SÕNAMOODUSTUS

VERBIMOODUSTUS

Võõrtüveliste verbide tuletusest

SM18

Võõrtüveliste eeri-, eeru-verbide (vt SM43) puhul on üldjuhul soovitav:
  1. vältida eeri-, eeru-liitele eelnevaid liiteid, kui lühemal ja pikemal tüvevariandil pole just erinevaid tähendusi, nt inventariseerimainventeerima, optimaliseerima ~ optimiseerimaoptimeerima, minimiseerimaminimeerima, kuid telefoniseerima 'tehnikas: telefoni sisse panema' ja telefoneerima 'telefoniga helistama';
  2. kasutada eeri-, eeru-verbide asemel otsetuletisi või omaliidetega (-ta-, -da-, -sta-, -le-, -tse-) verbe, nt betoneerima > betoonima, aktiv(is)eeruma > aktiivistuma, numereerima > nummerdama, kui on olemas vastav käändsõna (betoon, aktiivne, number).

Sõnuti on mitmesuguseid suhteid eeri-, eeru-verbide ning omaliiteliste verbide ja otsetuletiste vahel (ainult üks on võimalik, üks on parem kui teine, mõlemad on võrdväärsed, tähendused on erinevad).

ParemHalvem
galoppimagalopeerima
emailimaemaileerima
ankeetimaanketeerima
plaanimaplaneerima
tsementimatsementeerima
tapeetimatapetseerima
protestimaprotesteerima
boikottimaboikoteerima
normimanormeerima