SÜNTAKS

LAUSE MOODUSTAJATE EHITUS

Hulgafraas

SY83

Hulgasõna laiend seestütlevas käändes

Hulgasõna laiend võib olla osastava asemel ka seestütlevas, nt kaks (neist) meestest. Osastavas käändes laiend vaid nimetab objekte, seestütlevas käändes laiend aga märgib kindlat tervikut ning kogu fraas selle terviku osa. Vrd Saatke kaks poissi klassi koristama (s.o kaks suvalist poissi) -- Saatke kaks (neist) poistest klassi koristama (s.o kaks poissi mingist kindlast rühmast).

Seestütlevaga ei maksa liialdada. Terviku-osa suhe ilmneb tihtipeale muudestki asjaoludest, sh paljude hulgasõnade (osa, tükk, natuke, enamik jt) osatähendusest. Niisugusel juhul sobib terviku märkimisel seestütleva käände asemel kasutada ka osastavat, nt Enamik Tartu linnavolikogu liikmeist = liikmeid on eestlased. Osa eilsest päevast = eilset päeva kulus mul koosolekutele. Luba mulle üks tükk sellest leivast = seda leiba. Vaid isikulised asesõnad jäävad terviku märkijaina alati seestütlevasse, nt Enamik meist on lõpetanud Tartu ülikooli.

Märkus. Seestütlevas käändes laiend võib seostuda ka muude sõnadega kui hulgasõna, nt kõige vanem neist. Tegelikult ei kuulu ta hulgasõnafraasigi puhul niivõrd hulgasõna enda juurde kui kogu hulgafraasi juurde, millest osastavas käändes element on ära jäetud: kaks neist poistest -- kaks poissi neist poistest. Seestütleva laiendi teiselaadsust osastava laiendiga võrreldes näitab seegi, et erinevalt viimasest on tema asend hulgasõna suhtes vaba, vrd Saatke kaks neist poistest klassi koristama -- Saatke neist poistest kaks klassi koristama -- Neist poistest saatke kaks klassi koristama.