SÜNTAKS

LAUSE MOODUSTAJATE EHITUS

Hulgafraas

SY82

Hulgafraasi ja nimisõnafraasi vahekord

Eesti keelele on tüüpiline hulga väljendamine just hulgafraasi abil, s.o nii, et hulka ennast märgib hulgasõnaline põhi, objekte aga nimisõnaline laiend. On siiski teinegi võimalus hulga väljendamiseks, nimelt nimisõnafraasi abil, kus objekte märgib nimisõnaline põhi, hulka ennast aga sellega ühilduv omadussõnaline täiend, nt üks mees, mõlemad poisid, mõni raamat -- mõned raamatud, kumbki asjaosaline jne. Põhiarvsõnad alates sõnast kaks ning sõnad palju ja mitu lubavad koguni mõlemat kasutust -- ainsuses põhjana, mitmuses ühilduva täiendina, kusjuures need kasutused erinevad mõnevõrra tähenduse poolest. Vrd

Hulgafraas Nimisõnafraas
põhi laiend laiend põhi
kaks saabast kahed saapad
  (s.o kaks paari saapaid)
tuhat lehekülge tuhanded leheküljed
  (s.o väga palju lehekülgi)
palju inimesi paljud inimesed
mitu inimest mitmed inimesed

Asesõna mitu puhul kiputakse mitmusega liialdama. Enamasti on siiski parem kasutada ainsust.

Halvem Parem
Juhataja valdab mitmeid keeli Juhataja valdab mitut keelt
Sõbrad said taas mitmete aastate tagant kokku Sõbrad said taas mitme aasta tagant kokku

NB! Ühilduva mitmusliku täiendina kiputakse viimasel ajal kasutama ka sõnu osa ja enamik.

Väär Õige
Lõppeval nädalal oli enamikel parlamendiliikmetel palju kohustusi Lõppeval nädalal oli enamikul parlamendiliikmetel palju kohustusi