SÜNTAKS

LAUSE EHITUS

Isik ja arv. Öeldise ühildumine alusega

SY26

Tulevik

Eesti keeles puudub morfoloogiline tulevikuvorm. Harilikult jäetakse verb olevikuvormi ja vajaduse korral kasutatakse mitmesuguseid tulevikule viitavaid leksikaalseid vahendeid, nt ajamäärusi: Ma sõidan homme koju. Tuleval aastal me enam rapsi ei kasvata.

Tulemusliku tegevuse korral viitab verbi olevikuvorm tulevikule ka ilma ajamääruseta. Nt lausest Jaan ehitab endale suvila, kus tegevuse tulemuslikkusele osutab täissihitis (vt SÜ 36), järeldub ühemõtteliselt tegevuse tulevikulisus. Tegevuse tulevikulisuse näitamiseks kasutatakse väga sageli tulemusverbide tuleb, läheb, saab, jääb olevikuvorme, nt Siia tuleb uhke loss. Ilm läheb külmaks. Ta saab terveks / jääb haigeks. Tulevikulisus järeldub teatud juhtudel ka tarindist: verbi olema olevikuvorm + põhiverbi mas-vorm, nt Öö on saabumas (vt SÜ28), ning passiivtarindist: verbi saama olevikuvorm + tud-partitsiip, nt Mul saab see töö tehtud.