Saateks

Käsiraamat on kirjutatud keskharidusega eestlase jaoks. Ühelt poolt pakub see üldharivaid teadmisi eesti kirjakeele grammatika ja sõnavara ehituse kohta. Oleme püüdnud asju esitada võimalikult lihtsalt ning vältida tavakasutajale tarbetuid üksikasju. Neile, kel siin pakutust väheks jääb, soovitame teaduslikku grammatikat: "Eesti keele grammatika" I, II. Tallinn, 1993--1995. Teiselt poolt tahab käsiraamat olla praktiline abivahend kirjakeele korrektseks kasutamiseks. See on esimesest ehk olulisemgi, sest õigekeelsusgrammatikat pole meil ilmunud aastakümneid. Viimane käsiraamat, mis taotles käesolevaga samu eesmärke, oli 1968. a ilmunud Johannes Valgma ja Nikolai Remmeli "Eesti keele grammatika". Praeguseks on see vananenud. Õigekeelsusallikana on käesolev käsiraamat kooskõlas Eesti Keele Instituudis valmiva uue keelekorraldussõnaraamatuga, mis vahetab välja senise 1976. a õigekeelsussõnaraamatu.

Käsiraamat koosneb sissejuhatusest ning viiest peatükist, kus käsitletakse ortograafiat, morfoloogiat, sõnamoodustust, süntaksit ja leksikoloogiat. Välja jäänud on foneetika ja fonoloogia osa, mis vajanuks küll iseseisvat ja põhjalikku esitust, paraku pole see aga võimalik enne, kui foneetikud on mitmes põhiküsimuses üksmeelele jõudnud. Foneetika ja fonoloogia põhimõistete lühikäsitlus on liidetud ortograafia peatükile.

Sissejuhatuse ja vormiõpetuse peatüki on kirjutanud Kristiina Ross, mõne osa koostamisel on osalenud ka Mati Erelt ja Tiiu Erelt. Sõnamoodustuse ja süntaksi on koostanud Mati Erelt, ortograafia ja leksikoloogia Tiiu Erelt.

Iga peatüki lõpus on esitatud soovituskirjandus selle ainevaldkonna põhjalikumaks omandamiseks. Käsiraamat on varustatud aineregistriga, kus märksõnale järgnev täht osutab peatükile, number selle peatüki paragrahvile (NB! mitte leheküljele).

Autorid