SÜNTAKS

LAUSE MOODUSTAJATE EHITUS

Muid fraasitüüpe

SY89

Osalausete alistus

Kui rindlause koosneb samaväärsetest osalausetest, sarnanedes sisuliselt pigem lausete ühendi kui ühe lausega, siis põimlause on selgelt üks lause, kuid niisugune, mille üks või mitu liiget on lausekujulise ehitusega, s.o kõrvallause(d). Kõrvallauset seob pealausega alistav sidend, mis kuulub kõrvallause koosseisu ja paikneb tema algul, ning kõrvallause asesõnaline vaste pealauses:

 Ma kuulsin (seda),  et   sa käisid reisimas
       vaste  sidend
 pealause           kõrvallause

Vaste saab tihtipeale pealausest välja jätta, nagu käesolevaski näites. Mõnikord on aga vaste olemasolu pealauses hädavajalik, nt Ei aita siin muu, kui tuleb hoolega pihta hakata. Juba see, et ta midagi ei teadnud, tundus mulle kummalisena.

Sidendiks võivad olla:

1. sidesõnad et, kui, kuna, sest, kuni, kuigi, ehkki, nagu, justkui, otsekui, siis kui, sellepärast et jne;

2. küsiv modaalsõna kas;

3. küsiv-siduvad ase- ja määrsõnad: kes, mis, kumb, missugune, milline; kus, kust, kuhu, kunas, millal, kuidas, mismoodi, misjaoks jt;

4. küsiv-siduvad fraasid: mis ajani/põhjusel/viisil/otstarbel, kui palju/kaua jms.

Kõrvallause esineb koos oma vastega (või kui pealauses vaste puudub, siis ilma selleta) põimlause mingi lauseliikmena. Näiteks ülalesitatud lauses Ma kuulsin seda, et sa käisid reisimas on ühend seda, et sa käisid reisimas sihitis, vastates küsimusele mida? Selle järgi, mis lauseliikmena kõrvallause põimlauses esineb, on olemas järgmised kõrvallause liigid:

Kõrvallause liik Küsimus Näide
aluslause mis? Mulle ei meeldi (see), et sa nii räägid
Näis, kui kõneleks ta iseendaga
Huvitav, mida isa ütleb
sihitislause mida? Ma tean, et sul on õigus
Ma ei tea, kas sul on õigus
Ütle, kui kaua sa Muhus oled?
öeldistäidelause mis?
missugune?
Meie soov on see, et kõik rahule jääks
Esimene mulje naisest oli selline, nagu ei hooliks ta kunstist
määruslaused
· kohalause
· ajalause
· hulga- ja määralause
· viisilause
· põhjuslause
· tingimuslause
· otstarbelause
· tagajärjelause
· mööndlause
määruse küsimused
Kus ei ole astujat, seal ei ole jälgi
Isa tuli siis, kui ma magasin
Olime õpetajaga nii harjunud, et ta meid millegagi üllatada ei suutnud
Ta seisis nii, et nägu ei olnud näha
Laps nuttis, sest tal valutas hammas
Kui sa seda teed, läheb sul halvasti
Isa on liiga vana selleks, et tööl käia
Olid sa purjus, et auto kraavi ajasid?
Ehkki Jaan on haige, käib ta tööl
täiendlause missugune? Seda õnne, et sa naise võtad, tuleb meil vist kaua oodata
See mees, kes mind aitas, oli Juhan