SÕNAMOODUSTUS

MÄÄRSÕNAMOODUSTUS

Liitmäärsõnad

SM42

Päris liitmäärsõnu, s.o otseselt liitmise teel moodustatud liitmäärsõnu, on eesti keeles vähe. Selliseid saadakse nt eesosa pool- või järelosa -võitu lisamisel määrsõnale: poolmuidu, poolvägisi; varavõitu, vähevõitu.

Enamik liitmäärsõnu on kujunenud mingi fraasi määrsõnastumise teel: (käändsõna + kaassõna) aegamööda, igapidi, kahevahel, mispärast, käekõrval, käepärast, käsikaudu, mehemoodi, muuseas, omasoodu, omavahel, vahepeal, äärepealt; allamäge, altkulmu, eeskätt, ülemäära jne; (käändsõna + määrsõna) hädavaevalt, puupüsti, ükspuha jne; (käändsõna + käändsõna) kahekorra, omapead, ükskõik jne; (käändsõna/määrsõna + verbi käändeline vorm) alalõpmata, sõnalausumata, pealtnäha jne.

Osa fraase on alles määrsõnastumas ning vormistatakse kord kokku, kord lahku (vt O45).

Liitmäärsõnade allrühm on tüvekordusega määrsõnad ehk reduplikatiivmäärsõnad, mis harilikult on onomatopoeetilised või deskriptiivsed, nt liipadi-laapadi, tipa-tapa, risti-rästi, köötsa-köötsa, sulla-sulla.