SÜNTAKS

LAUSE EHITUS

Sihitis

SY37

Täissihitise käänded

Mitmuslik täissihitis on alati nimetavas käändes, nt Viisin lapsed lasteaeda. Ainsuslik täissihitis on nimetavas või omastavas käändes.

Ainsuslik täissihitis on nimetavas:

1. kui öeldis on umbisikulises tegumoes, nt Raamat pandi riiulile tagasi. Meil soovitati võtta teine raamat.

2. kui öeldisverbiga väljendatakse käsku, nt Anna võti siia! Võti siia (anda)! Ma palun/käsin teid võti siia anda. Andnud siis võti siia! Lubage teha vaheaeg.

Märkus 1. Kui käskiva kõneviisi tähenduses kasutatakse kindlat kõneviisi, siis on täissihitis erandlikult omastavas, nt Teeme vaheaja! Te lõpetate otsekohe vasturääkimise! Vrd Tehkem vaheaeg. Lõpetage otsekohe vasturääkimine!

Märkus 2. Kui täissihitis laiendab da-tegevusnime, mis seostub sõnadega käskima ja paluma, siis on ta alati nimetavas vaid vahetu käsu korral, käsu refereerimise puhul võib aga kasutada nii nimetavat kui ka omastavat, vrd Palun näidata talle istekoht kätte (käsk) -- Ma palusin näidata talle istekoht/istekoha kätte (käsu refereering).

3. kui sihitis laiendab da-tegevusnime, mis on kas

a) alus, nt Minu ülesandeks on lahendada see küsimus;

b) öeldistäide, nt Armastada isamaad on täita oma kohus rahva ees;

c) täiend, nt Jaak astus poodi kavatsusega osta ülikond;

d) vaegisikulises lauses öeldisverbide kõlbab, maksab, sobib, tarvitseb, tuleb, õnnestub, läheb korda jne laiend, nt Teil tuleb laud ära koristada.

Muudel juhtudel on ainsuslik täissihitis omastavas käändes, nt Ostsin endale uue pintsaku. Kuidas te julgete tõmmata meie vahele võrdusmärgi? Pean kirjutama sõbrale kirja.