SÜNTAKS

Kirjandust süntaksi kohta

SY_kir

 • M. Erelt, Eesti adjektiivisüntaks. Tallinn, 1986.
 • M. Erelt, R. Kasik, H. Metslang, H. Rajandi, K. Ross, H. Saari, K. Tael, S. Vare, Eesti keele grammatika II. Süntaks. Lisa: kiri. Tallinn, 1993.
 • K. Kont, Käändsõnaline objekt läänemeresoome keeltes. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Keele ja Kirjanduse Instituudi uurimused IX. Tallinn, 1963.
 • H. Metslang, Küsilause eesti keeles. Tallinn, 1983.
 • H. Metslang, Eesti hüüdlausest afektiivse süntaksi taustal. -- Keel ja Kirjandus 1990, 10, lk 598--606.
 • H. Metslang, Kas eesti keeles on olemas progressiiv? -- Keel ja Kirjandus 1993, 7, lk 326--334, 8, lk 410--417, 9, lk 470--476.
 • H. Metslang, Eesti ja soome -- futuurumita keeled? -- Keel ja Kirjandus 1994, 9, lk 534--547, 10, lk 603--616.
 • K. Mihkla, A. Valmis, Eesti keele süntaks kõrgkoolidele. Tallinn, 1979.
 • K. Mihkla, L. Rannut, E. Riikoja, A. Admann, Eesti keele lauseõpetuse põhijooned I. Lihtlause. Tallinn, 1974.
 • N. Remmel, Sõnajärjestus eesti keeles. -- Keele ja Kirjanduse Instituudi uurimused VIII. Eesti keele süntaksi küsimusi. Tallinn, 1963, lk 216--389.
 • H. Rajandi, Arutlusi eesti impersonaali üle. -- Keel ja Kirjandus 1966, 9, lk 538--548, 10, lk 612--616.
 • H. Rajandi, Passiivne tud-adjektivisatsioon. -- Keel ja Kirjandus 1967, 4, lk 218--223, 5, lk 286--291.
 • H. Rajandi, H. Metslang, Määramata ja määratud objekt. Tallinn, 1979.
 • H. Rätsep, Kas kaudne kõneviis on kõneviis? Verbivormide situatsioonianalüüsi. -- Keel ja struktuur 5. Tartu, 1971, lk 43--67.
 • H. Rätsep, Eesti keele lihtlausete tüübid. Tallinn, 1978.
 • J. Sang, Eitus eesti keeles. Tallinn, 1983.
 • K. Tael, Sõnajärjemallid eesti keeles (võrrelduna soome keelega). Tallinn, 1988.
 • V. Tauli, Eesti grammatika II. Lauseõpetus. Uppsala, 1980.
 • E. Uuspõld, Modaalsusest ja modaalsest predikaadist eesti keeles. -- Keel ja Kirjandus 1989, 8, 468--477.
 • J. Valgma, Aluse ja öeldise kongruentsist eesti kirjakeeles. -- Keele ja Kirjanduse Instituudi uurimused VIII. Eesti keele süntaksi küsimusi. Tallinn, 1963, lk 390--425.