Rekisteri

A

aakkosellinen sanakirja L61
aakkoslyhenne O47
aasta (taivutustyyppi) M126
abessiivi M64
ablatiivi M60
abstraktinen substantiivi M4
adessiivi M59
adjektiivi M5
adjektiivi + adjektiivi SM38
adjektiivi + substantiivi SM28
adjektiivi + substantiivi (yhteen ja erilleen kirjoittaminen) O40
adjektiiviattribuutti SÜ71--SÜ73
adjektiivien prefiksit SM36
adjektiivilauseke SÜ3, SÜ85
adjektiivinjohtimet SM33--SM36
adpositio (pre- tai postpositio), suhdesana M11
adverbi M7
adverbi + adjektiivi (yhteen ja erilleen kirjoittaminen) O42
adverbi + substantiivi (yhteen ja erilleen kirjoittaminen) O40
adverbi + verb SM19
adverbiaali SÜ8, SÜ42--SÜ51, SÜ63
adverbiaalilause SÜ89
adverbiaalinen lauseenvastike SÜ99--SÜ100
adverbien yhteen ja erilleen kirjoittaminen O45
adverbilauseke SÜ3, SÜ85
adverbillinen yhdysverbi ks. partikkeliverbi
adverbinjohtimet SM41
adversatiivinen konjunktio M13
agentiiviadverbiaali ks. tekijää ilmaiseva adverbiaali
agentti ks. tekijä
agglutinaatio M16
-ahta- (verbinjohdin) SM9, SM14
aikaa ilmaiseva pre- ja postpositio M11
aikaa ilmaiseva sivulause ks. temporaalilause
aikamuoto, tempus M72, M85--M90
aikasuhde SÜ9, SÜ23--SÜ28
ajama (taivutustyyppi) M173
ajan adverbi M7
ajan adverbiaali SÜ42, SÜ47
ajatusviiva O61, SÜ64, SÜ79, SÜ88, SÜ98
akkusatiiviobjekti ks. kokonaisobjekti
aksentti, paino O9
aktiivi M83, SÜ20
aktiivilause SÜ19
aktiivinen sanavarasto L22
aktuaalinen merkitys L47
alasaksalaiset lainasanat L10
alisteinen konstruktio SÜ6
alisteinen lause ks. sivulause
alisteinen yhdysadjektiivi, determinatiivinen yhdysadjektiivi SM37--SM39
alisteinen yhdyssana, determinatiivinen yhdyssana SM4
alisteinen yhdyssubstantiivi, determinatiivinen yhdyssubstantiivi SM27--SM31
alistuskonjunktio M13, SÜ54
alistussuhde, subordinaatio SÜ6, SÜ89
allatiivi M58
allegoria L45
allofoni SJ10
allomorfi, morfeemivariantti SJ10, M15
allonyymit L57
alveolaari O6
-(a)m (substantiivinjohdin) SM20--SM21
amerikanismit L21
ammattinimikkeiden ja kunnianimien oikeinkirjoitus O37
ammattisana tai -ilmaus L25
anakronismit L23
analogiamuodot M20
anglismit L21
antiteesi L35
antonymia L34--L35
antonyymisanakirja L62
antonyymit L34--L35
antroponymia L55
antroponyymi ks. henkilönnimi
appellatiivi ks. yleisnimi
appositio SÜ71, SÜ76--SÜ80
apusana M1
-ar (substantiivinjohdin) SM20, SM22
-(a)rd (substantiivinjohdin) SM20, SM22
argot L25
arkaismit L23
arkikielinen sanasto L30
armas (taivutustyyppi) M156
artikulaatio O5
artikulaatioelimet O5
artikulaatiopaikka ks. ääntymäpaikka
artikulaatiotapa ks. ääntymätapa
asiasubjekti ks. looginen subjekti
asiayhteys ks. konteksti
aspektiverbi SÜ36
assimilaatio M29
astemuutos M22
astevaihtelu M21, M22--M34
astevaihtelumallit M22, M30--M34
-ata- (verbinjohdin) SM9, SM14
attributiivinen lauseenvastike SÜ99
attribuutti SÜ8, SÜ71--SÜ75
attribuuttilause SÜ89, SÜ90
au M117
augmentatiivit L28
automatiivisuus SM11
autosemanttinen sana ks. leksikaalinen sana
avoin taivutustyyppi M114

B

balttilaiset lainasanat L10
barbarismit L21
-bi- (verbinjohdin) SM9, SM11
-bik (substantiivinjohdin) SM20, SM22
-bu- (verbinjohdin) SM9, SM11
byrokratian slangi L25

D

-da- (verbinjohdin) SM9--SM10
da-infinitiivi M73--M74
da-lauseenvastike SÜ99
defektiivinen ks. vajaa-
defektiivinen adjektiivi M5
defektiivinen verbi, yksipersoonainen verbi M3
definiittisyys S 10
deklinaatio M116
deminutiivijohtimet SM20, SM24
deminutiivit L28
de-monikko M69
demonstratiivipronomini M8
denotatiivinen merkitys L47
dentaali O6
depropristen sanojen kirjoittaminen O20
derivaatio ks. johtaminen
derivaatiovartalo SM2
derivaatta ks. johdos
derivatiivinen merkitys L47
deskriptiivinen sanakirja L62
deskriptiivisanat L8
des-lauseenvastike SÜ99, SÜ100
des-muoto (da-infinitiivin inessiivi), gerundiivi, gerundi M73, M80
determinatiivinen yhdysadjektiivi ks. alisteinen yhdysadjektiivi
determinatiivinen yhdyssana ks. alisteinen yhdyssana
determinatiivinen yhdyssubstantiivi ks. alisteinen yhdyssubstantiivi
determinatiivipronomini M8
diakroninen leksikologia L1
diftongi O6
diftongien oikeinkirjoitus O15
-dik (substantiivinjohdin) SM20, SM22
disjunktiivinen konjunktio M13
dissimilaatio M29
-dle- (verbinjohdin) SM9, SM15
-du- (verbinjohdin) SM9, SM11

E

-e : -e (substantiivinjohdin) SM20--SM21
-e : -me (substantiivinjohdin) SM20--SM21
eba- SM26, SM37
edussana SÜ3, SÜ6
-eeri- (verbinjohdin) SM18
-eeru- (verbinjohdin) SM18
ehtoa ilmaiseva adverbiaali SÜ42
ehtoa ilmaiseva sivulause ks. konditionaalilause
eksistentiaalilause SÜ11
eksonyymit O18, L57
eksotismit L21
eksplanatiivikonjunktio M13
ekspressiivinen merkitys L47
-el (substantiivinjohdin) SM20, SM22
elama (taivutustyyppi) M167
elatiivi M57
ellipsi SÜ65
elliptinen lause SÜ1, SÜ34, SÜ65
eläimennimi L55
ema-pesa (taivutustyyppi) M119
endonyymit L57
englantilaiset lainasanat L11
ensimmäisen nimenosan iso alkukirjain, vrt. kaikkien nimenosien iso alkukirjain O24
epiteetti L48
epäsuora esitys[tapa] ks. oratio obliqua
epäsuora käsky SÜ59
epäsäännöllisesti taipuva sana M19, M115
-er (substantiivinjohdin) SM20, SM22
erikoislyhenteet O49
erisnimi ks. nimi
erisnimien johdosten kirjoittaminen O21
esitlema (taivutustyyppi) M168
essiivi M63
estonismit L21
etnonyymi, kansannimitys L56
etuappositio SÜ76--SÜ79
etuliite ks. prefiksi
etunimi L55
etuvokaali O6
etymologia L53
etymologinen sanakirja L53, L62
eufemismit L33

F

f:n ja š:n oikeinkirjoitus O16
faktitiiviset johtimet SM9--SM10
fennismit L21
finaalilause, tarkoitusta ilmaiseva sivulause SÜ89
finiittiverbi ks. verbin finiittimuoto
finiittiverbin ja nominin kiteytynyt liitto, ilmaisuverbi (esim. laseb jalga) M3, SÜ16
fleksio M16
fokus SÜ10
fokusointi SÜ10
foneemi SJ10, O6
foneemin kesto, foneemin pituus O9
foneemin pituus ks. foneemin kesto
foneettinen periaate oikeinkirjoituksessa O4
foneettinen transkriptio SJ10, O4
fonetiikka, äänneoppi SJ9, SJ11
fonologia SJ9, SJ11
fonologinen transkriptio O4
fonotaksi SJ10
formatiivi M15
fraasisanakirja L52, L60
fraasiutunut lause (esim. Mis siis ikka! Eks ta ole!) SÜ65
fraseologia L51
fraseologinen sanonta ks. fraseologismi
fraseologismi, fraseologinen sanonta L51
fraseologismien alkuperä L52
frekvenssisanakirja ks. taajuussanakirja
frekventatiiviset johtimet SM9, SM15--SM16
frekventatiivi[verbi] M3
frikatiivi O6
funktionaalinen tyyli L30
futuuri SÜ26--SÜ27
fuusio M16

G

genetiivi M52
genetiivialkuisuus SM29
genetiiviattribuutti SÜ71, SÜ74
germaaniset lainasanat L10
germanismit L21
gerundi ks. des-muoto (da-infinitiivin inessiivi)
gerundiivi ks. des-muoto (da-infinitiivin inessiivi)
-gi- (verbinjohdin) SM9, SM16
-gil (adverbinjohdin) SM41
-gile (adverbinjohdin) SM41
grammaattinen sija ks. kieliopillinen sija
-gu- (verbinjohdin) SM9, SM16

H

h:n oikeinkirjoitus O12, O16
habe (taivutustyyppi) M129
habitiiviadverbiaali SÜ42, SÜ44
hakasulkeet O67
hakukysymys, konstituenttikysymys SÜ58
hakumuoto, perusmuoto M18, L2
hakusanaluettelo L59--L61
halventavat sanat L28
harvinaiset sanat L27
haukkumanimi, köllinimi L55
haukkumasanat L29
hea M117
heikkenevä astemuutos M26
heikkenevä astevaihtelu ks. normaali astevaihtelu
heikkoasteinen vartalo M22
heittomerkki O21, O65
henkilönnimi, antroponyymi L55
henkilönnimien alkukirjain O28
henkilönnimien lyhentäminen O49
henkilöä tai asiaa ilmaisevat johtimet SM20, SM22
historiallisten tapahtumien nimet O31
historismi L23
hoivakieli L26
hoivakielinen sanasto L26
homofonit L37
homografit L37
homonymia L37
homonyymien ristiriita L39
homonyymisanakirja L62
homonyymiset lekseemit L39
homonyymiset sananmuodot L38
homonyymit L37
huudahduslause SÜ61
huudahdussana ks. interjektio
huutomerkki O63
hybridit L12
hydronyymi, vesistönimi L56
hyperonyymi L36
hyponymia L36
hyponyymi L36
hüppama (taivutustyyppi) M188

I

-i (substantiivinjohdin) SM20, SM22
-i- (verbinjohdin) SM9, SM16
i:n ja j:n oikeinkirjoitus O13
ideografinen sanakirja L61
idiolekti, yksilömurre SJ2
idiomatiikka L51
idiomi L51
-ik (adjektiivinjohdin) SM33, SM35
-ik (substantiivinjohdin) SM20, SM22
illatiivi M54--M55
ilmaisuverbi ks. finiittiverbin ja nominin kiteytynyt liitto
ilmaisuverbien yhteen ja erilleen kirjoittaminen O44
i-monikko M70
imperatiivi M91, M94
imperatiivilause ks. käskylause
imperfekti M85, M87, SÜ25
impersonaali (passiivi) M84, SÜ20
indefiniittipronomini M8
indefiniittisyys SÜ10
indikatiivi M91--M92, SÜ29
indoeurooppalaiset ja indoiranilaiset lainasanat L10
inessiivi M56
infinitiivi ks. da-infinitiivi, vat-infinitiivi
inkoatiiviverbi M3
instruktiivi M48
instrumentti SÜ9
interjektio, huudahdussana M14
interrogatiivilause ks. kysymyslause
interrogatiivi-relatiivipronomini M8
intransitiiviverbi M3, SÜ35
ironiset sanat L28
irtonainen adverbiaali SÜ8, SÜ52--SÜ53, SÜ95
-is (substantiivinjohdin) SM20--SM21
-ise- (verbinjohdin) SM9, SM13
ise M159
iso alkukirjain O24
iso alkukirjain kunnioituksen ilmaisemiseksi O37
isokirjainlyhenne O47
ison ja pienen alkukirjaimen käyttö O24--O37
-(i)stu (substantiivinjohdin) SM20, SM23
i-superlatiivi M103
itsenäinen sana M1
itämerensuomalaiset kielet SJ1
itämerensuomalaiset sanavartalot L7

J

-ja (substantiivinjohdin) SM20, SM22
jaollinen substantiivi M4, M66
jaoton substantiivi, laskettava substantiivi M4, M66
jargon L25
-jas (adjektiivinjohdin) SM33--SM34
johdin M15, SM2
johdos, derivaatta SM2
johtaminen, johto, derivaatio SM2--SM3
johto ks. johtaminen
johtoilmaus SÜ92
jooma (taivutustyyppi) M165
joukon, mitan ja määrän pre- ja postpositiot M11
jõuline (taivutustyyppi) M136
juhlatyylin sanasto L29
julgema M173
jussiivi, epäsuora imperatiivi (ma, sa, ta, me, te, nad oodaku) M91, M96, SÜ29
juus (taivutustyyppi) M137
jälgima (taivutustyyppi) M170
jälkiappositio SÜ76--SÜ79
jälkiattribuutti SÜ72
jälkiliite ks. suffiksi
järjestysluku, ordinaalilukusana M6
järjestysluvun osoittaminen O52
jätma (taivutustyyppi) M177

K

-k (substantiivinjohdin) SM20--SM21
kaarisulkeet O66
kaasus ks. sija
kahju M124
kaikkien nimenosien iso alkukirjain, vrt. ensimmäisen nimenosan iso alkukirjain O24
kaks M150
kaksikielinen sanakirja L62
kaksoispiste O58, SÜ64, SÜ88, SÜ79, SÜ93
kallis M158
kansainvälinen sana L12
kansanetymologia L53
kansanmurre ks. paikallismurre
kansannimitys ks. etnonyymi
kanta SM2
kantavartalo SM2
kantavartalon lyheneminen SM5
kantavartalon muuttuminen heikkoasteiseksi SM5
kardinaalilukusana ks. perusluku
-kas (adjektiivinjohdin) SM33, SM34
-kas (substantiivinjohdin) SM20, SM22
kasvilajikkeiden nimet O34
kategoriamerkitys M1, SM3, L47
kategorian jäsenet M45
katkolyhenne O47
kato (astevaihtelussa) M29
kaunis M158
kaunokirjallisuuden sanasto L30
kausaaliadverbiaali ks. syyn adverbiaali
kausaalilause, syytä ilmaiseva sivulause SÜ89
kausatiiviset johtimet SM9--SM10
kausatiivi[verbi] M3
-ke(ne) (nomininjohdin) SM38
-ke(ne) (substantiivinjohdin) SM20, SM24
keegi M159
keinotekoinen sana L17
keinotekoinen vartalo L17
kellonajan merkitseminen O54
kes M159
-kesi (adverbinjohdin) SM41
kestoaste O9--O10
kestoasteen muutos M27
-ki- (verbinjohdin) SM9, SM16
-ki ja -gi O11
kielenhuolto SJ9
kieliopillinen keino SÜ6
kieliopillinen merkitys L47
kieliopillinen objekti ks. objekti
kieliopillinen predikaatti ks. predikaatti
kieliopillinen sija, grammaattinen sija M49
kieliopillinen subjekti ks. subjekti
kieliopillinen suhde (rinnastus ja alistus) SÜ6
kieliopilliset synonyymit L32
kielioppi SJ9, SJ11
kielteistä ja myönteistä verbinmuotoa yhdistävä kategoria M72, M97--M99, SÜ17, SÜ30--SÜ31
kielto, negaatio SÜ30--SÜ31
kieltomuoto M97, M99
kiertoilmaus ks. perifraasi
-kil (adverbinjohdin) SM41
-kile (adverbinjohdin) SM41
kirjailijan kielen sanasto L60
kirjaimin ja numeroin kirjoittaminen O51
kirjakielen sanakirja L60
kirjakieli SJ2, SJ4
kirjallisen esityksen jaottelu ja numerointi O55
kirjoitus SJ12, O1
kirjoitusjärjestelmä O1
kiteytynyt sanonta L51
klisee, kulunut ilmaus L48
klusiili O6
klusiilien oikeinkirjoitus O11, O14
koer (taivutustyyppi) M146
kohus M158
koi-idee (taivutustyyppi) M117
kokija SÜ9
kokija-omistuslause SÜ11
kokonaisobjekti, totaaliobjekti, akkusatiiviobjekti SÜ36--SÜ37
kokonaisubjekti, nominatiivisubjekti SÜ33
kokonaisuutta tai aluetta ilmaisevat johtimet SM20, SM23
kole (taivutustyyppi) M128
kolmainus M158
kolme pistettä (ilmaisemassa kesken jäänyttä ajatusta) O69
koloratiivikonstruktio SÜ14
komitatiivi M65
komitatiiviadverbiaali (esim. Isa tuli koos minuga linna) SÜ42, SÜ46
komparatiivi M100, M102
kompleksinen yhdyslause SÜ94
komplementaarinen oppositio ks. kontradiktorinen oppositio
kompositio ks. yhdistäminen
kompositumi ks. yhdyssana
kontekstuaalinen ellipsi SÜ65
-kond (substantiivinjohdin) SM20, SM23
konditionaali M91, M93, SÜ29
konditionaalilause, ehtoa ilmaiseva sivulause SÜ89
kongruenssi SÜ6, SÜ18, SÜ39, SÜ51, SÜ73, SÜ78
konjugaatio M162
konjunktio, sidesana M13
konkreettinen sija, semanttinen sija M50
konkreettinen substantiivi M4
konnotaatio L47
konsekutiivilause, seurausta ilmaiseva sivulause SÜ89
konsessiivilause SÜ89
konsessiivinen adverbiaali SÜ42
konsonantin ilmestyminen (vahvenevassa astevaihtelussa) M29
konsonantin kvaliteetin muutos M29
konsonantin lisääntyminen kantavartaloon SM5
konsonantti O5--O6
konsonanttien luokitus O6
konsonanttien pituuden muutos M28
konsonanttiyhtymä O6
konsonanttiyhtymän oikeinkirjoitus O15
konstituentin kommunikatiivinen funktio SÜ4, SÜ5, SÜ10
konstituentin lauseopillinen funktio SÜ4, SÜ5
konstituentti ks. muodostin
konstituenttikysymys ks. hakukysymys
konstituenttirakenne SÜ2
konteksti, asiayhteys SÜ1
kontekstisidonnainen merkitys L47
kontekstista riippumaton merkitys L47
kontekstuaaliset synonyymit L32
kontinuatiivijohtimet SM9, SM13
kontinuatiiviverbi M3
kontraarinen oppositio L34
kontradiktorinen oppositio, komplementaarinen oppositio L34
kontrastiivinen leksikologia L1
koordinaatio ks. rinnastus[suhde]
koostelyhenne O47
kopulatiivikonjunktio M13
kopulatiivinen yhdysadjektiivi ks. rinnasteinen yhdysadjektiivi
kopulatiivinen yhdyssubstantiivi ks. rinnasteinen yhdyssubstantiivi
korkea vokaali, suppea vokaali O6
korvaaminen M29
kotieläinrotujen nimitykset O20, O25, O28, O40
kõik M150
kõnelema (taivutustyyppi) M169
-ku- (verbinjohdin) SM9, SM16
kulkuneuvojen nimet O36
kulunut ilmaus ks. klisee
kumbki M159
kunniamerkkien nimet O32
-kuti (adverbinjohdin) SM41
kutsumanimi L55
kuvaannollinen merkitys L47
kvanttori SÜ80--SÜ84
kvanttoriadverbi ks. mitan ja määrän adverbi
kvanttorilauseke SÜ3, SÜ81--SÜ84
kysymyslause, interrogatiivilause SÜ58
kysymysmerkki O62
küünal (taivutustyyppi) M154
käima (taivutustyyppi) M165
käsi (taivutustyyppi) M149
käskima (taivutustyyppi) M184
käskylause, imperatiivilause SÜ59
käännöslaina L14
käänteinen astevaihtelu, vahveneva astevaihtelu M33
käänteissanakirja L61
köllinimi ks. haukkumanimi

L

-la (substantiivinjohdin) SM20, SM23
labiaali O6
labiodentaali O6
lagi (taivutustyyppi) M145
laina L9
lainaaminen L9
lainafraseologismi L52
lainasana L9
lainattu merkitys L13
lainattu sanavartalo L10
lainausmerkit O24, O37, O64, SÜ93, L45
lainojen mukauttaminen L18
laitosten nimien kirjoitusasu O26
-lane (adjektiivinjohdin) SM33, SM35
-lane (substantiivinjohdin) SM20, SM22
laryngaali O6
laskettava substantiivi ks. jaoton substantiivi
laskma M186
lateraali O6
latinalainen kirjaimisto O1
latinalaiset lainasanat L12
latinalaiset lyhenteet O49
latinalaiset prefiksoidit ja suffiksoidit L12
latvialaiset lainasanat L10
laulma (taivutustyyppi) M178
lause SJ10, SÜ1
lauseen konstituentteja toisiinsa liittävä konjunktio, relatiivipronomini tai -adverbi SÜ8, SÜ52, SÜ54--SÜ55, SÜ89--SÜ90
lauseen lisäjäsen SÜ8
lauseen pääjäsen SÜ8
lauseenjäsen SÜ5, SÜ8
lauseenjäsennys SÜ12
lauseenvastike SJ10, SÜ3, SÜ99--SÜ102
lauseke SJ10, SÜ3
lauseliitto, lauserinnastus SÜ86--SÜ88
lauseoppi, syntaksi SJ9, SJ11, SÜ1
lauserinnastus ks. Lauseliitto
lausetyypit [puhefunktion mukaan] SÜ56--SÜ61
lauseyhdistys ks. yhdyslause
-lda- (verbinjohdin) SM9--SM10
-ldane (adjektiivinjohdin) SM33, SM35
-ldasa (adverbinjohdin) SM41
-le- (verbinjohdin) SM9, SM15
lehtikielen sanasto L30
leikilliset sanat L28
lekseemi L2
leksikaalinen johto SM3
leksikaalinen merkitys L42, L47
leksikaalinen sana, sisältösana, autosemanttinen sana M1
leksikaalinen yksikkö L2
leksikaaliset suhteet L31
leksikaaliset synonyymit L32
leksikaalistuminen L2
leksikografia SJ9, L59
leksikologia, sanasto-oppi SJ9, SJ11, L1
leksikostatistiikka L58
-li (adverbinjohdin) SM41
liittomuoto M3, M72
liittopredikaatti ks. yhdyspredikaatti
liittosuperlatiivi M103
liiviläis-suomalaiset sanavartalot L7
-lik (adjektiivinjohdin) SM33--SM34
-line (adjektiivinjohdin) SM33--SM34
-line (substantiivinjohdin) SM20, SM22
lisänimi L55
liudennus ks. palatalisaatio
loe M158
looginen objekti SÜ9
looginen subjekti, asiasubjekti SÜ9
loppumuutos M35, M39--M41
loppuvaihtelu M21, M35--M44
loppuvaihtelumallit M35, M42--M44
-lt (adverbinjohdin) SM41
lugema (taivutustyyppi) M182
luku ks. numerus
lukusana ks. numeraali
-lus (substantiivinjohdin) SM20--SM21
luvun ryhmittäminen välilyönnein O51
lyhennesanakirja L60
lyhennetyypit O47
lyhenteiden lukeminen O49
lyhenteiden taivutus O49
lyhenteiden yhteen ja erilleen kirjoittaminen O49
lyhentämistavat O46
lyhyt illatiivi (esim. pani salli kaela) M55
lyhyt taivutusvartalo M35
lyhyt tavu O7
lyhyt äänne O9
lähtövartalo M35

M

-m (substantiivinjohdin) SM20--SM21
magas (taivutustyyppi) M131
ma-infinitiivi M73, M76
maitsma ~ maitsema (taivutustyyppi) M185
maks-rakenne SÜ99--SÜ100
mallisana M19
ma-muoto (ma-infinitiivin illatiivi, esim. tegema) M76
manner (taivutustyyppi) M157
ma-rakenne SÜ99
mas-muoto (ma-infinitiivin inessiivi, esim. tegemas) M76
mas-rakenne SÜ99
mast-muoto (ma-infinitiivin elatiivi, esim. tegemast) M76
mast-rakenne SÜ99
matala vokaali O6
mata-rakenne SÜ99--SÜ100
mata-vorm (ma-infinitiivin abessiivi, esim. tegemata) M76
matronyymi L55
mees M150
menneen ajan tempus M85, M87--M90
mennyt aika SÜ25
merkityksen laajentuminen L44
merkityksen melioratiivistuminen L44
merkityksen muuttuminen L43
merkityksen pejoratiivistuminen L44
merkityksen siirtyminen L45
merkityksen supistuminen L44
merkityksenmuutos, semanttinen muutos L44
merkitys L42
merkityskenttä ks. semanttinen kenttä
merkityslainat L13
merkitysoppi ks. semantiikka
merkityspiirteet L41
merkitysvivahde L47
merkki- ja juhlapäivien kirjoittaminen O37
merkkimuodot, teemamuodot M20
metafora L45
metonymia L45
-mik (substantiivinjohdin) SM20, SM23
mikrotoponyymi L56
mina M159
-mine (adjektiivinjohdin) SM33, SM35
-mine (substantiivinjohdin) SM20--SM21
minema M171
mis M159
-misi (adverbinjohdin) SM41
miski M159
mitan ja määrän adverbi, kvanttoriadverbi M7
mittaa tai määrää ilmaiseva sivulause SÜ89
mitte- SM26, SM37
modaaliadverbi M12
modus, tapaluokka M72, M91--M96, SÜ17, SÜ29
modus obliquus (esim. ma, sa, ta, me, te, nad valetavat) M91, M95, SÜ29
momentaaniset johtimet SM9, SM14
momentaani[verbi] M3
monikielinen sanakirja L62
monikko, pluraali M66, M68--M71
monikkosana ks. plurale tantum -sana
monikkovartalon muodostaminen M71
moniselitteisyys ks. polysemia
morfeemi SJ10, M15
morfeemivariantti ks. allomorfi
morfo[fo]nologia SJ11
morfologia ks. muoto-oppi
morfologinen analyysi M15
morfologinen kategoria M45
morfologinen periaate oikeinkirjoituksessa O4, O11
morfologinen synteesi M15
morfotaksi SJ10
mõni M 123
mõskma (taivutustyyppi) M181
mõte (taivutustyyppi) M152
mõtlema (taivutustyyppi) M190
-mu (substantiivinjohdin) SM20, SM23
muinaiskreikkalaiset Lainasanat L12
muinaiskreikkalaiset prefiksoidit ja suffiksoidit L12
muodostin, konstituentti SÜ2
muotisanat L50
muoto-opillinen sanakirja L62
muoto-oppi, morfologia SJ9, SJ11
muotovartalo M17, M21
murdma (taivutustyyppi) M180
murre ks. paikallismurre, sosiaalimurre
murresanakirja L60
murresanasto L24
murresanat L24
murresanat kirjakielessä L15
murteellisuus (murresana, -muoto ym.) L24
myönteinen muoto M97--M98
myöntö SÜ30
määrite SÜ6
määrän ja asteen adverbiaali SÜ42

N

naine M138
nali-sõber (taivutustyyppi) M143
nasaali O6
-nd (substantiivinjohdin) SM20--SM21
-nda- (verbinjohdin) SM9--SM10
-ndik (substantiivinjohdin) SM20, SM23
-ndus (substantiivinjohdin) SM20--SM21
-ne (adjektiivinjohdin) SM33--SM34
-ne- (verbinjohdin) SM9, SM12
negaatio ks. kielto
neksus SÜ6
neologismit ks. uudissanat
neutraali (semanttinen rooli) SÜ9
-ng (substantiivinjohdin) SM20--SM21
-nik (substantiivinjohdin) SM20, SM22
nimi (taivutustyyppi) M121
nimi, erisnimi, propri M4, L54
nimielementit L54
nimien kieli L57
nimien taivuttaminen M161
nimien virolaistaminen L55
nimiluettelo L60
nimistöntutkimus ks. onomastiikka
nimitys L54
-nna (substantiivinjohdin) SM20, SM22
nollajohdin SM2
nollajohto, piiloderivaatio SM2
nominaalistuma SÜ102
nominaalistus ks. nominalisaatio
nominalisaatio, nominaalistus SÜ102
nominatiivi M51
nominatiivialkuisuus SM29
nominatiivinen merkitys L47
nominatiivipredikatiivi SÜ40--SÜ41
nominatiivisubjekti ks. kokonaissubjekti
nominativus absolutus SÜ99
nomini M2, M46
nomini + adjektiivi (yhteen ja erilleen kirjoittaminen) O42
nomini nominatiivissa + verb SM19
nominien astevaihtelumallit M31
nominien loppumuutos M40
nominien loppuvaihtelumallit M43
normaali astevaihtelu, heikkenevä astevaihtelu M32
normaalilause SÜ11
normatiivinen sanakirja L62
nõu M117
-nu (substantiivinjohdin) SM20, SM22
nud-partisiippi (aktiivin partisiipin perfekti) M79
nud-rakenne SÜ99--SÜ101
numeraali, lukusana M6
numeraali + substantiivi (yhteen ja erilleen kirjoittaminen) O40
numeraalien yhteen ja erilleen kirjoittaminen O43
numeroin ilmaistut luvut O51--O55
numerot ne-, line-adjektiivien kanssa O53
numerot tekstissä O51
numerus, luku M47, M66--M71, SÜ17--SÜ18
nykyaika SÜ24
nykykielen sanakirja L60

O

objekti SÜ8, SÜ35--SÜ38
objektilause SÜ89
objektilauseenvastike SÜ99
objektinsijainen adverbiaali SÜ48
oikeinkirjoituksen periaatteet O4
oikeinkirjoitus, ortografia O3
oikeinkirjoitusjärjestelmä (säännötön, uusi ja vanha) O2
oikeinkirjoitussanakirja ks. ortografinen sanakirja
okkasionaalinen merkitys ks. tilapäinen merkitys
okkasionalismit ks. tilapäissanat
olema M171
oluline (taivutustyyppi) M135
omaperäinen sana L18
omaperäinen sanasto (vastakohta: vierassanasto) L18
omistaja SÜ9
onomastiikka, nimistöntutkimus L54
onomatopo[i]eettiset sanat L8
-or (substantiivinjohdin) SM20, SM22
oratio directa, suora esitys[tapa] SÜ92--SÜ93
oratio obliqua, epäsuora esitys[tapa] SÜ92
ordinaalilukusana ks. järjestysluku
ortografia ks. oikeinkirjoitus
ortografinen lause, virke SÜ1
ortografinen sanakirja, oikeinkirjoitussanakirja L62
osalause SJ10, SÜ3, SÜ86--SÜ89
osaobjekti, partiaaliobjekti, partitiiviobjekti SÜ36
osasubjekti, partitiivisubjekti SÜ33
osittaiset homonyymit L39
osittaiset synonyymit L32
otsikkojen oikeinkirjoitus O30
õel (taivutustyyppi) M130
õlu M123
õnnelik (taivutustyyppi) M141
õppima (taivutustyyppi) M175

P

pada-sõda (taivutustyyppi) M144
paikallismurre, kansanmurre SJ2, SJ3
paikallissija M50
paikan adverbi M7
paikan ja suunnan adverbiaali SÜ42
paikannimi, toponyymi L56
paikannimien alkukirjain O25
paikannimien yhteen ja erilleen kirjoittaminen O41
paikka SÜ9
paikkaa ilmaiseva pre- ja postpositio M11
paikkaa ilmaiseva sivulause SÜ89
paino O8, O9
painoton tavu O8
palataalikonsonantti O6
palatalisaatio, liudennus O6
parenteesi, parenteettinen lause SÜ95--SÜ98
parenteettinen huudahduslause SÜ97
parenteettinen lause ks. parenteesi
paronymia L40
paronyymisanakirja L62
paronyymit L40
partiaaliobjekti ks. osaobjekti
partikkeli M2
partikkeliverbi, adverbillinen yhdysverbi (esim. läheb ära) M3, SÜ15
partikkeliverbien yhteen ja erilleen kirjoittaminen O44
partisiipin perfekti (nud- ja tud-partisiippi) M79
partisiipin preesens (v- ja tav-partisiippi) M78
partisiippi M73, M77--M79
partisiippilauseenvastikkeet ks. partisiippirakenteet
partisiippirakenteet, partisiippilauseenvastikkeet SÜ101
partitiivi M53
partitiiviobjekti ks. osaobjekti
partitiiviobjektin vaativa verbi SÜ36
partitiivipredikatiivi SÜ40--SÜ41
partitiivisubjekti ks. osasubjekti
passiivilause SÜ19--SÜ20
passiivinen sanavarasto L22
patronyymi L55
pea M117
perfekti M85, M88, SÜ25
perifraasi, kiertoilmaus L32--L33
personifikaatio ks. personointi
personointi, personifikaatio L45
persoona M72, SÜ17, SÜ18
persoonapronomini M8
peruslausetyypit SÜ11
perusluku, kardinaalilukusana M6
perusluvun osoittaminen O52
perusmerkitys L47
perusmuoto ks. hakumuoto
perussana SM2
perussanasto L22
pesema (taivutustyyppi) M172
pidama M186
piiloderivaatio ks. nollajohto
pikkukirjainlyhenne O47
pilkku O57, SÜ64, SÜ79, SÜ88, SÜ91, SÜ98, SÜ102
piste O48, O56
pitkä tavu O7
pitkä äänne O9
pleonasmi L49
pluraali ks. monikko
plurale tantum -sana, pluratiivi, monikkosana M4, M66
pluratiivi ks. plurale tantum -sana
pluskvamperfekti M85, M89, SÜ25
polyseeminen sana L37
polysemia, moniselitteisyys L46
positiivi M100--M101
possessiivipronomini M8
postpositio M11
pre- ja postpositioiden yhteen ja erilleen kirjoittaminen O45
pre- ja postpositiolauseke SÜ3, SÜ85
predikaatti SÜ8, SÜ13--SÜ31
predikatiivi SÜ8, SÜ39--SÜ41
predikatiiviadverbiaali SÜ42, SÜ50--SÜ51
predikatiivilauseenvastike SÜ99
predikatiivina toimiva sivulause SÜ89
preesens M85--M86
prefiksi, etuliite SM2
prefiksoidi SM4
prepositio M11
preteriti M85, M90, SÜ25
primaarimerkitys (historiallisesti ensimmäinen) L47
proadjektiivi M8
proadverbi M9
produktiivisuus SM8
progressiivirakenne SÜ28
pronomini M2, M8
pronomini + substantiivi (yhteen ja erilleen kirjoittaminen) O40
pronumeraali M8
prosubstantiivi M8
pseudonyymi, salanimi L55
puhe SJ12
puheenparsi, sananparsi L51
puhuttelulisäke SÜ96
puolipiste O59, SÜ64, SÜ88
puolisuppea vokaali, välivokaali O6
puolivokaali O6
päike(ne) M138
päivämäärän merkitseminen O54
päälause SÜ86, SÜ89
pääluokka, [verbi]genus M72, M82--M84, SÜ17, SÜ19--SÜ21
päämuodot M20
pääpaino O8
pääpainollinen tavu O8
pääsana SÜ6
pääse (taivutustyyppi) M153

R

-r (substantiivinjohdin) SM20, SM22
rakennuksennimien alkukirjain O25
ratas (taivutustyyppi) M155
ratsu (taivutustyyppi) M124
-rda- (verbinjohdin) SM9--SM10
redel-kringel (taivutustyyppi) M127
reema SÜ10, SÜ66
referaatti SÜ92
referentti ks. tarkoite
refleksiivijohdokset SM9, SM11
refleksiivipronomini M8
refleksiivi[verbi] M3
regressiivinen johto ks. takapero[is]johto
rehi M150
rektio SÜ6--SÜ7
rektioadverbiaali SÜ42
rektiosanakirja L62
relatiiviadverbi SÜ54
relatiivilause SÜ90
relatiivipronomini SÜ54, SÜ90
resiprookkipronomini M8
resiprookkiverbi M3
retorinen kysymys SÜ58
-rik (substantiivinjohdin) SM20, SM22
rinnasteinen konstruktio SÜ6
rinnasteinen yhdysadjektiivi, kopulatiivinen yhdysadjektiivi SM40
rinnasteinen yhdyssubstantiivi, kopulatiivinen yhdyssubstantiivi SM32
rinnasteiset attribuutit SÜ80
rinnastuskonjunktio M13, SÜ54
rinnastus[suhde], koordinaatio SÜ6, SÜ62--SÜ64, SÜ80, SÜ87
roomalaiset numerot O52
rubla M124
ruhi M150
ruotsalaiset lainasanat L10
russismit L21

S

saama (taivutustyyppi) M165
saama-futuuri SÜ27
saatma (taivutustyyppi) M176
sada M150
sai (taivutustyyppi) M142
saksalaiset lainasanat L10
salanimi ks. pseudonyymi
sana SJ10, L2
sana-artikkeli (sanakirjassa) L59
sanaesiintymä ks. sane
sanajärjestys SÜ66--SÜ69, SÜ81
sanakirja L59
sanakirjan tyyppi L62
sanakirjojen luokitus L60--L62
sanaleikki L39
sanaluokka M1
sanan hallitseminen L3
sanan kestoaste ks. kestoaste
sanan kestoasteen määrittely O10
sanankielto ks. tabu
sananmuodostus SJ9, SJ11, SM1
sananmuodostustapa SM2
sananmuoto SJ10, SÜ2--SÜ3, L2
sananmuotojen homonymia L38
sanasemantiikka L41
sanasto (sanakirja, sanaluettelo) L59
sanasto (sanavarat, sanavarasto) L4
sanaston alkuperä L6
sanaston alueellinen jakautuminen L24
sanaston kasvu L5
sanaston muuttuminen L4
sanaston sosiaalinen jakautuminen L25
sanaston tyylillinen jakautuminen L29
sanasto-oppi ks. leksikologia
sane, sanaesiintymä L2
sanoma- ja aikakauslehtien nimet O29
see M159
segmentaalifoneemi O6, O9
sekundaarimerkitys (historiallisesti myöhäisempi) L47
selittävä sanakirja L62
semantiikka, merkitysoppi SJ9, L41
semanttinen kenttä, merkityskenttä L42
semanttinen kolmio L42
semanttinen muutos ks. merkityksenmuutos
semanttinen periaate oikeinkirjoituksessa O4, O38
semanttinen rooli SÜ4, SÜ5, SÜ9
semanttinen sija ks. konkreettinen sija
semanttinen verkosto L42
seminar (taivutustyyppi) M120
seurausta ilmaiseva sivulause ks. konsekutiivilause
-si (adverbinjohdin) SM41
sidesana ks. konjunktio
signifiant (de Saussure) L42
signifié L42
siil (taivutustyyppi) M140
sija, kaasus M47--M65
sijapääte numeroilmauksissa O53
sina M159
singulare tantum -sana ks. yksikkösana
sisäkkäiset attribuutit (esim. uudet kielitieteelliset kirjat) SÜ80
sisällöllinen kongruenssi SÜ6
sisältösana ks. leksikaalinen sana
sisäpaikallissija M50
sisä-äänteet O10
sitaattilainat L19
sitaattilainojen kirjoittaminen O19
sivistyssanasto L60
sivulause, alisteinen lause SÜ86, SÜ89
sivulauseen pronominivaste SÜ89
sivupaino O8
sivupainollinen tavu O8
-sk (substantiivinjohdin) SM20, SM22
-skele- (verbinjohdin) SM9, SM15
-skle- (verbinjohdin) SM9, SM15
slaavilaiset lainasanat L10
slangi L25
slangisanakirja L60
slangisanasto L25
slangisanat L25
slangisanat kirjakielessä L15
soinnillinen konsonantti O6
soinniton konsonantti O6
soolane (taivutustyyppi) M134
sosiaalimurre, sosiolekti SJ2
sosiolekti ks. sosiaalimurre
sovinnaisnimi O18, L57
-sta- (verbinjohdin) SM9--SM10
-sti (adverbinjohdin) SM41
-stik (substantiivinjohdin) SM20, SM23
-stikku (adverbinjohdin) SM41
subjekti SÜ8, SÜ32--SÜ34
subjektillinen passiivilause SÜ21
subjektina oleva lauseenvastike SÜ99
subjektina oleva sivulause SÜ89
subjektiton lause SÜ34
subjektiton passiivilause SÜ20
subordinaatio ks. alistussuhde
substantiivi M4
substantiivi + adjektiivi SM37
substantiivi + substantiivi SM29
substantiivi + substantiivi (yhteen ja erilleen kirjoittaminen) O39
substantiivien prefiksit SM20, SM26
substantiivilauseke SÜ3, SÜ71--SÜ80, SÜ82
substantiivinjohtimet SM20--SM26
substantiivityyli SÜ102
suffiksaalinen sananjohto SM2
suffiksi, jälkiliite SM2
suffiksoidi SM4
suhdesana ks. adpositio
suhtautumista tai suhdetta ilmaiseva adpositio M11
sukunimi L55
sulkeet SÜ79, SY 98 ks. myös hakasulkeet ja kaarisulkeet
sulkeinen taivutustyyppi M114
suomalaiset lainasanat L10
suomalais-permiläiset sanavartalot L7
suomalais-saamelaiset sanavartalot L7
suomalais-ugrilaiset kielet SJ1
suomalais-ugrilaiset sanavartalot L7
suomalais-volgalaiset sanavartalot L7
suora esitys[tapa] ks. oratio directa
suora käsky SÜ59
superlatiivi M100, M103
suppea vokaali ks. korkea vokaali
suppletiivinen vartalo M21
suprasegmentaalifoneemi SJ12, O9
suur (taivutustyyppi) M147
süda M132
symboli L45
synekdokee L45
synkroninen leksikologia L1
synonymia L32
synonyymisanakirja L32, L62
synonyymisarja L32
synonyymit L32
synsemanttinen sana M1
syntaksi ks. lauseoppi
syntaktinen johto SM3
syntaktinen konstruktio, syntaktinen rakenne SÜ6
syntaktinen rakenne ks. syntaktinen konstruktio
syntaktinen yksikkö SÜ3
synteettinen superlatiivi ks. yksinkertainen superlatiivi
syyn adverbiaali, kausaaliadverbiaali SÜ42
syytä ilmaiseva pre- ja postpositio M11
syytä ilmaiseva sivulause ks. kausaalilause
säännötön oikeinkirjoitusjärjestelmä SJ5

T

-t- (verbinjohdin) SM9--SM10
-ta- (verbinjohdin) SM9--SM10
taajuussanakirja, frekvenssisanakirja L61
tabu, sanankielto L33
taipumaton sana M46
taipumaton adjektiivi SÜ73
taipumaton sana + adjektiivi/partisiippi SM39
taipumaton sana + substantiivi SM31
taipumattomien sanojen yhteen ja erilleen kirjoittaminen O45
taivutuskaava, taivutustyyppi M19, M113
taivutusluokka M115
taivutuspääte M15
taivutustyyppi ks. taivutuskaava
taivutusvartalo M35
takapero[is]johto, regressiivinen johto SM1
takavokaali O6
tapaa ilmaiseva sivulause SÜ89
tapaa ja tilaa ilmaiseva adpositio M11
tapaa ja tilaa ilmaiseva adverbi M7
tapahtumien ja tilaisuuksien nimet O33
tapaluokka ks. modus
-tar (substantiivinjohdin) SM20, SM22
tarkekirjoitus ks. transkriptio
tarkoite, referentti L42
tarkoituksen adverbiaali SÜ42
tarkoitusta ilmaiseva sivulause ks. finaalilause
tautologia L49
tavallisimpien lyhenteiden luettelo O50
tavan adverbiaali SÜ42
tav-partisiippi (passiivin partisiipin preesens) M78
tav-rakenne SÜ99, SÜ101
tavu O7
tavutus O7
teema SÜ10, SÜ66
teemamuodot ks. merkkimuodot
tegema (taivutustyyppi) M183
teine M138
tekijä, agentti SÜ9
tekijännimi SM22
tekijää ilmaiseva adverbiaali, agentiiviadverbiaali SÜ42
tekstikielioppi SÜ1
-tele- (verbinjohdin) SM9, SM15
tema M159
temporaalilause, aikaa ilmaiseva sivulause SÜ89
tempus ks. aikamuoto
teonnimi SM20--SM21
termi L22
terminatiivi M62
termisanasto L60
termistö L22
-ti (adverbinjohdin) SM41
tieteellisen kielen sanasto L30
tilapäinen merkitys, okkasionaalinen merkitys L47
tilapäissanat, okkasionalismit L27
-tle- (verbinjohdin) SM9, SM15
toiminnan olosuhteet SÜ9
toiminnan osallistujat SÜ9
toimintaa ilmaisevat johtimet SM20--SM21
toisesta murteesta lainattu sana tm. kielenaines L15
toivomuslause SÜ60
too M159
toponymia L56
totaaliobjekti ks. kokonaisobjekti
tõusma (taivutustyyppi) M179
traditioperiaate oikeinkirjoituksessa O4, O38
transitiiviverbi M3, SÜ35
transkriptio, tarkekirjoitus O23
translatiivi M61
translatiivijohtimet SM9, SM 12
translitteraatio O22
treima (taivutustyyppi) M164
tremulantti O6
-ts (substantiivinjohdin) SM20, SM22
-tse- (verbinjohdin) SM9, SM13
-tsi (adverbinjohdin) SM41
-tu (adjektiivinjohdin) SM33, SM34
-tu (substantiivinjohdin) SM20, SM22
tud-partisiippi (passiivin partisiipin perfekti) M79
tud-rakenne SÜ99--SÜ100
tulema (taivutustyyppi) M171
tuleva aika ks. tulevaisuus
tulevaisuus, tuleva aika SÜ26--SÜ27
tuli (taivutustyyppi) M122
tulkkisanakirja L62
tunnus M15
tuotenimet O35
tyyli L29
tyylivirhe L29
tyyliväri L29
tärkeitä sanakirjoja L63
täydellinen lause SÜ1
täydelliset homonyymit L39
täydelliset synonyymit L32
täytesanat L48

U

-u (substantiivinjohdin) SM20--SM21, SM24
-u- (verbinjohdin) SM9, SM11, SM16
ulkopaikallissijat M50
-(u)r (adjektiivinjohdin) SM33, SM35
-ur (substantiivinjohdin) SM20, SM22
uralilaiset sanavartalot L7
urbonyymi L56
-us (substantiivinjohdin) SM20--SM21
usuaalinen merkitys L47
uudissanasto L60
uudissanat, neologismit L23
uusi oikeinkirjoitusjärjestelmä (1800-luvun kolmannella neljänneksellä yleistynyt oikeinkirjoitustapa) SJ6, O2
uus--küüs (taivutustyyppi) M148

V

-v (adjektiivinjohdin) SM33, SM35
vahva-asteinen vartalo M22
vahveneva astemuutos M26
vahveneva astevaihtelu ks. käänteinen astevaihtelu
vaihtoehtokysymyslause SÜ58
vaillinainen lause SÜ34, SÜ65, SÜ95
vajaa-, defektiivinen M1
valtioiden nimet O27
vanha lainasanasto L10
vanha oikeinkirjoitusjärjestelmä (1600-luvun lopulla yleistynyt oikeinkirjoitustapa) SJ5, O2
vanha omaperäinen fraseologismi L52
vanha omaperäinen sanasto L7
vanhan kirjakielen sanakirja L60
vanhentunut sana L23
varsinainen merkitys (vastakohta: kuvaannollinen merkitys) L47
vartalo M15
vartalomonikko M70--M71
vartalosuperlatiivi M103
vartaloäänteen muuttuminen SM5
vat-infinitiivi M73, M75
vat-rakenne SÜ99
vedru M124
-vel (adverbinjohdin) SM41
-vele (adverbinjohdin) SM41
venäjänkielisten nimien kansainvälinen siirrekirjoitusjärjestelmä (latinalaistamisjärjestelmä) O22
venäjänkielisten nimien transkribointi (tavallinen kaava) O23
venäläiset lainasanat L10
verbi M3, M46
verbi + substantiivi SM30
[verbi]genus ks. pääluokka
verbien astevaihtelumallit M34
verbien johto vierasperäisistä vartaloista SM18
verbien loppumuutos M41
verbien loppuvaihtelumallit M44
verbien nollajohto, verbien piiloderivaatio SM17
verbien piiloderivaatio ks. verbien nollajohto
verbien yhteen ja erilleen kirjoittaminen O44
verbilauseke SÜ3
verbin ei-finiittinen muoto, verbin infiniittinen muoto, verbin nominaalimuoto M3
verbin finiittimuoto, verbin persoonamuoto, finiittiverbi M3, M72, SÜ13
verbin infiniittinen muoto ks. verbin ei-finiittinen muoto
verbin nominaalimuoto ks. verbin ei-finiittinen muoto
verbin persoonamuoto ks. verbin finiittimuoto
verbinjohtimet SM9--SM16
vertailu M100--M103
vertailuaste M100
vertailusana M46, M100--M103
vertaus L51
vesistönimi ks. hydronyymi
vestlema (taivutustyyppi) M189
vieras kirjain O1
vieraskielisten nimien kirjoittaminen O18
vieraskielisten nimien ääntäminen L18
vierasperäiset johtimet SM43
vierassanasto L19
vierassanat O16, L19
vierassanojen kirjoittaminen O16
vierassanojen loppuklusiilin oikeinkirjoitus O17
vierassanojen viimeisen tavun vokaalin oikeinkirjoitus O17
-vil (adverbinjohdin) SM41
-vile (adverbinjohdin) SM41
vinoviiva O68
virkakielen sanasto L30
virke ks. ortografinen lause
virolainen kirjaimisto O1
virolaiset foneemit O6
virolaiset sanavartalot L7--L8
virolaisten etunimiä L55
virolaisten sukunimiä L55
vokaali O5--O6
vokaalien luokitus O6
vokaalimonikko M70--M71
võima (taivutustyyppi) M165
v-partisiippi (aktiivin partisiipin preesens) M78
v-rakenne SÜ99, SÜ101
-(V)r (substantiivinjohdin) SM20, SM22
-(V)s (adjektiivinjohdin) SM33, SM35
vulgarismit L29
vuosilukujen merkitseminen O54
väike(ne) M138
väitelause SÜ57
välilliset lainat L11
välimerkit O56--O69, SÜ63--SÜ64, SÜ78--SÜ80, SÜ88, SÜ91, SÜ93, SÜ98, SÜ102
välimerkit lyhenteissä O48
välinettä tai keinoa ilmaiseva adpositio M11
välinettä tai keinoa ilmaiseva adverbiaali SÜ42
välittömät lainat L11
välivokaali ks. puolisuppea vokaali

Y

yhdistys ks. yhdistäminen
yhdistysten nimien kirjoitusasu O26
yhdistäminen, yhdistys, kompositio SM2
yhdysadjektiivi SM37--SM40
yhdysadverbi SM42
yhdyslause, jonka osalauseiden välillä on alistussuhde SÜ86
yhdyslause, lauseyhdistys SÜ1, SÜ86
yhdysmerkki O48, O60
yhdysnumeraalien taivutus M160
yhdyspredikaatti, liittopredikaatti SÜ14
yhdyssana, kompositumi SM2, SM4
yhdyssanan määriteosa SM4
yhdyssanan perusosa SM4
yhdyssubstantiivi SM27--SM32
yhdysverbi, jossa on kiinteä yhdistys M3, SM19
yhdysverbiadverbi, partikkeliverbiin kuuluva adverbi (esim. kinni maksta) M10
yhdysverbien yhteen ja erilleen kirjoittaminen O44
yhteen ja erilleen kirjoittaminen O38--O45
yhteen ja erilleen kirjoittaminen numeroilmauksissa O51
yhteenkirjoittamisen periaatteet O38
üks M150
yksikielinen sanakirja L62
yksikkö, singulaari M66--M67
yksikkösana, singulare tantum -sana M4, M66
yksilömurre ks. idiolekti
yksinkertainen lause SÜ1
yksinkertainen lause, johon kuuluu rinnasteisia lauseenjäseniä SÜ62--SÜ64
yksinkertainen muoto M3, M72
yksinkertainen superlatiivi, synteettinen superlatiivi M103
yksinkertainen verbi M3
yksipersoonainen verbi ks. defektiivinen verbi
yksiselitteisyys L46
yleisimmät virolaiset sanat L22
yleisnimi, appellatiivi M4, L54
yleissanasto L22
yleisslangi L25
ylipitkä äänne O9
yritysten nimien kirjoitusasu O26

äike(ne) M138
-är (substantiivinjohdin) SM20, SM22
äänne SJ10, O5
äännekirjoitus O1
äänneoppi ks. fonetiikka
äännesymboliikka L8
äänteen akustiset ominaisuudet O5--O6
äänteen kesto O9
äänteen keston oikeinkirjoitus O14
äänteenmuutos (sananmuodostuksessa) SM5
äänteiden kirjoittaminen O11--O17
ääntymäpaikka, artikulaatiopaikka O5--O6
ääntymätapa, artikulaatiotapa O5--O6
ääntämyssanakirja L62

-ör (substantiivinjohdin) SM20, SM22