SÜNTAKS

LAUSE MOODUSTAJATE EHITUS

Fraas

SY71

Nimisõnafraas

Nimisõnafraasi peasõnaks on nimisõna. Nimisõna laiend väljendab nimisõnaga tähistatu tunnust ja teda nimetatakse täiendiks.

Täiendi põhiliigid on:

1) omadussõnaline täiend, nt väike poiss;

2) nimisõnaline täiend omastavas käändes, nt venna raamat.

Kui lausest tehakse nimisõnafraas, võib nimisõna laiendiks muutunud sõna säilitada selle kuju, mis tal oli verbi laiendina. Seetõttu võivad täiendiks saada peale omastavaliste nimisõnavormide ka nimisõna muud käändevormid, nt uks eluruumidesse (vrd Uks viib eluruumidesse), kaassõnafraas, nt puhkus pärast tööd, määrsõna, nt valjusti hüüdmine (vrd hüüab valjusti) ning tegevusnimi, nt suplemast tulek (vrd tuleb suplemast), oskus rõõmu tunda (vrd oskab rõõmu tunda).

Kõik täiendid vastavad küsimusele missugune? Osa täiendeid võivad peale selle vastata ka konkreetsematele küsimustele, nt venna (missugune? kelle?) raamat, uks eluruumidesse (missugune? kuhu?).

Täiendi eriliik on lisand. See on nimisõnaline täiend, mis tähistab sedasama mis tema põhi, nt Jaan, minu parim sõber.