SÜNTAKS

Lünk ja vaeglause

SY65

Nii kõnes kui ka kirjas esineb sageli lauseid, milles mõni oluline osa on puudu, kuid mis ometi on täiesti arusaadavad. Osa neist on sellised, millesse saab puuduva lauseosa juurde mõelda. Neid lauseid nimetatakse lünklauseteks ehk väljajättelisteks ehk elliptilisteks lauseteks (vt ka SÜ1). Välja jäetud võib olla: 1) teatud lausetes sageli korduv, neile ehituslikult tüüpiline element, mida on kerge juurde mõelda eesti lauseehitust tundes, nt (Ma) kohtasin teda paar kuud tagasi; 2) niisugune lauseosa, millel on lauses endas või selle lähikontekstis olemas analoog, nt Mina armastan sind, sina (armastad) teist.

Lausesüntaksi huvialasse kuuluvad eelkõige esimest liiki väljajätud. Neist tavalisim on verbi olema ellips. Seda esineb eriti pealkirjades, rahvapärasust või lakoonilisust taotlevas kõnepruugis, kõnekäändudes, vanasõnades jm, nt Eesti teel turumajandusele. Vanaema haige, sõida ruttu. Sul veel elu ees. Ise nii väike ja juba nii tark. Mis sinul viga, sul poeg kasvamas. Kuidas Jüts, nõnda müts. Neutraalses kõnepruugis ei tohiks olema ärajätuga liialdada. Peetagu silmas, et olema-sõna kuulub nende kõrgsagedusega sõnade hulka, mille kordamist ei peeta stiiliveaks.

Tekstigrammatika huvipiirkonda kuuluva kontekstiellipsi korral on oluline väljajäetava elemendi vormi, asendi ja sisu sarnasus mingi teise, (liit)lauses endas või väljaspool seda paikneva elemendiga, nt Mari joonistas lilled ja Jüri (joonistas) vaasi. Ostsin punaseid palle. Rohelised (pallid) olid otsas.

Vaeglaused on sellised laused, kus millegi puudumisel on kindel tähendus. Näiteks umbisikulistes lausetes Muudkui tullakse ja minnakse. Räägivad, et tänavu tuleb külm talv näitab aluse puudumine, et tegija on ebamäärane. Erinevalt eespool vaadeldud lausetest ei ole sellistesse lausetesse võimalik midagi juurde mõelda. Paljud vaeglaused on kinnistunud kindlaid suhtlusülesandeid (tervitus, hüvastijätt, õnnesoov jms) täitvateks vormeliteks ehk vormellauseteks, nt Jõudu tööle! -- Jõudu tarvis! Jätku leivale! Tere! Head aega! Aitüma! Palju õnne sünnipäevaks! Oh sa pagan! Seis!