Kokku kirjeid: 24
Kohanimi märgendid staatus rööp- või põhinimi liik riik adm1 adm2 adm3
Âmpĭl / អំពិល
khmeeri P   a3, p0 KH 22 Banteay Ampil Ampil
Ânlóng Vêng / អន្លង់វែង
khmeeri P   a3, p0 KH 22 Anlong Veaeng Anlong Veaeng
Băk Ânlung / បាក់អន្លូង
khmeeri P   a3 KH 22 Trapeang Prasat Bak Anlung
Bânsay Reăk / បន្សាយរាក់
khmeeri P   a3, p0 KH 22 Samraong Bansay Reak
Béng / បេង
khmeeri P   a3, p0 KH 22 Banteay Ampil Beng
Bŏs Sbov / បុសស្បូវ
khmeeri P   a3, p0 KH 22 Samraong Bos Sbov
Cheung Tiĕn / ជើងទៀន
khmeeri P   a3, p0 KH 22 Chong Kal Cheung Tien
Chŏng Kăl / ចុងកាល់
khmeeri P   a3, p0 KH 22 Chong Kal Chong Kal
Kon Kriĕl / កូនក្រៀល
khmeeri P   a3, p0 KH 22 Samraong Koun Kriel
Koŭk Khpós / គោកខ្ពស់
khmeeri P   a3, p0 KH 22 Banteay Ampil Kouk Khpos
Koŭk Môn / គោកមន
khmeeri P   a3, p0 KH 22 Banteay Ampil Kouk Mon
Krâsăng / ក្រសាំង
khmeeri P   a3 KH 22 Chong Kal Krasang
Lumtông / លំទង
khmeeri P   a3, p0 KH 22 Anlong Veaeng Lumtong
Or Svay / អូរស្វាយ
khmeeri P   a3, p0 KH 22 Trapeang Prasat Ou Svay
O Smăch / អូស្មាច់
khmeeri P   a3, p0 KH 22 Samraong Ou Smach
Ph’av / ផ្អាវ
khmeeri P   a3, p0 KH 22 Trapeang Prasat Ph’av
Pôngrô / ពង្រ
khmeeri P   a3, p0 KH 22 Chong Kal Pongro
Preăh Prâlay / ព្រះប្រឡាយ
khmeeri P   a3, p0 KH 22 Trapeang Prasat Preah Pralay
Sâmraông / សំរោង
khmeeri P   a3, @1 KH 22 Samraong Samraong
Thlat / ថ្លាត
khmeeri P   a3, p0 KH 22 Anlong Veaeng Thlat
Trâpeăng Prasat / ត្រពាំងប្រាសាទ
khmeeri P   a3, p0 KH 22 Trapeang Prasat Trapeang Prasat
Trâpeăng Prei / ត្រពាំងប្រីយ៍
khmeeri P   a3 KH 22 Anlong Veaeng Trapeang Prei
Trâpeăng Tav / ត្រពាំងតាវ
khmeeri P   a3, p0 KH 22 Anlong Veaeng Trapeang Tav
Tumnób Dăch / ទំនប់ដាច់
khmeeri P   a3, p0 KH 22 Trapeang Prasat Tumnob Dach