Sisukord

Saateks

SISSEJUHATUS

SJ 1 Eesti keele päritolust
SJ 2 Kirjakeel ja murded
SJ 3 ...territoriaalsed murded
SJ 4 ...kirjakeel
Eesti keele kirjeldamise ja arendamise ajaloost
SJ 5 1. Esimesed kirjalikud allikad ja ...
SJ 6 2. XIX sajandi estofiilide tegevus
SJ 7 3. ... rahvusliku liikumise ajal
SJ 8 4. ... XX saj esimesel poolel
SJ 9 5. ... pärast II maailmasõda
SJ 10 Keele tasandid
SJ 11 Keeleteaduse harud
SJ 12 Keele avaldumisvormid

ORTOGRAAFIA

O 1 Kiri ja tähestik
O 2 Kirjaviis
O 3 Ortograafia mõiste
O 4 Ortograafia põhimõtted

HÄÄLIKUD JA FONEEMID

O 5 Häälikud
O 6 Foneemid
O 7 Silbitamine ja poolitamine
O 8 Rõhk
O 9 Häälikute ja foneemide pikkus. Sõnavälde
O 10 Kuidas määrata sõnaväldet

TÄHEORTOGRAAFIA

O 11 b, d, g, p, t, k
O 12 h
O 13 i ja j
O 14 Häälikute pikkuse märkimine
O 15 Häälikuühendid
O 16 Võõrsõnade kirjutamine
h
f, š
O 17 Näpunäiteid mõne võõrsõnarühma kirjutamisel
O 18 Võõrnimede kirjutamine
O 19 Tsitaatsõnade kirjutamine
O 20 Nimedest saadud üldsõnade kirjutamine
O 21 Võõrnimetuletiste kirjutamine
O 22 Vene-ladina transliteratsioon
O 23 Vene-eesti transkriptsioon

ALGUSTÄHEORTOGRAAFIA

O 25 1. Kohad, ehitised
O 26 2. Asutused, ettevõtted, organisatsioonid, ühendused
O 27 3. Riigid, osariigid
O 28 4. Isikud, olendid
O 29 5. Perioodikaväljaanded
O 30 6. Teosed, dokumendid, sarjad, rubriigid
O 31 7. Ajaloosündmused
O 32 8. Autasud
O 33 9. Üritused
O 34 10. Taimesordid
O 35 11. Kaubad
O 36 12. Sõidukid
O 37 Nimed ei ole ..
Kokkuvõte

KOKKU- JA LAHKUKIRJUTAMINE

O 38 Põhimõtted
O 39 Nimisõna + nimisõna
O 40 Omadus-, arv-, ase- või määrsõna + nimisõna
O 41 Kohanimede kokku- ja lahkukirjutamine
O 42 Käänd- või määrsõna + omadussõna
O 43 Arvsõnade kokku- ja lahkukirjutamine
O 44 Tegusõnade kokku- ja lahkukirjutamine
O 45 Muutumatute sõnade kokku- ja lahkukirjutamine

LÜHENDAMINE

O 47 Lühendusviisid
O 48 Punkt ja sidekriips lühendeis
O 49 Sõnaühendilühendite kokku- ja lahkukirjutamine
Lühendite lugemine
Lühendite käänamine
Lühenditest tuletamine
Eesti lühendamine
Ladinakeelsed lühendid
Tähtsümbolid
Isikunimede lühendamine
O 50 Üldkasutatavaid lühendeid

NUMBRITE KIRJUTAMINE

O 51 Kas numbrite või sõnadega?
Sõnavahe jätmine
Numbrite rühmitamine arvus
Arvude paigutamine tekstis
O 52 Põhi- ja järgarvude kirjutamine
O 53 Käände näitamine üksinda seisva arvsõna puhul
Käände näitamine sõnaühendis oleva arvsõna puhul
Numbrid koos ne- ja line-omadussõnaga
O 54 Kuupäevade, aastaarvude ja kellaaegade kirjutamine
O 55 Jaotiste nummerdamine

KIRJAVAHEMÄRKIDE KOKKUVÕTE

O 56 Punkt
O 57 Koma
O 58 Koolon
O 59 Semikoolon
O 60 Sidekriips
O 61 Mõttekriips
O 62 Küsimärk
O 63 Hüüumärk
O 64 Jutumärgid
O 65 Ülakoma
O 66 Ümarsulud
O 67 Nurksulud
O 68 Kaldkriips
O 69 Mõttepunktid
Katkestuspunktid
Katkestusjooned

Kirjandus

MORFOLOOGIA

SÕNALIIGID

M 1
M 2
M 3 Tegusõnad
M 4 Nimisõnad
M 5 Omadussõnad
M 6 Arvsõnad
M 7 Määrsõnad
M 8 Asesõnad
M 9 Asemäärsõnad
M 10 Abimäärsõnad
M 11 Kaassõnad
M 12 Rõhumäärsõnad
M 13 Sidesõnad
M 14 Hüüdsõnad

VORMIÕPETUSE PÕHIMÕISTED

M 15 Mida uurib vormiõpetus: morfeem ja formatiiv
M 16 Kuidas moodustatakse sõnavorme
M 17
M 18 Algvorm
M 19 Muuttüübid ja erandid
M 20 Põhivormid ja analoogiavormid

TÜVEVAHELDUSED

M 22 Astmevaheldus
M 23 Astmevahelduse alla ei kuulu
M 24 Missugused sõnad on astmevahelduslikud
M 25 ...pöördsõnad
M 26 Astmemuutus
M 27 ...vältemuutus
M 28 ...pikkusmuutus
M 29 ...laadimuutus
M 30 Astmevaheldusmallid
M 31 Käändsõna astmevaheldusmallid
M 32 ...normaalne ehk nõrgenev astmevaheldus
M 33 ...pööratud ehk tugevnev astmevaheldus
M 34 Pöördsõna astmevaheldusmallid
M 35 Lõpuvaheldus
M 36 Lõpuvahelduse alla ei kuulu
M 37 Missugused sõnad on lõpuvahelduslikud
M 38 ...pöördsõnad
M 39 Lõpumuutus
M 40 ...käändsõnad
M 41 ...pöördsõnad
M 42 Lõpuvaheldusmallid
M 43 ...käändsõnad
M 44 ...pöördsõnad

MORFOLOOGILISED KATEGOORIAD

M 46
M 47 Käändsõna
M 48 Kääne
M 49 abstraktsed (grammatilised) käänded
M 50 konkreetsed (semantilised) käänded
M 51 Nimetav kääne
M 52 Omastav kääne
M 53 Osastav kääne
M 54 Sisseütlev kääne
M 55
M 56 Seesütlev kääne
M 57 Seestütlev kääne
M 58 Alaleütlev kääne
M 59 Alalütlev kääne
M 60 Alaltütlev kääne
M 61 Saav kääne
M 62 Rajav kääne
M 63 Olev kääne
M 64 Ilmaütlev kääne
M 65 Kaasaütlev kääne
M 66 Arv
M 67 Ainsus
M 68 Mitmus
M 69 de-mitmus
M 70 Vokaalmitmus
M 71 ...mitmusetüve moodustamine
M 72 Pöördsõna
M 73 Infiniitsed vormid
M 74 da-tegevusnimi
M 75 vat-tegevusnimi
M 76 ma-tegevusnimi
M 77 Kesksõnad
M 78 Oleviku kesksõna
M 79 Mineviku kesksõna
M 80 des-vorm
M 81 Pööre
M 82 Tegumood
M 83 Isikuline tegumood
M 84 Umbisikuline tegumood
M 85 Aeg
M 86 Olevik
M 87 Lihtminevik
M 88 Täisminevik
M 89 Enneminevik
M 90 Üldminevik
M 91 Kõneviis
M 92 Kindel kõneviis
M 93 Tingiv kõneviis
M 94 Käskiv kõneviis
M 95 Kaudne kõneviis
M 96 Möönev kõneviis
M 97 Kõneliik
M 98 Jaatav kõneliik
M 99 Eitav kõneliik
M 100 Võrdlussõna
M 101 Algvõrre
M 102 Keskvõrre
M 103 Ülivõrre

MORFOLOOGILINE PARADIGMA

M 105 Käändsõna paradigma
M 106 Pöördsõna paradigma
M 107 Võrdlussõna paradigma
M 108 Formatiivivariandid
M 109 Käändsõna formatiivivariandid
M 110 Pöördsõna formatiivivariandid
Vormidevahelised analoogiaseosed
M 111 Analoogiaseosed käändsõna paradigmas
M 112 Analoogiaseosed pöördsõna paradigmas

MUUTTÜÜBID

M 114
M 115
M 116 Käändkonnad
M 117 I käändkond
M 118 II käändkond
M 119 ema--pesa-tüüp
M 120 seminar-tüüp
M 121 nimi-tüüp
M 122 tuli-tüüp
M 123 erandid
M 124 III käändkond
M 125 IV käändkond
M 126 aasta-tüüp
M 127 redel--kringel-tüüp
M 128 kole-tüüp
M 129 habe-tüüp
M 130 õel-tüüp
M 131 magas-tüüp
M 132 erandid
M 133 V käändkond
M 134 soolane-tüüp
M 135 oluline-tüüp
M 136 jõuline-tüüp
M 137 juus-tüüp
M 138 erandid
M 139 VI käändkond
M 140 siil-tüüp
M 141 õnnelik-tüüp
M 142 sai-tüüp
M 143 nali--sõber-tüüp
M 144 pada--sõda-tüüp
M 145 lagi-tüüp
M 146 koer-tüüp
M 147 suur-tüüp
M 148 uus--küüs-tüüp
M 149 käsi-tüüp
M 150 erandid
M 151 VII käändkond
M 152 mõte-tüüp
M 153 pääse-tüüp
M 154 küünal-tüüp
M 155 ratas-tüüp
M 156 armas-tüüp
M 157 manner-tüüp
M 158 erandid
M 159 Reeglipäratud asesõnad
M 160 Liitarvsõnade käänamisest
M 161 Nimede käänamisest
M 162 Pöördkonnad
M 163 I pöördkond
M 164 treima-tüüp
M 165 võima- jt tüübid
M 166 II pöördkond
M 167 elama-tüüp
M 168 esitlema-tüüp
M 169 kõnelema-tüüp
M 170 jälgima-tüüp
M 171 tulema-tüüp
M 172 pesema-tüüp
M 173 erandid
M 174 III pöördkond
M 175 õppima-tüüp
M 176 saatma-tüüp
M 177 jätma-tüüp
M 178 laulma-tüüp
M 179 tõusma-tüüp
M 180 murdma-tüüp
M 181 mõskma-tüüp
M 182 lugema-tüüp
M 183 tegema-tüüp
M 184 käskima-tüüp
M 185 maitsma-tüüp
M 186 erandid
M 187 IV pöördkond
M 188 hüppama-tüüp
M 189 vestlema-tüüp
M 190 mõtlema-tüüp

Kirjandust morfoloogia kohta

SÕNAMOODUSTUS

SM 1 Sissejuhatus
SM 2 põhilised sõnamoodustusviisid
SM 3 tuletus
SM 4 liitsõnad
SM 5 häälikulised muutused
SM 6 tuletised
SM 7 peatüki ülesehitusest

VERBIMOODUSTUS

SM 9Verbiliited
SM 10 Kausatiivi- ja faktitiiviliited
SM 11 Refleksiiviliited
SM 12 Translatiiviliited
SM 13 Kontinuatiiviliited
SM 14 Momentaaniliited
SM 15 Frekventatiiviliited
SM 16 ...ebaproduktiivsed
SM 17 Otsetuletus
SM 18 Võõrtüveliste verbide tuletusest
SM 19 Liitverbid

NIMISÕNAMOODUSTUS

SM 20 Nimisõnaliited
SM 21 Tegevusliited
SM 22 Isiku- ja asjaliited
SM 23 Kogu või ala väljendavad liited
SM 24 Vähendusliited
SM 25 Mõne nimisõnatähenduse väljendusvõimalusi
SM 26 Eesliited
Liitnimisõnad
SM 27 Põimliitnimisõnad
SM 28 Omadussõna + nimisõna
SM 29 Nimisõna + nimisõna
SM 30 Verb + nimisõna
SM 31 Muutumatu sõna + nimisõna
SM 32 Rindliitnimisõnad

OMADUSSÕNAMOODUSTUS

SM 33 Omadussõnaliited
SM 34 ...näiteid
SM 35 Mitteproduktiivsed omadussõnaliited
SM 36 Eesliited
Liitomadussõnad
SM 37 Põimliitomadussõnad
SM 37 Nimisõna + omadussõna
SM 38 Omadussõna + omadussõna
SM 39 Muutumatu sõna + omadussõna/kesksõna
SM 40 Rindliitomadussõnad

MÄÄRSÕNAMOODUSTUS

SM 41 Määrsõnaliited
SM 42 Liitmäärsõnad
SM 43 Enamkasutatavaid võõrliiteid

Kirjandust sõnamoodustuse kohta

SÜNTAKS

Sissejuhatus

SÜ 1 Lauseõpetus ja lause
SÜ 2 Lause ja tema moodustajad
SÜ 3 Süntaktilised üksused
SÜ 4 Moodustajate funktsioonid
SÜ 5 Moodustajate süntaktilised funktsioonid
SÜ 6
SÜ 7 Rektsioone, milles sageli eksitakse
SÜ 8
SÜ 9 Moodustajate semantilised funktsioonid
SÜ 10 Moodustajate suhtlusfunktsioonid
SÜ 11 Eesti lause põhitüübid
SÜ 12 Lauseanalüüsist

LAUSE EHITUS

SÜ 13 Öeldis
SÜ 14
SÜ 15
SÜ 16
SÜ 17 Öeldise grammatilised kategooriad
SÜ 18 Isik ja arv. Öeldise ühildumine alusega
SÜ 19 Tegumood
SÜ 20 Aluseta passiivilaused
SÜ 21 Alusega passiivilaused
SÜ 22
SÜ 23 Aeg
SÜ 24 Olevik
SÜ 25 Minevik
SÜ 26 Tulevik
SÜ 27 saama-tulevik
SÜ 28 Progressiivtarindist
SÜ 29 Kõneviis
SÜ 30 Kõneliik
SÜ 31
SÜ 32 Alus
SÜ 33 Täis- ja osaalus
SÜ 34 Aluseta laused
SÜ 35 Sihitis
SÜ 36 Täis- ja osasihitis
SÜ 37 Täissihitise käänded
SÜ 38 Erandliku vormivaheldusega sihitised
SÜ 39 Öeldistäide
SÜ 40 Täis- ja osaöeldistäide
SÜ 41 Öeldistäite ühildumine alusega
SÜ 42 Määrus
SÜ 43
SÜ 44 Määruse õigekeelsus
SÜ 45 ...kaassõna läbi
SÜ 46 ...kaasosaline
SÜ 47 ...ajamäärus
SÜ 48 ...sihitisekäändelised määrused
SÜ 49 ...lt-määrsõnad
SÜ 50 saavas käändes seisundimääruse vahekord öeldistäitega
SÜ 51 olevas ja saavas käändes seisundimääruse ühildumine
SÜ 52 Üldlaiend ja sidend
SÜ 53 Üldlaiend
SÜ 54 Sidend
SÜ 55 Sidendite õigekeelsusest
SÜ 56 Lausetüübid suhtluseesmärgi järgi
SÜ 57 ...väitlause
SÜ 58 ...küsilause
SÜ 59 ...käsklause
SÜ 60 ...soovlause
SÜ 61 ...hüüdlause
SÜ 62 Koondlause
SÜ 63 Määruste rinnastus
SÜ 64 Koondlause kirjavahemärgid
SÜ 65 Lünk- ja vaeglause
SÜ 66 Lause sõnajärg
SÜ 67 ...verb lause lõpus
SÜ 68 ...verb lause algul
SÜ 69 ...muid sõnajärjestusseiku

LAUSE MOODUSTAJATE EHITUS

SÜ 70
SÜ 71 Fraas
Nimisõnafraas
SÜ 72 Omadussõnaline täiend
SÜ 73 Omadussõnalise täiendi ühildumine
SÜ 74 Nimisõnaline täiend omastavas käändes
SÜ 75 Muus vormis täiendid
SÜ 76 Lisand
SÜ 77 ...lisanditarindid
SÜ 78 Lisandi ühildumine
SÜ 79 Lisandi kirjavahemärgid
SÜ 80 Mitme täiendiga fraasid
SÜ 81 Hulgafraas
SÜ 82 Hulgafraasi ja nimisõnafraasi vahekord
SÜ 83 Hulgafraasi laiend seestütlevas käändes
SÜ 84 Hulgasõna määralaiendeist
SÜ 85 Muid fraasitüüpe
SÜ 86 Osalause
SÜ 87 Osalausete rinnastus
SÜ 88 Rindlause kirjavahemärgid
SÜ 89 Osalausete alistus
SÜ 90 Relatiivlauseist
SÜ 91 Põimlause kirjavahemärgid
SÜ 92 Kõrvallause referaadina
SÜ 93 Otsekõne kirjavahemärgid
SÜ 94 Liitsed liitlaused
SÜ 95 Kiillause
SÜ 96 ...üte
SÜ 97 ...hüüund
SÜ 98 Kiillause kirjavahemärgid
SÜ 99 Lauselühendid
SÜ 100 Määruslike lauselühendite kasutamisest
SÜ 101 Kesksõnalühendeist
SÜ 102 Lauselühendite kirjavahemärgid
SÜ 103 Nominalisatsioon

Kirjandust süntaksi kohta

LEKSIKOLOOGIA

L 1 Leksikoloogia mõiste
L 2 Sõnaõpetuse mõisteid
L 3  

SÕNAVARA

L 4 Sissejuhatus
L 5 Sõnavara rikastumise teed
L 6 Sõnavara päritolu. Põlis-, laen- ja tehissõnad
L 7 ...põlistüved
L 8 ...onomatopoeetilised sõnad
L 9 ...laenamine
L 10 ...laentüvevara
L 11 ...otselaenud
L 12 ...rahvusvahelised sõnad
L 13 ...tähenduslaenud
L 14 ...tõlkelaenud
L 15 ...siselaenud
L 16 ...võõrusastmik
L 17 ...tehissõnad
L 18 Oma- ja võõrsõnad
L 19 ...võõrsõnad ja tsitaatsõnad
L 20 ...võõrusastmik
L 21 ...'ismid'
L 22 Põhi-, üld- ja oskussõnavara
L 23 Neologismid, historismid ja arhaismid
L 24 Murdesõnavara. Slängisõnavara
L 25 ...sotsiaalteljel
L 26 ...lastekeelne sõnavara
L 27 Harvad ja juhusõnad
L 28 Hinnangusõnad
L 29 Sõnavara stiililine jagunemine
L 30 ...funktsionaalstiilide järgi

LEKSIKAALSED SUHTED

L 32 Sünonüümid
L 33 Tabusõnad ja eufemismid
L 34 Antonüümid
L 35 ...moodustusviisid
L 36 Hüponüümid
L 37 Homonüümid
L 38 ...sõnavormid
L 39 ...lekseemid
L 40 Paronüümid
Näpunäiteid paronüümide kasutamisel

LEKSIKOLOOGIA HARUD

L 41 Sõnasemantika
L 42 Tähendus
L 43 ...tähenduse muutumine
L 44 Tähendusnihked
L 45 Tähendusülekanded
L 46 Mitmetähenduslikkus
L 47 Tähenduse liike
L 48 ...sisuvaesed sõnad
L 49 ...tautoloogia ja pleonasm
L 50 ...parasiitsõnad
L 51 Fraseoloogia
L 52 ...päritolu
L 53 Etümoloogia
L 54 Onomastika
L 55 ...isikunimed
L 56 ...kohanimed
L 57 ...nimede keelsus
L 58 Sõnavarastatistika
L 59 Leksikograafia
Sõnaraamatute liike
L 60 ...märksõnastiku sõnavara
L 61 ...märksõnastiku ülesehitus
L 62 ...kirjelduse tüüp
L 63 Eesti leksikograafia ajaloo tähtteoseid

Kirjandust leksikoloogia kohta

Käsiraamatus kasutatud lühendid ja märgid