Total matching records: 50
Name labels status parallel or principal name code country adm1 adm2 adm3
Ban Pŏng / បានប៉ុង
km P   a3, p0 KH 16 Veun Sai Ban Pong
Bâr Khăm / បរខាំ
km P   a3 KH 16 Ou Ya Dav Bar Kham
Chăn / ចាន់
km P   a3, p0 KH 16 Ou Chum Chan
Cha Ŭng / ចាអ៊ុង
km P   a3 KH 16 Ou Chum Cha Ung
Chey Ŏtdâm / ជ័យឧត្ដម
km P   a3 KH 16 Lumphat Chey Otdam
Êkăphéap / ឯកភាព
km P   a3 KH 16 Ou Chum Aekakpheap
Hăt Pák / ហាត់ប៉ក់
km P   a3, p0 KH 16 Veun Sai Hat Pak
Kachanh / កាចាញ
km P   a3 KH 16 Ban Lung Kachanh
Ka Chon / កាចូន
km P   a3 KH 16 Veun Sai Ka Choun
Kák / កក់
km P   a3, p0 KH 16 Bar Keo Kak
Kalai / កាឡៃ
km P   a3 KH 16 Ou Chum Kalai
Ka Lêng / កាឡែង
km P   a3, p0 KH 16 Lumphat Ka Laeng
Kaôh Páng / កោះប៉ង់
km P   a3 KH 16 Veun Sai Kaoh Pang
Kaôh Peăk / កោះពាក់
km P   a3, p0 KH 16 Veun Sai Kaoh Peak
Kĕ Chŏng / កិចុង
km P   a3 KH 16 Bar Keo Ke Chong
Kŏk Lăk / កុកឡាក់
km P   a3 KH 16 Veun Sai Kok Lak
La Băng Muŏy / ឡាបាំង ១
km P   a3 KH 16 Lumphat La Bang Muoy
La Băng Pir / ឡាបាំង ២
km P   a3 KH 16 Lumphat La Bang Pir
Labansiĕk / ឡាបានសៀក
km P   a3 KH 16 Ban Lung Labansiek
L’ák / ល្អក់
km P   a3, p0 KH 16 Ou Chum L’ak
Laming / ឡាមីង
km P   a3 KH 16 Bar Keo Laming
Lum Choăr / លំជ័រ
km P   a3 KH 16 Ou Ya Dav Lum Choar
Lŭng Khŭng / លុងឃុង
km P   a3, p0 KH 16 Bar Keo Lung Khung
Mai Hiĕ / ម៉ៃហៀ
km P   a3 KH 16 Andoung Meas Mai Hie
Malĭk / ម៉ាលិក
km P   a3, p0 KH 16 Andoung Meas Malik
Nhang / ញ៉ាង
km P   a3 KH 16 Andoung Meas Nhang
Or Chŭm / អូរជុំ
km P   a3, p0 KH 16 Ou Chum Ou Chum
Pa Kalăn / ប៉ាកាឡាន់
km P   a3, p0 KH 16 Veun Sai Pa Kalan
Pák Nhai / ប៉ក់ញ៉ៃ
km P   a3 KH 16 Ou Ya Dav Pak Nhai
Pa Tang / ប៉ាតាង
km P   a3, p0 KH 16 Lumphat Pa Tang
Paté / ប៉ាតេ
km P   a3 KH 16 Ou Ya Dav Pate
Phnum Kŏk / ភ្នំកុក
km P   a3 KH 16 Veun Sai Phnum Kok
Sameăkki / សាមគ្គី
km P   a3 KH 16 Ou Chum Sameakki
Saôm Thum / សោមធំ
km P   a3 KH 16 Ou Ya Dav Saom Thum
Séda / សេដា
km P   a3 KH 16 Lumphat Seda
Sérei Môngkôl / សេរីមង្កល
km P   a3 KH 16 Koun Mom Serei Mongkol
Sésant / សេសាន្ត
km P   a3 KH 16 Ou Ya Dav Sesant
Sœng / សឺង
km P   a3, p0 KH 16 Bar Keo Seung
Srê Ângkrâng / ស្រែអង្ក្រង
km P   a3 KH 16 Koun Mom Srae Angkrong
Ta Âng / តាអង
km P   a3 KH 16 Koun Mom Ta Ang
Ta Lav / តាឡាវ
km P   a3, p0 KH 16 Andoung Meas Ta Lav
Ta Vêng Kraôm / តាវែងក្រោម
km P   a3 KH 16 Ta Veaeng Ta Veaeng Kraom
Ta Vêng Leu / តាវែងលើ
km P   a3 KH 16 Ta Veaeng Ta Veaeng Leu
Ting Chăk / ទីងចាក់
km P   a3 KH 16 Bar Keo Ting Chak
Tœn / តឺន
km P   a3, p0 KH 16 Koun Mom Toen
Trâpeăng Chrés / ត្រពាំងច្រេស
km P   a3 KH 16 Koun Mom Trapeang Chres
Trâpeăng Krâhâm / ត្រពាំងក្រហម
km P   a3 KH 16 Koun Mom Trapeang Kraham
Vœn Sai / វ៉ឺនសៃ
km P   a3, p0 KH 16 Veun Sai Veun Sai
Ya Tŭng / យ៉ាទុង
km P   a3 KH 16 Ou Ya Dav Ya Tung
Yeăks Laôm / យក្សឡោម
km P   a3 KH 16 Ban Lung Yeak Laom