SÜNTAKS

Sissejuhatus

Lauseanalüüsist

SY12

Traditsiooniline lauseanalüüs on ühetasandiline. Selle järgi on lauseliikmeteks ainult sõnavormid. Lause Väga väike poiss meisterdas suurt maja liigendub traditsioonilise lauseanalüüsi kohaselt järgmiselt (alust märgib alljoon, öeldist poolpaks kiri).

   määrus  täiend          täiend sihitis
   väga   väike poiss meisterdas suurt  maja

Moodustajaanalüüsi järgi on lauseliikmeks üldjuhul moodustaja, seega mitte ainult sõnavormid, vaid ka suuremad süntaktilised üksused: fraasid, lauselühendid ja osalaused. Moodustajaanalüüs on mitmetasandiline. Iga liitse moodustaja koosseisu kuuluvad moodustajad on lauseliikmed, nende koosseisu kuuluvad moodustajad omakorda lauseliikmed ja nii kuni sõnavormideni välja. Et eri tasandite liikmed segi ei läheks, võib osalausete, lauselühendite ja fraaside piiride näitamiseks kasutada sulgesitust. Lause pealiikmeid võib traditsioonilise analüüsi kombel märkida allajoonimisega. Muude lauseliikmete nimetused võib märkida vastavate moodustajate kohale.