Kokku kirjeid: 92
Kohanimi märgendid staatus rööp- või põhinimi liik riik adm1 adm2 adm3
Ândong Khmêr / អណ្ដូងខ្មែរ
khmeeri P   a3, p0 KH 7 Kampong Bay Andoung Khmaer
Ângkôr Chey / អង្គរជ័យ
khmeeri P   a3 KH 7 Angkor Chey Angkor Chey
Ângkôr Méas / អង្គរមាស
khmeeri P   a3 KH 7 Dang Tong Angkor Meas
Ângk Phnum Toch / អង្គភ្នំតូច
khmeeri P   a3 KH 7 Angkor Chey Angk Phnum Touch
Baniĕv / បានៀវ
khmeeri P   a3 KH 7 Chhuk Baniev
Bântéay Méas Khang Kaeut / បន្ទាយមាសខាងកើត
khmeeri P   a3 KH 7 Banteay Meas Banteay Meas Khang Kaeut
Bântéay Méas Khang Lĕch / បន្ទាយមាសខាងលិច
khmeeri P   a3 KH 7 Banteay Meas Banteay Meas Khang Lech
Bœ̆ng Nĭmôl / បឹងនិមល
khmeeri P   a3 KH 7 Chhuk Boeng Nimol
Bœ̆ng Sala Khang Cheung / បឹងសាលាខាងជើង
khmeeri P   a3 KH 7 Kampong Trach Boeng Sala Khang Cheung
Bœ̆ng Sala Khang Tbong / បឹងសាលាខាងត្បូង
khmeeri P   a3 KH 7 Kampong Trach Boeng Sala Khang Tboung
Bœ̆ng Tuk / បឹងទូក
khmeeri P   a3 KH 7 Kampot Boeng Tuk
Châmpei / ចំប៉ី
khmeeri P   a3, p0 KH 7 Angkor Chey Champei
Chhuk / ឈូក
khmeeri P   a3 KH 7 Chhuk Chhuk
Chrés / ច្រេស
khmeeri P   a3, p0 KH 7 Chum Kiri Chres
Chŭm Kriĕl / ជុំគ្រៀល
khmeeri P   a3, p0 KH 7 Kampot Chum Kriel
Chumpu Voănt / ជំពូវ័ន្ត
khmeeri P   a3 KH 7 Chum Kiri Chumpu Voan
Daeum Dong / ដើមដូង
khmeeri P   a3, p0 KH 7 Angkor Chey Daeum Doung
Dâmbok Khpós / ដំបូកខ្ពស់
khmeeri P   a3, p0 KH 7 Angkor Chey Dambouk Khpos
Dâmnăk Kântuŏt Khang Cheung / ដំណាក់កន្ទួតខាងជើង
khmeeri P   a3 KH 7 Kampong Trach Damnak Kantuot Khang Cheung
Dâmnăk Kântuŏt Khang Tbong / ដំណាក់កន្ទួតខាងត្បូង
khmeeri P   a3 KH 7 Kampong Trach Damnak Kantuot Khang Tboung
Dâmnăk Sŏkrâm / ដំណាក់សុក្រំ
khmeeri P   a3 KH 7 Dang Tong Damnak Sokram
Dâng Tóng / ដងទង់
khmeeri P   a3 KH 7 Dang Tong Dang Tong
Dan Koŭm / ដានគោម
khmeeri P   a3 KH 7 Angkor Chey Dan Koum
Don Yây / ដូនយ៉យ
khmeeri P   a3, p0 KH 7 Chhuk Doun Yay
Kâmpóng Bay / កំពង់បាយ
khmeeri P   a3 KH 7 Kampong Bay Kampong Bay
Kâmpóng Kândal / កំពង់កណ្ដាល
khmeeri P   a3 KH 7 Kampong Bay Kampong Kandal
Kâmpóng Krêng / កំពង់ក្រែង
khmeeri P   a3, p0 KH 7 Kampot Kampong Kraeng
Kâmpóng Sâmraông / កំពង់សំរោង
khmeeri P   a3 KH 7 Kampot Kampong Samraong
Kâmpóng Trach Khang Kaeut / កំពង់ត្រាចខាងកើត
khmeeri P   a3 KH 7 Kampong Trach Kampong Trach Khang Kaeut
Kâmpóng Trach Khang Lĕch / កំពង់ត្រាចខាងលិច
khmeeri P   a3 KH 7 Kampong Trach Kampong Trach Khang Lech
Kândaôl / កណ្ដោល
khmeeri P   a3 KH 7 Kampot Kandal
Kânthaôr Khang Cheung / កន្ថោរខាងជើង
khmeeri P   a3 KH 7 Kampong Trach Kanthaor Khang Cheung
Kânthaôr Khang Kaeut / កន្ថោរខាងកើត
khmeeri P   a3 KH 7 Kampong Trach Kanthaor Khang kaeut
Kânthaôr Khang Lĕch / កន្ថោរខាងលិច
khmeeri P   a3 KH 7 Kampong Trach Kanthaor Khang Lech
Kaôh Toch / កោះតូច
khmeeri P   a3 KH 7 Kampot Kaoh Touch
Khchéay Khang Cheung / ខ្ជាយខាងជើង
khmeeri P   a3 KH 7 Dang Tong Khcheay Khang Cheung
Khchéay Khang Tbong / ខ្ជាយខាងត្បូង
khmeeri P   a3 KH 7 Dang Tong Khcheay Khang Tboung
Kon Sâtv / កូនសត្វ
khmeeri P   a3, p0 KH 7 Kampot Koun Satv
Krăng Âmpĭl / ក្រាំងអំពិល
khmeeri P   a3 KH 7 Kampong Bay Krang Ampil
Krăng Sbov / ក្រាំងស្បូវ
khmeeri P   a3 KH 7 Chhuk Krang Sbov
Krăng Snay / ក្រាំងស្នាយ
khmeeri P   a3 KH 7 Chhuk Krang Snay
L’ang / ល្អាង
khmeeri P   a3, p0 KH 7 Dang Tong L’ang
Lbaeuk / ល្បើក
khmeeri P   a3 KH 7 Chhuk Lbaeuk
Meăkprang / មាក់ប្រាង
khmeeri P   a3, p0 KH 7 Kampot Meakprang
Méan Chey / មានជ័យ
khmeeri P   a3 KH 7 Chhuk Mean Chey
Méan Rĭtth / មានរិទ្ធ
khmeeri P   a3 KH 7 Dang Tong Mean Ritth
Mroŭm / ម្រោម
khmeeri P   a3, p0 KH 7 Angkor Chey Mroum
Néaréay / នារាយណ៍
khmeeri P   a3, p0 KH 7 Chhuk Nareay
Phnum Kŏng / ភ្នំកុង
khmeeri P   a3 KH 7 Angkor Chey Phnum Kong
Prâphnum / ប្រភ្នំ
khmeeri P   a3, p0 KH 7 Angkor Chey Praphnum
Prêk Krœ̆s / ព្រែកក្រឹស
khmeeri P   a3, p0 KH 7 Kampong Trach Preaek Kroes
Prêk Tnaôt / ព្រែកត្នោត
khmeeri P   a3, p0 KH 7 Kampot Preaek Tnaot
Prey Khmŭm / ព្រៃឃ្មុំ
khmeeri P   a3, p0 KH 7 Kampot Prey Khmum
Prey Thnâng / ព្រៃថ្នង
khmeeri P   a3, p0 KH 7 Kampot Prey Thnang
Prey Tônlé / ព្រៃទន្លេ
khmeeri P   a3, p0 KH 7 Banteay Meas Prey Tonle
Rœ̆ssei Srŏk Khang Kaeut / ឫស្សីស្រុកខាងកើត
khmeeri P   a3 KH 7 Kampong Trach Ruessei Srok Khang Kaeut
Rœ̆ssei Srŏk Khang Lĕch / ឫស្សីស្រុកខាងលិច
khmeeri P   a3 KH 7 Kampong Trach Ruessei Srok Khang Lech
Sâmlănh / សំឡាញ់
khmeeri P   a3 KH 7 Angkor Chey Samlanh
Sâmraông Kraôm / សំរោងក្រោម
khmeeri P   a3 KH 7 Banteay Meas Samraong Kraom
Sâmraông Leu / សំរោងលើ
khmeeri P   a3 KH 7 Banteay Meas Samraong Leu
Sâtv Pông / សត្វពង
khmeeri P   a3, p0 KH 7 Chhuk Satv Pong
Sdăch Kóng Khang Cheung / ស្ដេចគង់ខាងជើង
khmeeri P   a3 KH 7 Banteay Meas Sdach Kong Khang Cheung
Sdăch Kóng Khang Lĕch / ស្ដេចគង់ខាងលិច
khmeeri P   a3 KH 7 Banteay Meas Sdach Kong Khang Lech
Sdăch Kóng Khang Tbong / ស្ដេចគង់ខាងត្បូង
khmeeri P   a3 KH 7 Banteay Meas Sdach Kong Khang Tboung
Sna Ânhchœ̆t / ស្នាអញ្ចឹត
khmeeri P   a3, p0 KH 7 Chum Kiri Snay Anhchet
Srê Chéa Khang Cheung / ស្រែជាខាងជើង
khmeeri P   a3 KH 7 Dang Tong Srae Chea Khang Cheung
Srê Chéa Khang Tbong / ស្រែជាខាងត្បូង
khmeeri P   a3 KH 7 Dang Tong Srae Chea Khang Tboung
Srê Chêng / ស្រែចែង
khmeeri P   a3, p0 KH 7 Chum Kiri Srae Chaeng
Srê Knŏng / ស្រែក្នុង
khmeeri P   a3 KH 7 Chum Kiri Srae Knong
Srê Sâmraông / ស្រែសំរោង
khmeeri P   a3, p0 KH 7 Chum Kiri Srae Samraong
Stœ̆ng Kêv / ស្ទឹងកែវ
khmeeri P   a3 KH 7 Kampot Stueng Kaev
Svay Tông Khang Cheung / ស្វាយទងខាងជើង
khmeeri P   a3 KH 7 Kampong Trach Svay Tong Khang Cheung
Svay Tông Khang Tbong / ស្វាយទងខាងត្បូង
khmeeri P   a3 KH 7 Kampong Trach Svay Tong Khang Tboung
Ta Kên / តាកែន
khmeeri P   a3 KH 7 Chhuk Ta Kaen
Tani / តានី
khmeeri P   a3 KH 7 Angkor Chey Tani
Thmei / ថ្មី
khmeeri P   a3, p0 KH 7 Kampot Thmei
Tnaôt Chŏng Sráng / ត្នោតចុងស្រង់
khmeeri P   a3 KH 7 Banteay Meas Tnaot Chong Srang
Tôtŭng / ទទុង
khmeeri P   a3 KH 7 Dang Tong Totung
Traeuy Kaôh / ត្រើយកោះ
khmeeri P   a3 KH 7 Kampong Bay Traeuy Kaoh
Trâmêng / ត្រមែង
khmeeri P   a3 KH 7 Chhuk Tramaeng
Trâpeăng Bei / ត្រពាំងបី
khmeeri P   a3, p0 KH 7 Chhuk Trapeang Bei
Trâpeăng Plăng / ត្រពាំងប្លាំង
khmeeri P   a3 KH 7 Chhuk Trapeang Plang
Trâpeăng Pring / ត្រពាំងព្រីង
khmeeri P   a3 KH 7 Kampot Trapeang Pring
Trâpeăng Reăng / ត្រពាំងរាំង
khmeeri P   a3 KH 7 Chum Kiri Trapeang Reang
Trâpeăng Sala Khang Kaeut / ត្រពាំងសាលាខាងកើត
khmeeri P   a3 KH 7 Banteay Meas Trapeang Sala Khang Kaeut
Trâpeăng Sala Khang Lĕch / ត្រពាំងសាលាខាងលិច
khmeeri P   a3 KH 7 Banteay Meas Trapeang Sala Khang Lech
Trâpeăng Sângkê / ត្រពាំងសង្កែ
khmeeri P   a3, p0 KH 7 Kampot Trapeang Sangkae
Trâpeăng Thum / ត្រពាំងធំ
khmeeri P   a3, p0 KH 7 Kampot Trapeang Thum
Tuk Méas Khang Kaeut / ទូកមាសខាងកើត
khmeeri P   a3 KH 7 Banteay Meas Tuk Meas Khang Kaeut
Tuk Méas Khang Lĕch / ទូកមាសខាងលិច
khmeeri P   a3 KH 7 Banteay Meas Tuk Meas Khang Lech
Voătt Ângk Khang Cheung / វត្តអង្គខាងជើង
khmeeri P   a3 KH 7 Banteay Meas Voat Angk Khang Cheung
Voătt Ângk Khang Tbong / វត្តអង្គខាងត្បូង
khmeeri P   a3 KH 7 Banteay Meas Voat Angk Khang Tboung