hää Ris Rap Juu Kos HJn Amb JMd Ann Koe Kad Rak VJg Sim Iis Trm Kod Ksi Plt KJn Vil Pst Hls Krk Puh Nõo Rõn San Urv Krl Har Rõu Plv Räp kaart
haaval (vuaval) "<korral
Jõe Jõh Vai Jäm Khk Kaa Vll Pöi Muh Rei Rid Mar Mär Vig Kse Tõs PJg Tor Ris Juu Kos Jür JõeK Amb JMd Ann Koe VMr Kad VJg Iis Trm Kod Pal Lai Plt KJn Trv Krk Puh Nõo Ote Vas kaart
aavaldes "haaval
Rei HMd kaart
aavaldi "haaval
Lüg Vai kaart
haavalinõ "sugune
Plv kaart
haavalla "haaval
Kuu kaart
aaval(l)i "haaval
Lüg Jõh kaart
haavalt (aavald) "haaval
Kuu VNg Jäm Ans Khk Kär Mus Krj Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Vig Kse Var Mih Tõs PJg Vän Hää Ris Jür Trv Krk kaart
haavama (aabama vuavama)
Jõe Kuu Lüg IisR Vai Jäm Khk Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Mar Mär Vig Lih Kse Var Tõs Khn Aud Vän Tor Hää Ris HMd Juu Kos JMd VMr VJg Iis Trm Kod Ksi Plt KJn Trv Krk Hel Ran Nõo Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se kaart
haavane "haavapuust
Ran Nõo Rõu Plv Vas Se kaart
aavarmu "vaarikas
Trm Hls kaart
haavas "haaval
Phl kaart
haavaseen
Kuu Jäm Mär Tõs Khn Aud PJg Tor Hää Juu Amb IisK Kod Pal Äks Hel Nõo Kam Rõu Plv Räp kaart
haavastik "haavik
Lüg Vai Kod Har kaart
aavasuu "<varrukas
Jaa kaart
aavates "<peibutis
Ris kaart
aave- (aabe-) "haava-
LNg Kse Han Var Mih Tõs kaart
haavel (vuavel haavli)
Jõe Kuu Lüg Vai Jäm Khk Krj Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Noa Rid Mar Kul Mär Vig Kse Tor Hää Ris Juu Kos HJn JõeK JMd Koe VJg Iis Trm Kod Plt KJn Trv Hls Krk Puh Nõo Krl Har Rõu Plv Vas Se kaart
aaveldama (aavelteme) "<ahvatlema
Hls Krk Hel Lei kaart
aavi "kahv
VNg kaart
aavik "<lind
Hää kaart
haavik (voavik) "<seen
Kuu VNg Lüg IisR Vai Jäm Khk Pöi Muh Emm Rei Mar Mär Vig Kse Vän Tor Hää Ris Hag Juu Kos Amb JMd Koe Kad VJg Sim IisK Iis Trm Kod Äks Lai Plt Pil KJn SJn Kõp Trv Pst Krk Hel Ran Nõo Võn Kam Rõn San Krl Rõu Vas kaart
haavik "hall lehm
Krk Hel Kam Rõu Lut kaart
haavikseen "haavaseen
VNg Lüg VJg IisK Iis Lai Rõn kaart
haavil "korral
Lut kaart
aavima "<ammutama
VNg kaart
aavin "haaval
Lei kaart
haavinõ "haavane
Plv kaart
haavistik "haavik
Iis Kod Nõo Kam Plv Vas Räp Se kaart
haavist(u) "haavik
Krl Har Lei Lut kaart
aavits (voavits) "aabits
Mar Kse Han Tõs Tor Kos Koe Trm Kod Ksi Lai Plt KJn Har Plv Vas Se Lei kaart
haavjas "haabjas
Tõs Pär Tor KJn Hel Har Se kaart
aavlane "vaablane
Lüg Kse Tõs Ris Hag Koe Kod Ksi kaart
aavuss "ava
Lüg kaart
aba "<ukselingi osa
Tõs kaart
haba "hapu
Jõe Kuu Kad kaart
aba "<kala
Lüg Iis Trm Kod kaart
aba "<jõekoold
Lüg kaart
aba "pude
LNg Mär Vig Kse Han Mih Nis kaart
abaauk "mäda maakoht
VNg kaart
abada (abadu) pl "sisikond
Lut kaart
abadus "õmblus
VNg Kse kaart
habahama "<kohisema
Lut kaart
habahhutma "kohama
Lut kaart
habahhutma (aabahutma) "haarama
Vas Se kaart
habahoplik "hapuoblikas
Kuu kaart
habahõlõma (habaõllõma) "<haarama
Kan Har Rõu Plv Vas kaart
abaja(s)
Kuu Hlj Jõh Vai Jäm Ans Khk Kaa Krj Pha Vll Pöi Muh Rid Kse Var Tõs Khn Tor Hää Kad SJn Vil kaart
abaju "abajas
VNg kaart
abalad "abaluud
LNg Ris Nis kaart
abalaš sg 3 p "ahmib
Lei kaart
abaluud pl
LNg Rid Mar Kul Mär Kir Kse Aud Vän Ris HMd Nis Kei Juu Kos HJn JõeK Amb JMd JJn Tür Pee Koe VJg Sim Lai Plt kaart
abalõma "jagelema
Räp kaart
habalõma "<ahmima
Urv Krl Har Lei kaart
abama "haarama
Ran Nõo kaart
abar (apar)
IisR Vai Trm Kod Ksi Trv Ran Puh TMr Võn Ote San Kan Krl Har Plv Vas Räp Se kaart
abar (abara) "habras
Vai Var Ris kaart
abar (apar) "avar
Kod Krl Har Rõu Vas Se kaart
abara pl "sisikond
Lut kaart
abarahe "avaralt
Vas Se kaart
habaritsmä "haarama
Plv kaart
abarmuvõrk "abar
Trm kaart
abaruisi "vabalt
Vas kaart
abaruss "avarus
Har Se kaart
habask "kergats
Har Rõu Plv Vas Se kaart
habask "<rõivas
Vas kaart
abasuukädis (-kätis) "värvlita varrukas
Kod kaart
abe "pude
Pöi kaart
habe (aben hapõn) "<sammal
Jõe Kuu VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Mus Kaa Krj Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kse Han Mih Tõs Khn Pär PJg Tor Hää Saa Ris Kei Hag Juu Kos JõeK Amb JMd Tür Koe VMr Kad VJg Sim Iis Trm Kod Ksi Lai Plt KJn Kõp Vil Trv Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Võn Kam Ote San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut Kra kaart
abednik "habemik
Kei kaart
abelat sg 2 p "<rahmeldad
Rõn kaart
habelema "<ahmima
IisR Hel Võn Ote Kan Urv Har kaart
habemik
Kuu Lüg Emm Käi Rei Mär Vig Tor Hää Kos JMd Koe Iis Kod Ksi Lai Plt KJn kaart
abendik "habemik
Puh kaart
habenik "habemik
VNg Jäm Ans Khk Pöi Muh Emm Käi Rei Kse Han Var Tõs PJg Juu Trm Lai Plt KJn Trv Hls Krk Ran San Krl Har Rõu Plv Vas Se Lut kaart
abesnik "habemik
Han Ris Plt kaart
abi (avi) "<rahvas
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh Vai Jäm Ans Khk Kär Mus Kaa Krj Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Rid Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud Pär PJg Vän Tor Hää Ris Nis Kei Hag Juu Kos HJn JõeK KuuK JMd JJn Ann Tür Pai Koe VMr Kad HljK Rak VJg Sim Iis Trm Kod MMg Pal Äks Ksi Lai Plt Pil KJn Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Rõn San Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut Kra kaart
abiline
Kuu Hlj Lüg Jõh Vai Jäm Khk Pöi Muh Emm Rid Mar Kul Mär Tõs Khn Aud Tor Hää Ris Juu JMd Koe VJg Iis Trm Kod Äks Lai Plt KJn Trv Krk Nõo Ote San Urv Krl Har Rõu Vas Räp Se kaart
abima "aitama
VNg kaart
habima "<ahmima
Hel Ran Puh Nõo Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lut kaart
habinahe "&hapin
Se kaart
abinaine "armuke
Kuu Lüg Pöi Mar Kir Plt Krk Hel San Krl Har Plv Vas kaart
habinal "&hapin
Plv kaart
abinik "abiline
VNg Lüg Vai Trm Võn kaart
habisama "<vabisema
Kan Urv Har Rõu Plv Vas Räp Se Lut kaart
habisõma "<vabisema
Urv Krl Har Vas Se Lut kaart
abjas "habras
Khk kaart
abl "ablas
Kuu kaart
ablama "aplalt sööma
Jaa Emm kaart
hablama "lobisema
Käi Phl kaart
ablas (aplas)
Kuu Hlj VNg Lüg Jõh Vai Muh Kse Han Tõs Aud Rap HJn Amb JMd Ann Tür Koe Kad Iis Trm Plt KJn kaart
ablaselt "aplalt
Kad kaart
ablasti "aplalt
Pil kaart
able (ables) "ablas
LNg Mar Kul Mär Vig Kse Han Var Mih Tõs PJg Ris Kei Juu Kos kaart
ablelt "aplalt
Juu kaart
ableste "aplalt
Mar Var PJg kaart
ablus "okas
Hää Saa kaart
abrajas "habras
Jäm kaart
abrane "habras
Ris kaart
habras "<äkiline
Jõe Kuu Hlj VNg Vai Jäm Khk Krj Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Noa LNg Rid Mar Kul Mär Vig Lih Kse Mih Tõs Khn Aud PJg Vän Hää Saa Ris Nis Kei Rap Juu Kos Jür HJn JõeK Amb JMd JJn Ann Tür Pee Koe VMr Kad Sim Trm Kod Äks Ksi Lai Plt Pil KJn SJn Kõp Trv Hls Krk Ran Puh Nõo TMr Võn Kam Ote Rõn San Luk Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lut kaart
abras "halvaks läinud
Jäm Krk Lei kaart
habrastama "pehkima
Kod Trv Hls Krk Võn Ote Kan Urv Rõu Vas Räp Lei Lut kaart
habrastama "hapnema
Lut kaart
habrastuma
Kan Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
abrikas "vesine koht
Hää kaart
abru "<rüngas
Muh kaart
abu
Kuu Jäm Ans Khk Mus Kaa Krj Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Han Khn kaart
abukas "õlakas
Pöi kaart
abukasukas "<pihtkasukas
Khk Mus Kaa Pha Vll Pöi kaart
abukäised pl "<jakk
Khk Mus Pöi kaart
habunõ "haiglane
Lut kaart
abupelts "kasukvest
Pha kaart
abusele "turjale
Pöi kaart
abussi (abusi) "<pihta
Khk Emm kaart
abussis (abusis) "<pihas
Ans Khk Rei kaart
abussist (abusist) "<pihast
Khk Rei Khn kaart
abuvammus "<vest
Khk kaart
abuvatt "<vest
Muh kaart
abuvest "<vest
Khk Kaa kaart
habõlõma "jagelema
Vas Se kaart
abõndedu (habõndõt) "habetunud
San Se kaart
habõnduma (habõntuma) "habetuma
Har Vas Se kaart
adagilla "laiali
Kuu kaart
hadahõllõma "otsima
Rõu Vas kaart
hadak (hodak) "<hulkur
Rõu Plv Vas Se kaart
adakune "haraline
Kuu kaart
adaldama "haarama
Trm kaart
adarus "võrguräbal
Jäm Mus Rid kaart
adask "<laiutaja
Kuu kaart
hadaskane "<haraline
Kuu kaart
hadaskune "<haraline
Kuu kaart
hadasküüt "sõnakuulmatu
Kuu kaart
adelema "<jooksma
Kod kaart
ader (atr(a) ater adra) "<adramaa
Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Kär Mus Kaa Krj Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Noa LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud Pär PJg Vän Tor Hää Saa Ris HMd Kei Rap Juu Kos Jür HJn JõeK KuuK Amb JMd JJn Tür VMr Kad HljK Rak VJg Sim Iis Trm Kod MMg Pal Äks Ksi Lai Plt Pil KJn SJn Kõp Vil Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr Võn Kam Ote Rõn San Luk Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut Kra kaart
hadervärk "<vormitu ese
Kuu Hlj kaart
adevel "elevil
Kod kaart
hadima "käima
Har kaart
hadistama "lõhkuma
Kuu kaart
adramaa
Kuu Lüg Vai Khk Kär Vll Muh Emm Mar Kul Tõs Ris Juu Kod KJn Trv Krk Har Vas kaart
adraraha "<maamaks
Kuu Muh Krk Ran Har kaart
hadre (hadra) "kerglane
Plv kaart
adrikas "põldpüü
SJn kaart
hadrima "<ahmima
Khk Emm Käi Rei Phl kaart
adru (hatr(u))
Jõe Kuu Hlj Khk Mus Pöi Käi Phl Rid Ris HMd Kei JõeK Kad kaart
adruaini "<täpselt
Jäm Ans Khk kaart
adruainiti "täpselt
Khk kaart
adsu "<karv
Hls Krk kaart
adulid "<närud
Kuu kaart
aduma (haduma) "<haarama
Jäm Ans Khk Käi Phl kaart
adunane "katkine
Kuu kaart
adur "ader
Kan Rõu Plv kaart
ae "rutt
Muh kaart
ae "<tikand
Khk Käi Rei Rid Mar Kul Mär PJg Ris kaart
aebija "<luupainaja
Jäm Pöi Emm Rei kaart
aed (aid) "<kalatõke
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Kär Mus Kaa Krj Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Noa LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud Pär PJg Vän Tor Hää Saa Ris HMd Nis Kei Hag Rap Juu Kos Jür HJn JõeK KuuK Amb JMd JJn Ann Tür Pai Pee Koe VMr Kad HljK Rak VJg Sim IisK Iis Trm Kod MMg Pal Äks Ksi Lai Plt Pil KJn SJn Kõp Vil Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr KodT Võn Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut Kra kaart
aeded pl "<õmblus
Khk kaart
aedik (aadik)
IisR VJg Trm Kod MMg Pal Lai kaart
aedlema "<viivitama
Nis kaart
aeduksiss "paistetanud
Kuu kaart
aeduma (aiduma) "<valmima
Kuu Juu Jür HJn JõeK Amb JMd JJn Tür Pee Koe Kad Ksi Lai Plt Pil KJn Trv kaart
aeg (aig)
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Kär Mus Kaa Krj Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Noa LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud Pär PJg Vän Tor Hää Saa Ris HMd Nis Kei Hag Rap Juu Kos Jür HJn JõeK KuuK Amb JMd JJn Ann Tür Pee Koe VMr Kad HljK Rak VJg Sim Iis Trm Kod MMg Pal Äks Ksi Lai Plt Pil KJn SJn Kõp Vil Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr KodT Võn Kam Ote Rõn San Luk Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut Kra kaart
aega "aeglaselt
Mar kaart
aega (aiga) "ajal
Kuu Lüg Jõh Vai Jäm Ans Khk Kaa Pha Vll Jaa Pöi Hää JJn VMr Pal Krk Kam Rõu Vas Se kaart
aegadasa (aiga-) "aeglaselt
VNg Rei kaart
aegajalt
Kuu VNg Lüg Jäm Ans Emm Tor Juu Kos JõeK JMd Iis Trm Plt KJn Trv kaart
aegajuti (-aoti) "<aegajalt
Jäm Khk Pöi Plt kaart
aegakaada "aeglaselt
Tõs kaart
aegamisi (aegamissi aigamiisi aegamesi)
Lüg Jäm Ans Khk Vll Rei Mar Mär Kse Han Mih Tõs Tor Ris Juu Kos JõeK JMd Koe VMr Iis Kod Lai KJn kaart
aegamööda
VNg Lüg Jäm Ans Khk Pöi Muh Rei Mar Mär Lih Han Mih Tõs Tor Juu JõeK JMd VMr VJg Sim Iis Trm Kod Lai Plt KJn Trv Hls Krk Hel Ran Nõo Ote kaart
aegana "õigel ajal
KuuK kaart
aegapidi
Ans Hää Kos JMd Trm Lai KJn Trv Hls Krk Hel Ran Nõo kaart
aegapite "aegapidi
Lüg Kod Har kaart
aegas "ajal
Jäm Ans Khk Pha Muh Phl LNg Rid Mar Kul Mär Vig Lih Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud Pär PJg Vän Ris Kei Hag Juu Kos Jür Amb Tür kaart
aegene (aigene) "aegne
Kod Trv kaart
aeges "ajal
Phl Noa LNg Rid Kul Mär Vig Kir Var Mih Khn Pär PJg Tor HMd Kei Juu HJn JõeK Amb JJn Ann Tür Pee Koe VMr SJn kaart
aegis "ajal
Amb JJn Vil kaart
aeglane (aiglane)
Lüg Vai Jäm Ans Khk Pöi Muh Emm Rei Rid Mar Mär Kse Mih Tõs Tor Hää Ris Juu Kos JõeK JMd Koe Kad VJg Iis Trm Kod Lai Plt Pil KJn Trv Hls Krk Ran Puh Nõo Kam San Har Vas Räp Se kaart
aeglaselt (aiglaselt)
Lüg Kos Sim Iis Trm Lai Plt Har kaart
aeglema (aiglema) "<viivitama
Kuu Jäm Khk Käi Mär Kse Han Var Ris JõeK JMd VJg Hls Puh kaart
aeglik "pikaldane
Kos kaart
aegline (aigaline) "aeglane
VNg Jõh Emm Hls Krk Vas kaart
aegne (aigane)
Jõe Kuu VNg Lüg Jõh Vai Jäm Ans Khk Krj Vll Pöi Muh Emm Rei Phl Rid Mar Mär Lih Mih Tõs Vän Tor Saa Ris Kei Rap Juu Kos JõeK KuuK JMd JJn Tür Pee Koe Kad Rak VJg Iis Trm Kod Pal Äks Ksi Lai Plt Pil Kõp Trv Hls Ran Puh Kam Ote Krl kaart
aegnema "<iganema
Kei JMd Pee VMr Kad Kod kaart
aegsalt (aiksalt)
HMd Pst Krk Hel kaart
aegsam "aegsamini
HMd kaart
aegsamalt
Ksi kaart
aegsamini (aigsamini)
Kuu Mar kaart
aegsasti (aiksast aeksaste)
Kuu VNg Lüg Jõh Jäm Ans Khk Pöi Muh Emm Käi Rei LNg Rid Mar Kul Mär Kse Var Tõs Vän Tor Hää Hag Juu Kos KuuK Amb JMd Tür Koe VMr Kad VJg Iis Trm Kod Pal Äks Ksi Lai Plt KJn Vil Trv Krk Nõo San Krl Har Rõu Plv Se kaart
aegu (aigo) "ajal
Jõe VNg Lüg Vai Jäm Ans Khk Kär Mus Kaa Krj Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei LNg Rid Mar Kul Mär Tõs PJg Vän Ris Kei Hag Rap Juu Kos Jür HJn Amb JMd Tür VMr Äks Ksi Lai Pil KJn Vil Krk Hel Ran Puh Nõo Võn Kam Ote Rõn San Luk Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
aegu (aiguje) "toime (tulema)
Kuu VNg Lüg Koe VMr Kad VJg kaart
aeguma (aigoma) "<valmima
Lüg Khk Juu Kos VMr Pst Hls Krk Kan Urv Rõu Vas Räp Se Lei Lut kaart
aegune "aegne
Hlj kaart
aegune "<oodatav
JMd kaart
aegupidi "aeglaselt
KuuK kaart
aegus (aigus) "ajal aegsasti
Jõh Vai Ans Kaa Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Mär Vig Kir Lih Var Mih Tõs Khn Aud Hää Kei Kos HJn Amb JJn Ann Tür Koe VMr SJn Kõp Vil kaart
aegus "korras
Kad kaart
aegusi "õigeaegselt
Khk Khn kaart
aeguta "aegu
Jõh kaart
aegutase "<aegu
Lüg Iis kaart
aehang "tuluseraud
Jõe kaart
aehark "tuluseraud
Kuu kaart
ael -e -t (ahel) "tulusel(e) tuluselt
Jõe Kuu Hlj KuuK Kad kaart
aelama "aelema
Jäm Khk Pha Vll Pöi Rei Hää Saa Trv Kam Ote Rõn Kan Urv Rõu Plv Vas Se kaart
aelaud "käärlaud
Han kaart
aelelda da-inf "aeleda
Jäm kaart
aelema "tulusel käima
Jõe Kuu kaart
aelema
Jõe Kuu VNg Lüg Jõh Vai Khk Pha Muh Emm Rei Phl LNg Mär Kse Tõs Aud PJg Vän Tor Hää Juu Kos Amb JMd Pee Koe Kad VJg Sim Trm Kod Plt KJn Trv Hls Krk Hel Puh Nõo Võn Ote San Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
aelme pl "kuhjamalgad
Nõo kaart
aelus "püsimatu olend
Hää kaart
aelõng "<krookpael
Khk Muh kaart
aemed pl "ajud
KJn kaart
aemutt "<võrguliik
Pöi kaart
aenamane "ainumane
KJn kaart
aeniit "<heinamaa
Rõu kaart
aepulk "<nõu vitsutamiseks
Krj Muh Vig Kse kaart
aepuu "<aehangu osa
Jõe Kuu kaart
aepuu "<nõu vitsutamiseks
Var Khn Hää Pst Hel kaart
aer (airo)
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh Vai Jäm Ans Khk Mus Krj Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Noa LNg Rid Mar Kul Mär Kir Lih Kse Han Var Tõs Khn Aud Pär Vän Tor Hää Saa Ris HMd Kei Juu Kos Jür HJn JõeK Amb Kad VJg Trm Kod Ksi Lai Plt KJn Trv Pst Hls Ran Puh Võn Kam San Har Räp Lei kaart
aera (aere) "<liighapu
Khk Mus kaart
haera pl (sg (h)aer(ass)) "sahkraud
Hää Pst Hls Krk Hel Vas Räp Se kaart
aerama (airama) "aerutama
Tõs Kod Puh kaart
aeraud "tuluseraud
Kuu Kad kaart
aerduma "<valmima
Plt kaart
aer(e) (aera) "ablas
Khk Mus Kaa Krj Pha Vll kaart
aerlema "aelema
Rid Mar kaart
aerutama (airutama) "<vehkima
Jõe VNg Lüg Jõh Vai Khk Pha Emm Mar Han Vän Tor Hää Ris HMd Hag Juu Trm kaart
aesta "aasta
Kuu Emm Käi Rei Plv kaart
aestajanõ "aastane
Har kaart
aestak "aasta
Rõu Plv Se Lut kaart
aestane "aastane
Kuu Emm Käi Har kaart
aestat "aasta
Kuu kaart
aetama "<hüüdlema
Vig Kod kaart
aetuli "<tulusel
Jõe Kuu KuuK Kad kaart
aetuma (aeduma) "<triivima
Jõe Kuu Hlj VNg Vai kaart
aetvaks "<pikkusemõõt
Khk Kär kaart
aevas (haivass haavass) "aevastus
Lüg Jõh Jäm Muh Rei Kir Tõs PJg Hää Kos Koe VJg Kod Trv Hls Krk Hel Ran Puh Nõo San Urv Krl Rõu Plv Vas Räp Se Lei kaart
aevastama (haivastamma aavastamma)
Jõe Kuu VNg Lüg Jõh Vai Jäm Ans Khk Pha Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Mar Mär Vig Kir Lih Kse Tõs Khn Aud PJg Vän Tor Hää Ris Kei Juu Kos JMd Koe VMr VJg Iis Trm Kod Ksi Plt KJn Trv Hls Krk Hel Puh Nõo TMr Võn Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Rõu Räp Se kaart
aevastis (aevastes)
Jäm KJn kaart
aevastus (haivastuss)
Kuu VNg Lüg Jõh Jäm Khk Pöi Muh Emm Rei Mar Mär Kse Tor Juu Kos JMd Koe VJg Iis Trm Ksi Plt Hls Puh San Krl Rõu Räp kaart
aeve "aevastus
Aud kaart
aevits "<puunõudel
Mar Kse San kaart
aevits "<tikand
Emm Käi Rei Phl kaart
aevõrk "<võrk
Trv Ran San kaart
aeõmblus "<tikand
Mar Mär kaart
aga (äga) konj
Kuu Hlj VNg Lüg Jõh Vai Jäm Khk Kär Mus Kaa Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Rid Mar Kul Mär Vig Lih Kse Han Tõs Khn Aud PJg Tor Hää Saa Ris Nis Kei Hag Rap Juu Kos Jür HJn JõeK KuuK Amb JMd JJn Ann Tür Pee Koe VMr Kad Rak VJg Sim Iis Trm Kod MMg Pal Äks Ksi Lai Plt Pil KJn SJn Kõp Vil Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr Võn Kam Ote Rõn San Kan Krl Har Rõu Plv Räp Se kaart
haga "hagu
Kuu Jäm Ans Khk Mus Kaa Krj Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Kse Han Var Mih Tõs Aud Pär PJg Vän Tor Hää Saa Ris Kei Rap Juu Lai SJn Kõp Vil Trv Pst Hls Krk Hel Ran Rõn kaart
aga "agu
Hää kaart
haga "kida
Vai kaart
agajas "haraline
Pöi Mar kaart
agakaer "<kaerasort
Vll Pöi Muh Emm LNg Mar kaart
agalik "haraline
Khk kaart
agaline "haraline
Khk Muh Kse Trv kaart
agaluu "ogalik
Hää kaart
agan "ahne
Hlj kaart
aganad pl (sg hagan aganas hakan)
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh Vai Jäm Ans Khk Kär Kaa Krj Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Rei Phl Noa LNg Rid Mar Kul Mär Vig Lih Kse Var Mih Tõs Khn Aud Pär PJg Vän Tor Hää Ris HMd Nis Kei Rap Juu Kos JõeK KuuK Amb JMd JJn Ann Pee Koe Kad VJg Sim IisK Iis Trm Kod Pal Äks Ksi Lai Plt KJn SJn Kõp Vil Trv Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Võn Kam Ote Rõn San Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
aganane (aganaine hagananõ)
Kuu VNg Lüg Jõh Vai Jäm Khk Vll Pöi Muh Rei Phl Mar Mär Vig Kse Han Tõs Tor Hää Ris Kei Juu Kos Ann Koe Rak VJg Iis Trm Ksi Plt Puh Nõo Kam Ote Rõn Urv Rõu Vas Räp Se Lut kaart
agane "aganane
Rei kaart
agane "<hagudest
Rid Ksi Krk Hel kaart
aganene "aganane
Rei KJn Vil Hls Krl Har Räp kaart
aganik (haganik)
Kuu VNg Lüg Jõh Vai Khk Muh Kul Mär Kir Var Vän Hää Saa Ris HMd Nis Kei Rap Juu Kos Amb JMd Tür Koe VMr Kad VJg Sim Iis Trm Kod Pal Äks Lai Plt Pil KJn SJn Kõp Vil Trv Hls Krk Ran Puh Nõo TMr Kam Ote Rõn San Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
aganik "aganane
Lei kaart
aganine "aganane
Trv Hls Krk Nõo Kam San Krl Rõu kaart
aganisjahu "loomajahu
Jaa kaart
agar (hakar)
Jõe VNg Lüg Vai Jäm Khk Vll Muh Emm Käi Rei Phl Mar Mär Vig Kse Var Tõs Aud PJg Tor Hää Ris Kei Juu Kos JõeK JMd Koe VJg Trm Kod Lai Plt KJn Trv Krk Hel Ran Puh Nõo San Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se kaart
agar (hakar) "<haraline
Tõs Tor Hls Hel Lut kaart
agar "<püüs
Räp kaart
hagaranõ "haraline
Lut kaart
agarasti (agaraste)
Pöi Kad Sim Krk kaart
agarasti "haraliselt
Jäm Tõs kaart
agarik "<haraline
Muh Aud Vän KJn Hel Ote kaart
agarik "hagerik
Jäm Ans Khk Kär Kaa Pha Vll Jaa Pöi Emm kaart
agasaid "<aed
Hää kaart
agask(i) "lõhvard
SJn Hel kaart
hagasküüt (agaskütt) "sõnakuulmatu
Kuu VNg Krk kaart
hagatama "<naerma
Kuu kaart
agedlema "sõnelema
Mar kaart
hagelema "<sõnelema
Rid Mar Kse San Plv Räp kaart
hagema "<haarama
Jõe Kuu Jäm Ans Khk Pha Vll Kse Ran Nõo Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
agema "<kala püüdma
Jäm Pha kaart
ager "virk
Jõe kaart
agerialune "hagerik
JMd kaart
hagerik "<hurtsik
Kuu VNg Lüg Jõh Käi Phl Noa LNg Mar Kul Mär Vig Kse Han Var Tõs Tor Hää Ris Nis Juu Kos Jür HJn JMd JJn Tür Pee Koe Sim Iis Trm Lai Plt KJn kaart
hagerik "<ablas
Kuu Hlj Lüg IisR Mar Aud HJn JJn Sim Lai KJn kaart
hagijas "<ablas
Kuu VNg Lüg IisR Vai Pöi Muh Emm Mar Mär Kse Tõs Aud Vän Tor Ris Juu Kos Jür JMd Koe VJg Iis Trm Kod Pal Äks Ksi Plt KJn Trv Hls Krk Hel Nõo Rõn San Krl kaart
agijas "mõrd
Muh kaart
hagima "<haarama
Jõe VNg Vai Ksi Lut kaart
agin "hagijas
Krk kaart
aglets "<kaerasort
Kei Pai Vas kaart
agrass "agar
San Urv Krl Har kaart
hagrass "<hapu
Hel Plv Räp kaart
agrasteme "tilgastama
Hel kaart
agrikune "haraline
Kuu kaart
agrima "ahmima
Khk kaart
hagsikõnõ "kaltsak
Har kaart
agu (ago hagu) "<koit
Phl Hää Saa KJn Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr KodT Võn Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
hagu (hago) "<kaerapööris
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Emm Rei Phl Noa LNg Rid Mar Kul Mär Vig Lih Kse Han Var Tõs Khn PJg Vän Tor Hää Ris HMd Nis Kei Hag Rap Juu Kos Jür HJn JõeK KuuK Amb JMd JJn Ann Tür Pai Pee Koe VMr Kad Rak VJg Sim Iis Trm Kod MMg Pal Äks Ksi Lai Plt Pil KJn Pst Krk Ran Puh Nõo TMr Võn Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lut kaart
agu (ago) "<aga kui
VNg Jõh IisR Vai Kod KJn Nõo Urv Har Rõu kaart
agudlema "riidlema
Muh Han Khn kaart
agulema "<riidlema
Jäm Ans Khk Mus Kaa Pha Vll Jaa Pöi Rei Var Tõs Khn kaart
aguline "<haraline
Lüg Muh kaart
hagune "<sorakil
Kuu Lüg Var Vil Pst kaart
hagur "otsiankur
Kuu Vai Rid Tõs Aud Kod Ran kaart
agurdama "tragima
Vai Rid Kod kaart
agurits "<otsiankur
Trm Kod kaart
agusuu "<sõnakas
Kam kaart
aha "<pilveviirg
Rid Kse kaart
ahad "<kalaluud
Rid kaart
hahakõnõ "<hallikas
San Urv Krl Har Rõu Plv Vas Se Lut kaart
ahama "ahtma
Juu Ann Tür Iis kaart
ahandama "ahendama
Saa Sim Iis Trm kaart
ahar "ablas
Jäm kaart
ahar "kahar
Krk kaart
aharik "kahar
Krk kaart
ahas-
Kuu Hlj VNg Lüg Jõh Vai VJg Trm kaart
ahasniied "<kangaspuudel
Lüg Jõh kaart
ahastama
Hlj Vai Khk Pöi Muh Emm Mär Vig Aud Tor Hää Ris Jür JMd VJg Iis Kod Pal Lai Trv Ran kaart
ahastuma "ahastama
Kuu kaart
ahastus (ahastos)
Kuu IisR Jäm Khk Pöi Muh Emm Tõs Aud Ris Kos JMd VJg Iis Trm Kod Pal Lai Trv Krk Har kaart
ahatama "päevituma
Mar kaart
ahatama "<naerma
VNg Lüg Jõh Vai Kad Iis kaart
ahatlema "ahvatlema
Mus Kaa Krj Vll Pöi Rei Var Khn kaart
ahatse pl "hall
Võn kaart
ahav (aha)
Kuu Hlj Muh LNg Rid Mar Kse Han Var kaart
ahe
Kuu Hlj VNg Lüg Jõh Vai Khk Kär Kaa Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Rid Mar Kul Mär Vig Lih Kse Mih Aud PJg Vän Hää Ris Kei Rap Juu Kos Jür KuuK Amb JMd JJn Koe VMr VJg Sim Iis Trm Kod MMg Äks Lai Plt KJn kaart
hahe "valguskuma
Ran Nõo Rõn Se kaart
ahe "ahav
Mus kaart
hahedakõnõ "valguskuma
Se Lut kaart
ahekõnõ (hahekanõ) "koidukuma
San Räp Se kaart
ahel(as) (ahil(ass) hahhil)
Jõe Kuu VNg Lüg Jõh Vai Jäm Ans Khk Vll Pöi Muh Emm Rei Phl LNg Rid Mar Kul Mär Kir Kse Mih Tõs Khn PJg Tor Hää Ris HMd Nis Juu Kos Amb JMd Tür Koe VJg Sim Iis Trm Kod Lai Plt KJn Krk Nõo Võn Kam San Kan Krl Har Plv Vas Räp Se Lut kaart
ahelema "aelema
VNg Lüg Jür HJn Iis Lai Plt Pil kaart
ahelik (ahilik) "ahel
Juu Kod Puh kaart
ahelõõg "ahel
Trv kaart
ahendama
Jäm Khk Kär Kaa Vll Pöi Muh Emm Phl Mar Mär Vig Kse Var Mih Tõs Khn Aud PJg Vän Tor Hää Ris HMd Hag Juu Kos Jür HJn Amb JMd Koe HljK VJg Trm Kod Lai Plt Pil KJn Hel Puh Urv kaart
ahendama "hahetama
Ran Puh Nõo Rõn kaart
ahendama "kolkuma
Juu kaart
ahendis "ahendus
Kul KJn kaart
ahendos "viljalaug
Phl kaart
ahendus
Jõe Jäm Khk Vll Pöi Muh Emm Rid Mar Kul Mär Kse Var Mih Tõs Aud PJg Vän Tor HMd Hag Juu Kos HJn JMd Koe VJg Trm Kod Plt Puh kaart
hahepai (hahipaiu) "<paju
Har Se Lut kaart
ahepulk "<nõu vitsutamiseks
Aud kaart
ahepuu "<ahte liigutamiseks
Var Hää Tür kaart
aher (ahtra aer ajõr)
Kuu VNg Lüg Jõh Vai Jäm Khk Kaa Vll Jaa Pöi Muh Emm Rei LNg Rid Mar Mär Vig Kse Mih Tõs Aud Tor Hää Ris Juu Kos JõeK Amb JMd JJn Ann Tür Koe VMr Kad VJg Iis Trm Kod MMg Pal Lai Plt KJn Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo San Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut Kra kaart
aher "kivihunnik
Krk kaart
aherad pl (sg aher(as)) "sahkraud
Hää Trv Pst Krk Hel kaart
aherik "<ahervare
Amb Ksi Pil Hls Krk kaart
ahermik "kivihunnik
Lüg kaart
ahersälüse (-sällüse -sälüsse) pl "leid
Vas Se Kra kaart
ahervare
Lüg Jõh Hää Kos Iis Trm Trv kaart
ahervars (ahervarss)
Jõe Kuu Lüg Jõh Vai Kul Hää JMd JJn Kad Sim Iis Trm Kod Pal Ksi Plt Pil Trv Krk Hel Urv kaart
ahes "ahe
Lüg VMr kaart
hahetama
Trm Hel Ran Nõo Kam San Kan Urv Krl Har Vas Se kaart
ahevare "ahervare
Aud kaart
ahevarrõstik "ahervare
Rõu kaart
hahhatamma "<valetama
Plv kaart
ahher "jändrik
Lut kaart
ahi (ahjo ahe ahu ahj)
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Kär Mus Kaa Krj Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Noa LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud Pär PJg Vän Tor Hää Saa Ris HMd Nis Kei Hag Rap Juu Kos Jür HJn JõeK KuuK Amb JMd JJn Ann Tür Pai Pee Koe VMr Kad Rak VJg Sim Iis Trm Kod MMg Pal Äks Ksi Lai Plt Pil KJn SJn Kõp Vil Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr Võn Kam Ote Rõn San Luk Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut Kra kaart
ahik "ahing
Phl kaart
ahikotus "ohverdamispaik
Trv kaart
ahilõig "ahel
Lei kaart
ahin "õhin
Lüg Muh Rõu kaart
ahing "<hoog
Lüg Iis kaart
ahing(as) (aheng)
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Vai Jäm Ans Khk Mus Krj Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Noa LNg Rid Mar Mär Vig Kir Kse Var Tõs Khn Aud Pär PJg Vän Tor Hää Saa Ris Hag Rap Juu Kos Jür Amb JMd Tür Pee Koe Kad VJg Sim Trm Lai Plt kaart
ahingul "hankimas
Pöi kaart
ahinik "<pottsepp
Vas Se kaart
ahistama "<takistama
Kuu Hlj VNg Lüg Jõh Vai kaart
ahistus "<hingeldustõbi
VNg Lüg Vai kaart
ahits "kilk
Jõh kaart
ahivars "ahervars
Võn Rõu Plv Vas Räp Se kaart
ahjuts "kilk
Lüg kaart
ahjuvare "ahervare
Vai Ans Khk Krj Vll Phl Rid Vig Kse Juu Koe VJg Iis KJn Hls kaart
ahjuvars "ahervars
Hää Kei Juu Amb Ann kaart
ahk "<sulg
Kad kaart
hahk "hall koit
Hel Ran Puh Nõo Võn Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
ahk (aha) "hahk
Kuu Hlj Khk Pöi Emm Mar JõeK kaart
hahk "tühijutt
Hel Ran Nõo Võn Kam Ote Rõn San Kan Urv Har Plv Vas Räp Se kaart
hahkama "hahetama
Rõu Vas kaart
hahkama "<valetama
Plv Vas Se kaart
hahkatama "hingeldama
Kam Kan Urv Har Rõu Plv Vas Räp kaart
ahkatama "hahetama
Har kaart
hahkats "<lobiseja
Plv kaart
ahkats "<hakkaja
Trm Lai kaart
ahke "<kelk
Jõe Kuu kaart
ahke "agar
Mär Vig Mih kaart
ahked (ahed) "<kalaluud
Rid Mar Lih kaart
ahkel "kahv
Hää kaart
ahkelt "agaralt
Mär kaart
ahker "<usin
Kuu Hlj kaart
ahkerast "&ahker
Kuu kaart
ahkjanõ "hahkjas
Rõu kaart
hahkjas
Jõe Trv Hel Võn Kam Ote San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei kaart
ahkju "<kelk
Jõe kaart
ahklene "luine
Lih kaart
ahkrätt "suurrätt
Har kaart
ahl "<loik
Jäm Käi kaart
ahm "viljalaug
Phl kaart
ahm "ahne
Plt kaart
hahmahhama "ehmuma
Vas kaart
ahmama
Kei Lai Plt kaart
ahmamissi "ahmides
Jäm kaart
ahmen (ahmann) "ahven
Kod Har kaart
ahmerdama "<ahnitsema
Rei Hää HJn kaart
ahmik "<kala
Kod kaart
ahmima (ahmma)
Jõe Kuu Lüg Jõh Vai Jäm Khk Krj Pöi Emm Käi Rei Mar Mär Kse Han PJg Juu Kos JMd JJn Koe VJg Sim Iis Trm Lai Plt Pil KJn Trv Hls Krk Hel Nõo Lei kaart
ahmitsema
Kuu Khk Mär Tõs Khn JõeK JJn Trm MMg Lai Plt KJn Trv Ran kaart
ahn "rähn
Nõo Võn kaart
ahnas "ahne
Kuu kaart
ahne (ahnes)
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh Vai Jäm Khk Vll Pöi Muh Emm Rei Rid Mar Mär Vig Kir Lih Kse Var Tõs Khn Vän Tor Hää Ris Kei Rap Juu Kos HJn Amb JMd Koe VMr VJg Sim Iis Trm Kod Lai Plt KJn Vil Trv Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Rõn San Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lut kaart
ahne (ahn(es)) "ahven
Jõe Kuu Kad Sim Krl Har kaart
ahnede "ahnelt
Nõo Rõn Har kaart
ahnekott "ahnepäits
Nõo San Har kaart
ahnelt
Jõe Hlj Mär PJg VJg Plt Ran kaart
ahnepäits (-päts)
Hlj VNg Lüg IisR Mar Vig Han Mih Hää Ris Rap Tür Koe Trm Lai Plt Pil KJn Krk Ran Nõo Kam San Plv Vas Räp kaart
ahnepäitsik "ahnepäits
Mär Krk kaart
ahnerullinges "<ahven
Kuu kaart
ahnestama "ahnitsema
Hlj VNg Lüg Vai Kod kaart
ahnesti (ahnest(e))
Lüg Jõh Jäm Mus Pöi Muh Käi Aud Nis HJn Sim Lai kaart
ahnestus "ahnitsus
Vai kaart
ahnik (hahnik) "ahven
Kan Rõu Plv Vas Se Lut kaart
ahnima "ahnitsema
Khk kaart
ahnitsama "ahnitsema
Kod Trv Har Rõu Vas Se kaart
ahnitsema
Kuu Hlj Vai Jäm Khk Kaa Vll Muh Emm Käi Rei Mar Mär Kse Han Tõs Aud Tor Hää Ris Rap Juu Kos JMd Koe VMr VJg Iis Trm Kod MMg Lai Plt KJn Hls Krk Hel Ran Puh Nõo San Krl Rõu Vas Räp Se kaart
ahnuma "ahmima
Lüg kaart
ahnus (ahnos)
Kuu Hlj Lüg Jõh Vai Jäm Khk Pöi Muh Emm Käi Rei LNg Mar Mär Kse Tõs Aud Tor Hää Saa Ris Rap Kos JMd Koe Kad Iis Trm Kod MMg Plt KJn Trv Krk Puh Nõo San Krl Har Rõu Vas Räp Se Lut kaart
ahnuskott "ahnepäits
VNg kaart
ahnustama "ahnitsema
Lüg Jõh Vai KJn Hls Krk kaart
ahnutasa "ahnusest
Kuu kaart
ahnutsema "ahnitsema
Lüg kaart
ahnõhe "ahnelt
Rõu Vas Se kaart
ahnõhkaal "ahnepäits
Se kaart
ahnõlõ "ahnelt
Krl Har Rõu kaart
ahtakad pl "ahtavõitu
Jäm kaart
ahtake(ne)
Muh Hää Saa Rap Trv Pst Ran Puh Nõo Võn Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lut kaart
ahtakselt "kitsukeselt
Ote kaart
ahtakõistõ "kitsukeselt
Se kaart
ahtalik "ahtavõitu
Se kaart
ahtam (ahtamb ahtap) (n ahass)
Khk Pha Vll Trv Hls Krk Ran Võn Kam Rõn San Urv Har Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
ahtam "viljalaug
Jäm Ans Khk Vll Phl kaart
ahtane "ahas
Jäm kaart
ahtaselt "<tihkelt
Jõh kaart
ahted "<kalaluud
Mar kaart
ahted pl "kalakuivatusraam
Kir kaart
ahtel "kaheksandik
Khk Kaa Rei Han JMd Trv kaart
ahtel "<kalaluu
Rid kaart
ahteline "ahtavõitu
Krk kaart
ahter
Jõe Kuu Hlj VNg Vai Mus Emm Rei Phl Mar Khn Hää Ris Kad kaart
ahtike "ahas
Rei Saa Hls Krk Hel San Urv Har kaart
ahtima "ahtma
Var Mih PJg Vän Tor Hää Ris Kei kaart
ahtistus "ahastus
VNg kaart
ahtlane "ahtavõitu
Lüg Vll kaart
ahtlema "ahvatlema
Tõs PJg kaart
ahtlik "ahtavõitu
Nõo Ote San Kan Urv Krl Har Rõu Vas kaart
ahtline "ahtavõitu
Vas kaart
ahtma (ahtama)
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Pha Pöi LNg Rid Mar Kul Mär Vig Lih Kse Var Mih Tõs Aud PJg Rap Juu Kos HJn JõeK Amb JMd JJn Koe VMr VJg Sim Iis Trm Kod MMg Pal Äks Lai Plt KJn Kõp kaart
ahtralt
Vig Se kaart
ahtrasti (ahtrast(e))
Kuu VNg Lüg Jaa Muh Vig Tõs Juu Kos Amb VMr Iis Kod Lai Krk Nõo Har Rõu kaart
ahtrus
Khk JMd Nõo kaart
ahtsen "kaheksandik
Käi kaart
ahtsim "<turg
Vas kaart
ahtuke(ne) "ahtakene
Jäm Ans Khk Kär Mus Kaa Krj Pha Vll Pöi Muh Emm Rei Khn kaart
ahtum "viljalaug
Jäm kaart
ahtuma "<ununema
Nõo kaart
ahtune "ahas
Jäm Ans Khk kaart
ahtus "<rehetoa osa
Pär Hää kaart
ahtusselt "ahtalt
Lüg kaart
ahu (aho) "<liivamaa
Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai kaart
ahu "kaerapööris
Kad kaart
ahugalla "kohevil
Jõe Kuu kaart
ahukaine "kohev
VNg kaart
ahukas "kohev
Kuu Hlj Kad VJg Sim Iis kaart
ahukile "kohevil
Hlj kaart
ahun (ahunas ahhun) "ahven
Var Tõs Khn Hää Kod Trv Krk Hel Ran Puh Nõo TMr KodT Võn Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Rõu Plv Vas Räp Se Kra kaart
ahunalilli pl "<taim
Võn Räp kaart
ahunik "ahven
Vas kaart
ahus(s) "ahe
Hlj VNg Lüg Jõh Vai VMr VJg Sim Iis Trm Lai kaart
ahuvare "ahervare
Muh LNg Rid Mar Kul Mär Kse Han Mih Tõs Pär Tor Rap kaart
ahuvars "ahervars
Kul Vig Kir Ris Hag Pil San Har kaart
ahvatama
PJg Kei Rap Juu kaart
ahvatis (ahvates)
Kei Juu SJn kaart
ahvatlema (ahvatelema)
Kuu Jäm Ans Khk Jaa Muh Emm LNg Mar Mär Vig Kse Var Tor Kos VJg Puh Rõn kaart
ahvatlik "ahvatlev
Khk kaart
ahveldama "ahvatlema
Tor Hls Krk kaart
ahven(as)
Jõe Kuu VNg Lüg Jõh Vai Jäm Ans Khk Mus Kaa Pha Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Noa LNg Rid Mar Mär Vig Kir Lih Kse Han Var Mih Tõs Aud Pär PJg Vän Tor Hää Saa Ris HMd Kei Rap Kos HJn JõeK Amb JMd JJn Tür Kad VJg Iis Trm Kod Pal Äks Ksi Lai Plt Pil KJn SJn Kõp Vil Hls Krk Nõo Võn Lei kaart
ahvenjas "ahven
Hlj Khn Hag Juu Kos Jür Ann Tür kaart
ahve(s) "ahven
IisR Khk Käi Kse Iis Trm Kod MMg Pal Ksi KJn Lei kaart
ahvima
Kuu Vai Khk Pha Vll Pöi Mär Han Tõs Tor Kos Jür Trm Trv Krk Nõo San kaart
ahvnes "ahven
Ris kaart
ahvnik "ahven
Vas kaart
ahvõrdama "ahnitsema
Räp kaart
ai "äärispael
Khk Kär Mus Krj Muh LNg Rid Mar Kse Han Mih PJg Vän Ris Nis Kei Hag Amb kaart
aiatama "aietama
VNg Lüg Khk Mar Ris Nõo Krl Har Rõu kaart
haiba "kergats
Kan Urv Vas Se kaart
aibagane (aibagune) "<kahvatu
Khk kaart
haibak "kergats
Ote Urv Vas kaart
haibak(as)
Kuu Lüg Jõh Khk Amb Kad Sim IisK Trm Lai kaart
haibanu "habrastunud
Lut kaart
haibatama "<edvistama
Kan Urv Vas Se kaart
haibats "kergats
Kan kaart
aibatus "haibakas
Lai kaart
haiberdama "uhkustama
Vas kaart
haibri "toonekurg
Rõu kaart
aid "äärispael
Vän kaart
aidak (aedak) "<ait
Ksi Hel kaart
haidak "kergats
Rõu Vas kaart
aidamees
Lüg Jõh Vai Jäm Vll Pöi Mar Kul Mär Kir Tõs Aud PJg HMd Juu Kos HJn JõeK VMr Kad Sim Kod Lai Plt Krk Hel Ran Nõo Har Vas Räp kaart
haidatama "<lõõpima
Vas Se kaart
aidik "<ait
Lüg Krk kaart
aidu (aiu) "aedik
Hää Trv Pst Hls Krk Hel Ran San kaart
aidur "<aedu lõhkuv
Kuu Jäm Khk Kär Mus Kaa Pha kaart
aidu-raidu
Lüg Vai Jäm Khk Vll Pöi Emm Rei Mar Kse Tõs Tor Hää Ris Kos JMd Koe VJg Kod Plt KJn Trv San kaart
aidut-taidut
Kuu kaart
aie "<mõrra osa
Räp kaart
aietama
Hlj Lüg Jõh Emm Mär Tor Juu Kos HJn JMd JJn VJg Trm Kod Plt Krk Puh San kaart
aigaammu "<ammu
Kuu kaart
aigaja g "<püha
Krk kaart
aigajolt "aegajalt
Võn Vas Räp kaart
aigamast "aeglaselt
Lüg kaart
aigamiste "aeglaselt
Lüg kaart
aigamüöde "aegamööda
Kuu Lüg kaart
aiganesä "<aegajalt
Kuu kaart
aigaost "<aegajalt
Har kaart
aigapite "aegapidi
Lüg Kod kaart
aigapiti (aigapitti) "aegapidi
Hel Kam Ote San Krl kaart
aigapäidi "aegapidi
Ote kaart
haigatama "raiskama
Se kaart
aigauma "aeguma
Lei kaart
haige "<haigus
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh Vai Jäm Khk Kär Mus Kaa Krj Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl LNg Rid Mar Mär Vig Kir Lih Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud Pär PJg Vän Tor Hää Saa Ris Nis Kei Rap Juu Kos Jür Amb JMd JJn Ann Tür Pee Koe VMr Kad Rak VJg Sim Iis Trm Kod Pal Äks Ksi Lai Plt KJn SJn Vil Trv Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Võn Kam Rõn San Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut Kra kaart
aigekas "haiglane
Trm Kod kaart
aigem "valusamini
Emm kaart
haigema "<valutama
Hää Saa Lei Lut kaart
aigenasa "haigena
Jõe kaart
haigene "haiglane
Jäm Khk Kär Mus Pha Vll Emm Var Urv Har kaart
haigespäis "haigena
Kuu kaart
aigestama "haigeks tegema
Muh kaart
aigest(i) "<valusasti
Jäm Emm Käi Rei kaart
haigetama "<valutama
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Vän Jür HJn JõeK Kad kaart
aigidõ "ajal
Se kaart
aigilm "<ajajärk
Trv Pst Hls Krk kaart
aigin "<hädas
Hel kaart
aigine "aegne
Krk kaart
haiginõ "haavandeid täis
Se kaart
haiglane (aigelaine)
Kuu VNg Vai Käi Mar Mär Var Vän Tor Hää Ris Juu Kos JMd VMr Kad VJg Sim Trm Kod Plt KJn Kõp Vil Krk Puh Nõo San Krl Har Rõu Plv Vas kaart
aiglehm "<kolmeaastane
San Urv Krl Lut kaart
aigline (aigaline) "aeglane
VNg Jõh Krk kaart
aigline (aigeline) "haiglane
Krk kaart
haiglõma "<valutama
Lei Lut kaart
aignõst "aegsasti
Lei kaart
aigpäevä pl "tähtpäev
Krk kaart
aigraamat "kalender
San Plv kaart
haigri (haigru) "toonekurg
Har kaart
aigsamast (aiksepest aiksabast aiksambast) "aegsamini
Kuu Jõh Kod Krk Har Rõu Räp Se kaart
haigukõnõ (aigugene) "napakas
Rei Har kaart
aigumööda "aegamööda
Ran Krl Har Plv Lut kaart
aiguna "aegajalt
Kuu kaart
aigunesa "aegajalt
Kuu kaart
aigupida "aegapidi
Har kaart
aigupite (aigo-) "aegapidi
Kan Urv Rõu Vas Räp Se kaart
aigupiten (-peten -piteh) "aegapidi
Krl Har Rõu Se kaart
aigupiti "aegapidi
Krl Räp Lei kaart
haigus
Kuu VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Kär Mus Kaa Krj Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Noa LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Var Mih Tõs Aud Pär PJg Vän Tor Hää Ris Nis Juu Kos Jür HJn KuuK Amb JMd JJn Ann Tür Koe VMr Kad VJg Sim Iis Trm Kod Pal Ksi Plt KJn Trv Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Võn Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei kaart
haigutama (haikutama haagutama)
VNg Lüg Jõh Vai Jäm Khk Kaa Pha Vll Pöi Muh Emm Käi Rei LNg Rid Mar Mär Kse Var Tõs PJg Vän Tor Hää Saa Ris Kei Juu Kos JMd Koe VJg Iis Trm Kod Ksi Plt KJn Kõp Trv Hls Krk Hel Puh Nõo San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Se Lut kaart
haigutis (aegotes) "haigutus
Khk Mar Juu JMd Koe Ksi KJn kaart
haigutus (aegotus)
VNg Lüg Jõh Vai Vll Rei Tõs Tor Ris Juu VJg Iis Trm Ksi Plt San Rõu Plv Räp Se kaart
haigutõllõma (haigutlõma) "&haigutama
Har Rõu Plv Vas Se Lei Lut kaart
haigõpooline "haiglane
Plv kaart
haihkõlõma "<kõhklema
Vas Räp Se kaart
haik "haigutus
Kuu Jäm Khk Mus Kaa Pha Pöi Muh Emm Käi Phl Mar Vig Kse Var Tõs Khn Aud Nis Jür HJn Ksi Kõp Vil Trv Pst Hls Krk Hel Nõo Ote San Kan Urv Krl Har Rõu Se kaart
haik "<kerglane
Rei Har Rõu kaart
haikama "roiskuma
Pha Kod Har Lut kaart
aikima "roiskuma
Pha kaart
haiklamõ "<kõhklema
Har kaart
haiklema (haikõllõma) "<kõhklema
Kan Urv Har Rõu Räp kaart
aiksadõ (aigsade) "aegsasti
Ran Nõo Kam Ote Har kaart
aiksahe "aegsasti
Urv Rõu Plv Vas Räp Se kaart
aiksalõ "aegsasti
Urv Har Rõu kaart
aiksampa (aiksappa) "aegsamini
Vas Räp Se kaart
ail(i) "räim
Hlj VNg Jõh Vai kaart
aim
Kuu Lüg Vai Jäm Khk Pöi Mär Vig Kir Kse Tõs Tor Ris Juu Kos Amb JMd Tür Koe VJg Trm Kod KJn Trv Hls Krk Ran Puh Nõo Kam San kaart
aima pl "aevastused
Räp kaart
aima "<lausa
Vai Kod kaart
aima "korda
Pha kaart
aimama "<nägema
Kuu Hlj Lüg Jõh Vai Jäm Khk Vll Pöi Muh Emm Rei Mar Mär Var Tõs Aud PJg Tor Hää Saa Ris Kei Juu Kos JõeK JMd Koe VMr VJg Iis Trm Kod Pal Äks Ksi Lai Plt KJn SJn Vil Trv Pst Hls Krk Hel Ran Nõo San Har Vas kaart
aimamisi
Kos kaart
aimdus (aimtus aimus)
Hlj Emm Mär Khn Tor Kos Amb VJg Trm Pal Lai Ran kaart
aimutama "aimama
Vai kaart
aimutu "taibutu
Khk kaart
ain "<võrguliin
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh Vai Jäm Ans Khk Mus Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Rid Mar Var Tõs Khn Aud Hää Kei Kad kaart
hain "hein
Hel Ran Puh Nõo TMr Võn Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut Kra kaart
ain "aina
Khk Tõs kaart
aina -s "<korda korras
Khk Muh Emm Käi Rei Phl Tõs kaart
aina (aena)
Jõe Kuu Lüg Jõh Jäm Khk Pöi Emm Käi Rei Rid Mar Mär Kse Tõs PJg Hää Ris HMd Nis Kos Jür HJn JõeK KuuK Amb JMd Koe Kad Rak VJg Sim Trm Kod Äks Ksi Plt KJn kaart
hainak "<heinaaeg
Ote Urv Vas Se kaart
hainakasass "rohutirts
Har kaart
hainakuu "juuli
Võn Krl Plv Se Lei Lut kaart
ainaldis "ainult
Khk kaart
hainaline "heinaline
Puh Nõo Kam Rõn San Kan Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lut kaart
hainalosõtõbi "<närvihaigus
Se kaart
ainalt "ainult
Mih kaart
ainam "ainus
Mus Pöi Emm Phl kaart
hainamaa "heinamaa
Ran Puh Nõo TMr Kam Ote Rõn San Kan Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut Kra kaart
hainamaarjapäev "2 juuli
Har Plv Räp kaart
ainamene "ainuke
Rei kaart
hainang "<heinaaeg
Kan Urv Krl Rõu Plv Se kaart
hainanõ "heinane
Ran Puh Nõo Ote Krl Har Plv Vas Räp Se kaart
ainapäini "üksipäini
Mar kaart
hainapütsk "heinputk
San Se kaart
hainaritsik "rohutirts
Ran Nõo Võn Rõn San Urv Krl Har Rõu Plv Vas Se Lei kaart
ainas "ain
Hlj kaart
ainas "ainus
Ans kaart
ainaspael "ain
Tür kaart
hainatama "rohtuma
Ran Puh Nõo Kam Ote Rõn San Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se kaart
ainati (aenati) "ainiti
Koe kaart
ainava "ainus
Emm kaart
ainavene "ainuke
Rei Mar kaart
aine "kübe
Muh kaart
ainemane "ainuke
Koe kaart
ainik "ainuke
Lüg Jõh Jäm Khk Pöi Muh Phl kaart
ainike(ne) "ainuke
Lüg IisR Jaa Iis kaart
ainis "ain
Jäm kaart
ainiti
Jäm Ans Khk Pha Vll Pöi Muh Rei Juu JMd Koe VMr kaart
hainpütsik "heinputk
TMr kaart
ainsahe "<hädasti
Se kaart
ainsalt "ainult
HJn Trm Plt kaart
ainsam (ainsamb) "ainus
Lüg Khk Nis Juu Kos JJn VMr VJg Trm kaart
ainsamast "ainult
Hlj kaart
ainukane (ainokaine) "ainuke
Kuu Vai kaart
ainuke(ne) (aenokene)
Lüg Jõh Vai Jäm Ans Khk Kär Kaa Krj Pha Vll Pöi Muh Käi Rei Rid Mar Kul Mär Vig Kse Var Mih Tõs Khn Aud PJg Tor Hää Saa Ris Kei Juu Kos Jür KuuK Amb JMd JJn Ann Koe VMr Kad VJg Iis Trm Kod MMg Pal Äks Ksi Lai Plt KJn Hls Krk Ran Puh Nõo Võn Kam San Krl Har Rõu Plv Vas Se kaart
ainukeste "üksi
Var kaart
ainulik (ainolik) "<hädavajalik
Rõu Plv Se kaart
ainulikult "hädasti
Urv kaart
ainuline "<hädavajalik
Har Rõu Se kaart
ainult (aenolt) "<hädasti
Jõe Kuu Hlj VNg Jõh Vai Jäm Pha Pöi Käi Rei Phl Noa Rid Kul Mär Vig Kir Mih Khn Aud Pär Tor Hää Saa Ris Nis Rap Kos Jür HJn JõeK JMd JJn Ann Tür Pee Koe VMr Kad Rak VJg Sim Iis Trm Kod MMg Äks Ksi Lai Plt Pil SJn Kõp Trv Krk Ran Nõo TMr Võn Kam Ote San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Räp kaart
ainum "ainus
Trm Ote kaart
ainumane (aenumane)
Kuu Koe Ran Puh Kam kaart
ainumas (aenomas)
Kuu Hlj Lüg Kul Mär Var Vän Ris Koe KJn Kõp kaart
ainup "lähedane (sugulane)
Se kaart
ainus (aenuss) "<lähedane (sugulane)
Kuu Lüg Jäm Ans Khk Pha Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Rid Mar Mär Kir Kse Tõs PJg Tor Hää Ris Juu Kos JõeK Amb JMd Ann Tür Koe VJg Iis Kod Äks Lai Plt KJn Kõp Trv Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Võn San Kan Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
ainusi "<hädasti
Har kaart
ainuspael (-paul) "<võrgul
Jõe Kuu Hlj Rid Hää kaart
ainust "ainult
Hlj Emm Hag VMr kaart
ainustõ "<hädasti
Vas Se kaart
hainušikaksõ pl "<taim
Lei kaart
ainut (aenut) "ainult
KJn kaart
hainutamma "rohtuma
Har kaart
ainuvane "ainuke
Kuu kaart
ainuvasti "alati
Kuu kaart
ainuüksi
VNg Jäm Khk Kär Vll Muh Kse Tor Juu Koe Plt Hls kaart
ainuütsindä "ainuüksi
Ote Räp kaart
ainvaks "vaks
Khk Mus Kaa kaart
ainüksi "ainuüksi
Tõs Khn kaart
aip "haibakas
JõeK Trm Lai kaart
haipa "lobasuu
Se kaart
haipri "lobasuu
Lut kaart
haipritama "lobisema
Lut kaart
airma "veskitiiba kinnitama
Lei kaart
airub sg 3 p "liigub
VNg kaart
airus "<veski osa
Lei kaart
hais
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh Vai Jäm Ans Khk Mus Kaa Pha Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Rid Mar Mär Kir Kse Han Var Tõs Aud PJg Vän Tor Hää Saa Ris Kei Rap Juu Kos Amb JMd JJn Koe Kad VJg Iis Trm Kod Ksi Lai Plt KJn Vil Trv Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Ote San Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
aisad pl (sg aiss aisk aes(k))
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Kär Mus Kaa Krj Pha Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Phl LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud Pär PJg Vän Tor Hää Saa Ris Nis Kei Hag Rap Juu Kos Jür HJn JõeK KuuK Amb JMd JJn Ann Pee Koe VMr Kad Rak VJg Sim Iis Trm Kod MMg Pal Äks Ksi Lai Plt Pil KJn SJn Vil Trv Pst Hls Krk Hel San Räp kaart
haisama "haisema
San Krl Rõu Plv Vas Se kaart
haisema (haisma)
Kuu VNg Lüg Jõh Vai Jäm Ans Khk Kaa Vll Pöi Muh Emm Rei Rid Mar Mär Vig Kir Kse Han Mih Tõs Khn Tor Hää Saa Ris Kei Hag Rap Juu Kos JMd Ann Tür Koe Kad VJg Sim Iis Trm Kod Ksi Lai Plt KJn Trv Hls Krk Ran Puh Nõo San Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
haiska "<lobasuu
Rõu Plv Räp kaart
haiskama "<lobisema
Se kaart
haiskatamma "lobisema
Rõu kaart
aisma "haisev
Emm kaart
haistaperse "tuulepea
Kuu kaart
haistatama "&haistma
Kuu kaart
haistma (haistama) "nuusutama
Kuu Lüg Jõh IisR Jäm Ans Khk Kaa Vll Muh Emm Käi Rei Phl Mär PJg Kos Kad VJg kaart
haisuline "<lõhnaline
Kuu Khk Tor Juu Har Rõu kaart
aisune "haisuline
Jäm Juu kaart
aisur "haisutaja
Lei kaart
aisutama "aistega varustama
Khk kaart
haisutama (aesotama) "<nuusutama
Kuu Jõh Vai Khk Rei Mar Tor Hää Kos VJg Iis Trm Kod Ksi Plt KJn Trv Hls Krk Nõo San Krl Har Rõu Vas Lut kaart
aisutlema (haisutõlõma) "nuusutama
Khk Muh Lei Lut kaart
ait
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Mus Kaa Krj Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Noa LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Var Mih Tõs Khn Aud Pär PJg Vän Tor Hää Saa Ris Nis Kei Hag Rap Juu Kos Jür HJn JõeK KuuK Amb JMd Ann Tür Pee Koe VMr Kad Rak VJg Sim Iis Trm Kod MMg Pal Äks Ksi Lai Plt KJn SJn Kõp Vil Trv Hls Krk Ran Puh Nõo TMr Võn Kam Ote Rõn San Luk Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut Kra kaart
aitaja (aitija) "sobiv
Jäm Ans Khk Kär Mus Pha Vll Pöi Muh Emm kaart
aitama "<sobima
Jõe Kuu Lüg Jõh IisR Jäm Ans Khk Mus Kaa Krj Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Noa LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Han Mih Tõs Khn Pär PJg Vän Tor Hää Ris HMd Rap Juu Kos JõeK KuuK JMd JJn Ann Tür Pee Koe VMr Kad VJg Sim Iis Trm Kod Pal Äks Ksi Plt Pil KJn Vil kaart
haitama "<takistama
Kuu kaart
aitama "aietama
Trv kaart
aitjumal (attimal attümal aitimal aitümal) "aituma
Jäm Ans Khk Kaa Krj Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Phl LNg Rid Mar Kul Kir Lih Kse Khn Ris HMd Nis Lei Lut kaart
haitlema "järele mõtlema
Kuu kaart
aituma (aitüma aitima attuma attüma)
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Khk Pöi Emm LNg Rid Mar Mär Vig Kir Kse Var Mih Tõs Pär Vän Tor Hää Saa Kei Juu Kos Jür HJn Amb JMd Tür Koe Kad VJg Sim Iis Trm Kod MMg Pal Äks Ksi Lai Pil KJn SJn Kõp Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr Võn Kam Ote San Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lut Kra kaart
aituma (aiduma) "udarat kasvatama
Jäm Ans Khk Kär Mus Krj Emm Rei Phl kaart
aitus "aitamine
Kod kaart
aitäh (aiteh aitih atäh ateh)
Kuu Hlj Lüg Jõh Vai Jäm Khk Kaa Pha Vll Pöi Muh Emm Rei Phl Rid Mar Kul Mär Vig Kir Kse Var Mih Tõs Khn Pär Tor Hää Ris HMd Nis Kei Hag Juu Kos Jür HJn JõeK JMd Tür Pai Pee Koe Kad VJg Iis Trm Kod MMg Pal Äks Ksi Lai Plt KJn SJn Kõp Trv Pst Krk Ran Puh Nõo TMr Võn Kam Ote Rõn San Kan Urv Har Vas Räp Se kaart
aiu "<soo
Urv kaart
aiutama "aeduma panema
Koe Kad kaart
aiva (aeva)
Jõe Kuu VNg Lüg Jõh IisR Vai Hag Kos Jür KuuK Amb JMd Koe Kad VJg Iis Trm Kod Lai kaart
aiver "<merelind
Hää Ran kaart
aivod (aivõ) pl "peaaju
Kuu Se kaart
hajagalla "hajali
Kuu kaart
ajal "õigeaegselt
Kuu kaart
ajaldasa (aaldasa)
Jõe Koe Iis Trm kaart
ajaldase "ajaldasa
Iis kaart
ajalikult "õigeaegselt
Nõo kaart
ajaline "õigeaegne
Nõo kaart
ajal(l)asa "ajaldasa
Kuu Hlj VNg kaart
ajal(l)ase "ajaldasa
Lüg kaart
ajalt "aegsasti
Saa KJn Trv Hls Krk Puh Nõo kaart
ajama (aama aema) "<niitma
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Kär Mus Kaa Krj Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Noa LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud PJg Vän Tor Hää Saa Ris HMd Nis Kei Hag Rap Juu Kos Jür HJn JõeK KuuK Amb JMd JJn Ann Tür Pai Pee Koe VMr Kad HljK Rak VJg Sim IisK Iis Trm Kod MMg Pal Äks Ksi Lai Plt Pil KJn SJn Kõp Vil Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr Võn Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut Kra kaart
ajamutt "<võrguliik
Pöi kaart
hajanaseld "hajali
Kuu kaart
ajandvaks "<pikkusmõõt
Kär kaart
ajane (aane) "aegne
Kul Aud Tor Ote San kaart
ajapikku
Kaa Krk kaart
ajapikkusen "ajapikku
Krk kaart
ajapikmel "ajapikku
Hls kaart
ajapikul "ajapikku
Kõp Vil kaart
ajapikuld "ajapikku
Ran kaart
ajapikusel "ajapikku
Mih kaart
ajastaig (aastaig) "aasta
Urv Krl Rõu Vas Räp Se kaart
ajastanõ "aastane
Krl Har Vas kaart
ajatama "aeda tegema
Kaa kaart
ajatama "<mõtlema
Kuu Lüg Jõh Hel kaart
ajatee "jalgrada
Kos kaart
ajatelema "mõtlema
Kuu kaart
ajatune "aeglane
Vai kaart
ajaviede "ajaviide
Kuu Lüg kaart
ajaviide (aaviide)
VNg Vai Khk Emm Käi Mar Mär Kse Tõs Aud PJg Tor Hää Ris Juu Amb JMd Koe Rak VJg Iis Kod Plt KJn Trv Hel Rõu Räp kaart
ajaviidus
Khk Jaa Pöi Tõs Hää Trm Plt Kõp Hel Ran San kaart
ajaviit
Mär Kse Juu Koe Trm Kod KJn kaart
ajaviitus
Khk Muh Mär Hää Krk kaart
hajavillasa "hajali
Kuu kaart
ajevil "laokil
Hel kaart
hajoke "lollike
Trv Krl kaart
ajolda (aolda) "ajuti
Krl Har Rõu Vas Se Lut kaart
ajolik "ajalik
Räp kaart
ajoline (aoline) "aegne
Har Rõu Plv Vas Räp Se Lut Kra kaart
ajoline "ajutine
Kod kaart
ajopeni "<püsimatu inimene
Trv Krk Nõo Kan Urv Räp kaart
ajor "aer
Trv kaart
ajotiline "ajutine
Lüg Krk kaart
ajotiliselt "ajutiselt
Krk kaart
ajotsesõnad pl "<nõiduse vastu
PJg kaart
hajovalla (hajovallõ ajoval) "<laokil(e)
Krl Vas Se kaart
ajoveli "hajuvil
Nõo kaart
ajoviide (aoviide) "ajaviide
Urv Plv Vas Räp Se kaart
aju
Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Krj Vll Pöi Muh Emm Käi Rei LNg Rid Mar Mär Vig Lih Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud Pär PJg Vän Tor Hää Saa Ris HMd Kei Juu Kos HJn KuuK Amb JMd Koe VJg Iis Trm Kod Pal Äks Ksi Lai Plt KJn SJn Kõp Vil Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr Võn San Urv Krl Har Plv Vas Räp Se Lut kaart
haju (hajo) "<lollakas
San Urv Krl Räp Se kaart
aju "<kihutamine
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh Vai Jäm Khk Mus Kaa Krj Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Rei Phl Rid Mar Mär Vig Mih Tõs Aud Tor Hää Ris Kei Juu Kos Jür HJn JõeK Ann VMr Kad VJg Sim Trm Kod Plt Trv Hls Krk Krl kaart
aju "kaeraripse
Kad kaart
ajukas "niidetud vill
Hää kaart
ajukas "<ripsmekas
HJn kaart
ajuke (aoke) "ajake
Muh Pai San kaart
ajuks (ajost) "pahaks (panema)
Kuu VNg Lüg Kad kaart
ajuksevill "<niidetud vill
Hää kaart
ajuldi "ajuti
Krl kaart
ajulõma (hajolõmma aolõma) "<vallatlema
San Urv Krl Lei kaart
ajuma "<sõitma
Kad Iis Trm Lai kaart
hajuma
Kuu kaart
ajuma (aoma) "<kiruma
Noa LNg Mar Kul Mär Vig Kse Mih Vän Tor Ris HMd Hel kaart
ajumees (ao-) "<pulmas
Mar Mär Vig Kir Lih Kse Han Var Mih Tõs Pär PJg Hää kaart
ajupoiss "<pulmas
Kad kaart
ajutama (ajotama) "<sõitma
Kod Lai kaart
hajutama "<laiali tõmbama
Jõe Kuu kaart
ajutama (ajotamma) "<meenutama
Lüg Vai kaart
ajutama (aotama) "ajupüüki tegema
Krj Pha Rid Hää kaart
ajute (ajote) "ajuti
Jõe Kuu Lüg Jõh Vai Kse Tor Kod Räp kaart
ajuti (ajoti aoti)
VNg Jäm Khk Vll Muh Emm Rei Mär Kse Tõs PJg Hää Nis Juu Kos JMd Koe VJg Trm Plt KJn Trv Hls Krk Puh Nõo Se kaart
ajutine (ajotine)
Kuu VNg Lüg Khk Rid Mar Tor Juu Kos JMd Koe VMr Iis Trm Kod Trv Plv Räp kaart
ajutiselt
VNg Lüg JMd Kod Krk kaart
ajutleselt (ajotliselt) "ajutiselt
Aud Kod kaart
hajuvill(a) (hajuvilõ) "<laokil(e)
Kuu Urv kaart
akajas "tragi
Kod Pal kaart
akapaelad "<alustuspaelad
Plt kaart
akatama "<alustama
Jäm Ans Khk Kär Mus Kaa Pha Vll Pöi Muh Emm Rei Mar Mär Vig Kse Han Var Mih Tõs PJg Tor Hää Ris Juu Kos kaart
hakat(i) "käepide
Khk Käi Rei Phl kaart
hakatus (hakkadus akatis akats) "<nahahaigus
Kuu Hlj VNg Lüg Jõh Vai Jäm Ans Khk Kär Mus Kaa Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Noa LNg Rid Mar Mär Vig Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud Pär PJg Vän Tor Hää Ris Kei Juu Kos Jür HJn JõeK Amb JMd JJn Tür Pee Koe VMr Kad VJg Iis Trm Kod MMg Äks Ksi Lai Plt KJn Kõp Vil Pst Hls Krk kaart
aken (akan ake)
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg IisR Vai Jäm Ans Khk Kär Kaa Krj Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Noa LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud Pär PJg Vän Tor Hää Saa Ris HMd Nis Kei Hag Rap Juu Kos Jür HJn JõeK KuuK Amb JMd Ann Tür Koe VMr Kad Rak VJg Sim Iis Trm Kod MMg Pal Äks Ksi Lai Plt Pil KJn SJn Kõp Vil Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr Võn Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lut kaart
akerjas "<agar
Kad kaart
hakijalg "hakkjalg
Har Se Lei Lut kaart
hakikirves "mättakirves
Pöi Emm kaart
hakk (aki) "hakkjalg
Kuu Hlj Lüg IisR Vai Khk Krj Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Noa Rid Mär Kir Lih Kse Han Mih Tõs Khn Aud Pär PJg Vän Tor Saa Kei Hag Juu Kos Jür HJn JõeK KuuK Amb Tür Pai Pee Kad HljK Rak VJg Sim Trm Kod Pal Äks Ksi Plt KJn SJn Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr KodT Võn Kam Ote Rõn San Urv Krl Har Rõu Plv Räp Se Lut kaart
hakk "<lind
Jäm Khk Vll Pöi Muh Emm Rei Mar Kul Mär Lih Kse Mih Tõs Khn Tor Hää Saa Ris Juu Kos KuuK Amb JMd Koe Kad Iis Kod Plt KJn Trv Hls Krk Hel Puh TMr Ote Rõn San Kan Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei kaart
hakk "<mättakirves
Mar Kse Han Ris kaart
hakk "algus
Khk Kaa HJn Amb kaart
akk "ogalik
Jõe Kuu HJn kaart
hakk "harimalk
Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Kad Rak Se kaart
hakkaja "<nakkav
Kuu Lüg Jõh Vai Jäm Khk Pha Jaa Pöi Muh Emm Käi Mar Mär Vig Han Tõs Aud Tor Juu Kos Jür JõeK KuuK JJn VMr Kad VJg Kod Lai KJn Trv Pst Hls Krk Nõo Krl Räp kaart
hakkajast "tragilt
Kuu kaart
hakkama (akma akama)
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Kär Mus Kaa Krj Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Noa LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud Pär PJg Vän Tor Hää Saa Ris HMd Kei Hag Rap Juu Kos Jür HJn JõeK KuuK Amb JMd JJn Ann Tür Pai Pee Koe VMr Kad Rak VJg Sim IisK Iis Trm Kod MMg Pal Äks Ksi Lai Plt Pil KJn SJn Kõp Vil Trv Pst Hls Krk Hel Ran Nõo TMr Võn kaart
hakkama "raiuma
Kuu kaart
akkandus "<nakkushaigus
Kuu kaart
hakkav "nakkav
Kuu Jäm Pöi Muh Käi Rei LNg Vän Kei Juu KuuK JMd Koe VJg Kod kaart
akkavane "nakkav
Hlj kaart
akkel "<vannasadra osa
Khk kaart
akki "<isa
Kuu kaart
hakkima
Kuu Lüg Vai Khk Kär Vll Pöi Muh Emm Rei Mar Mär Kse Han Tõs Tor Hää Ris HMd Juu Kos JMd Koe Kad VJg Sim Trm Kod Äks KJn kaart
akkima "harimalku panema
VNg Lüg kaart
akkis "ogalik
Kuu kaart
hakkjalg
VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Kär Krj Pha Muh Noa LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Tor Ris HMd Nis Kei Rap Juu Kos Amb JMd Ann Tür Pai Koe VMr Kad VJg Sim Iis Trm Lai Plt Pil KJn SJn Urv Krl Plv Vas Se Lut kaart
hakkkirves "mättakirves
Kuu Mar Kse kaart
akkmaim "ogalik
Jõe kaart
akku -s "algul
VNg Juu HJn JõeK Amb Koe kaart
akkun "aken
Kuu VNg Vai kaart
aknanõ "akendega
Lut kaart
aknatagused "kontvõõrad
Jäm Kaa kaart
hakra (hakro) pl "<kaelanäärmed
Võn Urv Plv Räp kaart
akrik "haraline
Jõe Kuu kaart
akrima "<haarama
Lüg kaart
aks "ass
Vig Kse Han Mih Tõs Aud Pär PJg Vän Tor Hää Saa kaart
haks "ogalik
Kuu kaart
aks "terane
Hls kaart
aks "<taks
VNg kaart
aksel "terane
VNg kaart
akseldama "<rabelema
VNg Lüg kaart
aksima "tempima
Rei kaart
aksis-raksis "hakkamas
Han kaart
aksled "okaspäitsed
Nis kaart
aku- "algus-
Amb kaart
akul (hakkul) "algul
Kuu VNg Pöi Rei Kos Amb Pee Koe Kad Rak Trm KJn kaart
hakõrdama "vallatlema
Lut kaart
hakõrdõlõma "vallatlema
Lut kaart
ala "<maatükk
Kuu Kär Vän Krk Kam San Urv Krl Har Plv Räp Lei kaart
hala "<häälitsus
Kuu kaart
ala "alus
Vas kaart
ala "kelder
Hää kaart
ala "alati
PJg Ris Juu HJn JJn Ann Tür Plt Pil KJn SJn kaart
ala "alaline
Juu JMd kaart
ala "alla
Jõe Kuu Jõh Vai Jäm Ans Khk Kär Mus Kaa Pha Vll Muh Vig Vän Tor Saa Ris HMd Juu Trv Pst Hls Krk Hel Ran Võn Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
ala- "alumine
Trv Hls Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
alaalatu "väga alatu
Vas kaart
alabah "madalamal
Se kaart
alabahe "kehvemalt
Se kaart
alaealine
Kuu Jäm Kos JMd VJg Kod Plt Hel Se kaart
halaelema (halahõllõma) "<haletsema
Kuu Har kaart
alahalõ "alla
Lut kaart
alahan "all
Rõu Lut kaart
alahast "altpoolt
Rõu Lut kaart
alak "madal põld
Jäm kaart
alakivi "salakivi
Khk Krj Pha Vll Muh Emm Rei Vas kaart
alakoorne "<lahtise koorikuga
Muh kaart
alakooruke "<lahtine kooruke
Pha kaart
alakordne "<lahtise koorikuga
Kaa Pha Vll Jaa Pöi kaart
halakpuu "hõbepaju
Kan kaart
alakud (alakad) "kõlud
Saa Vil kaart
alakuu "vanakuu
Lüg kaart
alal "alles
Lüg Vai Khk Phl Mär Tor Ote Rõu kaart
alal "all
Lüg Var kaart
alaldi (alalde) "alati
VNg Lüg Vai kaart
alaldine "alatine
Lüg kaart
alale "alles
Kos Plt Pil Ran Võn Kam San Kan Urv Krl Har Rõu Vas Räp Se kaart
alale "alla
Lüg kaart
alali "alles
Kse MMg Ran Puh Nõo TMr Kam San kaart
alali "alati
VNg Lüg Jõh Rak kaart
alali "alla
Khk kaart
alaline
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Pöi Emm Mar Mär Kir Var Aud Tor Juu Kos Amb VJg Kod Lai Plt KJn Nõo Krl Räp kaart
alaliselt
Kuu Lüg PJg JõeK VJg Kod kaart
alaliste "alaliselt
Lüg kaart
alaltasa "alatasa
Kse kaart
halalõmma (hallallõmma alõlõma) "<kahetsema
Urv Krl Räp kaart
alalõpmata
Han PJg Kos JõeK JJn Ann VJg Trm Pal Lai KJn kaart
alam (alemb alap) "<kõlbmatu
Kuu VNg Lüg Vai Jäm Khk Vll Pöi Emm Rei Rid Mar Mär Vig Lih Kse Var Mih Tõs Khn Aud Pär PJg Tor Hää Saa Juu Kos JMd Ann Tür Pee Koe Sim Iis Trm Kod Pal Ksi Lai Plt Pil KJn SJn Vil Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Kam Ote Rõn San Kan Krl Rõu Plv Vas Räp Se kaart
alam (alamb) "alla
Kod Räp kaart
halama (halahama hallama) "<igatsema
Har Vas Se Lut kaart
alamal (alemal)
Lüg Jõh Vai Rei Vig JMd Trm Kod kaart
alamale (alemalle alambõlõ) prep
Lüg Jäm Emm Rid Mar Var Khn Aud Tor Nis Kos Trm Kod Plt Krl kaart
alamalt (alemalt) "<odavamalt
Lüg Mar Juu Kos JMd Ann Plt KJn kaart
alamb (alab) "<odavamalt
Rõu Se kaart
alamin "alumine
Lei kaart
alamini "halvemini
Vig kaart
alampest (alapest) "<halvasti
Hls Krk kaart
alampidi "allapoole
Trm Kod kaart
alan (alah(n)) "all
Hls Krk Hel Ote San Har Rõu Plv Vas Räp Se Kra kaart
alandama (alendama)
Kuu VNg Lüg Jõh Vai Khk Pöi Muh Emm Käi Rei Mar Han Tõs PJg Tor Hää Ris Juu Kos JMd Koe VJg Iis Trm Kod Pal KJn Krk Ran Nõo San Har Rõu Plv Vas Räp Se kaart
alande "alati
VNg Vai kaart
alandik "<kangakudumisel
Kam Kan Urv Plv Vas Räp Se Lut kaart
alandissulane "<sulane
Rid kaart
alandlik
Kuu Hlj VNg Lüg Jõh Vai Jäm Khk Pöi Muh Emm Rei Mar Mär Tor Hää Ris Juu Kos JMd VJg Iis Trm Kod Pal Lai Plt KJn Trv Krk Ran Puh Nõo Võn Kam San Krl Har Vas Räp Se kaart
alandlikult
Lüg Jõh JMd Krk San Rõu kaart
alandusi "alanduste kaupa
Nõo kaart
alanduss "<kangakudumisel
Ran Nõo Võn Ote San Räp kaart
alane "<alumine
Vai Khk Mus Jaa Pöi Muh Tõs Amb JJn Ann Koe VMr Kad Ran Se Lut kaart
-alane "<võimuses
Nõo Kam Rõu Lut kaart
alanema
Kuu Lüg Vai Jäm Khk Pöi Muh Emm Rid Mar Mär Vig Kse Tõs PJg Tor Hää Ris Juu JMd Tür VJg Iis Trm Kod Ksi Lai Plt KJn Trv Pst Krk Ran Nõo Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lut kaart
alanik "alam
Kir kaart
alanik "<kangakudumisel
Har kaart
halanõ "halge täis
Se kaart
alapaina "alatasa
Emm kaart
halapaju
Jõe Rei Pst Nõo Har Lut kaart
alapallakas "<alasti
Lih Kse Han Mih Hää kaart
alapallas "saamatu
Hää kaart
alapanek "allapanu
Krk kaart
alapannus "allapanu
San Urv Har Plv Vas Räp kaart
alapool "alaosa allpool
Kan Krl Har Rõu Plv Se kaart
alapoole "allapoole
Rid Krk Krl Har Rõu Se Lei Lut kaart
alapooliku pl "kõlud
Krk Hel kaart
alapoolitse (alapooltse) pl "kõlud
Pst Krk Räp Se kaart
alapoolt "altpoolt
Urv Har kaart
halapuu (halap) "<paju
Nõo Kan Rõu Plv Vas Se Lei Lut kaart
halapuupaju "halapaju
Nõo Vas Se kaart
alapäidi "allapoole
Kuu kaart
alariie "<vooder
Rid Kse Han Mih Aud kaart
alas "<vooder
Khk Mus Vll Muh kaart
alas "allapoole
Khk Phl LNg Vig Kir Nõo Kam Ote kaart
alase (alasse) "allapoole
Vig Mih Aud kaart
alasi "alati
San Urv Krl Har Rõu Vas kaart
alasi (alas(s) allas) "sepaalasi
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh Vai Jäm Khk Kär Kaa Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Rid Mar Kul Mär Vig Kse Var Tõs Khn PJg Tor Hää Ris Nis Hag Juu Kos HJn JõeK Amb JMd Ann Tür VJg Iis Trm Kod Äks Plt KJn Hls Krk Ran Puh Võn Kam Ote Rõn San Krl Har Rõu Plv Vas Se Lei Lut kaart
alasine "alatine
Har kaart
alask "alasi
Trv Hel Krl kaart
alaskivi "salakivi
Khk Pöi kaart
alaspidi (allas-)
Jäm Ans Khk Emm Käi Rei Phl Rid Mar Mär Mih Tõs PJg Tor Ris Juu JJn Ann Tür Pee Koe Lai Plt Pil KJn Trv Pst Krk Nõo San kaart
alaspoole "allapoole
Tor kaart
alaspäidi "alaspidi
Rõu kaart
alassi (alasi) "allapoole
Kul Mär Vig Kir Mih Aud kaart
alassine "alasti olev
Kod kaart
alasspajo "<paju
Krk kaart
alast "alt
Krk Hel Ote Har Rõu Plv Vas Se kaart
halastama "<kaebama kurtma
Jõe Hlj VNg Lüg Vai Jäm Khk Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Mar Kul Mär Kse Tõs Vän Tor Hää Saa Ris Juu Kos Amb JMd Koe VJg Iis Trm Kod Pal Lai Plt KJn Trv Hls Krk Ran Puh Nõo Krl Plv Räp kaart
alasti (alaste)
Kuu VNg Lüg Jõh Vai Jäm Khk Kaa Krj Vll Pöi Muh Emm Rei LNg Rid Mar Mär Kir Lih Tõs Khn Aud PJg Vän Tor Hää Saa Ris Juu Kos JõeK Amb JMd JJn Koe Kad VJg Sim Iis Trm Kod Pal Äks Ksi Plt KJn Trv Hls Krk Ran Puh Nõo San Krl Rõu Plv Vas Räp Se Lut kaart
alastpoolt "altpoolt
Räp Se kaart
alastus
Koe Kod Har Rõu Plv Vas kaart
halastus
Hlj VNg Lüg IisR Vai Khk Pöi Muh Emm Rei Rid Mar Kul Mär Kse Tor Hää Ris Hag Juu Kos Jür JMd Koe VJg Iis Trm Pal Plt KJn Trv Krk Ran kaart
alastõl(l)a "alasti
Har kaart
alasõ "alasi
Urv kaart
alatasa
Kuu Lüg Jäm Khk Vll Pöi Muh Rei Mar Mär Kse Han Var Tõs Aud Tor Hää Juu Kos JõeK JMd Koe Kad VJg Trm Lai Plt KJn Ran kaart
alatasane
Jäm Khk Mär Kse Juu SJn kaart
alatassa "alatasa
Muh Kse Han Var Aud Juu kaart
alate "alati
Kuu Hlj Vai Jäm KuuK VMr Kod MMg Võn Plv Räp kaart
alati
Jõe Hlj Jõh Vai Jäm Khk Kär Pöi Muh Emm Rei Rid Mar Mär Vig Han Var Tõs Aud Vän Tor Hää Ris HMd Juu Kos Jür HJn JõeK Amb JMd Tür Koe VMr Kad Rak VJg Sim Iis MMg Pal Äks Plt KJn SJn Vil Ran Nõo Võn Kam Rõn Kan Urv Rõu Plv Vas Räp Se kaart
alatihti "alati
Ksi kaart
alatine
Jäm Khk Mar Tor Juu Kos Amb JMd Koe VJg Trm Kod Lai KJn Krk Puh Krl Rõu kaart
alatiselt "alati
Khk JõeK kaart
alatsema "haletsema
Hlj VNg Lüg Khk Hää Kos JJn VJg Pal Plt KJn kaart
alatsi "alaspidi
Khk Pha Pöi Muh Rei Vig Lih Kse Han Var Tõs PJg kaart
alatsipidi "alaspidi
Vll Pöi Lih Han PJg Hää kaart
alatsitpidi "alaspidi
Pöi kaart
alatsõmba pl "kõlud
Ran kaart
alatu "<armetu
Lüg Vai Jäm Ans Khk Vll Emm Rei Mär Kse Tõs PJg Tor Hää Rap Juu Kos JMd VJg Iis Trm Kod MMg Lai Plt KJn Krk Nõo Võn San Urv Har Rõu Plv Vas Räp Se kaart
alatuulsed (-tuulitse -tuultse) "<kõlud
Kuu HMd Kei Ran Nõo Kam kaart
alavan "allpool
Rõu kaart
alavili "<alusvili
Lih Kod KJn kaart
alb (alv) "(külma)hall
Sim kaart
halb (halv) "<odav
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh Vai Jäm Khk Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Phl LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud PJg Vän Tor Hää Saa Ris Nis Kei Hag Rap Juu Kos JõeK KuuK Amb JMd Ann Tür Pai Pee Koe VMr Kad Rak VJg Sim Iis Trm Kod MMg Pal Äks Ksi Lai Plt Pil KJn Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Võn Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut Kra kaart
albakas "albivõitu
Hää Ann kaart
albama "<muretsema
Khk kaart
albikas "albivõitu
Khk Muh Mär Hää Juu Kos JMd VJg Iis Trm kaart
halbitsõt sg 2 p "albid
Se kaart
halbus (alptus halvuss)
Khk Mar Var Ris Pee Kod Pal Puh Nõo Krl Har Rõu Vas Räp Se kaart
ald "järellainetus
Khn kaart
ald "(külma)hall
Jäm Khn KJn kaart
alde "kummitus
Vai kaart
alder "pilak
Jäm kaart
aldijaine "haldjas
VNg kaart
haldjas (haldijas al(i)jas algjas)
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg IisR Vai Jäm Khk Pha Vll Pöi Rid Kul Vig Ris HMd Nis Kei Hag Rap Juu Kos Jür HJn JõeK KuuK Amb JMd Ann Tür Pai Koe VMr Kad Rak VJg Sim Iis Trm Pal Äks Lai Plt KJn kaart
ale (hale)
Kuu Hlj VNg Lüg Jõh Kaa LNg Kul Mär Vig Pär PJg Vän Tor Ris Nis Hag Rap Juu Kos Jür HJn JõeK Amb JMd Tür Koe Kad VJg Sim Iis Trm Kod MMg Pal Äks Ksi Lai Plt Pil KJn kaart
hale (hallõ) "<kahvatu haledus
Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Khk Pha Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Noa Rid Mar Kul Mär Vig Kse Mih Tõs Aud Tor Hää Saa Ris Rap Juu Kos Amb JMd JJn Ann Tür Koe VMr VJg Sim Iis Trm Kod Pal Lai Plt KJn Vil Trv Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Kam San Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lut kaart
ale "<alustus
Hlj Mus kaart
alealonõ "puudealune
Plv kaart
aledade "haledalt
Ran Nõo kaart
aledalt
Var Aud kaart
aledasti (aledast(e))
Lüg Vai Rid Han Tõs Aud PJg JMd Pee Kad Trm Kod Plt KJn kaart
aledus (aledos)
Hlj Lüg Vai Jäm Khk Muh Mar Mär Mih Tor Juu Kos Iis Trm Kod KJn Krk Nõo Kam Krl Rõu Plv Räp kaart
alejas "ale
TMr KodT Ote kaart
alejasti "haledasti
Kuu kaart
alekass "valkjas
Krk kaart
alekõrs (alekõre alekere) "<alemaa
Trm Kod Lai kaart
alelik "<osavõtlik
Rei Mih Kod Pal Äks Trv Krk Ran Nõo Krl Har kaart
alelikult "haledalt
Kod kaart
alema "<alustama
Vän kaart
alemaa (alejemaa) "<uudismaa
Lüg Ans HJn Koe Iis Kod Lai Vas kaart
alendik "ale
Võn kaart
alene "<künklik
Kuu kaart
alene "<alumine osa
VNg Lüg Jõh kaart
alenema "alanema
VNg Lüg kaart
halep "<sõimus
Urv kaart
alesi "<alumine osa
Lüg kaart
alestama (halõstama) "<haletsema
Jäm Khk Muh Hää Vil Trv Ran Nõo Kam Ote San Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lut kaart
alesti "haledasti
Kaa Muh kaart
alestuss (halõstuss) "<haletsus
Nõo San Krl Rõu Se kaart
aletama
Lüg Trm kaart
aletama "leinama
Hää kaart
aletsama "haletsema
Kod kaart
haletsema
Kuu Hlj Vai Mär Vän Trm Hls Se kaart
aletsi "haledasti
Hää kaart
aletuma g "<vilets
Vig kaart
alev (alevi allõv)
Kuu VNg Lüg Vai Khk Vll Muh Emm Rei LNg Mar Mär Lih Kse Tõs PJg Vän Tor Hää Juu Kos JMd VJg Iis Trm Kod Plt KJn Trv Krk Puh Nõo Ote San Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se kaart
alg "algus
Jõe Kuu Hlj IisR Vai kaart
halg
Kuu VNg Lüg Jõh Vai Jäm Khk Kär Krj Pha Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Mar Kul Mär Lih Kse Han Var Tõs Khn Aud Tor Hää Ris Hag Juu Kos Amb JMd Koe VJg Iis Trm Kod Äks Lai Plt KJn Trv Hls Krk Ran Puh Nõo San Krl Har Rõu Plv Vas Se Lut kaart
alg "(külma)hall
Hää kaart
halgahhamma "meenuma
Se kaart
halgahtama "meenuma
Vas Se kaart
halgahtuma (halgahtoma) "meenuma
Vas Räp Se Lut kaart
halgahuma "meenuma
Rõu Se kaart
algama (algma)
VNg Lüg Vai Khk Kaa Pha Pöi Emm Rei Mar Mär Vig Kse Han Tõs Khn Tor Hää Juu Kos Amb Tür VJg Sim Iis Trm Kod Võn Har Räp Lei kaart
halgas "<jõuetu
Kuu Hlj VNg Lüg Vai Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl LNg Mar Kul Mär Vig Kir Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud Pär PJg Vän Tor Hää Saa Ris Juu Kos HJn Amb JMd Pai Pee Koe Kad VJg Sim Iis Trm Kod Plt KJn Trv Krk Ran kaart
algatama
Hää kaart
halgatama "<meenuma
Trm Kod Nõo Rõn Kan Urv Krl Har Rõu Vas kaart
halgatuma "meenuma
Kan Urv Har Plv Se Lei Lut kaart
halgema "lõhkema
Kuu kaart
alges "alustatud
Kuu VNg Lüg kaart
alglõpmata "alalõpmata
Kuu Hlj kaart
algmest "algusest
Vig PJg kaart
algmises "alguses
Han Hää kaart
algmisest (algmesest) "algusest
Lüg Vai Pöi Muh Han Hag Juu Ann Koe Kad VJg Kod Pil Hls Krk Lut kaart
algmist "algusest
Räp kaart
algnema "algama
Hää Plv Vas Se Lut kaart
algnuma "algama
Lut kaart
algnus "algus
Lut kaart
algnõst "algusest
Se Lut kaart
halgpuu "halg
Mar Kir Kse Han Tõs kaart
algu "algul
Jõh VMr VJg Iis Rõu kaart
algu- "alguse-
VNg Lüg Jõh Vai Juu JJn Kad VJg kaart
algul
VNg Lüg IisR Pöi Rei Mär Kse Juu Kos Kad Trm Plt KJn Kõp Hls Krl kaart
alguma "algama
Har Lei kaart
algus
VNg Lüg Vai Ans Khk Pha Vll Pöi Emm Rei Mar Mär Kse Han Var Aud Tor Hää Juu Kos JMd JJn Tür VMr VJg Iis Trm Plt KJn Krk Ran Nõo Rõn San Har Rõu Plv Räp Lei kaart
alh "all
Har kaart
alha "alla
Har kaart
alhpool "allpool
Har kaart
ali "<ehk
Lut kaart
ali- "täiesti
Lei kaart
alidu "<vilets
Kuu Tõs kaart
alidus "<vilets
Kuu kaart
halin
Kuu kaart
halisema "<põdema
Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Ans Khk Kaa Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Mar Kse Han Juu Kos Jür Koe VJg Iis kaart
alistama "põetama
VNg Lüg Jõh kaart
alitsema "haletsema
Sim kaart
aljak "<haljus
VNg Hää Kod kaart
aljakas "<haljas
Vai Var Tor Hää Juu Kos JMd Trm Kod Plt kaart
haljalt
Khk IisK Trm Kod Võn Räp Lut kaart
aljandama "haljendama
Ris kaart
haljas (allas ailas halass) "<selge
Kuu VNg Lüg Jõh Vai Jäm Ans Khk Kär Mus Kaa Krj Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl LNg Rid Mar Mär Vig Kir Kse Han Var Mih Tõs Khn Pär PJg Vän Tor Hää Saa Ris Kei Hag Juu Kos Amb JMd JJn Ann Koe VMr Kad Rak VJg IisK Iis Trm Kod MMg Äks Ksi Lai Plt KJn SJn Trv Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut Kra kaart
aljass "hallikas
Krk kaart
haljastama
Kuu VNg Lüg Vai Mär Kos JMd Koe VJg Kod Lai Plt KJn Trv kaart
haljendama (ailendama) "<haljastama
Kuu VNg Lüg Vai Jäm Khk Muh Emm Mar Mär Vig Kse Mih Tõs PJg Tor Hää Juu Kos Amb JMd Kad VJg Sim Iis Trm Kod Ksi Lai Plt KJn Trv Krk Hel Ran Puh Nõo Krl Har Räp kaart
alkast adv "&halgas
Ris kaart
alkjas "halgas
Vig kaart
alksass adv "&halgas
Kod kaart
all
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh Vai Jäm Ans Khk Kär Mus Kaa Krj Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Noa Rid Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Var Mih Tõs Khn Aud Pär PJg Vän Tor Hää Saa Ris HMd Nis Kei Hag Rap Juu Kos HJn JõeK KuuK Amb JMd JJn Ann Tür Pai Pee Koe VMr Kad Rak VJg Sim Iis Trm Kod Pal Äks Ksi Lai Plt Pil KJn SJn Kõp Vil Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr Võn Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lut Kra kaart
hall "malaaria
Pär Hää Saa Kod MMg Pal Äks Ksi KJn SJn Vil Trv Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr Võn Kam Ote Rõn Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se kaart
hall (alla) "<härmatis
Kuu VNg Lüg Jõh IisR Vai Khk Phl Mär Aud Tor Hää Juu Amb Pee Koe VMr Kad HljK VJg Sim Iis Trm Kod Äks Lai KJn Trv Hls Krk Hel Ran Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
hall (halli) "<kae
Jõe Kuu VNg Lüg Jõh Vai Jäm Ans Khk Kär Mus Kaa Krj Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud Pär PJg Vän Tor Hää Saa Ris HMd Nis Kei Hag Rap Juu Kos Jür HJn KuuK Amb JMd JJn Ann Tür Pai Koe VMr Kad VJg Sim IisK Iis Trm Kod Pal Äks Ksi Lai Plt Pil KJn SJn Vil Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr Võn Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut Kra kaart
alla
Jõe Kuu VNg Lüg Jõh IisR Vai Khk Kaa Krj Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Noa LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud Pär PJg Vän Tor Hää Saa Ris HMd Nis Kei Hag Rap Juu Kos Jür HJn JõeK KuuK Amb JMd JJn Ann Tür Pee Koe VMr Kad Rak VJg Sim IisK Iis Trm Kod MMg Pal Äks Ksi Lai Plt Pil KJn SJn Kõp Vil Trv Pst Krk Hel Ran Puh Nõo TMr Võn Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
allaealine "alaealine
Emm Mar PJg Ris Pai Pee Trm Kod KJn kaart
allak "(külma)hall
Amb Rak Sim kaart
allakas "hallikas
Kse Kod KJn Hls kaart
allakohe "allapoole
Khn kaart
hallalik "hallikas
Lut kaart
hallama "<kahjustama
Har Vas Se Lut kaart
hallama "<juhtima
Hää kaart
hallane
Khk Krk Vas kaart
allani "alla
Lai kaart
allapanek
Sim MMg Ran Nõo kaart
allapanu
Lai kaart
allaperi "allapoole
Kod kaart
allapidi
Muh Juu Kos Jür KuuK JJn Ann VJg Trm Kod Lai Krk kaart
allapoole
Pöi Emm Käi Rei LNg Rid Mar Kul Mär Vän Hää Ris HJn Amb Tür Koe Kad VJg Sim Trm Pal Äks Lai Plt KJn Trv Pst Hls Krk Ran Räp kaart
allapäidi (-päädi) "<allapoole
Jõe Plv kaart
allas "(külma)hall
Amb kaart
hallatama "<kahjustama
Khn Tor Krk Krl Har Se Lei kaart
hal(l)atamma "haljendama
Har Lei kaart
allates "(külma)hall
Juu kaart
allatu "halvatud
VNg kaart
allatus "<kaste
Lüg Vän Hää kaart
allatuultsed pl "alusvili
Ris kaart
alle "alla
Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Rak VJg Iis kaart
halle (ale) "(külma)hall
Kuu Jäm Ans Khk Mus Kaa Pöi Muh Emm Rei LNg Mar Mär Lih Kse Han Var Mih Tõs Aud PJg Ris Kei Rap Juu JõeK Kad Äks Lai Ran Puh Nõo Kam Krl kaart
alle "aul
Rid kaart
halle (ale hallõh) "<hallitus
Jõe Kuu Khk Kär Muh Emm Käi Rei Phl Trv Pst Hls Krk Hel Ran Kam Kan Urv Krl Har Plv Vas Räp Se kaart
alle (all(a)) "<alal
Äks Ksi Plt KJn Vil Trv Pst Hls Krk Hel Ran Ote Krl kaart
allealine "alaealine
Lüg Khk Ran Krl kaart
alleialine "alaealine
Vai kaart
allendama "hallina näima
Kod kaart
allene "hallitusega
Khk kaart
allepidi "allapidi
Hlj Lüg Kad kaart
allepitte "allapidi
VNg Vai kaart
allepuole "allapoole
Hlj Lüg Jõh kaart
allerkuuti "uperkuuti
Lüg Kse kaart
alles
Lüg Vai Jäm Khk Mus Krj Pha Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Phl LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Mih Tõs Khn Aud PJg Hää Saa Ris HMd Nis Hag Juu Kos Jür HJn JõeK JMd JJn Ann Koe VMr Kad VJg Sim Iis Trm Kod Pal Äks Ksi Lai Plt KJn SJn Hls kaart
hal(l)etama "haljendama
Kan Har Rõu Plv Vas Räp Se Lut kaart
alletama "<kahjustama
Tor Ran kaart
halletama "hallitama
Jõe Kuu Jäm Ans Khk Kär Mus Krj Pha Vll Pöi Muh Emm Rei Kse Hää Kam Krl kaart
halletuma "hallitama
Kuu Har kaart
alletus (aletus) "hallitus
Kuu Kse Kad Kam Ote kaart
alletuss "(külma)hall
Ran kaart
alligune "allikane
Khk kaart
allik "alandlik
Se kaart
hallik "hall loom
Hag Rõu Lut kaart
allikaline
Hää kaart
allikane
Khk Pöi Mar Vän Juu Ann Koe Trm Kod Pal Plt KJn kaart
allik(as) (halligas)
Kuu VNg Lüg Jõh Vai Jäm Khk Mus Krj Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Var Mih Tõs Khn Aud PJg Vän Tor Hää Saa Ris Nis Rap Juu Kos Amb JMd Tür Koe Kad VJg Sim IisK Iis Trm Kod MMg Pal Äks Ksi Lai Plt KJn Trv Pst Hls Krk Hel Ran TMr Võn Rõu kaart
hallik(as) "sinikas
Jäm Khk Kär Mus Kaa Krj Pha Vll Emm Käi Rei Phl kaart
hallik(as) "hallivõitu
Jõe Kuu Lüg Vai Jäm Khk Vll Pöi Muh Emm Phl Mar Mär Vig Mih Tõs Aud Vän Tor Hää Ris Hag Juu Kos Amb JMd Tür Koe Kad Sim Iis Trm Pal Äks Lai Plt Trv Hls Krk Hel Ran Nõo San Krl Har Rõu kaart
allikatene "allikane
Lai kaart
allikine "allikane
Krk kaart
alliklane "allikane
Vän Hää kaart
alliklene "allikane
LNg Lih PJg kaart
allilt "haljalt
Aud kaart
allinend "hallitanud
Lüg kaart
allitama "pilkama
Jõe kaart
hallitama
VNg Lüg Vai Rid Mar Mär Lih Kse Var Mih Tõs Pär Tor Hää Ris Nis Kei Juu HJn JõeK Amb JMd Ann Tür Koe VMr VJg Sim IisK Iis Trm Kod Pal Ksi Lai Plt KJn Trv Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Võn Kam Ote San Kan Har Rõu Plv Räp Lei Lut kaart
hallitama "halliks muutuma
Jõh Juu Kod kaart
hallitsõp "hallim
Har kaart
hallituma
Lüg Vai Khn Urv Krl Har Se kaart
hallitus (allites allits allitse)
VNg Lüg Vai Mar Kse Tõs Aud Tor Ris Juu Kos JMd Trm Kod KJn SJn Trv Hls Krk Ran Nõo Ote Krl Har Rõu Se Lei Lut kaart
hallitõbi "halltõbi
Pär Saa MMg Äks Ksi KJn Kõp Vil Trv Hls Krk Ran Nõo TMr Võn Kam Ote San Krl Rõu Plv Vas Räp Se kaart
hallitõdama "hallitama
Vas kaart
allpidi "allpool
Hlj LNg HMd KuuK VMr Trm kaart
allpool
VNg Lüg Khk Pöi Muh Käi Mar Kir Kse Tõs Aud Vän Ris Amb Koe Kad Rak VJg Kod Pal KJn Trv Ran Ote Kan Rõu Vas kaart
allpoolidsõ pl "alusvili
Rõu kaart
allpoolt "altpoolt
Lih kaart
allpäidi "<alla
Kuu kaart
alltuulitsed (-tuultse) pl "alusvili
Ran Kam kaart
halltõbi
Vän Pal Plt SJn Ran Har kaart
allu "<hall loom
Kod Krk kaart
allõ "järellainetus
Khn kaart
hal(l)õline "hale
Se kaart
allõtunu "külmunud
Har kaart
almuk "<nõidumisvahend
Krk kaart
almus
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Rid Ris Kad VJg Lai kaart
almus "<kalts
Hls kaart
almustama "<kerjama
Kuu VNg kaart
alostuss sg 3 p "algab
Se kaart
alp (halp)
Jõe Kuu VNg Lüg Vai Jäm Khk Krj Vll Muh Emm Rei Rid Mar Mär Lih Kse Han Mih Tõs PJg Tor Hää Ris Hag Juu Kos HJn JMd JJn Tür Koe Kad VJg Sim Iis Trm Kod Plt KJn Trv Hls Krk Ran Puh Nõo Kan Krl Har Rõu Plv Vas Se kaart
alpima (halpma)
Kuu VNg Lüg Vai Jäm Khk Mus Kaa Vll Pöi Muh Emm Rei Mar Mär Kse Han Mih Tõs Tor Hää Ris Juu Kos JMd Koe VJg Iis Trm Kod Plt KJn Hls Krk Puh Nõo Kan Krl Har Rõu Plv Vas Se kaart
alplane "alp
Hää KJn kaart
alpus (alptus)
Muh Rei Mar Mär Hää Kos Koe VJg Iis Trm Kod KJn Krl Rõu kaart
alpusi "alpuse pärast
Nõo kaart
halss (halts)
Jõe Kuu Hlj VNg Vai Jäm Pöi Emm Käi Phl Khn Hää Ris kaart
halssima (altsma)
Kuu VNg Lüg Mus Vll Emm Phl Khn Hää kaart
alt
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Kär Mus Kaa Pha Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Phl LNg Rid Mar Mär Vig Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud PJg Vän Tor Hää Ris Nis Kei Hag Juu Kos Jür HJn JõeK Amb JMd JJn Tür Koe VMr Kad VJg Sim Iis Trm Kod Pal Äks Ksi Lai Plt KJn Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Kam Ote Rõn San Kan Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
alt- "<alumine
Jõe Kuu Lüg Jõh Mar Tõs Hää Nis Juu Kos Jür Amb JMd JJn Ann VMr Kad Sim KJn Vil Trv Pst kaart
altama "halvama
VNg Lüg Jõh IisR kaart
altealine "alaealine
Hää KJn Krk Ran Nõo kaart
altpidi "<allapoole
Ris JJn Koe Kad VJg Kod kaart
altpitte "altpoolt
VNg kaart
altpoolt
Jõe Lüg Muh Käi Rid Mär Lih Juu Tür Kod KJn Krk Ran San Krl Har Vas kaart
alttuulsed pl "alusvili
Jür kaart
altus "<jää
Khn kaart
altus "halvatus
Lüg kaart
altus "võrgu hakatus
Jäm Ans Pöi Emm Käi Phl Khn Hää kaart
alu "madal koht
Vll kaart
halu "valu
Kam Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lut kaart
alu- "alumine
Kod Ote Har kaart
alukad pl "alusvili
Pär Hää Saa Kõp Vil Trv kaart
alukas "söögialune
Lüg kaart
alul "algul
Jõe Vai Pöi kaart
alumane "alumine
Kuu VNg Vai KuuK Kod Ran Puh Nõo Kan Urv Krl Rõu Plv Vas Räp Se Lut kaart
alumine "<alusvili
Kuu Hlj VNg Lüg Jõh Vai Jäm Ans Khk Kaa Krj Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Rid Mar Kul Mär Vig Lih Kse Mih Tõs Aud Pär PJg Vän Tor Hää Saa Ris HMd Nis Kei Hag Rap Juu Kos Jür JMd JJn Tür Koe VMr Kad Rak VJg Sim IisK Iis Trm Kod Pal Ksi Lai Plt Pil KJn Trv Hls Krk Hel Ote San Urv Krl Har Rõu kaart
alune "<(alus)seelik
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Kär Mus Kaa Krj Vll Pöi Muh Emm Mar Mär Vig Kir Lih Kse Mih Tõs Khn Aud Vän Hää Ris Nis Hag Kos HJn Amb JMd JJn Tür Koe VMr Kad VJg Sim Iis Trm Kod MMg Pal Äks Ksi Lai Plt KJn SJn Kõp Vil Trv Pst Hls Krk Ran Puh Nõo TMr Võn Ote Rõn San Urv Krl Har Rõu Plv Se Lut kaart
alus "<(alus)seelik
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Kaa Krj Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Han Var Mih Tõs Aud Pär PJg Tor Hää Saa Ris Nis Kei Hag Rap Juu Kos Jür HJn JõeK KuuK Amb JMd JJn Ann Tür Pai Koe VMr Kad Rak VJg Sim Iis Trm Kod MMg Pal Äks Lai Plt Pil KJn SJn Kõp Vil Trv Hls Krk Ran Puh Võn Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
halusabast "valusamini
Rõu kaart
halusadõ "<valusalt
Har kaart
halusahe "valusalt
Rõu Plv Vas Räp Se Lut kaart
halusallõ (alusõle) "valusalt
Urv Krl kaart
halusap(p)a "valusamini
Har kaart
alusevili "alusvili
Tor Trm Plt kaart
aluspanu "allapanu
Hlj JJn kaart
aluspool "särgijätk
San kaart
haluss "valus
San Kan Krl Har Rõu Plv Vas Se kaart
alustama
Jõe VNg Lüg Muh Emm Rei Mar Mär Kse Han Mih Khn Aud Vän Tor Hää Ris Kei Juu Kos Amb Koe Trm Kod Pal Äks Lai Hel Ran Puh Nõo Võn Kam Ote San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lut kaart
alustes "alustus
Koe kaart
alustus
Kse Var Tor Juu Kos Koe Trm Kod Ran Nõo Kam Ote San Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se kaart
halustõ "<valusalt
Har kaart
alustõllõma "alustama
Rõu kaart
alusvili
Lüg Trm Kod Plt KJn Puh Rõn Krl kaart
alutama (alotamma) "alustama
Kuu VNg Lüg Jõh IisR Vai VMr VJg Sim Iis kaart
halutama (haltama) "valutama
Ote San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lut kaart
alutis "alustus
VMr kaart
alutlõsõ pl 3 p "valutavad
Lei kaart
alutsi "<alt
Khk Kaa kaart
alutu "<põlatud
Khk Muh Rap kaart
alutumasti "halvasti
Rap kaart
alutus "alustus
Kuu Lüg Jõh IisR Vai Iis kaart
halvalla "odavalt
Kuu kaart
halvalt "odavalt
Hlj Khk Emm Phl Mar Mär Tõs kaart
halvama
Kuu Khk Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Mar Mär Vig Tõs Aud Vän Tor Hää Ris Juu Kos Amb JMd Koe Kad VJg Iis Trm Kod MMg Äks Ksi Plt KJn Trv Hls Krk Krl Har kaart
alvastama "<halvustama
Jõe Kod kaart
halvasti (halvast(e))
Lüg Vai Kär Vll Noa Lih Var Aud Tor Hää Saa HMd Kos JMd Tür VMr Kad Trm Pal Äks Ksi Lai Plt Kõp Krk Hel Ran Nõo Kam Kan Urv Har Rõu Vas Räp Lut kaart
alvatama "halvama
Ris kaart
halvatus
Khk Kär Pöi Muh Emm Käi Rei Mar Mär Kse Tõs Khn Vän Tor Hää Ris Juu Kos Koe Iis Kod Plt KJn Krl Rõu kaart
halvemalt "odavamalt
Kuu VNg Khk Mar Kei kaart
alvembide "halvemini
Ran Nõo kaart
alvemidi "halvemini
PJg Nis kaart
alvemini
Rid Aud PJg Tor Tür Kod Har kaart
halvendama "<halvustama
Kuu VNg Jõh Khk Vll Emm Mar Hää Koe Krk Rõu kaart
alvetu (alvatu) "<põlatud
VNg Lüg kaart
alvuke "halvake
Lüg Koe kaart
alvustama
Hää kaart
alvutama "<halvustama
Hää Kod kaart
halvõbihe "halvemini
Se kaart
halvõ(m)bahe "halvemini
Rõu Se Kra kaart
halvõmbalõ "halvemini
Krl Har Rõu Lut kaart
alõ "<põletatud märk
Urv kaart
halõdnik "hale
Se kaart
halõdõ "haledalt
San Urv kaart
halõhappa "haledamini
Lut kaart
halõhhõhe "haledalt
Se kaart
halõhuistõ "haledasti
Lut kaart
halõhõdõ "haledalt
Har kaart
halõhõhe (halõõhe hal(l)õhe) "haledasti
Rõu Plv Vas Räp Se Lut kaart
halõhõlõ (halõhhalõ) "haledasti
Vas Lut kaart
alõnd "<algus
Krl Rõu Lut kaart
halõndus "haledus
Kam Krl Se kaart
alõng "algus
Lut kaart
halõpalingit (halõn-) p "lorijutt
Se kaart
halõpalitat sg 2 p "lobised
Se kaart
halõtudõ "armetult
Har kaart
halõuss (hallõhuss) "haledus
Har Vas Se kaart
amakil "ammuli
Saa kaart
hamaldama "meelde tuletama
Rõu kaart
amalema "<rabelema
Trv Krk kaart
hamanik "<interj
Kuu kaart
amara "kirvesilm
Vai kaart
amat (ammat aamat) "amet
Saa Kad Kõp Trv Pst Hls Krk San Har Plv Vas Se Lei Lut kaart
hamatsama "<mõistma
Lut kaart
amatsi "suisa
Hää kaart
hamatsuss "arusaamine
Lut kaart
hamatsõma "<mõistma
Se Lut kaart
amb (ambu ammu)
Lüg Kse Juu kaart
hambahain "<taim
Räp Se Lut kaart
hambahinds "<naer
Urv Rõu Se Lut kaart
hambahirs "<tala
Har kaart
hambaline (ammaline) "hambuline
Jõe Kuu VNg Lüg Jõh Vai Juu JõeK kaart
hambamees (amma-) "<nõid
Kuu Lüg Jäm Khk Kaa Pöi Mar Kul Mär Tõs Hää VMr VJg Sim Iis Trm Kod Ksi Lai Plt Hls Ran Rõu Vas Se kaart
hambapala (amppala) "suutäis
Vai kaart
hambapalk "<tala
Har kaart
hambapuu "<eseme osa
Trv Hls Krk Puh Har Räp kaart
ambar "<kuur
Se kaart
hambaraha (amma-)
Jõe Kuu VNg Jõh Jäm Mus Krj Pöi Muh Emm Phl Mar Mär Tõs Vän Hää Juu Jür Koe VJg Trm Pal Plt Trv Hls Krk Hel Har Rõu Plv Räp kaart
hambaratas (amma-) "hammasratas
Lüg Juu Krk Urv Har Räp Se kaart
ambata "hambutu
Phl kaart
ambatu "hambutu
Lüg Jõh Rid kaart
amblik "hambuline
Trv Hls Krk kaart
ambline (amline) "hambuline
Juu Trv Krk Ran kaart
hambsahta da-inf "<ampsata
Rõu kaart
ambul "hammastega
Rid kaart
ambuli "hammastega
Jäm Noa kaart
hambuline (ambolene)
Kuu Khk Vll Jaa Pöi Muh Emm Rei Mar Mär Kse Han KuuK JJn Koe VJg Sim Iis Trm Lai Plt kaart
ambuma "hammustama
VNg kaart
ambune "ambuline
KuuK kaart
ambuta
Tõs kaart
ambutu
Jõh Emm kaart
hambüüs "<tige olend
Kuu kaart
ame "<habras
Khk kaart
hame (hamõh) "<rätik
VNg Lüg Jõh Vai Jaa Muh Mär Mih Tõs Hää Saa Koe MMg Äks Ksi Lai Vil Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr KodT Võn Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut Kra kaart
amelema "<rabelema
Pst Hls Hel kaart
amesille "<särkide poolest
Vai kaart
amet (ammet aamet) "<harjumus
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Kär Kaa Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Noa LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Kse Var Mih Tõs Khn Aud PJg Vän Tor Hää Saa Ris HMd Nis Hag Rap Juu Kos HJn JõeK KuuK JMd JJn Ann Tür Pai Pee Koe VMr HljK VJg Sim Iis Trm Kod MMg Pal Äks Lai Plt Pil KJn SJn Vil Hls Hel Ran Puh Nõo Rõn San Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se kaart
haminaämm "läbimärg inimene
Kuu kaart
amm (amme)
Kuu VNg Lüg Vai Jäm Khk Vll Pöi Muh Emm Rei Mar Mär Kse Var Aud Tor Hää Ris Juu JõeK JMd Koe VJg Iis Trm Kod Lai KJn Hel San Krl Har Rõu Räp kaart
ammaga "<isegi
Kod kaart
ammak "kuni
Har Rõu kaart
hammas "<muster
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Kär Mus Kaa Krj Pha Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Phl LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud PJg Vän Tor Hää Saa Ris HMd Nis Kei Hag Rap Juu Kos Jür HJn JõeK KuuK Amb JMd JJn Ann Tür Pee Koe VMr Kad Rak VJg Sim Iis Trm Kod MMg Pal Äks Ksi Lai Plt Pil KJn SJn Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr Võn Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut Kra kaart
hammaskooku vedama "<tülitsema
Rei Amb Sim Trm Kod kaart
hammaskouku vedama "<tülitsema
Kuu Lüg kaart
ammasline "hambuline
Trm Kod kaart
hammaspuu "<klamber
Jõe Kuu VNg Lüg Jõh Khk Rei Tor Hää Koe Kad VJg Trm Kod Ksi Lai Plt kaart
hammasraha "hambaraha
Lüg Vai kaart
hammasratas
VNg Jõh IisR Mus Krj Pöi Emm Tõs JJn Trm Kod Pal Äks Plt Ran Krl kaart
ammastama "sälkudega varustama
Hlj VNg Käi Kad Trm kaart
ammel "särgiväel
Krk kaart
ammelti "särgiväel
Hls kaart
ammerdama "<karjuma
Võn Kam Ote San Kan Urv Krl Har Plv Räp kaart
ammil "särgiväel
Hls Krk kaart
ammili "särgiväel
Krk kaart
ammiline "hambuline
Hää Plt kaart
ammilti (ammilte) "särgiväel
Hls Krk kaart
hammima "lstk hammustama
Khk Emm Trm KJn Krk Rõu kaart
ammu (ammo)
Kuu Hlj Lüg Vai Jäm Ans Khk Kaa Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud Vän Hää Saa Kei Juu Jür JõeK KuuK JMd Ann Tür VMr VJg Sim Iis Trm Kod Pal Lai Plt KJn Trv Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Võn Kam San Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut Kra kaart
ammu "ammuli
Võn Urv Krl kaart
ammuaegne "ammune
Kuu Lüg Vai Trm Plt Trv kaart
ammugi (ammugid ammukina)
Jõe Kuu Lüg Vai Jäm Khk Kaa Jaa Muh Emm Rei Phl Mar Khn Hää Juu Kos JõeK JMd Ann VMr Kad VJg Iis Trm Kod MMg Pal Lai Plt KJn SJn Vil Krk Hel Ran Puh Nõo Urv Krl Har Rõu Vas Räp Se Lei kaart
ammuilma "ammu
Nõo Kam kaart
ammuilman "ammu
Kod kaart
ammukaar (ammuker) "vikerkaar
Ans Khk Mus kaart
ammukala "ammuli
Lut kaart
ammukalli (ammukalle) "ammuli
VNg Lüg Jõh kaart
ammukas "vikerkaar
Pha kaart
ammukasõ "ammuks
Se kaart
ammuke "ammu
Rap kaart
ammukili (ammukeli) "ammuli
Krj Ran kaart
ammukil(le) "ammuli
Hlj VNg Vai Jäm Phl Jür Räp kaart
ammukri "vikerkaar
Jäm kaart
ammuks
Jõh IisR Vai Khk Kaa Pöi Rid Mar Vän Ris Kei Juu JJn Pai VMr kaart
ammukse "ammuks
Aud kaart
ammukõtsi "ammuks
Se kaart
ammul "ammu
Krk kaart
ammula "ammuli
Jõe Kuu kaart
ammuli (ammoli)
Lüg Jõh IisR Jäm Ans Khk Vll Emm Käi Rid Mar Mär Lih Kse Tõs Aud Tor Hää Saa Kei Juu Kos Jür Tür Koe VJg Trm Kod Pal Ksi Lai Plt Pil KJn Trv Hls Krk Hel Nõo Ote Rõn San Krl kaart
ammuline "hambuline
Kul Vig Mih Tõs Aud PJg Vän Tor Hää Saa Ris Tür Kõp kaart
ammulõ (ammul(l)e) "ammuli
Vai Võn Ote Urv Krl Har Rõu Plv Vas Se Lut kaart
ammuma (amboma)
Kuu Hlj VNg Lüg IisR Vai Jäm Ans Khk Kär Kaa Krj Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Mar Kul Mär Vig Kse Han Var Mih Tõs Khn Tor Hää Ris Nis Hag Juu Kos JMd Ann Pee Koe VMr Kad VJg Iis Lai Plt KJn kaart
ammuma "lstk hammustama
Kod kaart
ammumuina (ammumuine) "ammumuiste
Krk kaart
ammumuste "ammumuiste
Rõu Vas Räp kaart
ammumustene "ammumuistne
Räp kaart
ammune (amne)
Kuu Lüg Jäm Ans Khk Mus Kaa Krj Vll Muh Emm Rei Rid Mar Kul Mär Vig Lih Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud PJg Vän Tor Hää Ris Juu Kos Jür JMd Ann Pee Koe KJn Trv Hls Krk Nõo Krl Har Räp Se Lut kaart
ammuni "ammuli
Nis kaart
ammurgas "vikerkaar
Jäm kaart
ammuseks "ammuks
Juu kaart
ammusine (ammutsin) "ammune
Har Lei Lut kaart
ammuskinõ "ammune
Urv kaart
ammus(s) "ammuks
IisR Khk Mar Mih Tõs Vil Trv Nõo Rõn Har Rõu Vas Räp kaart
ammusse "ammuks
KJn kaart
ammust "ammu(ks)
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Vai Jäm Ans Khk Kaa Pöi Muh Emm Rei Mar Vig Kse Mih Tõs Aud PJg Vän Tor Hää Saa Ris HMd Kei Juu Kos Jür JõeK JMd JJn Koe VMr VJg Trm Ksi Lai Plt KJn SJn Trv Hls Krk Ran Puh Nõo Ote Rõn San Krl Har Rõu Vas Se kaart
ammustama "ammuli sui olema
Lut kaart
hammustama (ammostama)
Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Khk Krj Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Rid Mar Kul Mär Vig Kir Kse Var Tõs Khn Aud Vän Tor Hää Ris HMd Nis Hag Rap Juu Kos KuuK JMd JJn Koe VMr Kad HljK VJg Sim Iis Trm Kod MMg Pal Äks Ksi Lai Plt KJn SJn Kõp kaart
hammustus
Lüg Vai Mus Muh Mar Mär Tor Juu Kos JMd VJg Trm KJn kaart
ammusuu "<inimene
Lüg KJn Vas Räp kaart
ammut "ammu
Jaa kaart
ammutama "<ammuli olema
Kuu Hlj Lüg Krk Kan Krl Har Vas Se Lei Lut kaart
ammutama "<lööma
Kos Hel Ran Nõo Võn Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lut kaart
ammutama "ammuma
JõeK kaart
ammutu "hambutu
PJg kaart
ampama "kolkima
Plv kaart
hampar "ulakas
Kuu kaart
amplema "lõõpima
Jür Lai kaart
amppalane "suutäis
Vai kaart
hampsama "ampsama
IisR Kan Har Rõu Räp kaart
ampselt "ammusest saadik
Pha kaart
hampsima (hampsma) "<ahnelt sööma
Kuu Käi Hää Hel Ran Kam Ote Kan Urv Krl Har Rõu Vas Räp Se kaart
hampsima (ampsma) "lõõpima
Phl Trm Lai Plt Ran Kam kaart
ampslema "<lõõpima
Trm Kod Ksi Lai Pil KJn SJn Ran Võn kaart
hampsma "<sumama
Rõu Se kaart
hampsõlõma "ahnelt sööma
Kan kaart
amuts (am(m)atš) "kuni
Lei kaart
anar "<soon
Lüg Trm kaart
and (andi) "<veimed
Kuu VNg Lüg Jõh Vai Jäm Khk Pöi Muh Emm Rei Noa Rid Mar Kul Mär Vig Kir Kse Tõs Aud Tor Hää Ris Nis Kei Hag Rap Juu Kos Jür JõeK Amb JMd JJn Ann Tür Pai Pee Koe VMr VJg Sim Iis Trm Kod MMg Pal Ksi Lai Plt Pil KJn Trv Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Krl Lut kaart
ande- "annete
Jõe Kuu Hlj VNg Mus Han Tor Ris Nis Kei Kad VJg Iis Hel TMr San Urv Se kaart
andeks
Kuu Jäm Khk Kaa Vll Muh Emm Mar Mär Ris Hag Juu Amb JMd Koe VMr Plt kaart
andel (angel) "<vinna osa
VNg Vai Emm Rei Khn Hää kaart
ander "<laeva osa
Käi Hää kaart
andervaks "angervaks
Var kaart
andes "andeks
Rei Tõs Aud PJg Tor Kod KJn Trv Krk Puh kaart
andest "andeks
VNg Lüg Vai VMr VJg Iis Trm kaart
andiss "andeks
Krk Hel Ran Nõo Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se kaart
andist "andeks
Lut kaart
andma (anma andama)
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Kär Mus Kaa Krj Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Noa LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud Pär PJg Vän Tor Hää Saa Ris HMd Nis Kei Hag Rap Juu Kos Jür HJn JõeK KuuK Amb JMd JJn Ann Tür Pai Pee Koe VMr Kad HljK Rak VJg Sim IisK Iis Trm Kod MMg Pal Äks Ksi Lai Plt Pil KJn SJn Kõp Vil Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr Võn Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut Kra kaart
andres(epäev) (andreksepä) "30 nov
Lüg Jäm Kei Kos JMd VJg Iis Kod Lai Plt Hel Ran Nõo kaart
andrus(epäev) (andruksepäivä) "andresepäev
Vai Khk Kär Pöi Phl Rõu kaart
handsakadõ "veidralt
Har kaart
andsakahe "veidralt
Vas kaart
andsakudõ "veidralt
Har kaart
andsakuhe "veidralt
Har Rõu Se kaart
anduma "<andma
Se Lut kaart
andur "<laeva osa
Jõe Kuu VNg Ans kaart
hanehein "<taim
Jäm kaart
haneihu "kananahk
Ans Pöi Muh kaart
haneihuline "<muster
Juu kaart
hanejalg "hanijalg
Mar Kir Aud HJn kaart
hanekollalilled pl "<taim
Hää kaart
hanelihal "kananahal
Kad kaart
hanenatt "<vetikas
Lüg kaart
anep "amet
Lih Kse Han kaart
hanepaju
Jõe VNg Lüg Vai Khk Pöi Emm Käi Vig Tor Ris Hag Juu Kos Amb JMd Pee Koe VJg Sim IisK Iis kaart
hanepersikud (-pärssikod) pl "<taim
Mar kaart
hanerohi "<taim
VNg Lüg kaart
hanesilm "<muster
Pöi Rei Mar Vig Khn Aud Kei Juu JõeK kaart
hanesilm "<taim
Rei Aud JõeK kaart
hanesilm "kõõrsilm
Lüg Mar kaart
hanesilmaline "<mustriline
Jür HJn kaart
hanesilmiku "<muster
VNg kaart
hanesilmiline "<mustriline
VNg Kei kaart
anet "amet
Lih kaart
hanetõberohi (anetibi- anetebe-) "<taim
Var Tõs Aud kaart
haneviga "<haigus
Muh Mar kaart
hang (ango) "<kahvel
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Khk Kär Mus Krj Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Noa Rid Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud Pär PJg Vän Tor Hää Saa Ris Kei Juu Kos HJn JõeK JMd JJn Tür Koe VMr Kad VJg Sim Iis Trm Kod Pal Äks Ksi Lai Plt Pil KJn Kõp Vil Hel kaart
hang (angi ange hanges) "<lumekoorik
Kuu VNg Lüg Vai Jäm Ans Khk Kär Mus Kaa Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Phl LNg Mar Mär Vig Kse Han Tõs Khn Vän Tor Hää Ris Kei Hag Juu Kos Amb JMd Koe VMr VJg Sim Iis Trm Kod Pal Lai Plt KJn Kõp Vil Trv Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Võn Kam San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Se Lei Lut kaart
angaid "<aed
Lüg kaart
hangal "<pöidlaliiges
Kuu kaart
angar "<tingija
Lüg kaart
angas "<aed
Lüg Sim IisK Iis Trm kaart
angas "tullide kinnituspuu
Iis Trm Kod Hel Räp kaart
angasaed
Lüg IisK Trm kaart
hange "<pöidla päkk
Phl Vig kaart
angedis "&hangetama
Khk kaart
hangeldama (angerdama handeldama) "<askeldama
Kuu VNg Lüg Vai Jäm Khk Vll Muh Emm Rei Mar Mär Vig Kse Han Tõs Aud Tor Hää Saa Ris Juu Kos JMd Pee Koe VJg Iis Trm Kod MMg Plt Pil KJn Vil Trv Hls Krk Hel Puh Nõo Ote Rõn Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se kaart
hangema "tarretuma
Emm Käi Rei Phl kaart
angepakk "tullide kinnituspuu
Vän kaart
angepuud pl "<tullide kinnituspuu
Vän kaart
anger "angerjas
VNg Lüg Jõh Vai Khk Emm Käi Rei Phl Var Ris Har kaart
angerahernes "<taim
Rid kaart
angeras "angerjas
Jõe Jäm Khk Mus Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Noa LNg Rid Mar Kir Kse Var Tõs Aud Vän kaart
angergas "angerjas
Pha kaart
angerhein "<taim
Mus Rid kaart
angerjas "<rästik
Jõe Kuu Hlj Vai Jäm Ans Khk Pha Vll Pöi Muh Emm Käi Rid Mar Mär Han Tõs Khn Aud Vän Tor Hää Saa Ris HMd Kei Rap Juu Kos Jür Iis Trm Kod KJn Kõp Vil Trv Hls Krk Ran Puh Nõo TMr Võn Kam Rõn San Krl Rõu Vas Se kaart
angerpist "angervaks
Kam San Urv Krl Har Plv Räp kaart
angerpuss "angervaks
Trv Krk kaart
angerpäss "angervaks
Hel kaart
angerpää "<taim
San kaart
angerpürst "<taim
San kaart
angerpüss "angervaks
Trv Krk Hel Ran Nõo kaart
angerpüst "angervaks
KJn Kõp Kam kaart
angerpütsik "angervaks
Nõo Rõn Lei kaart
angervaaks "angervaks
Kuu VNg Lüg Jõh Vai IisK Iis kaart
angervaks
Kuu VNg Juu VMr Kad VJg Trm Kod Kõp Rõn kaart
angervarred pl "angervaks
Plt kaart
angestama "hanguma
Khk kaart
hangetama "<hanguma jäätuma
IisR Jäm Khk Kär Mus Krj Pha Vll Rei Phl Tõs Tor Saa KJn Hel Krl Har Rõu Se kaart
angetuma "hanguma
Kuu Khn kaart
hangitama "lumekoorikuga kattuma
Har Rõu Vas kaart
hangitsama "ahnitsema
Kan Urv Rõu Plv kaart
angitsema (hangitsõmma) "<ahnitsema
Jäm Khk Kär Tõs Aud Juu Plt Pil Plv kaart
angituma "<täis tuiskama
Har kaart
hangmaaäke (ankmoäke) "<söödi purustamiseks
Vig KuuK kaart
angopuu "tullide kinnituspuu
Võn Räp kaart
hangotama "tülitsema
Räp kaart
hanguh "<konksus
Räp Se Lut kaart
hanguline "<muster
Hää Rõu Plv Räp Se Lut kaart
anguma "hanguga tõstma
Jõe VNg Lüg Jõh IisR Vai Kär Kaa Pha Vll Jaa Muh Emm Rei Mar Mär Kse Ris Juu Kos HJn JõeK Amb JMd Koe VMr Kad Rak VJg Sim Iis kaart
hanguma (onguma) "tarretuma
Jõe Kuu VNg Lüg Jõh IisR Vai Khk Mus Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Mar Mär Vig Kir Kse Var Tõs PJg Vän Tor Hää Ris Kei Juu Kos HJn JMd Tür Koe Kad VJg Trm Kod Pal Äks Lai Plt KJn SJn Vil Hls Krk Ran Nõo TMr San kaart
hangunõ "<kidur
Se kaart
angus "harali
Kaa Pha Rei Han Mih Khn Vän Hag Juu Pil Krk kaart
angutama "hanguga tõstma
Vai Mar kaart
angutama "tarretama
Mar JMd KJn kaart
angõrhain "<taim
Vas Se Lut kaart
angõruss "angerjas
Har Se kaart
hani "<pajuurb
Kuu VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Kär Mus Kaa Krj Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Noa LNg Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud PJg Vän Tor Hää Saa Ris HMd Nis Kei Juu Kos Jür HJn JõeK KuuK Amb JMd Ann Koe VMr Kad HljK Rak VJg Sim IisK Iis Trm Kod MMg Pal Äks Ksi Lai Plt Pil KJn SJn Vil Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr Võn Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
anidu "<vilets
Kuu kaart
aniharva "väga harva
Kse kaart
hanijalg "<põllutööriist
Khk Lih Tõs Aud Kos JõeK Trm Äks Trv Pst Krk Ran Puh Nõo Võn Kam Ote Rõn Har Rõu Räp kaart
hanik (aanik) "hani
Lei Lut kaart
hanikäpp "<põllutööriist
Kam Rõn San Plv Se kaart
hanilapadsi pl "<põllutööriist
Krl Rõu kaart
aninuti pl "<taim
Hls Krk kaart
hanipaju (-pai -pao) "hanepaju
Muh Mar Kir Tõs Vän Tor Hää Nis Rap HJn Tür Pee Trm Kod MMg Äks Plt Pil KJn Vil Trv Krk Hel Nõo Võn Kam Krl Rõu Plv Vas Räp kaart
haniperse "<taim
Mar kaart
anis "hani
Lei kaart
hanisilm "<muster
Hää Plt Hls Kan kaart
hanisilm "<taim
Tõs Krk kaart
hanisilmaline "<mustriline
KJn Hls Krk Ran San kaart
hanisilmiline "<mustriline
Plt KJn Hls Krk Puh kaart
anitumalt "&anidu
Kuu kaart
hank "<sälk
Khk Mus Kaa Krj Jaa Pöi Muh kaart
ank "pöidla päkk
Khn kaart
hank "<konks
Võn Ote San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
hankama "ahnitsema
Rõu Vas kaart
hankats "kängunu
Se kaart
hankima (ankma) "<parandama
Jõe Kuu Hlj Lüg Vai Mus Jaa LNg Rid Kul Mär Vig Kir Kse Mih PJg Hää Ris Nis Kei Hag Rap Juu Kos Jür HJn JõeK Amb JMd JJn Koe VMr Kad VJg Sim Iis Kod MMg Ksi Lai Plt Pil KJn SJn Vil Pst Hel Nõo Ote Rõu Vas Räp kaart
hanklema "sõnelema
Ote Kan Urv Plv Vas Räp Se Lut kaart
hanklikanõ "konksuline
Se kaart
hanklõmõ "hangeldama
Har kaart
ankrik "<õlleankur
Urv kaart
ankrits "<konks
Lei kaart
anks "konks
Krk San kaart
ankslema "<sõnelema
Kuu kaart
hanku "<tülli
Kam Ote Urv Har Plv Räp Se kaart
ankur (ankru ankri) "(laeva) ankur
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh Vai Jäm Khk Mus Kaa Krj Pha Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Rid Mar Mär Kse Tõs Khn Vän Tor Hää Ris HMd Juu Kos JõeK JMd Kad Trm Kod Plt KJn Trv Hls Krk Ran Võn Ote Rõn Krl Har Rõu Räp Se kaart
ankur (ankru) "puunõu
Jõe Kuu VNg Lüg Jõh IisR Vai Khk Kär Mus Muh Emm Käi Rei Phl Rid Mar Mär Vig Kse Var Tõs Khn Aud Pär PJg Tor Hää Nis Kei Rap Juu Kos Amb JMd Ann Tür Pai Koe VMr Kad VJg Sim Trm Kod MMg Plt KJn Trv Pst Hls Krk Ran Puh Nõo Ote San Plv kaart
annak "and
Pst Krk kaart
hannatõllõma "kurameerima
Har kaart
anne (pl anded) "<veimed
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jäm Khk Mus Kaa Pha Vll Pöi Muh Käi Rei Phl Mär Vig Lih Kse Han Aud PJg Vän Ris HMd Nis Kei Hag Amb Ann Pee Kad Rak VJg Iis Trm Kod MMg Pal Äks Ksi Plt Pst Krk Hel Ran Nõo TMr Võn Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Se kaart
annekana "<lind
Hää kaart
annekas "<taim
Hää kaart
annekold "<taim
Saa kaart
annemari "<taim
Hää Krl Har kaart
annepäev "<pühade järelpäev
Muh Emm Käi Phl Rid Mar Mär Kir Lih Kse Han Var Tõs Hää Ris Kei Lai Krk Vas Se Lut kaart
annetama
VNg Tõs VJg Kod Krk kaart
anneukk "<taim
VMr Kad Rak Sim Iis kaart
anni- "<andmise-
Jõe Lüg Pöi Mar Kul Mär Hag Rap Juu Kos Jür HJn JMd Ann Tür Pee Koe VMr Sim Kod Ksi Lai Plt KJn Se kaart
annik(as) "helde
Võn Urv Har kaart
anniklan "helde
Lei kaart
anniti "ainiti
Khk kaart
hannoline "&händ
Se kaart
annus "<and
San Krl Har Rõu Vas Se Lut kaart
annõkõ "<taim
Krl kaart
hansa (handsa hants) "puskar
IisR Kul Kei Pee Lai Plt Pil Trv Puh Nõo Võn Ote Rõn Kan Urv Har Rõu Vas Räp Se kaart
hansa "<riidesort
Rõu Vas Se kaart
ansakalt "veidralt
Kod kaart
hanska (antska) "<kinnas
Kuu VNg Vai Emm kaart
hanspakk (-paaki -pekk) "hanspaak
Jõe Kuu VNg Khk Mus Emm Khn Hää kaart
hantal "kalts
Kuu kaart
ants "<tüüri osa
Käi kaart
ants "<kala
Lüg kaart
ants "<tugipuu
Kse Var Tõs Khn Aud Pär Hää Juu Kad kaart
antsaed
Kse Pär kaart
antsahõ
Räp kaart
antsak(as) (ansakas handsak)
Jõe Kuu Khk Pöi Muh PJg Tor Hää Ris Kod KJn SJn Hls Krk Puh Nõo Võn Ote Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se kaart
antsik(as) (ansik(as)) "antsakas
Vai Rei Vig Han Tõs Hää Krk Räp kaart
antsis "<ristamisi
Var Mih kaart
antsjalg "<pukkalus
Jäm Mih Hää kaart
antsjalgaaed
Mih kaart
antskop (anskop) "<rakmete osa
VNg Lüg Jõh Jäm Vll Pöi Mar Vig Kse Mih Tõs Kei Juu Jür JõeK Kad VJg Trm Kod Lai Plt Pil KJn Hel kaart
antskuppel "juuksekrunn
Nõo kaart
antsper (ansper antspäri) "sõstar
Jäm Ans Khk Kär Kaa Krj Pha Vll Jaa Pöi Muh Rei kaart
antspik (anspik) "sõstar
Rei kaart
antspukk "<vints
Ris kaart
an(t)spuu "<vankri osa
Amb kaart
antspuu "sõstar
Emm Käi kaart
antsu (ansu) "<kinnas
Khn Hää kaart
antvärk (hantverk)
Kuu VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Khk Vll Muh Emm Rei Rid Mar Mär Vig Kse Han Tõs Aud Tor Hää Saa Ris Juu Kos JõeK JMd Tür Pai Koe Kad VJg Iis Trm Kod Lai Plt KJn Kõp Trv Pst Hls Krk Hel Ran Nõo San Krl Har Rõu Plv Räp Se kaart
anum (annom)
Hää Kod Äks Ksi Lai KJn SJn Vil Trv Hls Hel Ran Puh Nõo TMr KodT Võn Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
anuma
Kuu Kod kaart
hao "ajal
Se kaart
aohna "aegsasti
Vas Se kaart
aohnalõ "aegsasti
Lut kaart
aokas (aukas) "<kuprarohke
Jür Amb JMd Pee VMr VJg Sim Trm Lai Plt kaart
aoks panema "pahaks panema
Mar Var Ris Nis Rap kaart
aolda "enneaegselt
Lut kaart
haoline "viiruline (taevas)
Kse Sim Vas kaart
aone (ajonõ) "aegne
Võn Rõu Plv Vas Räp Se kaart
haone (haunõ) "hagudest
Nõo Ote Plv Se Lut kaart
aotäht "<koidutäht
Trv Hls Krk Hel Puh Nõo TMr KodT Kam San Kan Krl Har Rõu Plv Vas Se Lut kaart
aoviiduss "ajaviidus
Urv Har Rõu kaart
aoviit "ajaviit
Plv kaart
apa (appa hapa) "lstk jook
Jõe Hlj Lüg Kaa Vll Emm Rei Phl Mär Amb JMd Ann VJg Trm Ksi Plt KJn Hel kaart
apakaari "ringiratast
San Kan Krl Har Plv Vas kaart
apakas "hapukas
Jäm kaart
apaküisi "<ihnsalt
Muh kaart
hapalõma "uisapäisa tegutsema
Võn Plv Vas Räp kaart
apama "lstk jooma
Emm Rei Mar Vig Tor Kos Jür Kad VJg Plt KJn Hel kaart
hapama "nohisema
Har Lut kaart
apama "<lstk tõusma
Trm Kod kaart
apand "hapendis
Rõn kaart
hapandama "hapendama
Jõe Kuu VNg Lüg Vai Vig Hää Iis Kod Kõp Krk Hel Ran Puh Rõn Lei kaart
apandik "<hapatis
VNg Kod kaart
apandis "hapatis
Kse Hää Kad kaart
apandus "hapatis
VNg Lüg Vai Ris JõeK Iis Kod kaart
apane "<porine
Krk kaart
apants "leivajuuretis
Pst kaart
apants "mülgas
Hls kaart
hapanu "<roppus
Rõu Räp kaart
apar (aper) "habras
Mar Kir Kse Var Mih Tõs Aud Pär PJg Tor Hää kaart
apat "<lobiseja
Se Lei Lut kaart
hapatama "hapendama
Vai Hää Trm Trv Ran Nõo Võn Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lut kaart
apatis "hapatus
Khk Mär Vig Hää Juu Kos JMd Pee Koe kaart
apats "hapatus
Vig Tõs PJg Tor Hää Pil SJn Hls Krk Hel Ran Vas kaart
hapats "<torp
Hel Võn Urv Plv Räp kaart
hapats "<alp
KJn Kan Plv Räp kaart
apatse "hapatus
Pst Krk kaart
hapatus "<hapendatud segatis
Kuu VNg Lüg Jõh Vai Khn Hää Juu Trm Trv Hel Nõo Ote Rõn San Urv Krl Har Rõu Plv Vas Se Lei Lut kaart
ape "<aganasulp
Jõe Hää Kod Pst kaart
apek "kohupiim
Kei kaart
apekas "hapukas
Khk kaart
hapendama
VNg Jõh Jäm Khk Vll Pöi Muh Emm Rei Phl Mar Mär Vig Kse Tõs Aud Tor Hää Ris Nis Juu Kos KuuK JMd Pee Koe VMr VJg Iis Trm Kod Pal Äks Lai Plt Pil KJn Trv Hls San Vas kaart
apendis "hapatis
Mar KJn Se kaart
apendus "hapatis
Lüg LNg Juu kaart
apetis "hapatis
Kuu kaart
hapik(as) "<hapuoblikas
Khk Pöi Emm Käi Rei Phl kaart
hapin "<kohin
Urv Krl Har Rõu Plv Vas Se kaart
aplalt
Tõs kaart
aplama "aplalt sööma
Jõe Jäm Phl kaart
aplamiistõ "<hõlpsasti
Se kaart
aplamisi (aplamiisi) "<hoolimatult
Har Vas Se kaart
aplast "aplalt
Jõh kaart
aploblik "hapuoblikas
Nõo kaart
aplus "(söömisel)
Hlj kaart
apluss "<kala
Jõh kaart
hapnama "hapnema
Nõo Rõn Kan Urv Rõu Vas kaart
hapnema (appanema) "<vedelema
Kuu VNg Lüg Jõh Vai Jäm Khk Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Rid Mar Kul Mär Vig Kse Var Tõs Aud PJg Tor Hää Saa Ris Nis Kei Juu Kos Amb JMd Ann Tür Koe VMr Kad VJg Iis Trm Kod Pal KJn Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Kam Ote Rõn San Kan Krl Har Rõu Plv Räp Se Lei Lut kaart
hapnik "<hapatis
Lüg Pha Var Hää Ris Juu Pai Koe VMr KJn Hls Ran San Kan Har Plv Vas kaart
app "lstk jook
Kuu VNg Khk Vll Pöi Muh Rei Mar Mär Kse Var Tõs Ris Juu JMd Kad KJn kaart
happ "lobiseja
Urv kaart
appama "lstk jooma
Kuu VNg Jäm Khk Vig Koe kaart
happama "hapnema
Se kaart
appama "lstk tõstma
Lüg kaart
appuma "lstk jooma
Kse Ris Juu kaart
appus "hapusus
KJn Nõo kaart
aprik "leivaviil
Lei kaart
haps "hoolimatu
Räp kaart
hapsa(h)us "mütsatus
Har Plv kaart
apsakas
Muh Hää kaart
hapsama "haarama
Vas kaart
apsat (apsadi aapsat) "<sälk
Jõe Kuu VNg Lüg Jõh IisR Vai Muh Emm Käi Rei Phl Mar Mär Vig Kse Han Tõs Aud PJg Tor Hää Ris Kei Hag Juu Kos HJn JMd JJn Pee Koe Kad VJg Sim Iis Lai KJn Hls kaart
apsatama "<kiitlema
Hää kaart
hapsati sg 3 p "mütsatas
Har kaart
apsel "apsat
Emm Phl kaart
hapsma "<mulksuma
Urv Har Rõu Plv Vas Räp Se kaart
hapsna (hapsnõ) "potsumine
Har Plv kaart
hapsõllõma "mulksuma
Urv kaart
apu "lstk jook
Kad kaart
hapu (abu)
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh Vai Jäm Khk Kär Mus Kaa Pha Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Phl LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud PJg Vän Tor Hää Saa Ris Kei Juu HJn Amb JMd Ann Tür Koe VMr Kad VJg Sim Iis Trm Kod Pal Äks Ksi Lai Plt KJn Kõp Trv Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Võn Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut Kra kaart
apudus "hapusus
Khk Kär kaart
hapuhain "hapuoblikas
Nõo Ote Urv Har Rõu Vas Se Lei Lut kaart
hapukas "<taim
Kuu VNg Lüg Vai Khk Kär Kaa Krj Vll Pöi Muh Rei Mar Mär Vig Kse PJg Tor Hää Ris HMd Rap Juu Kos JMd Koe VJg Trm Kod Plt KJn Trv Hls Krk Nõo Võn Rõn San kaart
hapuleht "hapuoblikas
Khk kaart
apuma "lstk jooma
Kse Tõs kaart
hapuoblik(as) (-huplik)
Jõe Kuu Lüg Jõh Jäm Khk Mus Vll Muh Rid Mar Kul Mär Vig Kir Mih Tõs Tor Hää Juu Koe VMr VJg IisK Trm Äks Lai Plt KJn Kõp Trv Hls Krk Puh Võn Kam Se kaart
hapuopelgas "hapuoblikas
Aud kaart
hapurohi "<taim
Kod kaart
hapurokk "<kaerakile
Jõh Pöi Muh Rid Mar Kul Mär Vig Kir Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud PJg Kei Lai Hls kaart
apused "kuuseokkad
Hää Saa kaart
hapusus
Räp kaart
haputama "&hapu
Lut kaart
apõrdass sg 3 p "lobiseb
Se kaart
ara "reha
Vai kaart
ara "haru
Rei Hää KJn Rõn kaart
haragalilli pl "<taim
Har Plv Vas Se kaart
aragas "painard
Mih Pär Tor kaart
haragliganõ "haraline
Se Lut kaart
harahhama "eksima
Lut kaart
harahtanu "eksinud
Vas kaart
harahtuma "<eksima
Vas Se Lut kaart
hara(h)uma (araomma) "<eksima
Krl Har Rõu Räp kaart
haraka (araku) pl "sõstar
Puh Nõo TMr Kam Rõn Rõu Räp kaart
harakakatus "<õlgkatus
Juu kaart
harakalatv "<taim
Mär Ris Juu Kos JMd Koe kaart
arakale "haruliselt
Mus kaart
harakaliha "<kabjal
Kuu Hlj VNg Jõh Vai Rid Tõs Hag Juu Jür JMd Kad VJg Sim KJn Vas Räp kaart
harakamarja (haraku-) pl "punane sõstar
Trv Hls Nõo Plv Räp Se kaart
arakane "haruline
Pha Jaa Pöi Muh kaart
harakaninni (haragonini) pl "<taim
Krl Rõu Vas Lei kaart
harakaoblikas "<taim
IisR kaart
harakapaju (haragapai) "hanipaju
VMr Se Lei kaart
harakaräni "harakakivi
Kan Plv kaart
harakas "<haraline ese
Mär Mih Aud PJg Tor Hag Juu Plt Hel Ote Har Räp Se kaart
harak(as)
Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Pöi Muh Emm Käi Rei Phl LNg Rid Mar Kul Mär Var Mih Tõs Khn Pär PJg Vän Tor Hää Saa Ris HMd Nis Kei Rap Juu Kos Jür HJn JõeK KuuK Amb JMd Ann Tür Pee Koe VMr Kad VJg Sim IisK Iis Trm Kod MMg Pal Äks Ksi Lai Plt Pil KJn SJn Kõp Vil Trv Hls Krk Hel Puh Nõo TMr Võn Kam Ote Rõn San Luk Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut Kra kaart
harakasaba "<taim
Kuu Plt kaart
arakil
Tor kaart
harakjalad pl "harimalk
KJn kaart
harakkaar "<taim
Krk kaart
haraklaba "<taim
Kod kaart
harakliha "<kabjal
Jõh Äks kaart
araklikalle "harali
JJn kaart
haraklilli pl "<taim
Krl Har kaart
arakline "haraline
Vll JJn kaart
harakmarja pl "punane sõstar
Trv Krk Hel Rõn kaart
harakninni pl "<taim
Har Rõu kaart
harakukivi (harakkivi)
Krk San kaart
araldi "areldi
Trm kaart
arali
Jäm Khk Emm kaart
aralik "arglik
Khk kaart
haralik
Jäm Ans Khk Kär Mus Kaa Pha Vll Emm Rei Phl Hää Saa Pil Hls Krk San kaart
haralikanõ "haraline
Har Rõu Se kaart
haraline
Jäm Khk Kaa Vll Jaa Pöi Rei Noa LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Var Mih Tõs Aud PJg Vän Tor Hää Saa Ris Nis Juu Kos JMd Ann Tür Koe VJg Pal Äks Lai Plt KJn Trv Hls Krk Hel Ran Nõo Kam Ote Rõn San Kan Har Se kaart
araliselt "&haraline
Lai kaart
aralt
Pöi PJg kaart
arama "käratsema
Saa kaart
arand "aedvaak
Khk Pha Muh kaart
arand "painard
Pöi PJg Vän SJn kaart
harandik "kraasitäis
Kan Rõu Plv kaart
arangas "<lind
Noa LNg Rid Ris kaart
arap (aarap) "<kaerasort
Koe Trm Äks Ksi Lai KJn kaart
arapallakas "<lastehirmutis
Mih kaart
harask "<haraline asi
Vas kaart
araskätt "vasakut kätt
Jõe kaart
harassine (arjassine) "harjaseline
Lüg Rõu Vas Se kaart
harasõhain "jusshein
Lut kaart
haratama "eksima
Rõu kaart
araveli "harali
Nõo kaart
aravet (aravat aravõt) "<paadi osa
Khn kaart
arb "<arm
Kuu Rei Krl Har Plv kaart
arb "<põllulapp
Pöi Muh kaart
arb (arbo) "<nõidus
Jõe Kuu Vai kaart
arbanõ "jooneline
Har kaart
arbeldama "<toimetama
Lai Krk Ran Nõo Ote kaart
arbeline "armiline
Kuu kaart
arbiandja "posija
Lut kaart
arbima "töötama
Khk kaart
arbitama "<korraldama
Muh Emm Käi Rid Vig Kse Mih Tõs Khn Hää Juu Kos Koe VMr Kad VJg Iis Trm Kõp Lut kaart
arbitsema "ravitsema
Sim kaart
arbueit "<posija
Kad kaart
arbuja (arbja) "<posija
VNg Lüg Se Lei Lut kaart
arbukatsuja "<posija
Kad kaart
arbuline "sulglõhine
Hää kaart
arbuma "<nõiduma
Kuu Hlj VNg Lüg Jõh Vai VJg kaart
arbus "nõid
Lut kaart
arbutama "<nõiduma
Kuu Kad Sim Trm kaart
arbutama "<harvendama
Puh Ote kaart
arbutus "nõidus
Kad kaart
ardanu "harjunud
Lei kaart
arde "õlg
Vai kaart
ardu "<varjualune
SJn Kõp Trv Pst Hls Krk kaart
ardus "ardu
Hls kaart
are(l) "<pühade järel
Lüg Jõh IisR kaart
areldama "<suuteline olema
KuuK Koe kaart
arelde "areldi
Kuu Kad Kod kaart
areldi "<vastumeelselt
Kuu Lüg Jõh Kaa Juu Koe Kad VJg Sim Kod Lai kaart
areldi "<hõredalt
Juu kaart
harelg "kekats
Plv kaart
arendama "harvendama
Jaa kaart
arendama "<suutma
Emm Rei Mar Mih Hää Ris Juu Kad Kod Ksi Lai Plt KJn SJn Vil Trv Pst Hls Krk Hel kaart
arenema
Jõe Lüg Krj Pöi Kul Mär Saa Juu Kos VJg Kam Har Rõu kaart
arenema "hargnema
Juu Kod Trv Nõo Kan kaart
harenuksis -se "<harutatud
Kuu kaart
haresk (harisk) "<kerglane
Kan Vas kaart
hareskõllõma (haraskõllõma) "vigurdama
Kan Plv kaart
arevil -e (harevilla arevel) "<harvalt
Kuu Khk Vll Jaa Pöi Mar Kse Tõs Khn Aud Hää Juu Kos KuuK Hls kaart
arevili (areveli) "<harvalt
Khk Kaa Vll Hää Hel Nõo kaart
arg "<tundlik
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh Vai Khk Krj Pöi Muh Emm Käi Rei Phl LNg Mar Kul Mär Vig Kse Han Mih Tõs Khn Aud PJg Tor Hää Ris Juu Kos KuuK Amb JMd JJn Ann Tür Koe VMr Kad VJg Sim Iis Trm Kod Pal Lai Plt KJn Vil Trv Hls Krk Hel Ran kaart
arg "haru
Ran Puh Rõn kaart
harga "lobiseja
Plv Räp kaart
hargahutma "<sirutama
Vas Se Lut kaart
argakille "harali
Kod kaart
argal -e "jalul(e)
Kod kaart
hargatamma "lobisema
Plv Räp kaart
hargats "lobiseja
Räp kaart
hargats "<seen
Räp kaart
arge "arg
Jäm Ans Khk Kaa Vll Var Tõs kaart
argeldama "<toimetama
Jäm Hää Saa Kod KJn Pst Kam kaart
argelt "aralt
Tõs kaart
argen "argipäeval
Kuu kaart
argest "aralt
Jäm kaart
argi p "argipäev
Lüg kaart
argi- "igapäevane
Muh Hää kaart
argibeti "argipäeviti
Kaa Krj JJn kaart
hargikal(l)a "harkis
Võn Plv Räp kaart
argikile "harkis
Võn kaart
hargiline "<vankri osa
Kuu Pha Kul Vig Kse Var Mih Tõs Khn Aud PJg Kad Pil Krl Vas kaart
argine "haruline
Rid kaart
argip "pudrumänd
Kod kaart
argipäev
Kuu Lüg Vai Jäm Ans Khk Kaa Krj Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Noa LNg Rid Mar Mär Vig Kir Kse Han Var Mih Aud Pär PJg Vän Tor Saa Ris HMd Nis Kei Hag Rap Juu Kos Jür HJn Amb JMd Ann Tür Pee Koe Kad VJg Sim Trm MMg Ksi Plt Pil SJn Kõp kaart
argipäevane
Mar Ris kaart
argipäine (argipääne argibene)
Jäm Khk Kaa Pöi Muh Käi Phl Mar Vig Rap Juu JJn Pee Kad Pil kaart
argis "kärbis
Hää kaart
argitama "hargiga tõstma
Khk Hää Koe kaart
argits "&hark
Trv kaart
argitsema "äritsema
Khk kaart
arglane "arglik
Kuu Rei Tõs Hää Juu Koe KJn kaart
arglema "arglik olema
Hää kaart
arglik
Kuu VNg Vai Khk Rei Mär Kse Han Tor Hää Iis Trm Plt KJn Ran Võn kaart
arglik "hargnev
Juu kaart
harglik "haruline
Rõu kaart
arglikadsõ pl "haruline
Har kaart
argline "haruline
Puh kaart
argnema "hargnema
Jõh Hää Trm Plt KJn Ran Nõo Ote San Kan Urv Krl Rõu Plv Vas Räp Se Lei kaart
argnuma "hargnema
Lut kaart
hargo "<kergemeelne
Räp kaart
argpüks "<jänes
Kuu VNg Lüg Jäm Khk Krj Vll Muh Rid Mar Mär Vig Tõs Tor Hää Hag JMd Koe Trm Kod Lai Plt KJn SJn Trv Krk Ran kaart
argsel moel
Mar Mih kaart
argsi
Mar Vig Han Hää kaart
argu "taoline
Krk kaart
hargukillõ "harkis
Urv kaart
arguli "harki(s)
Hää Krl kaart
hargulõ "<harki(s)
Urv Krl Rõu Vas Se Lut kaart
arguma "nõiduma
Jõh kaart
arguma "<hargnema
Jäm Khk Kär Mus Kaa Pha Vll Pöi Muh Mar Vig Kse Han Var Mih Tõs Aud PJg Hää Plt KJn Hls Krk kaart
argus (arktus)
Jäm Khk Vll Emm Rei Mar Mär Kse Tõs Hää Koe VJg Iis Trm Pal KJn kaart
hargutama
Hää Trv Nõo Ote Urv Krl Har Rõu Plv Vas Se Lut kaart
hargutõlõma "&hargutama
Se Lut kaart
harguvalla "harki(s)
Har Rõu Vas kaart
argõma "hargnema
Har Räp kaart
ari "argipäev
Jõe Kuu kaart
hari "<haripunkt
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh Vai Jäm Ans Khk Kaa Krj Pha Vll Pöi Muh Emm Käi Rei LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Han Var Mih Tõs Khn Aud PJg Vän Tor Hää Saa Ris HMd Nis Juu Kos JõeK Amb JMd Pee Koe VMr Rak VJg Sim Iis Trm Kod Pal Äks Ksi Lai Plt Pil KJn SJn Kõp Vil Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr Võn Kam Ote Rõn San Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lut Kra kaart
hari "<tööriist
Kuu VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Khk Krj Pöi Muh Emm Käi Rei Phl LNg Mar Kul Mär Vig Kse Tõs Aud PJg Tor Hää Saa Ris Juu Kos Amb JMd JJn Ann Koe VMr Kad Rak VJg Iis Trm Kod Pal Plt KJn Trv Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Võn Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
aridus "lehma päramised
Kaa Pöi kaart
arihuma "haritud saama
Vas kaart
harik "nöörijupp
Lut kaart
harikalla (harikilla) "kaksiratsi
Rõu kaart
harikanõ "haruline
Urv Rõu kaart
arikas "tülinorija
Kod kaart
arikille "harali
Kod kaart
arikline "haruline
Kod kaart
aril "<pühade järel
VNg kaart
arilene "harilik
Aud kaart
harilik
Jõe Kuu Hlj Lüg Vai Khk Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Mar Mär Kse Tõs Aud PJg Tor Hää Nis Kei Juu Kos JMd Koe VMr VJg Iis Trm Kod Pal Äks Lai Plt KJn SJn Hls Krk Ran Puh Nõo San Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se kaart
harilikult
Jõe Kuu Ans Käi Mär Nis KuuK VMr Pal KJn Pst Kan kaart
harima "<parandama
Jõe Kuu VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Khk Kär Mus Kaa Pha Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Phl LNg Rid Mar Mär Vig Lih Kse Mih Tõs Khn Aud PJg Vän Tor Hää Ris Nis Juu Kos Jür HJn KuuK Amb JMd JJn Pee Koe VMr VJg Sim Iis Trm Kod Ksi Lai Plt Pil KJn Vil Trv Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Kam Ote San Kan Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se kaart
arima "harjuma
Lüg Jõh Muh Kõp kaart
harima "<haarama
Kuu VNg Lüg Jõh IisR Vig Juu Jür Sim Trm Kod MMg KJn kaart
harimalk
Jäm Ans Khk Vll Muh Emm Käi Rei Phl Rid Mar Lih Kse Han Var Tõs Hää kaart
arimus "päramised
Muh Tõs kaart
arin "<koldekivi
VNg Lüg Jõh Iis kaart
arinaga "<hooga
Vig Tõs kaart
arinal "lõrinal
LNg Kul Vig Kse kaart
harinama "harjuma
Urv Rõu kaart
harinema "harjuma
IisR Vig Var Hää VMr VJg Trm Kod MMg Ksi Lai Plt KJn Trv Hls Ran Puh Nõo TMr KodT Võn Kam Ote Rõn San Kan Krl Har Plv Vas Räp Se Lei Lut Kra kaart
haripuu "<harimalk
Jõh Pöi Muh Noa Kul Mär Vig Tõs Aud Saa Ris Nis Kei Juu Ann Tür Koe SJn Trv Krk Hel Kam Har Räp Se kaart
aripäev "argipäev
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Kos Jür JõeK KuuK VMr Kad Rak VJg Sim Iis Trm Kod MMg Pal Äks Ksi Lai Plt KJn Vil Krl Lut kaart
aripäeviti "argipäeviti
KJn kaart
aripäine (aribane) "argipäevane
VNg VMr MMg Lai kaart
ariskas "hakkaja
Kad kaart
hariskas "<vilja kuivatamiseks
Kuu kaart
arist "<paadi osa
Emm kaart
haritus "harjumus
Har Lei Lut kaart
harjaaluss "kraasitäis
Har Rõu kaart
arjadat tud-part "harjatud (katus)
Rei kaart
arjak "<kidur mets
Trv Hls Krk kaart
arjakas "harjusk
VNg Lüg Jäm Khk Jaa Emm Käi Rei Vig Kse Han Mih Tõs Aud Ris Nis Kei Juu Kos Jür HJn JõeK Amb JMd Ann Tür Koe VMr Kad HljK VJg Iis Plt KJn SJn kaart
arjakas "harjulane
Vai Mar Mär Rap Kos Amb JMd Ann Pee Kad Lai KJn Pst kaart
arjak(as) "<tragi
Kod Äks Lai kaart
arjakas "terav
Muh kaart
arjakas "<taim
Hää KJn kaart
arjakas "<kala
Kad kaart
arjakas "harjaseline
Vai Pha kaart
arjake "harjusk
Hel kaart
arjaklane "harjusk
Lai kaart
arjakutsi "<kakeldes
Hel kaart
harjaline "<ohtu
Ran Puh Nõo Ote Rõn Kan Plv Räp Se kaart
harjama "<õmblema
Kuu VNg Lüg Jõh Vai Jäm Khk Vll Pöi Muh Emm Rei Phl Mar Mär Lih Kse Mih Tõs Ris Nis Juu Kos KuuK JMd Koe Kad Rak Trm Kod Pal KJn Trv Hel Ran Puh Rõn Plv Räp kaart
harjama "<kammima
Kuu VNg Lüg Jõh Vai Rei Mär VJg KJn Trv kaart
harjamalk "harimalk
Lüg Pst kaart
harjamees "harjusk
Kuu Jäm Ans Khk Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Mar Har Se kaart
arjanduss "<kinnitus
Ran kaart
harjanduss "<kraasitäis
Kan Urv Plv Räp kaart
arjane "<harjas
Hlj Khk Kär Kaa kaart
harjapuu "<harimalk
Lüg Tõs Plt Trv Se Lut kaart
harjas (harass) "<vistrik
Kuu VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Kär Mus Kaa Krj Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl LNg Rid Mar Mär Vig Lih Kse Han Var Mih Tõs Vän Tor Hää Ris Kei Hag Juu Kos Jür HJn JõeK KuuK Amb JMd Ann Tür Koe VMr Kad VJg Sim Kod Ksi Lai Plt Kõp Vil Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Võn Kam San Krl Har Rõu Plv Vas Se Lei Lut Kra kaart
harjasaru "<taim
Juu kaart
arjasene (arjaksene) "harjaseline
Vai Khk VJg Har Se Lut kaart
harjashain "jusshein
Puh Krl Vas Se Lut kaart
harjashein "jusshein
Emm Kos HJn Äks kaart
arjaski "<siga
Rei kaart
arjasnik "harjusk
Jõh kaart
harjassepp
Vig Kse Juu Ann kaart
arjastama "harjastega varustama
VNg kaart
arjastama "<sööma
KJn kaart
arjasudi "harjusk
Kad kaart
harjasudik "harjusk
Kuu KuuK Kad HljK kaart
arjatatsik "harjusk
Kad kaart
arjatihkan "harjusk
Hlj kaart
arjatsi "<tuttipidi
Krk kaart
arjatside "<tuttipidi
Krk Ran Kam Ote kaart
harjatsimi "<tuttipidi
San Urv kaart
arjatus "<tikand
Puh kaart
arjatönn "harjusk
VMr kaart
harjavene "harjusk
Tõs Aud Hää kaart
harjavenelane "harjusk
Mar Mär Vig Tor Ris Kei Kad kaart
arjendama "<toimetama
Khk Trm Kod MMg Pal Lai kaart
harjokanõ "harjusk
Räp kaart
harjokõnõ "tuhkur
Se kaart
arju adv "&hari
Muh kaart
arjukas "harjusk
Jäm Ans Emm Aud Tor Juu Lai KJn SJn kaart
harjuke "harjusk
Kad Trm KJn Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Võn Kam Ote San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se kaart
arjuklane "harjusk
Trm Kod Pal Lai Kam kaart
arjuku pl "harjusk
Pst kaart
arjulene "harjusk
Emm kaart
harjuma (arjoma)
Kuu VNg Lüg Jõh Vai Khk Kaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Mar Mär Vig Lih Kse Han Var Tõs PJg Vän Tor Hää Ris Juu Kos HJn KuuK JMd Ann Tür VMr VJg Iis Trm Kod Äks KJn SJn Kõp Krk kaart
harjus (harüss) "<rangipuude ots
Jäm Khk Mus Kaa Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl LNg Rid Mar Mär Kse Var Mih Tõs Aud Tor Saa Ris Hag Juu Kos JMd Koe Sim Trm Kod Pal Ksi Lai Plt Pil Trv Hel Ran San Kan Urv Krl Har Plv Räp Se Lut kaart
arjus "harjas
Jäm Iis Trm Kod Äks Ksi Lai Plt KJn Vil Pst Hls Krk Hel kaart
arjus "harjusk
Vig Vil Trv kaart
arjusk(i) "rändkaubitseja
Khk Kaa Vll Pöi Muh Mar Kul Mär Kse Mih Tõs Aud Vän Tor Hää Juu KuuK Tür Kad HljK kaart
arjusline "harjaseline
Kod kaart
harjusnik (harsnik) "harjusk
Vil Võn Urv Plv kaart
arjussein "jusshein
Äks Krk kaart
arjusteme "tutistama
Krk kaart
harjusti "<harjus
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh Käi Mär Ris Kad VJg kaart
arjustid pl "harjusk
Kad kaart
arjutama "katust harjama
Kaa Krj Vll Pöi kaart
harjutama
Kuu Khk Pha Vll Emm Phl Mar Mär Han Var Mih Tõs Tor Hää Ris Juu Kos VJg Iis Trm Kod KJn Vil Trv Krk Hel Rõn Krl Har Plv Se kaart
arjutanu "<tanu
Muh kaart
arjutid pl "harjusk
Pal kaart
harjutus (harotuss) "<harjumus
Har Se kaart
ark "nõidus
Jür kaart
hark (arki) "<muster
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Kär Mus Kaa Krj Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Noa LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud Pär PJg Vän Tor Hää Saa Ris HMd Nis Kei Hag Juu Kos HJn KuuK Amb JMd Ann Tür Pee Koe VMr Kad HljK VJg Sim IisK Iis Trm Kod Pal Äks Ksi Lai Plt KJn SJn Kõp Vil Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr Võn Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
hark "ärtu
Võn Kan Plv Se kaart
harkader
Hlj Lüg Jõh IisR Vai Jaa Muh Noa Mar Mär Vig Var Tõs Khn Aud Pär Tor HJn KuuK VMr Trm Kod Pal Äks Ksi Lai Plt KJn SJn Kõp Vil Trv Pst Krk Hel Ran Puh Võn Kam Ote Rõn San Urv Krl Har Rõu Plv Räp Se kaart
arkakese pl "kandlekeeled
Lut kaart
arkala "kütke
Vai kaart
arkama "<astuma
Vai kaart
arkana(s) (arken) "kütke
Lüg Vai kaart
arkas sg 3 p "haaras
Khn kaart
arkel "koli
VNg Ksi Pil KJn SJn Pst kaart
harki "<harkis
VNg Jõh Ans Khk Käi Mar PJg Kei Juu Iis Trm Krk Ran Puh Nõo Kam Ote Kan Urv Plv Räp kaart
harkis
VNg Lüg Jõh Jäm Ans Khk Kaa Vll Muh Emm Rei Mar Vig Tõs Hää Saa Kei Juu JõeK JMd Tür Kad Iis Trm Pal KJn Vil kaart
arkled pl (sg arkli) "<kärbis
Koe Krk Ote kaart
arkleme (harklõma harkõlõma)
Hel Urv Vas Räp Se kaart
arklik "haraline
Emm kaart
harklikanõ "haraline
Har Lut kaart
arklõja (arklei) "posija
Lei kaart
harkmuda "<adru
Khk Jaa Muh Phl kaart
arkpane "argipäine
Tõs kaart
harkpill "<veski osa
Khk Vll Pöi kaart
arkpäev (arkpa) "argipäev
LNg Kul Vig Han Mih Aud Kei kaart
harkrohi "põldrõigas
Kod kaart
harksahk "harkader
Kuu Mär Vig Lih Kse Han Mih PJg Kei Hag Rap Juu Kos Jür HJn JõeK KuuK Amb JMd JJn Pai Pee Koe VMr KJn kaart
harksakõnõ "kasimatu
Rõu kaart
harku "harki(s)
Pst Hls Krk Ran Nõo Rõn San Har Plv Vas Räp Se kaart
harkuma "<lahkuma
Kam Kan Urv Se kaart
arkvel "<valutundlik
Kod kaart
arkveli "harki
Nõo kaart
arm "<sälk
Kuu VNg Lüg Vai Jäm Ans Khk Pöi Muh Emm Käi Rei Mar Mär Vig Kse Han Tõs Aud Vän Tor Hää Ris Juu Kos KuuK Amb Koe VMr Kad Iis Trm Kod Plt KJn Trv Hls Krk Puh Nõo San Kan Urv Rõu Plv Vas kaart
harm "<hall
Pöi Urv Krl Har Rõu Plv Vas Se kaart
arm "<ristpuu
Hlj VNg Lüg Jõh Vai Khk Vll Var Tõs Khn Pär Tor Hää Saa Ris Nis Kei Juu Jür Koe VMr Kad VJg Sim Iis Trm Kod Lai Plt Krk Hel kaart
arm "aun
Amb kaart
arm "<almus
Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Khk Kär Kaa Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Noa Rid Mar Mär Vig Lih Kse Han Tõs Aud Pär PJg Tor Hää Ris HMd Kei Juu Kos HJn Amb JMd JJn Koe VMr VJg Sim Iis Trm Kod Pal Äks Ksi Lai Plt KJn SJn Trv Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr Ote San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
armahe "armsalt
Se kaart
armalõ "armsalt
Lut kaart
armama "armastama
Vas Se Lei Lut kaart
armas
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg IisR Vai Jäm Ans Khk Kaa Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Mar Mär Lih Kse Tõs PJg Vän Tor Hää Ris Juu Kos JMd JJn Koe Kad VJg Sim Iis Trm Kod Pal Äks Ksi Lai Plt KJn Kõp Trv Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Kam Rõn San Urv Krl Har Rõu Vas Räp Se Lei Lut kaart
armastama
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Vai Jäm Khk Mus Vll Muh Emm Käi Rei Mar Mär Kse Tõs Pär Tor Hää Ris HMd Kei Juu Kos JMd Koe VJg Iis Kod Pal Äks Ksi Plt KJn Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Rõn San Urv Krl Har Rõu Plv Vas Se Lut kaart
armastilka (armastilku) "<lapp särgil
Vai kaart
armastus
Jõe Kuu VNg Lüg Vai Jäm Khk Muh Emm Mar Mär Han Tor Hää Ris Juu Kos JMd VJg Iis Kod Pal Ksi Plt KJn Trv Hls Krk Hel Ran Puh Nõo San Krl Har Rõu Plv Vas Se kaart
armatsama "armatsema
Trv Lut kaart
armatsema "<haletsema
Jäm Khk Mär Tõs Hel Se Lei Lut kaart
armatsus "armastus
Kod kaart
armene "armiline
Nõo kaart
armeti "armetu
Äks kaart
armetu (armõto) "<väga
Kuu Lüg Jõh Vai Jäm Ans Pha Pöi Emm Rei Mar Mär Vig Lih Kse Mih Tõs Aud PJg Vän Tor Hää Saa Ris Hag Juu Kos HJn Amb JMd JJn Ann Tür Pai Pee Koe VMr VJg Sim Iis Trm Kod Pal Lai Plt KJn Trv Hls Krk Ran Puh Nõo Võn Kam Ote Rõn San Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se kaart
armetude "armetult
Nõo San Har kaart
armetult "<väga
Khk Lai Plt kaart
armetumalt "armetult
Kuu Mar kaart
armetumasti (armetumast(e)) "armetult
Lüg PJg Jür kaart
armi- "<pidu
Vas Se Lut kaart
harm(i) "<meelepaha
Kuu kaart
armida da-inf (sg 1 p armidsõ) "hoida
Se kaart
armijapaaba "posija
Lut kaart
armiline
Kuu VNg Lüg Vai Jäm Khk Krj Vll Muh Emm Rei Mar Tõs Tor Hää Juu Kos VJg Trm Kod KJn Trv kaart
armis "armiline
Krj Vll kaart
armistuma
Kuu kaart
harmitama "<kurvastama
Kuu Hlj kaart
armjas "hallikirju
KJn kaart
armsahe "armsalt
Plv kaart
armsast(i)
PJg Hls Kan kaart
armuader "<maatükk
Khk Kär Krj Emm Han kaart
armuand
Kuu Vai Khk Mär Vig Kse PJg Tor Juu Trm Lai KJn Krk Nõo Vas kaart
armuanne "armuand
Khk kaart
armulaud
Kuu VNg Jäm Khk Krj Pöi Muh Emm Mar Vig Han Tõs Aud Kei Juu JMd Koe VMr VJg Iis Trm Kod Pal Plt Krk Hel Ran Har Plv kaart
armulda "armutu
Har kaart
armulik
VNg Jäm Khk Vll Emm Rei Tõs Aud Tor Hää Juu Kos VJg Plt Ran Võn San Krl Har Rõu Se kaart
armuline
Kuu VNg Lüg Jõh Vai Jäm Khk Muh Emm Rei Mar Mär Kse Mih Tõs Tor Hää Ris Juu Kos VJg Iis Kod Plt KJn Trv Krk Ran Nõo San Krl Har Rõu Vas Se kaart
armus "almus
Khk LNg Var kaart
armustama "hoolitsema
Lut kaart
armustõ "armsasti
Se kaart
armuta "armutu
Kuu VNg Lüg Jõh Vai Tor Ris Kos Koe Kod kaart
armutama "<hoolitsema
Khk Mar Hää Juu kaart
armutu "<väga
Jõe Kuu VNg Lüg IisR Vai Jäm Ans Khk Kaa Muh Emm Käi Rei Rid Hää Juu Plt KJn Hls kaart
armutult "<väga palju
Jäm Khk Plt kaart
armutumalt "armutult
IisR Mar kaart
harmõlitse pl "<hall
Se kaart
armõtuhe (armõtohe) "armetult
Har Rõu Vas Se kaart
armõtulõ "armetult
Urv Krl Har kaart
arnak "haaknõel
Lüg kaart
arnik(as) "<ravimtaim
Jõe Lüg Vai Jäm Khk Kär Vll Muh Emm Käi Rei Rid Mar Mär Kir Kse Tõs Vän Tor Hää Ris Juu Kos Koe Kad VJg IisK Iis Kod Äks Plt KJn Kõp Trv Hls Krk Nõo Har Plv Lei kaart
arninga g "arnikas
Rei kaart
arnits "arnikas
Khk kaart
harok "tuhkur
Se kaart
harokalla "<harkis
Se kaart
harokanõ "tuhkur
Se kaart
harokõnõ "rukkilill
Plv Se kaart
harolik "haruline
Plv kaart
harolill "rukkilill
Räp kaart
arp "<nõidus
Kuu JõeK Koe VMr Kad VJg Sim kaart
arpa (arpäiv) "argipäev
Kuu Kse Tõs Khn PJg kaart
harpama "<astuma
Kuu Lüg Vai kaart
arpane "argipäevane
Tõs Khn PJg kaart
harpene "haraline
Kuu kaart
harpima "<astuma
Kuu Vai kaart
harpimiste "pikkade pistetega
Kuu kaart
arppäiväne "argipäevane
Kuu kaart
harpu "lahku
Kan Plv kaart
arpuma "posima
Kuu VJg kaart
harpuma "<eralduma
Hel Ote San Urv Plv Räp kaart
arpõmõ "<eralduma
San kaart
arrakili "risti-rästi
Kaa kaart
arraspidi "vastupidi
Kei Amb kaart
arrile "harki
Vai kaart
arrusaamalda (arvo-) "arusaamatu
Har Se kaart
arsk "kuri
Hel kaart
arsklema "<riidlema
Kod kaart
harso(na) (harsova) "vulva
Vas kaart
arssin (arsin(g))
Jõe Kuu Lüg IisR Vai Khk Kär Pöi Emm Käi Rei Rid Mar Han Var Tõs Aud Tor Hää Rap Juu Kos JMd Tür Iis Trm Kod Äks KJn Trv Krk Rõn Urv Krl Har Vas Räp Se kaart
arssinalidse g "arssinaline
Se kaart
arssinane
Lüg Kod kaart
arssinapakk "<höövel
Lüg kaart
harssus sg 3 p "räbaldub
Rõu kaart
arst "<ravim
Jõe Kuu VNg Lüg Jõh Vai Jäm Khk Kär Krj Pha Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Phl LNg Mar Kul Mär Vig Kse Han Tõs Khn Aud Pär PJg Vän Tor Hää Kei Juu Kos JMd Ann Tür Pai Koe VMr Kad VJg Sim Trm Kod Pal Lai Plt KJn SJn Kõp Vil Trv Hls Krk Nõo Võn Kam San Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
arstima
Jõe Kuu VNg Lüg Vai Jäm Kär Pha Pöi Muh Käi Rid Mar Mär Vig Var Mih Aud Vän Tor Hää Saa Juu KuuK Amb JMd Koe VMr Kad Rak VJg Kod Plt KJn Kõp Vil Trv Pst Hls Krk Ran Kam Ote Rõn San Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
arstja "posija
Lei Lut kaart
arstlik
VNg Jõh kaart
artpäev "argipäev
Kuu kaart
arts "kampol
Jõe Kuu kaart
artsik "<varjualune
VNg SJn Pst Hls Krk kaart
artsik "võsastik
Krk kaart
artsik "<edev
Hää Trv kaart
aru (arv) "<teade
Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Kär Mus Kaa Krj Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Rei Phl Noa LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud PJg Vän Tor Hää Saa Ris Kei Hag Juu Kos Jür HJn JõeK JMd JJn Ann Tür Pee Koe VMr Kad Rak VJg Sim Iis Trm Kod MMg Ksi Lai Plt KJn SJn Vil Trv Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr Võn Ote Rõn Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei kaart
haru (haro) "<jalg
Jõe Jäm Ans Khk Kär Mus Kaa Pha Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Rid Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Var Mih Tõs Khn Aud PJg Vän Tor Hää Ris HMd Nis Kei Juu Kos HJn JõeK JMd Tür Koe Iis Trm Kod MMg Pal Äks Ksi Lai Plt KJn Vil Trv Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr Võn Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut Kra kaart
aru "kuiv maa
Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Khk Kaa Pha Vll Pöi Muh LNg Rid Mar Mär Vig Kir Kse Han Mih Tõs Khn PJg Vän Tor Hää Juu Kos Jür JõeK KuuK Amb JMd JJn Ann Tür Pai Koe VMr Kad VJg Sim IisK Iis Trm Kod MMg Pal Äks Ksi Lai Plt Pil KJn Vil Trv Krk Hel Ran Puh Nõo TMr Võn Ote Rõn San Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se kaart
aru (aro) "reha
VNg Lüg Jõh Vai kaart
haru "harva
Khk Jaa Muh Emm Käi Rei Phl Rid Mar Mär Juu Kos kaart
arudlest pl "ealised
Aud kaart
aruharva
Pöi Kei kaart
arujane "<pikavõitu
Jäm kaart
arukalt
Juu kaart
arukas (arvokas)
Hlj Khk Mar Mär Hää Ris Juu Kos Kod Pal Lai Plt KJn Vil Trv Hel Vas kaart
arukas "haruline
Khk kaart
aruke "<harv
Jäm Ans Khk Mus Kaa Krj Pha Vll Jaa Pöi Muh Kse Han Var Tõs Aud kaart
arukil(la) "segamini
Jõe kaart
aruklidsõ pl "haruline
Lei kaart
harukord "harva
Lüg Mar Juu Kos Koe VMr KJn Vil Trv Pst Krk Hel kaart
harukorda "harva
Juu kaart
harukordne "haruldane
Mar Tõs Juu Lai Plt KJn Trv kaart
harukorral "harva
Pöi Tõs JMd Koe kaart
arukselt "harvalt
Kaa kaart
harukõrradel "harva
Kod kaart
arulane "haruldane
Kär kaart
arulda "arutu
Har kaart
arulda "harva
Trm Nõo Kam Har kaart
aruldane "ealine
Tor kaart
aruldane (arudlane)
Lüg IisR Kär Kaa Vll Pöi Muh Emm Mar Kul Mär Vig Lih Kse Han Var Khn Aud Vän Hää Juu Kos JõeK JMd JJn Tür Koe HljK Rak VJg Trm Kod Äks Lai KJn kaart
aruldase "parajalt
VJg Trm kaart
aruldaselt
Kär Juu kaart
aruldasi "parajalt
Trm kaart
arulik "<kala
Tõs kaart
aruline (arolene arvoline) "<taoline
Lüg IisR Jäm Khk Muh Noa LNg Rid Mar Mär Tõs Khn Tor Hää Juu Kos JMd VJg Kod Plt KJn Kõp Trv Hls Krk Ran Nõo San Kan Krl Har Vas Se kaart
haruline (haroline)
Khk Kaa Vll Pöi Muh Rei Mar Mär Vig Kse Mih Tõs Vän Tor Kos HJn JõeK Koe VJg Trm Kod Ksi Lai Plt Ran Nõo Võn Kam Ote Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
aruline (arvuline harulene) "haruldane
VNg Jäm Khk Kaa Vll Jaa Emm Rei Phl Mar Var Tõs Hää Ris Juu Lut kaart
aruliseld "haraliselt
Rak kaart
arulta "harva
Han kaart
haruma "hargnema
Emm Rei Phl Mar Ris Nis kaart
aruma (aroma) "riisuma
Jõh Vai kaart
-arune "<-taoline
Kuu Hlj Muh Trm Plt Krk Har Vas kaart
arune (haronõ) "haruline
Khk Kod Vas kaart
arune "arumaaline
Vig Se kaart
arune "<harv
Jäm Ans Khk Mus Vll Pöi Muh Hää kaart
arunema "<eralduma
Hlj VNg Mär Tor Hää Juu Kos JMd VMr Kad VJg Sim Iis Trm Kod MMg Plt Puh Se kaart
arunemma "arenema
Hlj kaart
haruperäst "<harva
Krk kaart
harus "vant
Pöi Muh Emm Käi Rei Phl kaart
arusaam
Pha Vll Pöi Rei Phl Var kaart
arusaamata (arvo-) "arusaamatu
Kuu Hlj Lüg Vai Jäm Khk Pha Muh Emm Rei Mär Var Tõs Aud Juu VJg Trm Lai Krk kaart
arusaamatu (arvu-)
Kuu Lüg Juu VJg Pil kaart
harusageste "väga sagedasti
Trv Hel kaart
arusamale "harvemini
Jäm kaart
aruselt "harva
Khk kaart
arustuul "küljetuul
Rid kaart
aruta (arvuta) "arutu
VNg Lüg Mär Ris VJg kaart
arutama (arotama)
Kuu Hlj VNg Lüg Jõh Jäm Khk Emm Rei Mar Kul Mär Vig Kse Var Tõs Aud Tor Ris Kei Hag Juu Kos VMr VJg Kod Ksi Lai Plt KJn Trv Krk Hel Nõo Krl Har Rõu Plv Vas Räp kaart
harutama
VNg Lüg Jõh Vai Jäm Khk Pha Vll Pöi Muh Emm Rei Rid Mar Han Mih Tõs Aud Vän Tor Hää Ris Juu Kos JMd Koe VMr VJg Iis Trm Kod Pal Lai Plt KJn Trv Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Kam San Urv Krl Har Rõu Plv Vas Se Lei Lut kaart
aruti "arutu
Han Var kaart
harutihti "väga tihti
Ris Plt KJn Trv Nõo kaart
arutu (arvutu) "<väga
Kuu Lüg Khk Kaa Emm Rid Mar Vig Kir Kse Mih Tõs PJg Tor Hää Juu Kos HJn JMd Koe Iis Kod Ksi KJn Hls Krk Krl kaart
arutult "väga palju
Kaa kaart
arutumast (arvutumast) "väga palju
Kuu Kul Khn kaart
arutus
Mar Mär Han Tor Kos Koe Trm Ksi KJn Trv Nõo Krl Har Rõu Räp kaart
arutõllõma (arutlõma) "arutlema
Har Lei kaart
harv (aru)
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Ans Khk Mus Pha Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Rid Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud Pär PJg Vän Tor Hää Ris HMd Nis Kei Hag Rap Juu Kos JõeK KuuK Amb JMd Ann Pee Koe VMr Kad Rak VJg Sim Iis Trm Kod Lai Plt KJn SJn Kõp Vil Hls Krk Ran Puh Nõo Kam Ote Rõn San Kan Urv Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
harva
Jõe Lüg Jäm Ans Khk Kär Kaa Vll Pöi Muh Emm Mar Kul Mär Vig Lih Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud PJg Vän Tor Hää Ris Juu Kos Jür JõeK JMd VJg Iis Trm Kod Pal Äks Lai KJn Trv Krk Ran Puh Nõo Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Kra kaart
arvaella da-inf "arvata
Kuu kaart
harvak "harv
Kär PJg Rõu kaart
arvakas "harvavõitu
Tor Kos kaart
harvakult "harva
Rõu Vas Se kaart
arvaldasa "harva
VNg kaart
arvali "harvalt
Khk Jaa kaart
harvalik "harvavõitu
Se Lut kaart
harvalt
Hls Krk San Har kaart
arvama (arbama)
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Khk Kär Mus Kaa Krj Pha Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Rid Mar Mär Vig Lih Kse Han Var Mih Tõs Aud Pär Vän Tor Hää Ris HMd Kei Juu Kos HJn KuuK Amb JMd JJn Tür Koe VMr Kad Rak VJg Sim Iis Trm Kod MMg Äks Ksi Lai Plt KJn SJn Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr Võn Kam San Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut Kra kaart
arvamisi "harva
JõeK kaart
harvamiste "harva
Kuu kaart
harvanesä "harva
Kuu kaart
harvasti (arvast(e))
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh Vai Jäm Khk Mus LNg Mar Kse Tor Hää Kei Juu Jür HJn JõeK KuuK Amb JMd JJn Ann Koe Kad Rak VJg Sim Iis Trm Kod MMg Pal Lai Plt KJn Kõp Ran Nõo TMr Kan Urv Har Räp Se Lei Lut Kra kaart
harvastõlõ "harvasti
Lut kaart
arvata "<umbes
Krj Lih Kad Kod Lai Krk Hel Nõo Har Vas Räp Se kaart
arvatama "mõistatama
Jõh kaart
arvates "arvamuse järgi
Jõe Lüg Muh Emm Var Kei Juu Koe Iis Trm Kod Ksi KJn kaart
harvatsikku "harva
Rõu kaart
arvatus "<mõistatus
Hlj VNg Lüg Jõh Vai Hel kaart
arvatõn "arvates
Krl Har kaart
arve "<arvamus
Lüg Khk Mar Mär Hag JMd Koe Kad VJg MMg Hel Räp kaart
arvel "harvalt
Pha kaart
arveldama "harvendama
VMr kaart
arvem "harvemini
Emm Lai kaart
harvemal "harvemini
Phl kaart
arvemalt "hõredamalt
Sim Kõp kaart
arvemast (arvõmbast) "harvemini
Lüg Jõh Har kaart
arvemini
Jõe Muh Khn KuuK kaart
harvendama
Lüg Jõh Khk Vll Jaa Pöi Muh Emm LNg Mar Mär Aud Tor Juu Kos JMd Tür Pai Koe VJg Trm Kod KJn Krk Puh Rõn San Har Rõu Plv Vas Se kaart
arvepelt "harvemalt
Krk kaart
arvestama
VNg JJn Räp kaart
arvetu "haruldane
Lüg kaart
arvik "harv
Jäm Khk Vll Pöi Muh Käi LNg Rid Vän Tor Kos Kod kaart
arvikul "harva
Emm kaart
arvikult "<harvalt
Emm Mar Mär HMd Hag SJn kaart
arvistelema "<irvitama
Kuu kaart
arvitama "korraldama
Kul Vig kaart
arviti "harva
Lüg Rei kaart
arvitsema "aitama
Mar kaart
arvlane "harvavõitu
KuuK kaart
arvlasi "harva
KuuK kaart
harvlik "harvavõitu
Urv kaart
arvodasa "kaalutletult
Kod kaart
harvsagõhõ "harva
Kan Se kaart
harvsakõst "väga sagedasti
Räp kaart
harvtihti "väga tihti
Plv Räp kaart
harvuisi "harvalt
Urv kaart
arvukene (arvokeine arvokaine) "harv
Lüg Jõh Vai kaart
arvus "hõredus
Rid kaart
arvuss "arvamus
Trv Krk kaart
arvutelema "arutlema
Kuu kaart
arvutus "mõistatus
VNg Vai kaart
harvõmba "harvemini
Har kaart
harvõmbadõ "harvemini
Har kaart
harvõmbahe "harvemini
Se kaart
harvõmbalõ "harvemini
Lut kaart
harvõmbihe "harvemini
Plv kaart
harvõp "harvemini
Se kaart
arõnass sg 3 p "haruneb
Lei kaart
harõvalla "harvalt
Har kaart
harö "tuhkur
Se kaart
as "küllap
Ris HMd kaart
ase "<kübe
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Kär Mus Kaa Krj Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Noa LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Han Var Mih Tõs Aud PJg Vän Tor Hää Saa Ris HMd Nis Kei Hag Rap Juu Kos Jür HJn KuuK JMd JJn Ann Tür Pai Pee Koe VMr Kad HljK VJg Sim IisK Iis Trm Kod Ksi Lai Plt Pil KJn SJn Kõp Vil Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
asemal -e "asemel(e)
Pöi Aud Hää Trv Har Rõu Lut kaart
asemel -e
Kuu VNg Lüg Vai Jäm Khk Mus Muh Emm Tõs Tor Hää Saa Ris Juu Kos Jür JMd Pai VMr Rak Iis Trm Kod Pal Äks Ksi Lai Plt KJn SJn Krk Hel Ran Nõo San Kan Krl Rõu Plv Vas Räp Se kaart
asemik
Kuu VNg Emm Rei Mär Kse Tor Hää Juu Kos Koe Iis Kod Lai Plt KJn Hel Nõo Har Vas kaart
asemnik "asemik
Krk Krl kaart
asendama "askeldama
Lüg Har kaart
asi "<tähtis
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Mus Kaa Krj Pha Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Noa LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud Pär PJg Vän Tor Hää Saa Ris HMd Nis Kei Hag Rap Juu Kos Jür HJn JõeK KuuK Amb JMd JJn Ann Tür Pai Pee Koe VMr Kad HljK Rak VJg Sim Iis Trm Kod MMg Pal Äks Ksi Lai Plt Pil KJn Kõp Vil Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr Võn Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut Kra kaart
asima "<haarama
Jõe Hlj VNg Lüg Koe VMr Kad Rak VJg Sim Kod Lai kaart
asine "<tähtis
Muh Hää kaart
asitsõma "mängima
Lei kaart
asjakarp "<asjamees
Jäm Khk Kaa kaart
asjalda (asalda) "asjatu(lt)
Kan Har Rõu kaart
asjalik
Khk Mär Juu Kos JMd Koe Trm Plt KJn Trv San Har kaart
asjaline (asaline) "<ametmees
Kuu VNg Lüg Jäm Khk Muh Emm Rei Mar Han Ris Juu Kos JMd Koe HljK VJg Trm Kod Plt Pil KJn Puh Nõo Rõu Plv Vas Se kaart
asjaltasõ pl 3 p "haaravad
Plv kaart
asjamees
Kuu Lüg Vai Jäm Khk Kaa Pöi Muh Emm Mar Mär Kse Tõs Aud Tor Hää Juu Jür KuuK JMd JJn Koe VMr Kad HljK VJg Sim Iis Trm Kod Plt KJn Vil Trv Hls Krk TMr Krl Har Plv Vas kaart
asjanda (asende) "asjatu(lt)
Trv Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se kaart
asjandama "<tegema
Sim kaart
asjanik "asjamees
Lüg Jõh kaart
asjata (assata) "asjatult
Kuu VNg Lüg Vai Jäm Khk Muh Emm Rei Mar Mär Kse Tõs Aud Tor Hää Ris Juu Kos Amb JMd Koe VMr Kad VJg Iis Kod Lai Plt KJn Kõp Vil Ran Nõo TMr kaart
asjatama (asatama) "mängima
Nõo Ote San Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se kaart
asjatu "<tige
VNg Lüg Hää Juu Kos Kod KJn Vil Krl kaart
asjatõllõma "mängima
Urv Har Rõu kaart
ask "nõid
Mar Ris Hel kaart
ask "prügi
Nõo Võn Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut Kra kaart
haska "latatara
Plv Räp kaart
haskatama "latrama
Kam Rõu Plv Räp kaart
haskats "latatara
Plv Räp kaart
askeldama
Lüg Vai Jäm Khk Mus Kaa Emm Käi Phl LNg Mar Aud PJg Ris Jür HJn JõeK Koe VMr Kad Kod Lai KJn SJn Pst Krk Hel Ran Ote Rõu kaart
asklitöö "<tegemata töö
Räp kaart
asklõmine "askeldamine
Se kaart
askus "nõidus
Hel kaart
haskõrdama "laterdama
Kan Räp Se kaart
haskõruss "latatara
Kan kaart
asm (asma) "<onn
JõeK KuuK Kad Rak kaart
haspel (as(v)el astel asper aspli)
VNg Lüg Jõh Vai Jäm Khk Kär Kaa Krj Pha Vll Jaa Pöi Muh Phl LNg Rid Mar Mär Vig Kir Lih Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud Pär PJg Vän Tor Hää Saa Ris HMd Nis Kei Juu Kos Jür HJn Amb JMd JJn Koe Kad VJg Sim Iis Trm Kod MMg Pal Äks Ksi Lai Plt Pil KJn SJn Kõp Trv Pst Ran Puh Nõo TMr KodT Võn Kam Ote kaart
haspeldama (asveldama asperdama asmeldama asteldama asseldama) "<askeldama
Kuu VNg Lüg Jõh Vai Jäm Khk Kär Pha Vll Jaa Pöi Muh Rei LNg Rid Mar Mär Vig Kir Lih Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud Pär Vän Tor Hää Ris HMd Nis Juu Kos Jür HJn JõeK Amb JMd JJn Koe VJg Iis Trm Kod Pal Lai Plt KJn Trv Pst Ran Kam kaart
hass "loba
Har Vas Räp kaart
ass
Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Emm Rei Phl LNg Mar Mär Vig Mih Ris Nis Hag Juu Kos Jür JõeK KuuK Amb JMd VMr Kad VJg Sim Iis Trm kaart
hass "vana mees
Rõu kaart
hassak "<jändrik
Krk Hel Ran Puh Nõo Võn Kam Ote Rõn San Urv Rõu Plv Vas Räp Se kaart
assak(as) "<jändrik
Trm Kod Lai Lei kaart
assakude "sassi
Rõn kaart
hassakune "<kidur
Hel Plv kaart
assatama (hassatama) "assetama
Kos Koe VJg Rõu kaart
assetama
Mär Vig PJg Tor Hää Ris HJn Amb Iis Plt kaart
hassin "lobisemine
Rõu kaart
assipakk "<vankri osa
LNg Rid Kos Kad Sim kaart
assitama (hassitama) "assetama
Kuu Khk Rei Mar Juu JMd Kad VJg Kod kaart
asspakk "<vankri osa
Hlj VNg Emm Vig Hag Juu VMr kaart
assutama "assetama
Trm Lai KJn kaart
hassõ tegema "tagumist paari mängima
Har kaart
hassõrdamma "lobisema
Räp kaart
astak "kõnnak
Vas Se kaart
astas "astja
Noa LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Kse Han Vän Tor Ris HMd Nis Rap Juu Tür Pil SJn kaart
astask (astak ataski ostatski) "<saapad
Jõh Kad Iis Trm Kod Lai Ran Võn Plv Vas Räp Se Lut kaart
aste "<samm
VNg Vai Jäm Khk Vll Emm Rei Mär Vig Kir Kse Tõs Aud Tor Hää Ris Juu HJn Koe VJg Trm Kod Lai Trv Krk Puh San Har Rõu Vas kaart
aste "astja
Vai Emm Rei Phl Var Hää HMd Kei KuuK JMd kaart
astel "<nahkpiits
Kuu Hlj Lüg Ans Khk Mus Krj Kad KJn Vil kaart
asteldama "mürama
Jäm Khk kaart
asten "astja
Var Pär Hää JJn Pai Pee Koe VMr Kad VJg Sim Trm Pal Lai Plt kaart
asterik "<ülekäik
LNg Mar kaart
asti (astja)
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Käi Rei Mar Kul Lih Mih Tõs Khn PJg Vän Ris HMd Kei Hag Juu Kos Jür HJn KuuK Amb JMd JJn Ann Tür Pai Koe Kad Rak VJg Sim Iis Trm Kod MMg Pal Äks Ksi KJn kaart
astik "astja
Lüg Vai kaart
astjaline "astja täis
Lüg kaart
astjas "astja
Vig Kse Var Kos Ksi KJn kaart
astnas (asnas) "astja
Vän Tor Kei kaart
astuk "kõnnak
Se kaart
astuma (astma)
Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Khk Kaa Vll Pöi Muh Emm Käi Rei LNg Rid Mar Kul Mär Vig Lih Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud Pär PJg Vän Tor Hää Saa Kei Hag Rap Juu Kos Amb JMd JJn Ann Tür Pee Koe Kad VJg Sim Iis Trm Kod Pal Ksi Lai Plt Pil KJn SJn Vil Trv Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Kam Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Se Lei Lut kaart
astumine "aste
Kuu VNg kaart
astutama (assutama) "&astuma
Lüg Khk kaart
asu andma "rahu andma
Kuu VNg Lüg Jõh Vai Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Mar Mär Tõs Tor Hää Ris Kei Juu Amb JMd VJg Iis Trm Kod Lai Plt KJn Trv Rõu Se kaart
asu "<hall
Emm Käi Rei Phl kaart
asu "asumine
Mar kaart
asukas "(uus)elanik
Kuu kaart
asukoht "asunikutalu
Noa Rid Kul Lih Mih Ris Juu Kos Jür kaart
asuma
Kuu VNg Lüg Jõh IisR Vai Khk Kaa Pha Pöi Muh Emm Mar Mär Lih Han Var Tõs PJg Tor Hää Ris Rap Juu Kos JMd JJn VJg Iis Trm Kod Plt KJn Trv Krk Hel San Har Rõu kaart
asumaa "<uudismaa
Lüg Khk Mar Tõs Aud Kad Kod Vas kaart
asunik "<viinapudel
Jõe Kuu VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Khk Kaa Vll Pöi Muh Emm Noa Rid Mar Kul Mär Vän Tor Hää Kos Amb JMd Tür VMr Kad VJg Iis Trm Kod Plt KJn Trv Hls Krk Ran Nõo Võn Kam Rõn San Krl Har Rõu Räp Se kaart
asunõ "<prügine
Urv Rõu Vas Se kaart
asupaik
Tor Sim Plt Krk Krl kaart
asuta "püsimatu
Mar kaart
asutalu "asunikutalu
LNg Rid Plt Pil kaart
asutama "<alustama
Kuu VNg Lüg Vai Jäm Khk Krj Vll Pöi Muh Emm Rei Noa LNg Mar Kul Mär Kse Tõs Pär Tor Hää Ris HMd Kos HJn JõeK Amb JMd Kad VJg Iis Trm Kod Äks Plt KJn Vil Trv Krk Ran Puh Nõo Ote San Kan Krl Har Plv Vas Räp kaart
asutsõhe "räpaselt
Se kaart
asutu "püsimatu
Noa Rid Mar Ris Kei kaart
asutu "väga
Aud kaart
asõl "askeldus
Vas Se Lut kaart
asõldõmõ (assõldama aseldama) "askeldama
Trv Krk San Krl Plv kaart
asõndõlõma "askeldama
Har kaart
atakali "hatul
Khk kaart
atakane "kulunud
Pha kaart
atak(as) "<pilv
Hlj Jäm Khk Mus Kaa Krj Pha Pöi Muh Emm Käi Phl kaart
atakas "<sahmakas
Mar kaart
atakil "hatul
Pöi kaart
atakile "hatul
Pöi kaart
atakili "hatul(e)
Khk Muh kaart
hatanoot
Se kaart
hatanõ "<liiderlik
Se kaart
hatasõlm "umbsõlm
Plv Vas Se kaart
ate "ahe
Trv Pst Hel Ran San Se kaart
hatelka "mehe suguelundid
Vas kaart
atihark "<rehe ahtmiseks
Pst Krk Nõo Ote kaart
hatik "<libu
Lut kaart
atik(as) (hadik) "räbal
Jõe Kuu Hlj Lüg Jõh Rid Kei Kad kaart
atinoot "<noot
Urv Räp kaart
ativigel "atihark
Ote Plv kaart
ativõrk "<võrk
Kan Rõu Vas Räp Se kaart
atjama "peksma
Lüg kaart
atlad "sea kaelanäärmed
Iis Kod Äks Ksi Ran Puh Nõo TMr Kam Ote Rõn kaart
atlas "ahne
Rõu kaart
atlass "<haigus
Kan kaart
atlasshain "<taim
Kan kaart
atma "ahtma
Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Võn Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
atra "adru
VNg kaart
atragõuma "vastikuks muutuma
Lei kaart
atragõuss "röhitus
Lei kaart
atras "adru
VNg kaart
atrima "ahmima
Jaa Pöi Muh kaart
atrulill "<taim
Kuu kaart
hatrune "adrune
Kuu kaart
atruneul "<kala
Jõe Kuu kaart
atsaig "koerapulm
Kam Ote kaart
atsak(as) "<agar
Hää Saa Trv Pst Hls Krk kaart
atsakas "<laps
Hää Plt kaart
hatsama "<kiikuma
Phl kaart
atsame "hulkuma
Hel kaart
atsatama "<pulmlema
Ote kaart
atsatama "kädistama
Lei kaart
atserteme "talitama
Hls kaart
atses "<tegevuses
Jäm kaart
att (ato) "<narmas
Jäm Khk Mus Kaa Krj Vll Pöi LNg Mar Kul Mär Kse Var Khn Juu Jür kaart
att "<kalavõrk
Rõu kaart
hatt (hattu atu) "<peakate
Kuu Lüg Vai Pöi Emm Käi Rei Phl Hää Koe kaart
att "ätt
Kir Kse Var Mih Tõs Khn Aud Tor Saa Plt Vas kaart
hatt "<libu
Kuu Aud Trm Kod MMg Ksi Lai Pil KJn Trv Pst Hls Krk Ran Puh San Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lut Kra kaart
atta "nässu
Vig kaart
attima "kresla
Pil kaart
attkael "<tutkas
Khk Vll Pöi Muh kaart
hattsaaja (hattsaja) pl "koerapulm
Krk Hel Nõo Võn Ote San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se kaart
hattsaajaline
Har kaart
attu -s "<hatul(e)
Khk Kaa Vll Pöi Muh LNg Rid Mar Kul Mär Juu kaart
atu "<saamatu
Han Hää Jür Vil Krk Har kaart
atud pl "tutkas
Vll kaart
atudama "<lohakalt riietuma
Emm kaart
atuke (pl hatukõsõ) "<kergats
Hel Urv Har Rõu kaart
hatul -e
Jäm Ans Krj Emm Käi Rei Phl Mar Kse Iis kaart
atune "kulunud
Emm kaart
atus(s) "ahe
Hel Ran Puh Nõo Kam Ote San Urv Har Rõu Vas Räp Se Lei Lut kaart
atusvõrk "<kalavõrk
Trv Ran kaart
atv "puukaba
Var kaart
au- (havvu-) "hautatud
Vän Krk Räp kaart
au
Jõe Kuu VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Kaa Krj Vll Pöi Muh Emm Rei Mar Kul Mär Vig Lih Kse Han Mih Tõs Khn PJg Tor Hää Saa Ris Juu Kos JõeK KuuK JMd Koe VMr Kad Rak VJg Iis Trm Kod Pal Ksi Lai Plt KJn Vil Trv Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Võn San Urv Krl Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
aualine "matuseline
Jäm Mus kaart
auane "võrenguline
Vig kaart
auass sg 3 p "kahiseb
Lei kaart
haud
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Kär Kaa Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei LNg Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Han Var Tõs Khn Aud PJg Vän Tor Hää Saa Ris Kei Hag Juu Kos HJn JõeK Amb JMd JJn Ann Koe VMr Kad Rak VJg Sim Iis Trm Kod Pal Lai Plt Pil KJn SJn Trv Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Võn Kam Ote Rõn San Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
aude "haudjas
Kuu Lüg Jõh Vai kaart
haude- (aade-) "hautatud
Kuu Lüg Kos JõeK Koe VJg Trm Kod kaart
hauded (haudõ) pl (sg haue aude aade havvõ) "<hautis
Kuu VNg Lüg Vai Jäm Ans Khk Kär Muh Emm Käi Rei Mar Mär Vig Kse Var Mih Tõs Aud Tor Ris Kei Juu Kos JMd Ann Koe VMr Kad HljK VJg Iis Trm Kod Äks Ksi Plt Pil KJn Trv Võn Kan Plv kaart
audene (audane) "haudjas
Lüg kaart
haudes -se "<haudjas
Kuu Hlj VNg Kse JõeK Amb JJn VMr Kad HljK Rak VJg Sim Trm Lai Plt kaart
audev "haudjas
Kod kaart
audijaks transl "<räbal
Kuu kaart
audik "hauduja
IisR kaart
audik "malakas
Hls kaart
audjas "<haudunud
Jäm Khk Mus Kaa Krj Pha Vll Pöi Vig Kse Sim Kod KJn kaart
haudlik "&haud
Hls Rõu kaart
haudlikane "auklik
San Krl Har Rõu Plv Vas Se Lut kaart
haudline (audaline) "&haud
IisR Lai KJn Nõo Krl Vas Räp kaart
haudmass (g haudmõ) "haue
Har kaart
audu peal "haudumas
Mar kaart
auduja (audja) "isamesilane
Lüg Phl Har kaart
audujas "haudjas
Vll kaart
audukapsid pl p "haudekapsas
Kod kaart
auduküpse "nätske
Jäm kaart
hauduma (haudma) "<trans refl
Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Kär Mus Kaa Krj Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Phl LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud PJg Vän Tor Hää Ris Nis Kei Juu Kos Jür JõeK KuuK Amb JMd JJn Ann Pee Koe VMr Kad VJg Sim IisK Iis Trm Kod Pal Äks Ksi Lai Plt Pil KJn SJn Kõp Trv Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr Võn Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
haudumadu "<nätske
Kuu kaart
audumissi (oudumisi) "hautades
Khk Rei kaart
haudumiste "hautades
Kuu kaart
audunuse g "haudunud koht
Kod kaart
audus "haudjas
Kad Lai kaart
auduv "vesine
Juu kaart
aue- "hautatud
Jõh Mär Juu Amb JJn Ann Pee VMr Kad HljK Sim Lai Plt KJn kaart
auetu "jõuetu
Saa kaart
haug (havi ovi abi õug augi augis aavi)
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Kär Mus Kaa Krj Pha Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Noa LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Han Var Tõs Khn Aud Pär PJg Vän Tor Hää Saa Ris HMd Kei Hag Rap Juu Kos Jür HJn JõeK Amb JMd Ann Tür Pai Pee Koe Kad Rak VJg Iis Trm Kod MMg Pal Äks Lai Plt Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr KodT Võn Kam Ote Rõn San Luk Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut Kra kaart
aug "okas
Lei kaart
auga "auguline
Muh kaart
haugahhanu nud-part "haugatanud
Vas kaart
haugahhut sg 3 p "haugatas
Se kaart
haugahtama "haugatama
Rõu Plv Vas Räp Se kaart
haugahuma "haugatama
Lut kaart
haugahuss (augaus) "haugatus
Krl Har Rõu Se Lei kaart
augaline (augeline) "käärlaud
Khk kaart
augaline "<kala
Khk kaart
haugas "kull
Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut Kra kaart
augastama "haugatama
Lüg Jõh Vai kaart
haugatama "<nähvama
Kuu Khk Muh LNg Mar Kul Kir Han Var Tor Juu Kos JMd Tür Kad VJg Trm Kod Plt KJn Trv Krk Ran Nõo San Krl Har Rõu Lut kaart
haugatus
Kuu Khk Juu Trv San kaart
augeldama "haugutama
Hää kaart
auges "vasturääkija
Koe kaart
augitis "ahvatis
Vän kaart
augjas "sale
Khk Vll kaart
hauglõma "<mängima
Lut kaart
augu "hull
Lei kaart
augujärg "<pink
Jõe Lüg Jõh VJg kaart
hauguldama "<haugutama
Käi Phl kaart
auguline
Muh LNg Mar Mär Mih Tõs Aud Hää Ris Juu Kos JJn Kad VJg KJn Krk kaart
augulteme "<meelitama
Hls Krk Hel kaart
augus "aukus
Kuu Lüg Jõh Vil kaart
augutama "<meelitama
Khk Lai Trv Pst Krk Hel kaart
haugutama
Kuu VNg Lüg Jõh Vai Khk Pöi Muh Emm Phl Mar Kul Mär Vig Han Tõs Tor Hää Ris Juu Kos JõeK JMd Pee VMr Kad VJg Iis Trm Kod Äks Plt Pil KJn Kõp Vil Trv Pst Krk Hel Nõo San Krl Har Rõu Plv Vas kaart
augutlema (haugutelema hauktõlõma) "haugutama
Kuu Muh Emm Käi Rei Kse Har Rõu Plv Vas Se Lei kaart
augutlema "<meelitama
Khk Muh kaart
augutus "ahvatis
Lai kaart
auhta "tuhkjas
Lüg kaart
auk "<haud
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Kär Mus Kaa Krj Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Noa LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud Pär PJg Vän Tor Hää Saa Ris HMd Nis Kei Hag Juu Kos HJn JõeK Amb JMd Tür Pee Koe VMr Kad HljK VJg Sim IisK Iis Trm Kod MMg Pal Ksi Lai Plt KJn SJn Kõp Vil Trv Pst Hls Krk Hel KodT Rõn Rõu kaart
haukakääds "kibuvits
Se kaart
haukaküüds "kibuvits
Rõu Vas kaart
haukama
Vai Trv Pst Hls Krk Hel Puh Nõo Võn Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lut kaart
haukapask "<rebaseliiv
Äks Lai Ran Puh Nõo Kam Ote Rõn Kan Rõu Vas Räp Se kaart
aukas "auahne
Kse Hää kaart
aukes "aukus
Tor kaart
haukima "terendama
Kuu kaart
auklaul "<ilmalik laul
Jäm Ans Khk Kär Mus Kaa Krj Pha Vll Pöi kaart
auklik
Kuu Jäm Khk Pöi Muh Emm Käi Rei Mär Tõs Hää Ris Kos JMd Koe Kod Plt kaart
aukline
Phl Mar Mär Vig Kse Han Var Tõs Aud PJg Tor Hää Juu Kos Amb Tür Koe VMr VJg Sim Iis Trm Kod Lai Plt KJn Kõp Trv Pst Hls Krk kaart
auku "<lohku
Kuu VNg Lüg Jäm Khk Pöi Muh Emm Rei Mar Mär Kse Hää Ris Rap Juu JMd VJg Iis Plt KJn Trv Krk kaart
aukulikone "auklik
Vai kaart
aukuline "auguline
Jõe Kuu VNg Lüg Jõh Vai kaart
haukuma (haukma) "<lõõpima
Kuu VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Kaa Krj Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei LNg Mar Mär Vig Lih Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud PJg Tor Hää Ris Kei Hag Juu Kos Jür Amb JMd JJn Ann Tür Koe VMr Kad VJg Iis Trm Kod MMg Plt KJn Vil Trv Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr Ote San Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut Kra kaart
aukuma "&auk
Khk kaart
aukus "<auklik
Jäm Khk Pöi Tõs Hää Tür VMr Rak Trm Pal Plt KJn kaart
aul (haul oul) "<lind
Jõe Kuu Khk Mus Muh Emm Rei Phl Noa Rid Var Khn Ris Kad kaart
haul "<aur
Jäm Ans Khk Mus Kaa Emm Käi Rei Phl kaart
haulama "aurama
Jäm Khk Mus Rei Phl kaart
auli "haavel
Vai kaart
aulik "<lind
Hää HMd kaart
aulik (avvolik)
VNg Lüg Khk Vll Emm Rei Mar Tõs Tor Hää Kos JMd Koe VJg Ksi Plt KJn Trv Krk Puh Võn San Krl kaart
aulikult "auväärselt
Rõu kaart
auline "ajujahiline
Mus Muh kaart
auline
Lüg Khk Muh Emm Rei Hää Lai Plt kaart
aulipea "<lind
Emm Käi Rei kaart
aulis "aul
Jõe Phl Ris kaart
aulune "aurune
Khk Rei kaart
aulutama "aurutama
Khk kaart
aun
Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Muh Rei LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Var Mih Aud PJg Vän Tor Saa Ris HMd Nis Kei Hag Rap Juu Kos Jür HJn JõeK Amb JMd Ann Tür Pee Koe VMr Kad Rak VJg Sim Iis Trm Kod Pal Lai KJn kaart
aunatama "auna tegema
Aud kaart
haupri "lobasuu
Lut kaart
haupritama "lobisema
Lut kaart
aupärast
Kaa Hää HJn JJn Kad Kod Kam Räp kaart
aur "<lind
Tõs kaart
aur "<aurumasin
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Vai Jäm Ans Khk Mus Kaa Krj Pha Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Rid Mar Mär Vig Kir Lih Kse Han Var Tõs Khn Aud PJg Tor Hää Saa Ris Nis Juu Kos Jür JõeK JMd JJn Ann Pai Koe VMr VJg Sim Iis Trm Kod MMg Pal Äks Ksi Lai Plt KJn SJn Kõp Vil Trv Hls Krk Hel Ran Nõo TMr Kam Ote Rõn San Urv Krl Har Rõu Vas Se kaart
aurama
VNg Lüg Jõh Jäm Ans Khk Mus Kaa Pha Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Mar Mär Lih Kse Han Var Tõs Vän Tor Hää Ris Juu Kos JõeK JMd Koe VMr Kad VJg Sim Trm Kod Äks Lai Plt Pil KJn SJn Trv Hls Krk Ran Ote San Krl Har Rõu Plv Vas kaart
haurama "<karjuma
PJg Ote Urv Har Vas kaart
aurine "aurune
Trv Hls Krk Hel kaart
auritama "aurutama
Trv Krk kaart
aurukatel (-katal -katla)
Lüg Kaa Emm Rid Mär Vig Tõs Tor Kei Juu Kos JMd VJg Kod Plt KJn Hls Puh Nõo Ote Rõn Har Rõu Plv Vas Se kaart
aurumasin
Vai Muh Emm Mar Mär Vig Tor VJg Trm Plt KJn Rõn Urv Rõu Vas Se kaart
aurune "<udune
Lüg Khk Muh Emm Rei Kse Var Tor Hää Kos JMd Koe Trm Lai Plt KJn SJn Krk Ran Nõo Kam kaart
aurutama
Lüg Khk Phl Mar Var Tor Hää Ris Juu Kos JMd VMr Trm Kod Äks Plt KJn Hls kaart
aus (ausa) "<tore
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh Vai Jäm Khk Krj Vll Muh Emm Rei Mar Mär Kse Tõs Aud PJg Vän Tor Hää Ris Juu Kos Koe VMr VJg Iis Trm Kod Ksi Lai Plt KJn Trv Pst Hls Krk Puh Nõo Võn Rõn San Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
hausa "lobasuu
Plv Räp Se kaart
ausade "ausalt
Nõo Har kaart
ausahe "ausalt
Vas Räp Se kaart
ausalt
Kod Hel kaart
ausalõ "ausalt
Krl kaart
ausasti (ausast(e))
Lüg Jõh Jäm Mär Kse Nis Kod Trv Pst Krk Nõo kaart
hausatat sg 2 p "lobised
Plv kaart
hausk "loba
Rõu kaart
hauskama "lobisema
Rõu kaart
hauskar (austel ouster)
Jõe Kuu Hlj Lüg Jõh Vai Emm Käi Rei Phl LNg Rid Mar Kir Tõs Ris HMd Kei Jür JõeK Kad kaart
hausma "<lobisema
Ote Urv Har Rõu Plv Vas Räp Se Lut kaart
hauss "<loba
Urv Har Rõu Plv Vas Räp kaart
haussõlõma "lobisema
Se kaart
austama (avvustama)
Kuu VNg Lüg Vai Jäm Khk Kaa Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Mar Mär Vig Kse Han Tõs Khn Aud Tor Hää Ris Juu Kos JMd Koe VMr VJg Iis Trm Kod Ksi KJn Trv Hls Krk Hel Nõo San Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei kaart
hautama
Jõe Kuu VNg Jõh IisR Vai Jäm Khk Kaa Pha Muh Emm Rei Mar Mär Kse Var Mih Tõs Vän Tor Hää Ris HMd Kei Rap Juu Kos KuuK Amb JMd JJn Ann Tür Pai Koe VMr Kad VJg Trm Äks Lai Plt KJn SJn Vil Trv Hls Krk Hel Krl Har Plv Räp Se Lei kaart
autama "<hüüdma
Mar kaart
autama "aitama
Plv Räp kaart
hautis
IisR Mar KJn kaart
auts (g autse autsi) "hautis
Tõs Hls Krk kaart
autu
Vai Khk Vll Emm Mar Mär Kse Aud Tor Hää Juu Kos JMd Koe Iis Kod Lai Plt KJn Trv Krk San Har Vas kaart
hautus "hautis
JJn Koe Trv Hel Har kaart
auväärt
Kuu Lüg Jäm Khk Vll Rei Mar Mär Tor Hää Juu JMd VJg Iis Trm KJn Krk Nõo Har Vas Räp Se kaart
ava (aava) "<avatud
Muh Emm Kod KJn Trv kaart
avaldama (aavaldama)
Kuu VNg Vai Jäm Khk Krj Vll Muh Emm Rei LNg Rid Mar Kul Mär Vig Var Aud Tor Hää Hag Juu JMd Koe VJg Iis Trm Kod MMg Plt KJn Krk Nõo San Krl Har Rõu Plv Vas Räp kaart
avalik (aavalik)
Kuu VNg Lüg Jõh Vai Jäm Khk Krj Pha Vll Muh Emm Rei LNg Rid Mar Mär Kse Han Var Tõs Aud PJg Tor Hää Ris Hag Juu Kos JMd Tür Koe Kad VJg Iis Trm Kod Pal Ksi Lai Plt KJn Trv Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Ote San Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se kaart
avalikult (aavalikult)
Hlj VNg Muh Mar Var Tõs Tor Hää Hag JMd Iis Lai KJn Krk Ran Räp kaart
avandik "jääauk
VNg Lüg Jõh Iis kaart
avand(o) "jääauk
Kuu Vai kaart
avandus (aavandus) "<lahvandus
Khk Mus Krj Pöi Muh Emm Rei Rid Var Ris kaart
avar (avvar) "<jäävaba
Jõe Kuu VNg Lüg Vai Jäm Ans Khk Krj Vll Trm Kod Trv Hls Krk Nõo San Rõu Plv Räp Se kaart
avara "avaralt
Kod kaart
avarade "avaralt
Nõo kaart
avaramidi "avaramini
Jäm kaart
avarast(i) "<tublisti
Jäm kaart
avarus
Lüg Khk Nõo kaart
avasuukädis "värvlita varrukas
Kod kaart
havatama (aavatama) "ahvatlema
Kuu Vai Ris kaart
avatlema (avatelema aavatlema) "ahvatlema
Kuu VNg Emm Mär PJg Ris HJn MMg kaart
avaus (avavus)
VNg Emm Käi JJn VMr Rõu Vas kaart
ave (aave) "habras
Jäm Khk Kär Mus Kaa Kad kaart
aveseks transl "habras
Jäm kaart
avetama "<rääkima
Khk kaart
havihammas "<rukkioras
Trm Kod Pal kaart
avihtamine "aitamine
Plv kaart
avitama (aabitama aavitama) "aitama
Kuu Hlj VNg Lüg Jõh Vai LNg Rid Mar Mär Vig Kse Var Mih Tõs Aud Tor Hää Kos Trm Kod Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Võn Kam Rõn San Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut Kra kaart
avitus "aitamine
Ran Krl Har Vas Se kaart
avokille "avali
Vai kaart
havvulisõ pl "hautatud
Plv kaart
havvunõ "auklik
Vas Se kaart
avvutama (auvutama audutama) "hautama
Lüg Trm Kod Lai Trv Hel Ran Puh Nõo Kam Ote Rõn San Urv Krl Rõu Plv Vas Räp Se Lut kaart
havvutus "hautis
Nõo Urv Krl Plv Se kaart
aõldama "paaritama
Lut kaart
hea (ää)
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Kär Mus Kaa Krj Pha Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Noa LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud Pär PJg Vän Tor Hää Saa Ris HMd Nis Kei Hag Rap Juu Kos Jür HJn JõeK KuuK Amb JMd JJn Ann Tür Pai Pee Koe VMr Kad Rak VJg Sim Iis Trm Kod MMg Pal Äks Ksi Lai Plt KJn SJn Kõp Vil Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr Võn Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei kaart
eadets "jää jäide
Muh kaart
headus (häädüss)
Lüg Jõh Jäm Khk Vll Muh Emm Rei Mar Mär Vig Kse Han Tõs Khn Tor Hää Rap Juu Kos JMd Ann Koe VMr VJg Iis Trm Kod MMg Pal Ksi Plt KJn Hls Krk Hel Nõo Rõn San Krl Har Plv Räp Lei kaart
eakas (eaka)
Kuu VNg Vig Plt Lut kaart
eakas "heapoolne
Khk Emm kaart
heakene "<üsna
Lüg IisR Khk Vll Muh Emm Rei Kse Hää Juu Kos JMd JJn Koe Kad VJg Trm Pal Äks Lai Plt KJn Hls Krk Kam San Krl Har Plv Räp kaart
eal
Ksi Trv Krk San Har Rõu kaart
ealdane (eadlane) "ealine
Vig Han PJg kaart
eales
Han Plt Trv Nõo Rõu kaart
ealeski
JõeK Plt kaart
ealgi (ialgid iälge ealegi jaaligi) "iialgi
Ans Mus Muh Khn Tor Kod Trv Hls Krk Hel Puh Nõo Kam Ote San Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se kaart
ealine "<täisealine
Kuu VNg Lüg Jõh Vai Jäm Khk Pöi Muh Rei Rid Mar Mär Tõs PJg Tor Hää Ris HMd Juu Kos KuuK JMd Ann Koe VMr VJg Iis Trm Kod Ksi Plt KJn Trv Krk Hel Puh Nõo San Krl Har Plv Vas Räp Se Lut Kra kaart
heapidi "parempidi
Pär Hää Saa SJn Trv Krk TMr Võn Kam kaart
heapäidi "parempidi
Ote Rõn kaart
earits "ääris
Muh kaart
eatanud "elatanud
Mar Kse kaart
heatehti "headusest
Trm kaart
eatse (eatsi) "valjusti
Muh kaart
eba "eputis
VNg kaart
eba- (äba- eeba-)
Jõe Kuu VNg Lüg Jõh Vai Jäm Khk Mus Krj Pha Vll Pöi Muh Emm Rei Phl LNg Mar Kul Mär Vig Kse Var Mih Tõs Aud Tor Hää Ris Nis Kei Juu Kos Jür JõeK KuuK JMd Koe Kad VJg Iis Trm Kod Pal Ksi Plt Pil KJn SJn Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Võn Kam Ote San Urv Krl Rõu Plv Vas Räp Se kaart
ebaelema "<kahtlema
Kuu kaart
ebakas "eputaja
VMr kaart
ebakas "<lendlev
JJn kaart
ebakeksu "kogemata
Kuu kaart
ebe (ebem eben hepem) "<ehted
Jõe Hlj VNg Lüg Jõh Vai Mär Vig Kse Tõs PJg Tor Saa Ris Juu Kos JMd JJn Koe VMr Kad Sim Iis Trm Kod Lai Plt KJn SJn Hls Hel Ran Puh Nõo Kan Urv Rõu kaart
hebel "<alp
Kuu Hlj Kad kaart
hebeldama "edvistama
Kuu Hlj kaart
ebelema (sg 3 p hebeless) "<edvistama
Kad Plv Se kaart
hebelüisi "kergelt
Plv kaart
ebendämmä (ebenda-) "lund sadama
Lüg Trm kaart
hebevällä (hebevellä) "<kohevil
Rõu Plv Vas Se kaart
eblak(as) (heplak)
Kuu Hlj LNg Mar Kse Var Aud PJg Juu JMd JJn Koe VMr Kad Rak VJg Sim Iis Trm Kod Lai Vil Trv Hls Hel kaart
heblakune (eplakane) "edev
Kuu kaart
eblas "<edev
Var Tõs PJg Se kaart
eblatis "edev
Var kaart
eblik (ebelik) "<edev
Hlj Pee Ksi Plt Pil SJn kaart
eblitama "<edvistama
Tõs SJn kaart
eblukene "kerglane
Jõe kaart
ebojas "õhuke
Kod kaart
ebone "purune
Kod kaart
hebosk "edev
Vas kaart
ebotama "tibutama
Kod kaart
ebre "oherdi ots
Ris kaart
ebrik "elav
Plt kaart
ebro "kergats
Kul kaart
ebräd "<kabjaliha
Vig kaart
ebu (ebo) "<lible
Kod kaart
ebu (hebo) "<edev
Jõe Khk Mus Krj Pha Käi Mar Vig Aud PJg Trm Kod Kam Plv Vas Räp Se kaart
ebuldama "edvistama
Mus kaart
eburdama "edvistama
Mus kaart
ebusklemä (eboskellema heboskõllõma) "edvistama
Kam Plv Räp kaart
ebutama (hebotamma) "edvistama
Khk Kam Plv Vas Räp kaart
ebutlema "edvistama
Khk kaart
ebutuss "edvistus
Kan kaart
ebäldämä (epeldämä) "lorijuttu ajama
KJn kaart
edaja "edasi
Ris kaart
edasi (edassi)
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg IisR Vai Jäm Ans Khk Kär Mus Kaa Krj Vll Jaa Emm Käi Rei Phl Noa LNg Kul Mär Vig Kir Kse Han Mih Tõs Aud PJg Vän Tor Saa Ris HMd Nis Kei Hag Rap Juu Kos Jür HJn KuuK Amb JMd JJn Ann Tür Koe VMr Kad VJg Sim Iis Trm Pal Äks Ksi Lai Plt KJn SJn Vil Krk kaart
edaspidi
Khk Vll Emm Kul Mär Vig PJg Tor Ris Juu JMd Koe VJg Lai kaart
edaspidine
Vll Mär Trm kaart
edatsi "edasi
Khk Kär Kaa Jaa Pöi Lih Kse Han Var Tõs PJg kaart
ede "<esimene osa
Ans Khn Krl Vas Räp Se Lei Lut kaart
ede- "esi-
Khk Pha Khn Trm Kod Pil Ran Võn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
edekohe "edasi
Khn kaart
edel (ädal)
Jõe Kuu VNg Lüg Jõh Vai Jäm Ans Khk Pha Vll Rid Kse Var Tõs Khn Kei Kos JõeK Koe Kad kaart
edemal -(l)e -t "eemal -e -t
Jäm Sim Trm Kod Lai kaart
edemalt "ennemini
Kod kaart
edemed "kübemed
Mar kaart
edemine "esimene
Krl Har kaart
edendama
Vai Khk Rei Hää Ris Juu Kos Kod kaart
edendämä "edvistama
KJn kaart
edenema
Kuu Lüg Vai Jäm Khk Kaa Pöi Muh Emm Rei Mar Mär Kse Tõs Tor Hää Juu Kos Amb JMd JJn Tür Koe VJg IisK Iis Trm Kod Ksi Lai KJn Trv Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se kaart
edepool "eespool
Vai Krl Har Vas Se kaart
edepoole "<ettepoole
Kod Har Vas Se kaart
edepoolt "<eespoolt
Har Rõu kaart
ederperi "eespidi
Lüg kaart
ederpidi "eespidi
Lüg Jõh IisR Vai kaart
ederpitte (edir-) "eespidi
VNg kaart
edesi (etessi) "edasi
Kuu Hlj VNg Lüg Jõh Vai Ans Pöi Phl LNg Rid Mar Vig Kir Var Mih Tõs Aud Pär PJg Vän Tor Hää Saa VJg Trm Kod MMg Äks KJn SJn Vil Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr Võn Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lut kaart
edeskellemä "edvistama
Plv kaart
edesnik "karjaseabiline
Se kaart
edespidi (etespidi) "edaspidi
Lüg Vai Khk Rei LNg Rid Kul Tõs Aud Vän Ris JJn VMr Rak VJg Kod Pal Ksi Plt KJn Trv Hls Krk Puh Nõo Võn Kam Krl Har Vas Räp Se kaart
edespidine "edaspidine
Vai Ris JMd Trv Hls Krk Plv Vas kaart
edespite "edaspidi
VNg Vai kaart
edestik(k)u "üksteise ees
Krl Har kaart
edestämä "edvistama
KJn Ran Nõo Ote Rõn San Kan Urv Plv kaart
edetsema (editsema) "edvistama
Kod kaart
edetsi (etetsi) "edasi
Ans Khk Jaa Pöi Muh Lih Kse Han Var Tõs Hää kaart
edetsik(k)u "üksteise ees
Kan Vas Räp kaart
edetsäma (editsämä) "edvistama
Kod kaart
edev (hetev) "<kärsitu
Jõe Kuu VNg Lüg Jõh Vai Jäm Khk Kaa Vll Pöi Muh Emm Rei Phl Noa Rid Mar Mär Vig Kse Tõs Aud PJg Vän Tor Hää Ris Hag Juu Kos Jür HJn Amb JMd Tür Koe VMr Kad VJg Sim Iis Trm Kod Lai Plt KJn Vil Trv Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Kam Ote San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp kaart
edeveme "edvistama
Hel kaart
edevgäd "edevad
Kod kaart
edevikku "edevavõitu
Vai kaart
edevitte "vara
Muh kaart
edevus (edevüss)
Kuu Vai Jäm Vll Muh Emm Rei Mar Mär Kse Tõs Tor Hää Ris Juu Kos JMd Koe VJg Iis Trm Kod Plt Trv Hls Krk Puh Ote San Urv Krl Har Rõu Plv kaart
edevõllas "<telgede osa
Har Se Lut kaart
hedevähe "edevalt
Rõu kaart
edi- "esi-
Krk Nõo Kam Lut kaart
edi "tööesi
Se kaart
edi- (idi-) "<ei tea ehk
Har Rõu Vas Se Lut kaart
edimalt (edimeld) "<esmalt
Kõp Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr Võn Kam Rõn San Urv Har Rõu Plv Vas Räp Se Lut kaart
edimine "esimene
Jõh Vai KJn Kõp Trv Pst Hls Krk Hel Nõo TMr Võn San Kan Krl Rõu kaart
edimäne "esimene
Jõh Ran Puh Nõo TMr Kam Kan Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut Kra kaart
edine (edüne) "<esik
Kuu Hlj VNg Jõh IisR Vai Pär Iis Trm KJn SJn Kõp Vil Trv Hls Krk Ran Puh Nõo TMr Kam Rõn San Krl Rõu Vas Se kaart
edis "<rõdu
Hls kaart
edisi "edasi
Vig kaart
edits "esik
Ote Rõn kaart
edro "edvistaja
Kod kaart
edrotab sg 3 p "edvistab
Kod kaart
edu (edo) "<rõõm
Muh Koe Kad Kod kaart
edumaine "eesmine
Vai kaart
edurpitte "edaspidi
Vai kaart
edus (edos) "<kärmas
VNg Lüg Jõh Vai PJg Kad KJn kaart
edustama "edendama
Kos Kad kaart
edustama "<edvistama
Lüg Kad kaart
edutsad sg 2 p "edvistad
Kod kaart
edvi "edev
Trv Krk kaart
edvik "edvistaja
Pee Krk kaart
edvisk "edvistaja
Krk kaart
edvistama
Jür Sim Kod Lai SJn Trv Krk Nõo Kam Har kaart
edvitama "edvistama
Tõs Krk kaart
edvitsäd sg 2 p "edvistad
Kod kaart
hee "käiaihe
Emm Rei Phl kaart
heeba "<hall
Urv kaart
eebatamine "ebausu pidamine
Se kaart
eebatu "väga (suur)
Muh kaart
eebel "<käsihoob
Emm kaart
eebutlema "<rabelema
Khk kaart
heebõlõma "lehvima
Rõu kaart
eedang "<edev
SJn kaart
eede "rauaräbu
VJg San kaart
eede "köiekee
Khk kaart
heedes "kerglane
Vas kaart
eediktall "utt
Hää kaart
eeditämä "heidutama
Kod kaart
eegel- "heegel-
Lüg Jõh Kaa Mar Han Ris Koe VMr Kad Trm Kod Plt Trv Hls Nõo kaart
heegeldama (hekel- äägeldämmä)
Lüg Jõh Vai Jäm Khk Vll Pöi Muh Mar Mär Vig Han Tõs Aud Tor Ris Hag Juu HJn JJn VMr Kad VJg Sim Trm Kod Pal Lai Plt KJn Trv Hls Krk Ran Nõo Kam Krl Har Rõu Plv Räp Se kaart
eel
Jõe Kuu Lüg Jõh Vai Jäm Ans Khk Vll Rei Phl Mar Mär Kir PJg Tor Ris Hag Kos Jür HJn JõeK KuuK Ann Tür Koe VJg Iis Trm Kod Lai Plt KJn SJn Krk Kam Lei kaart
eele "õis
Kod MMg kaart
eelerm "õis
MMg kaart
eeli "eel
Hlj Lüg Rid Mar Kul Mär Kse Han Ris HMd Rap Juu KuuK Amb JMd JJn Ann Koe VMr Kad VJg Sim Lai kaart
eelkäibiji "<haldjas
Jäm kaart
eelmine
Kuu Khk Vll Muh Rei Mar Mär Tor Hää Ris Kos HJn JMd JJn Tür Rak VJg Trm Kod Lai Hls San kaart
eelmo "idu
Räp kaart
eelmõ (iilme) "idu
Plv kaart
eelne
Lai Plv kaart
eelohkadõ "viltu
Lei kaart
eelt "<enne
Trv Hls Krk Ran Kam Ote Se Lut kaart
eeläskine (iiläskine) "eilne
Har Vas kaart
eemal (eembal)
Jõe Kuu Lüg Jäm Ans Khk Mus Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Rei Mar Mär Vig Kse Var Mih Tõs Khn PJg Vän Tor Hää Ris Nis Kei Juu Kos HJn JMd JJn Koe VMr VJg Iis Plt KJn Hls Puh Lei kaart
eemale
Kuu Lüg Jõh Vai Jäm Khk Pöi Muh Emm Rei Mar Kul Mär Kir Var Tõs Aud Tor KuuK Amb JMd JJn Tür Koe VMr VJg Sim Lai Plt SJn Hls San kaart
eemalt
Kuu Lüg Vai Jäm Khk Mus Muh Emm Käi Rei Mar Vig Tõs Tor Hää Ris Juu Amb Koe VMr VJg Iis Kod Äks Plt KJn Hls San kaart
eemamal "&eemal
Muh Vän Hää Ris Rap Kos Amb VJg kaart
eemamale "&eemale
Muh Tõs Hää SJn kaart
eemamalt "&eemalt
Vän Hää Juu kaart
eembä "enne
Lut kaart
heemekene "<kirme
Plv kaart
heemendämä "narmendama
Vas kaart
heemetämä "<kuluma
Plv Vas kaart
heemik "<õhuke riie
Plv kaart
heemile "õhukeseks (kulunud)
Plv kaart
een (eden ehen iih(n) iinh) "ees
Kod Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr Võn Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
eene "&hee
Rei kaart
heeni "kuni
Har kaart
eenpool (edenpoel ehenpool eehpool) "eespool
Kod Trv Pst Krk Hel Ran Krl Vas Räp Lei kaart
eenäk "heinane koht
Kod kaart
heenüss "<korratu
Rõu kaart
eepoole "eespool
Lei kaart
eerahus "libisemine
Har kaart
eeraldeme "<kaebama
Hel kaart
eerastline "jõõrdlik
Har kaart
eerdama "<halisema
Hlj Khk Mus Kaa Krj Pha Vll Jaa Pöi Phl LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kse PJg Ris HMd Nis Kei Hag Rap kaart
eerdama "<aelema
Khk Emm kaart
eerdlema "<halisema
Jäm kaart
eereldeme "läikima
San kaart
eergli "kotkas
Lei kaart
eerhammas "irvhammas
Mus Mar kaart
heering(as) (jeering hereng eerik)
Jõe Kuu Hlj Lüg Vai Jäm Khk Kär Mus Kaa Pha Vll Pöi Muh Emm Rei Phl Mar Mär Kse Var Tõs Aud Tor Hää Ris Hag Juu Kos JõeK KuuK Amb JMd Koe VMr Kad VJg Iis Trm Kod Pal Äks Lai Plt KJn Trv Pst Hls Krk Hel Ran Nõo KodT Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lut kaart
eeritama (iiritama) "irvitama
Jäm Mus kaart
eerkooti "uperpalli
Hel kaart
eerlema "püherdama
Khk kaart
eeroots (iruts eenroots) "rauts
Hel Ote San Krl Har Rõu kaart
eerootsik (eeroodsik) "rauts
San Krl Rõu kaart
eerung (jerung) "<nurk
Lüg Emm Mar Mär Var Hää Nis Krk Har kaart
eerus "edev
Hls kaart
eerus (eeros) "jõeforell
Saa Pst Hls Krk kaart
eerusk (eerosk) "kergats
Hls Krk kaart
eerusk "jõeforell
Krk kaart
eerutama "<laulma
Hag kaart
eerutama "<käima
Khk kaart
eeräss "viidas
Har kaart
ees
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Kär Mus Kaa Krj Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud PJg Vän Tor Hää Saa Ris Nis Kei Hag Rap Juu Kos Jür HJn JõeK KuuK Amb JMd JJn Ann Tür Pai Koe VMr Kad Rak VJg Sim Iis Pal Äks Ksi Lai Plt Pil KJn SJn Kõp Vil San kaart
ees (ies) "ike
Kuu KuuK Kod MMg kaart
ees (iis) "<paelaauk
Jäm Khk Rei kaart
eesempe "esmaspäev
Hls kaart
eesik "<mõisavalitseja
Tõs PJg kaart
eesik "põldmurakas
Krl Har Lei kaart
eesik (eesk) "<lehma nimi
Trm Kod Lai Krk Hel Võn Kam Ote Rõn San Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
eeskäija "<pruudi abiline
Krj Jaa Pöi kaart
eeskäsi "tagasikätt
Se kaart
eesmalt "<esmalt
San Har Vas kaart
eesmäne (iisman) "esimene
Har Vas Lei Lut kaart
eesmäst "esimest korda
Har kaart
eesnimi
Kuu Lüg Pöi Kse Tor Ris JMd JJn kaart
eesperi "ettepoole
Har Rõu Se kaart
eesperilde "ettepoole
Har Rõu Vas kaart
eespidi "<ettepoole
Vai Jäm Ans Khk Pha Vll Emm Sim kaart
eespidine "edaspidine
Khk kaart
eespool
Jõe Lüg Khk Pöi Muh Emm Phl Mar Mär Vig Tõs Aud PJg Kei Kos JMd Koe Kad VJg KJn kaart
eespulk (eest-) "<voki osa
Vig Aud kaart
eespä (eispa iisebe iispäiv) "esmaspäev
Lüg Kod MMg Äks Trv Pst Krk Hel Puh Nõo TMr KodT Kam Ote Rõn San Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut Kra kaart
eespäne (eesepine iispäiväne) "esmaspäevane
Lüg Kod Trv Krk Nõo Kam Ote Rõu Plv Se Lut kaart
eest (ihest iist edess ets) "<meelest
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Kär Mus Kaa Krj Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Noa Rid Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud PJg Vän Tor Hää Ris HMd Kei Hag Juu Kos Jür HJn JõeK Amb JMd JJn Ann Tür Pee Koe VMr Kad Rak VJg Sim Iis Trm Kod Pal Ksi Lai Plt Pil KJn Kõp Vil Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Võn Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut Kra kaart
eestaega "<tulevikus
Hää kaart
eestak "söömavahe
Lei kaart
eestama "<järele andma
Kaa Rei kaart
eestama "higistama
Khk kaart
eestlane (iestilaised eesläne)
Jõe Kuu VNg Lüg Jõh Vai Jäm Khk Vll Pöi Muh Emm Rei Mar Mär Kse Var Tõs Khn Aud Tor Hää Ris Kos Jür JMd Tür Koe VMr VJg Sim IisK Iis Trm Kod Äks Ksi Lai Plt KJn Kõp Trv Hel Nõo Võn San Kan Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se kaart
eestnimi "eesnimi
Rid Mar Mär Kad KJn Vil Trv Hls Krk Nõo kaart
eestnõel(a) "<õmbluspiste
Hää kaart
eestotsa "alguses
Lüg Tõs Vän Hää KJn Kõp Trv Pst Krk kaart
eestpiste "<õmbluspiste
Khk Muh Amb kaart
eestpoolt (edespoolt)
Lüg Khk Mar Mär Tõs Hää Ris VJg Trm Kod SJn Trv Krk Har Vas kaart
eestämä "<rakendama
Lei kaart
eetsi "edasi
Khk Kär Mus Kaa Vll Jaa Pöi Muh Emm kaart
eetsikas "<kõht
Pöi kaart
eetsikku "eesrakendis
Kan Urv kaart
eetsimi (iitsimme) "eesrakendis
San kaart
eeve (ööve eeves) "<kirme
Khk Kse Han Var Mih Tõs Aud kaart
eeverdama "<aelema
Saa kaart
eevetis "kirme
Kse Tõs kaart
eeviti (eevite eeveti) "õhviti
Hlj Kad kaart
ega (äga õka ea)
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh Vai Jäm Khk Kaa Krj Pha Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Rid Mar Kul Mär Vig Kse Han Var Tõs Aud Vän Tor Hää Ris Kei Hag Juu Kos Jür HJn JõeK KuuK Amb JMd JJn Ann Pee Koe VMr Kad VJg Iis Kod Pal Äks Lai Plt Pil KJn Vil Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Kam Ote Rõn San Urv Har Rõu Plv Vas Räp Se kaart
egas (ägas õgass eigas eass)
Kuu Vai Mus Kaa Vll Muh Phl Kse Mih Juu KuuK Ann Pai VMr Sim Trm Kod Pal Äks KJn SJn Trv Hel Puh Nõo Võn San Kan Urv Har Rõu Plv Vas Se Lut kaart
egäp "egas
Kod KJn kaart
eha (iha)
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh Vai Khk Muh Emm Käi Rei Mär Vig Kse Mih Tõs Aud Pär PJg Vän Tor Hää Saa Kei Hag Rap Juu Kos Jür HJn JõeK JMd Ann Tür Pee Koe VMr Kad VJg Sim Iis Trm Kod MMg Äks Lai Plt Pil KJn SJn Kõp Vil Hls Krk Ran Nõo TMr KodT Kam San Räp kaart
ehad "pihad
Kse kaart
ehakas "<kerglane
Amb JMd JJn Pee Koe VMr VJg Sim kaart
ehal -e (ihal)
Jõe Hlj VNg Lüg Jõh Vai Jäm Ans Mus Krj Pöi Muh Emm Käi Phl LNg Mar Kul Mär Vig Kse Han Var Mih Khn Aud Pär PJg Vän Tor Saa Hag Rap Jür HJn Amb JMd Tür Pai Pee Koe VMr Kad Rak VJg Sim Iis Trm Kod MMg Pal Äks Ksi Lai Plt KJn SJn Vil Trv Hls Ran TMr Ote Kan Urv Rõu Plv Vas Räp Se kaart
ehaline
VJg Trm Kod kaart
ehama (ihama) "<kumama
Muh Rei Kse kaart
ehatama "<pleekima
Vai Hää Saa Kod Plt Pil KJn kaart
ehatama "ehal käima
VNg Urv kaart
ehatu "kahvatu
KJn kaart
ehatäht
Jõe Kuu Lüg Jõh Vai Muh Emm Rei Mar Tõs PJg Tor Hää Nis Juu Kos JMd VMr VJg Sim Iis Kod KJn SJn TMr kaart
ehe "ilus
Kuu Khk Rei kaart
ehe (pl jehte) "<ebe
Khk Kär Mus Krj Vll Pöi Emm Rei Phl Rid Khn Lei kaart
ehe "<ilustus
Kuu VNg Lüg Vai Jäm Ans Khk Vll Pöi Muh Emm Rei LNg Mar Mär Kse Khn Aud PJg Vän Tor Hää Ris Hag Juu Kos JMd Koe Kad VJg Iis Trm Kod Lai Plt KJn Trv Hls Krk Hel Puh Nõo San Kan Krl Har Rõu Plv Vas Se Lut kaart
ehe "piht
Tõs kaart
ehem(es) "<ebe
Mar Khn kaart
ehendämä "ehtima
Lüg kaart
ehes "ees
Pal kaart
ehetama "hirnatama
Muh kaart
ehetama "heietama
Tõs kaart
ehetud "kulunud
Pöi kaart
hehetämä "itsitama
Kod Plv kaart
ehev "<ilus
Kuu kaart
ehevil "vallali
Nis kaart
ehine "esik
Ote kaart
ehitaja (ihitäjä) "<pruutneitsi
Tõs Har kaart
ehitama (ehetama ihitämmä eihtämmä) "<ehtima
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Kär Mus Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Noa LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud Pär PJg Vän Tor Hää Saa Ris HMd Nis Hag Rap Juu Kos Jür KuuK Amb JMd Ann Tür Koe VMr Kad Rak VJg Sim Iis Trm Kod Äks Ksi Plt KJn SJn Vil Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Võn Kam Rõn San Kan Krl Har Rõu Plv Vas Räp Lei kaart
ehitama "<kaotama
Khk Mus kaart
ehits "esik
Kam Ote San Kan Urv kaart
ehitsämä "ehtima
Lut kaart
ehitus (ihitüss ehtüss) "<ehtimine
Kuu VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Kär Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Rid Mar Kul Mär Vig Kse Var Tõs Khn Aud PJg Vän Tor Hää Ris Nis Juu Kos Amb JMd Koe Kad Rak VJg Sim Iis Trm Kod Lai Plt Pil KJn SJn Trv Hls Krk Ran Puh Nõo Võn Kam Ote San Kan Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se kaart
ehk (ähk ek)
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh Vai Jäm Ans Khk Kär Mus Kaa Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Rid Mar Mär Vig Kir Lih Kse Han Mih Tõs Khn PJg Tor Hää Saa HMd Nis Hag Rap Juu Kos Jür HJn JõeK KuuK Amb JMd Ann Pee Koe VMr Kad HljK Rak VJg Sim Iis Trm Kod Pal Äks Lai Plt Pil KJn SJn Kõp Vil Trv Hls Krk Hel Puh Nõo TMr Kam San Krl Har Rõu Plv Vas Se kaart
ehkatamma "lõõtsutama
Har kaart
ehku "ehk
Kuu Hlj IisR Pöi Emm Ris HJn JõeK KuuK Kad Kõp kaart
ehkvel "elevil
Hlj JJn kaart
ehm "ehmatus
Kse JJn kaart
ehmama "ehmuma
Hää Ksi Pil SJn kaart
ehmatama
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg IisR Vai Jäm Khk Pha Pöi Muh Emm Phl Noa LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Tõs Aud Pär PJg Vän Tor Hää Ris HMd Nis Kei Juu Kos Jür HJn KuuK Amb JMd JJn Ann Tür Pai Koe VMr Kad VJg Sim Iis Trm Kod MMg Pal Äks Lai Plt KJn SJn Vil Trv Hls Krk Nõo TMr Kam San Krl Vas kaart
ehmates "söögitoru
Vig kaart
ehmates "ehmatus
Koe KJn kaart
ehmats "<ehmataja
PJg Pst kaart
ehmats "naba
Tõs kaart
ehmatuma "ehmuma
Kuu kaart
ehmatus
Kuu VNg Jõh Vai Jäm Khk Krj Vll Muh Emm Käi Rei Rid Mar Kul Mär Kse Tõs Aud Vän Tor Ris Juu HJn KuuK JMd Koe VMr Kad VJg Iis Trm Kod MMg Pal Lai Plt Trv San kaart
ehme "<ebe
Ris Trv kaart
ehmes "udusulg
Jäm Ans Khk Kär Mus Kaa Krj Pha Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Kse Var Ris Kad kaart
ehmestama "hingeldama
Kaa kaart
ehmetama "<hingeldama
Khk kaart
ehmetis "hingamistakistus
Khk Mus Kaa Krj kaart
ehmik "<kotkas
Jäm kaart
ehmima "ehmuma
Trm kaart
ehmuma
Vän KJn Kõp Trv kaart
ehmäduksiss "ehmunud
Kuu kaart
ehmätus "söögitoru
MMg kaart
ehnama "<lööma
Emm Käi kaart
ehnatuhe "ihnsalt
Har kaart
ehokille "elevil
Kod kaart
eht
Kuu Lüg IisR Jäm Khk Vll Rei Vig Kse Han Tõs Tor Saa Ris Kos JMd Koe VJg Trm Plt KJn Hls Krk Plv Se kaart
ehtel -e "hatul(e)
Pöi Rei kaart
ehtene "ebemeline
Khk Kär Mus Krj kaart
ehtes "hakkamas
Lai kaart
ehtima (ehtmä ihtma) "<seadma
VNg Lüg Jõh Vai Jäm Khk Muh Kul Mär Lih Khn Hag Kos JMd Tür Koe VMr Kad Rak VJg Sim Iis Trm Kod Lai Plt Trv Pst Hls Krk Ran Puh Nõo Rõn San Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei kaart
ehtima "<kaduma
Jõe Hlj Jäm Ans Khk Mus Kaa Krj Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl LNg Mar Kul Mär Vig Kse Ris Nis Kei Hag Rap Juu HJn KuuK Amb JMd Ann Koe VMr Kad VJg kaart
ehtis "ilus
Kad kaart
ehtmed pl (sg ehtmes) "piht
Vig Lih Kse Var Mih Tõs Aud Pär PJg Tor kaart
ehtne "<ilus
Pöi Mar Han PJg Lai KJn Pst Krk Plv Räp kaart
ehtuma "<kaduma
Kuu VNg Phl Mär kaart
ehus "elevil
JJn kaart
ehässänd "pleekinud
Kod kaart
ehätuisi "ehale
Kod kaart
ei (äi)
Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Kär Mus Kaa Krj Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Noa LNg Rid Mar Kul Mär Vig Lih Kse Var Mih Tõs Khn Aud Pär PJg Vän Tor Hää Saa Ris HMd Nis Kei Hag Rap Juu Kos Jür HJn JõeK KuuK Amb JMd JJn Ann Pee Koe VMr Kad Rak VJg Sim Iis Trm Kod MMg Pal Äks Lai Plt KJn SJn Kõp Vil Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr Võn Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut Kra kaart
eiama "noogutama
Vai kaart
heiama "<kiikuma
Kuu kaart
eiatand "kartlik
Kos kaart
eiba "ei
VNg kaart
eibe "helves
Lüg kaart
heibel "kergats
Lut kaart
heibotama "edvistama
Kan kaart
heida "<(ühte)järge
Har kaart
eidand "<edev
Tor Jür HJn Koe Pil KJn SJn kaart
eidandiaed "rõhtaed
Mus kaart
heide "<sademed
San Urv Krl Har kaart
-heide (-hiideh)
Kuu Jäm Vll Rei Mar Kse Tor Kos Koe VMr VJg Trm Kod Plt Trv Hls Puh San kaart
eide "heidele
Vll kaart
heidel -e "<hatul(e)
Jäm Ans Emm Rei Phl kaart
eidetunu "härmatanud
Har kaart
eidik "<nöör
Lüg Jõh KuuK VMr Sim kaart
eidik "sööt
Amb Rak kaart
eidipuu "puulusikas
Krk kaart
eidu "eideke
Kei HJn kaart
heiduduksis "ehmunud
Kuu kaart
heiduga kom "<olek
Kaa Muh Phl kaart
heiduksi -ss "<kohkunud
Kuu kaart
heidutama (hiidütämä)
Kuu Hlj Var Trv Hls Krk Ran Puh Nõo Kam Ote San Urv Krl Har Rõu Vas Räp Se Lei Lut kaart
heidäk "kartlik
Se kaart
heidüskelemä (hiidüskellemä) "<ehmuma
Kan Urv Har Rõu Plv Vas Se Lut kaart
eie (õiõ) "mitte
Urv Rõu Se kaart
heie (eide eies) "<helves
Kuu VNg Lüg Jõh Jäm Khk Vll Jaa Pöi Muh Emm Rei Phl Mar Mär Vig Kse Han Var Tõs Aud PJg Tor Hää Saa Ris Juu Kos Jür HJn KuuK Amb JMd Ann VMr Rak VJg Sim Trm Plt KJn Hls kaart
heie (eide) "<tolmukas
Kuu Lüg Vai kaart
eiermu "õis
Kod kaart
eiestama "õitsema
Kuu Lüg kaart
eiestama (heiestämä) "heietama
Kuu VNg Lüg VMr kaart
eietama "õitsema
Lüg kaart
eietama (eetama) "heietama
Jõh Jäm Khk Vll Jaa Pöi Muh Emm Mar Mär Vig Kse Tõs Aud PJg Ris Hag Juu Kos Jür HJn JõeK Amb JMd JJn Tür Koe Rak VJg Trm Kod MMg Plt Pil KJn kaart
eietis (eietes) "<heie
Jõh Mar Vig Han Juu Jür HJn JõeK Amb Tür Plt KJn kaart
eietsemma "õitsema
Vai kaart
eietus "<heie
Jõe Sim Kod kaart
heiga "<edev
Urv kaart
heigatama "edvistama
Urv kaart
heigats "<edev
Kan Urv kaart
eigeldama "peksma
Pöi kaart
eigokõnõ "rumal
Kan Urv kaart
heigonõ "<edev
Vas Se kaart
heigu (heigo) "<alp
Kan Urv Rõu Vas Räp Se kaart
heigukane "<kõhn
Kuu kaart
heigutama (heigotamma) "<edvistama
Kan Urv Rõu Plv Vas Räp Se kaart
eigä "ega
Vai kaart
eih (õih) "mitte
Urv Har kaart
eik (ek eig aik) "<ei
Lei kaart
heik (eikko) "nõrk
Kuu Vai kaart
heik "<edev
Urv Har Rõu kaart
heiklema (heikõllõma heikelemä) "<edvistama
Kan Urv Rõu Vas Se kaart
heikonõ "arg
Se kaart
eiku (heiko) "<edev
Käi Se kaart
heikuss "kergemeelsus
Urv kaart
eila (iilä) "eile
Jõe Mar Kul Mär Kse Var Aud Pär Vän Hää Saa Tür VMr VJg Trm Kod MMg Pal Äks Ksi Plt KJn SJn Kõp Vil Trv Pst Krk Hel Ran Puh Nõo TMr KodT Võn Kam Ote Rõn San Kan Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut Kra kaart
eilane "eilne
Mär Kse Tõs Hää Juu JJn Trm Kod Pal Äks Lai KJn Kõp Trv Hls Krk Ran Puh Nõo Kam Ote San Kan Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se kaart
eildine "eilne
Jäm Khk Krj Pöi Muh Käi Han kaart
eile
Jõe Kuu VNg Lüg Jõh Vai Jäm Ans Khk Kaa Krj Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud Pär PJg Vän Tor Ris HMd Nis Kei Rap Juu Kos Jür HJn JõeK Amb Ann Tür Pee Koe VMr Kad VJg Sim Iis Trm Ksi Lai Plt kaart
eiline (eilene) "eilne
Kuu VNg Lüg Jõh IisR Vai Emm Rei Mar Tõs Ris KuuK Amb JJn VJg kaart
eilne
Lüg Ans Khk Kaa Krj Vll Pöi Muh Käi Mar Kul Mär Kse Han Mih Tõs Tor Ris Hag Juu Kos HJn JõeK Amb JMd Koe Kad Sim Iis Trm Lai Plt kaart
eilädse "eile
Kan Har Rõu kaart
heim "kirme
Urv Plv kaart
eimuss "õhuke riie
Urv kaart
hein
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Kär Mus Kaa Krj Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Noa LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud Pär PJg Vän Tor Hää Saa Ris HMd Nis Kei Hag Rap Juu Kos Jür HJn JõeK KuuK Amb JMd JJn Ann Tür Pee Koe VMr Kad Rak VJg Sim IisK Iis Trm Kod MMg Pal Äks Ksi Lai Plt Pil KJn SJn Kõp Vil Trv Pst Hls Krk Hel kaart
einakas "<rohurikas
VNg Kse Plt kaart
heinakuu "juuli
Kuu Lüg Jõh Jäm Ans Khk Mus Krj Pha Pöi Muh Emm Rei Phl Mar Vig Kse Mih Tõs Pär Tor Ris Juu JõeK Kad VJg Trm Kod Lai KJn Trv kaart
heinalind "käosulane
LNg Mär kaart
heinaline
Kuu VNg Lüg Jõh Vai Khk Vll Pöi Muh Emm Rei Mar Mär Vig Lih Kse Var Tõs Aud Tor Hää Saa Ris Juu Kos HJn JõeK Amb JMd Koe VMr Kad VJg Sim Iis Trm Kod Ksi Plt KJn Vil Trv Hls Krk kaart
einama "heina tegema
Rid kaart
heinamaa (eenam)
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Mus Kaa Krj Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Noa LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Kse Var Mih Tõs Khn Aud Pär PJg Vän Tor Hää Saa Ris HMd Nis Kei Hag Rap Juu Kos Jür HJn JõeK KuuK Amb JMd JJn Tür Pai Pee Koe VMr Kad VJg Sim Iis Trm Kod MMg Pal Äks Ksi Lai Plt KJn SJn Kõp Vil Trv Pst Hls Krk Hel kaart
heinamaarjapäev "2 juuli
Jõe VNg Lüg Vai Jäm Ans Khk Mus Pöi Muh Mar Var Tõs PJg Tor Ris Kod Lai Plt KJn SJn Hls Krk kaart
heinane
VNg Vai Khk Vll Emm Rei Mar Tor Hää Juu Kos JMd VJg Trm Kod Plt KJn Trv Hls Krk kaart
heinariisikad pl "<seen
Amb kaart
heinaritsik(as) "rohutirts
Kuu Khk Hää KJn Trv Hls Krk kaart
heinarääk "<lind
Kuu Khk Koe kaart
eine "<palake
Kuu VNg Lüg Vai Jäm Khk Kaa Pha Muh Emm Rid Mar Mär Vig Kse PJg Tor Kei Hag Juu Kos Amb JJn Ann Koe VMr Kad Rak VJg Sim Iis Kod Äks Lai Plt SJn Hls kaart
eineke(ne) (einekäne) "natuke
Kuu Hlj VNg Lüg JJn Koe VJg Sim kaart
einestama
VNg Lüg kaart
einikene (einikäne) "natuke
Kuu Lüg kaart
einine "heinane
VNg kaart
heinkostal (einkossal) "rohukoskel
Var Khn kaart
heinmuda "merihein
Jaa Muh Emm Phl Rid kaart
heinpill "heinputk
Jäm Khk Kär Mus Kaa Krj Pha kaart
heinputk
Jõe VNg Lüg IisR Jäm Muh Emm Rid Mar Mär Vig Kir Kse Tõs Ris Nis Juu JõeK KuuK Amb JMd JJn Koe VMr Kad VJg IisK Trm Kod Lai Plt KJn kaart
heinrohi "orashein
Kse Tõs kaart
heinsaks "võhumõõk
Rei kaart
heinsinikad (einsinikid) pl "sinikas
Muh kaart
heinsirts "rohutirts
Jäm kaart
heinsoorsad pl "<lind
Ans kaart
eintene "heinane
Mih Plt kaart
einune "heinane
Khk kaart
einustama "einestama
Lüg kaart
einustama "ennustama
Jõe Kuu Lüg Vai kaart
einvered pl "angervaks
Aud kaart
heinvile "heinputk
Kaa Pöi Rei kaart
heinämünt "<taim
Juu kaart
heinäputk "heinputk
Kuu Vai kaart
einätämä "rohtuma
Hää Kod Vil Trv Krk kaart
eisklema "kaklema
Ran kaart
eiss (öüss ehüss evüss) "<lisaparred
Ote Rõn San Urv Rõu Vas Se Lut kaart
eiss "eks
Har kaart
eissitaks impers "heisatakse
Hää kaart
heiste "<paadi osa
Rei Phl kaart
eisted pl "<ebemed
VNg Jür JõeK Koe VMr Kad VJg Ksi Plt kaart
eister "heiste
Rei kaart
eistlema "<sõnelema
Trv Hel kaart
eistuk (eestokk heistükk hööstuk eistrukk) "<paat
Jõe Kuu Hlj VNg Khk Phl Ris Kei Kad kaart
eit (eite)
Kuu Hlj VNg Lüg Jõh Vai Jäm Ans Khk Krj Pha Vll Pöi Muh Emm Rei Phl LNg Mar Kul Mär Vig Kir Kse Mih Tõs Khn Aud PJg Vän Tor Hää Ris Kei Rap Juu Kos Jür HJn JõeK KuuK JMd JJn Pee Koe VMr Kad VJg Trm Kod Pal Ksi Plt KJn SJn Vil Trv Hls Krk Ran Puh Ote San Urv Plv Se kaart
eita "eit
Muh kaart
heitemeri "<madalaveeline
Phl kaart
eitima "<settima
Jäm Khk Vll Pöi Muh Rid Tõs Koe Plt kaart
eitimä "ehmuma
Kod Hel kaart
heitlema (hiitlemmä) "<sillerdama
Kuu VNg Lüg IisR Khk Vll Emm Käi Rei Rid Mär Kse Tõs Vän Tor Hää Ris Nis Kei Juu JõeK Amb JMd JJn Koe Kad VJg Sim Trm Kod MMg Pal Lai Plt Pil KJn Hls Ran Nõo Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lut kaart
heitlik "kartlik
Ran Nõo Kan Krl Har Plv kaart
heitlik "<muutlik
Kuu Hlj VNg Lüg Jõh Vai Jäm Khk Vll Jaa Pöi Muh Emm Rei Rid Mar Mär Var Tõs Tor Hää Ris Kei Juu Kos HJn JMd Koe VMr Kad VJg Trm Kod Ksi Lai Plt Pil KJn Trv Pst Hls Krk Ran Puh Nõo Kam San Krl Plv Vas Räp Se kaart
heitma (heitämä hiitmä) "<näima
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh Vai Jäm Ans Khk Kär Mus Kaa Krj Pha Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Phl LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud Pär PJg Vän Tor Hää Saa Ris Kei Juu Kos Jür KuuK Amb JMd JJn Ann Tür Koe VMr Kad VJg Sim Iis Trm Kod Pal Ksi Plt Pil KJn Kõp Vil Trv Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
heitu "<jõude
Kuu kaart
eituma "<settima
Vig Mih Khn Aud Tor kaart
heituma (hiitümmä heitömma) "<ehmuma
Kuu Hlj IisR Vil Trv Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr Võn Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
eituss "ehmatus
Puh kaart
heitämä (eitama hiitämmä) "heitma
Khk Mus Nõo Kam Ote Rõn San Krl Rõu Plv Vas Räp Se kaart
hekelik "<lind
Rõn kaart
heketämä "<naerma
Rõu kaart
ekitama "<kokutama
Rid Mar Vig Ris Nis Kei Hag Juu kaart
ekkama "<liigutama
Muh kaart
ekkima "<luksuma
Jäm Khk Mus Krj Vll Pöi Muh LNg Rid Mar Vig Lih Hää Ris Kei Hag Jür kaart
hekotamma "edvistama
Plv kaart
eks (äks ess)
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Kaa Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Rid Mar Mär Vig Kir Kse Han Mih Tõs Aud Tor Hää Ris HMd Nis Kei Hag Rap Juu Kos Jür HJn KuuK Amb JMd JJn Ann Tür Pai Pee Koe VMr Kad Rak VJg Sim Iis Trm Kod Pal Äks Ksi Lai Plt Pil KJn SJn Trv Ran Puh Nõo Har Vas kaart
eks "viga
Juu kaart
ekse "<viga
LNg Mar kaart
eksel "<kirves
Kuu Hlj Khn Ris kaart
eksi- "<eksimise
Jäm Rei Tõs Tor Hää Kos Kod Plt KJn kaart
eksi (ekso) minema "eksima
Jõh Ans Khk Rei Phl Juu Trm kaart
eksima (essümmä esmä)
VNg Lüg Jõh Vai Jäm Ans Khk Vll Jaa Pöi Muh Emm Rei Rid Mar Kul Mär Vig Kse Han Tõs PJg Vän Tor Hää Saa Ris Hag Rap Juu Kos JMd Ann Koe VMr Kad VJg Iis Trm Kod Lai Plt KJn SJn Hls Krk Hel Nõo TMr Võn Kam Ote San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
eksis "eksinud
Emm Rei kaart
eksitama (essütämmä)
VNg Lüg Jõh Vai Jäm Khk Muh Emm Rei Mar Mär Vig Kse Tõs Aud PJg Tor Hää Ris Kos JMd Pai Koe VJg Sim Iis Trm Kod Pal Ksi Lai Plt KJn Hls Krk Hel Puh Nõo Kam San Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lut kaart
eksituisi "eksikombel
Kod kaart
eksitus (essütüs)
Kuu VNg Lüg Vai Jäm Ans Khk Vll Muh Emm Rei Phl Rid Mar Mär Kse Tõs Tor Hää Ris Juu Kos Jür HJn Amb JMd Tür Koe VJg Iis Trm Kod Plt KJn Hls Krk Ran Puh Nõo TMr Võn Ote San Krl Har Plv Vas Räp Se kaart
eksled pl "<viga
Aud kaart
ekslik (eslik essülik)
VNg Vai Jäm Khk Vll Rei Mär Tor Hää Juu Kos Koe VJg Kod Plt Hls Puh San Krl Har Rõu Vas kaart
eksudus (essutus) "eksitus
Kuu Trv Hls kaart
eksuksiss -e "eksinud
Kuu kaart
eksuma (essuma) "eksima
Kuu Khn Trv Hls Krk Ran Puh Nõo Kam Lei kaart
eksutama (essutama) "eksitama
Kuu Trv Krk Lei kaart
ekutama (ekotama) "<kokutama
Jõh Emm Mär Sim Iis Kod kaart
ekäne "jääne
Har kaart
elades (eladeski)
Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Khk Mus Emm Mar Vig Lih Khn Aud Kos JõeK Amb JMd JJn Tür VMr Kad VJg Iis Trm Lai Plt KJn SJn Trv Hel kaart
elaja (elläi) "<loom
Vai Mar Var Tõs Aud PJg Ann Tür Pai VMr Trm Kod KJn Vil Trv Pst Krk Hel Ran Nõo TMr Võn Kam Ote Rõn San Luk Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Kra kaart
elajas
Jõe Kuu VNg Lüg IisR Vai Jäm Ans Khk Mus Kaa Krj Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Noa LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kse Mih Tõs Khn PJg Tor Hää Kei Hag Juu Kos Jür HJn JõeK KuuK JMd Ann Tür Pee Koe VMr Kad VJg Iis Trm Kod MMg Pal Äks Ksi Lai Plt KJn SJn Kõp Vil Hls Krk Hel Puh Nõo TMr KodT Kam Räp Se kaart
elakas "elajas
Kul Mih kaart
elama
Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Kär Mus Kaa Krj Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl LNg Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Han Var Mih Tõs Aud PJg Vän Tor Hää Ris HMd Kei Hag Rap Juu Kos Jür HJn JõeK KuuK Amb JJn Ann Tür Pai Pee Koe VMr Kad Rak VJg Sim Iis Trm Kod MMg Pal Äks Ksi Lai Plt KJn Kõp Vil Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr Võn Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut Kra kaart
elamine "<suguelundid
Kuu Hlj VNg Lüg Jõh Vai Jäm Khk Kär Kaa Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Mar Kir Hää HJn Amb Tür Kad VJg Iis Trm Kod Ksi Plt KJn Krk Puh Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se kaart
elamus "elamu
VNg Lih Kad kaart
elamus "<suguelund
Kir PJg Hää Ksi kaart
elanik
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh Vai Jäm Khk Vll Pöi Muh Emm Rei Phl Mar Kul Mär Kse Tõs Aud PJg Vän Tor Hää Ris HMd Juu Kos Amb JMd Tür Pee Koe VMr VJg Iis Trm Kod MMg Ksi Plt Pil KJn Trv Hls Krk Hel Ran Puh San Krl Har Rõu Vas Räp Se kaart
elataja "elanik
Ris HMd kaart
elatama
Kuu Hlj VNg Lüg Jäm Khk Vll Muh Rei Mar Kse Tõs Aud Tor Hää Ris Juu Kos JMd Koe VMr Kad VJg Sim Iis Trm Kod Plt KJn Trv Hls Krk Hel Ran Nõo San Urv Vas Se kaart
elatand (elätänu) "elatanud
Kuu Lüg Jõh Jäm Ans Muh Emm Mar Tõs Tor Ris Juu JõeK JMd VJg Iis Trm Kod Lai Plt KJn Trv Krk Hel Puh Nõo Plv Vas kaart
elatis- "elu-
Jäm Khk Pha Vll Muh kaart
elav (elava elläv)
Kuu Lüg Jõh IisR Vai Jäm Khk Mus Muh Emm Rei LNg Mar Kse Mih Tõs Tor Ris Juu Kos JMd Koe VMr Kad VJg Sim Iis Trm Kod Plt KJn Kõp Trv Hls Krk Ran Nõo San Krl Har Rõu Vas Räp Se Lut kaart
elavalt
Mar Kod Trv Har Räp Lut kaart
elavane (elavene) "&elav
Jõe Kuu Jäm Khk Kaa Pöi Rei Kse Khn Koe Kod Plt KJn San Krl Har Se kaart
elbak(as) "<edev
Sim Kod kaart
elbekas "helbeline
Amb kaart
elbendama "<helbes olema
Lüg Tor Hää Koe Kod Plt KJn kaart
elbene "helbeline
Amb kaart
elberdama "<edvistama
Khk Mar Kei Juu Koe Trm Plt kaart
elblene "helbeline
KJn kaart
elbragas "<helve
VNg kaart
helbudus "kergendus
Kuu kaart
elbur "<tüüri osa
Mus Rid kaart
elbutama "<edvistama
Ran Puh kaart
helde (elle jelde helleh) "<erk
Kuu Hlj VNg Lüg Jõh Vai Jäm Ans Khk Kaa Krj Vll Pöi Muh Emm Rei Noa Rid Mar Kul Mär Vig Kir Kse Han Var Mih Tõs Khn Pär Vän Tor Hää Saa Ris Kos KuuK JMd Koe VMr Rak VJg Iis Trm Kod MMg Lai Plt KJn SJn Vil Trv Hls Krk Ran Puh Nõo Võn Kam San Krl Rõu Plv Vas Se kaart
heldeke(ne) (elleke) interj
Kuu VNg Vai Jäm Khk Vll Muh Phl Mar Kul Kse Var Mih Tõs PJg Tor Hää Ris Jür Koe Kad VJg Sim Iis Trm Kod Plt KJn Kõp Vil Trv Hls Krk Ran Puh Nõo San Krl Rõu Vas Se kaart
heldelinõ "helde
Se kaart
heldene (jeldene ellene) interj
Kuu VNg Lüg Vai Jäm Khk Kaa Muh Rei Mar Kse Mih Tõs Tor Juu Kos Koe VJg Trm KJn Trv Krk Nõo Krl Rõu Plv Se kaart
eldenes "heldene
Vll kaart
elder "lumekristall
Khk kaart
heldima "<järele andma
Kuu Hlj Kad Hel Lei kaart
eldine (jeldine) "heldene
Rei Mih kaart
heldus (heldüss)
Vai Jäm Khk Kaa Pöi Muh Rei Mar Mär Tõs Tor Hää Juu Kos JMd JJn Koe VJg Iis Trm Kod Lai Plt KJn Trv Hls Krk Hel Nõo San Krl Har Rõu Vas kaart
eldusi "heldest meelest
Nõo kaart
hele (helle)
Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Khk Kär Mus Kaa Krj Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Rid Mar Kul Mär Vig Kse Han Var Mih Tõs Aud Vän Tor Hää Ris Nis Kei Juu Kos Jür JõeK Amb JMd JJn Ann Pee Koe VMr Kad VJg Sim Iis Trm Kod Äks Ksi Lai Plt Pil KJn SJn Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Kam San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
eledalt "heledalt
Kod Lai kaart
eledasti (helejäste eledast(e))
Kuu Lüg Mar Han Juu Kos JMd Ann VJg Kod Lai KJn SJn Nõo Kam kaart
eledus (heleüss)
Kuu VNg Khk Vll Muh Tõs Tor Juu Kod Plt KJn Trv Hls Puh Nõo San kaart
eledäde (elehede) "heledalt
Ran Nõo Har kaart
helehe(he) "heledalt
Rõu Plv Se kaart
elejed pl (sg ele) "<vili
VNg Lüg Trm Kod Lai Trv Pst Hls Krk TMr kaart
elekäss "heledavõitu
Ran kaart
elemed "<metall-litrid
Kad Trm kaart
elendaja "<peotäis õsutut
Lüg kaart
helendama
Kuu VNg Lüg Jõh Vai Khk Rei Mär Var Tor Kos JMd Koe VMr Kad Iis Trm Kod Lai Plt KJn Trv Pst Puh Nõo San kaart
elendik "&helendama
Kod kaart
helendä da-inf "üles tõusta
Se kaart
elendäne "<peotäis õsutut
Lüg kaart
eleneb sg 3 p "heleneb
Kuu kaart
helenüs "<ilustus
Kuu kaart
helesi "tõusis üles
Se kaart
elesti (ellest(e)) "heledasti
Khk Muh Hls Krk Hel kaart
heletäm(m)ä "helendama
Nõo San Plv kaart
heletämä "kiigutama
Lut kaart
eleve (ellev) "<hõõguv
Krk Hel kaart
eleveli (elevili) "elevil
Puh Nõo kaart
helevil (älävil elevel) "elevil
Hlj Khk Mus Pha Phl Mar Mär Kse Han Var Tõs Khn Aud PJg Tor Saa Nis Juu Amb Tür Kad Ksi Lai Plt Pil KJn SJn Krk Urv Krl Räp kaart
heleville (elevele) "elevil(e)
Khk Juu Tür KJn Trv San Räp kaart
helevälle (eleväle) "elevil
Kam Urv Har kaart
helevällä "elevil
Har Plv Vas Räp kaart
elgas (helgäss) "<hele
Kuu VNg Lüg Vai Kul Mär Aud Tor Ris Nis Kei Juu Kos Jür HJn Ann Pee VMr Sim SJn Se kaart
helge "<helk
Ran Krl Rõu Vas kaart
helge (elke) "<kuum
Kam Krl Se kaart
helgetämä "<helkima
Nõo Kam San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Se kaart
elgitama "<kõrvetama
Ote Krl Har kaart
elgitsesõ pl 3 p "helgivad
Krl kaart
elgu pl "tanukaunistus
Trv kaart
elgutama (elgotamma) "<uhkeldama
Lüg Emm Käi Rei Kod Rõn kaart
elgutus "&elgutama
Kod kaart
elgäss "halgas
Krl Har kaart
helgätämä (elgatama) "<helkima
Kod San Urv Rõu kaart
helgätüss sg 3 p "himustab
Har kaart
eli- "elu-
Kan Rõu Plv Räp kaart
eli (helü) "<kuuldus
Khk Kaa Mär Tõs Tor Hää Koe Trm Kod Ksi Lai Plt KJn Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr KodT Võn Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
elidis "paistetus
Khk kaart
elidlema "<punetama
Pöi Muh kaart
elidus "paistetus
Jäm kaart
eliline "puhta värvitooniga
Muh kaart
helin (hellin hellinä)
Kuu VNg Lüg Vai Jäm Khk Kaa Vll Muh Rei Mar Kul Mär Kse Tõs Tor Hää Ris Juu Kos JMd Koe VJg Iis Trm Kod Ksi Plt KJn Trv Hls Krk Puh Nõo San Krl Har Rõu Vas Se kaart
elinik (õlinik) "<helin
Kod kaart
helinäl "helinal
Kuu kaart
helisema
Kuu Hlj VNg Lüg IisR Vai Jäm Khk Kaa Vll Muh Emm Rei Mar Mär Kse Han Tõs Tor Hää Ris Juu Kos Amb JMd Koe Kad VJg Sim Iis Trm Kod Plt KJn Hls Krk Puh Nõo Kam San Urv Krl Har Rõu Plv Vas Se Lei kaart
elisema "<helendama
Han Tõs Juu KJn kaart
eliskellemä "<elama
Rõu kaart
elissämä "<helendama
Kod kaart
helistama (hellistämä)
Kuu VNg Vai Jäm Khk Vll Muh Emm Mar Mär Vig Kse Tõs Khn Tor Hää Ris Juu Kos JMd Koe VJg Trm Kod Pal Plt Pil KJn Hls Krk Puh Nõo San Krl Rõu Vas Se kaart
helistellemä "&helistama
Rõu kaart
helisämmä (elisama) "helisema
Trv Har Rõu kaart
elitama "<punetama
Khk Mus Pha kaart
eliting (elisting elend)
Kuu Hlj VNg Rei Tõs Tor Ris Rap Juu Kos Jür HJn Amb JMd JJn Tür Pai Pee Koe VMr Kad Rak VJg Sim Trm Kod MMg Ksi Lai Plt Pil KJn Trv Ran Puh Võn kaart
eljass "<hele
Kan kaart
eljoma "<kuulduma
Kod kaart
eljuma (elluma eloma) "hõljuma
Saa Plt Kam Vas Se kaart
helk "<kaja
Khk Vll Rei Mär Vig Kse Tõs Tor Hää Kos JJn Koe Trm Kod Ksi Lai Plt KJn Trv Hls Krk Ran Nõo Krl Rõu kaart
elk "hoop
Muh kaart
elkame "jõlkuma
Krk kaart
elkasti (elkaste) "<heledasti
Jür HJn kaart
elkima (helkmä) "<kajama
Lüg Khk Vll Pöi Muh Mär Kse Han Tõs Hää Saa Juu Kos Koe Trm Kod Lai Plt KJn Trv Hls Krk Ran San Kan kaart
elkjas (helkjäss)
Kuu VNg Jäm Khk Vll Muh Emm Käi Rei Mär Kse Tõs PJg Ris Kos Koe Trm Kod Lai Plt KJn Trv Hel Ran Nõo Ote Urv Krl Rõu Vas Räp kaart
elkjaste (elkjass) "<heledasti
Juu Kod kaart
helkjä "hele
Hls Se kaart
helklemmä "helklema
Urv kaart
elkmä (jelk-) "jõlkuma
Krl Se kaart
elkse "halgas
Har kaart
helkse (helksä) "hele
Har kaart
helksede "heledasti
Har kaart
helkskõlõss sg 3 p "<helkleb
Plv kaart
elkuma "jõlkuma
Saa kaart
helkuma (elkma) "kajama
Emm Rei Phl Kod kaart
helkäjä "helkiv
Vas kaart
helkämä (elkmä) "helkima
Muh Mär Krk Urv Krl Har Rõu Vas Se kaart
helkäne "helkjas
Se kaart
hell "<saar
Kuu Hlj kaart
ell (ella äll) "<vanaema
Emm Käi Rei Phl Ris Kei kaart
hell "<õrn
Kuu Hlj Lüg Jõh Khk Vll Muh Rei Mar Mär Lih Kse Han Tõs Khn Tor Hää Juu HJn JMd Koe Kad VJg Sim Iis Trm Kod Pal Lai Plt KJn Vil Trv Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Võn San Har Rõu Vas Se kaart
hell "<hele
Rid Mar Han Aud Hää Lai Har Rõu Räp kaart
ella "<õrnalt
Hää JMd Krk kaart
ellaeit "isaema
Khk Käi Khn kaart
ellalt "hellalt
Kos VJg Kod Lai Krk Ran kaart
ellama "hullama
Se kaart
ellamini "hellemini
Var kaart
ellastama "helde olema
Kos kaart
ellast(i) (helläste)
Vai Mar PJg Juu Kos Kod Plt KJn Krk Nõo Se kaart
ellatem (ellätem) ma-inf "hellatama
Krk kaart
ellateme "voltima
Hel San kaart
ellendama "<punetama
Ann Pil kaart
ellerdama "<pilutama
Tõs Aud PJg Tor Kod Trv Pst Ote kaart
ellerdama "ringi jooksma
Khk Jür kaart
ellerdis "&ellerdama
Khk kaart
ellerdus "&ellerdama
Kod kaart
ellerein (-ain) "<taim
Trv Pst Hls Krk Hel San kaart
ellermann "<mäng
Aud Pst kaart
elles "<helves
Emm Käi Rei Vän Trv kaart
elletama "helendama
Vig Ris kaart
elli "hellalt
Mih Hää Kod kaart
ellidama "karjuma
Rei kaart
elligusti (elligust(e)) "hellalt
Jäm Emm Rei kaart
el(l)ik "ehk
Kuu Jäm VJg kaart
hellik (ellik(as))
VNg Lüg Jõh Vai Jäm Ans Khk Kär Mus Kaa Krj Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Rei Phl Sim Kod Nõo Kam Ote San Urv Krl Rõu Plv Vas Räp Se kaart
ellike "hellik
Pha kaart
ellikult "&hellik
Lüg Hää kaart
hellikäne "hell
Kuu kaart
ellilt "hellalt
Pal kaart
ellima "<lainetama
Vig kaart
helling "helin
Se kaart
ellis "<paistetanud
Pöi Muh kaart
ellistama (elistama) "<andma
VNg Koe Kad VJg kaart
ellitama "<läikima
Tõs kaart
hellitama (hellütämmä) "<hellaks muutuma
Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Khk Krj Pha Vll Muh Emm Käi Rei Phl LNg Mar Mär Kse Mih Tõs Aud PJg Tor Hää Ris Juu Kos JMd VJg Iis Trm Kod Pal Ksi Plt KJn Trv Pst Hls Krk Ran Puh Nõo Kam San Krl Har Rõu Plv Räp Se kaart
hellitama "<liikuma
Kuu kaart
ellitama "<andma
Jõe Kuu kaart
ellitamissi "hellitades
Khk kaart
ellitasa "hellitades
Äks kaart
el(l)itis "<tuli
Pöi Muh kaart
ellitsema "<hellaks muutuma
Lüg kaart
ellitumma "<hellaks muutuma
Lüg kaart
ellitus "hellitus
VNg Khk Emm Mär Tõs JMd Koe Iis Kod Plt Ran Puh kaart
hellotamma "hellitama
Plv kaart
hellähtüss "<volt
Plv kaart
helläline "lopsakas
Har kaart
helläliste "lopsakalt
Har kaart
hellämä "<hoolitsema
San Krl Har Rõu Vas kaart
ellämäss "hellemalt
Kod kaart
helläne "hell
Se kaart
elläteme "heldelt andma
Krk kaart
hellätseppä "hellemalt
Se kaart
hellätämä "<hellitama
Ran Puh Rõn Urv Plv Vas Se kaart
hellätümmä (hellähtümmä) "helduma
Har Vas kaart
hellätüss "<volt
Võn Kam Ote San Kan Urv Krl Rõu Plv Räp kaart
hellüteless sg 3 p "<hellitleb
Se kaart
elmak "hoop
Kod kaart
elmama "lööma
Emm kaart
helmar "<roolipuu
Jõe Kuu Hlj VNg Ris JõeK Ran kaart
elmeline "helmestest
VNg Koe kaart
elmene "helmestest
Nõo kaart
helm(es) (elme)
Kuu Hlj VNg Lüg Jõh Vai Jäm Khk Mus Krj Pha Vll Pöi Muh Emm Käi Rei LNg Rid Mar Kul Mär Kir Lih Kse Han Mih Tõs Khn Aud Pär Vän Tor Hää Saa Ris Nis Hag Juu Kos KuuK Amb JMd JJn Ann Koe VJg Sim Iis Trm Kod Äks Plt Pil KJn Vil Trv Hls Krk Hel Puh Nõo Võn Ote Rõn San Kan Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
elme(s) (helme) "helves
Hlj Jäm Ans Mus Vll Pöi Emm LNg Mar Kul Vig PJg Kod Vil Hls Rõu kaart
helmidä da-inf "<helmitada
Se kaart
elmik
Kod kaart
helmiline "helmestega
Vai Plt Puh San Vas Se kaart
helmine "helmestest
Nõo San Plv Vas Lei kaart
elmitama "helmitama
Vil Trv Krk Puh kaart
eloh "elus
Vas kaart
elokaupa "hoolega
Kod kaart
eloma "<abielluma
Kod kaart
helotama (helöhtama) "liigutama
Se kaart
helova (helöva) "liikva
Se kaart
helovalla "<liikvel
Se kaart
elp "vallatus
Hel kaart
elpama "helpima
Khk Muh Krk kaart
elpima "alpima
VNg Tõs Juu Kod Se kaart
helpima (helpmä)
Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Jäm Khk Krj Pha Pöi Muh Emm Käi Phl Mar Mär Vig Kse Han Var Tõs PJg Tor Hää Saa Ris Juu Kos Jür Amb JMd Koe Kad Rak VJg Sim Trm Kod MMg Ksi Lai Plt Pil KJn SJn Trv Krk Hel Nõo San Urv Har Vas kaart
elpimissi "helpides
Khk kaart
helt (õlt) "<helves
Ans Khk Mus Kaa Krj Vll Pöi Muh Phl LNg Rid Mar Han kaart
elts "pilak
Rei Kad kaart
eltsutama "<eputama
Khk Vll kaart
elu (elo) "<elamu
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Kär Mus Kaa Krj Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Noa LNg Rid Mar Kul Mär Vig Lih Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud Pär PJg Vän Tor Hää Ris HMd Nis Kei Hag Rap Juu Kos Jür HJn JõeK KuuK Amb JMd JJn Ann Tür Pai Pee Koe VMr Kad Rak VJg Iis Trm Kod MMg Pal Äks Ksi Lai Plt Pil KJn SJn Kõp Vil Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr Võn Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
eluigi "eluajal
Emm kaart
eluk(as) (elokas) "<olend
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Khk Mus Krj Vll Pöi Muh Emm Rei Rid Mar Kul Mär Vig Lih Kse Mih Tõs PJg Tor Hää Ris Hag Juu Kos Amb JMd Koe VMr Kad VJg Trm Kod MMg Lai Plt KJn Trv Hls Krk Hel San Kan Urv Krl Rõu Plv Vas Se kaart
elukas (elokass ellukas) "<elav
Khk Mus Trv Krk Puh Plv kaart
eluline (eloline) "<elusolend
VNg Mar Hää Kos Kod Plt Hls Har Rõu Vas Se kaart
elune "&elu
Trv kaart
elunik "elanik
Räp kaart
elupea(lne) "pööning
Jäm Ans Khk Mus Kaa Pha Vll Pöi Muh kaart
elus (elos helus) "<põlev
Jõe Kuu Lüg Vai Jäm Khk Krj Pha Vll Muh Emm Rei Phl Mar Mär Kse Han Tõs Khn Aud PJg Tor Hää Ris Hag Juu Kos JMd Koe VJg Sim Iis Trm Kod Äks Plt KJn SJn San Krl Räp kaart
elusade "elusalt
Ran kaart
elusalt (elosalt)
Jõe Lüg Vai Jäm Khk Pöi Muh Rei Tõs Khn Vän Tor Ris Kos JMd VJg Kod Äks Plt KJn Vil Puh Vas kaart
elustama "<elama
Kuu VNg Lüg Khk Mär Kse Tõs Tor Rap Juu Kos Amb JMd Ann Tür Koe Kad VJg Sim MMg kaart
eluta "elutu
Ran kaart
elutama (elotama) "<elama
Juu Trm Kod Pal Lai Võn Plv Se kaart
eluteme "leelutama
Hel kaart
elutsema (elotsemma)
Lüg Vai Khk Pha Vll Pöi Muh Emm Käi Rid Mar Kse Mih Tõs Khn Tor Hää Ris Kos Koe VJg Trm Kod Lai Plt KJn Hls Krk Hel Ran Puh Nõo San Krl Har Plv Vas Räp kaart
elutu
Kuu kaart
elutus (elotuss) "<majapidamine
Ris Ksi Nõo Võn Kam Ote San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se kaart
eluvane "<sõimus
Koe kaart
elveline "helbeline
Khk kaart
elve(s) "<helves
Hlj VNg Lüg Vai Jäm Khk Vll Jaa Muh Emm Rei LNg Kse Var Mih Tõs Khn Aud Tor Juu Kos HJn Amb JMd Koe Kad VJg Sim Trm Kod Pal Äks Lai Plt KJn SJn Rõn Rõu kaart
helvet (elvat hölvet ervet) "<kurat
VNg Jõh Vai Emm Rei Phl Kod kaart
elvetama "<sadama
Kse Var Khn kaart
eläden (elädengi) "elades
Kod Trv Kan kaart
elädessegi "eladeski
Krk kaart
heläh(h)üss "helisemine
Rõu Plv Vas Se kaart
helähtämmä (elähhämä) "helatama
Krl Rõu Plv Se Lut kaart
elähtönü "elatanud
Räp kaart
helähtümä "<helisema
Krl Rõu Se kaart
elähün(n)ü "elatanud
Vas Se Lut kaart
helähütmä "<helistama
Se kaart
eläk "pauk
Kod kaart
helämä (hellämä) "helama
Kan Urv Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
eländik "elanik
Se kaart
elänu "elatanud
Hel Puh Har Plv Räp Se kaart
eläts "elatis
Krk kaart
elätämä "helatama
Kod Rõu kaart
elätäv (eletava) "&elama
Kuu kaart
elätünd (elätünü) "elatanud
Vai Krl Rõu kaart
elävik "kärmas
Lüg kaart
ema (imä) "<esemete osa
Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Khk Kär Mus Kaa Krj Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Noa LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud PJg Vän Tor Hää Saa Ris HMd Kei Rap Juu Kos Jür Koe VMr Kad Rak VJg Sim Iis Trm Kod MMg Pal Äks Ksi Lai Plt Pil KJn SJn Vil Trv Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr Võn Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut Kra kaart
emaauk "<jääauk
Lüg Kad Sim Trv Pst Krk Hel San kaart
emaema "<vanaema
Vai Jäm Krj Emm Rid Mar PJg Tor Kos Kad Trm Äks Krk San Har Räp kaart
emak "<võõrasema
Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Iis Trm Kod Ksi Lai KJn Trv Pst Hls Hel Ran Puh Võn Kam Ote San Kan Krl Har Rõu Vas Räp Se kaart
emakala "<kala
Vll Pöi kaart
emak(as) (ämäkäs imäk) "<söögitoru
Kuu VNg Lüg Vai Jäm Khk Kär Vll Pöi Emm Rei LNg Mar Kul Mär Vig Kir Kse Mih PJg Tor Ris Kei Hag Juu Kos HJn Amb JMd Tür Koe VMr Kad VJg Sim Iis Trm Ksi Plt Pil KJn SJn Trv Hls Krk Hel Nõo Ote Krl Har Rõu Vas Se kaart
emakoda "emakas
Kuu Lüg Khk Rei LNg Rid PJg Hää Ris Amb JJn Trm Kod Lai Krk Krl Se kaart
emakoht "<jõe keskkoht
Vän Kod kaart
emakord "<paadi osa
Khk Khn kaart
emalepp "<sanglepp
VNg Lüg Jäm Emm Käi Vän Tor HMd Iis Trm Kod Plt KJn Trv Hls Krk Puh Nõo TMr Kam San Krl Har Plv Vas Se kaart
emaläpe "<jääauk
Ran Rõu kaart
emamulk "<jääauk
Ran Ote San Se Lut kaart
emand (imänd)
Kuu VNg Vai Jäm Ans Khk Krj Vll Pöi Muh Emm Rei Rid Mar Kul Mär Vig Kse Mih Tõs Khn Aud PJg Vän Tor Hää Ris HMd Juu Kos JMd Tür Koe VJg Iis Trm Kod Ksi Plt KJn Trv Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr Rõn San Urv Krl Har Rõu Plv Vas Se Lei Lut Kra kaart
emane (im(m)äne) "<naine
Kuu VNg Lüg Vai Jäm Ans Khk Mus Kaa Krj Pha Vll Pöi Muh Käi Rei Phl Mar Mär Vig Kse Han Mih Tõs Khn PJg Tor Hää Ris Juu Kos JMd Koe Rak VJg Iis Trm Kod Lai KJn Trv Hls Krk Puh Nõo Võn Kam San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
emanõges
Jäm Pha Vll Pöi Muh Rei Han Mih PJg JJn Sim Kod Pal Lai Plt Kam kaart
emapuu "<esemete osa
Kuu VNg Lüg Jõh Vai Jäm Khk Mus Kaa Krj Muh Emm Käi Rei Phl LNg Rid Mar Han Var Mih Tõs Khn Aud Hää Ris KJn kaart
emapäev "<pühade järelpäev
Jäm Ans Khk Mus Krj Vll Pöi Muh Hel Rõn kaart
emasene "&emane
Khk kaart
emasterohud pl "<taim
Muh kaart
ematera "tungaltera
Tõs kaart
ematis (emätes emäts) "söögitoru
Käi Mar Mih Puh kaart
ematus (emädüs) "söögitoru
Kuu Trm Kod Lai Hel kaart
emb-kumb (emp-kump emm-kumm)
Jõe Kuu VNg Lüg Jõh Vai Khk Kär Vll Muh Emm Rei LNg Mar Mär Kse Ris Juu Kos Amb JMd Koe VMr Kad VJg Trm KJn Hls kaart
emik "emis
Lüg kaart
emis (emmis im(m)iss)
Kuu VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Krj Vll Jaa Pöi Emm Käi Rei Rid Mar Kul Mär Vig Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud Vän Tor Hää Saa Ris HMd Hag Juu Kos HJn Amb JMd JJn Tür Koe VMr Kad VJg Sim Iis Trm Kod Pal Äks Lai Plt KJn Kõp Vil Trv Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr Võn Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut Kra kaart
emm "<vanaema
Lüg Khk Mus Kaa Krj Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Mar Kse Vän Kos VJg Kod Lai KJn Krk kaart
emmik(e) "<nimetissõrm
Kul Lih Han Khn Juu Lai kaart
emmis "<halvasti kerkinud
Var kaart
emmiskiri "<muster
Puh kaart
emmisseen "<riisikas
Ran Nõo Rõn kaart
hempal "kalts
Kuu kaart
hempalane
Kuu kaart
empli "kratt
Sim kaart
emptin (empken) "<naistepluus
Krl Har kaart
emptüss "<naistepluus
Kan kaart
emäk (g emäkse) "võõrasema
Krk kaart
emäkott "<emakas
Kod Krk kaart
emäleib "tungaltera
Ran kaart
emäline (imäline) "ema omav
Kod Puh Vas Se kaart
emäsk "naine
Krk kaart
emästämä "pehkima
Nõo Ote kaart
emätupe "emakas
Krk kaart
en (ein et emme emma ette eivad eväd) "ei
Kuu VNg Lüg Jõh Vai Kod kaart
enam (änam inämb inäp ämp ääm ääp imp) "<parem
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Kär Mus Kaa Krj Pha Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Noa LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud Pär PJg Vän Tor Hää Saa Ris HMd Nis Kei Hag Rap Juu Kos Jür HJn JõeK KuuK Amb JMd JJn Ann Tür Pai Pee Koe VMr Kad Rak VJg Sim Iis Trm Kod MMg Pal Äks Ksi Lai Plt Pil KJn SJn Kõp Vil Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr Võn Kam Ote Rõn San Luk Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut Kra kaart
enamaks (änamaks inämbäss) "<enamasti
Jõe Jaa Pöi Mär HJn Ote Urv kaart
enamani "enamasti
Amb Plt Hel kaart
enamast(i) (änamasti enämbäste inä(m)bäst)
Jõe Kuu VNg Jõh Vai Jäm Ans Khk Kär Mus Krj Pha Vll Pöi Muh LNg Mar Kul Mär Vig Kir Var Mih Tõs Aud Pär PJg Vän Tor Hää Saa Ris Nis Hag Rap Kos Jür HJn KuuK Amb Tür Pai Pee VMr Rak Sim Trm Kod MMg Pal Äks Ksi Lai Plt Pil KJn Nõo TMr Kan Räp Se kaart
enamati "enamasti
Amb kaart
enamini (änämini) "enamasti
Khk Koe Plt SJn Pst kaart
enamiste (änamesti inämbiste inäbest änäpest) "enamasti
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Vai Jäm Khk Kär Mus Krj Jaa Muh Rei LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud Pär Hää Ris Nis Kei Hag Rap Juu Kos HJn KuuK Amb JMd JJn Ann Tür Koe VMr Kad Rak VJg Iis Trm MMg Ksi Lai Plt Pil SJn Kõp Vil Trv Pst Hls Krk Hel Ran Kam Rõn San Krl Rõu Plv Räp kaart
enamus (enämbüss)
Lüg Jäm Khk Vll Pöi Emm Mär Tor Kos JMd Tür Koe VJg Iis Trm Hel Ote kaart
end (änd) "<mitte
Jäm Khk Mus Kaa Emm Käi Rei Phl kaart
enda (õndõ) "ainult
Ote Har Lei kaart
endamisi (hindämisi)
Kos KJn Vil Trv Pst Vas kaart
endine (endne ennine i(n)nine)
Jõe Kuu VNg Lüg Vai Jäm Ans Khk Kaa Vll Pöi Muh Emm Käi Rei LNg Rid Mar Kul Vig Lih Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud Pär Vän Tor Hää Saa Ris HMd Kei Juu Kos Jür KuuK Amb JMd JJn Ann Tür Koe VMr Kad VJg Sim Iis Kod Ksi Lai Plt KJn Kõp Vil Trv Hls Krk Ran Puh Võn San Krl Har Vas Räp Se Lei kaart
endist "vanasti
Mih kaart
endu "ega
Jõh kaart
enemb "enam
Hlj Vai kaart
enese (eese enda hinese henne ennast hindät eest)
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Kär Mus Kaa Krj Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Noa LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud Pär PJg Vän Tor Hää Saa Ris HMd Nis Kei Hag Rap Juu Kos Jür HJn JõeK KuuK Amb JMd JJn Ann Tür Pee Koe VMr Kad Rak VJg Sim Iis Trm Kod MMg Pal Äks Ksi Lai Plt Pil KJn SJn Kõp Vil Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr KodT Võn Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut Kra kaart
enestäs(ä) (henestäs) "iseenesest
Kuu Lüg kaart
enge "<üsna
Khn Nõo Rõu kaart
engelik "elav
Krk kaart
enguline "kõver
Kod kaart
enim "ennemini
Mar Juu kaart
enimi "<ennemini
Kir Juu kaart
enimini "kõige enam
Muh kaart
enimisti (enimest(e)) "enamasti
Jaa Käi Vig kaart
enimält (enimelt) "<ennemini
Juu Kos kaart
enkalad "riidehilbud
Jõh kaart
enkelt "<paras
Khk Hää kaart
henkslid "traksid
Kuu kaart
enksna "<mürin
Se kaart
ennakas (hennagas) "peru
Kuu Kad Sim KJn kaart
ennaste "ennist
Mih kaart
ennastvastu "rase
Jäm Phl Hää Saa Juu Kad Kod Ksi Trv Krk kaart
ennatama "<ehmuma
Hlj VNg Kos Jür Amb JMd JJn VMr Kad Sim MMg Ksi Lai KJn kaart
ennatama "vastu pidama
Puh kaart
ennatlik "<püsimatu
Jõh HJn VMr VJg Iis Ksi kaart
ennatu "ennatlik
Kuu HJn JJn Koe VMr Sim Trm Pal Ksi Plt KJn kaart
ennatult "tormakalt
Plt kaart
ennatus "<mõtlematus
JJn Koe VMr Sim Ksi kaart
ennatuss "aimdus
Nõo kaart
enne (inne) "<vanasti
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg IisR Vai Jäm Ans Khk Mus Kaa Krj Pha Vll Pöi Muh Käi Rei Phl Noa LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud PJg Vän Tor Hää Ris HMd Kei Hag Rap Juu Kos Jür HJn JõeK KuuK Amb JMd JJn Ann Tür Pai Pee Koe VMr Kad Rak VJg Sim Iis Trm Kod MMg Pal Äks Ksi Lai Plt Pil KJn SJn Kõp Trv Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Võn Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lut kaart
henne (hinneh jenne) "<kiud
Har Rõu Vas Räp Se Lei Lut kaart
enne (inne õnnõ õnõ) "<ainult
Trv Krk Hel Ran Puh Nõo TMr Võn Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut Kra kaart
enneaegu(i)si "enneaegu
Kod MMg kaart
enneaegust "enneaegu
Kul kaart
enneaegutuse "enneaegu
Iis kaart
enneaigusa "enneaegu
Lüg kaart
enneda (ennede õnnõdõ) "<ainult
San Krl Har Lut kaart
ennegi (enneki innegi õnnõgi) "<ainult
Kam Ote Rõn San Urv Krl Har Plv Räp Se kaart
ennem (ennemb innep)
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh Vai Jäm Ans Khk Kär Kaa Vll Pöi Muh Käi Phl Noa Mar Kul Mär Vig Lih Kse Var Mih Aud PJg Tor Ris Juu Kos Jür JõeK KuuK Amb JMd Ann Tür Pee VMr Kad Rak VJg Sim Kod MMg Pal Lai Plt Pil KJn Kõp Vil Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Kam Rõn Krl Har Plv Vas Räp Se kaart
ennema (inne(m)bä) "<enne
Kuu Lüg Khn KuuK Ann Hel Ran Võn Kam Rõn Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut Kra kaart
ennemal "ennemalt
Amb JJn Tür kaart
ennemalle "ennemalt
IisR kaart
ennemalt (ennemelt ennepelt)
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh Vai Jäm Ans Muh Mar Kul Lih Han Tõs Aud HMd Nis Kei Rap Juu Jür JMd JJn Tür Pee VMr Kad Rak VJg Trm Kod MMg Pal Ksi Lai Plt KJn SJn Kõp Trv Pst Hls Krk kaart
ennemast "enamasti
Vai kaart
ennemasti (ennemast(e) enne(m)äst) "ennemalt
Jõe Hlj Lüg Jõh Vai Jäm Pöi Phl Rid Mar Mär Vig Lih Saa Hag Juu HJn JõeK Amb JMd Ann Tür VMr Kad VJg Sim IisK Iis Trm Kod MMg Pal Äks Lai Plt Pil Pst Krk Võn Räp kaart
ennembidi "ennemini
Ote Rõu Plv Räp kaart
ennembine (enepine) "endine
Pst Hls Krk Ote Rõn kaart
ennembine "varasem
Har kaart
ennembädse g "endine
Ran Räp kaart
ennemi (ennembi ennebi innembi) "ennemini
Kuu Var Trv Hel Ran Nõo Kam Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas kaart
ennemide (innembide) "ennemini
Ran Puh Nõo TMr Võn Kam Ote Rõn Kan Urv Har Plv Räp Se kaart
ennemidi "ennemini
Jäm Ans kaart
ennemili "ennemini
Vll Jaa Pöi kaart
ennemilt "ennemalt
Pst kaart
ennemine (ennemene) "ennemini
Hlj Krj Pha Vll Pöi Amb JMd VMr Kad Trm Kod Pst kaart
ennemini
Hlj Khk Krj Pha Vll Jaa Pöi Muh Rei Phl Mar Kul Mär Vig Kse Khn Ris Kei Hag Amb JMd Tür Koe VMr Äks Lai Plt kaart
ennemiste (ennembist(e) innebist) "ennemini
VNg Ans Khk Hls Hel Kam San Räp kaart
ennemite (ennemitte) "ennemini
Lüg Vai Kod kaart
ennemuina "ennemuiste
Jõe Kuu Hlj HJn KuuK Sim Trm Kod kaart
ennemuinane "ennemuistne
Kuu Sim Iis Trv San kaart
ennemuine "ennemuiste
VNg Juu Kos HJn kaart
ennemuine "ennemuistne
Jõe Emm Trm Kod kaart
ennemuistane "ennemuistne
Lüg Jõh kaart
ennemuiste
Kuu Lüg Vai Jäm Ans Khk Vll Pöi Muh Rei Rid Mär Vig Kir Lih Kse Han Var Tõs Khn Aud PJg Tor Ris HMd Nis Kei Hag Juu Kos Jür HJn JMd JJn Koe VMr Iis Kod Plt KJn Trv Hls Krk Nõo San Har Vas Se Lei Lut kaart
ennemuistene "ennemuistne
Kuu VNg Lüg Vai Jäm Ans Muh Rei PJg Ris Kad Trv Krk Räp kaart
ennemuistine "ennemuistne
Jõh Vai Jäm Khk Vll Rid Ris Krk San Krl Vas Se kaart
ennemuistne
Jäm Khk Muh Rei Mar Kul Mär Kse Tõs Khn PJg Tor Hää Nis Kei Juu Kos Jür Amb JMd Pee Koe VJg Trm Lai Plt Pil KJn Trv Hls Puh Nõo kaart
ennemuistu "ennemuiste
Lei kaart
ennene "<eelmine
Se kaart
ennepühadine "pühade-eelne
Mär kaart
ennepühane "pühade-eelne
Mär kaart
enneskine (inneskine) "<äsjane
Urv Har Rõu Vas Se kaart
ennesti (ennest(e) innest) "ennist
Jäm Khk Vll Jaa Pöi Muh Mär Kse Var Tõs Pär Tor Juu KuuK Amb Ann VMr VJg Trm Plt KJn Krl Har Plv Vas Räp kaart
ennevanane "ennemuistne
Kuu VNg Lüg Jõh Vai Pal Se kaart
enni "enne
Käi Rei Noa Rid Mar Kul Mär Vig Mih PJg Ris HMd Hag Kod Äks Lei kaart
hennikäne (hinnikanõ hinkanõ) "heakiuline
Har Vas Se kaart
hennikäss "heakiuline
Har kaart
ennimalt "ennemalt
Vig Pär kaart
ennimast "vanasti
Mär kaart
ennimidi "ennemini
Mar kaart
ennimuiste
Mar kaart
ennisine "endine
Har kaart
ennistene "<äsjane
KJn Trv Ran Nõo kaart
ennist(i) (inniste enist)
Kaa Muh Rei Mär Kir Lih Han Ris Kad Pal Plt KJn Kõp Trv Krk Hel Ran Puh Nõo Kam San Plv Lei kaart
ennustama
Kuu Hlj VNg Jõh Jäm Noa Hag JõeK VMr Kad Rak Sim Iis Trm Lai KJn Krk kaart
ennustama "<kiitlema
Jäm kaart
ennutama "ennustama
Sim kaart
ennutama "edvistama
Lüg kaart
ennutu "ennatlik
Sim kaart
ennäe (ennä(ä) ena ene)
Kuu Lüg Jõh IisR Vai Khk Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Mar Mär Vig Kse Mih Tõs Khn Aud PJg Vän Tor Hää Ris Juu Kos JMd Koe VJg Iis Trm Kod Pal Plt KJn kaart
ennäh (ennah) "ennäe
Lüg Rei Phl Rid Mar Mih Hää JMd Trm Lai Plt kaart
ennätlik "vastupidav
Puh kaart
enos(s) "egas
Se kaart
ense "<anum
Võn kaart
enseldama (enseldämä) "<talitama
Pil KJn kaart
ent
Hlj Plt Nõo San Har kaart
entsa (entse) "<hiljuti
Jäm Ans Khk Mus Krj Pha Muh Emm Rei Phl kaart
entsel "<käepide
Var kaart
entseldama (hiltseldama hintseldama) "<meremeheks ristima
Kuu Pöi Muh Emm Käi Phl Khn Hää kaart
hentvaski (hintvaski hetvaski) "(ei pane) tähelegi
Kan Urv Har kaart
enämat (enämbät inäbät änäbät) "enam
Käi Trv Vas Se kaart
enämbi "enamasti
Rõn kaart
enämbide (inämbide) "enamasti
Hel Ran Puh Nõo Võn Kam Ote Rõn Kan Urv Rõu Plv Räp kaart
enämbüsi (inämbüsi inäbüisi) "enamasti
Võn Kam Ote San Kan Urv Krl Har Plv Vas Räp Se kaart
enää "enam
Kod kaart
heonõ "higine
Se kaart
eotama "idandama
Plv kaart
heotamma "teritama
Har kaart
eotu "jõuetu
Saa kaart
ep (-p eb äp) "ei
Jäm Ans Khk Kär Mus Kaa Krj Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Kse Tõs Tor Hää Ris Kei Kos JJn Koe Rak Kod MMg Plt Trv Nõo kaart
ep (-p ap õp) "<kinnitav partikkel
Kuu Jõh Khn Trv Hls Krk Hel Rõn Urv Har Rõu Lut kaart
epakas
Krj Pha Vll Jaa Kse HJn JJn Kad kaart
ependama "edvistama
Trv kaart
epik "<edev
Jäm Khk Hää Plt KJn kaart
epildama "hellitama
Mus kaart
epitama (epitämä) "eputama
Jäm Khk Pha Vll Han Hää Plt KJn Hel Ote kaart
epitlema "<edvistama
Muh kaart
epitsema "edvistama
Jõe kaart
epp "<edev
Kse Han PJg kaart
eppima "<keksima
Vig Kse Han Mih kaart
epsam "<edev
Jäm kaart
epsim "<edev
Jäm kaart
epsis "alp
Jäm kaart
epu (epo) "<edev
Muh Emm Han Mih Kod kaart
epuk(as) "<edev
Vll Pöi JõeK Kod kaart
epul "<naerul
PJg kaart
epusti sg 3 p "eputas
Har kaart
eputama (hepotama)
Jõe VNg Jõh Khk Kaa Pha Jaa Pöi Muh Emm Mar Mär Vig Kse Han Mih Tõs Hag Kos JMd Koe VMr Kad Trm Kod Lai Plt KJn SJn Vil Hls Ran Puh Nõo Kam Kan Har Vas Räp kaart
eputis (eputes heputis)
Jõh Khk Kaa Pha Jaa Pöi Muh Mar Kul Mär Kse Han Mih Juu Kad Lai Plt KJn Rõu kaart
eputus (ebudus) "eputis
VNg Lai kaart
era (eera ära) "<eraldi olev
Hlj Lüg Jõh IisR Ans Vll Muh Emm Rei LNg Mar Kul Mär Lih Kse Han Tõs Aud Tor Hag Kos Jür HJn KuuK Pee Koe Kad Rak Sim Iis Trm Kod Äks Ksi Lai Plt Hls Krk Hel Ran Nõo Võn Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
erakult "eraldi
Lüg Rõu Plv Vas Räp kaart
eraldama (äraldama)
Jõe LNg Lih Var Hää Kos Kod Trv Krk Nõo Urv Har kaart
eraldane "erakordne
Muh kaart
eralde (äralde) "eraldi
Mar Ris Kod Krk Ran Kam Rõn Urv Rõu Vas kaart
eraldi (äraldi)
VNg Lüg Jõh Jäm Pöi Rei Lih Kse Mih Aud Hää Juu Kos HJn Amb JJn Pee VMr Pal Lai KJn Trv Pst Krk kaart
eraldine "eraldi asuv
Muh kaart
erale "eraldi
Jõh Vai Kam Ote Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lut Kra kaart
erali (äräli) "eraldi
Lüg Jõh IisR Ote San kaart
eralti "eraldi
Pal kaart
eramahti "<eraldi
Kad Kan kaart
erapooletu (ära-)
Kuu Lüg Khk Vll Muh Kul Kse Tor Rap Amb Koe Kod Puh Har Räp kaart
erapooline "<eraklik
Rõn San Kan Har Plv Vas kaart
erbutämä "hirmutama
Nõo kaart
ere "hõre
Hää Kõp Vil Trv Pst Hls Krk Hel kaart
ere (äre her(r)e) "<erk
Jõe Jäm Khk Mus Kaa Krj Vll Pöi Muh Emm Phl LNg Mar Kul Mär Vig Kse Var Mih Tõs Khn Aud PJg Hää Kei Hag Juu Kos Trm Plt Kõp Pst Hls San Vas Se kaart
eredasti (eredaste)
Mar Var Kos kaart
eredus "uhkus
Muh kaart
eredäld "teraselt
Ran kaart
herehehe "eredalt
Se kaart
erekas "hõredavõitu
Krk kaart
erel "<rahutu
Kaa kaart
erelane "herilane
Jõh LNg Vig Hää Saa Kõp Trv kaart
erelin "hõre
Krk kaart
ereline (eriline) "herilane
Pst Hls Krk Hel Nõo kaart
erelt "hõredalt
Pst Krk Hel kaart
erelt "rahutu
Pöi kaart
erendab sg 3 p "raugeb
Hlj kaart
herendel(l)emä "<edvistama
Plv Räp Se kaart
erendused pl "<lõke
Pha kaart
herendüs sg 3 p "tugevnes
Kuu kaart
heresk "<edev
Se kaart
hereskelles sg 3 p "edvistab
Räp kaart
erest (ärest) "eredasti
Jäm Khk Muh kaart
eretama (äretama) "kuumalt paistma
Mus Jaa Pöi kaart
erev (ereve) "ere
Kod Hls Krk kaart
herevil "<ärkvel
Kuu Räp kaart
erevil(l)e "ärkvel
KJn Trv kaart
erevält "teraselt
Kod kaart
ereväss "teraselt
Kod kaart
ergam "põlev pabeross
Han kaart
ergama (ergmä) "<kumama
Muh Mar Vig Kse Han Tõs PJg Vän Tor Hää Saa SJn Kam kaart
ergas "<erk
VNg IisR Vai HJn Koe Trm Pal Äks Ksi Lai Plt SJn Nõo Rõu kaart
ergatos "erksus
Mar kaart
hergats "edvistaja
Ote Kan Plv Räp kaart
ergav "leegitsev
Mär Tõs Tor Hää kaart
ergi "<kiirgavana
Hls kaart
hergo "<edev
Plv Vas Räp kaart
hergonõ "<edev
Räp kaart
hergotamma "<edvistama
Vas Räp kaart
ergu -s "kartlik(uks)
Iis kaart
ergul (ergol hergulla) "<kehkvel
Kuu VJg Kod Krk kaart
ergult "<eredalt
Var PJg kaart
erguma "<virguma
Hlj VNg Lüg HJn JJn VMr Kad VJg Sim Iis Lai SJn Hel kaart
ergus (erkos) "ergas
VNg Lüg Jõh Vai Kod kaart
ergusti (ergust(e)) "<erksalt
Jäm Khk Kär Mus Vll Jaa Pöi Muh Var Mih Aud PJg Rap kaart
ergutama (ergotama) "<äratama
Lüg Vai Khk Vll Pöi Muh Mar Mär Kse Tõs Tor Hää Ris Juu Kos JMd Pee Koe VJg Trm Kod Plt KJn Trv Hls Ran Nõo kaart
ergutama (ergotamma) "<hõrgutama
Kuu Lüg Kad VJg Iis Kod kaart
ergutis (ergutes) "&ergutama
Jäm Khk Muh Kse Juu Jür JMd Koe VMr KJn kaart
ergutis (ergutes) "hõrgutis
Jür HJn kaart
ergutus "&ergutama
Lüg Emm Kos Kam kaart
ergutus "hõrgutis
Kod kaart
ergämä "ärkama
Kod kaart
eri "<põhjus
Kuu VNg Jäm Ans Khk Kaa Krj Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Rei Mar Mih Hää kaart
eri "<eraldi olev
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh Vai Jäm Vll Rei Koe Kad VJg Plt Plv Vas kaart
eridlema "eretama
Muh kaart
herihein "<taim
Kuu kaart
erik (hõrõk) "kelm
Urv Lut kaart
herilane (herilaine)
IisR Kär Kaa Pha Vll Jaa Pöi Muh LNg Mar Mär Vig Kse Mih Tõs Khn Aud Pär PJg Tor Ris Kei Hag Rap Juu Kos HJn Amb JMd Ann Koe VMr Kad Rak VJg Sim IisK Trm Kod MMg Pal Äks Ksi Lai Plt Pil KJn SJn Kõp Vil Hel Ran Puh Nõo TMr Ote Rõn San Krl kaart
erilde "eraldi
Hlj VNg kaart
erildi "eriti
Kär Var kaart
erile (erili) "eraldi
VNg Lüg Vai kaart
erilik "eriline
Khk kaart
eriline
Khk Rak kaart
herimä "häirima
Vas kaart
erin "kuuldus
Muh kaart
erina "<üksisilmi
Aud kaart
erinal "üksisilmi
Tõs kaart
erine "hõõguv
Var kaart
eriomane "eriline
Kuu kaart
erioudumane "imelik
Kuu kaart
eris "<kelm
Kuu IisR Mus Rei Kad Iis kaart
erisema "<hõõguma
Kse Var Tõs Aud kaart
herisema "<virisema
Tor Ksi Se kaart
erite "<eraldi
Jõe Kuu VNg Jõh Vai KuuK JJn kaart
eriti "<eraldi
Jõe Kuu Lüg Koe kaart
erits (heerits herts) "<kelm
Nõo Võn Ote Kan Urv Krl Har Rõu Vas kaart
eritsed sg 2 p "vallatled
Ote kaart
eritäjä "eraldi
Kuu kaart
heritämä "ähvardama
Kuu kaart
herivellä "ärkvel
Se kaart
herjama "<tõrjuma
Kuu Hlj Hel kaart
erk (erku herk) "<terav
Jõe Kuu VNg Lüg Jäm Ans Khk Kär Mus Kaa Krj Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Noa LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Han Var Mih Tõs Aud Pär PJg Tor Hää Ris Juu Kos HJn JõeK JMd JJn Ann Koe VMr Kad VJg Trm Kod Ksi Lai Plt Pil KJn SJn Vil Trv Hls Krk Hel Puh Nõo San Kan Krl Har Plv kaart
erk (erko herk) "<maiusroog
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg IisR Vai Kad VJg Sim Iis Trm Kod Lai kaart
erkalt "erksalt
VNg kaart
erkama "ärkama
Kuu VNg Lüg Jõh Vai Trm Kod Pal kaart
erkame "hõõguma
Hel kaart
erkane "rõõmus
Vai kaart
erkavil (erkvile) "elevil
Kuu Lüg Rõn kaart
erkev (erkava) "ergas
Kuu Trm Kod kaart
erkjas
Krj kaart
erkline "kerglane
Krl kaart
erkoma "kajama
Rei kaart
erkos "<kikkis
Lüg kaart
erks "kerglane
Krl kaart
erku "<erksalt
Lüg Aud Pär PJg Vil Trv Krk kaart
erkus "<erksus
Muh Tor Hää Kod kaart
erkvalla "elevil
Räp kaart
erkvel "elevil
Kod Vil kaart
erkvel (erkuvil herkavil(la)) "ärkvel
Kuu Lüg Juu Amb Koe VMr Iis Trm Kod MMg kaart
herkõlõma (erklõma) "edvistama
Urv Krl Vas kaart
ermadu "õrn
Kuu kaart
ermitama "<vahutama
Var Tõs kaart
hernemoo "hernemaa
Ote San Kan Rõu Plv Vas Räp Se kaart
hernene
Khk Har kaart
hernepalg "hernekaun
Lüg kaart
hernepiim "ternespiim
Lüg Jõh Vai kaart
hernes (ermes ern(e) herneh) "<rõuged
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Kär Kaa Krj Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Phl LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Var Mih Tõs Khn Pär PJg Vän Tor Hää Saa Ris Kei Rap Juu Kos Jür JõeK KuuK Amb JMd JJn Ann Tür Pee Koe VMr Kad Rak VJg Sim IisK Iis Trm Kod MMg Pal Äks Ksi Lai Plt Pil KJn SJn Vil Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr Võn Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
hernetsopa pl "rõugearmid
Rõu kaart
hernetsopanõ "rõugearmiline
Se kaart
hernetõbi "<rõuged
Urv Rõu Plv Vas Se Lut kaart
hernetähnine "rõugearmiline
Kan Urv Har Rõu Plv Se Lut kaart
hernetäht "rõugearm
Kan Urv Har Rõu Se Lut kaart
erni "<hernesveena
Koe Ksi Plt KJn kaart
hernitse g "rõugearmiline
Plv kaart
hernutis "<lind
Phl kaart
herräkass "härraslik
Se kaart
herrälemä "ringi vahtima
Räp kaart
erräümmä "eralduma
Võn kaart
ersatama "nihelema
Se kaart
erstu "<vallatu
Hää Nõo kaart
hertane "erk
Kuu kaart
hertsotama "uhkustama
Vas kaart
eru (ero) "lahku
Lüg Jõh kaart
eru (ero) "<erutatud
Kul Kse Mih Ksi kaart
eruma "aelema
Kse kaart
eruma "sõõrduma
Kuu VNg kaart
erus "lahus
Lüg kaart
erutama (erotamma) "<äratama
Hlj VNg Lüg Jõh Vai Jäm Tõs Kei Amb Koe VMr VJg Sim Iis Trm Kod Lai Hel kaart
erutama (erodamma) "sõõrutama
Kuu VNg Vai Kad kaart
erutama "lahutama
Lüg kaart
erv "nutt
Se kaart
ervama "nutma
Se kaart
hervendümä "vähenema
Kuu kaart
ervutama "hirmutama
Nõo kaart
herähtümmä "ärkama
Räp kaart
eräkullõ "eraldi
Rõu kaart
eräld (erält) "eraldi
Nõo Kam Krl kaart
eräline "eraldi olev
San Har kaart
erändämä "eraldama
Vas kaart
herändämä "<äratama
Trv Krk San Urv Har Rõu Se Lei kaart
heränemä "ärkama
Trv Urv Krl Har Rõu Vas Se Lei kaart
erätellemä "eralduma
Rõu kaart
erätämä "eraldama
Nõo Võn Kam Ote Rõu Plv Vas Räp Se kaart
eräv "ärkvel
Krk kaart
herävällä (erevällä herävälä herevällä) "<ärkvel
Urv Har Rõu Vas Se kaart
herösk "eputaja
Se kaart
heröskine "&herösk
Se kaart
es (-s is as) "ei
Jäm Ans Khk Kär Mus Kaa Pha Vll Pöi Muh Rei Phl Mih Khn Hää Saa Kod MMg Äks Vil Trv Pst Krk Hel Ran Puh Võn Kam San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
esi (ee) "<esine
Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Kär Kaa Krj Jaa Muh Emm Rei Rid Kul Mär Lih Kse Var Mih Tõs Khn Aud PJg Vän Tor Ris HMd Kei Hag Juu Kos HJn JõeK KuuK Amb JMd JJn Ann Tür Pee Koe VMr Kad VJg Sim Iis Trm Kod Pal Äks Lai Plt KJn SJn Kõp Trv Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei kaart
esiakkus "esialgu
HJn kaart
esialgne
Kuu Lüg Khk Vll Mär Lai KJn Hls kaart
esialgu
Hlj Lüg Jäm Ans Mih VMr VJg Iis Trm Lai Krl Har kaart
esihakkul (-akul) "esialgu
Kuu Rei kaart
esik (eesik)
Kuu Lüg Jõh Vai Khk Vll Tor Saa Koe VMr VJg Sim Iis Trm Kod MMg Pal Äks Lai Plt Pil KJn SJn Krl kaart
esik "<isamees
Hlj Krj Muh Han Kei Kad Sim kaart
esikesken "isekeskis
Kam Krl kaart
esikeskine "iseäralik
Krk kaart
esikeste "isekeskis
Nõo Kam Rõn kaart
esiksi "isekeskis
Krk kaart
esile
Khk Kär Vll Kod kaart
esilukk "tabalukk
VNg Lüg IisR Vai Trm kaart
esimene (esimine)
Jõe VNg Lüg Jõh Jäm Ans Khk Kär Mus Kaa Pha Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Noa Rid Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud PJg Tor Hää Ris HMd Nis Kei Hag Rap Juu Kos HJn JõeK Amb JMd JJn Ann Tür Koe VMr Kad Rak VJg Sim Iis Trm Kod Pal Ksi Lai KJn SJn Kõp kaart
esimeseks "esiteks
Vll Pöi Muh Mar Kir Koe kaart
esimesest "esiteks
Lüg Vai kaart
esimest "esmakordselt
Var Mih Aud PJg Hag kaart
esimik "<esipool
Kuu Vai Var Tor Hag kaart
esimä(i)ne "esimene
Kuu Vai KuuK kaart
esimält "esmalt
Vil San Se kaart
esindäine "esi
Vai kaart
esine (essine) "<esikülg
Kuu Jäm Khk Kaa Pha Vll Pöi Muh Emm Rei Rid Mar Mär Kse Var Tõs Khn Tor Hää Ris Nis Kei Rap Juu Kos HJn Amb JMd Tür Koe Kad VJg Trm Kod Ksi Plt KJn Kam Rõn San Krl Har Rõu Plv Räp Se kaart
esiness "eriti
Trv kaart
esiotsa "<algul
Kuu Lüg Jäm Muh Emm Rei Mar Kos JMd JJn Ann Pee Koe VMr VJg Iis Trm Kod Äks Lai Plt KJn kaart
esipuhku "varemini
Lüg kaart
esirperi "<edaspidi
Lüg kaart
esispä "esmaspäev
Lüg Jõh kaart
esite (eesite este) "esiti
Kuu Hlj Lüg Jõh IisR Vai Khk Pha Vll Jaa Pöi Rei Rid Kul Vig Kir Lih Kse Han Tõs Aud PJg Tor Rap Juu Kos Jür JMd JJn VMr Kad Rak VJg Iis Trm Kod Lai SJn San kaart
esiteks (estiks)
Jõe Kuu VNg Vai Jäm Khk Mus Pöi Emm Käi Rei Noa Rid Mar Kul Mär Kir Kse Han Var Mih Aud Vän Ris HMd Nis Kei Hag Rap Juu Kos Jür HJn Amb JMd JJn Koe VMr Rak Plt kaart
esiti (esti)
Jäm Ans Khk Mus Pha Vll Jaa Pöi Muh Mar Mär Vig Lih Kse Han Var Mih Aud Hää Saa Ris Hag Juu Kos JJn Ann Tür Koe VMr Kad VJg Sim Pal Ksi Lai Plt Pil KJn SJn kaart
esitine (estine) "endine
Khk Vll Kse Ris JJn VJg Plt kaart
esitmoodu "isemoodi
Vil Trv Krk kaart
esits "esik
Rõn kaart
esivaaks "<pikkusmõõt
VNg Lüg Trm kaart
esmalt
Rei Mar Hää Ris Juu Kos HJn JMd Trm kaart
esmapäev (eesmaba) "esmaspäev
Krj Rei Noa LNg Rid Mar Kul Mär Lih Kse Mih Hää Saa Ris Nis Iis Trm MMg Äks Ksi Lai KJn Kõp Vil Trv Pst Hls Hel kaart
esmaspäev (esmaspe)
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Vll Muh Rei Mar Mär Kir Lih Kse Han Var Tõs Khn Aud Pär PJg Tor Hää Saa Ris HMd Kei Hag Rap Juu Kos Jür JõeK KuuK Amb JMd Ann Tür Pee Koe VMr Kad Rak VJg Iis Trm Ksi Lai Plt Vas Räp kaart
esmasse "esmaspäeva
Jäm Kär Mus Kaa Krj Pha Vll Muh Emm Käi Rei Phl kaart
esmassene (esmassane) "esmaspäev
Jäm Ans Khk kaart
esmine "esmas-
Lüg kaart
esmispä "esmaspäev
Lüg Jõh IisR Vai kaart
eso "esimene
Jõh kaart
esotab sg 3 p "<seab ette
Jõh kaart
espä "esmaspäev
Kuu Lüg kaart
essaganõ (esisakan) "erinev
Krl kaart
esseldama "<edvistama
Lüg Sim Kod kaart
esselkopp (essenkopp) "<masti osa
Pöi Emm Rei Phl Hää kaart
essik(e) "<pöial
Lih Khn Juu kaart
essing (essüng) "<eksitus
Nõo Võn Kam Ote Plv Se kaart
essissin (essüsin essüseh) "eksinud
Ote Krl Se kaart
essoodanõ "isesugune
Urv kaart
essätämä "eksitama
Har kaart
essühe minema "eksima
Se kaart
essük "eksitus
Se kaart
essüngine "&essing
Se kaart
essüskellemä "ekslema
Har kaart
essütelema "eksitama
Vas kaart
esteldama "<sööma
Jaa kaart
estemb "<esiti
Lüg kaart
estepuhku
VNg kaart
estes "esiteks
Hlj Vai kaart
estest (estist)
Lüg Jõh IisR VMr Kad VJg Iis Trm Kod kaart
estis "esiteks
VMr kaart
estul "kehkvel
Plt kaart
esäline "isa omav
Vas Se kaart
esäsk "mees
Krk kaart
esüss "<esik
Har Lei kaart
et
Kuu Hlj VNg Lüg Jõh Vai Jäm Khk Mus Kaa Krj Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Var Mih Tõs Khn Aud PJg Tor Hää Ris HMd Nis Kei Hag Rap Juu Kos Jür JõeK KuuK Amb JMd JJn Ann Pee Koe VMr Kad Rak VJg Sim Iis Trm Kod Pal Äks Lai Plt Pil KJn SJn Kõp Trv Krk Hel Ran Puh Nõo Võn Kam San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
eta "et
Kod kaart
etak "kresla
Pil kaart
ete (ite) "vanaema
Kos kaart
etem (ettemb ettep(pä))
Kuu Hlj Kaa Pöi Muh Emm Phl Mar Vig Kir Han Var Ris Kei Juu Jür Tür Lai Plt Trv Krk Har Vas Räp Se kaart
etemini "kiiremini
Var kaart
eterdaja "läbematu
Khk kaart
etkunasine (etkonasõnõ) "kunagine
Lut kaart
etse "eks
Trm KJn Ran Puh Nõo Rõn Krl kaart
etsik "edev
Krk kaart
etsikas "koonal
Jaa kaart
etsitama "edvistama
Trv Krk Hel Nõo kaart
etskae (itskoe)
Hls Hel Nõo Ote Krl kaart
ett "<jõesäng
Har kaart
ette "<üsna
Khk Mus Kaa Jaa Pöi Muh Mar Kul Mär Kse Mih Tõs Khn Aud PJg Tür kaart
ette "etem
IisR Jäm Koe VMr Trm Kod Trv Krk Võn Rõn Har kaart
ette (ede)
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Kär Mus Kaa Krj Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Rid Mar Kul Mär Vig Kir Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud Pär PJg Vän Tor Hää Saa Ris HMd Nis Kei Hag Rap Juu Kos HJn JõeK KuuK Amb JMd JJn Ann Tür Pai Pee Koe VMr Kad VJg Sim Iis Trm Kod Pal Äks Ksi Lai Plt KJn SJn Vil Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Võn Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
ettekaekit p "hoolitsemine
Se kaart
ettekaelik "ettevaatlik
Hel Ote Urv Har Plv kaart
ettepidi "<ettepoole
Aud KuuK VMr Kad VJg Trm Kod kaart
ettepidiseks "<ette
JJn kaart
ettepite "edaspidi
Kod kaart
etüss "esik
Se kaart
eva "näe
IisR kaart
evaasto (evaastu) "vaat mis
Jõh kaart
eve "õllevaht
Aud kaart
hevvetämmä "hatule kuluma
Räp kaart
iakesest "rohkesti
IisR Lai kaart
ialdasa
Kuu VJg kaart
ianess "iganes
Krk kaart
iaspäidi "<kaugemal
Jõe Kuu kaart
iats (iatsi eatse jääts) "jäätus
PJg Vän Tor SJn Hls kaart
iba "jää
Mär Vig kaart
hibal (hipal) "<hilp
Ote Urv Rõu kaart
hibalik "<hilp
Võn Urv Krl Har Vas Räp Se kaart
hibarik "räbal
Räp kaart
ibe "<kübe
VNg LNg Kir Han Ran kaart
hibel (hipõl) "<hilp
Ote San Har Rõu Vas kaart
ibendama "<sadama
Jõe kaart
ibendus "<lumesadu
Hel kaart
hibisemä "lehvima
Plv Vas Räp Se kaart
ibla "mustus
Käi kaart
iblane "kasimatu
Käi kaart
ibrakad pl "vissid
Mar kaart
ibõlgakõnõ "<hilp
Urv kaart
hibõli sg 3 p "lehvis
Se kaart
hibõlik "<hilp
Vas kaart
ida "<kirre
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh Vai Jäm Ans Khk Mus Krj Pha Vll Pöi Muh Emm Rei Phl Noa Rid Mär Kse Tõs Khn Tor Hää Ris HMd Kei Juu Kos JõeK KuuK Amb JMd Koe Kad VJg Iis Trm kaart
ida "idu
Hää Krk kaart
idagused pl "kulunud
Kuu kaart
hidak "<räbal
Kuu Hel kaart
idakagu "<ilmakaar
Jõe Kuu Hlj VNg Kei JõeK kaart
idame "idanema
Krk kaart
idandama
Hlj VNg Khk Kos JJn Koe Kad Rak VJg Trm Kod KJn Krk Puh kaart
idanema "<hingitsema
Kuu Hlj VNg Lüg Vai Jäm Khk Vll Mar Mär Vig Lih Kse Tõs Tor Hää Ris Juu Kos JõeK JMd JJn Koe VMr Kad VJg Sim IisK Iis Trm Kod Pal Äks Plt KJn Hls Krk Puh Nõo Kam Ote San Krl Har Rõu Vas Räp Se Lut kaart
idapõhi "<ilmakaar
Jõe Kuu Hlj Vai Khk Pha Rei Tõs Ris HMd Kei Kos JõeK KuuK Kad kaart
hidaskune "kulunud
Kuu kaart
ide "idu
Kuu Lüg Jäm Khk Kaa Pha Vll Pöi Emm Käi Rei Phl Tõs Juu kaart
ide (idem) "ige
Khk Emm Käi Rei Phl kaart
idendama "idutama
Kuu Lüg kaart
idendama "idandama
Kuu Rei Trv kaart
idenema (idenama) "idanema
Vll Pöi Emm Rei Juu Trv Krl Har kaart
iderdämä "<käperdama
Kuu kaart
iderik "igerik
Kuu Mar Kse Han Var Tõs kaart
idestama "idutama
VNg Pha kaart
idetama "idanema
Juu kaart
idi "<lind
Khn kaart
idirasvlanõ "<lind
Khn kaart
idistama "idutama
Mar kaart
idre (idres) "idu
Khk Kse Var Mih Tõs Khn kaart
idrestama "idutama
Khk Var Mih kaart
idretama "idutama
Tõs kaart
idri "karvaude
Emm Käi kaart
idrima "idutama
Kaa kaart
idrots "<pidu
Lut kaart
idrusk "<pidu
Lut kaart
idsevel "irevil
Hls kaart
idu (ido)
Jõe VNg Lüg Vai Khk Mus Vll Muh Mär Var Aud Vän Tor Hää Kei Juu Kos HJn JõeK Amb JMd JJn Pee Koe VMr Kad VJg Sim IisK Iis Trm Kod Pal Plt KJn SJn Trv Hls Krk Puh Nõo TMr Kam Ote San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lut kaart
idu "<kirme
Lüg Jõh IisR Vai Khk Muh kaart
idu "jõud
Ksi kaart
idukas "<idurohke
VNg Tor Kos Kod kaart
idukas "viledavõitu
Khk kaart
idulane "<hõre
VNg Vai Ksi kaart
iduma "idutama
Hlj VNg Kad Ksi kaart
idumaine "rabe
Vai kaart
hidunane (idunaine) "kulunud
Kuu Hlj Vai kaart
idundama "idutama
Lüg Jõh Iis kaart
idune "vile
Hlj kaart
idunema (idonõma) "idanema
Juu Kod Kan Urv Har Rõu Plv kaart
idunema "<kuluma
Ksi kaart
idur "<kidur
Hää Nis Hel kaart
idurik "<kidur
Kse kaart
idustama "idutama
Kuu Hlj VNg Hää Kei kaart
idutama
Jõe HJn JMd JJn VMr Nõo kaart
hidõmõsõ pl "idud
Har kaart
idähhümä "idanema
Lut kaart
ieldi "eel
Amb kaart
iemäss "eemale
Kuu kaart
iemäst "eemalt
Kuu kaart
hienukane (ienokaine) "<peenike
Kuu Jõh Vai kaart
hiepu (iipu) p "raas
Kuu LNg kaart
ierd "<peentubakas
Kuu kaart
ierdämä "<veeretama
Kuu kaart
iergli pl "orel
Lei kaart
ieritama "<norima
Hag kaart
ies (ik(k)es ikke) "ihes
Trm Kod kaart
iestama "<rakendama
Kuu Hel kaart
iga "<vanus
Jõe Kuu VNg Lüg Jõh Vai Jäm Ans Khk Kär Kaa Vll Pöi Muh Emm Rei Rid Mar Kul Mär Vig Kse Han Mih Tõs Vän Tor Hää Saa Ris HMd HJn JõeK KuuK JMd JJn Tür Koe VMr Kad VJg Iis Trm Kod Pal Lai Plt Pil KJn SJn Vil Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr Võn Kam San Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
iga (egä äga) "<pron
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg IisR Vai Jäm Ans Khk Kär Mus Kaa Krj Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Noa LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Han Mih Tõs Khn Aud Vän Tor Hää Saa Ris HMd Nis Kei Hag Rap Juu Kos HJn JõeK KuuK Amb JMd JJn Ann Tür Pee Koe VMr Kad Rak VJg Iis Trm Kod Pal Äks Ksi Lai Plt KJn SJn Kõp Vil Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr Võn Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
igaalasi "<alati
San Har kaart
igaalati "<alati
Ann kaart
igaliku "ealine
VNg kaart
igama "<iganema
Kuu Hlj VNg Lüg Jäm Khk Kaa Pha Vll Pöi Muh Emm Rei Phl Mar Mär Han Mih Tõs Khn PJg Hää Saa Juu Kos JMd JJn Iis Trm Kod KJn Krk Nõo Rõn Räp kaart
igane "ealine
Kuu Vai Vll Saa Kod kaart
igane "<igavene
Jaa Ran kaart
iganema
VNg Lüg Jõh Khk Mus Mär Var Tõs Hää Juu JJn Koe Kad Kod Lai Pil Krk Nõo Kam Har Räp kaart
iganes (iganis)
Kuu Jäm Ans Khk Kär Mus Kaa Vll Pöi Muh Emm Rei LNg Mar Mär Vig Kir Kse Han Tõs Khn PJg Tor Hää Kei Kos JMd JJn Koe Kad Trm Kod MMg Lai Plt KJn SJn Hls Krl kaart
igapidi (egä-) "igati
Vll Pöi Muh Rei Kse Ris VJg Iis Trm Kod Pal Plt KJn Hls Ran Puh San Krl Har Plv Vas kaart
igapäivi (ega-) "iga päev
Krl Vas kaart
igar "<igerik
Kul Tõs Tor kaart
igasugu
Vai Rid Ris Rak kaart
igasugumane "igasugune
Har Räp kaart
igasugune
Kuu Mar Mär Tür Kad Rak Trm KJn Hls Krk Nõo Rõn San Räp kaart
igatahel (egaltahel) "igatahes
Rid Kir Mih Tõs kaart
igatahes (igatahtes)
Jõe Hlj VNg Lüg Jõh Jäm Mus Pöi Muh Käi Noa LNg Rid Mar Mär Kir Kse Mih Aud Pär PJg Tor Hää Ris HMd Nis Kei Hag Juu Jür HJn Amb JJn Tür Pee Koe VMr Rak VJg Sim Iis Trm Kod Lai KJn SJn Vil Trv TMr Ote kaart
igataht "igatahes
Ote Luk kaart
igatan "<vana
Ris kaart
igate (egate igade igate-)
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Khk Vll Muh Emm Rei Rid Mar Mär Vig Kir Lih Kse Var Mih Tõs Aud PJg Tor Ris Juu Kos KuuK JMd JJn Tür Pai Koe VMr Kad Rak VJg Sim Trm Plt KJn Vil Trv Hls Ran kaart
igatepidi (igade- egate-) "<igati
Hlj Lüg Jõh Kaa Vll Mar Mär Var PJg Tor Ris Juu Kos JMd JJn Koe Kad VJg Sim Ksi Plt KJn Trv Ran kaart
igatepäidi "<igati
Kuu kaart
igati (egati igadi igati-)
Vll LNg Vig Ris Kos Kad VJg Sim Plt kaart
igatipidi (igadi-) "<igati
Khk Rei Mär kaart
igatipäidi "<igati
Jõe kaart
igatpidi (egät-) "igapidi
Jõe Pöi Trv Krk kaart
igatsema
Kuu Hlj VNg Lüg Vai Jäm Khk Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Mar Mär Kse Han Tõs Khn Tor Hää Ris Juu Kos JõeK JMd Koe VJg Iis Trm Kod MMg Ksi Lai Plt KJn Hls Krk Hel Puh Nõo San Krl Har Rõu Plv Vas Se kaart
igatsugu (igatesugu) "igasugu
Rid SJn kaart
igatsus (igätsüs)
Kuu VNg Vai Jäm Khk Vll Pöi Emm Käi Rei Mar Mär Kse Tõs Aud Tor Juu Kos JMd Iis Trm Kod Plt KJn Hls Hel Puh Nõo San Krl Har kaart
igatsämä "igatsema
Kod kaart
igav (igava igäve ikäv) "<halb
Kuu VNg Lüg Jõh Vai Jäm Ans Khk Kaa Krj Vll Pöi Muh Emm Rei Phl Mar Kul Mär Vig Kse Mih Tõs Khn Aud Vän Tor Hää Ris Juu Kos JMd JJn Ann Tür Koe VJg Iis Trm Kod Äks Lai Plt KJn Trv Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
igavene
Kuu Lüg IisR Vai Jäm Ans Khk Mus Kaa Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Rid Mar Kul Mär Kse Han Var Tõs Khn Aud PJg Vän Tor Hää Saa Ris Juu Kos Jür JõeK KuuK JJn Koe VMr Kad Rak VJg Sim Iis Trm Ksi Lai Plt Pil KJn SJn Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Kam Ote Rõn San Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se kaart
igavesti (igävest(e))
Lüg Vai Jäm Pöi Emm Käi Mar Khn Vän Hää Ris Amb JMd JJn Rak Iis Äks Lai Plt KJn Trv Hls Krk Puh Rõn Har kaart
igavine "igavene
VNg Lüg Jõh Vai kaart
igavus (igävüss) "<igatsus
Kuu VNg Vai Jäm Khk Vll Muh Emm Rei Mar Kse Tõs Khn Aud Tor Hää Ris Juu JMd JJn Ann VJg Iis Trm Kod Plt KJn Trv Hls Krk Ran Puh San Krl Har Rõu Plv Vas Se Lut kaart
ige (igem igi(m) ikem ikim)
Kuu VNg Lüg Jõh Vai Jäm Ans Khk Vll Pöi Muh Rid Mar Kul Mär Kse Tõs Khn PJg Vän Tor Hää Saa Ris Kei Juu Kos JMd Koe VMr VJg Sim Iis Trm Kod Ksi Lai Plt KJn Kõp Trv Hls Krk Ran Puh Kam San Urv Krl Har Rõu Plv Vas Se Lei Lut Kra kaart
ige "ike
VNg Lüg Vai Jäm Khk Mus Kaa Krj Pha Vll Pöi Emm Käi Rei Phl Var Tõs Khn kaart
ige "käiaihe
Lüg Kod kaart
iger "igerik
Var Aud PJg kaart
igerik
LNg Kul Mär Vig Kir Lih Kse Han Mih Khn Aud PJg Tor Ris Nis Kos Plt kaart
igestama "<rakendama
VNg kaart
higi "<pigi
Kuu VNg Lüg Jõh Jäm Ans Khk Kär Kaa Krj Pha Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Rid Mar Mär Vig Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud PJg Vän Tor Hää Ris Kei Juu Kos Amb JMd JJn Tür Koe VJg Sim Iis Trm Kod Ksi Lai Plt KJn Vil Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Võn Kam Ote San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
igi(-) "<väga
Kuu Lüg Jõh Vai Khk Kär Pöi Muh LNg Rid JJn Trm Kod Plt KJn Krk Har kaart
igi "ike
Jäm Ans Khk kaart
higihaduss "<kiiresti
Kuu kaart
higine (hikine hiine)
Jõe Kuu VNg Lüg Jõh Vai Jäm Ans Khk Mus Krj Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Mar Mär Kse Han Tõs Khn PJg Tor Hää Ris Kei Juu Kos JõeK JMd Koe Kad VJg Iis Trm Kod Ksi Lai Plt Pil KJn Trv Hls Krk Hel Ran Nõo San Krl Har Rõu Plv Vas Se kaart
igine "<põline
Kuu Lüg Jäm Khk Kaa Krj Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Rid Hel kaart
igine "vanune
Khk kaart
igipooline "<põline
Har kaart
higistama
Kuu VNg Lüg Jõh Vai Jäm Ans Khk Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Rid Mar Mär Kse Var Tõs PJg Tor Hää Ris Kei Juu Kos JõeK JMd Koe VJg Sim Iis Trm Kod Ksi Lai Plt KJn Trv Hls Ran Puh Ote Krl Har Rõu Se kaart
igitigine "põline
KJn Krk kaart
higitsema "higistama
Kuu Tor VMr Krk Puh Ote Urv Krl Har Rõu Plv Vas kaart
higitsämä "higistama
Kam Ote Urv Rõu kaart
igitämä "<ihitama
Kuu kaart
igiveer "ultusäär
Ran Nõo kaart
igla "hang
Kod kaart
higonõ "higine
Plv kaart
higovama (iguama) "higistama
Vas Se Lei Lut kaart
higovanõ "higine
Lut kaart
igra (ikr) "<toit
Kod Võn kaart
igratama "<puurima
Võn Kam Urv Rõu Plv Vas Räp Se kaart
igrats "rahutu
Se kaart
igrits (igruts ikrass) "<pidu
Vai Jür JõeK Räp Se kaart
igritsemmä "nirisema
Vas kaart
higuma (eoma higoma) "ihuma
Hel Kam Ote San Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
iguma "<kohmerdama
Khk Kaa Pha Vll Pöi kaart
higuma "nirisema
Kuu kaart
higunamma "<higistama
Urv kaart
higunema (higonõmma) "<higistama
Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei kaart
igä (egä igja ijä idä) "jää
Kod Ote San Urv Krl Har Rõu Plv Vas Se Lei Lut kaart
igäline "ealine
Trv kaart
igänä "iganes
Kuu kaart
igäpite (egä-) "igapidi
Vai Kod kaart
igävel "iganes
Trv Plv kaart
igävess "igavesti
Ran Nõo Har Plv Se kaart
igäväde "aeglaselt
Har kaart
igävähe "aeglaselt
Rõu Se kaart
igäväne (igäväine) "igavene
Kuu Kod Plv Se Lut kaart
igäümmä "vananema
Vas Räp kaart
iha "käis
VNg Vai kaart
iha "<himu
Hlj Mär Tor Hää Kos Ran San kaart
ihaldama
VNg Lüg Vai Vll Muh Emm Mär Tõs Khn Tor Hää Ris Juu Kos Koe Trm Kod MMg Ksi Plt KJn Trv Hls Krk Hel San Har kaart
ihaldane "himukas
Mär kaart
ihaldus
Kuu Muh Mär Khn Tor Ris Kos Kod San Har kaart
ihan (ihna) "päris
Kuu kaart
ihats "jäätus
Vän kaart
ihe "ihumispuru
Kuu Hlj IisR Mär Var Khn PJg Vän Tor Ris Kos HJn JõeK JMd JJn Koe Kad VJg Sim Iis Trm Kod Ksi Plt Pil KJn kaart
ihema "kudema
Lüg Jõh kaart
ihene "&ihe
Mär Jür JõeK kaart
iherdama (eherdama) "<halisema
Pöi Kul Kir PJg kaart
iherus (eherüss) "forell
Võn Ote San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Se kaart
ihes (ehess ehass) "siig
Trv Ran Puh TMr Võn Kam Rõn Plv Räp Se kaart
ihetäb sg 3 p "hirnatab
Kod kaart
ihimä "ihuma
Kod kaart
ihitama (ihhitämä) "itsitama
Lüg Jõh IisR Kod Lai kaart
ihk "iha
Kuu Muh Kad kaart
ihkama "<kestma
Kod kaart
ihkama
Kuu Hlj VNg Vai Jäm Khk Vll Muh Emm Käi Rei Mär Kse Tõs Tor Hää Juu Kos JMd Koe Trm Kod Plt Trv Hls Hel Puh Nõo San Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lut kaart
ihkana(i)ne "päris (uus)
Kuu kaart
ihkuma "<kisendama
Kuu Jäm Khk Kär Mus Kaa Krj Pha Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Phl kaart
ihkuma (ihkmä) "ihuma
Kod MMg Ran Puh Nõo KodT Rõu kaart
ihkuma (ehkoma) "<viha pidama
Mar Juu Trm kaart
ihkus(s) "ihk
Har Vas Se Lut kaart
ihles "<kala
Hls kaart
ihm "<tuhm
Khk kaart
ihmama "<tüssama
IisR Iis Trm Kod Lai kaart
ihmine "inimene
Vai kaart
ihmitsema "imbuma
Khk kaart
ihmjalg "<taim
Khk kaart
ihmjas "<tuhm
Jäm Khk kaart
ihmjast "&ihmjas
Khk kaart
ihn (ehn) "rihm
Emm Rei Phl Kod Hel Urv Lei kaart
ihn "<teritamisvahend
Pöi kaart
ihnakas "<ihnevõitu
Hlj Mar Ris Nis Jür MMg kaart
ihnakivi "<teritamisvahend
Mus Kaa Krj Vll Muh kaart
ihnakäi
Pha Vll kaart
ihnama "<raatsima
Ran Nõo Võn Kam Ote Rõn Kan Krl Har Rõu Plv Vas Se kaart
ihnama "andma
VNg kaart
ihnama "<tõmbama
Phl kaart
ihnama "teritama
Pha Vll Pöi kaart
ihnanõ "nahkne
Võn kaart
ihnas "ihne
Lut kaart
ihnats "ihnuskoi
San Rõu Vas kaart
ihne (ihnõh)
VNg Lüg Jõh Vai Khk Pöi Emm Käi Mär Lih Var Tõs Khn Aud Pär Vän Hää Kos JJn HljK Iis Ksi Lai Plt KJn Trv Hls Krk Hel Nõo Kam San Urv Krl Har Rõu Plv Vas Se kaart
ihnekoi "ihnuskoi
Plv kaart
ihnema "teritama
Pha kaart
ihnerkoi "ihnuskoi
Rak kaart
ihnetu (ehnadu) "ihne
Har Rõu Räp Se Lut kaart
ihnistes sg 3 p "ahnitseb
Trv kaart
ihnuk(as) "ihne
Trm Lai Plt Võn kaart
ihnuma "raatsima
Mar KJn kaart
ihnur
Hlj VNg Lüg Vai Koe VMr Kad Rak VJg Sim Lai Plt kaart
ihnus "ihne
Jõe Kuu Lüg Vai Jäm Khk Krj Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Noa LNg Rid Mar Mär Vig Lih Kse Han Var Mih Tõs Khn Tor Hää Saa Ris Juu Kos Jür KuuK Amb JMd Ann Koe VMr Kad HljK Rak Sim Trm Kod Lai KJn Trv Hls Puh Nõo San Har Rõu kaart
ihnus "ihnsus
Khk Mär Hää Juu JMd JJn Koe Kad Iis Trm KJn Trv Puh Krl Har Rõu Plv Vas Se kaart
ihnusk "ihnuskoi
Kan kaart
ihnustama "koonerdama
Trv kaart
ihnutasa "<ihnsuse pärast
Kuu kaart
ihnutsema "koonerdama
Emm kaart
ihnõhe "ihnsalt
Se kaart
ihnõkas "ihnevõitu
Vas kaart
iholine "lihane
Krl Vas kaart
ihotama "ihuma
Kod kaart
iht "<väsimus
Muh kaart
ihtuma "<väsima
Khk Krj Pha Pöi Muh Kse Var Mih Tõs Khn kaart
ihu (eho)
Kuu VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Mus Kaa Krj Pha Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Mar Kul Mär Vig Kir Kse Han Mih Tõs Khn Aud PJg Vän Tor Hää Saa Ris Kei Hag Rap Juu Kos JMd JJn Ann Tür Koe VMr Kad Rak VJg Sim Iis Trm Kod Pal Äks Ksi Lai Plt KJn Trv Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Võn Kam Ote San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
ihualasti (ihoalastõ)
Jõe Kuu Lüg Jäm Khk Kaa Vll Pöi Muh Emm Rei Phl Mar Han Tõs Tor Ris Juu Kod KJn Trv Krk Ran Nõo Krl Rõu Plv Vas Räp Se Lut kaart
ihualastõlla "ihualasti
Har kaart
ihuilgasalasti "ihualasti
VNg kaart
ihukarva "<värvus
Lüg Khk Juu VJg Kod Lai Plt Pil KJn Krk Kam Ote Har Plv Vas Se kaart
ihukatus "ihukate
Hel San kaart
ihulik "<lihane
VNg Khk Mar Tor Hää Juu Koe Iis Kod Plt Hel Krl Har Rõu Plv Vas Se kaart
ihulikult "kehaliselt
Krk Har kaart
ihuliste "päris
Kei kaart
ihuma (eoma hiuma ihoma)
Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Khk Kaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Rid Mar Mär Vig Han Tõs Khn PJg Tor Ris Juu Kos HJn JMd Pai Koe VMr Kad VJg Sim Iis Trm Pal Lai Plt Pil KJn Kõp Trv Pst Hls Krk Hel Ran kaart
ihundased pl "<nahahaigus
Lüg kaart
ihunisalasti "ihualasti
Khk kaart
ihupuhastused pl "<nahahaigus
Hää Sim kaart
ihuroogetakud "peentakud
Mär kaart
ihurõhvetsed pl "kananahk
Rid Mar kaart
ihutakud "peentakud
Khk kaart
ihutasandased pl "<nahahaigus
Lüg kaart
ihutasandused (-tasendused) pl "<nahahaigus
VNg Kad kaart
ihutasauksed pl "<nahahaigus
Jõh kaart
ihutased (ihutasad) pl "<nahahaigus
VNg Lüg kaart
ihutuüksi "ihuüksi
Hää kaart
ihuüksi
Kuu Pöi Muh LNg Hää kaart
ihuütsindä "ihuüksi
Ran Nõo Kam San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Räp kaart
ihvtitõmõ (ihtitem) "mürgitama
Krk Krl kaart
hiiajus "takistus
Kuu kaart
iial (iäl)
Jäm Kaa Vll Pöi Emm Noa Rid Mär Kse Var Aud Vän Hää Juu JõeK KuuK JMd Koe Kod kaart
iiales "iial
Vai Juu Koe VJg kaart
iialeski "iial
Lüg Han KuuK Amb Koe VJg Trm kaart
iialgi
Vai Krj Pha Pöi Rid Mar Kul Mär Lih Kse Var Tõs Aud Ris Rap Juu Kos JMd JJn Ann Tür Iis Kod Lai SJn Hel kaart
iiama "noogutama
Vai kaart
iiba (iibäh) "<väga
Har Vas Lut kaart
hiibak "<kaltsakas
Se kaart
iibalpuu "kibuvits
Hlj kaart
iibama "kumama
Kad Plt kaart
hiiberdama "uhkustama
Vas kaart
iibik "<kõhn
Lüg kaart
iibima "kustuma
Rei kaart
iibima "piiluma
Han kaart
iibiss "pikakoivaline
Lüg kaart
iibits "liikva
Lüg kaart
iibotamma "laisklema
Räp kaart
iibuma "<õhkuma
Rei Ksi kaart
iibusk "puskar
Kuu kaart
hiibõl(l)õma "lehvima
Urv Rõu Vas Räp Se kaart
hiid "<lind
Aud kaart
hiidiraha "<mõrsjale kogutu
Har kaart
hiidlane "<lind
Aud kaart
hiidlane
Kuu Hlj VNg Jõh Vai Jäm Khk Mus Vll Jaa Pöi Muh Emm Rei Phl Rid Mar Kul Mär Kir Lih Tõs Aud Tor Hää Ris HMd Kei Kos Amb JMd Tür Pee Koe Kad VJg Iis Trm Plt Pil Kõp Trv Hls Krk Hel San Krl kaart
iidlane "hiigla
Tor kaart
iidlane "hiiglane
Rid Tor Hää Ris Trm kaart
iidne
VNg Muh Mar Mär Kse Ris Nis Kod Plt KJn Hel kaart
hiidokõnõ "<hajameelne
Vas kaart
hiidoraha "<mõrsjale kogutu
Har kaart
hiidüskinõ "<pelglik
Se kaart
hiidütellemä "&heidutama
Rõu kaart
iigama "nälga tundma
Lüg kaart
iigama "rehvima
Hää kaart
hiigla
Kuu Jäm Khk Muh Emm Rei Mär Tor Ris Kei Kos JMd Koe Trm Kod Lai Har Räp kaart
hiiglane "hiidlane
Käi Rei Phl VJg Kõp Rõu kaart
hiiglane
Kuu Vll Mär Jür Kod Hls Har Vas kaart
iiglane "hiigla
Mar Tor kaart
iihperi "ettepoole
Vas kaart
iihperildi "ettepoole
Vas kaart
iiksuma "iitsatama
Lüg kaart
iil "nõrk valgus
Jõh kaart
iil (hiil) "<kiirus
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh Vai Khk Rid Mar Kse Kei Jür HJn JõeK KuuK Amb Koe VMr Kad VJg Iis Trm Lai Plt kaart
hiilama "hiilgama
Mus Emm Käi Rei Saa Krk Võn Plv Vas Räp Se kaart
hiilama "<hiilima
Vil Trv Hls Krk Hel Vas kaart
iilane "hiidlane
Jäm Khk Mus Kaa Krj Pöi Muh kaart
iilatama "<hiilgama
Jäm kaart
iilatu "läikiv
Jäm kaart
iilduma "<põlema
Pöi Muh kaart
iile "<lõke
Khk Kär kaart
iile "<sile (jää)
Ran Puh Nõo Võn Kam kaart
iilenahk "lakknahk
Muh kaart
iiletama "<põlema
Khk kaart
hiiletama "<läikima
Urv Plv Vas kaart
iiletis (iilädis) "lõke
Khk Muh kaart
hiilgama
Kuu VNg Lüg Jõh Vai Jäm Khk Vll Muh Emm Rei Mar Kul Mär Kse Tõs Vän Tor Hää Ris Nis Juu Kos JMd Koe VJg Iis Trm Plt KJn Hls San Krl Vas kaart
iilgavane "hiilgav
Khk kaart
iilge "<sile (jää)
Ran kaart
iilik(as) "iil
Khk Ksi kaart
iilikuti "puhanguti
Khk kaart
iililine "puhanguline
VNg kaart
hiilima (iilmä)
VNg Lüg Jõh Jäm Khk Pha Vll Pöi Muh Emm Käi Mar Mär Vig Hää Saa Kei Juu Kos Jür KuuK JMd JJn Kad Iis Trm Kod Pal Lai Plt KJn Vil Trv Pst Hls Ran Puh Nõo Kam San Kan Har Rõu Plv Vas Se kaart
iilima (iilmä) "<puhuma
Trm Hel kaart
hiilimiste "hiilides
Kuu kaart
iiline "<tuuline
Jõe Kuu Hlj VNg kaart
iiling (iling hilling iilingas) "iil
VNg Vai Jäm Khk Mus Kaa Krj Vll Pöi Emm Rei Phl Rid Mar Kir Kse Var Tõs Khn Hää Ris Lai Rõu kaart
iilistama "hiilima
MMg kaart
iiliti
Jõe VNg Lüg Jõh HJn JõeK KuuK Kad Iis kaart
iilitisi "iiliti
HJn kaart
hiilka "trääs
Vas kaart
iilne "iidne
Ris kaart
hiilu "naljahammas
Kuu kaart
iilu(-) "<väike
Khk Kaa Jaa kaart
iilud "tiirud
Ans kaart
iilukas "salalik
MMg Pal kaart
iiluke "aeglane
Kaa kaart
hiiluma "<hõõguma
Kuu Hlj Jõh Vai Amb Koe Kod Hel kaart
iiluma "<piiluma
Lüg Jõh Vai Ksi Lai Plt Pil kaart
iilutis "väike olend
Jaa kaart
iilu-äilu "näärikroon
Muh kaart
iiläsine "eilne
Har kaart
hiima "hall
Lut kaart
iimama "<immitsema
Mar HJn JõeK JJn VMr Rak Sim Trm Pal Lai kaart
iimama "tõstma
PJg kaart
iimendama "iiveldama
Jõe kaart
iimima "<põlema
Mar kaart
iimitama "&iimama
VMr kaart
iimuma (iimoma) "<immitsema
Mar VMr kaart
iin "<mets
Juu kaart
iinikene "<räbal
Hlj kaart
iinutama "<hinkuma
Khk kaart
hiipri "<liru
Plv kaart
hiir "<loom
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Khk Mus Krj Pha Vll Muh Emm Käi Rei Phl LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Han Var Tõs Khn Aud PJg Tor Hää Saa Ris Kei Hag Rap Juu Kos Jür Amb JMd JJn Ann Tür Koe VMr Kad VJg Iis Trm Kod MMg Äks Lai Plt Pil KJn Vil Trv Hls Krk Hel Ran Puh TMr Ote San Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
iir "ahjupink
Lei kaart
iir "tulekahjupasun
Mar kaart
hiir (hiiro) "<hall
Jäm Khk Krj Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Han Hää Saa Hag Trm Kod Plt Pil KJn Trv Hel Ran Kam Ote San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
iirak(as) "<hall
Jäm Mus Vll Jaa Pöi Hel Ote kaart
iiral "kiimal
Vig Nis kaart
iirama "luusima
Lüg kaart
hiiramma "<vokki tallama
Rõu kaart
iiratama "<nihelema
Rõu Räp kaart
iirdine "viitaline
Se kaart
hiired (iirud iirid hiirõ) pl "tiirud
Jäm Ans Khk Krj Vll Muh Emm Käi Phl Mar Vig Kse Han Var Tõs Khn Vän Tor Ris Hag Juu Kos Hls Krk Hel Ran Nõo Võn Ote Rõn San Luk Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lut kaart
hiirehein "<taim
Äks kaart
hiirehernes
Lüg IisR Jäm Khk Pöi Emm Rei Mar Kul Vig Kir Tõs Aud Tor Kos JMd Tür Pai VMr VJg IisK Iis Trm Kod Äks Lai Plt KJn Trv Hls Krk Puh Ote Krl Har Plv Vas Räp Se kaart
hiirekarva
VNg Lüg Vai Jäm Mus Hag Juu HJn JMd VJg Sim Iis Kod KJn Krk Ran Krl Vas Se kaart
hiirekarval -e "hiirekõrvul(e)
Kaa Pöi kaart
hiirekull "<lind
Noa LNg Hää IisK Rõu kaart
hiirekõrv "<taim
Jäm Khk Rei Mar Kir Juu VJg Rõn Har Vas kaart
hiirekõrva -s "hiirekõrvul(e)
Pöi Muh Emm Käi Vän Amb JMd Koe Trm kaart
hiirekõrvahain "<taim
Plv Räp kaart
hiirekõrval -e "hiirekõrvul(e)
Lüg Vän Trm kaart
hiirekõrvul -e
Jäm Muh Mar Vig Tõs Juu VJg IisK Trm Plt Trv Krk kaart
hiirekõrvun "hiirekõrvul
Hel kaart
hiireliha "<kõva tükk lihas
Rõu Räp Se Lut kaart
hiirelääts "hiirehernes
Lei kaart
hiirenäkk "<hiirehernes
Hlj VNg Lüg Jõh Vai IisK Iis kaart
hiireviu "<lind
Rei kaart
iirgama "kisama
Khk kaart
hiirik "hiirekarva
Lut kaart
iiril -e "ehal(e)
Saa Ksi kaart
iirissüet "sammaspool
Khn kaart
iiritama "sundima
Muh kaart
iirkatt "kodukäija
Hää kaart
iirok(as) "kaval
Kod kaart
iirokille "kavalalt
Kod kaart
hiiruhall "hiirekarva
Jaa Han Trm kaart
iiruk "hiirekarva
Krk kaart
hiirukas (iirokas) "<värvus
Jäm Khk Krj Phl Kod Plv kaart
iirukene "<putukas
Har kaart
hiis "<mets
Kuu VNg Lüg Jõh Vai Khk Pöi Muh Rei Phl LNg Mar Mär Kir Kse Han Mih Tõs Vän Tor Ris Juu JõeK Amb JMd VMr Rak VJg IisK Trm Kod Ksi Lai KJn SJn Hls Krk Hel Har Räp kaart
iis (iisk) "iil
JMd Koe VMr Rak Sim kaart
hiisik "vallatu
Kuu kaart
iisima "<piiluma
Lüg Jäm Khk kaart
iisitsi "<lind
Vas kaart
iiskama "<iitsatama
Vai Koe Kad VJg Sim kaart
hiiskamma "priiskama
Se kaart
hiiskuma "<iitsatama
Kuu VNg Jõh IisR kaart
hiiskõlõt sg 2 p "sõneled
Se kaart
iistlahkja "<kirves
Har kaart
iisuvits "<venelane
Jäm Khk Mus kaart
hiitkäne "paastujärgne päev
Se kaart
hiitra (hitra) "kaval
Se Lut kaart
hiitrahe "kavalasti
Se kaart
hiitratass sg 3 p "kaupleb
Se kaart
iiträks "<lind
Kuu kaart
iitsadis "&iitsatama
Khk kaart
iitsakan "<lind
Har kaart
iitsatama (itsatama)
Lüg IisR Khk Kaa Pöi Han Koe Kad Nõo Har kaart
iitsutama "<perutama
Khk kaart
hiiuranti "õmmeldud tallaga (kingad)
Jäm Kär Pha Emm Käi Rei Phl kaart
hiiutited "võhumõõgad
Noa Ris kaart
hiiv "peenestatu
Räp kaart
iiv "iiveldus
Kad kaart
iiva "pärm
Vai kaart
hiiva(k)nuut "<kolmekuningajärgne päev
Jõe Kuu Hlj Lüg Phl kaart
iivakord "vahukord
Khk kaart
hiivalõ "<puruks
Võn Kan Urv Har Rõu Plv Vas Räp kaart
hiivama "<varastama
Jõe Kuu Hlj VNg IisR Vai Jäm Khk Mus Pöi Muh Emm Käi Rei Phl PJg Tor Hää Ris Kos Jür Kad Rak SJn Hel Rõu Räp kaart
iivama "<immitsema
JõeK Kod kaart
iivama "<käima
Hlj VNg Lüg Khk Pöi Kod kaart
hiivanõ "hatul
Vas kaart
iive "vahukord
Khk kaart
iiveldama (hiiveldama)
Hlj Lüg Vai Jäm Khk Kaa Krj Pha Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Mar Rak VJg Plt Nõo kaart
iiveldama "logelema
Pöi Muh Käi Rei kaart
iiveldis "iiveldus
Khk Krj kaart
iiveldus
Khk Rei kaart
iiveldus "logelemine
Rei kaart
iivendama (hiivendämä) "<iiveldama
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Vai Koe Urv Krl kaart
iivendama "<immitsema
Jõe Kod Lai Plt kaart
iivendama "<piiluma
VNg Lüg kaart
iivendus "iiveldus
VNg Lüg kaart
iivene "&iive
Khk kaart
hiiver "tugev tuul
Kuu Hel kaart
iivetama "<läikima
Ote kaart
iivima "hiivama
Jäm Tõs Hää kaart
iivima "<lonkima
Pöi Muh Kse Mih Tõs Kod kaart
iivima "piiluma
Jaa Jür kaart
iivõndama "nihelema
Urv kaart
hiivõtama (hiivetämmä hiivatama) "<narmendama
Plv Vas Räp Se kaart
ijätama "jäätama
Kod Har Vas Se kaart
ijätus "jäätus
Kod Har kaart
ikahutma "<nutma
Vas kaart
ikaldama (igaldama)
Kuu Lüg Jäm Khk Vll Emm Rei Mar Mär Han Var Tõs Tor Juu Kos JMd Koe Iis Trm Plt KJn Hls Krk Hel Ran Puh Ote Har kaart
ikaldus
Vai Khk Vll Emm Mar Tor Ris Kos Koe Iis Trm Plt KJn Hls Krk Hel Ran Kam Har Rõu kaart
ikandus "ikaldus
JJn Kod kaart
ikastama "ikalduma
PJg kaart
ikatama "kogelema
Lut kaart
ike "<vankri telg
Vll Muh Noa LNg Rid Mar Kul Mär Vig Lih Kse Han Var Mih Aud Pär PJg Tor Hää Ris Nis Kei Hag Juu Kos HJn KuuK JMd Tür Koe VMr Iis Trm Äks Lai Plt KJn SJn Trv Hls Hel Puh Nõo Võn Kam San Rõu Plv Vas Räp Lut kaart
ikelüss "ikaldus
Plv kaart
ikendama "<rakendama
Nis Kei Juu Plt kaart
ikerdus "äpardus
Jõe kaart
ikes (ikäss) "ike
Krk Krl Har kaart
iki "ike
Saa kaart
hikitamma (hikitämmä) "itsitama
Khk Kan Urv Krl Har Rõu Vas Se kaart
hikitelemä "itsitama
Plv kaart
ikitsema "itsitama
Khk Emm kaart
ikka (ika igä)
Jõe Kuu IisR Vai Jäm Ans Khk Kär Mus Kaa Krj Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Noa LNg Kul Mär Vig Kir Lih Kse Var Mih Tõs Khn PJg Tor Ris HMd Nis Kei Hag Juu Kos Jür HJn KuuK Amb Ann Iis Trm Ksi Kõp kaart
ikke (ike ige) "ikka
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Khk Vll Muh Rid Mar Mär Vig Kir Lih Mih Tõs Aud PJg Vän Tor Ris HMd Hag Rap Juu Kos HJn KuuK Amb Ann Tür Pai Pee Koe VMr Kad Rak VJg Sim Iis Trm Kod MMg Pal Äks Ksi Lai Plt Pil KJn SJn Hls Hel Ran Puh Nõo KodT kaart
ikki (iki) "ikka
LNg Mär Vig Mih Tor Hää Saa Juu Ksi Lai Pil KJn SJn Kõp Vil Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Võn kaart
ikki -s "kikki(s)
Khk kaart
ikkun "aken
Vai kaart
iks (õks) "ikka
Hel Ran Nõo Võn Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Vas Räp Se Lut Kra kaart
ikukapsta pl "<lahkumistoit
Trv Pst Hel Ote San Urv Rõu kaart
ikund "itk
Lut kaart
ikutama "nutma panema
Krk Krl Har Rõu Lut kaart
hikõrdama "itsitama
Rõu kaart
hila (ela) "<ankrukivi
Jäm Khk Mus Krj Pha Vll Muh Emm Käi Rei Phl Rid kaart
ila
Kuu VNg Lüg Jõh Vai Jäm Ans Khk Kaa Pha Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Noa LNg Rid Mar Mär Vig Kir Lih Kse Tõs Khn Aud Pär PJg Vän Tor Hää Saa Ris Kei Hag Rap Juu Kos JõeK JMd JJn Koe Kad VJg Sim Trm Kod Ksi Lai Plt Pil KJn SJn Trv Pst Hls Krk Ran Puh Nõo Kam Ote Rõn San Urv Krl Plv kaart
ilajas "limane
Hää kaart
ilakas "limane
Hää kaart
ilama "ilastama
VNg kaart
ilama "<puhastama
VNg Lüg Jõh Vai kaart
ilane
Kuu VNg Jõh Vai Jäm Ans Khk Vll Pöi Muh Rei Phl Rid Mär Kse Tõs Aud Tor Hää Ris Juu Kos JMd Koe VMr VJg Trm Kod Ksi Plt KJn Trv Hls Ran Puh San Krl Plv kaart
ilastama
Kuu Khk Vll Pöi Muh Emm Rei Mar Mär Kse Han Tõs Tor Hää Ris Juu Kos JMd Koe VJg Trm Kod Lai KJn Hls Puh kaart
ilastama "<ehtima
San Har kaart
ilatama "ila eritama
Ran kaart
ilatsema "ilastama
Kaa Pöi Aud Koe Plt Krl kaart
ilatseme "kisama
Hls kaart
hilbadsõ pl "närused
Se kaart
hilbak(as) (elbakas) "<narts
Kuu Lüg Khk Pöi Muh Käi Rei Mar Mär Kse Tõs Tor Hää Ris Rap Juu Kos JMd Koe VJg Trm Kod KJn Hls Krk Puh Ote Rõn San Krl Rõu Plv Vas Se kaart
hilbakohe "näruselt
Se kaart
ilba-nirsa "puruks
Jür kaart
hilbatass sg 3 p "hilbendab
Se kaart
ilbendama "hilbendama
Hää Kos JJn Sim Trm Plt KJn Trv Hls Krl kaart
ilbent "hilp
Krk kaart
ilberdama "<narmendama
Jõe Jäm Khk Muh Kse Mih Tõs Khn Aud PJg Ris Jür Amb JMd Koe HljK Puh kaart
ilberdis "&ilberdama
Mar kaart
hilbud-halbud "kaltsud
Koe KJn Se kaart
hilbun-halbun "räbalais
Har kaart
hilbutama "<eputama
Khk Rei Mar Ris Juu Koe HljK Trm KJn Hls Krk Ran Kam Krl Rõu Plv Vas Se kaart
hilbõldama "<hilbendama
Kad Rõu Vas kaart
ilbõliva pl 3 p "hilbendasid
Urv kaart
hilbõnu "räbaldunud
Se kaart
hilbõnõ "närune
Se kaart
hilbõtama "hilbendama
Se kaart
hilbõtohe "näruselt
Se kaart
ilda "õhtu
Kuu IisR Vai kaart
ilda "<hilja
Äks Hel Ran Puh Nõo KodT Võn Kam San Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut Kra kaart
ildaaegu "hiljuti
Pal Äks Ksi Ran Nõo TMr Võn Rõn Kan Urv Krl Har Vas Räp Se kaart
ildamb (ildämp) "hiljem
Ran Võn Kam Urv kaart
ildampa (ildappa ildeba) "hiljem
Kan Urv Har Rõu Vas Räp Lei kaart
ildane "hiline
Puh Krl Har Rõu Lei kaart
ildane "<õhtusöök
Lüg Vai Kad kaart
ildas(s) (ildäse) "hiljaks
Hel Ran Puh Nõo Ote San Urv Krl Har Plv Vas Räp Se kaart
ildast "hiljaks
Äks Räp Se Lei kaart
ilde "libamisi
Rei kaart
ildemidi "hiljem
PJg kaart
hile "<kirmetis
Kuu kaart
ile "tuulehoog
Khk kaart
ilehehe "siledalt
Se kaart
ileheppä "vaiksemalt
Se kaart
ilejas "hootine
Khk kaart
hilestämä "<siluma
Urv Rõu Vas Se Lut kaart
iletus "kõlvatus
Krl kaart
iletämmä "<läikima
Har Vas Se kaart
ilga (ilgu) tegema "tempu tegema
VNg Vai LNg kaart
hilgama "hiilgama
Kuu Lüg Vai Kod kaart
ilge
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai VMr Kad VJg Iis Trm kaart
ilgealasti
Lüg Kad VJg Sim kaart
ilgelane (ilgilane) "<halb
Hlj IisR kaart
ilgema "söandama
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai HJn VMr Kad VJg Iis Trm kaart
ilgest "&ilge
Kuu Lüg Vai VMr kaart
ilgihualasti
Jõe Kuu kaart
ilgu "täiesti
Lüg Jõh kaart
ilguma "hiilgama
Kod kaart
ilguma "logelema
Emm Rei kaart
ilgus "kius
Trm kaart
ili "tuulehoog
Khk kaart
ilin "vihmahoog
Han kaart
hiline
Kuu VNg Lüg Jäm Khk Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Mar Mär Kse Han Tõs Aud Vän Tor Hää Ris Juu Kos JMd Koe VMr VJg Iis Trm Kod Plt Kõp Trv Hls Krk kaart
ilisema "pilli ajama
Lüg kaart
ilistemaja "vaestemaja
Kod kaart
ilitsämmä "<siluma
Har kaart
hilja (illä)
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Kär Mus Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud Pär PJg Vän Tor Hää Ris Nis Kei Hag Rap Juu Kos Jür JõeK Amb JMd JJn Tür Koe VMr Kad Rak VJg Iis Trm Kod Lai Plt KJn Kõp Vil Trv Hls Krk Ran kaart
ilja (hillä) "tasa
Vai San Urv Har Rõu Vas Se Lei Lut kaart
iljak "hiline aeg
Kod kaart
iljak (hilläk) "aeglane
Võn Har Rõu Se Lut kaart
iljake "tasane
Var kaart
hiljaks (illass illase)
Jõe Kuu Jäm Ans Khk Pöi Muh Emm Käi Rei Mar Mär Lih Kse Han Mih Tõs Vän Tor Ris Juu Kos JõeK JMd Ann Koe VMr Kad VJg Plt KJn Kõp Vil Trv Krk kaart
iljaku (illaku) "hiljuti
Jäm Ans Khk Mus Kaa Pha Vll Pöi Muh Emm Käi Rei LNg Rid Mar Kir Ris Kod kaart
iljakult (illakult) "hiljuti
Rei Kul Vig Kse Mih kaart
iljakult "aeglaselt
Võn kaart
iljalt (illalt) "hiljuti
Jõe JõeK Hls kaart
iljamitte (iljamitten) "hiljem
Vai kaart
iljane (illane) "hiline
Lüg Jõh Vai Lai kaart
hiljane "aeglane
Kuu kaart
iljast "hiljaks
VNg Lüg Vai Kad Iis Trm Pal Ksi Lai kaart
hiljast (iljasti) "hiljuti
Kuu Phl kaart
iljatane "hiljutine
Lüg kaart
iljate "hiljuti
Lüg IisR KuuK kaart
iljati (illati) "hiljuti
VNg IisR Muh Mar HMd Amb Lai kaart
iljem (illem)
Lüg Jäm Khk Kaa Muh Rid Vig Han Var Mih Ris HMd Rap Kos JõeK Pee VMr Trm Kod Lai Plt Vil kaart
iljemaks (illemass)
Hää JõeK Pst kaart
iljemalt (illemalt) "hiljem
Tõs PJg Tür VMr SJn kaart
iljemast (illepest) "hiljem
VNg Krk kaart
iljemast "hiljemaks
Trm kaart
hiljemi "hiljem
Kuu kaart
iljemidi "hiljem
Aud kaart
iljemili "hiljem
Pöi kaart
hiljemine "hiljem
Kuu kaart
iljemini (illemini)
Ans Kul Vig Tor Juu Kos kaart
ilju (illu) "tasakesi
Vll Kse Hää Kos Trm Lai KJn Trv kaart
iljuaegu "hiljuti
Han Aud Juu kaart
hiljukane (iljukaine) "aeglane
Kuu Vai kaart
hiljukasti (illukaiste) "hiljukesi
Kuu Vai kaart
iljuke(ne) (illuke) "aeglane
VNg Lüg Jõh Jäm Khk Rei Mar Mär Vig Kse JMd Koe VJg Pil kaart
iljukesi (illuksi hillokõisi)
Jõh Mar Mär Ris Rap Kos Koe Trm Kod MMg Lai Trv Krk Hel kaart
iljukesti (illukest(e)) hillokõistõ)
Lüg Jõh Jäm Ans Khk Jaa Muh Emm Rei Kse Tõs Tor JMd Koe Kad Lai Plt KJn Trv Ran Puh Nõo Plv Räp Se kaart
iljuki "hiilides
Äks kaart
iljuma "<aeglaselt käima
Khk Rei kaart
hiljute (illute) "hiljuti
Kuu VNg Lüg Vai JJn Kod kaart
hiljuti (illuti) "hiljukesi
Phl Kse kaart
iljuti (illoti)
Lüg Jäm Ans Khk Vll Muh Emm Rei Mar Mär Kir Lih Kse Var Mih Tõs Khn Aud PJg Hää Ris Juu Kos JMd Koe VJg Iis Trm Pal Lai Plt KJn Kõp Vil Hls kaart
hilkama "hiilgama
Krk Võn Kam Ote Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se kaart
hilkõlõsõ pl 3 p "helgivad
Kan kaart
ill "murakas
Kuu kaart
illak "hiline
Se kaart
illakult "hiljuti
Har Vas Räp kaart
illakune "hiline
Se kaart
hillakunõ "aeglane
Se kaart
illakuti "hiljuti
Mär kaart
hillalik "aeglane
Se kaart
illama "julgema
Hää Saa kaart
illane (hilläne) "hiline
Trv Hel Ran Puh Nõo TMr Kam Ote San Kan Urv Krl Rõu Plv Vas Räp Se Lut kaart
illastamma "<sööma
Vai kaart
illatsõp(p)a "hiljemini
Har Se kaart
ille (hille) "lstk tall
Khk Krj Vll Jaa Emm Käi Phl Kse kaart
hille (illeh) "sile
Har Rõu Vas Se Lut kaart
ille "lstk hea
Muh LNg Mar Vig Kse kaart
illekeste "tasakesti
Muh kaart
illembide "vaiksemalt
Nõo kaart
hillembäde "aeglasemalt
Har kaart
hille(m)bähe "aeglasemalt
Har Se kaart
hillembäle "aeglasemalt
Lut kaart
illembäst "aeglasemalt
Har kaart
illerdama "lipendama
Jäm Khk Pöi Muh Rid Kse Han Hää kaart
illerd(i) "lible
Jäm Khk kaart
illerdis "&illerdama
Pöi kaart
illes "viltu
Käi kaart
illi (ill) "lstk hea
Muh Mih Tõs Hää Juu Kos Koe Trm Trv Hls Krk Puh kaart
illikese "hiljukesi
Äks kaart
illiksi "hiljukesi
Hel kaart
illingete "iiliti
Khk kaart
illinguti (iilinguti hillingudi) "iiliti
Mus Kaa Pha Vll Phl Kse Kad kaart
illitama (ilitama) "<välja rääkima
Jäm Khk Mus Krj Pha Jaa Pöi Muh kaart
hillokõtsi "hiljukesi
Vas Se kaart
illu "<väga
Kaa Pöi Muh kaart
illukese (hillokõidse) "hiljukesi
Kuu Juu Jür Räp kaart
illuži "hiljukesi
Lei kaart
illutine "hiljutine
Pai kaart
hilläkeiste (illakeste hillakõistõ illakesti) "<aeglaselt
Trv Urv Har Rõu Vas Se Lei Lut kaart
hilläkesi (hilläkeitsi) "<aeglaselt
Hls Krk Urv Vas Se Lut kaart
ilm (elm)
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Kär Mus Kaa Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud PJg Vän Tor Hää Saa Ris HMd Nis Kei Hag Juu Kos Jür HJn JõeK KuuK Amb JMd JJn Ann Tür Pai Koe VMr Kad Rak VJg Sim Iis Trm Kod Pal Äks Ksi Lai Plt Pil KJn SJn Vil Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Võn Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lut Kra kaart
ilm (elm) "<maailm
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Khk Mus Kaa Pha Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Rid Mar Kul Mär Vig Kse Han Var Tõs Khn Aud PJg Vän Tor Hää Saa Ris Kei Hag Juu Kos Jür HJn JõeK Amb JMd JJn Ann Tür Pai Pee Koe VMr Kad Rak VJg Sim Trm Kod MMg Pal Äks Ksi Lai Plt Pil KJn SJn Vil Trv Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lut kaart
ilm- "<väga
Jäm Muh Emm Phl Mar PJg Tor JMd VJg Trm Kod Ksi Plt KJn Hls Hel Nõo Rõn Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lut kaart
ilma "<tasuta
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Vai Jäm Khk Kär Kaa Krj Vll Jaa Pöi Muh Emm Rei Phl Rid Mar Kul Mär Kir Lih Kse Han Mih Tõs Khn Aud Tor Hää Saa Ris HMd Juu Kos HJn Amb JMd Ann Tür Pai Pee Koe VMr Kad VJg Iis Trm Kod Pal Äks Lai Plt KJn Kõp Vil Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr Kam Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lut kaart
ilma "ilmsi
Har Vas Se kaart
ilma "<väga
Lüg Jäm Khk Kär Kaa Pha Pöi Muh Phl Mar Vig Lih Mih Juu JMd JJn Tür Koe VMr VJg Iis Trm Kod Ksi Lai Plt Pil KJn Krk Hel Ran Ote Rõn San Krl Har Plv Räp Se Lut kaart
ilmaaegne (-aigane) "<asjatu
VNg Muh Emm JJn VJg Iis Puh Nõo kaart
ilmaaegu (-aigu) "asjata
Kuu Hlj VNg Lüg Vai Jäm Kaa Vll Pöi Muh Emm Kse Tõs Tor Saa Ris Juu Kos JMd JJn Koe VMr VJg Iis Kod Plt KJn Trv Hls Krk Hel Nõo Kam Ote San Kan Urv Krl Har Rõu Räp kaart
ilmaaigune (-aegune) "<asjatu
Kuu VNg Lüg Jäm Tõs Ris kaart
ilma-ilma "alati
Har kaart
ilmal "<ilmaski
Jaa Pöi Emm Käi Tõs kaart
ilmald-maald "täpselt
Rei kaart
ilmalgi "ilmaski
Lih Var Tür kaart
ilmalik (elmalik)
Jõe Kuu VNg Lüg Jäm Khk Vll Muh Emm Rei Phl Rid Mär Tõs Khn Tor Hää Ris HMd Nis Juu Kos JMd Koe VJg Iis Trm Kod Pal Plt KJn SJn Trv Hls Hel Nõo Rõu kaart
ilmaline "<kirumissõna
Vas Räp Se Lut kaart
ilmama "väga
Jõh Jäm Phl Kad VJg Ksi Lai KJn SJn Pst Hls Hel Nõo Krl Rõu Vas Räp kaart
ilmamata "väga
Kod kaart
ilman (ilmah(n)) "ilmas
Kod Nõo Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Se kaart
ilmanegi "ilmaski
Nõo kaart
ilmangi (ilmahki) "ilmaski
Kod Trv Krk Kan Räp Se kaart
ilmanõ "<kirumissõna
Vas Se Lut kaart
ilmapäält "täpselt
Kuu kaart
ilmas "<ammu
Kuu Hlj VNg Lüg Vai Jäm Khk Krj Pöi Emm Rei Noa Mar Tõs Hää Juu Kos Amb Ann Pai VMr Kad Lai Puh kaart
ilmaski (ilmaskid elmaski)
Jõe Kuu Lüg IisR Vai Jäm Ans Khk Kär Mus Kaa Krj Pöi Muh Käi Rid Mar Mär Vig Kir Lih Kse Han Mih Tõs Aud Pär Tor Saa HMd Hag Rap Juu Kos JMd JJn Tür Koe Kad Sim Iis MMg Lai Plt KJn SJn Krk Hel Har kaart
ilmast "tihti
Aud kaart
ilmast-ilma (elmast-elma) "alati
Jõe Kuu Lüg Jõh Khk Mus Kaa Vll Muh Rid Vig Vän Hää Saa HMd Amb JMd Pee VMr Kod Äks Lai Plt Pil Vil Hls Krk Nõo Kam Har Rõu Plv Räp Lut kaart
ilmatalune "<suur
Ans Krj Pöi Muh kaart
ilmatu
Jõe Kuu VNg Lüg IisR Vai Jäm Khk Kaa Krj Vll Jaa Pöi Muh Emm Rei Phl Mar Mär Han Tõs Khn PJg Tor Hää Kei JMd Koe VMr Kad VJg Iis Trm Kod Plt KJn Trv Hls Krk Ran Kam San Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se kaart
ilmatuhe (ilmatohe) "&ilmatu
Plv Se kaart
ilmatune "&ilmatu
Kod Krk Kam Plv kaart
ilmatuss "palju
Kod kaart
ilmi "väga
Lüg kaart
ilmi "ilmsiks
Jõh KuuK kaart
ilmlemä "vedelema
Kam kaart
ilmlik "ilmalik
Jäm Khk Pha Emm Käi Rei Mar Kse PJg Tor Ris Juu Koe VJg Kod Krk Hel Puh Võn Kam San Krl Har Plv Vas kaart
ilmlik "ilmatu
Kod Trv Kam Ote Urv Krl Har Rõu Vas Se kaart
ilmse (ilmsõ) "ilmsi
Kod Lai Har kaart
ilmsi (il(m)psi ilmssi)
Kuu VNg Lüg Vai Jäm Khk Vll Pöi Muh Emm Rei Noa Mar Mär Kse Tõs Khn Hää Ris Juu KuuK JMd Koe VJg Iis Kod Pal Plt KJn Trv Hls Krk Ran Puh San Krl Har Rõu kaart
ilmsiks (ilmpsiks ilmsiss)
Jäm Khk Muh Emm Rei Han Ris Hag Kos JMd Koe Lai Plt KJn Krk Puh kaart
ilmsilt "<ilmsi
Har kaart
ilmsist "ilmsiks
Jõh VJg Iis Trm kaart
ilmtalune "<suur
Käi Rei kaart
ilmu (ilmo) "ilmsi
Kod San Krl Har Räp kaart
ilmuke(ne) "&ilm
Pöi Muh Rid Kse KuuK Kad kaart
ilmulikku "ilmsi
Se kaart
ilmuline "ilmatu
Kuu kaart
ilmuline "<maapealne
Se kaart
ilmuma
Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Khk Vll Pöi Muh Emm Rei Mar Mär Kse Tõs Khn Tor Hää Ris Juu Kos JMd Koe Rak VJg Iis Trm Kod Plt KJn Trv Hls Puh San Krl Har Rõu Vas Se kaart
ilmusi (ilmuisi) "ilmsi
Urv Har Plv Se kaart
ilmuss "ilmsi
San kaart
ilmustõ pl g "<maapealne
Se kaart
ilmutama (elmotama)
Kuu VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Khk Mus Vll Muh Emm Rei Mar Mär Kse Var Tõs Tor Hää Ris Hag Juu Koe VMr VJg Iis Trm Kod Lai Plt KJn Trv Hls Krk Puh San Krl Har Plv Vas kaart
ilmutis "ilmutus
Muh Koe kaart
ilmutus
VNg Khk Vll Pöi Rei Mär Tor Juu Iis Trm Kod KJn Hls kaart
hilok "aeglane
Plv kaart
iloline "rõõmus
Se kaart
ilosahe "ilusasti
Võn Rõu Plv Vas Räp Se kaart
ilosambahõ "ilusamini
Rõu kaart
ilotohe "inetult
Se kaart
ilotõl(l)õma "lõbutsema
Har Rõu Plv Vas Räp Se Lut kaart
ilovittäi "mardisant
Lut kaart
hilp (elp)
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Khk Mus Krj Vll Pöi Muh Emm Rei LNg Rid Mar Kul Mär Vig Lih Kse Han Var Mih Tõs Khn Pär PJg Vän Tor Hää Saa Ris Hag Juu Kos Jür KuuK Amb JMd JJn Koe VMr Kad Rak VJg Iis Trm Kod Pal Ksi Lai Plt KJn SJn Vil Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr San Kan Krl Har Rõu Plv Vas Se kaart
ilpama (elpama ilbama) "lippama
Khk Krj Kse Tõs Aud Vän Hää Ris HJn Koe Kad Trm Kod Lai KJn SJn Hls Ran kaart
hilpharakas
Kuu VNg Lüg Jõh Vai Jäm Khk Kaa Pöi Emm Rid Mar Mär Vän Tor Hää Ris Juu Kos JMd Pai VJg Iis Trm Kod Plt Pil KJn Trv Pst Hls Krk Ran Puh Nõo Kam Krl Har Rõu Plv Vas kaart
hilpima "rebima
Kuu kaart
ilpima "alpima
Hää kaart
ilpkabali "näruselt
Kaa kaart
hilplema
Kod Hls San Rõu kaart
hilpnema
Trv Krk Rõu kaart
ilpsama "lippama
Mih Hää kaart
hilpsmä "helpima
Urv kaart
ilpuma "<hilbendama
VNg Kse Tõs Ris VJg kaart
iltima "rebima
Jõe kaart
iltsima "isutult sööma
Jõe Kuu JõeK kaart
iltsõhe "hilja
Lut kaart
iltsõkõnõ "hiline
Lut kaart
iltsõlõ "hilja
Lut kaart
ilu (ilo) "<lõbu
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Khk Pha Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Mar Kul Mär Vig Kse Han Var Mih Tõs Khn PJg Vän Tor Hää Ris Hag Rap Juu Kos Amb JMd Ann Tür Koe VMr VJg Iis Trm Kod Pal Ksi Plt KJn Trv Pst Hls Krk Ran Puh Nõo KodT Võn Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
iludus (iloduss)
Kuu Lüg Khk Mus Vll Emm Rei Mar Mär Vig Tõs Aud Tor Hää Juu Kos KuuK JMd Koe Trm Kod Äks Lai Plt KJn Trv Hls Puh Nõo Krl Har Rõu Se kaart
ilus (elos illoss)
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Khk Kär Mus Krj Pha Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Phl LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud PJg Vän Tor Hää Saa Ris Kei Rap Juu Kos HJn KuuK Amb JMd Ann Tür Koe VMr Kad HljK VJg Sim Iis Trm Kod MMg Pal Äks Ksi Lai Plt Pil KJn SJn Vil Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Võn Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut Kra kaart
ilusadõ "ilusasti
Har kaart
ilusalt "ilusasti
Tür kaart
ilusalõ "ilusasti
Urv Krl Rõu Lut kaart
ilusamast (ilosa(m)bast) "ilusamini
Lüg VMr Kan Vas kaart
ilusambide "ilusamini
Ran kaart
ilusamidi "ilusamini
Aud kaart
ilusamine
Kuu Kad Kod Pst kaart
ilusamini
Lih Juu Ann Koe kaart
ilusappa (ilosappa) "ilusamini
Har Rõu Vas Lut kaart
ilusasti (ilosast(e))
Kuu Hlj Lüg Vai Jäm Muh Rei Aud PJg Tor Ris Juu HJn Amb JMd Tür VMr Iis Trm Kod Äks Lai Plt Võn Kan Plv Räp kaart
ilustama (ilostamma)
Kuu VNg Jõh Vai Jäm Khk Vll Muh Emm Rei Mar Mär Han Tõs Tor Hää Ris Juu Koe VMr VJg Trm Kod Plt KJn Trv Ran Puh Krl Har Plv Vas Se Lut kaart
ilusti (ilust iloste)
Jõe Lüg Vai Vll Emm Käi Rei Rid Mar Kul Mär Vig Lih Kse Var Mih Aud Vän Tor Hää Saa HMd Kei Juu Kos Jür HJn Amb JMd Tür Koe VMr Kad Sim Pal Äks Lai Plt Pil KJn SJn Vil Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Võn Kam Ote Rõn San Krl Har Plv Vas Räp Lei kaart
ilutama "<lõbutsema
Kod Trv Ran Nõo Kam Har Plv Vas Räp Se kaart
ilutsama "lõbutsema
Kod kaart
ilutsema (ilotsemma) "lõbutsema
VNg Lüg Vai Khk Aud Kad Kod Pal Lai Plt Trv Hls Ran Puh San kaart
ilutu (ilodu) "inetu
VNg Rei Tor Hää Juu Kos Kod KJn Rõu Plv Vas Se Lut kaart
ilverdama "hilberdama
Muh kaart
ilves (ilvis) "<taim
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg IisR Vai Jäm Ans Khk Krj Vll Jaa Pöi Muh Emm Rei Mar Mär Kse Tõs Khn Tor Hää Ris Kei Hag Juu Kos Jür KuuK JMd Koe VMr VJg Iis Trm Kod Äks Ksi Plt KJn SJn Kõp Trv Hls Krk Hel Võn Kam San Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
ilveseännä pl "<taim
Hls kaart
ilveshain "<taim
Kam Rõu Plv kaart
ilvespää "<taim
Vas kaart
ilvessusi "ilves
Har Rõu kaart
ilõdulõ "inetult
Lut kaart
ilõp "<halb
Urv kaart
ilõtu (iladu) "<inetu
San Urv Krl Har Rõu Lut kaart
ima "<magus
San Räp kaart
himaelema "himustama
Kuu kaart
imahhama "<imalaks minema
Lut kaart
imahtuma (imähtümmä) "<idanema
Vas Räp Se kaart
imahtuma "himustama
Lut kaart
imal (imalas)
Jäm Khk Kaa Krj Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Mar Kul Mär Vig Lih Kse PJg Ris Kei KJn SJn Trv Hls kaart
imal -e "<kasvama(s)
Rei Kse Nis Hls Hel kaart
imalad "põlvpüksid
Muh Vig kaart
imaldama (immaldama) "<imalaks muutuma
JõeK VJg Sim kaart
imalema "soovima
Hel kaart
imalik "imal
Mär Kse Juu Plt kaart
imaline "imal
Mar kaart
imama "<magusaks minema
Kam Ote Krl kaart
imanema "imbuma
Nõo kaart
imanõma "<pehmenema
Krl kaart
imar (immar) "<imal
Hää Saa Trv Hls Krk kaart
imarik "imal
Hel kaart
imastan(d) "<imal
Jõe Tõs kaart
imatama (immatama) "<magusaks tõmbuma
Ote San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Räp kaart
imatuma "<magusaks tõmbuma
Krl Vas kaart
imauma (immäömä imähhümmä) "<magusaks tõmbuma
San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Räp Se Lei Lut kaart
imbamine "<valu
Rid kaart
imbe (impe) "<pael
Muh Ksi Trv kaart
imbima (immima) "<imalaks tõmbuma
Kuu Hlj VNg Jõh Muh Vig Kse Han Tõs Aud Nis Rap Juu HJn JMd JJn Ann Pee Koe VMr Kad VJg Sim Trm Kod Pal Äks Ksi Lai Plt Pil KJn SJn Hel Ote Vas kaart
imbimini "aeglaselt
Muh kaart
imbine "<pilvine
Kuu kaart
imbis "sompus
Ksi Hel kaart
imbisarvit "sarvedeta
Jäm kaart
imbuma (immuma) "<imalaks tõmbuma
Khk Pöi Emm Mar Mär Kse Var Tõs Tor Hää Ris Kos Kod Trv Pst Hls Krk Ran Puh Nõo Kam Ote Rõn San Kan Krl Har kaart
imbumisi "<immitsedes
Var kaart
imbutama "<imaldama
Lüg Vai Mär Hää Hls Krk Ran kaart
ime (imeh)
Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Khk Pha Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Phl LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kse Han Mih Tõs Aud PJg Vän Tor Hää Saa Ris HMd Kei Hag Juu Kos Jür JõeK KuuK Amb JMd JJn Ann Tür Koe VMr Rak VJg Sim Iis Trm Kod Pal Äks Ksi Lai Plt KJn Trv Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Kam Ote San Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lut Kra kaart
ime "<rinnapiim
Vai Tõs kaart
imehhüss "nõidus
Se kaart
imehhüt sg 3 p "nõidus
Se kaart
imehtellemä "imetlema
Plv Vas Räp Se kaart
imehtämä "<imestama
Plv Vas Räp Se kaart
imek "<vasikajook
Lei kaart
imel "imal
Kuu Hlj kaart
imeldama "<imestama
Mus Aud Tor Hää HMd Trv kaart
imeldama "<idanema
Kuu Hlj Jõh kaart
imelduma "<imbuma
Kuu Lüg Jõh Vai kaart
imelik
Kuu VNg Lüg Jõh Jäm Khk Vll Pöi Muh Emm Rei Phl LNg Rid Mar Kul Mär Kse Tõs Tor Hää Ris Hag Juu Kos Jür KuuK JMd Tür Koe Kad VJg Iis Trm Kod Lai KJn Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo San Urv Krl Har Rõu Plv Vas Se kaart
imelik "<taim
VNg Kad kaart
imelikult
Jõh Ran Nõo Har kaart
imelikune "imelik
VNg kaart
imelikust "imelikult
Kuu Kod kaart
imelill "<taim
Jõe Kuu Kod kaart
imeline
Jõe Vai Jäm Khk Kaa Pha Pöi Muh Rid Mar Mär Tõs PJg Tor Hää Koe Kod Lai Plt Krk Nõo Har Vas kaart
imema
Kuu Hlj VNg Lüg Jõh Vai Jäm Khk Mus Kaa Krj Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei LNg Rid Mar Mär Kse Tõs Aud PJg Vän Tor Hää Ris Juu Kos Amb JMd JJn Ann Koe VMr Kad VJg Iis Trm Kod MMg Pal Äks Ksi Lai Plt Pil KJn Vil Trv Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Võn Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Se Lei kaart
imemine "rinnapiim
VNg Lüg Vai Jäm Mih Khn Koe VJg Kod KJn Krk Ran Puh Krl Har Se kaart
imene "emake
Se Lut kaart
imenõges "iminõges
Rap Juu Jür VMr kaart
imestama "<nõiduma
Kuu Hlj VNg Lüg Jõh Vai Khk Emm Mar Kul Mär Kse Tõs Tor Hää Ris Kos Amb JMd Koe VMr Kad VJg Sim Iis Trm Kod Pal Lai Plt KJn Trv Hls Hel Ran Puh Nõo Kam San Plv kaart
imestlema (imestelemä) "<imestama
Kuu Han PJg kaart
imestus "nõidus
Kuu Hlj VNg Vai Kad Sim Lai kaart
imetama
Kuu VNg Lüg Vai Jäm Khk Vll Pöi Muh Emm Rei Mar Mär Lih Kse Var Tõs Aud PJg Tor Hää Ris Juu Kos JõeK JMd Koe VJg Iis Trm Kod Pal Ksi Lai Plt Pil KJn Trv Hls Krk Hel Puh Nõo Rõn San Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
imetama "<imestama
Saa KJn Nõo Võn Kam San Urv Krl Rõu kaart
imeteless sg 3 p "imetab
Räp Se kaart
imetlema (imetelemä) "<nõiduma
Kuu Jäm Khk Kaa Muh Emm Rei Phl Mar Mär Lih Var Mih Khn Aud Kan Har kaart
imetsema "<nõiduma
Jür JõeK JMd Kod MMg Pal Plt kaart
imetsus "nõidus
Kod kaart
imetsäma "imetsema
Kod kaart
imetu (imedü) "<väga
Ris Se kaart
imik "<taim
Jäm kaart
imisema "<inisema
Kod San kaart
imisemmä "nirisema
Se kaart
himm "<tuhm
Kuu kaart
immastama "<idanema
Kam kaart
himmastuma (imastumma) "pehkima
Kan Plv Vas Räp kaart
immik "<sõimus
Räp kaart
immike "<laisk
Mus Krj Vll Muh kaart
immikest "aeglaselt
Muh kaart
himmild "tuhmilt
Kuu kaart
immissuma "&immissämä
Kod kaart
immissus "&immissämä
Kod kaart
immissämä "<imbuda laskma
Kod kaart
himmist "tuhmilt
Kuu kaart
immitama "<tibutama
Kse kaart
immitet "<magushapu (leib)
Hel kaart
immitsema (imitsema iimitsema) "<imalduma
Jõe Kuu VNg Vai Jäm Khk Kär Pha Pöi Muh Emm Rei LNg Rid Mar Mär Vig Kir Kse Han Mih Tõs Khn Aud PJg Tor Ris Nis Juu Jür JMd Kad Rak IisK Trm Lai Plt Nõo Võn Kam Ote San Krl Har Rõu Vas Räp Se Lei kaart
im(m)o "emis
Vas kaart
immpea "<taim
Muh kaart
himmustass sg 3 p "kattub
Lut kaart
immutama "<imaldama
Hää Saa Ran Nõo kaart
himu (immu himo)
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Vai Jäm Khk Mus Kaa Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Phl LNg Mar Mär Vig Lih Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud Vän Tor Hää Ris HMd Kei Juu Kos Jür HJn Amb JMd JJn Ann Pee Koe VMr Kad VJg Iis Trm Kod MMg Ksi Plt Pil KJn SJn Kõp Trv Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Kam Ote San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se kaart
himukas (emmokas himmukas)
Vai Khk Vll Rei Noa Mar Mär Kse Tõs Khn Hää Juu Amb JMd Koe Plt KJn Trv Hls Krk Puh Har Rõu Vas Se kaart
imuldasa "himukalt
Kad kaart
himulik (immulik himolik)
VNg Mar Hää Ris JMd Pai Trm Lai Plt Pil KJn Hls Krk Puh Nõo Krl Har Rõu Vas Se kaart
himuline (immuline imolene)
Kuu Lüg Vai Jäm Khk Emm Rei Mar Mär Tõs Tor Hää Ris Kos Koe Iis Kod Plt KJn Krk Nõo Krl Har Plv Vas kaart
imune "innukas
Lüg kaart
imur "himuline
Muh kaart
himustama (immustama imostama)
Kuu Hlj VNg Lüg Jõh Vai Jäm Khk Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Mar Mär Kse Han Tõs Khn Aud Tor Saa Ris Kei Juu Kos HJn JMd Koe VJg Trm Kod MMg Ksi Lai Plt KJn Kõp Trv Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Võn San Kan Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se kaart
imuti "<meeleldi
Hlj Mär Vig PJg Koe Kad Ksi Hls kaart
himutsema (immutsema himotsõmma) "himustama
Kse Tõs Hää Krk Hel Puh Se kaart
himõkõnõ "peen
Räp kaart
imõstuma "imestama
Rõu kaart
imõuslatš "rinnalaps
Lei kaart
imähhümä "<idanema
Rõu Vas kaart
imähtämmä "imatama
Vas kaart
imändakala "võldas
Plv kaart
imät "enam
Se kaart
inahama "<inisema
Vas Lut kaart
inahtama "<inisema
Se kaart
inahus (inähüss) "<häälitsus
Har Se kaart
inama "<inisema
Vän Trv Krk Plv Vas Räp kaart
inar (inaras hinar) "<räbal
Jõe Khk Mus Vll Muh Emm Mar Khn PJg Hää Hag JMd JJn Pee Koe Kad Lai Plt SJn Rõu kaart
inarane "<hõre
Hlj kaart
inarik "<hõre
Jür Kad Iis Lai kaart
inatamma "<inisema
Har kaart
inatumma "&inatama
Har kaart
ind "<nahk
Muh kaart
hind (end)
Kuu Hlj VNg Lüg Jõh Vai Jäm Khk Krj Vll Pöi Muh Emm Rei Noa Rid Mar Kul Mär Vig Lih Kse Mih Tõs Khn Aud PJg Vän Tor Hää Ris Rap Juu Kos HJn Amb JMd Tür Pee Koe VMr Kad VJg Iis Trm Kod Plt KJn SJn Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo San Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
ind "kiim
Jäm Ans Khk Mus Kaa Krj Pha Vll Pöi Käi Rei kaart
indama "indlema
Jäm kaart
hindama
VNg Lüg Khk Vll Pöi Emm Mar Mär Tor Hää Juu Kos JMd Trm Kod Pal Lai KJn Hls Hel Nõo San Krl Har Rõu Vas Räp Se kaart
indama "inisema
Lei kaart
hindene "kiudpilvine
Lut kaart
indhammas "irvhammas
Har kaart
hindo "<kekats
Vas Se kaart
indsak "<saksik
Hls Krk kaart
hindsetämmä "ussitama
Plv kaart
indshammas (ints-) "<irvhammas
San Kan Krl Har Se kaart
indsi "irevil
Kan kaart
indside sg 2 p "itsitad
Se kaart
indsik "irvitaja
Plv kaart
indsile (hindsile) "irevile
Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lut kaart
indsveli "<irevil
Nõo kaart
indsväle "<irevil
Ote kaart
indsümä "<venima
Vas kaart
indsümä "<imbuma
Urv Vas Se Lei kaart
hindähe "iseenesest
Räp kaart
hindäkeske "omavahel
Räp kaart
hindäkeskene "omavaheline
Se kaart
hindätpite "rase
Plv kaart
ine "inin
Jäm Khk Vll Jaa Pöi Muh Kse Han Khn PJg Tor kaart
inekord "vahukord
Khk kaart
inema "nutma
Jaa kaart
inepill "viripill
Khk Muh kaart
inestamma "<hurjutama
Har kaart
inetu (innetu iinetu)
VNg Lüg Vai Jäm Khk Vll Pöi Muh Emm Rei Rid Mar Kul Mär Vig Kse Khn PJg Vän Tor Hää Ris Kos Jür Amb JMd Tür Koe Kad VJg Sim Trm Kod Pal Lai Plt KJn Trv Hls Krk Hel Ran Puh Nõo San Krl Har kaart
inetumast "inetult
VNg kaart
inetus
Vai Khk Vll Mär Kse Tor Hää Kos Plt Puh Har kaart
inetust "inetult
Kod Lai kaart
hing (eng) "<õhk
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Kär Mus Kaa Krj Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Noa LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud Pär PJg Vän Tor Hää Saa Ris HMd Kei Hag Rap Juu Kos Jür HJn JõeK KuuK Amb JMd JJn Ann Tür Pee Koe VMr Kad Rak VJg Sim Iis Trm Kod MMg Pal Äks Ksi Lai Plt Pil KJn SJn Kõp Vil Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr Võn Kam Ote San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut Kra kaart
hing (eng)
Jõe Kuu VNg Lüg Vai Jäm Ans Khk Mus Krj Pha Vll Pöi Muh Emm Rei LNg Rid Mar Mär Vig Kse Var Mih Tõs Khn Aud PJg Tor Hää Ris Nis Juu Kos JMd Pee Koe VMr Kad VJg Iis Trm Kod Äks Ksi Plt KJn Trv Hls Krk Hel Ran Nõo TMr Võn Kam San Kan Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
hingal(u) "latter
Jõe Kuu kaart
hingama (engämä)
Jõe Kuu VNg Lüg Jõh Vai Jäm Ans Khk Mus Kaa Krj Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Rid Mar Mär Vig Kir Lih Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud PJg Vän Tor Hää Ris Kei Hag Juu Kos Jür HJn JõeK KuuK Amb JMd JJn Ann Koe VMr Kad Rak VJg Iis Trm Kod Ksi Lai Plt KJn Vil Trv Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Kam Ote Rõn San Kan Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut Kra kaart
ingastama "<puhkama
Jõh Vai Khk Käi Rei Jür JMd JJn Koe VMr Kad VJg Iis Trm Ksi Lai KJn Hls kaart
hingatama (hengätämä) "<puhkama
Hel Puh Urv kaart
ingatama "<hinkuma
Kod KJn kaart
ingats "<peru
Hlj Pil kaart
ingats (engatse-) "<ava
Tor Hää SJn Pst Hls Krk kaart
hingeldama
Kuu Jõh Jäm Khk Mus Vll Pöi Muh Emm Rei Mar Mär Kse Var Tor Hää Ris Rap Juu Kos HJn JMd JJn VJg Trm Plt KJn Ran kaart
hingeliha "vahelihas
Trm Kod kaart
hingeline (engelene)
Kuu Lüg Vai Jäm Khk Kaa Pöi Emm Rei Rid Mar Mär Vig Lih Kse Mih Tõs Aud PJg Tor Hag Juu Kos JõeK JMd Tür Pee VMr Trm Kod Ksi Lai Plt Trv Krk Hel Puh Urv Krl Har Rõu Plv Vas Se kaart
ingeliselt
Kos Tür kaart
hingepide
Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Kaa Mar Var Aud Hää Juu VJg Sim Trm Kod Hls Hel kaart
hingepidu "hingepide
Khk Han kaart
hingepite "hingepide
Juu JMd kaart
hingepitt "hingepide
PJg kaart
ingerdama (õngõrdama) "vingerdama
Nõo San Urv Har Vas Se Lut kaart
ingerdama (engerdama) "hingeldama
Han Mih Tõs Aud PJg kaart
hingerdäss sg 3 p "hangeldab
Se kaart
hingesti "<erk hobune
Kuu kaart
hingestuma "<puhkama
Kuu kaart
hingestämä "<puhkama
Kuu kaart
ingetama "<hingama
Mih kaart
ingeti "hingetu
Khk Muh kaart
hingetu (engetu) "<halvatud
Jõe Kuu Lüg Khk Krj Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Rid Mar Mär Kse Var Tõs Aud PJg Tor Juu Kos JMd VJg Iis Trm Kod Ksi Plt KJn Trv Hls Ran Nõo Kam Krl Se kaart
ingetuisi "&hingetu
Kod kaart
ingetult (ingetumalt)
Kad Iis Plt kaart
hingist(i) "<erk
Khk Kan kaart
hingitsel(l)emä "hingitsema
Har Se kaart
hingitsema (engitsema)
Jäm Khk Emm Rei Mar Vig Han Kos Pal Pil KJn SJn Hls Krk Puh Nõo Ote Kan Krl Har Plv Räp kaart
hingitsämä (engitsama) "hingitsema
Trv Kan Urv Rõu Vas kaart
ingitu "hingetu
Jäm Ans Khk Kaa Pha Pöi kaart
hingpahku (-pahki) "<hingetuks
Khk Mus Kaa kaart
hingpakil -e "<hingetu(ks)
Jäm Emm Phl Pil kaart
hingpakki -s (-pakku) "<hingetu(ks)
Jäm Khk Pha Vll Jaa Pöi Muh Mar Khn kaart
hingpeati "<hädavaevalt
Emm kaart
ingpuhkes "<hingetuna
Lüg Jõh IisR kaart
ingpuhku "<hingetuna
Koe VJg kaart
hingpuhul "<hingetu
VJg Kod Plt Trv Hls Krk kaart
hingpuhult "<hingetuna
MMg Trv Krk kaart
hingpuhussen "<hingetu
Ran kaart
inguma "hinkuma
Lüg Vig Kse Sim Lai Pil kaart
hingus (enktus hingüss) "<söögivahe
VNg Vai Khk Vll Muh Emm Rei Phl Mär Han Khn PJg Vän JMd Koe Trm Lai Plt Trv Hls Krk Hel Puh Kam Krl Har Rõu Plv Vas Se Lut kaart
ingustama "<riknema
Trm kaart
ingutama "hinkuma
Mus KJn kaart
ingõrdõlõma (õngõrdõlõma) "vingerdama
Har Se Lut kaart
hingähtä imper "<puhka
Se kaart
hingähütä "hingata
Lut kaart
hingümä (engüme) "<lahtuma
San Vas kaart
ini "inisemine
Kod kaart
inimene (inemine inime)
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Khk Mus Kaa Krj Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud PJg Vän Tor Hää Saa Ris HMd Nis Kei Hag Rap Juu Jür HJn KuuK Amb JMd JJn Ann Tür Pai VMr Kad Rak VJg Sim IisK Iis Trm Kod Pal Äks Ksi Lai Plt Pil KJn Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr Võn Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut Kra kaart
inimlik
VNg Jõh Vai Khk Kos Tür Koe Trm Lai Plt kaart
inimline "inimlik
Koe Iis Plt Hls Puh kaart
inin (innin)
IisR Vai Koe Kod Plt Krk Har Rõu Plv Se kaart
inisema
Kuu VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Khk Kär Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Mar Mär Vig Kse Tõs PJg Vän Tor Hää Ris Juu Kos Amb JMd Koe VJg Iis Trm Kod Ksi Lai Plt KJn Kõp Hls Krk Puh Nõo San Rõu Plv Se kaart
inisämä "inisema
Kan Har Vas kaart
ink (enk) "<kala
Jõe Kuu Hlj Jäm Ans Khk Mus Käi Rid Mar Var Tõs Trv kaart
ink "peenike
Ote kaart
hinkuma (hinkmä)
Jõe Hlj VNg Lüg Jõh Vai Khk Kaa Krj Pha Vll Jaa Pöi Muh Mar Mär Kse Han Tõs PJg Tor Hää Ris Nis Kei Hag Juu Kos Jür HJn JõeK JMd Koe VMr Kad VJg Sim Trm Plt KJn SJn Kan Rõu Plv Räp Se kaart
inkur (enkur) "&hinkuma
VNg Lüg Sim Trm Kod Plt kaart
inn "<inin
Krk Hel kaart
inn "ind
Phl kaart
innaline "&ind
Khk kaart
hinnaline
Kuu Lüg Vai Jäm Khk Vll Rei Mär Tõs Tor Kos JMd Koe VJg Plt KJn Trv Hls Krk Puh San Krl Har Plv Vas kaart
innama "<inisema
Vas Räp Se Lut kaart
innatama "&ind
Jäm kaart
innatlema "&innatama
Jäm kaart
innedäne "endine
Vas kaart
innembist "ennemalt
Räp kaart
innembägese "<kiiremini
Vas kaart
innembähe "<ennemalt
Rõu Vas kaart
innembüsi (innembüisi) "ennemini
Vas Räp Se kaart
innime "<inisema
Hel kaart
inniskäne "<äsjane
Se kaart
innistä (innestä) "ennist
Vas Räp Se kaart
innistäss sg 3 p "immitseb
Se kaart
hinnitsämmä "&henne
Rõu kaart
innutama "<kihutama
Khk kaart
hinnästpiteh (hinnestpiten) "rase
Rõu Vas kaart
inotus "jälkus
Vai kaart
hints (hindso) "<varss
Räp kaart
intsantsak "untsantsakas
Hel kaart
intsima "hüplema
Khk kaart
intsitama "hüpitama
Khk kaart
intsitama (insitama hindsitämä) "itsitama
KodT Kam Kan Urv Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
intsitelema (indsitellemä hintstelemä) "<itsitama
Har Plv Vas Räp Se Lut kaart
inuma "nuruma
Kod kaart
inutama (innutama inotamma) "<rikkuma
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Kad Iis kaart
inutu (inotu) "<ropp
Jõe Kuu Hlj Vai HJn kaart
inähütma "<inisema
Se kaart
inä(m)bä (änäbä) "<enamasti
Rõu Vas Se Lei Lut Kra kaart
inämbält (änamalt) "enamasti
Käi Vän Urv Vas kaart
hipane "ilane
Emm Rei Phl kaart
hipi "<edev
Urv kaart
ipitama "äiutama
Pöi kaart
ipitsema "välja ronima
Muh kaart
ipitsema "edvistama
Khk kaart
hipitämmä (ipiteme) "eputama
Saa Plv kaart
ipo "<paat
Võn Räp kaart
ipp "peenutseja
Han kaart
hipp "ila
Emm Rei Phl kaart
ippis "<korras
Han kaart
ipsakas "nipsakas
Mar kaart
ipsiaegne "muistne
Kod kaart
hipul "<hilp
Kan kaart
hipõhain "<taim
Har kaart
hipõkõnõ "<taim
Har kaart
ira "<tiirane
Hää Trv Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Ote Rõn kaart
irakil -e "irvakil(e)
PJg kaart
irama (irrama) "<irisema
Hää Saa KJn Vil Hel Puh Kan Krl Har Plv Vas Räp Se kaart
iran "vilets (vili)
Krk kaart
irane "&ira
Ote kaart
irants "vilets (vili)
Krk kaart
irask "iriseja
Urv kaart
iratsema "<indlema
Krk Ran Puh Nõo Kam Ote Rõn kaart
iratsus "<iharus
Ran Puh Kam Rõn kaart
irbuska "<paat
Räp kaart
irbuss "<paat
Räp kaart
irdab sg 3 p "konutab
Hlj kaart
hirdama "riputama
Kuu kaart
hirde "rippu
Kuu kaart
irduma "lagunema
Muh kaart
ire ajama "<jorisema
Khk Mus kaart
ireksile "naerule
Muh kaart
irent "hõre
Krk kaart
irents "hõre
Hls Krk kaart
irepill "viripill
Khk Pil SJn kaart
ireveli "irevil
Puh Nõo kaart
irevil (irevillä irevel)
Kuu Lüg Jõh Vai Jäm Khk Vll Pöi Muh Emm Rei Mar Mär Kse Tõs Khn Aud Tor Hää Saa Hag Juu HJn JMd Koe VMr VJg Iis Trm Plt KJn Pst Krl kaart
irevile (ireville irevele)
Kuu VNg Jõh Jäm Khk Pöi Muh Kse Juu JMd Koe Kad Iis Kod Ksi Lai Plt San Krl Plv kaart
irevili "irevil
Jäm Muh kaart
hirgama "<hullama
Kuu kaart
irgama "<kiirgama
Tõs kaart
irgateh (sg 3 p irkat) "naerdes
Se kaart
irgitsema "itsitama
Khk Kär Mus kaart
irgnõmma "edenema
Kan Urv Rõu kaart
irguma "hargnema
Khk Pöi kaart
iri "<virin
Ote San Kan Urv kaart
iri "naeratus
Emm kaart
irihammas (iiri-) "irvhammas
Jäm Khk Kaa Krj Vll Pöi Muh Rei kaart
irin (irrin) "virin
VNg IisR Vai Jäm Khk Muh Juu Koe Kad Trm KJn Trv Puh Nõo San Krl Har Rõu Plv Vas Se kaart
irinik "viriseja
Kod kaart
iripill "viripill
Jõe VNg Muh Kse Tõs Tor Hää Juu VMr Kad Hel Puh Kam Ote Har Plv kaart
irisema "<nutma
Kuu VNg Lüg IisR Vai Jäm Khk Vll Pöi Muh Emm Rei Mar Mär Kse Mih Tõs Aud Tor Hää Juu Kos JMd Koe VMr VJg Sim Iis Trm Kod Lai Plt Pil KJn Hls Krk Puh Nõo Kam San Krl Rõu Plv Vas kaart
irisk(u) "iriseja
VNg Lüg Jõh IisR kaart
irisnik "iriseja
Lai kaart
iristama "<narrima
Jõe Vai PJg Saa Kad Sim Kod Pil SJn Hls Krk Hel kaart
iristama "kiristama
Hää kaart
iristi "viriseja
Kuu kaart
irisämä (irisama) "irisema
Trv Kam Kan Urv Har Rõu Vas kaart
irki -s "kikkis
Jäm Khk Kaa kaart
hirm (erm) "<hirmus
Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Kär Mus Kaa Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Noa Rid Mar Mär Vig Kse Han Tõs Khn Aud Vän Tor Hää Ris Nis Kei Juu Kos Jür HJn Amb JMd Ann Koe VMr VJg Sim Iis Trm Kod Pal Äks Lai Plt KJn Vil Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Võn Kam Ote San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
hirmahhuma "ehmuma
Lut kaart
hirmatumast "palju
Kuu kaart
irme "kirme
Rei Saa kaart
hirmsa "hirmsasti
Lut kaart
hirmsade "hirmsasti
Ran Puh Nõo Kam Ote San Urv Har kaart
hirmsahe "hirmsasti
Võn Rõu Vas Räp Se kaart
irmsald "hirmsasti
Ran kaart
hirmsal(l)õ "hirmsasti
Urv Krl Har Rõu Lut kaart
hirmsanõ "hirmus
Har kaart
hirmsasti (irmsast(e) er(m)psast) "<väga
Jõe Kuu Jäm Ans Mus Kaa Jaa Muh Emm Käi Rei LNg Rid Mär Vig Kir Kse Var Mih Tõs Khn Aud Vän Hää Kei Juu Kos JMd JJn Ann Tür Pee Koe VMr Kad Rak Iis Trm Kod Pal Lai KJn Kõp Trv Pst Krk Kam Kan kaart
irmulik "hirmus
HJn Lei kaart
irmulik "kartlik
Kod kaart
irmuline "hirmus
Jäm Ans Khk Mus Kaa kaart
hirmuline "kartlik
Hää Se kaart
irmuliselt "hirmsasti
Mus kaart
irmulisti "hirmsasti
Pöi kaart
hirmuma (ermuma)
Vai Khk Vll Muh Emm Rei Khn Tor Hää Saa Juu Kos JMd JJn Tür Sim Kod Pal Plt KJn SJn Kõp Vil Trv Krk Ran Puh Nõo Rõn San Krl Har Rõu Plv Vas Se kaart
hirmune "hirmus
Lut kaart
hirmus (ermus hirmsa)
Jõe Kuu VNg Lüg IisR Vai Jäm Khk Kär Mus Kaa Krj Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl LNg Mar Kul Mär Vig Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud PJg Vän Tor Hää Ris HMd Kei Hag Juu Kos Jür HJn Amb JMd JJn Ann Tür Pee Koe VMr Kad VJg Iis Trm Kod MMg Pal Äks Ksi Lai Plt Pil KJn Kõp Trv Hls Krk Hel Puh Nõo Kam Ote San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
irmuži "kartlikult
Lei kaart
hirmutama (ermudama)
Kuu Hlj VNg Lüg Jõh Vai Jäm Khk Mus Vll Pöi Muh Emm Rei Rid Mar Kul Mär Vig Kse Tõs Aud Tor Hää Ris Juu Kos JMd Koe Kad Rak VJg Iis Trm Kod Pal Lai Plt Pil KJn SJn Trv Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Võn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lut kaart
hirmutis (ermotis)
Jõe Jäm Khk Krj Pha Vll Pöi Muh Mar Kul Mär Vig Kse Han Var Mih Tõs Hää Ris Hag Rap Juu Kos Jür HJn KuuK Amb JMd Tür Koe VJg Sim Ksi Plt KJn SJn Krk Puh kaart
irmuts "hirmutis
Tõs Aud PJg Vän Tor SJn Vil Pst Hls Krk Hel kaart
hirmutu "<väga
Pöi Kan Urv Har kaart
hirmutudõ "hirmsasti
Har kaart
hirmutuhõ "hirmsasti
Har kaart
hirmutus (ermotus) "<hirmutis
Kuu VNg Lüg Jõh Vai Emm Rei Phl LNg Rid Mar PJg Tor Hää Hag Kad Rak Trm Kod Trv Hls Ran Puh Nõo TMr Võn Kam Ote Rõn San Kan Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lut kaart
irnadis "tikutaja
Jäm Khk kaart
hirnahhama "hirnatama
Lut kaart
hirnahtama "hirnatama
Rõu Plv Vas Se kaart
hirnahus "hirnatus
Har kaart
hirnahut sg 3 p "hirnahtas
Se kaart
hirnatama
Kuu Khk LNg Koe VJg Kod KJn Trv Nõo San Krl Har kaart
irnitsõss sg 3 p "hirnub
Lei kaart
hirnuma (ernuma hirnma)
Jõe Kuu VNg Lüg Jõh Vai Jäm Khk Jaa Muh Rei Phl Mar Kul Mär Vig Tõs Khn Tor Ris Juu Jür JMd Koe VMr VJg Iis Trm Kod Pal Lai Plt KJn Trv Hls Krk Hel Nõo Ote San Urv Krl Har Rõu Plv Vas Se Lei Lut kaart
hirnutama "<häälitsema
Vai Khk Har Plv Se kaart
hiroh-haroh "laiali
Räp kaart
irr "<iriseja
Muh Kod Trv Hls Krk kaart
irra-arra "laiali
Krk kaart
hirreauk "<kalapüügil
Trm Kod Ran kaart
hirrene "hirtest
Lut kaart
hirres "rippus
Kuu kaart
irrhammas "<irvhammas
Muh Juu kaart
irrikas "iriseja
Krk kaart
hirro-harro "laiali
Hls Räp Lut kaart
hirs (ers irss)
Kuu Lüg Jäm Ans Khk Mus Kaa Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Rid Mar Lih Kse Var Mih Tõs Khn Aud Pär PJg Tor Hää Trm Kod MMg Trv Hls Ran Nõo Võn Kam Ote San Urv Krl Har Rõu Vas Räp Se Lei Lut Kra kaart
irsa-arsa "segamini
Kod Hls Krk kaart
hirsaed
Jäm Khk Pha Jaa Pöi Muh Mar Kse Hää Hls kaart
irsama "<rebima
Kuu kaart
hirsik
Lut kaart
hirsine "palkidest
Se kaart
hirskama
Hää Saa Kod Ksi Trv Krk Hel Nõo Võn Kam Ote Rõn San Urv Krl Har Plv Vas Räp kaart
irsmin "hirnumine
Lei kaart
hirsnik "<kalastaja
Trm Kod Räp Se kaart
irsnik "väljavaht
KJn kaart
hirsnik "elavaloomuline
Kuu kaart
hirssama "hirskama
Plv Räp kaart
irt "edev
Hel kaart
hirtama "pooma
Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai kaart
irtme "edvistama
Hel kaart
irtsama "<edvistama
Pst Hls Krk San kaart
irtsuma "vastu rääkima
Hlj kaart
irupott "kiusaja
Räp kaart
irv "vulva
San kaart
hirv (irves)
Kuu Hlj VNg Lüg IisR Vai Jäm Ans Khk Krj Vll Pöi Muh Emm Rei Rid Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Han Mih Tõs Khn Aud Tor Hää Saa Ris HMd Kei Hag Kos JõeK JMd Tür Pai Koe Kad VJg Iis Trm Kod MMg Äks Lai Plt KJn Vil Trv Hls Krk Puh Nõo Võn Kam Ote Rõn Kan Krl Har Rõu Plv Vas Räp kaart
irvaed "<punutud
Saa Pst kaart
irvakalli "irvakil
Lüg kaart
irvakas "irvhammas
Tõs kaart
irvakeli "irvakile
Nõo kaart
irvakil
Hlj Pöi Mär JMd Koe Kad Iis Trm Hls kaart
irvakili "irvakil(e)
Muh SJn kaart
irvakil(l)e (hirvakille)
Kuu Jõh Pöi Juu Amb JMd JJn Koe VMr Kad VJg Sim Iis Trm Kod Pal Äks Plt KJn SJn Rõu kaart
irvaksile "irvakil(e)
Mar kaart
hirvalla "irvakile
Kuu kaart
irvama "hambaid näitama
Han kaart
irvand "<irvhammas
Plt Pil KJn Räp kaart
irvandõlõma "naljatlema
Võn kaart
irvask "irvhammas
Saa kaart
irvat sg 2 p "nutad
Se kaart
irveldämä "irvitama
Rõu kaart
irvelema (irvellemä) "irvitama
Kan Har Rõu Vas Se kaart
irvhammas (hirvi- hirv-)
Kuu VNg Lüg Jõh Pha Emm Rei Mar Vig Lih Han Tõs Khn Aud Hää Ris Kos JMd VJg Sim Trm Kod Plt KJn Hls Krk San Kan Rõu Plv Vas Se kaart
irvi (hirvi) "<praokil(e)
Trm Kod Trv Hls Krk Hel Nõo Kan Urv Plv kaart
irvihammas "irvhammas
Lai kaart
irvik "irvhammas
VNg Lüg Vai Mus Trm Krk Rõu Plv Vas Räp Se Lut kaart
irvikalle "irvakil
VNg kaart
irvikalli (irvikälli) "irvakil(e)
Lüg kaart
irvikellä "irevil
Se kaart
irvikille "<irevil
Kod kaart
hirvikällä "irvakil
Kuu kaart
irvil "irevil
Hää Ris Hls Lut kaart
irvile (irville) "<irevil(e)
Vai Trm Kod Hel Võn Rõn San Urv Har Rõu Plv Vas Se kaart
irvili "<irevil(e)
Lüg Muh Kod kaart
irvilla (irvila) "<irvakil
Jõe Kuu Vai Ote kaart
irvis "irevil
Hää Trm KJn kaart
irvistama (hirvistämä) "irvitama
Kuu VNg Vai kaart
irvistelema "irvitama
Kuu kaart
irvistus "irvitus
VNg kaart
irvitama (iritama hirvitämä)
Lüg Jõh Vai Jäm Khk Mus Kaa Pha Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Rid Mar Mär Kir Kse Var Tõs Khn Aud Tor Hää Juu Kos JMd Koe VJg Iis Trm Kod Lai Plt KJn Trv Hls Krk Hel Ran Puh Nõo KodT San Kan Urv Krl Har Rõu Vas Räp Se Lut kaart
irvitel(l)emä "&irvitama
Urv Har Se kaart
irvitse "irvitus
Krk kaart
irvitus (hirvituss)
Vai Rei Mär Tõs Tor Kos Koe Kod Plt Puh Har Rõu kaart
irvmä "irvitama
Urv Plv Vas Räp Se kaart
irvähhüt sg 3 p "kires
Se kaart
isa (esä)
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Khk Kaa Krj Pha Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Phl LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud PJg Vän Tor Hää Saa Ris HMd Nis Kei Hag Rap Juu Kos Jür HJn JõeK KuuK Amb JMd JJn Ann Tür Koe VMr Kad VJg IisK Iis Trm Kod Pal Äks Ksi Lai Plt Pil KJn SJn Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr Võn Kam Ote San Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut Kra kaart
isa "isu
San Krl kaart
isahhama "isu tundma
Se Lut kaart
isahtamma "isu tundma
Vas kaart
isahtuma "isu tundma
Se Lut kaart
isahuma (isaumma) "isu tundma
Urv Har Lei Lut kaart
isahuss (isauss) "isu
Räp Se Lei Lut kaart
isak (isäkö esäk) "võõrasisa
VNg Lüg Jõh Vai Iis Trm Kod Ksi Lai KJn Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Võn Kam Ote San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se kaart
isaldus "isu
Khk Kaa Vll Pöi Krk kaart
isalepp "<hall lepp
Jäm Emm Iis Trm Kod Plt KJn Trv Krk Har Se kaart
isalik (esälik)
VNg Lüg Jäm Khk Mär Tor Juu Koe Iis Trm Plt KJn Hls San Krl Har Vas kaart
isalikult
Tor Kos JMd kaart
isaluss "isu
Krk Räp kaart
isamees
Hlj VNg Lüg Jõh Vai Pöi Emm Mar Vig Lih Han Tõs Tor Kos Amb JMd Koe VMr Kad HljK Iis Trm Kod Äks Ksi Plt KJn SJn Trv Hls TMr Võn Krl Lut kaart
isand (esänd)
Kuu VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Khk Kaa Krj Vll Pöi Muh Emm Rei Noa Rid Mar Kul Mär Kse Tõs Khn Aud PJg Tor Hää Ris Juu Kos JMd Koe VJg Iis Trm Kod Lai Plt KJn Trv Pst Hls Krk Ran Puh Nõo Kam Rõn San Krl Har Plv Vas Räp Se Lei Lut Kra kaart
isandik "isand
VJg kaart
isandus "isu
Emm Rei Han Kod Ote kaart
isane (es(s)äne) "<mees
Kuu VNg Lüg Vai Jäm Ans Khk Mus Kaa Vll Pöi Muh Emm Rei Phl LNg Mar Mär Kse Var Tõs Khn PJg Tor Hää Ris Kos Jür JMd Koe Kad VJg Iis Trm Kod Plt KJn Trv Hls Krk Hel Puh Nõo Kam San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
isanõ "isune
San Urv kaart
isatumma "isu tundma
Har kaart
ise (isi essi eissi) "<pron
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh Vai Jäm Ans Khk Kär Mus Kaa Krj Pha Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Noa LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud Pär PJg Vän Tor Hää Saa Ris HMd Nis Kei Hag Rap Juu Kos Jür HJn Amb JMd JJn Ann Tür Pee Koe VMr Kad Rak VJg Sim Iis Trm Kod MMg Pal Äks Ksi Lai Plt Pil KJn SJn Kõp Vil Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr KodT Võn Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut Kra kaart
ise (isi eiss) "eri
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh Jäm Khk Kaa Vll Pöi Muh Emm Rei Phl LNg Mar Mär Kir Lih Kse Mih Tõs Khn Aud PJg Vän Hää Ris Nis Juu Kos JõeK KuuK Amb JMd JJn Ann Pai Pee Koe VMr Kad Rak VJg Trm Kod Pal Äks Ksi Lai Plt KJn SJn Kõp Vil Trv Hls Krk Hel Ran Nõo Kam Krl Har Rõu Plv Räp Se Lei kaart
iseendusi "endamisi
Ran Puh kaart
iseendäde "iseenesest
Nõo Ote kaart
iseenesest (iseendast esihindäst)
Kuu Hlj Lüg Khk Krj Käi LNg Rid Mar Var Hää Kos KuuK VMr Kad VJg Trm Kod Äks Ksi SJn Vil Hls Krk Ran Nõo Kam Rõn San Har Rõu Vas Räp Se kaart
iseenestas(a) "iseenesest
Hlj VNg Lüg Jõh kaart
isegi (isigid eski eskina)
Jõe Kuu VNg Jõh IisR Khk Vll Pöi Muh Phl Mär Jür JMd JJn VMr Rak Kod Pal Äks Ksi SJn Trv Krk Hel Ran Nõo Kam San Urv Krl Har Rõu Plv kaart
isekeske "omaette
Rei kaart
isekeskel (esi-) "isekeskis
Ran Räp kaart
isekeskes "isekeskis
VNg Lüg IisR Vai Jäm Vig Han Ris Hag VJg KJn kaart
isekeskis
Kuu VNg Jäm Khk Pöi Muh Emm Rei Noa Rid Mar Mär Lih Khn Tor Juu Kos JMd JJn Kad VJg Iis Trm Kod Pal Pst kaart
isekeskline "omavaheline
Kos kaart
iseloom
Pöi Muh Noa Mar Han Var Kos JJn Sim Trm Kod Ksi Lai Plt Hls kaart
iseloomulik "iseäralik
Mar Tor Koe kaart
iseloomuline "iseäralik
Mar kaart
isemeelne
Hlj Lüg Khk Pha Vll Pöi Muh Mar Mär Var Tõs Juu VMr Kod MMg Plt Hel kaart
isemoodi
Jõe VNg Lüg Jäm Khk Pöi Rei Mar Mär Kse Pär Juu Kos Kad Lai SJn Trv Krk Ran Har Rõu Se kaart
isemoodu "isemoodi
Var Kod Äks Ksi KJn Kõp Ran Har Rõu Se kaart
iseoma "sugulane
Khk Jaa Pöi Muh kaart
isepidi "eraldi
Kod kaart
isepäin "isepäinis
Vai kaart
isepäine "isepäinis
VMr Kad Trm kaart
isepäines "isepäinis
Hlj VNg kaart
isepäini "isepäinis
Hlj Lüg Vai Jäm Khk Kaa Vll Emm Rei Var Aud PJg Ris Amb JMd Koe VMr Kad Trm kaart
isepäinis (isepänis)
Jõe Kuu VNg Lüg Jõh Khk Kaa Pöi Emm Käi Rei Phl Mar Mär Ris Juu JMd JJn VJg Kod Ksi KJn Hls kaart
isepäinisse (isepäinise) "isepäinis
Kaa Pöi Mar Mär kaart
ises -se (isis) "eraldi
Aud Juu Tür Pai Pee Lai kaart
isesugune
Kuu VNg Lüg Khk Mar Tõs Tor Ris VJg Trm Plt KJn Ran Võn San Krl Plv Räp kaart
isetama (issetama) "<pragunema
Vas Räp Se kaart
isevärki
Kuu Lüg Vll Muh Rei Mar Vig Han Tor Hää VJg Iis Plt KJn SJn Hls kaart
iseärali "eraldi
Lai kaart
iseäralik
Lüg Jäm Khk Pha Vll Pöi Muh Emm Rei Mar Vig Kse Var Mih Tõs Tor Kei Juu Kos JMd JJn Koe VJg Iis Trm Kod Lai Plt SJn Kõp Hls Krk Hel Puh San Krl Har Rõu Plv kaart
iseäralikult
Khk Tor Pst kaart
iseäraline
Lüg Vll Rei Vig Han Var Tõs Tor Juu Kos Koe VJg Lai Plt KJn Krk Hel Ran Ote San Krl Har kaart
iseäralis "iseäranis
Kod kaart
iseärane "omapärane
Vll Plt Puh kaart
iseäranes "iseäranis
Kuu VNg Rei LNg Mar Vig Kse Han Tõs Khn KuuK JMd Pai Koe VMr Ksi Pil KJn Hls kaart
iseäranis
Kuu Lüg Vai Jäm Khk Vll Pöi Muh Phl LNg Var Mih Aud PJg Tor Hää Juu KuuK Amb VMr Iis Trm Plt Krk kaart
iseäranisse "eraldi
Jäm Khk KuuK JMd VJg kaart
iseäratine "iseäralik
Krk kaart
isikeskne "eraldi
KJn kaart
isin "sisin
Vll kaart
isisema "sisisema
Jäm Khk Pha Vll Mar Kse kaart
isistama "<sisistama
Khn kaart
iskima (is(s)ima hiskima) "<vaatama
Jäm Khk Mus Kaa Krj Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Phl kaart
iskima (isma isima) "lõnga korrutama
Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Võn Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
iskmä "<lööma
Har Rõu Plv Se Lei kaart
isohuss "isu
Se kaart
issa (essä) "<issand
Jäm Khk Pöi Muh Emm Mar Kul Tõs Khn Hää Ris JJn Koe Kad VJg KJn Hls Krk Hel San Krl Har Räp Se Lut kaart
issama "<visisema
Khk kaart
issand (essänd)
Kuu Hlj Lüg Jõh Vai Jäm Khk Vll Pöi Muh Emm Rei LNg Rid Mar Kse Mih Tõs Vän Tor Hää Ris Kei Juu Kos Jür Iis Trm Kod Plt KJn Trv Krk Ran Puh San Krl Har Vas Se Lut kaart
isse "<täi
Krj kaart
issil "<pingul
Muh kaart
issis "põnnis
Han Mih kaart
issis "mossis
Plt kaart
issunda(i)ne "<taim
Lüg Vai kaart
issundama "istutama
Vai kaart
istak "seemnetaim
Kuu HJn Koe Sim Trm Lai kaart
istak "<istutamine
Hel Urv kaart
istak "hilisõhtu
Lut kaart
istakeli "istukil(e)
Puh kaart
istakil "istukil
Kul kaart
istakile "istukile
Vll kaart
istakili "istukil
Muh kaart
istama (istma) "istutama
Kod kaart
istandane (issandane) "seemnetaim
Lüg Jõh kaart
istandus "seemnetaim
VJg Iis Trm kaart
istandus "<koosistumine
Tõs kaart
istang "istandus
Har kaart
istang "ühisketrus
Khn kaart
istangil -õ "ehal(e)
Lut kaart
iste (este)
Kuu VNg Lüg IisR Vai Jäm Ans Khk Kär Mus Kaa Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl LNg Rid Mar Mär Vig Lih Kse Han Var Tõs Khn Aud Tor Hää Ris Nis Kei Juu Kos JMd JJn Tür Koe Kad VJg Sim Iis Trm Kod Pal Plt Pil KJn Trv Hls Krk Ran Puh Nõo TMr Võn Rõn San Krl Har Rõu Plv Vas Se Lut kaart
istik "seemnetaim
Hlj Juu Kos Jür HJn Kad kaart
istja pl "ühisketrus
Se kaart
istmeline "&iste
Tõs Kos Har kaart
istmik
Jõh PJg kaart
istu (esto) "istukil(e)
Vll Muh Mar Var Ris KuuK Koe Kod Äks Plt KJn Hls Ran Puh Nõo TMr Võn Kam Rõn Krl Har Rõu Plv Vas kaart
istu- "iste-
Kuu Lüg Vai kaart
istudis "<istutav kogus
Khk kaart
istuk "iste
Lai kaart
istukalla "istukile
Rõu kaart
istukalli "istukil(e)
Lüg kaart
istukeli "istukil(e)
Ran Puh kaart
istukil
Jäm Khk Pöi Emm LNg Mär Tor Hää Kos Ann Koe KJn Hls Krk Krl kaart
istukile (istukille)
Vai Jäm Khk Vll Pöi Emm Aud Vän Tor Ris Juu Kos JMd JJn Ann Koe VJg Trm Kod KJn Trv San Urv Har kaart
istukili "istukile
Khk Muh kaart
istukilla (istukillä) "istukil(e)
Kuu Vas kaart
istuksil -e "istukil(e)
Vig Kse Var Tõs Pär kaart
istuli (istulli)
VNg Khk Pöi Rei Tor VMr VJg Iis KJn Trv Krk Puh Urv Krl kaart
istuma (is(t)ma)
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Kär Kaa Krj Pha Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Noa LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Han Var Mih Tõs Khn Pär Vän Tor Hää Ris HMd Kei Rap Juu Kos Jür HJn KuuK Amb JMd JJn Ann Tür Pai Pee Koe VMr Kad Rak VJg Sim Iis Trm Kod MMg Pal Äks Ksi Lai Plt Pil KJn SJn Kõp Vil Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr KodT Võn Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut Kra kaart
istumine "istmik
Kos Kad Hls kaart
istun (istuh) "istukil
Har Plv Se kaart
istus "istukil
Pöi Mih Saa Trm kaart
istuskõllõma "&istuma
Har Se kaart
istutama (estotama)
Jõe Kuu VNg Lüg IisR Vai Jäm Khk Mus Pha Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Phl LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Kse Han Mih Tõs Khn Aud PJg Vän Tor Hää Ris Kei Juu Kos HJn KuuK Amb JMd JJn Ann Tür Pee Koe VMr Kad VJg Iis Trm Kod Pal Äks Lai Plt KJn SJn Trv Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Võn Kam Ote Rõn San Kan Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut Kra kaart
istutus
Pöi Kse Tor Kod KJn Puh Nõo San Krl Har kaart
istutõllõma "&istutama
Har kaart
istuvalla "istudes
Kuu kaart
istuvased pl "vallatud
Kad kaart
istõl -õ "ühisketrusel(e)
Kan Vas Se kaart
isu (eso)
Kuu Hlj VNg Lüg Vai Jäm Khk Kaa Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Rid Mar Kul Mär Vig Kse Tõs Khn Tor Hää Ris Juu Kos JMd JJn Ann Koe VJg Iis Trm Kod MMg Ksi Lai Plt KJn SJn Trv Hls Krk Hel Ran Puh Nõo San Kan Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se kaart
isu (iso) "äike
Emm Käi Rei Phl kaart
isu "<asu
VNg Kos JMd VJg Trm Kod Plt kaart
isukalt
Khk JMd MMg kaart
isukas (isogas)
Vai Khk Tor Hää JMd Koe Kod Krk Vas kaart
isuklas "himukas
Lüg kaart
isuldes "isukalt
Plt kaart
isulik "isune
Krk Krl kaart
isuline (isoline) "isune
JJn Vas kaart
isuma "<harjuma
Muh Vig Hää Krk Hel kaart
isune (isonõ)
Hää Vil Hls Krk Hel Nõo San Urv Rõu Plv Vas kaart
isunema "<himustama
Hää Hls Nõo Har Rõu Vas kaart
isutama
Hlj IisR Vai Kod Krk Krl kaart
isuvamb "tohutum
Hlj kaart
isuvane "tohutu
Hlj kaart
hisvama "vedama
Phl kaart
ižüse pl "narmad
Lei kaart
itak "tükk
Khk kaart
itakas "lühike
Han kaart
ite (itte ites) "idu
Vai Muh Rid Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Han Var Mih Aud PJg Tor Hää Ris Nis Kei Juu Tür Koe Urv kaart
ite "hitse
Pär Tor Hää Hag kaart
itendama "idutama
Nis kaart
itestama "idutama
Rid Mar Kse Han Mih Ris Nis Kei Juu kaart
itetama "idanema
Ris kaart
itikas (idik(as)) "<putukas
Jõe Kuu VNg Lüg IisR Vai Phl Kad kaart
itike "pisike
Muh kaart
itk (ikk)
VNg Lüg Vai Kod Trv Hls Krk Ran Puh Nõo Kam San Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei kaart
itkeline "hale
VNg kaart
itkema (itkma ikma)
VNg Lüg Jõh Vai Hää Saa Rak Kod MMg Kõp Vil Trv Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr KodT Võn Kam Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut Kra kaart
itketämä (ikõtama) "nutma panema
Kod Trv Ran Nõo Kam Vas Se Lei kaart
itkul "nuttes
Kod kaart
itkuline (ikuline) "nutune
Kod Trv Krk Puh Krl Plv Vas Räp Se Lut kaart
itkuma "itkema
Vai kaart
itkune (ikune) "nutune
Vai Trv Krk Ran Puh Nõo Kam Krl Har Rõu Plv Vas Se Lei Lut kaart
itkur (ikkur) "viripill
Lüg Vai Krk Rõn kaart
itkuvitil "viripill
Urv kaart
hitruss (p hiitrostit) "<vigur
Se Lut kaart
its "<säru
Kuu Hlj IisR Jäm Mus Kaa Krj Vll Pöi Muh Emm Rei Mar Khn Hää Jür HJn JõeK JMd Pil KJn SJn Krk Ran Kam Ote kaart
its "kelmikas
Kos kaart
itsakil (iitsakil) "irevil
Juu Sim kaart
itsakili "irevil
IisR kaart
itsakil(l)e "irevil
Amb Sim Trm Kod Lai Plt kaart
itse "ise
Kuu Vai kaart
itse "<sugulane
Vas Se kaart
itse (hidsa) "hitse
Tõs Pär PJg Vän Tor Hää Saa Rap Kos Pai Koe Sim Kod MMg Pal Äks Ksi Lai Plt Pil KJn SJn Kõp Vil Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr Võn Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
itshabe "kikkhabe
Khk Mar Han Krk kaart
itshammas "irvhammas
Tor Hää kaart
itsi "<irevil
Lüg Jõh Khk Khn Krk kaart
itsigillä "irevil
Kuu kaart
itsihammas "irvhammas
Kuu Lüg kaart
itsikalle "irevil
VNg kaart
itsikil "irevil
Koe KJn kaart
itsikil(l)e "irevil(e)
Jõh Vai Koe KJn kaart
itsima "<sulatama
Kaa Jaa Pöi Muh Kei Pai kaart
itsis "<kikkis
Lüg Jõh Jäm Khk Mus Muh Emm Käi Rei Phl Mar Han Var Tõs PJg Tor Hää Kei Ksi kaart
itsitama
Kuu VNg Lüg Jõh IisR Vai Khk Pöi Muh Emm Rei Mar Mär Kse Tõs Aud PJg Tor Hää Saa Ris Juu Kos JMd Koe Kad VJg Sim Iis Trm Kod Ksi Lai Plt KJn Vil Hls Krk Hel Puh Nõo Ote San Kan Urv Har Räp Lut kaart
itsitellemä "&itsitama
Har kaart
itski (itske) "<juut
Hää Lai Trv Nõo Krl kaart
hitskmine "<jutiline
Kan Urv Räp kaart
itt "hoog
Jür kaart
itt "kalaleem
Tõs kaart
itthabe "kikkhabe
Vll kaart
ittine "häbematu
Kuu kaart
hitu "<alp
Emm Käi Rei Phl kaart
hitudama (itotama) "<edvistama
Phl Mar kaart
itukõrv "<kikkkõrv
Vig kaart
hitvama "<aeglaselt sööma
Kuu kaart
hitvamiste "<aeglaselt
Kuu kaart
hiuga "natuke
Kuu kaart
iugama "<korisema
Lüg kaart
iugane "sogane
Khk kaart
iugema (hiugema) "<lauks minema
Khk Phl kaart
iugune "sodine
Hls Krk kaart
iuguteme "<ketrama
Krk kaart
iuhka "<soga
Lüg kaart
iuk (hiuk) "<soga
Kuu Khk Emm Rei Phl Kod Vil Hls Krk Rõn kaart
iuk "<vähe keerdunud
Khk kaart
iuk "<peenike
KJn SJn Vil Pst Hls Krk Ran Puh Nõo Kam Ote Urv kaart
iukama (iukma) "<hirnuma
Kuu Hää Trv Pst Hel Vas Se Lut kaart
iukleme (iukõllõma) "<hirnuma
Hls Krk Hel Vas kaart
iuklik "jomplik
Krk kaart
iukline "jomplik
Hls Krk kaart
hiuksed (hiused iu(k)sed hius(s)õ) pl "juuksed
Kuu VNg Lüg Jõh Vai Jäm Ans Khk Kan Urv Krl Rõu Plv Vas Räp Se Lut Kra kaart
iuksuma "<hirnuma
Aud kaart
iukuma (iukma) "<hirnuma
Hls Krk kaart
hiusshain "<taim
Plv Räp kaart
hiusskakk "<putukas
Plv Räp kaart
iustama "istutama
Plv Räp kaart
iutama (iotama eotama) "<hirnuma
Jäm Khk Mus Mar Vig Tõs PJg Kod kaart
hiutama "<pesema
Kuu kaart
iva (eva ea) "<teravik
Jõe VNg Lüg Jõh Vai Khk Pöi Muh Emm Rei Kul Mär Vig Lih Kse Vän Tor Hää Ris HMd Nis Kei Hag Rap Juu Kos HJn KuuK Amb JMd JJn Ann Tür Pee Koe VMr Kad Rak VJg Sim IisK Iis Trm Kod MMg Pal Äks Lai Plt KJn Vil Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Võn Kam Ote Rõn San kaart
ivaja "<näriv
Plv kaart
ivakas (ivaka iväk) "<toitev
VNg Mär Kse Kos Jür JMd Kod Plt Krk Puh kaart
ivama
Jõe Kuu VNg Lüg Jõh IisR Vai Mär HMd Nis Jür HJn Amb Ann Koe VJg Sim IisK Iis Trm Kod Äks Ksi Lai Plt KJn Hls Ran Puh Nõo Kam kaart
ivane "<toitev
Kod Plt KJn Trv Hls Krk Kam kaart
ivastama "&iva
Hää kaart
ivatama "ivama
Krk Ran kaart
ivik "jõhv
Lei kaart
ivike "ivake
Juu Koe Kod MMg Pal Lai Plt KJn Krk kaart
ivitamma "kõdritsema
Lüg kaart
hivvama "himustama
Räp kaart
iäle (jääle) "<iial
Lut kaart
iälik (ealiku) "ealine
VNg Vas Se kaart
iäne "ealine
Lut kaart
iärmes (iirmõh ierma järme) "idu
Urv Rõu Vas Se Lut kaart
iärminõ "idune
Se kaart
iätämmä "<idanema
Se kaart
iätüss "eluiga
Se kaart
ja
Kuu Lüg Vai Khk Mus Vll Jaa Pöi Muh Emm Rei Phl Mar Kul Kse Mih Tõs Khn Pär Tor Hää Ris HMd Kei Kos Jür KuuK Amb JMd JJn Ann Tür Pee Koe VMr Kad Rak VJg Sim Iis Trm Kod Äks Plt KJn Vil Trv Pst Hls Krk Ran Puh Nõo TMr KodT Võn Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lut kaart
jaa
Jõe Hlj VNg Lüg Vai Pöi Muh Mar Kir Kos KuuK Amb JJn VMr Kad VJg Iis Kod MMg Plt SJn Pst Krk Puh KodT Rõn San Plv Se kaart
jaabõrdama "laaberdama
Räp kaart
jaagerdama "hulkuma
Koe kaart
jaagupipäev (jakuppäev)
Jõe Kuu Lüg IisR Jäm Ans Khk Vll Pöi Muh Rei Mar Mär Vig Tõs Pär Tor Hää Saa Ris Kei Juu Kos KuuK Ann Tür Pee VMr VJg Sim Iis Trm Kod Lai Plt KJn Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Kam San Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
jaah
Vai Mar Kir Kse KuuK Amb Tür VMr KJn kaart
jaaker (jaakar jaakur) "ankur
Rid Trm Plv Räp Se Lut kaart
jaakima (jaagma) "<haakima
Mus Khn kaart
jaakraud "<klamber
Khk Mus Khn Hää kaart
jaala
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh Vai Khk Mus Vll Jaa Pöi Rei Phl Khn Hää Ris Kad kaart
jaalakas "jaala
Hää kaart
jaamama "<hulkuma
Krk Hel Nõo Kan Plv Räp kaart
jaamerdama "<jahmerdama
Hää Ote Kan kaart
jaamima "<jahmerdama
Hää KJn kaart
jaan "jaanipäev
Kuu Lüg Ans Khk Muh Mar Kir Han Tõs Pär PJg Vän Tor Hää Kei Kos JMd Ann Tür Koe VMr Iis Trm Kod Äks Ksi Lai KJn Trv Krk Hel Ran Puh Nõo Kam Ote Krl Har Plv Vas Räp Se Lut kaart
jaanihain "<taim
San Vas Se kaart
jaanihätses "<taim
Jäm kaart
jaanik "jaanituli
Trm KJn Trv Pst Hls San Räp kaart
jaanikann "pääsusilm
LNg Kul Mär Ris HMd Kei Hag Rap Juu Kos Jür Ann Tür Pee Pil kaart
jaanike "pääsusilm
Jõe Kei Rap HJn kaart
jaanilill "<taim
Kuu VNg Lüg IisR Vai Jäm Muh Noa Rid Mar Vig Kir Kse Han Var Mih Tõs Khn Pär PJg Vän Tor Saa Ris Kei Hag Rap Kos KuuK Ann Tür VMr Kad Rak VJg Sim Iis Trm Kod MMg Pal Äks Ksi Lai Plt Pil KJn Trv Hls Krk Hel Nõo San Luk Kan Urv Krl Rõu Plv Vas Se kaart
jaaniläll "<taim
VNg Lüg Vai VMr VJg IisK kaart
jaanimari "punane sõstar
Hää Saa Krk Har Vas Lei kaart
jaanipuna "<taim
Rei Trm Plt KJn Trv Hls kaart
jaanipäev
Jõe Kuu Hlj Lüg Jõh Vai Jäm Ans Khk Mus Kaa Krj Vll Jaa Pöi Muh Emm Rei LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Han Var Tõs Pär Hää Ris HMd Kei Rap Juu Kos Jür JõeK JMd JJn Pai VMr Kad Rak VJg Sim Kod Ksi Lai Plt KJn Trv Krk Hel Ran Puh Nõo Võn Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
jaanirohi "<taim
Jäm Khk Muh Trm Plt KJn kaart
jaanisk "jaanituli
Kod kaart
jaaniskann "pääsusilm
Lai kaart
jaanislill "pääsusilm
Var kaart
jaanispea "<taim
Muh kaart
jaanistetuli (jaanisti-) "jaanituli
Kul Mär Kos JMd Ann Koe kaart
jaanistuli "jaanituli
Pöi Mar Mär Vig Kse Han Var Tõs Ris HMd Juu Kos Pai Trm kaart
jaarama "<jändama
Plv kaart
jaar(as) "jäär
Var Nis Kos Jür HJn Amb Koe Plt kaart
jaarus "<hunnik
Vas Se kaart
jaarutama "viivitama
Kuu kaart
jaas (jass jäss) "säinas
Trm Se Lut kaart
ja(a)sli "sõim
Rõu Se kaart
jaatama
VNg Vai Mär Tor VJg Trm Kod Plt Hls Krk Nõo San Krl Har kaart
jaates (jats jäts) "jäätus
Juu kaart
jaavitama "<teatama
Vas Se kaart
jabelem ma-inf "kartma
Hls kaart
jabin "segadus
Mar Hel Krl Plv kaart
jablak(as) (jablik joblak jõblak) "<õun
Jõh Kul Hää Kos JõeK Kod MMg Ksi Plt Pil Kõp Trv Pst Hls Puh Võn San Urv Krl kaart
jabrutama "<lobama
Saa Hls Krk kaart
jabun "tiirane mees
Se kaart
jabur (jäbur)
Hlj Jäm Khk Krj Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei LNg Rid Mar Kul Mär Vig Lih Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud Pär PJg Vän Tor Hää HMd Kei Rap Juu Kos HJn Tür VMr Kad Trm Kod MMg Pal Ksi Plt KJn SJn Vil Trv Hls Krk Hel Puh Nõo Krl kaart
jaburdama (jäburdama)
Jaa Emm Kos Kod Plt Hel Nõo kaart
jabõlõmma "coire
Se kaart
jada (jäda) "<peenar
Lüg Jäm Ans Khk Kär Mus Kaa Krj Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Rid Mar Var Mih Tõs Khn Aud Hää Kod Trv Hel Võn kaart
jadamiisi "ridamisi
Kod kaart
jagadus (jaka(v)us) "juukselahk
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh Vai Kad kaart
jagam "juukselahk
Khk kaart
jagama (jägama)
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Kär Mus Kaa Krj Pha Vll Pöi Muh Emm Käi Rei LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud Pär PJg Vän Tor Hää Ris HMd Nis Kei Juu Kos HJn KuuK Amb JMd JJn Ann Tür Pee Koe VMr VJg Sim Iis Trm Kod MMg Äks Ksi Lai Plt Pil KJn Vil Trv Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr Võn Ote San Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
jagar "<kast
Kod kaart
jagarik "<jändrik
Kod Urv kaart
jagedlema (jägetlema) "jagelema
Kse Mih Aud kaart
jagelema (jägelema)
Kuu Jäm Ans Khk Pha Pöi Muh Emm Käi Rei Noa LNg Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Tõs Aud Vän Tor Hää Saa Ris HMd Kei Rap Juu Kos HJn JMd Koe VJg Trm Kod Ksi Plt Pil KJn SJn Trv Hls Krk Ran Puh Nõo Kam San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei kaart
jagelus
Pöi Rei Tõs Tor Juu Kos JMd Trm KJn Trv Puh Nõo San Krl Har Vas Se kaart
jagin "jagelus
Kod kaart
jagu (jägo)
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Kär Mus Kaa Krj Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud Pär PJg Vän Tor Hää Saa Ris HMd Nis Kei Hag Rap Juu Kos Jür HJn JõeK KuuK Amb JMd JJn Ann Tür Pee Koe VMr Kad Rak VJg Sim Iis Trm Kod MMg Pal Äks Ksi Lai Plt Pil KJn SJn Vil Trv Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Võn Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
jaguline (jagolinõ) "<osanik
Hää Trm Kod Puh Se kaart
jaguma (jäguma)
Jõe Kuu Khk Mus Kaa Krj Pöi Muh Mär Juu Jür HJn Amb JMd Koe Kad Rak VJg MMg kaart
jagune "<kuuluv
Jõh kaart
jagunema (jägunema)
Vll Rei Mär Tor Hls Nõo Krl Vas kaart
jagunik (jägunik) "osanik
Lüg Emm VJg Trm Kod Lai KJn Puh Nõo Rõu Vas Räp Se kaart
jagupära "jaopärast
Lüg kaart
jagus (jägus)
Kuu Hlj Krj Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Mar Mär Vig Kse Mih Vän Koe Kad Sim kaart
jagõdlus (jägeldus) "jagelus
Kse Har kaart
jah
Kuu VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Pha Vll Pöi Muh Emm Rei Phl Rid Mar Kir Lih Kse Var Tõs Aud Vän Tor Hää Saa Nis Rap Juu Kos KuuK Amb JMd JJn Ann Pee Koe VMr Kad Rak Sim Iis Trm Kod MMg Äks Ksi Lai Plt KJn SJn Trv Hls Krk Puh Nõo TMr KodT Võn Kam Ote San Luk Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei kaart
jahak "löök
Kam kaart
jahatama "jaatama
Vai Kse JMd Koe Kod Plt Krk kaart
jahatuss "jahvatus
Räp kaart
jahe (jaahe)
Kuu VNg Lüg Vai Jäm Khk Mus Vll Jaa Pöi Emm Rei Rid Mar Mär Kse Tõs Khn Tor Hää Kos JMd Koe VMr VJg Iis Trm Kod Pal Lai Plt KJn Vil Trv Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Võn Kam San Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei kaart
jahedald
Ran kaart
jahedane "jahe
KJn kaart
jahedus
Khk Vll Mär Tõs Tor Hää Kos Trm Kod Puh Nõo Har Rõu kaart
jahehõde "jahedalt
Har kaart
jahekas "jahedavõitu
Kod kaart
jaheleht "<taim
San Kan Har Plv Vas Räp Lei kaart
jaheliha "<toit
San Rõu Vas Se kaart
jahelik "jahedavõitu
Nõo kaart
jaheline "jahedavõitu
Krk kaart
jahendama
VNg Nõo kaart
jahenema
VNg Khk Mär Kos JMd Iis Puh Nõo San Krl Vas kaart
jahepooline "jahedavõitu
Har kaart
jahepäraline
Nõo San kaart
jaherdi "tuulepea
Khn kaart
jaheroog "jaheliha
Rõu Vas Räp Se kaart
jahetsõp komp "jahedam
Har kaart
jahiline
Kuu Khk Vll Emm Rei Mär Tõs Kos JMd VJg Iis Trm Kod Plt KJn Hls Nõo San Krl Rõu Vas kaart
jahimees
Kuu Lüg Vai Jäm Khk Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Mar Tõs PJg Tor Kos Koe Kad Rak Trm Kod Äks Plt KJn Trv Krk Nõo Har Rõu Vas Se kaart
jahjatsõp komp "jahedam
Har kaart
jahkama "jah ütlema
Lüg kaart
jahkatama "<lobisema
Urv kaart
jahkeldama "sekeldama
Plt kaart
jahki "jah
Kod kaart
jahla "jaala
Rei Ris kaart
jahm (jähm) "judin
KJn Trv Hel kaart
jahm "<raas
San Urv Lut kaart
jahmahhama "ehmuma
Vas Se kaart
jahmahhuma "ehmuma
Vas kaart
jahmahtama
Vas Se kaart
jahmahus "ehmatus
Har Vas kaart
jahmakas "juhm
Muh kaart
jahmama "jahmuma
Khk Lai kaart
jahmama "jahmerdama
Tor kaart
jahmatama
Kuu Hlj Jõh Khk Vll LNg Kul Var Aud Vän JMd Tür Trm Kod Pal Lai Plt KJn Ran Puh Nõo Ote San Urv Vas kaart
jahmatumma "ehmuma
Har Rõu kaart
jahmatus
Vll Trm Lai Plt KJn Puh Nõo San Krl Har kaart
jahmerdama (jähmerdama)
Vai Jäm Khk Pöi Mar Kse Han Khn Aud Tor Hää Nis Kei Jür Tür Koe Kad Trm Pil Puh Nõo kaart
jahmerdis "käperdis
Han kaart
jahmerdus "lobiseja
Kad kaart
jahmima "<jahmerdama
Aud Tor Saa Trm Pil kaart
jahmuma (jähmuma)
Emm KJn Nõo kaart
jahmõtama "jahutolmuga kattuma
Lut kaart
jahnustama "ahnelt sööma
Khk kaart
jaht (jäht) "<sekeldus
Kuu VNg Lüg Vai Jäm Khk Kaa Pha Vll Jaa Pöi Emm Rei Mar Mär Vig Lih Kse Han Tõs Khn Aud Tor Hää Ris Juu Kos KuuK JMd JJn Tür Koe VJg Iis Trm Kod Äks Lai Plt KJn Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo San Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei kaart
jaht (jäht) "purjekas
Jõe Kuu Hlj VNg Jäm Khk Mus Muh Emm Rei Rid Tor Ris kaart
jaht "<võrgurivi
Mar kaart
jahtama "<jaatama
Mar Kir Puh kaart
jahtima
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh Vai Jäm Khk Vll Pöi Muh Emm Rei Mar Mär Kse Han Tõs Aud PJg Tor Hää Ris Kei Juu Kos Jür JMd Koe VJg Trm Kod Plt KJn Hls Krk Hel Ran Puh Nõo San Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se kaart
jahtlõma "<jändama
Har Plv Vas Räp Se kaart
jahtuma (jähtuma jaahtuma)
Kuu VNg Lüg Jõh Vai Jäm Ans Khk Vll Jaa Pöi Muh Emm Rei Mar Mär Vig Kse Tõs PJg Vän Tor Hää Ris Juu Kos HJn Amb JMd Koe VJg Iis Trm Kod Pal Lai Plt KJn Trv Hls Krk Hel Ran Puh Nõo San Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei kaart
jahu (jähu jaho jauhh)
Jõe Kuu VNg Lüg Jõh Vai Jäm Ans Khk Kär Mus Kaa Krj Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Rei Phl LNg Rid Mar Kul Mär Vig Lih Kse Han Var Tõs Khn Aud PJg Tor Hää Saa Ris Kei Rap Juu Kos Jür JMd JJn Ann Tür Koe VMr Kad Rak VJg Sim Iis Trm Kod Pal Äks Ksi Lai Plt KJn SJn Kõp Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Võn Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
jahujas
Jäm Ans Khk Pha Vll Pöi Muh PJg Hää kaart
jahukas "<mure
Khk Vll JMd Plt kaart
jahukaste "soust
Jäm Kaa Muh Rei Kir Kse Tõs Juu Kos KuuK Plt kaart
jahukivi "<käsikivi
Emm Rei kaart
jahukoi "jahuleedik
Jäm Ans Emm Mar Tõs Trm Krk kaart
jahuleem "<toit
Mus Pöi Muh Emm Mar Mär Vig Kir Kse Var Tõs Khn Hää Saa JõeK Kõp kaart
jahuline "jahune
Har kaart
jahune (jahone jauhunõ) "<mure
Kuu VNg Lüg Vai Khk Pha Vll Pöi Muh Emm Rei Rid Mar Mär Vig Kir Kse Han Mih Tõs Khn Tor Hää Ris Juu Kos JMd JJn Koe VJg Iis Trm Kod Pal Plt KJn Trv Hls Krk Puh San Urv Krl Har Plv Vas Se kaart
jahupuinas "jahupuder
Trm kaart
jahustama "&jahu
Khk kaart
jahutama (jahotama jaahutama)
VNg Lüg Jõh Jäm Khk Pha Vll Pöi Muh Emm Rei Rid Mar Mär Vig Kse Tõs Khn Aud Tor Hää Ris Rap Juu Kos Amb JMd Ann Koe VJg Trm Kod Pal Äks Plt KJn Trv Hls Puh Nõo San Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se kaart
jahutis "jahutus
Jäm Khk JMd KJn Puh kaart
jahutuma "jahtuma
Jõh kaart
jahutus (jaahutuss)
Lüg Khk Rei Mär PJg Tor Kos HJn Iis San Har Vas Räp Se kaart
jahutõllõma (jautlõmõ) "<jahutama
Har Lei kaart
jahvahass sg 3 p "ehmub
Se kaart
jahvahhuma "ehmuma
Lut kaart
jahvahtuma "ehmuma
Se kaart
jahvahuss "ehmatus
Se kaart
jahvahutma "ehmuma
Lut kaart
jahvakivi (javakivi) "<käsikivi
Lüg Rid Mar Tõs Khn Iis kaart
jahvama (jahuma jähuma javama jauhma)
Kuu Lüg Jõh IisR Jäm Ans Khk Kaa Krj Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Phl LNg Rid Mar Vig Kse Var Mih Tõs Khn Aud Pär PJg Vän Tor Hää Saa Hag Juu Kos Iis Trm Kod Äks Lai KJn Hls Krk Puh Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut Kra kaart
jahvanõ "jahune
Se kaart
jahvard "lobiseja
Hää Krl kaart
jahvardama "<eksitama
Khn kaart
jahvatama (jähvatama javatama jauhatama)
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Rei Phl LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kse Han Var Tõs Khn Aud Tor Hää Ris HMd Nis Kei Hag Juu Kos Jür Amb JMd JJn Ann Tür Koe VMr Rak VJg Sim IisK Trm Kod MMg Pal Äks Lai Plt KJn SJn Kõp Vil Trv Hls Krk Ran Puh Nõo Võn Kam Ote Rõn San Kan Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se kaart
jahvatis
Khk Vll Mar Mär Vig Kse Ris HMd Kos JMd Koe Plt KJn Puh kaart
jahvats "jahvatus
Tõs PJg Äks Hls Krk kaart
jahvatus (javatus jauhatus)
Kuu VNg Lüg IisR Vai Khk Rei Tor Kos VJg Trm Kod Vil Trv Krk Ran San Urv Krl Har Rõu Plv Se kaart
jahvekivi (javekivi) "<käsikivi
Jäm Ans Khk Mus Kaa Krj Pha Vll Jaa Pöi Muh Hää Saa Trm Kod kaart
jahveldama "lobisema
Khk Kse kaart
jahveldis "lobiseja
Khk kaart
jahverdama "<lobisema
Khk Muh Mar Kse Saa Nis Lai Puh Se kaart
jahvib sg 3 p "<peksleb
Kod kaart
jahvikivi "käsikivi
Har Vas Se Lut kaart
jahvõlõ "jahuks
Har kaart
jairamma "liiderdama
Plv kaart
jakard "ankur
Hää kaart
jakeline "jätkuline
Puh kaart
jakentalje (jakkentalja jäkentalja jakendal) "<jakk
Kuu Jõh IisR Vai Käi Mar Kir Han Iis Pst Nõo kaart
jakk (jäkk jökk jõkk)
Kuu VNg Lüg Jõh Vai Jäm Ans Khk Kär Mus Kaa Krj Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Lih Han Var Mih Tõs Khn Aud PJg Vän Tor Hää Saa Ris HMd Nis Kei Hag Rap Juu Kos Jür HJn JõeK KuuK Amb JMd Ann Tür Koe VMr Kad VJg Sim Trm Kod Pal Äks Ksi Lai Plt KJn Kõp Vil Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo KodT Võn Kam San Kan Krl Har Rõu Plv Vas Se Lei kaart
jaklikanõ "lüliline
Har Se kaart
jakline "jätkuline
Nõo kaart
jaks (jäks)
Kuu Hlj VNg Lüg Jõh Vai Khk Pha Vll Jaa Pöi Emm LNg Mar Mär Han Juu Kos JMd Ann Koe Kad VJg Trm Nõo kaart
jaksa "jagus
Puh Nõo Ote Rõn Kan Urv Har Rõu Plv Se Lut kaart
jaksama (jäksama)
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh Vai Jäm Khk Kär Kaa Krj Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Noa LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Han Var Mih Tõs Khn Pär Vän Tor Hää Saa Ris HMd Nis Kei Rap Juu Kos Jür HJn JõeK KuuK Amb JMd JJn Ann Tür Pai Koe VMr Kad Rak VJg Sim Iis Trm Kod MMg Pal Ksi Plt KJn SJn Kõp Hls Krk Puh Nõo Rõn San Krl Har Plv kaart
jaksamiste "<vaevaga
Kuu kaart
jakseldama "sekeldama
Kuu kaart
jakseldus "sekeldus
Kuu kaart
jaksu -s "<sassi(s)
Kuu kaart
jaksus "jaks
Urv kaart
jakulik "jätkuline
Krk kaart
jakuline "jätkuline
Hää KJn Trv Hls Krk Ran Puh Nõo San Krl Har Rõu Plv Vas Se kaart
jakus "särgi jätk
San kaart
jakutama "<pikendama
KJn Trv Krk Ran Nõo Krl Har Plv Vas Se kaart
jala (jäla)
Jõe Kuu Lüg Jõh Ans Khk Pöi Muh Emm Käi Rei Mar Kul Mär Kse Han Mih Tõs Khn PJg Vän Tor Kei Kos KuuK JJn Ann Tür Pee Koe VMr Kad Sim Iis Trm Kod Ksi Lai Plt KJn Vil Hls Hel Nõo San Plv kaart
jalajane "jalakane
Plv kaart
jalaja(s) (jallai) "jalakas
Jäm Ans Rei Phl Trv Hls Krk Hel Võn Kam Ote San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
jalakane
VNg Mär Amb VJg Kod Plt kaart
jalak(as) (jalag(as) jälak(as))
Kuu VNg Lüg Jõh Vai Jäm Ans Khk Krj Vll Pöi Emm Käi Phl LNg Rid Kul Mär Vig Kir Lih Kse Han Var Tõs Aud PJg Vän Tor Hää HMd Juu Kos Amb Tür Pee Koe VMr VJg IisK Iis Trm Kod Äks Ksi Lai Plt KJn Kõp Ran Puh TMr kaart
jalakas (jälak(as)) "<koivanahk
Pöi Muh Emm Käi kaart
jalakergul
Plt kaart
jalal (jälal) "<käsil
Lüg Jõh Vai Khk Emm Mar Ris JJn Trm Lai Plt KJn Nõo Har Rõu Plv Vas kaart
jalale (jälale) "<käsile
Kuu Lüg Vai Khk Muh Emm Rei Mar Mär Kse Juu JJn Trm KJn Puh Har Plv kaart
jalaline "<sületäis
Jõe Hlj Kad kaart
jalaline (jälalene) "<kõndimisvõimeline
Rei JMd Trm Plt Nõo Võn Kam San Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se kaart
jalalt "jalgsi
Räp kaart
jalamaid
Jõe Kuu Lüg Jäm Khk Vll Pöi Emm Mar Mär Kse Tõs Hää Kos JMd JJn Koe VJg Sim Trm Kod Lai Plt KJn Trv Hls Krk Hel Puh Nõo San Krl Har Rõu Vas Se kaart
jalan "jalas
Kod Trv Ran Nõo Räp kaart
jalanda(i)ne "<osa viljavihust
VNg Lüg Jõh IisR kaart
jalandus "<viljavihk
Sim kaart
-jalane "&jalg
Khk Vll Pöi Mar Kul Mär Han Tor Ris Kos JMd VJg Kod Plt KJn Trv Hls Vas kaart
jalane "jalas
Khk Kaa Se kaart
jalangas "jalakas
Vig Ris kaart
jalapannus "astmeraud
Vas kaart
jalapidi "jalgsi
Khk Pha kaart
jalapoiss "nõid
Se kaart
jalaraud "<uisk
Lüg Jõh Khk Saa Hag Juu JJn Koe VJg Pil Kõp Vil Trv Hls Krk Hel Ran Puh Ote Luk Kan Har kaart
jalas (jälas)
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Mus Kaa Krj Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Phl LNg Mar Mär Vig Kir Lih Kse Han Var Mih Tõs Khn Pär PJg Vän Tor Hää Saa Ris HMd Nis Kei Hag Juu Kos Jür Amb JMd Tür Pee Koe VMr Kad VJg Sim Iis Trm Kod Pal Äks Ksi Lai Plt Pil KJn SJn Vil Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Võn Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut Kra kaart
jalas adv
VNg Lüg Jõh Vai Jäm Khk Muh Saa Kos Jür JJn Ann Koe VJg Sim Ksi Lai Kõp kaart
jalast p "jalanõu
Ran kaart
jalast (jälast)
Jäm Muh Emm Mar Vig Trm KJn Ran Har Se kaart
jalasõrme pl "varbad
Lei kaart
jalatasa "<jala järgi
Vas kaart
jalats
Trm MMg Pal Äks Lai Plt Pil KJn Kõp Trv Hls Krk Hel Nõo Krl Har kaart
jalatsi "jalgsi
Pha kaart
jalbutis "tallalaud
Jaa kaart
jalg (jälg)
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Kär Mus Kaa Krj Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud Pär PJg Vän Tor Hää Saa Ris HMd Kei Hag Rap Juu Kos Jür HJn JõeK KuuK Amb JMd JJn Ann Tür Pai Pee Koe VMr Kad Rak VJg Sim Iis Trm Kod Pal Äks Ksi Lai Plt Pil KJn SJn Kõp Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr Võn Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut Kra kaart
jalga
Lüg Jõh Jäm Khk Pöi Muh Mar Mär Kir Tor Ris Hag Sim Kod Ksi Lai Plt Ran Nõo Har kaart
jalgama "<sisse vajuma
Hlj IisR Khk Tõs Hää Kos JMd Kad VJg Iis Trm Kod Lai Plt Krk Har Rõu Vas Räp Se kaart
jalganaine "<armuke
Kuu VNg Lüg Jõh VJg Sim kaart
jalgapagu "kiiresti
Khk kaart
jalgas (jälgas) "jalas
Jäm Kaa Krj Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rid Mar Kul Lih Mih Tõs Aud PJg Ris Kei Hag Ann Tür kaart
jalgasa "jalgsi
Jõh kaart
jalgeitsi "ehale
Urv kaart
-jalgene "-jalgne
Trv kaart
jalges "jalas
Mär Vän Ris Juu kaart
-jalgine "-jalgne
Pst Krk kaart
jalgkooku p "<mäng
VNg Khk Emm Rei kaart
jalgkouku p "<mäng
Lüg kaart
jalgmees "<teoline
Hls Krl kaart
-jalgne (-jalgane -jälgne)
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh Vai Jäm Khk Kär Mus Pöi Muh Emm Käi Rei Phl LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Kse Var Tõs Aud PJg Vän Tor Hää Saa Ris HMd Nis Kei Juu Kos Jür KuuK JMd JJn Ann Tür Koe Kad Rak VJg Sim Iis Trm Kod MMg Äks Ksi Lai Plt Pil KJn SJn Kõp Vil Hls Hel Puh Nõo Kam Ote Rõn San Krl Har Plv Vas Räp kaart
jalgnoot "<väike noot
VNg Khk Mus JõeK Vas Se kaart
jalgots
Jäm Khk Vll Emm Mar Mär Vig Mih Ris Juu Kos HJn Amb JMd JJn Koe Kad kaart
jalgpainu p "<mäng
Muh kaart
jalgraud "<uisk
Kuu Jõh Muh Emm Kul Mär Kse Mih Tõs Khn Hag Juu Tür Trm Kod Plt Krk Hel Räp Se kaart
jalgsi (jälksi)
Jõe Kuu VNg Lüg Jõh Vai Jäm Ans Khk Vll Pöi Muh Emm Rei Rid Mar Mär Vig Kse Han Tõs Aud PJg Vän Tor Hää Saa Ris Juu Kos JMd Ann Koe VMr Kad VJg Trm Kod Ksi Lai Plt KJn Trv Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Võn Kam Ote San Krl Har Rõu Vas Räp Se Lei Lut Kra kaart
jalgsitama "<ehal käima
Kan Urv kaart
jalgu (jalgo) jääma
VNg Lüg Jõh IisR Vai Ans Pha Vll Muh Rid Mar Kul Aud Hää Tür Sim Iis Kod Äks Lai Hls Ran Puh Har kaart
jalgu (jalgo) "jalu
Vai Rei Mar kaart
jalguma "idanema
Krk Kan Urv Krl Har kaart
jalguots "jaluts
Kuu Khk Pöi Koe kaart
jalgupeten "jalgupidi
Har kaart
jalgupidi
Lüg Khk Emm Tõs Hää Juu Kos VMr VJg Sim Plt KJn Trv Krk Ran Nõo kaart
jalgupite "jalgupidi
Kod Plv Se kaart
jalgupiteh "jalgupidi
Vas kaart
jalgupäidi "jalgupidi
Jõe Kuu kaart
jalgus (jalgos) "jalus
Lüg Vai Pöi Muh Emm Rei Mar Kul Kse Khn PJg Hää Hag kaart
jalgust (jälgust) "jalust
Vai Käi Rei Rid kaart
jalgut(i) "tallalaud
Khk Mus kaart
jalguts "jaluts
Khk Kaa kaart
jalgutu "jalutu
Jõh kaart
jalu (jalo)
Jõe Kuu VNg Lüg Jõh Vai Jäm Ans Khk Pha Pöi Muh Emm Käi Rei Phl LNg Mar Kul Mär Vig Mih Tõs Aud PJg Tor Hää Saa Ris Juu Kos HJn Amb JMd JJn Ann Tür Koe VMr Kad VJg Sim Iis Trm Kod Pal Ksi Lai Plt KJn Trv Krk Ran Puh Nõo Ote Rõn San Krl Plv kaart
jaluksi "<kammitsasse
Ans kaart
jalul -e
Kuu Lüg Jõh IisR Jäm Khk Pha Pöi Muh Emm Phl Rid Mar Tõs Aud Vän Saa Koe Sim Iis KJn Trv Hls Ran Nõo TMr Kam Rõn San Urv Krl Vas Se kaart
jaluli (jaloli)
Jõe Lüg Vai Jäm Khk Vll Muh Rei Noa Rid Mar Kul Mär Kse Mih Tõs Tor Hää Ris Juu Kos JMd VJg Trm Kod Pal Plt KJn Hls Puh San kaart
jaluline
Muh Kan Urv Se kaart
jalun (jaloh) "jalus
Kod Hls Ran Nõo Urv Krl Har Plv Vas Räp Se Lut kaart
jalune
Khk Muh Vas kaart
jaluots "jaluts
Lih Kse Koe VJg kaart
jalus (jälus) "<silmus
Jäm Khk Vll Muh Emm Käi Rei Mär Vig Vän Tor Juu Plt KJn Vil Hls Hel Urv Krl Har Vas Räp Se kaart
jalus adv
Kuu Lüg Jõh IisR Rid Hää Ann VMr Kad VJg Sim Iis Trm Pal Lai Plt KJn kaart
jalust (jalost)
Lüg Jõh Jäm Pöi LNg Hää Juu VMr Sim Kod Hls Nõo Kan kaart
jalusti (jalosti) "jalus
Lüg Jõh Vai Kod kaart
jalutama (jalotamma jäludama)
Kuu VNg Lüg Vai Jäm Khk Vll Pöi Emm Rei Mar Mär Kse Tõs Tor Hää Juu Kos JMd Koe VMr VJg Sim Iis Trm Kod Plt KJn Hls Ran Puh Nõo San Urv Krl Har Plv Vas kaart
jaluti "<jalgsi
Vll Kse kaart
jaluti "jalutu
Pöi kaart
jalutlema (jalutõlõma)
Jäm Vll Pöi Muh Rei Mar Kir Tõs Har Vas Se kaart
jaluts (jalots)
VNg Lüg Jõh Vai Jäm Khk Pöi Emm Mär Lih Han Var Tõs Khn Vän Tor Hää Saa Tür Koe Iis Trm Kod Pal Ksi Plt KJn Trv Pst Krk Hel Ran Puh Nõo TMr Võn San Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
jalutsi (jalodsi) "<püstijalu
Pöi Kul Vig Kse Plt Har Rõu Se kaart
jalutsihe "<püstijalu
Har kaart
jalutu (jälutu jalotu)
Kuu VNg Vai Jäm Khk Kaa Pöi Emm Rei Mar Mär Kse Tõs Khn Tor Hää Ris Juu Kos JMd JJn Ann Koe VJg Iis Trm Kod Plt KJn Kõp Trv Hls Puh Nõo San Krl Har Lut kaart
jama (jäma) "<jätkukoht
Pöi Emm Tõs Pär Vän Tor Hää Saa Trm Kod KJn SJn Trv Pst Hls Krk Ran Har Rõu Vas Se Lei Lut kaart
jama (jäma) "loba
Hlj VNg Vai Emm LNg Mar Mär Vig Lih Var Vän Hää Rap Juu Kos Tür Koe VMr Kad Sim Iis Trm Kod Lai Plt Krk Hel Ran Puh Rõu Plv Se kaart
jamahass sg 3 p "paugatab
Se kaart
jamahat sg 2 p "jahmatad
Se kaart
jamahhuss "pauk
Se kaart
jamaka "tilgastanud
Vai kaart
jamalise pl "<ebatasane
Krk kaart
jamama (jämama) "<jändama
Kuu Hlj VNg Lüg Jõh Vai Jäm Ans Khk Pöi Muh Emm Phl LNg Rid Mar Kul Mär Kir Kse Tõs Khn Aud Hää Ris Nis Kei Rap Juu Kos Jür HJn Tür Koe VMr Kad Sim Iis Trm Kod Pal Äks Ksi Lai Plt Pil KJn Trv Pst Krk Hel Ran Puh Nõo Kam San Plv Räp kaart
jamama (jämama) "<jätkama
Pöi Emm Käi Rei Phl Rid Mar Lih Var Aud Pär Vän Hää Saa Kei Kos Trm Kod Trv Ran Võn kaart
jamelema (jämelema)
Rid Hls Hel Ran Nõo kaart
jamema "jätkama
Rid kaart
jamima (jämima) "<jändama
Rei Phl Sim Iis Kod kaart
jamin "<müra
Kod kaart
jammak "heinahunnik
Vas kaart
jammeldama (jämmeldama) "<jändama
Juu Kos kaart
jammerdama "<jändama
Han Kei Kos Plv kaart
jammerdis "hädaldaja
Han kaart
jammima (jämmima) "<jändama
Rei Lih Kse Han PJg Tor Lai kaart
jamotamma (jämutama) "<kokku õmblema
Hlj Vai kaart
jamp "jamps
Khk kaart
jampima "jampsima
Ans Khk Ote kaart
jamps (jämps)
Vai Khk Vll Pöi Muh Emm Rei Mar Kul Mär Kse Var Tõs Hää Juu Kos HJn Trm Lai Plt KJn Trv Hls Krk Puh Nõo Krl Har kaart
jampsik "koerus
Ran kaart
jampsima (jämpsima jampsma)
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Mus Kaa Krj Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Noa LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Han Var Mih Tõs Aud Pär PJg Vän Tor Hää Saa Ris HMd Nis Kei Hag Rap Juu Kos Jür HJn Amb JMd Ann Tür Pee Koe VMr Kad VJg Sim Iis Trm Kod MMg Pal Äks Ksi Lai Plt Pil KJn SJn Kõp Vil Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Võn Kam Ote Rõn San Luk Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Se Lut kaart
jam(p)sitama (jämpsitama) "jampsima
Mar Kse Hää kaart
jampsitus (jampsitos) "<segadus
Mar Kse Har kaart
jamsakas "jampsivõitu
Tõs kaart
jamukas "<sügavik
Ran kaart
jamuma (jämuma) "<ühendama
Jõe Kuu Jõh Vai kaart
janauma "janunema
Lei kaart
jandal (jantal) "<jant
Trv Krk Ran Puh Võn San Urv Rõu Plv Vas Räp kaart
jandama "jändama
Kuu Lüg LNg Rid Mar Vig Var Tõs Khn Aud Hää Juu Kad Sim Kod KJn SJn Trv Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Võn Ote Rõn San Kan Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se kaart
jandav (jänduv) "<nõu
Hlj Plv Vas kaart
janditama "jantima
Rõu kaart
jandlõmma "jändama
Har kaart
jandrik "jändrik
San kaart
jandu (jando) "<tülinorija
Urv Plv Vas Räp kaart
jandus "jant
Har kaart
janglõmma (jänglema) "jändama
Lih Har kaart
jangutama "vaidlema
VNg kaart
janguts "<rehetont
Lut kaart
jankama "<vaidlema
Kuu VNg Lüg Jõh Vai Pst kaart
janklema (jänklema) "<vaidlema
Jõe Jõh Kad Urv kaart
janksahass sg 3 p (imperf janksahti) "jõnksatab
Se kaart
janksahhuma "jõnksatama
Se kaart
janksahhus "jõnksatus
Se kaart
janksepp "<jõulumäng
Lut kaart
janksva pl 3 p "põruvad
Se kaart
jann "<kaardimängus
Kod Krl Har kaart
jannat "jant
Krk kaart
janni "jänni
Ans Khk Urv Krl Har kaart
jannin "jännis
Võn Har kaart
jannis "jännis
Khk kaart
janovama "janunema
Lut kaart
jant (jänt) "<kelm
Vll LNg Rid Kul Vig Lih Var Aud Vän Saa Kei Rap HJn VMr Kad Kod Pil KJn SJn Vil Trv Krk Ran Nõo Ote Urv Krl Plv Vas Räp Se kaart
jant "<jändrik
SJn Urv Krl Har Rõu Se kaart
jantlik (jäntlik) "jändrik
Khk Krl kaart
jantma (jäntima)
HJn Nõo Har Rõu kaart
jantrama "lonkama
Kod kaart
jantrik "jändrik
Har Plv kaart
jants (jänts) "<laev
Jõe Kuu Pöi Emm Käi Phl Hää kaart
jantsak "<kulunu
Vas kaart
janu (jäno)
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Kär Kaa Pha Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Noa LNg Rid Mar Kul Mär Lih Kse Han Var Tõs Khn PJg Vän Tor Hää Ris HMd Nis Kei Hag Rap Juu Kos Jür HJn JMd JJn Ann Tür Koe VMr Kad VJg Sim Iis Trm Kod MMg Pal Ksi Lai Plt KJn Kõp Vil Trv Hls Krk Hel Puh Nõo TMr San Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lut kaart
januline (jänolene)
Lüg Vai Jäm Khk Vll Muh Mar Mär Tõs Koe Trm Kod Plt KJn Hls Krk Puh San Krl Har Vas kaart
januma (jänuma) "janunema
Plt Krk kaart
janune (jänune)
Vai Khk Vll Mär Hää Juu Kos Iis Plt Hls Krk Puh Nõo San Urv Krl Rõu Plv Vas kaart
janunema (jänunema)
Hlj Hää Hls Puh Har kaart
janutama (jänotama)
Jõe Kuu VNg Lüg Vai Jäm Khk Kär Vll Pöi Muh Emm Rei Mar Kul Kse Han Tõs PJg Tor Juu Kos Koe VJg Iis Kod Plt KJn Hls Krk Hel Puh Nõo kaart
jaoks (jäus(s) jaos(s))
Jõe Kuu Hlj Jäm Khk Kär Mus Krj Pha Vll Pöi Muh Emm Rei Rid Mar Kul Kir Lih Kse Han Mih Tõs Aud Pär PJg Vän Tor Hää Saa Ris HMd Kei Kos HJn Amb Ann Koe Kad Pil KJn SJn Kõp Vil Krk Hel Ran Puh Nõo Võn Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se kaart
jaoldõ "jaoti
Rõu kaart
jaole (jäole)
IisR Pöi Han JMd JJn VJg Kod Äks Lai Plt Trv Nõo Har Se kaart
jaolik "osanik
Puh kaart
jaoline (jäolene) "<osanik
Khk Vll Rei Mar Mär Tõs PJg Tor Hää Koe Kod Plt KJn Hls Puh San Krl Har Plv Vas Räp Se kaart
jaolõma "jagelema
Lei kaart
jaonik (jäonik) "osanik
Kuu Rei Trv Rõu kaart
jaopärast
Kuu VNg Lüg Vai Jäm Khk Kaa Pöi Emm Mär Aud Jür Pee VJg Kod Lai Plt KJn Vil Trv Krk Hel Puh Nõo Urv Krl Har Rõu Plv Se kaart
jaose (jaosse) "jaoks
Aud Hel kaart
jaost "jaoks
Lüg Jõh Vai Hag VMr VJg Sim Iis Trm Kod Pal Äks Ksi Lai Räp Se kaart
jaotama (jäutama)
Jõe Lüg Jõh Vai Jäm Khk Pha Vll Pöi Emm Rei Noa LNg Mar Kul Mär Kse Mih Tõs Tor Hää Saa Juu Kos JJn Tür Koe VJg Trm Kod Plt KJn SJn Trv Hls Krk Hel Puh Nõo Urv Krl Har Rõu Plv Vas Se kaart
jaote "jaoti
Vai Puh Rõn kaart
jaoti (jäuti)
Khk Vll Kse Tor Hää Nõo San kaart
jaotus (jäotus)
Emm Mär Kse Tõs Tor HMd Kos VJg Trm Plt KJn Puh San Krl kaart
jaotõlõma "jaotama
Se kaart
japatama "lobisema
Võn Kam Urv Plv Räp kaart
japerdama "lonkama
Tõs kaart
japs "<õun
Hls kaart
jarak "jändrik
Ote Se kaart
jarakane "&jarak
Se kaart
jarama (jarrama) "<jorisema
Urv Vas Se kaart
jarg "järk
Plv kaart
jargan (jargaan) "<sõimus
Har kaart
jarisõma "torisema
Se kaart
jark (järk) "kaigas
Mar kaart
jark "<paks
Kan Plv Räp Se kaart
jarmon (jõrmul jermul ermul) "lõõtspill
Vas Se kaart
jarsk "äkiline
Var Khn kaart
jarsku "järsku
Var Khn Krl kaart
jarv "järv
Var Khn kaart
jarvagas "järvakas
Kuu kaart
jarvlane "järvakas
Kuu kaart
jasamus "jäse
Mar kaart
jasima "nõeluma
Mar kaart
jaska "<kasukas
Jõh kaart
jaska "kliiver
Khn kaart
jaskar "<pidu
Pst Hel kaart
jaskma "<liikuma
Lut kaart
jass "jäss
SJn kaart
jassak "jässakas
Vän kaart
jassik "<saan
Jõh Vai Kod Ran Puh Nõo Rõn Kan kaart
jatk (jakk) "jätk
Kuu Vai Mar Var Tõs Khn Aud PJg Vän Hää Saa JMd Trm Kod MMg Äks Ksi KJn SJn Kõp Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Võn Kam Ote Rõn San Luk Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut Kra kaart
jatkama (jakkama jakma) "jätkama
Kuu Var Khn Vän Hää Saa Ris Kod Äks Ksi KJn SJn Kõp Vil Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr Kam Ote Rõn San Kan Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
jatkuma (jakkuma jakme) "jätkuma
Kuu Khn Äks Ksi KJn Vil Trv Krk Ran Nõo Kam San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se kaart
jats "<vana inimene
Plv Vas Räp Se kaart
jatsk "vintske
Lut kaart
jatskjanõ "vintske
Lut kaart
jauka "hea
Lei kaart
jaukama "vaidlema
Kuu kaart
jaul (jäul) "jaol
Jõe IisR Pöi kaart
jaunama (jäunama) "<jändama
Kuu Khk Mus Vll Jaa Muh Käi Phl Mar Aud PJg Ris Kei Kad Sim Plt Pil KJn Hel kaart
jauram "jamaja
Tõs kaart
jaurama
Lüg Ans Khk Mar Kul Vig Kse Han Tõs Khn PJg Tor Hää Saa Kõp Trv Hls Krk Urv Plv kaart
jautsma "segama
Lei kaart
jautšumiži "segamini
Lei kaart
jebonijalg (jõbona-) "vastuhakkaja
Plv Räp kaart
jeebur "<hulgus
Aud Hää kaart
jeerima (iermä) "<kõrvale kalduma
Khn Hää kaart
jeesusekäpp (jeesu- jessu-) "<taim
Muh Emm LNg Plt KJn kaart
jeesusekäsi (jessu-) "<taim
Pöi Rei Phl Kos kaart
jeetelemä "kokutama
Kuu kaart
jeevel "<interj
Jäm Kaa Pha Juu kaart
jeevel (g jeebli) "katuseviil
Ote Lei kaart
jehkad panema "jooksu pistma
Kod kaart
jehkama "kisendama
Kuu kaart
jehkame g "<hoop
Se kaart
jehver (jihver) "plokk
Rei Phl kaart
jeier (eier) "<põllutööriist
Krk Hel Ran Ote Rõn Vas kaart
jeldus "ind
Emm kaart
jelliss sg 3 p "sobib
Lei kaart
jemlik "väike laps
Kod kaart
jempimine "suguakt
Jõe kaart
jemps "jõmpsikas
Krl kaart
jempsik "jõmpsikas
Krl kaart
jemt(i) "täpselt
Kuu kaart
jengoline "kõver
Kod kaart
jenk "<kõverus
Kod KJn kaart
jenkama "korraldama
Kuu kaart
jennemuistutšin "ennemuistne
Lei kaart
jenniga (jenigu) "<kuni
Lei kaart
jents "<jõmpsikas
Ran kaart
jentsik "<jõmpsikas
Ran kaart
jergutama "trampima
Lai kaart
jerk (jõrk) "erk
Mar Khn kaart
jihvt (jiht) "kihvt
Trm KJn Pst Krk Kam Ote Krl Rõu Plv Se kaart
jihvtine (ihtine jõh(v)tinõ) "mürgine
Trm Pst Krk Ote Krl Rõu Plv Vas Räp Se kaart
jirtima "lirtsama
Khk kaart
jiuhkõnõ "jõhvist
Lut kaart
joagnud (juugno) "joobnud
Iis Se kaart
joats (joatus) "juga
Vän kaart
joatu "jõuetu
Mus Phl kaart
joavukad "sinikad
Kod kaart
joba "loba
Han Kod Plt kaart
joba "juba
Kuu Rid Mär Kir Lih Saa Trv Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr Võn Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se kaart
joba "<viimaseks jäänu
Jõh kaart
jobama
Trm Kod Plt kaart
jobatama "<lobisema
Kod kaart
jobi "loba
Mär KJn Urv Plv kaart
jobi "<lühike
Ote Vas Se kaart
jobima "lobisema
Kod kaart
jobin
Han Hää Krl kaart
jobisama "lobisema
Rõu Vas kaart
jobisema "lobisema
Mär Vig Kse Han Hää Trm KJn Kam Kan Plv Se kaart
jobistama "lobisema
Han Var kaart
jobo "tobi
Kod kaart
joboma "jobutama
Kod kaart
jobotama "suitsetama
Kan kaart
jobu
Kuu Kod Plt Krk Ran Kam kaart
jobujalg "<tööriist
Ote kaart
jobur "jabur
Var Kod Räp kaart
jobusk "jobu
Kod Pal kaart
jobutama "<lobisema
Mär PJg Tor Hää Koe SJn Kam Ote Urv Rõu Vas Räp kaart
jodagi "midagi
Kuu Hlj VNg Lüg kaart
jodi "rida
Hää Trv Krk kaart
joga "iga
Kuu kaart
joga "juga
Hls Krk kaart
joga "löga
Kad kaart
joga "kogelev
Lai kaart
jogalaelisi pl p "igasugune
Lüg kaart
jogama "<viitama
Jõh Kad kaart
jogama "<kogelema
Jõh Lai kaart
joganegi "igaükski
Kuu kaart
jogor "jabur
Kod kaart
jogu "togu
Kuu kaart
jogurka "kraavikaevaja
Kod kaart
joh "<juba
Krk Hel Ran Nõo Rõn Lei kaart
johir "juhivits
Krl kaart
johka "lõss
Hel kaart
johkap "<moos
Urv kaart
johkatama "<liikuma
Urv kaart
johkel "jõhker
Jõe kaart
johm "juhm
Kei kaart
johmane "rumal
Kei kaart
johmerdama "tuigerdama
Khk kaart
johmetu "juhm
Jõe kaart
johnima "sundima
Lüg Jõh IisR kaart
joht "küll mitte
Hel Nõo Ote San Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se kaart
johtu "<moodi
Nõo kaart
johtuma (johtoma) "juhtuma
Kuu VNg Lüg Jõh Vai Trm Kod KJn Trv Hls Krk Ran Puh Nõo Kam San Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lut kaart
johtumi(i)si "juhtumisi
Kod Puh Krl Har Plv Vas kaart
johtumine "<juhus
Kuu Vai Kod Trv Ran Puh Rõu Vas Se kaart
johtumise "juhtumisi
Lüg kaart
johtumiste (johtomiste) "juhtumisi
Kuu VNg kaart
johtund "kohtlane
Kuu Hlj VNg Lüg kaart
johugi "kuhugi
Kuu kaart
johus "juhus
KJn Vil Nõo San Vas kaart
johutama (johodamma) "<meelde tuletama
Kuu VNg Lüg Jõh Vai Puh Nõo kaart
johvik(as) "sinikas
San Kan Har Rõu Plv Se kaart
jokerdamma "jukerdama
Räp kaart
joklõma "kogelema
Se kaart
jokotus "kogeleja
Kod kaart
jokutama (jokotama)
IisR Trm Kod Lai Urv Rõu Se kaart
jokutõllõss sg 3 p "kogeleb
Se kaart
jola "loba
Kuu Vai Hää kaart
jola(e)lema "<jändama
Kuu kaart
jolama "<jändama
Kuu Hlj VNg Lüg Vai kaart
joldine "vilets
Kuu VNg Lüg kaart
jolep "<loikam
Kad kaart
joletu "jultunud
Rid kaart
jolgutama (jolgotama) "<lobisema
Jõe Kuu Kod kaart
jolguteme "<ketrama
Krk kaart
jolk "<purjepaat
Kuu kaart
jolkima "<lobisema
Kuu Krk kaart
jolkma "jõlkuma
Se Lut kaart
jolks "<vibalik
Khn kaart
jolksam "<vibalik
Khn kaart
jollerdama "prikkama
Ris kaart
jollima "<kisendama
Kuu kaart
jolss "<rumal
Plv Vas Räp kaart
jomagas (jomaka) "tilgastanud
Vai kaart
jombaline "jombuline
TMr kaart
jombane "jombuline
Räp kaart
jombeline "jombuline
Võn Urv Räp kaart
jombiline "jombuline
Trv kaart
jomjas "<jässakas
Kod kaart
jomlikane "jombuline
Plv kaart
jomm "<toit
Kuu kaart
jomm "<jämedam koht
Kod Hls Ran Nõo Ote Se kaart
jommakas "jäme
Han kaart
jommima "<jooma
Hel kaart
jommin (jommih) "jommis
Kod Võn Rõn Kan Krl Vas kaart
jommis
Khn Saa Plt KJn kaart
jommitama "purjutama
Plt KJn kaart
jommõline "jombuline
Plv kaart
jomp "<tomp
Saa Trv Krk Ran Nõo Kam Ote Rõn Räp kaart
jomper "peenis
Krk kaart
jomplik "jombuline
Hls Krk kaart
jomplikanõ "jombuline
Kam Räp kaart
jompline
Saa Ran Puh Võn Ote Rõn Krl Vas kaart
jomps "<tomp
Juu Krk Ran kaart
jondeline "tombuline
Plv kaart
jondotõlõma "vigurdama
Räp kaart
jondrass "<jändrik
Rõu kaart
jondutama "sörkima
Kod kaart
jondõrga "<jändrik
Plv kaart
jondõrlik "<jändrik
Har kaart
jongoline "ebatasane
VMr Kod kaart
jongu "mõnevõrra
Kuu kaart
jongutama (jongotama) "<sõimlema
VNg Lüg Jõh Vai Ris Kod Võn Ote kaart
joni "joon
Krk kaart
joni (jõni) "jonn
Kod kaart
jonima (jõnima) "jonnima
Kod kaart
jonk "<muhk
VMr Kod Lai kaart
jonkima "<narritama
Kuu Lüg Jõh kaart
jonksutama "<raputama
Hlj Kad Sim Kod kaart
jonn
Kuu Hlj Lüg Jõh Vai Khk Vll Mär Han Var Tõs Khn Aud Hää Saa Juu Kos JMd Sim Iis Trm MMg Pal Äks Plt KJn Vil Trv Hls Krk Ran Puh Nõo Ote San Kan Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se kaart
jonn "junn
Hls Krl Plv kaart
jonnak(as)
Hlj Jõh Khk Vll Mär Tõs Hää Juu Kos JMd Koe Iis Trm MMg Lai Plt KJn Trv Pst Hel Ran Nõo San Vas kaart
jonnama (junnama) "nuruma
Se kaart
jonnik(as) "jonnakas
Vai Var Trv Krk Puh Nõo Krl Har Plv Se kaart
jonnima (jonma)
Hlj Lüg Vai Khk Vll Tõs Vän Hää Saa Kos JMd Iis Kod MMg Lai Plt KJn Trv Hel Puh Nõo San Kan Krl Rõu Plv Räp kaart
jonnitama "<kiuslema
Aud KJn kaart
jonnitsõmma "jonnima
Rõu kaart
jonsotab sg 3 p "sörgib
Kod kaart
jont "heinavaal
Ran Puh Nõo Kam kaart
jont "<konarus
Trm Plv kaart
jont "vingerjas
Plv Räp kaart
jontlik "<ebaühtlane
Nõo kaart
jontlikanõ "<ebaühtlane
Plv kaart
jontline "tombuline
Trm kaart
jontrik "<jändrik
Plv kaart
jontsma "sörkima
Kod kaart
jonu "jõmpsikas
Puh kaart
jo(o) "<juba
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh Vai Jäm Ans Khk Kär Pha Muh Käi Rei Phl Mar Mär Kir Kse Tõs Aud Ris Rap Juu Kos Jür HJn JõeK JMd JJn Ann Tür Pee Koe VMr Kad Rak VJg Iis Kod Lai KJn Trv Krk Puh Nõo Kam Ote Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut Kra kaart
joobak(as) "<purjus
Khk Kaa Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Khn Hää kaart
jooberdama "<purjutama
Khk Mus Urv Rõu Plv Vas Räp Se kaart
joobija "joodik
Vll kaart
joobik(as) "sinikas
Vas Lut kaart
joobnu(d) (joobond jooben joobunu)
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh Vai Tor Koe Kad VJg Iis Trv Hls Krk Puh Ote Krl Har Vas kaart
joobulidõga pl kom "joodik
Se kaart
joobuma "<minestama
Jäm Khk Mus Pha Vll Pöi Muh Emm Rei Phl Lei kaart
joobur "<joodik
Se kaart
joobustama "uimastama
Kse Han kaart
joobutama "<uimastama
Jäm Khk Mus Kaa Krj Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm kaart
joobutama "tõrelema
Se kaart
joobutis "uimastus
Vll Muh kaart
joobõr "<joodik
Plv Räp Se kaart
joobõrman "<joodik
Räp kaart
joobõrus "<joodik
Rõu Räp Se kaart
joodav "<suur ese
Kaa Pöi kaart
joode "jook
Hää kaart
joodik
Kuu VNg Lüg Jõh Vai Jäm Khk Pöi Muh Emm Rei Phl Rid Mar Han Tõs Aud Vän Tor Hää Saa Ris Hag Juu Kos JMd Pee Koe Kad VJg Sim Iis Trm Kod Pal Plt Pil KJn Trv Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Võn Kam San Kan Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se kaart
joodikas "joodik
Khk kaart
jooduline (joodolene) "piduline
Kuu VNg Jäm Khk Kaa Vll Pöi Muh Emm Mär Vig Kse Tõs Aud Tor JMd Koe VJg Plt KJn Rõu kaart
joodus "jootekoht
Jõe Hlj VNg Lüg Vai Kad Hel kaart
joogatama "kogelema
Se kaart
joohik (joohk(ass)) "sinikas
Rõu Plv Räp kaart
jook (juuk)
Hlj VNg Lüg Vai Khk Vll Emm Rei Kse Var Mih Tõs Khn Aud PJg Vän Tor Hää Ris Rap Juu Kos JMd Pee Koe VMr VJg Iis Trm Kod Pal Äks Lai Plt KJn Vil Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr Võn Kam Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
jookatamiisi "kogeldes
Se kaart
jooks (joosk joos)
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Kär Mus Kaa Krj Pha Vll Pöi Muh Emm Rei Noa LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kse Han Var Mih Tõs Aud PJg Vän Tor Hää Ris HMd Kei Hag Juu Kos Jür HJn KuuK Amb JMd JJn Ann Tür Pai Koe VMr Kad VJg Iis Trm Kod Lai Plt KJn Trv Pst Hls Krk Hel Ran Nõo TMr Võn Ote San Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se kaart
jooks "kas juba
Kuu kaart
jooksendab sg 3 p "jookseb
Kuu kaart
jooksetama (joosetama)
VNg Lüg Jõh Jäm Khk Krj Vll Jaa Pöi Muh Emm Rei Phl Mar Kse Vän Kod Ksi Trv San kaart
jooksik (joosik) "<jooksva
Kuu VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Khk Pöi Emm Rei Mar Mär Lih Kse Tõs PJg Tor Hää Ris HMd Hag Juu Kos HJn Amb JMd JJn Koe Kad VJg Iis Trm Kod Lai Plt KJn Trv Pst Hls Krk Hel Puh Nõo Võn Kam Ote San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei kaart
jooksja (joos(k)ja juus(k)ja jooksi) "jooksva
Jõe Kuu VNg Jäm Khk Kär Pha Pöi Emm Käi Rei Kul Mih Tõs Aud PJg Vän Tor Hää Ris Tür Kad Plt KJn Trv Hls Krk Krl Har Räp Se kaart
jooksjarohi "<taim
Jäm Khk Käi Rei Phl Mär Tõs Tor Plt KJn kaart
jooksma (joos(k)ma)
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Kär Mus Kaa Krj Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Noa LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud PJg Vän Tor Hää Saa Ris HMd Nis Kei Hag Rap Juu Kos Jür HJn JõeK KuuK Amb JMd JJn Ann Tür Pai Pee Koe VMr Kad Rak VJg Sim IisK Iis Trm Kod Pal Äks Ksi Lai Plt Pil KJn SJn Kõp Vil Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr KodT Võn Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut Kra kaart
jooksma- "<lekkiv
Emm kaart
jooksmasõlm
Krk Plv Räp kaart
jooksul (joksul joosul)
Kuu Lüg Vai Ans Aud Jür Koe VMr Pal Lai Pil Hel Nõo Võn Plv kaart
jooksutama (joosotama) "<paaritama
Hlj Emm Kse Tõs PJg Tor Hää Kos VJg Trm Lai Plt KJn Krk Puh Nõo Har kaart
jooksva (jooksev juoksiv(a) joosev joos(e)va jooskva)
Kuu Lüg Jõh IisR Vai Jäm Khk Pha Vll Pöi Muh Rid Mar Kul Mär Vig Kse Han Khn PJg Ris HMd Kei Rap Juu Kos Jür Amb JMd Ann Koe VMr Kad VJg Trm Kod Lai Ran Nõo Plv Vas kaart
jooksvane "&jooksva
Kod kaart
joom "<madalik
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh Vai Jäm Ans Khk Pha Emm Rei Rid Var Tõs Aud Hää Kad Iis Trm Kod Võn Räp kaart
joom "<jook
Kuu Hlj VNg Lüg Vai Jäm Khk Kär Mus Kaa Krj Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Noa LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud PJg Tor Hää Saa Ris HMd Nis Kei Hag Rap Juu Kos Jür HJn Amb JMd JJn Ann Tür Koe VMr Kad Rak VJg Sim Iis Trm Kod Äks Lai Plt KJn SJn Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Ote San Rõu Vas Räp kaart
jooma
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Kär Mus Kaa Krj Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Rid Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud PJg Vän Tor Hää Ris Kei Juu Kos Jür HJn Amb JMd JJn Ann Tür Pai Koe VMr Kad Rak VJg Sim Iis Trm Kod MMg Pal Äks Ksi Lai Plt Pil KJn SJn Kõp Vil Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr Võn Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut Kra kaart
jooma- "<joogi-
Kuu Hlj VNg Lüg IisR Vai Jäm Khk Kär Mus Kaa Krj Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Rid Mar Kul Mär Vig Kir Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud PJg Tor Hää Saa Ris HMd Juu Kos Jür HJn JMd JJn Ann Koe Kad VJg Sim Iis Trm Kod Äks Lai Plt KJn SJn Pst Hls Krk Hel Ran Nõo San Rõu Vas Räp kaart
joomakas "joodik
Vai Kse Hää JMd kaart
joomane "<purjus
Jäm Pha Vll Jaa Muh Rei Mar Kse Juu VJg kaart
joomar
Jõe Kuu VNg Lüg Vai Khk JMd Kad VJg Sim Trm KJn kaart
joomas(s) "<triip
Sim Trm kaart
joomastand "purjus
Khk Käi LNg Juu kaart
joomastik "<riba
Lai kaart
joomeline
Pha Var Aud Tor kaart
joomis "jook
Var kaart
joomlik "<viiruline
Jäm Khk Mar kaart
joon (joen juun)
Jõe Kuu VNg Lüg Jõh Vai Jäm Ans Khk Mus Kaa Krj Pha Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Noa LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud PJg Tor Hää Ris Nis Kei Juu Kos HJn Amb JMd JJn Tür Koe VMr Kad VJg Sim Iis Trm Kod Pal Äks Ksi Plt KJn Trv Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Kam Ote San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
joonamat "jõmpsikas
Emm kaart
joonde (joone)
Jõh Vai Jäm Ans Khk Krj Vll Pöi Emm Rei Rid Mar Kul Mär Kse Han Tõs Khn Hää Saa HMd Kos HJn JMd Tür Koe Kad VJg Iis Trm Plt KJn Trv Hls Krk Hel Nõo Kam San Urv Krl Har Plv Vas Räp Se kaart
jooneline
Mar Tor Ris Koe Trm Kod Plt San Kan Har Rõu Plv Se kaart
joonelt "<kohe
Kuu Vig Aud PJg Kos KJn Trv Nõo Plv Räp kaart
joonen (joonõh) "joones
Trv Krk Ran Puh Kam Ote Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se kaart
joones (juunis joondes)
Vai Pha Vll Rid Kse Var Tõs Hää Kei Kos Tür VJg Iis Trm Äks Plt KJn kaart
jooni "<kohe
Khk Pha Vll Pöi Hls kaart
joonik
Trv Hel Ran Puh Nõo Kam Krl Se kaart
joonikane "joonik
Ote San Kan Urv Krl Har Rõu Vas Se kaart
jooniklanõ "joonik
Lei Lut kaart
joonikõnõ "joonik
Krl Har kaart
jooniline
Kuu Lüg Vai Pöi Muh Han Tõs Hää Juu Kos JMd VMr Sim Trm Lai Plt KJn Trv Hls Ran Puh Ote San Krl Rõu Plv Vas Se kaart
joonima "<sepitsema
Kuu kaart
jooninõ "jooniline
Rõu Se kaart
joonispuu "<veerispuu
Phl LNg Mar Kul Nis Kei JMd kaart
joonitada da-inf "ärgitada
Kse kaart
joonlik "jooniline
Jäm kaart
joonlikanõ "jooniline
Urv Krl Plv Se kaart
joonpuu (joom-) "<tala
Jäm Khk Mus Pöi Muh Emm Käi Rei Phl kaart
joonud (joonond joonu) "purjus
Lüg Jäm Ans Khk Mus Kaa Krj Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Phl LNg Mar Kul Mär Kir Lih Kse Han Var Tõs Khn Aud PJg Vän Tor Hää Ris Nis Kei Rap Juu Kos JMd Ann Tür VMr Kad Trm Kod Lai Plt KJn Hls Krk Puh Nõo Lei kaart
joonus peaga "purjus
JJn Trm kaart
joonuse g "joobnud
Khk Vll Kei Juu kaart
joonust peaga "purjus
JMd kaart
joonõtama "&joon
Vas kaart
joopata da-inf "kõhelda
Se kaart
jooram "koll
Krl kaart
joosik (joosk) "siil
Se Lut kaart
joosiskõllõma "<jooksma
Urv kaart
joositama (joossitama juaksitama) "<paaritama
Kod MMg Puh Ote Kan Urv Har Rõu kaart
joositõllõma "<paaritama
Kan Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei kaart
joosivai "<võrgul
Ran kaart
jooskas "hiir
Lut kaart
jooskevane "voolav
Khk kaart
jooskless sg 3 p "&jooksma
Trv kaart
jooskmekoht
Khk kaart
joosku "jooksva
Khk kaart
joospõrdama "laaberdama
Rõu kaart
joost "püsimatu inimene
Han Hää kaart
joostuma "paarituma
Kod kaart
joosuh "jooksul
Se kaart
joosuksil "jooksul
PJg kaart
joosõng "voolamine
Se kaart
joot
Kuu VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Khk Kär Mus Kaa Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Rei Phl LNg Mar Mär Vig Kir Kse Var Mih Tõs Khn Aud PJg Vän Tor Hää Saa Ris HMd Juu Kos Jür KuuK Amb JMd JJn Ann Tür Koe VMr Kad VJg Sim Trm Kod Lai Plt Pil KJn SJn Vil Trv Hls Krk Nõo Krl Har Rõu Vas Lei kaart
jootma
Kuu Hlj VNg Lüg IisR Vai Jäm Khk Pha Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Mar Vig Kir Kse Han Tõs Aud Vän Tor Hää Ris Rap Juu Kos HJn JMd Tür Koe VMr Kad VJg Iis Trm Kod Pal Ksi Lai Plt KJn Vil Trv Hls Krk Hel Ran Puh Nõo KodT Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Se Lei Lut kaart
jootme g "<jääauk
Rid kaart
joovahuma "joobuma
Vas Se kaart
joovastama
Jäm Vll Emm Mar Mär Lih Kse Vän Tor Juu JMd Koe Trm kaart
joovik "<lind
Kuu kaart
joovik "vits
Trm kaart
joovik(as) (joovk) "sinikas
Saa Kod MMg Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr KodT Võn Kam Ote Rõn Vas Räp Se kaart
jopakas "<lollakas
Jõh Var Tõs Hää VMr Sim kaart
jopastama "<juhtuma
VNg Lüg Jõh Vai Khk Muh Emm Nis Juu Kos Koe VJg Trm kaart
jopastumma "purju jääma
Vai kaart
jopatama "lobisema
Kan Plv kaart
jopatand "purjus
Khk kaart
jopats "lobiseja
Plv Räp kaart
jopats "jupats
Vas Räp kaart
joperdama "<pudrutama
Kod kaart
jopik "jopp
Pil kaart
joppima "vusserdama
Kse Var kaart
joprikas "loomanaeris
Kad kaart
jopul "<pabul
Ote Plv kaart
joputama "vanduma
Se kaart
jora "lora
Kos Lai kaart
jorah(h)us (joraus) "<häälitsus
Har Rõu Plv Vas Se kaart
jorahtama "<jorisema
Vas Se kaart
jorahutma "<jorisema
Se kaart
jorakas "jurakas
Kuu Mär Tõs Koe kaart
jorama (jorrama)
Vll Mär Hää Ris Kos JMd Sim Trm Ksi Lai KJn Trv Hls Puh Urv Krl Har Rõu Vas kaart
jorgam "<laaberdaja
Aud kaart
jorgats "<sõimus
Rõu kaart
jorgotama "<sõitma
Kod kaart
jorguline (jorgoline) "<ebatasane
Sim Kod Pal KJn kaart
jorgus "löök
Trm kaart
jorgutõmõ "aega viitma
San kaart
jori "<loba
Rei JJn KJn Hls Krk Krl Har Plv kaart
jorigas "tõrkuja
Kuu kaart
jorima "<jorama
KJn Krk Ote Urv Krl kaart
jorin (jorrin)
Kuu IisR Khk Vll Mär Han Tõs Hää Ris Kos JMd Trm Lai KJn Puh Krl Har Rõu Vas Se kaart
jorisama "jorisema
Trv Rõu Vas kaart
jorisema
Kuu Lüg IisR Vll Rei Mär Hää Hag Kos Iis Trm Pal Lai KJn Hls Krk Puh Nõo Kan Krl Har Rõu Plv Se kaart
jorisk "toriseja
IisR kaart
joristama "<laulma
Lai Krk kaart
joritsema "<norima
JJn kaart
jork "<tomp
Lüg Trm Pal Lai KJn kaart
jorkam "<jurakas
Trv kaart
jormiks trans "segaseks
Vll kaart
jorn "jõmpsikas
Kan kaart
jornam "viriseja
Hää kaart
jornama "<laaberdama
Han Aud Hää kaart
jornik "<pahur
Han kaart
jorsatama "<nihelema
Lut kaart
jort "<palk
Kuu kaart
jorts "löök
Lai Rõn kaart
jortsapink "<rabamispink
Rõn kaart
jortsutama (jor(t)sotama) "<halvasti tegema
PJg KJn Krk Hel kaart
joru (joro)
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Jäm Khk Kaa Vll Muh Emm Rei Mär Kse Tõs Aud Vän Tor Hää Ris Nis Hag Juu Kos JõeK JMd Ann Koe VMr VJg Sim Iis Trm Kod Lai Plt KJn Vil Trv Hls Krk Hel Puh Kam Ote San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se kaart
jorukas "<räbal
IisR Ran kaart
joruma "<joru ajama
Khk Vll kaart
jorutama (jorotama)
Kuu Lüg Jõh IisR Vai Khk Vll Mär Vig Kse Tõs Tor Hää Juu JõeK JMd Koe VJg Trm Kod MMg Äks Lai Plt Pil KJn SJn Trv Hls Krk Ran Puh Nõo Võn San Krl Har Rõu Vas Räp Se kaart
jorutus (jorotus)
Kuu VNg Trm Plt Puh Krl Har Vas kaart
jorutõllõma (jorotõlõma) "<jorutama
Har Vas kaart
jos "kui
Lei Lut kaart
joski "hiir
Vas kaart
joud "jõud
Jõe Kuu Hlj VNg Vai Jäm Emm Rei Phl Urv Krl Har Rõu Vas Se Lei Lut kaart
joude "jõude
Jõe Kuu VNg Vai Jäm kaart
joudenas "jõude
Kuu kaart
joudilane "jõudik
Kuu kaart
joudlik "tugev
Rei kaart
joudma (joudama) "jõudma
Jõe Kuu Hlj VNg Vai Jäm Ans Mus Emm Rei Phl Urv Krl Har Rõu Vas Se Lei Kra kaart
joudnõ "tugev
Krl kaart
joudrõmees "mölder
Lut kaart
joudsam "jõudsamini
Emm kaart
jouduma "<edenema
Kuu Vai Vas Se kaart
joudus (joutsa) "jõudus
Kuu VNg Vai Jäm Ans Rei Har Rõu Vas Se Lut kaart
jouetu "jõuetu
Kuu VNg Emm Krl Har Vas Se kaart
jouk "soga
Hlj VNg IisR Amb Kad Iis kaart
jouk (jouko) "jõuk
Kuu VNg Lüg Jõh kaart
joukapa "jõukamalt
Har kaart
joukas (jovvukas) "jõukas
Kuu VNg Vai Jäm Emm Rei Krl Har kaart
joukus "jõukus
Vai Jäm Rei Krl kaart
joulik "jõuline
Krl kaart
jouline (jovvulinõ) "jõuline
Kuu Hlj Emm Krl Har Rõu Vas Se kaart
joulud "jõulud
Jõe Kuu Hlj VNg Vai Jäm Ans Khk Kär Emm Rei Phl Han JMd Har Vas Se kaart
joulukuu "jõulukuu
Kuu Vai Jäm Ans Emm Rei Phl Ris kaart
joulune "jõulune
Kuu VNg Vai Jäm Khk Emm Rei kaart
jounama "<sonima
Jäm Emm Rei kaart
jourama "jõurama
Jõe Jäm Emm Kse Han Tõs Lai kaart
joutama (jovvutama) "<jõudu andma
VNg Vas Se kaart
joutsabast "jõudsamini
Rõu kaart
joutsade "jõudsalt
Har kaart
joutsahe "jõudsasti
Rõu Vas Se kaart
joutsalõ "jõudsasti
Har Rõu kaart
joutsapa "jõudsamini
Se kaart
joutsast (joudusast) "jõudsasti
Kuu Vai Ans kaart
joutu (jootu) "jõuetu
VNg Vai Jäm Ans Khk Emm Käi Rei kaart
joutumasti "aeglaselt
Kuu kaart
jouõtus "jõuetus
Krl Har kaart
jovedus "tüütus
Kuu kaart
jovetama "<lobisema
Kuu kaart
jovetelema "noomima
Kuu kaart
jovetsema "riidlema
Kuu kaart
jovvukahe "jõukalt
Vas kaart
jovvutus "jõud
Lut kaart
juba
Jõe Kuu VNg Lüg Vai Jäm Ans Khk Kaa Krj Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Mar Kul Mär Vig Kir Kse Tõs Khn Vän Tor Ris Kei Hag Juu Kos JMd JJn Ann Pee Kad VJg Trm Kod Pal Äks Plt Pil KJn Kõp Hls Puh Ote kaart
jube (jupõ)
Hlj VNg Lüg Jõh Vai Aud Kos Koe VMr Kad VJg Sim Trm Lai Hel Ran Lut kaart
jubedus
Trm Lai kaart
jubelema "hullama
Rõn kaart
jubi "simman
Lai Plt Pil KJn SJn Vil Pst kaart
jubi "<lühike
Trv Pst Hls Hel Puh Nõo Kam Ote Rõn San Kan Urv Plv kaart
jubi "<arutu
Jõh KJn kaart
jubik "<kuub
KJn Ran Krl kaart
jubikusi pl p "<jupp
VNg kaart
jubima
Lüg Vai Juu Kad Kod Lai Ran kaart
jubinen "hooga
Krk kaart
jubisekene "lühike
Kam kaart
jubisema "<lobisema
Tõs Kod Ran Nõo Võn Se kaart
jubistab sg 3 p "väristab
Ran kaart
jubitavad pl 3 p "pidutsevad
Pil kaart
jubu "simman
Pil kaart
juda "juga
Kuu Vai JMd Koe VMr Kad kaart
judaline "vöödiline
Kuu kaart
juder (jutr) "<taim
Hää Trv Hls Krk Ote Har Plv kaart
judima "<sõnelema
Khk Kaa Pha Vll Pöi kaart
judin (jutin)
VNg IisR Vai Jäm Khk Vll Pöi Muh Kse Hää Trm Kod Plt KJn Trv Krk Nõo Võn San Rõu Vas kaart
judinal
LNg Trv kaart
judisema
Jõe Kuu VNg IisR Kaa Hää Kad Plt KJn Rõu Vas kaart
judistama
Vai Kse Tõs Sim kaart
judras "<taim
San Se kaart
judska "undruk
Kan kaart
judustelemä "jutustama
Kuu kaart
jues (joes) "luik
Tõs Khn kaart
juga (joa jüga)
Kuu VNg Lüg IisR Khk Mus Käi Mär Kse Var Tõs Aud PJg Vän Tor Hää Ris Kei Kos HJn JMd VMr Kad Iis Trm Kod Äks Plt Hls Krk Puh Kam Ote Rõu kaart
jugadik "heinavaal
IisR kaart
jugaline "vöödiline
Tõs kaart
jugama "<sõnelema
Lüg Jõh Vai Jäm Ans Khk Kär Mus Kaa Krj Pha Vll Jaa Pöi Muh Mar Kse Han Var Hää Pil KJn Hel kaart
jugamus "<interj
KJn kaart
jugapuu (jügapuu) "<vintske puu
Jäm Khk Emm Käi Rei Phl Vän Ris Kod kaart
jugar (jügar) "<jupp
Hlj Khk Jaa Pöi Muh Käi Rei Vig Aud Sim Kod SJn kaart
jugarik "jändrik
Pil Urv kaart
jugema "<imema
Khk kaart
juger "<võbin
Trv Kam kaart
jugima "<jändama
Kuu Hlj Lai kaart
jugin "võbin
Räp kaart
jugisõmma "lõdisema
Räp kaart
jugitsema "norima
Pil kaart
jugne "<jõmpsikas
Räp kaart
jugu "<kõver puu
Var Trm Kod KJn Krk Hel Ran Har Räp kaart
jugumann "jõmpsikas
Muh kaart
juha "juhe
Juu JMd kaart
juhama "<taaruma
Jõe Jõh Mar Mär Lih Kse Var Mih Aud Tor Ris Nis Hag Kos Jür HJn JMd Kad VJg Sim Iis Trm Kod Ksi Lai Plt Pil KJn kaart
juhatama "juhama
Trv kaart
juhatama
Kuu VNg Lüg Vai Jäm Khk Vll Muh Emm Rei Rid Mar Mär Tõs Tor Hää Ris Juu Kos Koe Kad VJg Iis Trm Kod Lai Plt KJn Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo San Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
juhatus
Kuu VNg Vai Khk Vll Pöi Muh Emm Rei Mar Mär Kse Tõs Khn Tor Ris Juu Kos JMd VJg Sim Iis Plt KJn Trv Krk Nõo San Krl Har Rõu Vas Räp Se kaart
juhe (johe)
IisR Jäm Khk Mus Kaa Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kse Han Var Mih Tõs Aud Pär Tor Hää Ris Nis Hag Juu Kos Jür JJn Pee Pil Kõp Ran kaart
juhemõegad "võhumõõgad
Mar Tür kaart
juher (juhir) "juhivits
Krl Har kaart
juherd (joherd) "vabe
Hää kaart
juhet "vabe
Tõs Pär Hää kaart
juhevits "juhivits
Emm Käi Rid Mar Vig Kse Mih Tõs Tor Nis Hag Juu Kos Jür kaart
juh(h) "juba
Hls kaart
juhik "<teejuht
Ote Rõu kaart
juhik(as) (juhek(as)) "<malakas
Vän Jür Ann Pee Trm Kod Lai Pil SJn Ran Har kaart
juhin "kuulujutt
Kod kaart
juhing "õhin
Lai kaart
juhitama "juhtima
Var kaart
juhivits (jõhivits)
VNg Lüg Jõh Vai Muh Mär Hää HJn JMd Koe VMr VJg Iis Kod Lai KJn Krk Plv kaart
juhjama "juhama
Tõs Nõo kaart
juhka "lake
Vas kaart
juhkam "juhm
KJn kaart
juhkam "löök
Krk kaart
juhlad pl "pühad
Kuu Hlj kaart
juhm "rumal
Kuu Hlj VNg Lüg Jäm Khk Krj Vll Pöi Muh Emm Rei Mar Mär Vig Lih Kse Var Tõs Khn Aud PJg Tor Hää Ris Kei Juu Kos JMd Koe VJg Lai Plt Pil KJn Trv Hls Krk Hel Rõu Plv kaart
juhm "muhk
Mus Urv Har Se Lut kaart
juhmakas "juhmivõitu
Hlj Pöi Muh Rei Mar Mär Kse Var Tõs Tor Hää Juu Kos Koe Sim Lai Plt KJn Ran Nõo kaart
juhmane "<rumal
Jaa Hää kaart
juhmikas "juhmakas
Juu kaart
juhmima "<halvasti tegema
IisR Jäm Khk Pha Kse Aud Tor Hää Kos Plt KJn kaart
juhmiste "juhmilt
Mih kaart
juhmlikanõ "tombuline
Krl Har Rõu kaart
juhmus
Tõs Tor Hää JMd Plt KJn kaart
juhnama (jühnämä) "sundima
Kuu kaart
juhnima "sundima
IisR kaart
juht "juhtnahk
Kuu Lüg Trm Kod Trv Krk TMr San Plv kaart
juht (juhti juhi) "<juhivits
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh Vai Jäm Khk Pha Vll Pöi Muh Emm Rei Mar Mär Kse Tõs Hää Ris HMd Juu Kos Amb JMd Koe Kad VJg Iis Trm Kod Äks Ksi Lai Plt KJn Vil Trv Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr Võn Kam Ote San Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se kaart
juht (juhu) "hülge nina
Khk kaart
juhtama "<viitama
Jõe Kuu Lüg Jõh Nõo kaart
juhti "<moodi
Lüg Jõh Vll Mar Sim Lai Krk Ran Nõo Ote Kan Urv Plv Vas Se kaart
juhtima (juhtma) "<suunama
Kuu VNg Lüg Vai Jäm Khk Kär Mus Kaa Vll Pöi Muh Emm Rei Rid Kul Mär Kse Aud Tor Hää Ris Juu Kos JMd Tür VJg Sim Iis Kod Plt KJn Trv Krk Ran Puh Nõo San Krl Har Rõu Vas Räp kaart
juhtima "juhtnahka tegema
SJn kaart
juhtinahk "juhtnahk
Jäm Khk Emm Ris JMd Trm Plt KJn SJn Hls kaart
juhtlik "juhuslik
Har kaart
juhtma "<viitama
Vän Nõo Võn Kam Ote Rõn Rõu Plv Räp kaart
juhtnahk
Kuu VNg Lüg Khk Pöi Muh Rei Tõs Kos JJn Koe Kod Lai Trv Hls Krk Nõo San Krl Har Rõu Vas kaart
juhtuma
Jõe Kuu Hlj Lüg IisR Vai Jäm Khk Kaa Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Rid Mar Mär Vig Lih Kse Mih Tõs Khn Aud Vän Tor Hää Ris HMd Juu Kos JMd JJn Ann Tür Koe VMr Kad VJg Iis Trm Pal Äks Plt KJn Kõp Hls Krk Har Se kaart
juhtumata "mõistmatu
Jõe kaart
juhtumine "<juhus
Kuu Jäm Khk Pöi Muh Emm Rei Mar Tor Ris HMd Juu Kos Jür JMd Koe VJg Trm Plt KJn Krk Võn Har kaart
juhtumisi (juhtumissi juhtumiisi juhtumeisi)
Vai Jäm Khk Vll Muh Rei Mär Kse Tor Hää Kos Amb Koe Trm Lai Plt KJn kaart
juhtun(u)d "kohtlane
Kuu Jõh Pöi Kad kaart
juhtus "juhus
Krk kaart
juhus
Kuu Mus Vll Pöi Emm Mär Kos Rak Kod Plt Hls kaart
juhusleselt "juhuslikult
Aud kaart
juhuslik
Kuu Vll Plt kaart
juhuslikuld
Emm kaart
juhusliste pl g "juhuslik
Rak kaart
juhvetand "juhm
Mar kaart
juiama "manguma
Har kaart
juimitama "purjutama
Ote kaart
jukats "kurat
Lut kaart
jukatslanõ "kurat
Lut kaart
jukerdama
Kuu Hlj Vai Mus Vll Muh Emm Rei Phl Mar Mär Vig Kse Han Var Tõs Aud PJg Hää Saa Nis Kos Jür Koe Kad VJg Sim Trm Kod Ksi Lai Plt Pil KJn SJn Pst Hls Krk Ran Võn Kam Ote Kan Urv Har Rõu Plv Vas Räp kaart
jukerdis "&jukerdama
Kaa Han kaart
jukerdus "&jukerdama
Kod kaart
jukk "nali
Lei kaart
jukkama "<tõukama
Kuu kaart
jukkima (jukma) "<jukerdama
Jõe KJn kaart
jukkõllõma
Se kaart
juksama "<õngitsema
Kuu kaart
juksima (juksma) "<jändama
Vai Khk Muh Kse Aud Hää Saa SJn Hel Ote Vas Se kaart
juksutama "põrutama
Hlj kaart
jukõrus "<jukerdus
Rõu kaart
jula "jõmpsikas
Lut kaart
juleta "jultunud
Mar kaart
juletu "<arg
Mar Mär Kod KJn Ran Nõo kaart
julgama "julgema
Vas Se kaart
julge (jülge)
Kuu Hlj VNg Jõh Vai Jäm Khk Vll Pöi Muh Emm Rei Phl Rid Mar Mär Lih Kse Han Var Tõs Vän Tor Hää Ris HMd Juu Kos JMd Koe VJg Iis Trm Kod Pal Ksi Plt KJn Vil Trv Hls Krk Ran Puh Nõo San Kan Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
julgede "julgesti
Hel Ran Lei kaart
julgedust p "julgus
Khk kaart
julgelt
Jõe Juu Trv Ran Nõo kaart
julgem "julgemalt
Rid kaart
julgema
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh Vai Jäm Khk Mus Vll Pöi Muh Mär Vig Kse Han Tõs Tor Hää Ris HMd Juu Kos Jür Amb JMd Ann Tür Koe VMr VJg Trm Kod Pal Äks Plt KJn SJn Trv Hls Krk Ran Puh Nõo Võn San Urv Krl Se kaart
julgembald "julgemalt
Ran kaart
julgembide "julgemalt
Ran kaart
julgemine "julgemini
Kuu kaart
julgest(e) "julgesti
Kuu Pöi LNg Lih PJg Kad Iis Kõp Trv Krk kaart
julgesti
Khk kaart
julguma (jülguma) "julgema
Khk Muh Emm Käi Rei Phl Rid Mar Kse Krk Hel Kam Rõn San Urv Krl Har Rõu Plv Vas kaart
julgupulk "<mäng
Han kaart
julgus (jülgus julgos)
Jõe Kuu Hlj Lüg Vai Jäm Khk Vll Pöi Muh Emm Käi Rei LNg Mar Mär Kse Var Tõs Aud Vän Tor Hää Ris Juu Kos JMd Koe VJg Iis Trm Kod Pal Plt KJn Trv Hls Krk Ran Puh Nõo San Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
julgustama (jülgustama julgostama)
Kuu Hlj Vai Jäm Khk Vll Pöi Muh Rei Mar Mär Tõs Tor Hää Ris Juu Kos JMd Koe VJg Iis Trm Kod Plt KJn Trv Hls Krk Ran Puh Nõo San Krl Har kaart
julgustus
Khk Rei Tõs Tor Juu Koe Plt Puh San Krl Har kaart
julgõhe "julgesti
Vas Räp Se kaart
julgõndama "<pusima
Urv Vas Se kaart
julikas "<julk
Lüg Jõh Vai kaart
julk "<jupp
Lüg Jõh Vai Jäm Ans Khk Pöi Muh Mar Mär Kse Han Tõs PJg Tor Hää Ris Kei Juu Kos Amb JMd VJg Trm Kod Ksi Lai Plt KJn Vil Trv Hls Krk Ran Nõo Võn Ote San Urv Krl Rõu Vas Se Lut kaart
julk "<vallatu
Khk Muh Se kaart
julkima "tükeldama
Kse kaart
julkis "vähese riidega
Muh kaart
julksi "avalikult
Mih kaart
julla (jülla joll(a) jõll)
Jõe Kuu Hlj VNg Jõh Jäm Mus Muh Emm Rei Phl Rid Mar Var Tõs Khn Ris Kad kaart
jullelnu "julgenud
Nõo kaart
jullik "julla
Jõh kaart
julp "jupp
KJn kaart
jultu "jultunud
Kse Tor kaart
jultuma
Kuu VNg Vai Jäm Khk Vll Emm Rid Mär Kse Var Tõs Khn Aud Hää Hag Juu Kos JMd Trm Pal KJn Trv Puh kaart
julu "hulljulgus
Kod Har Se Lut kaart
julu (jülu) "<kangekaelne
Emm Käi Rei Phl kaart
julu "julgesti
Tõs kaart
julusi "julgesti
Kse Mih Tõs kaart
julustama (jullustama) "julgustama
VNg Lüg Lut kaart
julustus "julgustus
VNg kaart
julutu "arg
Ran Puh kaart
juma "<mõhn
San Rõu Vas kaart
juma "sügavik
Hää kaart
jumakas (jummakas) "<jupp
Jäm Muh Juu JJn Vas kaart
jumal (jummal jomal)
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Kär Kaa Krj Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl LNg Rid Mar Kul Mär Vig Lih Kse Han Mih Tõs Khn Aud Vän Tor Hää Saa Ris Kei Hag Juu Kos Jür Amb JMd Ann Pee Koe VMr Kad Rak VJg IisK Iis Trm Kod Pal Äks Ksi Lai Plt Pil KJn SJn Kõp Vil Trv Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr Kam Ote San Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut Kra kaart
jumalakäpp "<taim
Lüg Mar Tõs JMd Koe VJg IisK Trm Kod Plt KJn Trv Krk Rõu Plv Vas Räp Se kaart
jumalakäsi "<taim
Lüg Mar Plt Se kaart
jumalalehm "<putukas
Lüg Jõh IisR Vai IisK Trm Lai TMr kaart
jumalane päev "iga päev
Kuu kaart
jumalapuu "<taim
VNg Mih Tõs Aud Trv Krk Kam San Har Se Lei Lut kaart
jumalast "<tõesti
Mär Kod Krk kaart
jumalik "<usklik
Lüg Jäm Khk Pöi Rid Mär Var Tor Ris Juu Kos JMd Kod Pal Krk Nõo Krl Har Vas Räp kaart
jumalime (-imme)
Vai Khk Muh Mar Mär Kse Khn Hää Ris VJg Trm Ksi Lai Plt KJn Trv Hls Puh Võn Har Rõu Plv kaart
jumalimel "jumalime
Rei kaart
jumalmine "jumalime
Jõe kaart
jumalnime (-nimme) "jumalime
Vll Krk Hel kaart
jumanime "jumalime
Kuu Jäm Khk kaart
jumbakas "<jupp
Hää kaart
jumberdama "<jukerdama
Saa Juu kaart
jumbiline "tombuline
Pha Kse Tõs kaart
jumbu "<poisike
Khn VMr Rak Nõo Rõu kaart
jumbulene "tombuline
Aud kaart
jume (jumi) "<judin
VNg Jõh Vai Jäm Ans Khk Kaa Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Rid Mar Mär Kse Mih Tõs Tor Hää Saa Ris Kei Juu Kos JMd JJn VMr VJg Sim Iis Trm Kod Ksi Lai Plt Pil KJn Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Kam Ote San Kan Urv Plv Räp Lut kaart
jume "jumekas
Vai Kse PJg Ran kaart
jumedus (jumeus) "&jume
Kse Puh Kam kaart
jumekas
Jäm Khk Kaa Pöi Rei Kul Tõs PJg Tor Hää Juu Ksi Lai Plt KJn SJn Trv Krk Puh San kaart
jumestama "<punastama
Jõh Pöi Hää Ksi Lai KJn kaart
jumetama "<punetama
Kse Ote kaart
jumetis (jummetes) "<sõimus
Juu Amb Kad Sim kaart
jumetu
Khk Käi Mär PJg Tor Hää JMd Lai KJn Hls Hel Ran Nõo San kaart
jumikas (jummik(as)) "<jupp
Jõe Kuu Jõh Vai Vll Pöi Muh Mar Vig Kse Han Khn Saa Ris Hag Juu Kos HJn JMd Kad VJg Iis Trm Lai Plt Pil kaart
jumikas (jummik(as)) "<taim
Lüg Vai Jäm Vll Pöi Koe VMr Trm Lai Plt KJn Krk kaart
jumiko "jumikate kasvukoht
Vai kaart
jumin "<kõmin
Khk Emm Mar kaart
juminal "&jumin
Mar kaart
jumisema "ümisema
Emm kaart
jumisklema "vahelduma
Ran kaart
jumistama "<võdistama
KJn Trv Krk Hel kaart
jumjas "<ümar
Khk Mus kaart
jumm "<jupp
VNg Lüg Jäm Khk Kär Mus Kaa Krj Pha Pöi Emm Rei Tor Hää Saa Juu Vas kaart
jummerdama "<mässama
Lüg kaart
jummikara (jumi-) "jääpurikas
Pöi Muh Kse Tõs Khn Aud kaart
jummima "<peksma
Khk Mus kaart
jummis "<paks
Jäm Pha kaart
jummistama "<taipama
Khk kaart
jump "<jupp
Mär Tõs Khn Aud PJg Tor Ris Rap kaart
jumpal "<jupp
Kuu kaart
jumper (jumpver jumpert) "<süütu
Khk Muh Rei Khn Tor Saa Kos Jür JõeK Koe VMr Kad Ksi Nõo Võn Ote San Kan Rõu kaart
jumper (jumpr) "<konks
Jõe Ans Mus Emm Käi Rei Phl Rid Hää kaart
jumplik "tombuline
Emm Juu kaart
jumplikanõ "tombuline
Urv kaart
jumpline "<tombuline
Tõs Ran Vas kaart
jumps "<tomp
Lüg Mar Var Mih Tõs Kos Kad kaart
jumpsakas (jumsakas) "<jässakas
Lüg Vai Jäm Khk Mus Mar Mär Kse Tõs Saa Juu Jür Koe Kad Sim Plt KJn Kan Plv kaart
jumpsik "<jupp
VNg Sim kaart
jumpsika "jõmpsikas
VNg kaart
jumpsima "<käima
Jür kaart
jumpsis "<paks
Kaa Käi kaart
jumpsulene (jumsolene) "<tombuline
Mar Mih Tor Juu Kos kaart
jumsakane "<muhklik
Khk Mar kaart
jumõtus "judin
Kam kaart
juna "<junn
Krk Hel Ote Kan Urv Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
junak "jõmpsikas
Hls kaart
junask "jõmpsikas
Hls kaart
junastik "jõmpsikas
Hls kaart
jundak "<jändrik
Rõu Se kaart
jundam "simman
Hel Ran kaart
jundass "põngerjas
Ran kaart
junder "jõmpsikas
Kaa kaart
jundikladsõ pl "<tombulised
Lut kaart
jundiline "<tombuline
Rõu Vas kaart
jundrass "<mügar
Rõu kaart
jundsakonõ "<okslik
Räp kaart
jundse "simman
Hel kaart
jundõnõ "tombuline
Se kaart
jundõrus "<sõlm
Rõu kaart
junep "<sõimus
Rõu kaart
junep(as) "<jõmpsikas
VNg Lüg Jõh kaart
jung "<vinn
Jäm Emm Käi Rei Phl Noa LNg Rid Mar Kul Mär Ris Nis Hag Rap Juu HJn JMd Ann San Vas kaart
jung "jõmpsikas
VJg kaart
jungats "jupats
Rõu kaart
jungemann "jõngermann
Kad kaart
junger "plotski
Kod kaart
jungerperi "jõmpsikas
Kuu kaart
junglane "jõnglane
KJn kaart
jungõrdama "<vassima
Vas kaart
junlane "<pärnumaalane
Vig Kir Kse Mih Khn Aud Tor Saa Pee Pst Krk Hel Ran Nõo Ote San Rõu kaart
junn "jonn
Jäm Mih Hää Har Vas Räp kaart
junn "<kala
Jõe Vai Vll Muh Kei Vas Se kaart
junn
Jõe Kuu VNg Lüg Jõh Vai Jäm Khk Pha Vll Pöi Muh Rei Mär Kse Tõs Aud Tor Hää Saa Kei Juu Kos JMd Tür Kad VJg Iis Trm Kod Ksi Lai Plt KJn Kõp Trv Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Võn Ote Rõn San Kan Urv Krl Rõu Vas Räp Se kaart
junnakas "jonnakas
Jäm Mih Hää kaart
junnakas "<kamakas
Kuu Vll JJn Lai kaart
junnikas "jonnakas
Mar Var Mih Har kaart
junnima (junma) "jonnima
Jäm Har Vas Se kaart
junsagane "jäme
Khk kaart
junt "<konarus
Rõu Plv Vas Räp Se Lut kaart
junt "lugu
Hel kaart
junt "<logard
Se Lut kaart
juntlane "<sõimus
Lut kaart
juntlik "<ebaühtlane
Se kaart
juntlikanõ "<ebaühtlane
Kan Plv Vas Se kaart
juntrik "<jändrik
San Har Rõu kaart
junts (junss jünts) "<jõmpsikas
Jäm Khk Muh Kse Tor Kos JMd VJg Kod Plt KJn Krk Puh San Krl Har Rõu Se kaart
juntsak(as) "<jõmpsikas
Hää San Urv Plv Räp kaart
juntsel (jüntsel) "<puuhalg
Emm Käi Rei kaart
juntsimini "nõtkudes
Muh kaart
jun(t)su (jundso)
Pöi Muh Khn Kos KJn Nõo Vas kaart
junu (juno) "<jõmpsikas
Kuu Hlj Han Hää Jür Hls Krk Ran Rõn Urv Räp kaart
juobahhama "joobuma
Lut kaart
juodik "sinikas
Lei kaart
juomur "joodik
Kuu kaart
juovuslõsõ pl 3 p "&joobuma
Lei kaart
jupa "jupiviisi
Pöi Muh kaart
jupa "jope
Nis kaart
jupakas "<jupp
Jäm Khk Vll Pöi Muh Tõs PJg Saa Kos JMd Sim KJn Kõp Hls Rõu Plv kaart
jupastama "<juhtuma
Kuu Hlj Khk Pöi Tõs PJg Hää kaart
jupatand "rumal
Kaa kaart
jupats
Kod Nõo Kam Urv Vas Räp kaart
jupeline "tükiline
Pöi kaart
juperdama "jukerdama
Lüg IisR Muh Kse Kod Plt kaart
juperdus "jukerdaja
IisR kaart
jupikas "<kuub
Vas kaart
jupiline "tükiline
PJg Trm Rõu kaart
jupin "külmavärin
Kan kaart
jupitama
Muh Kod Nõo Võn kaart
jupka (juupka jopku) "<jope
Jõe Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Khk Mär Kse Var Tõs Aud Pär PJg Tor Hää Saa Kei Hag Juu Jür Pee Koe VJg Sim Iis Trm Kod MMg Lai Plt Pil KJn SJn Kõp Trv Hls Krk Hel Puh Võn Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se kaart
juplik
Jäm Khk Vll Pöi Muh Emm Käi Rei kaart
juplikanõ "tombuline
Se kaart
jupline "tombuline
Tõs kaart
jupp
Kuu VNg Lüg Jäm Ans Khk Pha Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Mar Mär Kse Tõs Tor Hää Saa Juu Kos Amb JMd Rak VJg Sim Iis Trm Kod Lai Plt KJn Trv Hls Krk Hel Puh Nõo Võn Kam Ote San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se kaart
juppal "jupp
Kuu kaart
juppima "<jukerdama
Jõe Kuu Hlj Lüg Kaa Jaa Muh Emm Mar Mär Vig Kse Han Tõs Amb Pee Koe Kad VJg Sim Plt Pil KJn Krk kaart
juppisiks pl trans "&jupp
Pöi kaart
jupp-jubinal "<üksteise järel
Hää kaart
jups "<jupp
Mar Kse Mih Tõs Aud PJg Trm Ksi Plt KJn Trv Hls San Krl Har Rõu kaart
jupsak(as) "<jässakas
Kuu Pöi Muh Mar Kul Tõs Koe Plt Nõo kaart
jupsama "<hüppama
Hls kaart
jupsatus "nõksatus
Vll kaart
jupsik "jässakas
Kod kaart
jupsima (jupsma)
VNg IisR Vai Jäm Khk Jaa Pöi Muh Rei Mar Mär Vig Tõs PJg Juu Kos HJn JMd Sim Trm Kod Lai KJn SJn Hls Krk Hel Nõo San Kan Har Rõu Räp kaart
jupsis "matsakas
Kaa Muh Emm kaart
jupsitama "jupsima
Kod kaart
jupski "<jakk
Tõs kaart
jupsman "jõmpsikas
Pöi kaart
jupsti "<deskr
IisR Jaa kaart
jupstik "<jupp
Pöi kaart
jupõndama "tükeldama
Rõu kaart
jura "<torm
Pöi Hää kaart
jurak(as)
Lüg Jõh Vai Jäm Ans Khk Mus Kaa Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Rid Mar Mär Vig Kir Lih Kse Var Mih Tõs Khn Aud PJg Tor Hää Saa Hag Juu Kos JMd JJn Koe Kad Sim Trm Kod Ksi Plt Pil KJn SJn Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Võn Kam Ote San Kan Urv Har Rõu Plv Vas Räp kaart
jurama "<mürama
Jõe VNg Khk Pöi Muh Emm Mar Kul Vig Lih Kse Han Var Mih Tõs PJg Hää KJn Trv Hls kaart
juratann "käärimisastjas
Han kaart
jurdund "<väsinud
Kuu kaart
jurduteme "<ketrama
Krk kaart
jurgam "heinakoorem
Rõu kaart
jurgatus "leiva juuretis
Kod kaart
jurgutama "<jokutama
Rõu kaart
jurik "<isekas
Krk Urv Har kaart
jurin "urin
Mar kaart
jurinal "urinal
Rid kaart
jurisema "torisema
VNg Khk kaart
jurk "suguühe
Pil kaart
jurkama "sugutama
Se kaart
jurke "peenis
Emm kaart
jurkima (jurkma) "<sugutama
Krj Hää KJn Nõo Kam Kan Rõu Plv Se kaart
jurks "<kala
Har kaart
jurlak "<jõmpsikas
Plv Vas Se kaart
jurm "<laisk
Lüg Vai Pha kaart
jurmakas "<taipamatu
Lüg Jõh kaart
jurmane "<haiglane
Kuu kaart
jurnakas "jõmpsikas
Vai kaart
jurnama "nuruma
Plv kaart
jurrakas "kiusakas
Var kaart
jurrama "<liikuma
Kuu kaart
jurss (jürss) "<lühike
Emm Mar Hls Krk kaart
jurss "kanepitemp
Ote Rõn San Urv Har kaart
jurss "<kala
Urv Rõu kaart
jursunõ "ebaühtlane
Rõu kaart
jursutamma "<ketrama
Har kaart
jurt "jäme lõng
Hls Krk kaart
jurts (jürts) "<jupp
Rei Kir Khn Hää Hls Krk kaart
jurtsakas (jurdsak) "<turtsakas
Jaa Hää Rõu Räp kaart
jurtsamisi "hooti
Khn kaart
jurtsma "<onom
Khn kaart
jur(t)sutama "<onom
Khn Hää kaart
juru (jüru) "<kangekaelne
Muh Emm Rei kaart
jusajas "masajas
Khk kaart
jusar "<põngerjas
Hää Saa Hls Hel Räp kaart
jusima "närima
Plv kaart
jusitamma "<närima
Plv kaart
juska (juuska) "pelt
VNg Lüg Jõh IisR Vai Pee Ksi Se Lut kaart
juska "viinapudel
Pst kaart
juska "kanepitemp
Võn kaart
juss "<midagi lühikest
VNg Lüg Jäm Khk Pöi Muh Emm Käi Rei Vig Han Mih Tõs Khn Aud Pär PJg Vän Tor Hää Ris Kos JMd Tür VJg Trm Plt KJn Hls Krk Hel San Har Rõu Räp kaart
juss "jusshein
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Kos Jür HJn JMd Koe VMr Kad VJg Sim IisK Iis Trm Kod Äks Ksi Lai Plt Räp kaart
jussakas (jüssakas) "<midagi lühikest
VNg Kse Plt KJn San kaart
jussatas sg 3 p "kukkus
Muh kaart
jussikas "<jussheinane
Kod kaart
jussikõnõ "<jändrik
KJn Har Rõu kaart
jussine "jussheinane
Kod kaart
jussine "veerandtoobine
Han Tõs kaart
jussutama "ussitama
Se kaart
just ((j)üst)
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh Vai Jäm Khk Mus Kaa Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Noa LNg Rid Mar Kul Mär Kir Lih Kse Var Tõs Khn Aud PJg Vän Tor Hää Saa Ris HMd Nis Kei Hag Rap Juu Kos Jür HJn KuuK Amb JMd JJn Tür Pee Koe VMr Kad Rak VJg Sim Iis Trm Kod Pal Äks Ksi Lai Plt KJn SJn Kõp Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo San Krl Har Vas Räp Se kaart
justament ((j)üstament) "just
Kuu Hlj VNg Lüg Jõh Vai Jäm Khk Vll Pöi Muh Emm Rei Mär Kse Han Tõs Hää Kos JMd Trm MMg KJn Nõo Võn Vas kaart
justel "<jõmpsikas
Kaa Pöi kaart
jusu "<kübe
Tõs Tor JMd Pai Trm MMg KJn Trv Krk Ran Nõo Lut kaart
jutakad pl "kidurad puud
Kse kaart
jutak(as) "jutukas
Vän Tor SJn Vas Se kaart
jutass "<ikke osa
Krk kaart
juteline "jutiline
Muh VMr Puh Nõo kaart
jutik (jutk) "jutiline
Hää Kod Trv Ran Puh Kam Ote San Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lut kaart
jutik "palmik
Hls Krk Kan kaart
jutikanõ "jutiline
Har kaart
jutikas "kepp
Tor kaart
jutiline (jütilene)
Lüg IisR Jäm Vll Pöi LNg Mar Vig Kir Han Tõs Aud Pär Tor Hää Saa Juu Kos JMd VMr Kad Sim Trm Kod Lai Plt KJn SJn Kõp Trv Pst Hls Krk Hel San Urv Har kaart
jutin (jutih) "korras
Kod Hel Räp Se kaart
jutinõ "jutiline
Har kaart
jutitama "<koorima
Sim Kod Plt Hel kaart
jutiti "viiruna
Krk kaart
jutka "<purjekas
Hää kaart
jutkama "jätkama
Kuu kaart
jutlik "jutiline
Jäm Khk Kaa Vll Mär Saa kaart
jutlikanõ "jutiline
Har Plv kaart
jutline "jutiline
Nõo kaart
jutlus (jütlus)
Jõe Kuu VNg Lüg Jõh Vai Jäm Khk Mus Vll Pöi Muh Emm Rei Phl Mar Mär Vig Kse Tõs Khn Vän Tor Hää Ris Hag HJn JMd Tür VMr VJg Iis Trm Kod Pal Ksi Lai Plt KJn Kõp Trv Hls Krk Hel Puh San Krl Har kaart
jutlõmma "jutlema
Vas kaart
juts "püssipauk
Hls kaart
jutsa "<ikke osa
Ote kaart
jutsima "<lutsima
Khk Krj Jaa kaart
jutsis "lühisammuline
Jaa kaart
jutt (jütt) "<ikkerihm
Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Jäm Khk Kaa Krj Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl LNg Rid Mar Mär Lih Kse Han Var Tõs PJg Tor Hää Saa Ris Nis Kei Hag Juu Kos Jür KuuK JMd Kad VJg Trm Lai KJn Trv Ran Krl kaart
jutt (jütt) "<hoog
Kuu Hlj VNg Lüg IisR Vai Jäm Khk Kaa Pöi Muh Emm Phl Mär Vig Kse Var Mih Tõs Khn Aud PJg Vän Tor Hää Saa Nis Juu Kos Jür Amb JMd Tür Pai Koe VMr Kad Sim Trm Kod MMg Pal Äks Lai Plt Pil KJn SJn Kõp Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Kam Ote Rõn Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei kaart
jutt (jütt) "<jutustus
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Khk Kär Mus Kaa Krj Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Kse Han Mih Tõs Khn Aud PJg Vän Tor Hää Saa Ris HMd Nis Hag Rap Juu Kos Jür HJn KuuK Amb JMd JJn Ann Tür Pai Koe Kad Rak VJg Sim Iis Trm Kod MMg Lai Plt Pil KJn Kõp Vil Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Võn Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
juttaline "jutiline
VNg Lüg Vai kaart
juttama "<koorima
VNg Lüg IisR kaart
juttama "jutlema
Vän kaart
jutti
Jaa Phl Saa JMd Kad Sim SJn Kan Rõu Plv Vas Se kaart
juttis "korras
Vll Jaa Khn Pär kaart
juttu "jutuga
Muh kaart
juttuma "jutustama
Vai kaart
jutukas (jütukas)
Jõe Kuu VNg Jõh Vai Jäm Khk Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Mar Mär Vig Kse Tõs Hää Ris Hag Juu Kos JMd JJn Koe VMr VJg Iis Trm Kod Lai Plt KJn Trv Hls Krk Puh Nõo San Krl Har Rõu Plv Vas Se kaart
jutuline "jutukas
Kse JMd Krk Rõu Vas Räp Se kaart
jutus "<jutlus
Trv Krk Ran Puh Nõo Kam Ote San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
jutuslõma "jutustama
Lei kaart
jutustama (jütostama)
Jõe Kuu VNg Lüg Jõh Jäm Khk Kär Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Rid Mar Mär Kse Tõs Khn Tor Hää Ris Hag Juu Kos KuuK JMd JJn Ann Tür VJg Trm Kod Lai Plt KJn Vil Trv Hls Krk Hel Puh Nõo San Krl Har Vas Se kaart
jutustus (jütustus)
Jõh Khk Vll Pöi Muh Rei Mär Tor Hää Kos Trm Plt Hls Puh San Har Vas kaart
jututama "jutustama
KJn Nõo Kam Ote San Krl Rõu Se kaart
ju(u) "<juba
Jõe Jäm Ans Khk Mus Pha Vll Pöi Muh Emm Rei Rid Kir Kse Tõs Khn Tor Hää Rap Kos Kod Pal Äks KJn kaart
juuas "<vandesõna
Jäm Khk Kaa Krj Pha Muh Juu kaart
juudakäpp "<taim
VNg Iis Nõo Kam San Krl Rõu Plv Vas Räp kaart
juudakäsi "<taim
Se kaart
juudaline "<sõimus
Hlj Khk Pha Muh Rei Kos VJg Kod MMg Plt Hls Nõo San Krl Har Rõu Plv Vas Räp kaart
juudama "mässama
Ote kaart
juudaobõnõ (juudahoppõn) "kiil
Kam Ote Rõu kaart
juudas (juutas) "<kurat
Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Kaa Pha Pöi Muh Emm Rei Rid Mar Kul Mär Tõs Tor Hää Ris HMd Kos JMd VJg Iis Trm Kod MMg Pal Plt KJn Trv Krk Puh Nõo Kam Ote San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut Kra kaart
juudihabe "<taim
Lüg Khk Krk Vas Se kaart
juudilanõ "põrguline
Lut kaart
juugane "sodine
Vll Mar Kse Var Tõs Khn PJg Hää kaart
juugema "<lauguma
Jäm kaart
juuguma "lauguma
Jäm kaart
juuhtka pl "sinikad
Rõu kaart
juuk "<soga
Jäm Khk Kär Kaa Krj Vll Pöi Muh LNg Rid Mar Mär Vig Lih Kse Han Var Tõs Khn Pär PJg Hää Ris Pil kaart
juuk "peenike
Jäm Kaa Pöi PJg kaart
juuksed (juus(s)ed juussõ) pl (sg juuks juus(s))
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Kär Mus Kaa Krj Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Noa LNg Rid Mar Kul Mär Vig Lih Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud PJg Vän Tor Hää Saa Ris Nis Kei Hag Juu Kos Jür HJn JõeK JMd JJn Ann Tür Pee Koe VMr Kad Rak VJg Sim IisK Iis Trm Kod MMg Ksi Lai Plt KJn Kõp Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Võn Kam Ote San Kan Urv Krl Har Plv Lei kaart
juuksekull "<putukas
Jäm Rei Var kaart
juukselõikaja "<putukas
Lüg Vai IisK Kod kaart
juulo "jõulud
Vas kaart
juulus "kelm
Aud kaart
juunus "ulakas
Khn kaart
juur "lumehang
PJg kaart
juur "<juuretus
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh Vai Jäm Khk Kär Mus Kaa Krj Pha Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Phl LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud Pär PJg Vän Tor Hää Saa Ris Kei Juu Kos KuuK Amb JMd JJn Ann Tür Koe VMr Kad VJg Sim IisK Iis Trm Kod Pal Äks Plt KJn Kõp Vil Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr Võn Kam Ote Rõn San Kan Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
juurakas "<tugev
Khk Kod kaart
juuratama "<usutama
San Kan Urv Krl Räp kaart
juurde
Jõe Jõh Kaa Kul Mär Kse Aud Saa Kei Amb JMd Tür Koe Kad Sim Iis Trm Kod Äks Ksi Lai Pil KJn Trv Võn kaart
juurdekakk "juuretis
HJn Kad kaart
juurdes "juures
Mus Vig Var Mih Tõs Vän Kei Rap Juu HJn JMd kaart
juurdlema
Kod Lai Hls Har Rõu Vas kaart
juurduma
Kuu Lüg Vai Jäm Khk Pha Muh Mär Kse Hää Juu Kos JMd Iis Trm Kod Plt KJn Trv Hls Krk Ran Puh Nõo Võn Kam Krl Har Rõu Vas Räp kaart
juure "juurde
Jõe Hlj VNg Lüg Jõh Vai Jäm Khk Kär Mus Kaa Krj Pha Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Rid Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud PJg Vän Tor Hää Saa Ris HMd Nis Kei Hag Rap Juu Kos Jür HJn JõeK KuuK Amb JMd JJn Ann Tür Pai Pee Koe VMr Rak VJg Sim Iis Trm Kod MMg Pal Äks Ksi Lai Plt Pil KJn SJn Võn kaart
juure "juuretis
Han Var PJg kaart
juurekakk "juuretis
Kuu Jõh Muh Noa Mar Mär Vig Han Mih Tõs Ris Kei Juu Kos HJn JMd Ann Pee Kad Trm Kod Pal Äks Ksi Lai Plt SJn kaart
juurekas
VNg Khk JMd Plt Trv kaart
juurel "kaasas
Kod kaart
juureline
Emm Mar JMd Plt KJn Vas kaart
juuren "juures
Kod Võn kaart
juurene "<juurekas
Khk Ris Kod Vas kaart
juures "<kaasas
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh Vai Jäm Khk Kär Mus Kaa Krj Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kse Mih Tõs Khn Aud PJg Vän Tor Hää Saa Ris Nis Kei Hag Rap Juu Kos Jür HJn JõeK KuuK Amb JMd JJn Ann Tür Pai Pee Koe VMr Kad Rak VJg Sim Iis Trm MMg Pal Äks Ksi Lai Plt Pil KJn SJn Kõp Vil kaart
juurest
VNg Lüg Jõh Vai Jäm Khk Kaa Vll Jaa Muh Emm Rei Mar Kul Vig Tõs Khn Aud Tor Hää Ris Kei Kos Jür HJn Amb JMd JJn Tür VMr Kad Sim Iis Trm Kod Pal Lai Plt SJn Vil kaart
juuretama "harvendama
Jaa kaart
juuretis
Khk Vll Juu HJn Amb Pee Kad Lai Plt SJn Trv Hls Krk Hel Puh kaart
juurets "juuretis
Saa Kõp Hls Krk Hel kaart
juuretus "juuretis
JJn Trm Pal Äks Trv Hel Ran Puh Nõo Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei kaart
juuri-jääri "põhjalikult
Kuu kaart
juurik "<käetugi
Kod Rõu Se kaart
juurikaline
Kse JMd kaart
juurikane "juurikaline
Jõh Pöi Kse Hää Ris Plt kaart
juurik(as) "<juuretis
Kuu VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Khk Mus Vll Pöi Muh Emm Käi LNg Rid Mar Mär Vig Lih Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud PJg Vän Tor Hää Ris Hag Juu Kos Amb JMd JJn Ann Tür Pee Koe VMr Kad VJg IisK Iis Trm Kod Pal Ksi Lai Plt KJn SJn Trv Hls Krk Ran Puh Nõo Võn San Kan Urv Krl Rõu Plv Vas Lei kaart
juurikas "juuri täis
Juu Vas kaart
juuriklane "juuri täis
Lüg Lei kaart
juurikline "juuri täis
Lüg Trm Kod Hls kaart
juurikune "juuri täis
Lüg kaart
juuriline "juuri täis
Lüg Vai Juu kaart
juurima (juurma)
Kuu Hlj VNg Lüg Jäm Khk Kär Kaa Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Mar Mär Vig Kir Lih Kse Han Mih Tõs PJg Vän Tor Ris Nis Kei Hag Juu Kos Jür HJn Amb JMd JJn Ann Koe VMr Rak VJg Sim Iis Trm Kod Lai Plt KJn SJn Hls Krk Ran Kam San Plv kaart
juurine "<juurtest
VNg Amb San Urv Krl Har Plv kaart
juurismaa "uudismaa
Han kaart
juurits "<korv
Räp kaart
juuritus "juuretis
Jõh kaart
juurjas "<tugev
Kod kaart
juurlik "juuri täis
Khk Rei Puh Nõo kaart
juurlikanõ "juuri täis
Krl Har Plv Se kaart
juurline "juuri täis
Trm Krk Nõo Kam kaart
juurne "lähedane
Jäm Kod kaart
juurne "juuri täis
JMd kaart
juurutama "<pärima
Urv Har Rõu kaart
juurutama "viskama
Muh kaart
juurutus "juuretis
VJg kaart
juurutõllõma "<pärima
Urv Lei kaart
juuskull "<putukas
Pöi Muh kaart
juust
Kuu VNg Lüg Vai Jäm Khk Kaa Vll Pöi Muh Emm Rei Mar Mär Kse Var Tõs Aud Tor Hää Ris Kei Juu Kos JMd Ann Kad VJg Trm Kod MMg Pal Äks Lai Plt KJn SJn Kõp Trv Hls Krk Hel Puh Urv Krl Har Räp kaart
juustekakk "<putukas
Krk kaart
juustekull "<putukas
Jäm Khk Mus Vll Khn kaart
juustnik (juusnik) "<juustumeister
Jäm Khk Mar Kse Tor Trm Kod Plt KJn Trv Krk kaart
juut
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh Vai Jäm Ans Khk Kär Kaa Vll Pöi Muh Emm Rei Mar Kul Mär Kse Han Var Tõs Khn Aud Pär PJg Vän Tor Hää Saa Ris HMd Kei Hag Juu Kos Jür Amb JMd Ann Tür Pai Pee Koe VMr Kad VJg Sim Iis Trm Kod MMg Pal Äks Ksi Lai Plt KJn SJn Vil Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Vas Räp Se Lut kaart
juut "kurat
Se Lut kaart
juut "<kärbis
Lüg kaart
juutlane "juut
Kod Rõu kaart
juutsuma "<imema
Khk kaart
juutsutama "<imema
Khk kaart
jõbi "loba
Urv kaart
jõbin (jõpin) "<värin
Jõe Phl Krk Puh Nõo Kam Plv kaart
jõbisam(m)a "lobisema
Urv kaart
jõbisema "<lobisema
Hää Nis Trm Kod Trv Krk Hel Puh Nõo Kam Urv Plv Räp kaart
jõbistama "<võbisema
Mar Kse Trv Krk kaart
jõblak "kelm
Räp kaart
jõbur "<sõimus
Vas Räp kaart
jõdin (jõtin) "<värin
Hlj Kod Vas kaart
jõdisema "<lõdisema
Kod Vas kaart
jõdissab sg 3 p "müristab
Kod kaart
jõeaanikse pl "vesiroosid
Krk kaart
jõeemand "musträstas
Vll kaart
jõehani "<taim
Vll Pöi Lai kaart
jõekaasigu pl "<vesiroosid
Plv kaart
jõekirjak "<kala
Mär Hää kaart
jõekorel "<putukas
Hlj kaart
jõekupp "vesikupp
Vig Mih Tor Juu Amb Tür Koe Kad Rak Sim Plt kaart
jõekõrend "<putukas
Hls Krk kaart
jõemõõk "<taim
Kad kaart
jõemünt "<taim
Iis Lai kaart
jõemürk "<taim
Plt kaart
jõenupp "<taim
Lüg Vig Hää Ris Ann Pee Rak VJg IisK Trm Plt Trv Nõo Har Vas kaart
jõeosi "<taim
IisR Lai kaart
jõepapp "vesipapp
Kuu Var kaart
jõepudel "<taim
Kod Lai Trv Hls Krk kaart
jõepump "<taim
Lüg kaart
jõetakjas "vesikupp
Trm Plv kaart
jõetidi "<lind
Lüg IisK kaart
jõeump "hüüp
Vll kaart
jõgama "<voolama
Jõh Kad kaart
jõgene "jõgine
Ris kaart
jõgev "<kindakiri
Kod kaart
jõgi ((j)egi)
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Khk Mus Kaa Krj Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Rid Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Var Mih Tõs Khn Vän Tor Hää Saa Ris HMd Nis Kei Hag Rap Juu Kos Jür HJn Amb JMd Ann Tür Pai Pee Koe VMr Kad Rak VJg Sim IisK Iis Trm Kod Äks Ksi Lai Plt Pil KJn SJn Kõp Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Võn Kam Ote San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lut Kra kaart
jõgilik "jõgine
Khk kaart
jõgine (ekine)
Kuu Jäm Khk Vll Mär Hää Juu JMd Puh Krl Har Plv Vas kaart
jõgra "<soga
Vll kaart
jõhak "hoop
Kam kaart
jõhik "<jõhkam
Kad Nõo Kam Ote Kan Urv Har Rõu Plv kaart
jõhip "<jõhkam
Rõu kaart
jõhkam "<hoop
Mar Tõs Jür Sim Kod KJn SJn Trv Pst Hls Krk Hel Ran Nõo Võn Kam Ote Kan Rõu Plv Räp kaart
jõhkar "koonerdaja
Plt kaart
jõhkard (jõhkart)
Rei Tõs Aud Vas kaart
jõhkatamma "<hulkuma
Võn Kan Urv Plv Räp kaart
jõhkats "jõhkard
Aud kaart
jõhker
Jäm Khk Mus Kaa Krj Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Kse Han Var Khn Hää Kos Kad Kod MMg Hel Puh Räp kaart
jõhkerdama "&jõhker
Emm Käi Rei Mar Han Var Khn Aud Trv Hls Hel Kam Ote Vas Räp kaart
jõhkerdis "jõhkard
Han kaart
jõhkrast(i)
Jäm Khk Pöi Muh kaart
jõhkuda sg 1 p "<närin
Rõu kaart
jõhkõndama "õgima
Vas kaart
jõhkõruss "ahnus
Räp kaart
jõhm (jöhm) "juhm
Khk Krj Vll Pöi Muh Käi Kse Lai kaart
jõhmak "hoop
Aud Kod Urv Plv kaart
jõhmakas "<juhm
Khk Vll Jaa Pöi Muh Lai kaart
jõhmakille "<deskr
Kod kaart
jõhmane "segane
Khk Mus Krj Muh kaart
jõhmas sg 3 p "juhmistus
Muh kaart
jõhmeldamma "rabelema
Räp kaart
jõhmerdama "<rabelema
Jäm Mär Tõs Aud Ksi Lai Pil Pst Vas Räp Se kaart
jõhmerts "<püsimatu inimene
Mar Tõs Pst kaart
jõhmetand "uimane
Pöi kaart
jõhmima "<õgima
Khk Mar Kul Tõs PJg Koe Kod Ksi KJn Vas kaart
jõhmis "segane
Muh kaart
jõhmitsõmma "õgima
Räp kaart
jõhmus "juhm
Pöi kaart
jõhnik "<sõimus
Räp kaart
jõhnitsõt sg 2 p "rabeled
Räp kaart
jõhnma "rabelema
Räp kaart
jõhrama "ümber hulkuma
Pst Räp kaart
jõhritsema "jändama
Hel San kaart
jõhv (johv jõvi jõuhh ihv(e) jehve) "<jõhvuss
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Krj Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl LNg Rid Mar Mär Vig Kir Kse Mih Tõs PJg Tor Hää Kei Hag Juu Kos HJn Amb JMd Koe VMr Kad VJg Iis Trm Kod Äks Lai Plt KJn Trv Hls Krk Puh Nõo Rõn San Kan Krl Har Rõu Plv Räp Se Lei Lut kaart
jõhvakas "vilets (hein)
Trm kaart
jõhvane (ihvane) "jõhvist
Se Lut kaart
jõhvard "jõhkard
Lüg Rõu kaart
jõhverd "õgard
Hel kaart
jõhverdama "<õgima
Hää Saa Sim Trv Pst Krk Hel kaart
jõhvik(as) (jõvikas (j)ehvik) "<jõhvhein
Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Khk Krj Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Han Mih Tõs Khn Aud PJg Tor Hää Saa Ris HMd Juu Kos Amb JMd Ann Tür Koe VMr VJg Sim IisK Iis Trm Ksi Lai Plt KJn SJn Vil Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Võn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Lei kaart
jõhvikine "jõhvheinane
Krk kaart
jõhvikune "jõhvheinane
Krk kaart
jõhvine (jovine ehvine jõuhine jõvine) "<jõhvist
VNg Vai Khk Juu JMd Kod Plt Nõo Urv Krl Har Rõu Plv Vas Se kaart
jõhvitsema "lobisema
Muh kaart
jõine (eene) "jõgederikas
Rõu kaart
jõkard "lobiseja
Tõs kaart
jõkatass sg 3 p "kokutab
Se kaart
jõkib sg 3 p "<longib
Muh kaart
jõks "jaks
Muh Mar kaart
jõks "luks
Mar Hls Ote Se kaart
jõksama "jaksama
Muh kaart
jõksitama "sugutama
KJn kaart
jõksma "luksuma
Hel San Urv Se kaart
jõkutab sg 3 p "lõngutab
Muh kaart
jõlama (jölama)
Jõh Khk Pha Vll Mar PJg Tor Trm Lai kaart
jõlaõllõma "<vahtima
Plv kaart
jõlbasnik "käpard
Räp kaart
jõlbend "<sõimus
Vig Mih kaart
jõlberdama "edvistama
Mih kaart
jõlberdis "alp
Mih kaart
jõle (jõlle)
Kuu Hlj VNg Lüg Vai Jäm Khk Vll Muh Emm Rei Noa Mar Kul Mär Kse Var Tõs Aud Tor Hää Juu Kos JMd Koe Trm Kod Plt KJn Hls Hel Ran Kan Plv kaart
jõledasti
JMd kaart
jõledus
Vai Jäm Khk Vll Emm Rei Mär Var Tõs Tor Hää JMd Koe Plt kaart
jõlep "<kergemeelne
VNg Ote Kan Urv Rõu Plv Vas Räp kaart
jõletu
Khk Kse JMd Plt kaart
jõleville "ärevil
Trm kaart
jõlgas "<tülgastav
Jõe Pöi Iis kaart
jõlgats
Hää Hls Plv kaart
jõlgetama "<tantsima
Lüg kaart
jõlgus "hulkuja
Kaa Pöi kaart
jõlgutama (jölgutama) "<hulkuma
VNg Lüg Krj Pöi Muh Rei Phl Hää Räp kaart
jõlgutõlõma "&jõlgutama
Räp kaart
jõlk "<kergats
Khk Krj Pöi Emm Käi Rei Tõs Kod kaart
jõlkam "<loikam
Khk Krj Muh kaart
jõlkama "<hulkuma
Khk Mus Pha Pöi Muh Emm Käi Hää HJn Pst kaart
jõlkand "sündsusetu
Kaa kaart
jõlkima (jõlkma) "<jõlkuma
Khk Vll Pöi Muh Rei Hää Kod Krk Nõo Urv Plv kaart
jõlkuma (jõlkma)
Kuu Emm Rei Mar MMg KJn Vil Trv Hls Krk Rõu Se kaart
jõll "<tüse inimene
VNg Khk Kaa Pöi Muh Han Hää Trm KJn Ran San Kan Vas kaart
jõllakas "punnsilm
Hää kaart
jõlli
Khk Han PJg Hää Kos Plt KJn Hls Ran Nõo kaart
jõllili "jõlli
San kaart
jõllilõ (jellilõ) "jõlli
Urv Plv Vas Räp Se kaart
jõllima (jõlma) "<jõllitama
Khk Vig Han kaart
jõllin "jõllis
Hls Ran San kaart
jõllis
VNg Lüg Jäm Khk Kaa Vll Pöi Muh Rei Mär Kse Han PJg Hää Kos Plt KJn kaart
jõllitama (ellitämä)
Jäm Pöi Rei Mär Vig Han PJg Kos Trm Plt Hls Ran Nõo Kam San Kan Plv Vas Se kaart
jõlveldama "hammustama
PJg kaart
jõlvend "<loikam
Khk Mus Kaa Krj Pha Vll Pöi Vig PJg kaart
jõlvendama "<pahandama
Han kaart
jõlvõhtumma "jõuetuks jääma
Plv kaart
jõlõpinõ "<hoolimatu
Rõu Vas kaart
jõma "<kuuldus
Khk KJn kaart
jõma "<jõmpsikas
Krk kaart
jõma "<liitekoht
PJg Hls Krk kaart
jõmahuss "judin
Räp Se kaart
jõmak(as)
Pöi Mar Tõs Aud Tor Kos JMd JJn Koe Kod Lai Plt KJn Vil Trv Pst Krk Ran Puh Räp kaart
jõmama "pahandama
Khk Saa Juu Kod KJn Kam kaart
jõmaras "konarus
PJg kaart
jõmask "jõmpsikas
Krk kaart
jõmbakas "<muhklik
Han kaart
jõmbergas "jõmpsikas
Lüg kaart
jõmbiline "tombuline
Mar kaart
jõmerene "sakiline
PJg kaart
jõmerik "<jändrik
Hls kaart
jõmikas (jomigas)