SÜNTAKS

LAUSE EHITUS

Isik ja arv. Öeldise ühildumine alusega

SY27

saama-tulevik

Spetsiaalseks tulevikku väljendavaks tarindiks on eesti keeles kujunenud verbi saama olevikuvorm + põhiverbi ma-tegevusnimi, nt Elu saab seal olema raske. Modaalverb saama on siin kaotanud oma esialgse 'pääsemise' tähenduse (mis tal on säilinud nt lauses Ehk sa saad ka varsti töölt tulema) ja muutunud puht tulevikku väljendavaks abiverbiks. Saama-tulevik on eesti kirjakeelde tulnud saksa werden-tuleviku eeskujul (vrd Ich werde kommen -- Ma saan tulema) ja keelekorraldus on pidanud seetõttu selle kasutamist ebasoovitavaks. See tulevikutarind on eesti keeles siiski sel määral juurdunud, et tema kasutust ära keelata pole enam võimalik. Saama-verbi sisulisest passiivsusest tingituna sobib saama-tulevikku kasutada pigem seisundi kui aktiivse tegevuse tulevikulisuse näitamiseks, nt saab olema, saab toimuma, saab kujunema jms, mitte aga saab tegema, saab rääkima jms. Kõige tavalisem on seejuures saama-tuleviku kasutamine olema-verbiga seoses. Soodsad kontekstid saama-tuleviku kasutamiseks on eksistentsiaallaused, nt Lastekodudes saab olema töötaja, kelle hooleks on kasvandike sotsiaalne kaitse; ajaplaani vastandused, nt Inimest ümbritseb palju saladusi, mida ta ei mõista ja vahel iial ei saa mõistma (F. Tuglas); samuti selget tulevikuviidet nõudvad väljendid, nt Eesti kroon saab olema seotud Saksa margaga. Kuid neilgi juhtudel on sageli võimalik ja soovitav kasutada eestipärasemat väljendusviisi. Nt lauses Homme saab siin toimuma kahe valitsusdelegatsiooni ühisistung on saama liigne, parem on öelda: Homme toimub siin kahe valitsusdelegatsiooni ühisistung. Ühend saab olema on tühise tähendusnihke arvel asendatav verbiga tuleb: See maja saab olema linna esinduslikumaid hooneidSellest majast tuleb linna esinduslikumaid hooneid.

Märkus 1. Soome keeles on tuleviku abiverbiks kujunenud tulla, nt Tämä aika, jota nyt elämme ja tulemme elämään kauan eteenpäinkin .. Eesti tekstideski tuleb mõnikord ette tulema-verbi kasutamist tuleviku abiverbina (mitte segamini ajada iseseisva leksikaalse tähendusega tulema-verbi kasutamist, nt Tule sööma!), nt Ma loodan, et see näitus ei jää viimaseks, vaid ta tuleb korduma aastast aastasse. (Eesti Raadio) See on selge fennism, millest tuleks hoiduda.

Märkus 2. Teel tuleviku abiverbi poole on ka hakkama. Tihtipeale on tema kasutamisel esiplaanil tuleviku tähendus ja tagaplaanil alguse tähendus, mitte vastupidi, nt Mida sa täna õhtul teed? -- Hakkan kirja kirjutama. Tunnid hakkavad toimuma reedeti.