Kokku kirjeid: 105
Kohanimi märgendid staatus rööp- või põhinimi liik riik adm1 adm2 adm3
Abag / ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ
mvf P   a3qi CN 15 Xilin Gol  
Alxa Zuoqi
hn+mvf ENDONÜÜM P   a3qi CN 15 Alxa  
Alxa Youqi
hn+mvf ENDONÜÜM P   a3qi CN 15 Alxa  
Aohan / 敖汉
hn P   a3qi CN 15 Chifeng  
Ar Horqin / ᠠᠷᠤ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ
mvf P   a3qi CN 15 Chifeng  
Arun / ᠠᠷᠤᠨ
mvf P   a3qi CN 15 Hulunbuir  
Arxan / ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ
mvf P   a3sh, p0 CN 15 Hinggan  
Bairin Zuoqi
hn+mvf ENDONÜÜM P   a3qi CN 15 Chifeng  
Bairin Youqi
hn+mvf ENDONÜÜM P   a3qi CN 15 Chifeng  
Bayan Obo / ᠪᠠᠶᠠᠨ᠋ᠣ᠋ᠪᠤᠭ᠎ᠠ
mvf P   a3qu CN 15 Baotou  
Binhe Xin Qu / 滨河新区
hn P   a3qu CN 15 Baotou  
Chen Barag
hn+mvf P   a3qi CN 15 Hulunbuir  
Dalad / ᠳᠠᠯᠠᠳ
mvf P   a3qi CN 15 Ordos  
Darhan Muminggan Lianheqi
hn+mvf ENDONÜÜM P   a3qi CN 15 Baotou  
Dengkou / 磴口
hn P   a3 CN 15 Baynnur  
Donghe / 东河
hn P   a3qu CN 15 Baotou  
Dongsheng / 东胜
hn P   a3qu, p0, @2 CN 15 Ordos  
Dong Ujimqin
hn+mvf P   a3qi CN 15 Xilin Gol  
Duolun / 多伦
hn P = Dolonnur / ᠳᠣᠯᠤᠨ ᠨᠤᠤᠷ a3 CN 15 Xilin Gol  
Ejin / ᠡᠵᠡᠨ᠎ᠡ
mvf P   a3qi CN 15 Alxa  
Ejin Horo / ᠡᠵᠢᠨ ᠬᠣᠷᠣᠭ᠎ᠠ
mvf P   a3qi CN 15 Ordos  
Erenhot / ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠬᠣᠲᠠ
mvf P   a3sh, p0 CN 15 Xilin Gol  
Ergun / ᠡᠷᠭᠦᠨ᠎ᠡ
mvf P   a3sh CN 15 Hulunbuir  
Evengi autonoomne hošuun
ee P   a3zz CN 15 Hulunbuir  
Fengzhen / 丰镇
hn P   a3sh, p0 CN 15 Ulan Qab  
Genhe / 根河
hn P   a3sh CN 15 Hulunbuir  
Guyang / 固阳
hn P   a3 CN 15 Baotou  
Haibowan / 海勃湾
hn P   a3qu CN 15 Wuhai  
Hailar / 海拉尔
hn P   a3qu, p0, @2 CN 15 Hulunbuir  
Hainan / 海南
hn P   a3qu CN 15 Wuhai  
Hanggin / ᠬᠠᠩᠭᠢᠨ
mvf P   a3qi CN 15 Ordos  
Hanggin Houqi
hn+mvf ENDONÜÜM P   a3qi CN 15 Baynnur  
Harqin / ᠬᠠᠷᠠᠴᠢᠨ
mvf P   a3qi CN 15 Chifeng  
Hexigten / ᠬᠡᠰᠢᠭᠲᠡᠨ
mvf P   a3qi CN 15 Chifeng  
Hondlon / ᠬᠥᠨᠳᠡᠯᠡᠨ
mvf P   a3qu CN 15 Baotou  
Hongshan / 红山
hn P   a3qu CN 15 Chifeng  
Horinger / ᠬᠣᠷᠢᠨᠭᠡᠷ
mvf P   a3 CN 15 Hohhot  
Horqin / ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ
mvf P   a3qu CN 15 Tongliao  
Horqin Zuoyi Houqi
hn+mvf ENDONÜÜM P   a3qi CN 15 Tongliao  
Horqin Zuoyi Zhongqi
hn+mvf ENDONÜÜM P   a3qi CN 15 Tongliao  
Horqin Youyi Qianqi
hn+mvf ENDONÜÜM P   a3qi CN 15 Hinggan  
Horqin Youyi Zhongqi
hn+mvf ENDONÜÜM P   a3qi CN 15 Hinggan  
Huade / 化德
hn P   a3 CN 15 Ulan Qab  
Huimin / 回民
hn P   a3qu CN 15 Hohhot  
Hulingol / ᠬᠣᠤᠯᠢᠨ ᠭᠣᠤᠯ
mvf P   a3sh, p0 CN 15 Tongliao  
Hure / ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ
mvf P   a3qi CN 15 Tongliao  
Jagdaqi
mvf P   a3qu, p0, @2 CN 15 (23) Da Hinggan Ling  
Jalaid / ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠳ
mvf P   a3qi CN 15 Hinggan  
Jalainur / ᠵᠠᠯᠠᠢᠳᠨᠠᠭᠤᠷ
mvf P   a3qu CN 15 Hulunbuir  
Jarud / ᠵᠠᠷᠤᠳ
mvf P   a3qi CN 15 Tongliao  
Jining / 集宁
hn P   a3qu, p0, @2 CN 15 Ulan Qab  
Jiuyuan / 九原
hn P   a3qu CN 15 Baotou  
Jungar / ᠵᠡᠭᠦᠨᠭᠠᠷ
mvf P   a3qi CN 15 Ordos  
Kailu / 开鲁
hn P   a3 CN 15 Tongliao  
Liangcheng / 凉城
hn P   a3 CN 15 Ulan Qab  
Linhe / 临河
hn P   a3qu, p0, @2 CN 15 Baynnur  
Linxi / 林西
hn P   a3 CN 15 Chifeng  
Manzhouli / 满洲里
hn P   a3sh, p0 CN 15 Hulunbuir  
Morin Dawa
dta P = Morin Dawa Dahuri autonoomne hošuun a3zz CN 15 Hulunbuir  
Naiman / ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ
mvf P   a3qi CN 15 Tongliao  
Ningcheng / 宁城
hn P   a3 CN 15 Chifeng  
Ongniud / ᠣᠩᠨᠢᠭᠤᠳ
mvf P   a3qi CN 15 Chifeng  
Oroqen
orh P = Orotšooni autonoomne hošuun a3zz CN 15 Hulunbuir  
Otog / ᠣᠲᠤᠭ
mvf P   a3qi CN 15 Ordos  
Otog Qianqi
hn+mvf ENDONÜÜM P   a3qi CN 15 Ordos  
Qahar Youyi Houqi
hn+mvf ENDONÜÜM P   a3qi CN 15 Ulan Qab  
Qahar Youyi Qianqi
hn+mvf ENDONÜÜM P   a3qi CN 15 Ulan Qab  
Qahar Youyi Zhongqi
hn+mvf ENDONÜÜM P   a3qi CN 15 Ulan Qab  
Qingshan / 青山
hn P   a3qu CN 15 Baotou  
Qingshuihe / 清水河
hn P   a3 CN 15 Hohhot  
Saihan / 赛罕
hn P   a3qu CN 15 Hohhot  
Shangdu / 商都
hn P   a3 CN 15 Ulan Qab  
Shiguai / 石拐
hn P   a3qu CN 15 Baotou  
Siziwang / 四子王
hn P = Dorbod / ᠳᠥᠷᠪᠡᠳ a3qi CN 15 Ulan Qab  
Songling / 松岭
hn P   a3qu CN 15 (23) Da Hinggan Ling  
Songshan / 松山
hn P   a3qu CN 15 Chifeng  
Sonid Zuoqi
hn+mvf ENDONÜÜM P   a3qi CN 15 Xilin Gol  
Sonid Youqi
hn+mvf ENDONÜÜM P   a3qi CN 15 Xilin Gol  
Zalantun / 扎兰屯
hn P   a3sh, p0 CN 15 Hulunbuir  
Zhenglan / 正蓝
hn P = Xulun Hoh / ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠬᠥᠬᠡ a3qi CN 15 Xilin Gol  
Zhengxiangbai / 正瓖白
hn P = Xulun Hobot Qagan / ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠬᠥᠪᠡᠭᠡᠲᠦ ᠴᠠᠭᠠᠨ a3qi CN 15 Xilin Gol  
Zhuozi / 卓资
hn P   a3 CN 15 Ulan Qab  
Taibus / ᠲᠠᠶᠢᠪᠤᠰᠧ
mvf P   a3qi CN 15 Xilin Gol  
Togtoh / ᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ
mvf P   a3 CN 15 Hohhot  
Tumd Zuoqi
hn+mvf ENDONÜÜM P   a3qi CN 15 Hohhot  
Tumd Youqi
hn+mvf ENDONÜÜM P   a3qi CN 15 Baotou  
Tuquan / 突泉
hn P   a3 CN 15 Hinggan  
Ud Qu
hn+mvf ENDONÜÜM P   a3qu CN 15 Wuhai  
Ulanhot / ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠣᠲᠠ
mvf P   a3sh, p0, @2 CN 15 Hinggan  
Urad Houqi
hn+mvf ENDONÜÜM P   a3qi CN 15 Baynnur  
Urad Qianqi
hn+mvf ENDONÜÜM P   a3qi CN 15 Baynnur  
Urad Zhongqi
hn+mvf ENDONÜÜM P   a3qi CN 15 Baynnur  
Uxin / ᠦᠦᠰᠢᠨ
mvf P   a3qi CN 15 Ordos  
Wuchuan / 武川
hn P   a3 CN 15 Hohhot  
Wuyuan / 五原
hn P   a3 CN 15 Baynnur  
Xianghuang / 瓖黄
hn P = Hobot Xar / ᠬᠥᠪᠡᠭᠡᠲᠦ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ a3qi CN 15 Xilin Gol  
Xilinhot / ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠲᠠ
mvf P   a3sh, p0, @2 CN 15 Xilin Gol  
Xin Barag Zuoqi
hn+mvf ENDONÜÜM P   a3qi CN 15 Hulunbuir  
Xin Barag Youqi
hn+mvf ENDONÜÜM P   a3qi CN 15 Hulunbuir  
Xincheng / 新城
hn P   a3qu CN 15 Hohhot  
Xinghe / 兴和
hn P   a3 CN 15 Ulan Qab  
Xi Ujimqin
hn+mvf P   a3qi CN 15 Xilin Gol  
Yakeshi / 牙克石
hn P   a3sh, p0 CN 15 Hulunbuir  
Yuanbaoshan / 元宝山
hn P   a3qu CN 15 Chifeng  
Yuquan / 玉泉
hn P   a3qu CN 15 Hohhot