SÜNTAKS

LAUSE MOODUSTAJATE EHITUS

Muid fraasitüüpe

SY88

Rindlause kirjavahemärgid

Rindlause vahemärgistatakse enam-vähem samade reeglite järgi mis koondlause.

1. Tavaliselt eraldatakse rindlause osalaused üksteisest komaga, nt Sina küsid, mina vastan. Kellassepp on muidu tubli mees, kuid armastab vahel napsitada.

2. Sidesõnade ja, ning, ega ja või puhul vahemärke enamasti ei kasutata, nt Vihma sajab ja päike paistab.

NB! Koma tarvitatakse:

a) ja, ning ees, kui need alustavad järsult uue mõttega lauset, nt Ta ehmus, ja rõõm segunes vihaga;

b) ja, ning, või ees, kui need alustavad vastandavat lauset, nt Oli juba möödunud peaaegu kümme tundi, ja (= aga, kuid) mehi polnud ikka näha. Lapsed tulevad meiega suvitama, või (= või muidu) me loobume üldse maale minekust;

c) ega ees, kui see tähendab 'ei ju', nt Võta aga pealegi kott poisilt vastu, ega tast jumal teab mis koormat pole;

d) ja, ning, ega, või ees, kui see järgneb kõrvallausele, üttele, järellisandile, kiillausele vms, mis nagunii tuleb muust lausest komadega eraldada, nt Vend ütles, et tal ei ole aega sisse astuda, ja sõitis edasi. Tulge siia, poisid, ja vaadake, mis ma leidsin! Andsin selle ülesande Jaagule, oma parimale sõbrale, ja ta oli väga rahul.

3. Kui rindosalause seletab või täpsustab eelneva osalausega avaldatud mõtet või järeldab selle põhjal midagi, võib tema ees kasutada koma asemel koolonit, nt Juba neljas kevad Kadaka noore rahva elus: esimesel pidasid pulmi, teisel said koha enda kätte ja kolmandal asusid uude majja. Kuid tulija jahmus: need silmad ei olnud teadvusetu inimese tuimad, ükskõiksed silmad.

4. Üllatuse väljendamiseks või osalause mõtte esiletõstuks võib rindosalause ees koma asemel kasutada mõttekriipsu, nt Toodi talle kausiga piima -- ei tahtnud. Kõik rannaküla inimesed töötasid hommikust õhtuni -- keegi ei saanud selle eest tänugi.

5. Rindlause pikemate ja omavahel lõdvemalt seotud osalausete, eriti koosseisult liitsete, omaette sisulise terviku moodustavate osalausete eraldamiseks võib koma asemel kasutada semikoolonit, nt Kruus rudises jalge all vihaselt, kurjakuulutavalt; tuul vihises puuokstes süngelt, ähvardavalt; kõik oli nii kummituslik, ootamatu.