Total matching records: 80
Name labels status parallel or principal name code country adm1 adm2 adm3
Âmpĭl / អំពិល
km P   a3, p0 KH 20 Romeas Haek Ampil
Ândong Poŭ / អណ្ដូងពោធិ៍
km P   a3 KH 20 Romeas Haek Andoung Pou
Ândong Trâbêk / អណ្ដូងត្របែក
km P   a3, p0 KH 20 Romeas Haek Andoung Trabaek
Ângk Prâsrê / អង្គប្រស្រែ
km P   a3, p0 KH 20 Romeas Haek Angk Prasrae
Ângk Ta So / អង្គតាសូ
km P   a3 KH 20 Svay Chrum Angk Ta Sou
Bântéay Krăng / បន្ទាយក្រាំង
km P   a3, p0 KH 20 Kampong Rou Banteay Krang
Basăk / បាសាក់
km P   a3, p0 KH 20 Svay Chrum Basak
Bati / បាទី
km P   a3 KH 20 Chantrea Bati
Bavĕt / បាវិត
km P   a3 KH 20 Chantrea Bavet
Bŏs Môn / បុសមន
km P   a3 KH 20 Rumduol Bos Mon
Châk / ចក
km P   a3, p0 KH 20 Rumduol Chak
Châmbák / ចំបក់
km P   a3 KH 20 Svay Chrum Chambak
Châmlâng / ចំលង
km P   a3 KH 20 Svay Chrum Chamlang
Chântréa / ចន្ទ្រា
km P   a3, p0 KH 20 Chantrea Chantrea
Chântrei / ចន្ត្រី
km P   a3, p0 KH 20 Romeas Haek Chantrei
Chék / ចេក
km P   a3, p0 KH 20 Svay Chrum Chek
Chheu Téal / ឈើទាល
km P   a3, p0 KH 20 Svay Chrum Chheu Teal
Chrâk Mtés / ច្រកម្ទេស
km P   a3, p0 KH 20 Svay Teab Chrak Mtes
Chrés / ច្រេស
km P   a3 KH 20 Chantrea Chres
Chrey Thum / ជ្រៃធំ
km P   a3 KH 20 Romeas Haek Chrey Thum
Chrŭng Pôpél / ជ្រុងពពេល
km P   a3 KH 20 Rumduol Chrung Popel
Dong / ដូង
km P   a3, p0 KH 20 Romeas Haek Doung
Don Sâ / ដូនស
km P   a3 KH 20 Svay Chrum Doun Sa
Kâmpóng Âmpĭl / កំពង់អំពិល
km P   a3, p0 KH 20 Rumduol Kampong Ampil
Kâmpóng Trach / កំពង់ត្រាច
km P   a3, p0 KH 20 Romeas Haek Kampong Trach
Kândiĕng Réay / កណ្ដៀងរាយ
km P   a3, p0 KH 20 Svay Teab Kandieng Reay
Kôkir / គគីរ
km P   a3, p0 KH 20 Romeas Haek Kokir
Kôkir Saôm / គគីរសោម
km P   a3 KH 20 Svay Teab Kokir Saom
Koŭk Pring / គោកព្រីង
km P   a3 KH 20 Svay Chrum Kouk Pring
Kôy Trâbêk / គយត្របែក
km P   a3, p0 KH 20 Svay Rieng Koy Trabaek
Kraôl Koŭ / ក្រោលគោ
km P   a3, p0 KH 20 Svay Chrum Kraol Kou
Krâsăng / ក្រសាំង
km P   a3, p0 KH 20 Romeas Haek Krasang
Kruŏs / គ្រួស
km P   a3, p0 KH 20 Svay Chrum Kruos
Ksétr / ក្សេត្រ
km P   a3 KH 20 Kampong Rou Ksetr
Mé Sâ Thngâk / មេសថ្ងក
km P   a3 KH 20 Chantrea Me Sa Thngak
Mœn Chey / ម៉ឺនជ័យ
km P   a3, p0 KH 20 Rumduol Meun Chey
Mônoŭrômy / មនោរម្យ
km P   a3, p0 KH 20 Svay Teab Monourom
Mréam / ម្រាម
km P   a3 KH 20 Romeas Haek Mream
Mŭkh Da / មុខដា
km P   a3, p0 KH 20 Romeas Haek Mukh Da
Nhôr / ញរ
km P   a3, p0 KH 20 Kampong Rou Nhor
Pông Tœ̆k / ពងទឹក
km P   a3 KH 20 Rumduol Pong Tuek
Pôpêk / ពពែក
km P   a3 KH 20 Svay Teab Popeaek
Poŭ Réach / ពោធិ៍រាជ
km P   a3, p0 KH 20 Svay Chrum Pouthi Reach
Poŭ Ta Haô / ពោធិ៍តាហោ
km P   a3, p0 KH 20 Svay Rieng Pou Ta Hao
Prasat / ប្រាសាទ
km P   a3, p0 KH 20 Chantrea Prasat
Prâsotr / ប្រសូត្រ
km P   a3 KH 20 Svay Teab Prasout
Preăh Pônléa / ព្រះពន្លា
km P   a3, p0 KH 20 Kampong Rou Preah Ponlea
Prey Ângkŏnh / ព្រៃអង្កុញ
km P   a3, p0 KH 20 Chantrea Prey Angkunh
Prey Chhlăk / ព្រៃឆ្លាក់
km P   a3, p0 KH 20 Svay Rieng Prey Chhlak
Prey Kôkir / ព្រៃគគីរ
km P   a3, p0 KH 20 Chantrea Prey Kokir
Prey Ta Ei / ព្រៃតាអី
km P   a3 KH 20 Svay Teab Prey Ta Ei
Prey Thum / ព្រៃធំ
km P   a3, p0 KH 20 Kampong Rou Prey Thum
Réach Môntir / រាជមន្ទីរ
km P   a3 KH 20 Kampong Rou Reach Montir
Rômeăng Thkaôl / រមាំងថ្កោល
km P   a3, p0 KH 20 Svay Teab Romeang Thkaol
Sâmbâttĕ Méan Chey / សម្បត្តិមានជ័យ
km P   a3 KH 20 Romeas Haek Sambatt Mean Chey
Sâmbor / សំបូរ
km P   a3 KH 20 Romeas Haek Sambuor
Sâmbuŏr / សំបួរ
km P   a3, p0 KH 20 Svay Teab Sambuor
Sâmlei / សំឡី
km P   a3 KH 20 Kampong Rou Samlei
Sâmraông / សំរោង
km P   a3 KH 20 Chantrea Samraong
Sâmyaông / សំយ៉ោង
km P   a3, p0 KH 20 Kampong Rou Samyaong
Sângkê / សង្កែ
km P   a3 KH 20 Rumduol Sangkae
Sângkhoăr / សង្ឃ័រ
km P   a3 KH 20 Svay Teab Sangkhoar
Svay Ângk / ស្វាយអង្គ
km P   a3, p0 KH 20 Svay Chrum Svay Angk
Svay Chék / ស្វាយចេក
km P   a3, p0 KH 20 Rumduol Svay Chek
Svay Chrum / ស្វាយជ្រំ
km P   a3, p0 KH 20 Svay Chrum Svay Chrum
Svay Riĕng / ស្វាយរៀង
km P   a3, p0 KH 20 Svay Rieng Svay Rieng
Svay Rumpéa / ស្វាយរំពា
km P   a3 KH 20 Svay Teab Svay Rumpea
Svay Ta Yéan / ស្វាយតាយាន
km P   a3, p0 KH 20 Kampong Rou Svay Ta Yean
Svay Thum / ស្វាយធំ
km P   a3 KH 20 Svay Chrum Svay Thum
Svay Tœă / ស្វាយតឿ
km P   a3, p0 KH 20 Kampong Rou Svay Toea
Svay Yéa / ស្វាយយា
km P   a3, p0 KH 20 Svay Chrum Svay Yea
Ta Suŏs / តាសួស
km P   a3 KH 20 Svay Chrum Ta Suos
Thlôk / ធ្លក
km P   a3, p0 KH 20 Svay Chrum Thlok
Thméa / ធ្មា
km P   a3, p0 KH 20 Rumduol Thmea
Thmei / ថ្មី
km P   a3, p0 KH 20 Kampong Rou Thmei
Thna Thnóng / ថ្នាធ្នង់
km P   a3 KH 20 Rumduol Thna Thnong
Tnaôt / ត្នោត
km P   a3 KH 20 Kampong Rou Tnaot
Trâpeăng Sdau / ត្រពាំងស្ដៅ
km P   a3, p0 KH 20 Romeas Haek Trapeang Sdau
Trás / ត្រស់
km P   a3, p0 KH 20 Romeas Haek Tras
Tuŏl Sdei / ទួលស្ដី
km P   a3, p0 KH 20 Chantrea Tuol Sdei