Sisujuht

A

aastaarvu kirjutamine O54
aasta-tüüp M126
abessiiv vt ilmaütlev kääne
abimäärsõna e afiksaaladverb M10
abisõna M1
ablatiiv vt alaltütlev kääne
abstraktne kääne e grammatiline kääne M49
abstraktne nimisõna M4
adessiiv vt alalütlev kääne
adjektiiv vt omadussõna
adpositsioon vt kaassõna
adverb vt määrsõna
adverbiaal vt öeldistäide
aeg SÜ9, SÜ23--SÜ28
aeg e tempus M72, M85--M90
afiksaaladverb vt abimäärsõna
afirmatiiv vt jaatav kõneliik
agent vt tegija
agentadverbiaal vt tegijamäärus
aglutinatsioon M16
-ahta- (verbiliide) SM9, SM14
ainsus e singular M66, M67
ainsussõna e singulare tantum-sõna M4, M66
ajakaassõna M11
ajakirjanduse sõnavara e publitsistlik sõnavara L30
ajalause SÜ89
ajalooline leksikoloogia vt diakrooniline leksikoloogia
ajalooline põhimõte e traditsiooni põhimõte O4, O38
ajaloosündmuste nimetamine O31
ajama M173
ajamäärsõna e temporaaladverb M7
ajamäärus e temporaaladverbiaal SÜ42, SÜ47
aktiivne lause SÜ19
aktiivne sõnavara L22
aktsent O9
aktuaalne tähendus L47
alaleütlev kääne e allatiiv M58
alaltütlev kääne e ablatiiv M60
alalütlev kääne e adessiiv M59
alamsaksa laenud L10
alfabeetiline sõnaraamat vt tähestikuline sõnaraamat
algtähendus e esmane tähendus L47
algustäheortograafia O24--O37
algustähtlühend O47
algvorm e võtmevorm L2, M18
algvõrre e positiiv M100, M101
alistav sidend SÜ89
alistav sidesõna M13, SÜ54
alistus e subordinatsioon SÜ6, SÜ89
allatiiv vt alaleütlev kääne
allegooria e mõistukuju L45
allofoon SJ10
allomorf e morfeemi variant SJ10, M15
allonüüm vt rööpnimi
alus e (grammatiline) subjekt SÜ8, SÜ32--SÜ34
alusega passiivilause SÜ21
aluseta lause SÜ34
aluseta passiivilause SÜ20
aluskeelendile toetuv tehistüvi L17
aluslause SÜ89
aluslühend SÜ99
alustüve astme nõrgenemine SM5
alustüve lühenemine SM5
alustüvi SM2
alveolaar vt hambasombuhäälik
-(a)m (nimisõnaliide) SM20, SM21
amerikanism L21
ameti- ja aunimetuste õigekiri O37
ametliku stiili sõnavara L30
anakronism L23
analoogiavorm M20, M111, M112
anglitsism L21
antitees e vastandus L35
antonüümia L34--L35
antonüümid e vastandsõnad L34
antonüümisõnaraamat L62
antonüümne L34
antroponüüm vt isikunimi
antroponüümia L55
antroponüümika L55
apellatiiv vt üldnimi
-ar (nimisõnaliide) SM20, SM22
araabia laenud L11
-(a)rd (nimisõnaliide) SM20, SM22
argikeelne sõnavara L30
argoo vt släng
arhaism L23
armas-tüüp M156
arv e nuumerus M47, M66--M71, SÜ17, SÜ18
arvsõna e numeraal M6
arvsõnade kokku- ja lahkukirjutamine O43
arvsõna + nimisõna kokku- ja lahkukirjutamine O40
asearvsõna e pronumeraal M8
asemäärsõna e proadverb M9
asendumine M29
asenimisõna e prosubstantiiv M8
aseomadussõna e proadjektiiv M8
asesõna e pronoomen M2, M8
asesõna + nimisõna kokku- ja lahkukirjutamine O40
aspektverb SÜ36
assimilatsioon M29
astmemuutus M22
astmevaheldus M21, M22--M34
astmevaheldusmall M22, M30--M34
asutuste, ettevõtete, organisatsioonide ja ühenduste nimetamine O26
-ata- (verbiliide) SM9, SM14
atribuut vt täiend
au M117
augmentatiiv e suurendussõna L28
autasude nimetamine O32
automatiivsus SM11
avatud muuttüüp M114

B

baassõnastik vt põhisõnastik
balti laenud L10
barbarism L21
-bi- (verbiliide) SM9, SM11
-bik (nimisõnaliide) SM20, SM22
bilabiaal vt huulhäälik
-bu- (verbiliide) SM9, SM11
bürokraatia släng L25

D

-da- (verbiliide) SM9, SM10
da-lühend SÜ99
da-tegevusnimi e da-infinitiiv M73, M74
definiitsus vt tuntus
deminutiiv e vähendussõna L28
de-mitmus M69
demonstratiivpronoomen vt näitav asesõna
denotatiivne tähendus L47
dentaal vt hammashäälik
derivaat vt tuletis
derivatsioon vt tuletus
deskriptiivne sõnaraamat vt kirjeldav sõnaraamat
deskriptiivsõna L8
des-lühend SÜ99, SÜ100
des-vorm e gerundiiv M73, M80
determinatiivpronoomen vt määratlev asesõna
diakrooniline leksikoloogia e ajalooline leksikoloogia L1
dialektism L24
diftong O6
diftongi õigekiri O15
-dik (nimisõnaliide) SM20, SM22
dissimilatsioon M29
-dle- (verbiliide) SM9, SM15
-du- (verbiliide) SM9, SM11
düsfemism L33

E

-e : -e (nimisõnaliide) SM20, SM21
-e : -me (nimisõnaliide) SM20, SM21
eba- SM26, SM37
ebakindlad kokkukirjutised O45
-eeri- (verbiliide) SM18
-eeru- (verbiliide) SM18
eesliide e prefiks SM2
eeslisand SÜ76--SÜ79
eesnimi L55
eessõna e prepositsioon M11
eesti keele foneemid O6
eesti (päritolu) tüvevara L7, L8
eesti tähestik O1
eesvokaal O6
ehitisenimede algustäht O25
eitav kõneliik e negatiiv M97, M99
eitus SÜ30, SÜ31
eksistentsiaallause vt olemasolulause
eksonüüm O18, L57
eksotism L21
ekspressiivne tähendus L47
-el (nimisõnaliide) SM20, SM22
elama-tüüp M167
elatiiv vt seestütlev kääne
ellips vt väljajätt
elliptiline lause vt lünklause
emanimi e matronüüm L55
ema--pesa-tüüp M119
endonüüm L57
enesekohane asesõna e refleksiivpronoomen M8
enesekohane tegusõna e refleksiivne verb M3
enneminevik e pluskvamperfekt M85, M89, SÜ25
-er (nimisõnaliide) SM20, SM22
eraldav sidesõna M13
erand M19, M115
erikeel vt släng
eriküsilause SÜ58
erileksikoloogia L1
esimene välde O10
esisuurtäht O24
esitlema-tüüp M168
esmane tähendus vt algtähendus
essiiv vt olev kääne
estitsism L21
etnonüüm vt rahvanimi
etümoloogia L53
etümoloogiasõnaraamat L53, L62
etümoloogilised dubletid L53
eufemism e peitesõna L33

F

faktitiiviliited SM9, SM10
fennism L21
finaaladverbiaal vt otstarbemäärus
finiitne vorm vt pöördeline vorm
f ja õigekiri O16
fleksioon e fusioon M16
foneem SJ10, O6
foneemi pikkus O9
foneemtranskriptsioon vt fonoloogiline transkriptsioon
foneetika vt häälikuõpetus
foneetiline põhimõte e hääldusläheduse põhimõte O4
foneetiline transkriptsioon e häälduskiri SJ10, O4
fonoloogia SJ9, SJ11
fonoloogiline transkriptsioon e foneemtranskriptsioon O4
fonotaktika SJ10
fookus SÜ10
fookustamine SÜ10
formatiiv M15
fraas SJ10, SÜ3
fraseem e püsiühend L51
fraseologism L51
fraseologismide päritolu L52
fraseoloogia L51
fraseoloogiasõnaraamat L52, L60
frekventatiiviliited SM9, SM15, SM16
frekventatiivne tegusõna M3
frikatiiv vt hõõrdhäälik
funktsionaalstiil L30
fusioon vt fleksioon

G

geenus vt tegumood
genitiiv vt omastav kääne
genuiintüvevara, genuiinne tüvevara vt põlistüvevara
genuiintüvi, genuiinne tüvi vt põlistüvi
germaani laenud L10
germanism L21
gerundiiv vt des-vorm
-gi- (verbiliide) SM9, SM16
-gil (määrsõnaliide) SM41
-gile (määrsõnaliide) SM41
grammatika SJ9, SJ11
grammatiline kääne vt abstraktne kääne
grammatiline objekt vt sihitis
grammatiline predikaat vt öeldis
grammatiline seos SÜ6
grammatiline subjekt vt alus
grammatiline tähendus L47
grammatiline vahend SÜ6
grammatilised sünonüümid L32
-gu- (verbiliide) SM9, SM16

H

habe-tüüp M129
habitiivadverbiaal vt valdajamäärus
hambasombuhäälik e alveolaar O6
hammashäälik e dentaal O6
hargtäiend L54
harva esinev sõna L27
hea M117
heebrea laenud L11
heliline kaashäälik O6
helitu kaashäälik O6
hiina laenud L11
hispaania laenud L11
historism L23
homofoonid L37
homograafid L37
homonüümia L37
homonüümid L37
homonüümika L37
homonüümikonflikt L39
homonüümisõnaraamat L62
homonüümne L37
homonüümsed lekseemid L39
homonüümsed sõnavormid L38
hulga-, mõõdu- ja määrakaassõna M11
hulga- ja määralause SÜ89
hulga- ja määramäärsõna M7
hulgasõna SÜ80--SÜ84
hulga(sõna)fraas SÜ3, SÜ81--SÜ84
huulhäälik e bilabiaal O6
h õigekiri O12, O16
hõlmavad täiendid SÜ80
hõõrdhäälik e frikatiiv O6
häälduskiri vt foneetiline transkriptsioon
hääldusläheduse põhimõte vt foneetiline põhimõte
hääldussõnaraamat e ortoeepiasõnaraamat L62
häälik SJ10, O5
häälikkiri O1
hääliku akustilised omadused O5
häälikuline muutus (sõnamoodustuses) SM5
hääliku moodustuskoht O5, O6
hääliku moodustusviis O5, O6
hääliku pikkus O9
häälikusümboolika L8
häälikute moodustamine O5
häälikute pikkusastmed O9
häälikute pikkuse märkimine O14
häälikuõpetus e foneetika SJ9, SJ11
hübriidsõna L12
hüdronüüm vt veekogunimi
hüperonüüm L36
hüponüüm L36
hüponüümia L36
hüppama-tüüp M188
hüüdlause SÜ61
hüüdnimi L55
hüüdsõna e interjektsioon M14
hüüumärk O63
hüüund SÜ97

I

-i (nimisõnaliide) SM20, SM22
-i- (verbiliide) SM9, SM16
ideograafilised sünonüümid L32
idiolekt SJ2
idiomaatika L51
idiomaatiline L51
idioom L51
i ja j õigekiri O13
-ik (nimisõnaliide) SM20, SM22
-ik (omadussõnaliide) SM33, SM35
illatiiv vt sisseütlev kääne
ilmaütlev kääne e abessiiv M64
ilukirjanduse sõnavara L30
i-mitmus M70
imperatiiv vt käskiv kõneviis
imperfekt vt lihtminevik
impersonaal vt umbisikuline tegumood
indefiniitpronoomen vt umbmäärane asesõna
indefiniitsus vt tundmatus
indikatiiv vt kindel kõneviis
indoeuroopa ja indoiraani laenud L10
inessiiv vt seesütlev kääne
infiniitne vorm vt käändeline vorm
infinitiiv vt da-tegevusnimi, vat-tegevusnimi
inglise laenud L11
inhoatiiv M3
instruktiiv vt viisiütlev kääne
instrumentaaladverbiaal vt vahendimäärus
interjektsioon vt hüüdsõna
interrogatiiv-relatiivpronoomen vt küsiv-siduv asesõna
intransitiivne verb, intransitiivne tegusõna vt sihitu verb, sihitu tegusõna
irooniline sõna L28
-is (nimisõnaliide) SM20, SM21
isanimi e patronüüm L55
ise M159
-ise- (verbiliide) SM9, SM13
iseseisvad sõnad M1
isik SÜ17, SÜ18
isiku- ja asjaliited SM20, SM22
isikuline asesõna e personaalpronoomen M8
isikuline tegumood e personaal M83, SÜ20
isikunimede algustäht O28
isikunimede lühendamine O49
isikunimi e antroponüüm L55
isikustamine vt personifitseerimine
-(i)stu (nimisõnaliide) SM20, SM23
itaalia laenud L11
i-ülivõrre M103

J

-ja (nimisõnaliide) SM20, SM22
jaatav kõneliik e afirmatiiv M97, M98
jaatus SÜ30
jaotiste nummerdamine O55
-jas (omadussõnaliide) SM33, SM34
jooma-tüüp M165
juhusõna e okasionaalsõna L27
juhutähendus e okasionaaltähendus L47
julgema M173
jussiiv vt möönev kõneviis
jutumärgid O24, O37, O64, SÜ93, L45
juursõna vt lihtsõna
juus-tüüp M137
jõuline-tüüp M136
jälgima-tüüp M170
järelliide e sufiks SM2
järellisand SÜ76--SÜ79
järeltäiend SÜ72
järgarvsõna M6
järgarvude numbritega kirjutamine O52
jätma-tüüp M177

K

-k (nimisõnaliide) SM20, SM21
kaasaütlev kääne e komitatiiv M65
kaashäälik e konsonant O5, O6
kaashäälikute liigitus O6
kaashäälikuühend e konsonantühend O6
kaashäälikuühendi õigekiri O15
kaasnemismäärus e komitatiivadverbiaal SÜ42, SÜ46
kaasrõhk O8
kaasrõhuline silp O8
kaassõna e adpositsioon M11
kaassõnade kokku- ja lahkukirjutamine O45
kaassõnafraas SÜ3, SÜ85
kaastekst vt kontekst
kaasus vt kääne
kadu M29
kahekeelne sõnaraamat vt kakskeelne sõnaraamat
kahju M124
kaks M150
kakskeelne sõnaraamat e kahekeelne sõnaraamat L62
kalambuur L39
kaldkriips O68
kalka vt tõlkelaen
kallis M158
-kas (nimisõnaliide) SM20, SM22
-kas (omadussõnaliide) SM33, SM34
kategooria vt morfoloogiline kategooria
kategooria liikmed M45
kategoriaalne tähendus M1, SM3, L47
katkendlühend O47
katkestusjooned O69
katkestuspunktid O69
kaudkõne e oratio obliqua SÜ92
kaudlaenud L11
kaudne kõneviis e kvotatiiv M91, M95, SÜ29
kaudne käsk M96, SÜ59
kaunis M158
kaupade nimetamine O35
kausaaladverbiaal vt põhjusmäärus
kausatiiviliited SM9, SM10
kausatiivne tegusõna M3
keegi M159
keeld SÜ30
keeldsõna vt tabusõna
keelekorraldus SJ9
keeleloome L4
keelsus L57
kellaaja kirjutamine O54
-ke(ne) (käändsõnaliide) SM38
-ke(ne) (nimisõnaliide) SM20, SM24
kerge aktsent O9
kes M159
-kesi (määrsõnaliide) SM41
keskkõrge vokaal O6
kesksõna e partitsiip M73, M77--M79
kesksõnalühend SÜ101
keskvõrre e komparatiiv M100, M102
-ki- (verbiliide) SM9, SM16
-ki ja -gi O11
kiil(lause) SÜ95--SÜ98
-kil (määrsõnaliide) SM41
-kile (määrsõnaliide) SM41
kindel kõneviis e indikatiiv M91, M92, SÜ29
kindlad kokkukirjutised O45
kiri SJ12, O1
kirjakeel SJ2, SJ4
kirjakeele sõnaraamat L60
kirjanikusõnaraamat L60
kirjavahemärgid O56--O69, SÜ63, SÜ64, SÜ78--SÜ80, SÜ88, SÜ91, SÜ93, SÜ98, SÜ102
kirjaviis O2, vt ka korrapäratu kirjaviis, vana kirjaviis, uus kirjaviis
kirjeldav sõnaraamat e deskriptiivne sõnaraamat L62
klusiil vt sulghäälik
koer-tüüp M146
kogeja SÜ9
kogeja-omajalause SÜ11
kogu või ala väljendavad liited SM20, SM23
kohakaassõna M11
kohakääne M50
kohalause SÜ89
kohamäärsõna e lokaaladverb M7
kohamäärus e lokaaladverbiaal SÜ42
kohanimede algustäht O25
kohanimede kokku- ja lahkukirjutamine O41
kohanimi e toponüüm L56
koht SÜ9
kohus M158
koi--idee-tüüp M117
kokku- ja lahkukirjutamine O38--O45
kokku- ja lahkukirjutamise põhimõtted O38
kole-tüüp M128
kolmainus M158
kolmas välde O10
koloratiivtarind SÜ14
koma O57, SÜ64, SÜ79, SÜ88, SÜ91, SÜ98, SÜ102
komitatiiv vt kaasaütlev kääne
komparatiiv vt keskvõrre
komparatsioonikategooria vt võrdluskategooria
kompositsioon vt liitmine
-kond (nimisõnaliide) SM20, SM23
konditsionaal vt tingiv kõneviis
konditsionaaladverbiaal vt tingimusmäärus
kongruents vt ühildumine
konjunktsioon vt sidesõna
konkreetne kääne e semantiline kääne M50
konkreetne nimisõna M4
konnotatiivne tähendus e konnotatsioon L47
konsonandi lisandumine SM5
konsonant vt kaashäälik
konsonantühend vt kaashäälikuühend
kontekst e kaastekst SÜ1
kontekstiellips SÜ65
kontekstipõhimõte O38
kontekstuaalsed sünonüümid L32
kontinuatiiviliited SM9, SM13
kontinuatiivne tegusõna M3
kontraarne vastandus L34
kontradiktoorne vastandus L34
kontsessiivadverbiaal vt mööndusmäärus
koolon O58, SÜ64, SÜ88, SÜ79, SÜ93
koondlause SÜ62--SÜ64
koordinatiivtarind vt rindtarind
koordinatsioon vt rinnastus
korrapäratu kirjaviis SJ5, O2
kosmonüüm L56
-ku- (verbiliide) SM9, SM16
kumbki M159
-kuti (määrsõnaliide) SM41
kuupäeva kirjutamine O54
kvantumimäärus SÜ42
kvotatiiv vt kaudne kõneviis
kõik M150
kõne SJ12
kõneelundid O5
kõnekäänd L51
kõnelema-tüüp M169
kõneliik M72, M97--M99, SÜ17, SÜ30, SÜ31
kõneviis e moodus M72, M91--M96, SÜ17, SÜ29
kõrge vokaal O6
kõrgkeelne sõnavara L29
kõrihäälik e larüngaal O6
kõrvallause SÜ86, SÜ89
kõrvallause asesõnaline vaste SÜ89
kõrvutav leksikoloogia L1
käima-tüüp M165
käsi-tüüp M149
käskima-tüüp M184
käskiv kõneviis e imperatiiv M91, M94
käsklause SÜ59
käändeline vorm e infiniitne vorm M3, M72--M80
käändkonnad M116
käändsõna M46
käändsõna astmevaheldusmallid M31
käändsõna lõpumuutus M40
käändsõna lõpuvaheldusmallid M43
käändsõna nimetavas + verb SM19
käändsõna + omadussõna kokku- ja lahkukirjutamine O42
käändumatu omadussõna SÜ73
kääne e kaasus M47, M65
külghäälik e lateraal O6
küsilause SÜ58
küsimärk O62
küsiv-siduv asesõna e interrogatiiv-relatiivpronoomen M8
küünal-tüüp M154

L

-la (nimisõnaliide) SM20, SM23
laadimuutus M29
labiodentaal O6
ladinakeelsed lühendid O49
ladina kiri O1
ladina laenud L12
ladina pooleesliited ja pooljärelliited L12
ladina tähestik O1
laen vt laenkeelend
laenamine L9
laenfraseologism L52
laenkeelend e laen L9
laensõna L9
laentähendus L13
laentüvevara L10
laentüvi L10
lagi-tüüp M145
laiend SÜ6
-lane (nimisõnaliide) SM20, SM22
-lane (omadussõnaliide) SM33, SM35
larüngaal vt kõrihäälik
laskma M186
lastekeelne sõnavara L26
lateraal vt külghäälik
laulma-tüüp M178
lause SJ10, SÜ1
lauseanalüüs SÜ12
lause kõrvalliige SÜ8
lauseliige SÜ5, SÜ8
lauselühend SJ10, SÜ3, SÜ99--SÜ102
lause moodustaja SÜ2
lause moodustajastruktuur SÜ2
lause pealiige SÜ8
lause põhitüübid SÜ11
lausetüübid suhtluseesmärgi järgi SÜ56, SÜ61
lauseõpetus e süntaks SJ9, SJ11, SÜ1
-lda- (verbiliide) SM9, SM10
-ldane (omadussõnaliide) SM33, SM35
-ldasa (määrsõnaliide) SM41
-le- (verbiliide) SM9, SM15
lekseem L2
leksika vt sõnavara
leksikaalne sõna L2
leksikaalne tuletus SM3
leksikaalne tähendus L42, L47
leksikaalne üksus L2
leksikaalsed suhted L31
leksikaalsed sünonüümid L32
leksikaliseeruma L2
leksikograafia SJ9, L59
leksikoloogia e sõnavaraõpetus SJ9, SJ11, L1
leksikostatistika vt sõnavarastatistika
-li (määrsõnaliide) SM41
lihtlause SÜ1
lihtminevik e imperfekt M85, M87, SÜ25
lihtsõna e juursõna SM2
lihttegusõna M3
lihtvorm M3, M72
lihtülivõrre M103
liide M15, SM2
liigisõna L54
liitarvsõnade käänamine M160
liitlause SÜ1, SÜ86
liitmine e kompositsioon SM2
liitmäärsõna SM42
liitne liitlause SÜ94
liitnimisõna SM27, SM32
liitomadussõna SM37--SM40
liitsõna SM2, SM4
liittegusõna M3, SM19
liittegusõnade kokku- ja lahkukirjutamine O44
liitvorm M3, M72
liitöeldis SÜ14
liitülivõrre M103
liivi-soome tüvevara L7
-lik (omadussõnaliide) SM33, SM34
-line (nimisõnaliide) SM20, SM22
-line (omadussõnaliide) SM33, SM34
lisand SÜ71, SÜ76--SÜ80
lisandumine M29
lisanimi L55
loe M158
loendamatu nimisõna M4, M66
loendatav nimisõna M4, M66
lokaaladverb vt kohamäärsõna
lokaaladverbiaal vt kohamäärus
loomanimi e zoonüüm L55
loomatõugude nimetamine O20, O25, O28, O40
-lt (määrsõnaliide) SM41
lugema-tüüp M182
-lus (nimisõnaliide) SM20, SM21
lõpp M15
lõpumuutus M35, M39--M41
lõpuvaheldus M21, M35--M44
lõpuvaheldusmall M35, M42--M44
läbiv suurtäht O24
lähtetüvi M35
läti laenud L10
läänemeresoome keeled SJ1
läänemeresoome tüvevara L7
lühendisõnaraamat L60
lühendite kasutamine O46
lühendite kirjavahemärgid O48
lühendite kokku- ja lahkukirjutamine O49
lühendite käänamine O49
lühendite lugemine O49
lühenditest tuletamine O49
lühendusviisid O47
lühenenud muutetüvi M35
lühike häälik O9
lühike silp O7
lühike sisseütlev M55
lünklause e väljajätteline lause e elliptiline lause SÜ1, SÜ34, SÜ65

M

-m (nimisõnaliide) SM20, SM21
madalkeelne sõnavara L29
madal vokaal O6
magas-tüüp M131
maitsma ~ maitsema-tüüp M185
maks-lühend SÜ99, SÜ100
ma-lühend SÜ99
manner-tüüp M157
markeerima L29
mas-lühend SÜ99
mast-lühend SÜ99
mast-vorm M76
mas-vorm M76
mata-lühend SÜ99, SÜ100
mata-vorm M76
ma-tegevusnimi e supiin M73, M76
matronüüm vt emanimi
ma-vorm M76
mees M150
metafoor L45
metonüümia L45
-mik (nimisõnaliide) SM20, SM23
mikrotoponüüm vt väikekohanimi
mina M159
-mine (nimisõnaliide) SM20, SM21
-mine (omadussõnaliide) SM33, SM35
minema M171
minevik M85, M87--M90, SÜ25
minevikukeele sõnaraamat L60
mineviku kesksõna M79
mis M159
-misi (määrsõnaliide) SM41
miski M159
mitmekeelne sõnaraamat L62
mitmetähenduslik e polüseemiline L46
mitmetähenduslikkus e polüseemia L46
mitmetähenduslik sõna e polüseemiline sõna L37
mitmus e pluural M66, M68--M71
mitmusetüve moodustamine M71
mitmussõna e plurale tantum-sõna M4, M66
mitte- SM26, SM37
mittetäistähenduslik sõna M1
modaaladverb vt rõhumäärsõna
moesõna L50
momentaaniliited SM9, SM14
momentaanne tegusõna M3
monoseemia vt ühetähenduslikkus
monoseemiline vt ühetähenduslik
moodus vt kõneviis
moodustaja semantiline funktsioon SÜ4, SÜ5, SÜ9
moodustaja suhtlusfunktsioon SÜ4, SÜ5, SÜ10
moodustaja süntaktiline funktsioon SÜ4, SÜ5
morfeem SJ10, M15
morfeemiline põhimõte vt morfoloogiline põhimõte
morfeemi variant vt allomorf
morfofonoloogia SJ11
morfoloogia vt vormiõpetus
morfoloogiasõnaraamat vt vormisõnaraamat
morfoloogiline analüüs M15
morfoloogiline kategooria M45
morfoloogiline põhimõte e morfeemiline põhimõte O4, O11
morfoloogiline süntees vt vormimoodustus
morfotaktika SJ10
-mu (nimisõnaliide) SM20, SM23
mugandama L18
mugandnimi O18, L57
murdeleksika vt murdesõnavara
murdesõna L24
murdesõnad kirjakeeles L15
murdesõnaraamat L60
murdesõnavara e murdeleksika L24
murdma-tüüp M180
murre vt territoriaalne murre, sotsiaalne murre
muutetüvi M35
muutkond M115
muuttüüp M19, M113
muutumatu sõna M46
muutumatu sõna + nimisõna SM31
muutumatu sõna + omadussõna/kesksõna SM39
muutumatute sõnade kokku- ja lahkukirjutamine O45
mõisteline sõnaraamat L61
mõistukuju vt allegooria
mõni M123
mõskma-tüüp M181
mõte-tüüp M152
mõtlema-tüüp M190
mõttekriips O61, SÜ64, SÜ79, SÜ88, SÜ98
mõttepunktid O69
märksõna L59
märksõnastik L59--L61
määratlev asesõna e determinatiivpronoomenid M8
määrsõna e adverb M7
määrsõnade kokku- ja lahkukirjutamine O45
määrsõnafraas SÜ3, SÜ85
määrsõnaliited SM41
määrsõna + nimisõna kokku- ja lahkukirjutamine O40
määrsõna + omadussõna kokku- ja lahkukirjutamine O42
määrsõna + verb SM19
määrus e adverbiaal SÜ8, SÜ42--SÜ51, SÜ63
määruslause SÜ89
määruslühend SÜ99, SÜ100
mööndlause SÜ89
mööndusmäärus e kontsessiivadverbiaal SÜ42
möönev kõneviis e jussiiv M91, M96, SÜ29

N

naine M138
nali--sõber-tüüp M143
naljatlev sõna L28
nasaal vt ninahäälik
-nd (nimisõnaliide) SM20, SM21
-nda- (verbiliide) SM9, SM10
-ndik (nimisõnaliide) SM20, SM23
-ndus (nimisõnaliide) SM20, SM21
-ne (omadussõnaliide) SM33, SM34
-ne- (verbiliide) SM9, SM12
negatiiv vt eitav kõneliik
neologism vt uudiskeelend
neutraalne osaline SÜ9
-ng (nimisõnaliide) SM20, SM21
-nik (nimisõnaliide) SM20, SM22
nimealis L54
nimede eestistamine L55
nimede keelsus L57
nimede käänamine M161
nimelähteste sõnade õigekiri O20
nimepartikkel L54
nimesõnaraamat L60
nimetavaline liitumine SM29
nimetav kääne e nominatiiv M51
nimetus L54
nimetuum L54
nimeõpetus vt onomastika
nimi e pärisnimi e prooprium M4, L54
nimisõna e substantiiv M4
nimisõnade eesliited SM20, SM26
nimisõnafraas SÜ3, SÜ71--SÜ80, SÜ82
nimisõnaliited SM20--SM26
nimisõnaline täiend omastavas käändes SÜ71, SÜ74
nimisõna + nimisõna SM29
nimisõna + nimisõna kokku- ja lahkukirjutamine O39
nimisõna + omadussõna SM37
nimi-tüüp M121
ninahäälik e nasaal O6
ninnutama L26
-nna (nimisõnaliide) SM20, SM22
nominaalstiil SÜ102
nominalisatsioon SÜ102
nominatiiv vt nimetav kääne
nominatiivne tähendus L47
noomen M2
normaallause SÜ11
normaalne astmevaheldus vt nõrgenev astmevaheldus
normatiivne sõnaraamat e preskriptiivne sõnaraamat L62
-nu (nimisõnaliide) SM20, SM22
nud-kesksõna M79
nud-lühend SÜ99, SÜ101
nugisõna vt parasiitsõna
null-liide SM2
nulltuletus vt otsetuletus
numbrid koos ne- ja line-omadussõnaga O53
numbriga kirjutatud arvsõna käände näitamine O53
numbrite kasutamine O51
numbrite kirjutamine O51--O55
numbrite kokku- ja lahkukirjutamine O51
numbrite paigutamine tekstis O51
numbrite rühmitamine arvus O51
numeraal vt arvsõna
nurksulud O67
nuumerus vt arv
nõrgaastmeline tüvi M22
nõrgenev astmemuutus M26
nõrgenev astmevaheldus e normaalne astmevaheldus M32
nõu M117
näitav asesõna e demonstratiivpronoomen M8
nüüdiskeele sõnaraamat L60

O

objekt vt sihitis, tegevusobjekt
okasionaalsõna vt juhusõna
okasionaaltähendus vt juhutähendus
olema M171
olemasolulause e eksistentsiaallause SÜ11
olevik e preesens M85, M86, SÜ24
oleviku kesksõna M78
olev kääne e essiiv M63
oluline-tüüp M135
omadussõna e adjektiiv M5
omadussõnade eesliited SM36
omadussõnafraas SÜ3, SÜ85
omadussõnaliited SM33--SM36
omadussõnaline täiend SÜ71--SÜ73
omadussõna + nimisõna SM28
omadussõna + nimisõna kokku- ja lahkukirjutamine O40
omadussõna + omadussõna SM38
omastavaline liitumine SM29
omastav asesõna e possessiivpronoomen M8
omastav kääne e genitiiv M52
omasõna L18
omasõnavara L18
onomastika e nimeõpetus L54
onomatopoeetiline sõna L8
-or (nimisõnaliide) SM20, SM22
oratio obliqua vt kaudkõne
oratio recta vt otsekõne
ortoeepiasõnaraamat vt hääldussõnaraamat
ortograafia e õigekiri e õigekirjutus O3
ortograafia põhimõtted O4
ortograafiasõnaraamat vt õigekirjutussõnaraamat
ortograafiline lause SÜ1
osaalus e partsiaalsubjekt SÜ33
osahomonüümid L39
osalause SJ10, SÜ3, SÜ86, SÜ89
osasihitis e partsiaalobjekt SÜ36
osastav kääne e partitiiv M53
osasünonüümid L32
osaöeldistäide e partsiaalpredikatiiv SÜ40, SÜ41
oskussõna e termin L22
oskussõnaraamat L60
oskussõnavara e terminoloogia L22
otsekõne e oratio recta SÜ92, SÜ93
otselaenud L11
otsene käsk M94, SÜ59
otsene tähendus L47
otsetuletus e nulltuletus SM2
otstarbelause SÜ89
otstarbemäärus e finaaladverbiaal SÜ42

P

pada--sõda-tüüp M144
palataalne konsonant O6
palatalisatsioon e peenendus O6
parasiitsõna e nugisõna L50
paronomaasia L40
paronüümia L40
paronüümid e sarnassõnad L40
paronüümisõnaraamat L62
partikkel M2
partitiiv vt osastav kääne
partitiivverb SÜ36
partitsiip vt kesksõna
partsiaalalus vt osaalus
partsiaalobjekt vt osasihitis
partsiaalpredikatiiv vt osaöeldistäide
passiivne lause SÜ19, SÜ20
passiivne sõnavara L22
patronüüm vt isanimi
pea M117
pealause SÜ86, SÜ89
pealkirjade õigekiri O30
pearõhk O8
pearõhuline silp O8
peasõna SÜ3, SÜ6
peavormid M20
peenendus vt palatalisatsioon
peitesõna vt eufemism
pejoratiiv e pejoratiivne sõna L28
perekonnanimi L55
perfekt vt täisminevik
perifraas e ümberütlus L32--L33
perioodikaväljaannete nimede algustäht O29
personaal vt isikuline tegumood
personaalpronoomen vt isikuline asesõna
personifitseerimine e isikustamine L45
pesema-tüüp M172
pidama M186
pikk häälik O9
pikk silp O7
pikkusmuutus M28
pikkuspõhimõte O38
pleonasm L49
plurale tantum-sõna vt mitmussõna
pluskvamperfekt vt enneminevik
pluural vt mitmus
polüseemia vt mitmetähenduslikkus
polüseemiline vt mitmetähenduslik
polüseemiline sõna vt mitmetähenduslik sõna
pooleesliide e prefiksoid SM4
poolitamine O7
pooljärelliide e sufiksoid SM4
poolvokaal O6
positiiv vt algvõrre
possessiivpronoomen vt omastav asesõna
postpositsioon vt tagasõna
prantsuse laenud L11
predikaat vt öeldis
predikatiiv vt öeldistäide
predikatiivtarind SÜ6
predikatsiooniseos SÜ6
preesens vt olevik
prefiks vt eesliide
prefiksoid vt pooleesliide
prepositsioon vt eessõna
preskriptiivne sõnaraamat vt normatiivne sõnaraamat
preteeritum vt üldminevik
proadjektiiv vt aseomadussõna
proadverb vt asemäärsõna
produktiivsus SM8
professionalism L25
progressiivtarind SÜ28
pronoomen vt asesõna
pronumeraal vt asearvsõna
prooprium vt nimi
prosubstantiiv vt asenimisõna
pseudonüüm vt varjunimi
publitsistlik sõnavara vt ajakirjanduse sõnavara
punkt O48, O56
põhi SÜ6
põhiarvsõna M6
põhiarvude numbritega kirjutamine O52
põhisõna SM4
põhisõnastik e baassõnastik L22
põhisõnavara L22
põhitähendus L47
põhivormid M20, M111, M112
põhjuskaassõna M11
põhjuslause SÜ89
põhjusmäärus e kausaaladverbiaal SÜ42
põimlause SÜ86
põimliitnimisõna SM27--SM31
põimliitomadussõna SM37--SM39
põimliitsõna SM4
põimtarind e subordinatiivtarind SÜ6
põlisfraseologism L52
põlistüvevara e genuiintüvevara L7
põlistüvi e genuiintüvi L7
päike(ne) M138
pärisnimi vt nimi
päritoluvõõrus L16
pärsia laenud L11
pääse-tüüp M153
pööratud astmevaheldus vt tugevnev astmevaheldus
pöördeline vorm e finiitne vorm M3, M72, SÜ13
pöördkonnad M162
pöördsõna M46
pöördsõna astmevaheldusmallid M34
pöördsõna lõpumuutus M41
pöördsõna lõpuvaheldusmallid M44
pöördsõnaraamat L61
pööre M72
püsiepiteet L48
püsiühend vt fraseem

R

-r (nimisõnaliide) SM20, SM22
rahvaetümoloogia L53
rahvanimi e etnonüüm L56
rahvuslikult seotud nimi L57
rahvusvaheline sõna L12
rajav kääne e terminatiiv M62
raske aktsent O9
ratas-tüüp M155
ratsu-tüüp M124
-rda- (verbiliide) SM9, SM10
redel--kringel-tüüp M127
reema SÜ10, SÜ66
referaat SÜ92
referent L42
refleksiiviliited SM9, SM11
refleksiivne verb vt enesekohane tegusõna
refleksiivpronoomen vt enesekohane asesõna
rehi M150
rektsioon vt sõltumine
rektsiooniadverbiaal vt sõltuvusmäärus
rektsioonisõnaraamat L62
relatiivlause SÜ90
relatiivpronoomen SÜ90
retooriline küsilause SÜ58
retsiprookne tegusõna vt vastastikune tegusõna
retsiprookpronoomen vt vastastikune asesõna
riiginimede algustäht O27
-rik (nimisõnaliide) SM20, SM22
rindlause SÜ86--SÜ88
rindliitnimisõna SM32
rindliitomadussõna SM40
rindtarind e koordinatiivtarind SÜ6
rinnastav sidesõna M13, SÜ54
rinnastus e koordinatsioon SÜ6, SÜ62--SÜ64, SÜ80, SÜ87
rooma numbrid O52
rootsi laenud L10
rubla M124
ruhi M150
russitsism, russism L21
rõhk O8
rõhumäärsõna e modaaladverb M12
rõhutu silp O8
rööpnimi e allonüüm L57

S

saama-tulevik SÜ27
saama-tüüp M165
saateväljend SÜ92
saatma-tüüp M176
saav kääne e translatiiv M61
sada M150
sagedaimad eesti perekonnanimed L55
sagedaimad eesti sõnad L22
sageduspõhimõte O38
sagedussõnaraamat L61
sai-tüüp M142
saksa laenud L10
samaväärsed täiendid SÜ80
sarnassõnad vt paronüümid
see M159
seestütlev kääne e elatiiv M57
seesütlev kääne e inessiiv M56
segmentaalfoneem SJ12, O6, O9
seisundimäärus SÜ42, SÜ50, SÜ51
seletav sidesõna M13
seletussõnaraamat L62
semantika SJ9, L41
semantiline L41
semantiline kolmnurk L42
semantiline kääne vt konkreetne kääne
semantiline põhimõte e tähenduspõhimõte O4, O38
semantilised tunnusjooned L41
semikoolon O59, SÜ64, SÜ88
seminar-tüüp M120
seotud tähendus L47
-si (määrsõnaliide) SM41
sidekriips O48, O60
sidend SÜ8, SÜ52, SÜ54, SÜ55, SÜ89--SÜ90
sidesõna e konjunktsioon M13
siduv asesõna SÜ54
siduv määrsõna SÜ54
sihiline verb, transitiivne verb, sihiline tegusõna e transitiivne tegusõna M3, SÜ35
sihitis e (grammatiline) objekt SÜ8, SÜ35--SÜ38
sihitisekäändeline määrus SÜ48
sihitislause SÜ89
sihitislühend SÜ99
sihitu verb, intransitiivne verb, sihitu tegusõna e intransitiivne tegusõna M3, SÜ35
siil-tüüp M140
silbitamine O7
silp O7
sina M159
singular vt ainsus
singulare tantum-sõna vt ainsussõna
sisehäälikud O10
sisekohakääne M50
siselaen L15
sisseütlev kääne e illatiiv M54, M55
sisuline ühildumine SÜ6
-sk (nimisõnaliide) SM20, SM22
-skele- (verbiliide) SM9, SM15
-skle- (verbiliide) SM9, SM15
slaavi laenud L10
släng e argoo e žargoon e sotsiolekt e erikeel L25
slängileksika vt slängisõnavara
slängisõna L25
slängisõnad kirjakeeles L15
slängisõnaraamat L60
slängisõnavara e slängileksika L25
soolane-tüüp M134
soome laenud L10
soome-lapi tüvevara L7
soome-permi tüvevara L7
soome-ugri keeled SJ1
soome-ugri tüvevara L7
soome-volga tüvevara L7
soovlause SÜ60
sotsiaalne murre SJ2, L25
sotsiolekt vt släng
-sta- (verbiliide) SM9, SM10
stampsõna L48
stampväljend L48
-sti (määrsõnaliide) SM41
stiil L29
stiilimõra L29
stiilisünonüümid L32
stiilivarjund L29
stiilivärving L29
-stik (nimisõnaliide) SM20, SM23
-stikku (määrsõnaliide) SM41
struktuurivõõrus L20, O16
subjekt vt alus, tegevussubjekt
subordinatiivtarind vt põimtarind
subordinatsioon vt alistus
substantiiv vt nimisõna
sufiks vt järelliide
sufiksoid vt pooljärelliide
sufikstuletus SM2
suhtumis- ja suhtekaassõna M11
suletud muuttüüp M114
sulghäälik e klusiil O6
sulghäälikute õigekiri O11, O14
sulud SÜ79, SÜ98
superlatiiv vt ülivõrre
supiin vt ma-tegevusnimi
supletiivne tüvi M21
suprasegmentaalfoneem SJ12, O9
suur algustäht O24
suurendussõna vt augmentatiiv
suurtähtlühend O47
suur-tüüp M147
sõidukinimede algustäht O36
sõimunimi L55
sõimusõna L29
sõltumine e rektsioon SÜ6, SÜ7
sõltuvusmäärus e rektsiooniadverbiaal SÜ42
sõna SJ10, L2
sõnaartikkel L59
sõnajärg SÜ66--SÜ69, SÜ81
sõnakeeld vt tabu
sõnaliik M1
sõnamoodustus SJ9, SJ11, SM1
sõnamoodustusviis SM2
sõnaraamat L59
sõnaraamatute liigitus kirjelduse järgi L62
sõnaraamatute liigitus märksõnastiku sisu järgi L60
sõnaraamatute liigitus märksõnastiku ülesehituse järgi L61
sõnaraamatu tüüp L62
sõnasemantika L41
sõnastik L59
sõna valdamine L3
sõnavara e leksika L4
sõnavara jagunemine hinnangulisuse järgi L28
sõnavara jagunemine sageduse järgi L27
sõnavara jagunemine tarvitusaja järgi L23
sõnavara jagunemine tarvitusulatuse järgi L22
sõnavara muutumine L4
sõnavara päritolu L6
sõnavara rikastumise allikad L5
sõnavara rikastumise viisid L5
sõnavara sotsiaalne jagunemine L25
sõnavarastatistika e leksikostatistika L58
sõnavara stiililine jagunemine L29
sõnavara territoriaalne jagunemine L24
sõnavaraõpetus vt leksikoloogia
sõnavorm SJ10, SÜ2, SÜ3, L2
sõnavormide homonüümia L38
sõnavälde vt välde
sõne L2
süda M132
sümbol e võrdkuju L45
sünekdohh L45
sünkrooniline leksikoloogia L1
sünonüümia L32
sünonüümid L32
sünonüümika L32
sünonüümisõnaraamat L32, L62
sünonüümkond L32
sünonüümne L32
süntaks vt lauseõpetus
süntaktiline tarind SÜ6
süntaktiline tuletus SM3
süntaktiline üksus SÜ3

Z

zoonüüm vt loomanimi



žargoon vt släng

T

-t- (verbiliide) SM9, SM10
-ta- (verbiliide) SM9, SM10
tabu e sõnakeeld L33
tabusõna e keeldsõna L33
tagajärjelause SÜ89
tagasituletus SM1
tagasõna e postpositsioon M11
tagavokaal O6
taimesortide nimetamine O34
-tar (nimisõnaliide) SM20, SM22
tautoloogia L49
tavatähendus e usuaaltähendus L47
tav-kesksõna M78
tav-lühend SÜ99, SÜ101
teaduskeelne sõnavara L30
teema SÜ10, SÜ66
tegema-tüüp M183
tegevuse asjaolu SÜ9
tegevuse osaline SÜ9
tegevusliited SM20, SM21
tegevusnimi vt da-tegevusnimi, vat-tegevusnimi
tegevusobjekt SÜ9
tegevussubjekt SÜ9
tegija e agent SÜ9
tegijamäärus e agentadverbiaal SÜ42
tegijanimi SM22
tegumood e geenus M72, M82--M84, SÜ17, SÜ19--SÜ21
tegusõna e verb M3
tegusõnade kokku- ja lahkukirjutamine O44
tehissõna L17
tehistüvevara L17
tehistüvi L17
teine M138
teine välde O10
teisene tähendus L47
tekstigrammatika SÜ1
-tele- (verbiliide) SM9, SM15
tema M159
temporaaladverb vt ajamäärsõna
temporaaladverbiaal vt ajamäärus
tempus vt aeg
teonimi SM20, SM21
termin vt oskussõna
terminatiiv vt rajav kääne
terminoloogia vt oskussõnavara
territoriaalne murre SJ2, SJ3, L24
-ti (määrsõnaliide) SM41
tingimuslause SÜ89
tingimusmäärus e konditsionaal-adverbiaal SÜ42
tingiv kõneviis e konditsionaal M91, M93, SÜ29
-tle- (verbiliide) SM9, SM15
too M159
toponüüm vt kohanimi
toponüümia L56
toponüümika L56
totaalobjekt vt täissihitis
totaalpredikatiiv vt täisöeldistäide
totaalsubjekt vt täisalus
traditsiooni põhimõte vt ajalooline põhimõte
transitiivne verb, transitiivne tegusõna vt sihiline verb, sihiline tegusõna
transkriptsioon O23
translatiiv vt saav kääne
translatiiviliited SM9, SM 12
transliteratsioon O22
treima-tüüp M164
tremulant vt värihäälik
-ts (nimisõnaliide) SM20, SM22
-tse- (verbiliide) SM9, SM13
-tsi (määrsõnaliide) SM41
tsitaatsõna L19
tsitaatsõnade õigekiri O19
tsitaatväljend L19
-tu (nimisõnaliide) SM20, SM22
-tu (omadussõnaliide) SM33, SM34
tud-kesksõna M79
tud-lühend SÜ99, SÜ100
tugevaastmeline tüvi M22
tugevnev astmemuutus M26
tugevnev astmevaheldus e pööratud astmevaheldus M33
tulema-tüüp M171
tuletis e derivaat SM2
tuletus e derivatsioon SM2, SM3
tuletusalus SM2
tuletusliide SM2
tuletustähendus L47
tuletustüvi SM2
tulevik SÜ26, SÜ27
tuli-tüüp M122
tundmatus e indefiniitsus SÜ10
tunnus M15
tuntus e definiitsus S10
tõlkelaen e kalka L14
tõlkesõnaraamat L62
tõusma-tüüp M179
tähendus L42
tähenduse halvenemine L44
tähenduse kitsenemine L44
tähenduse laienemine L44
tähenduse muutumine L43
tähenduse paranemine L44
tähenduslaen L13
tähendusnihe L44
tähenduspõhimõte vt semantiline põhimõte
tähendusvarjund L47
tähendusvõrgustik L42
tähendusväli L42
tähendusõpetus L41
tähendusülekanne L45
täheortograafia O11--O17
tähestikuline sõnaraamat e alfabeetiline sõnaraamat L61
tähistaja L42
tähistatu L42
tähtpäevade õigekiri O37
tähtsaimad sõnaraamatud L63
tähtsümbol O49
täiend e atribuut SÜ8, SÜ71--SÜ75
täiendlause SÜ89, SÜ90
täiendlühend SÜ99
täiendsõna SM4
täisalus e totaalsubjekt SÜ33
täishomonüümid L39
täishäälik e vokaal O5, O6
täishäälikute liigitus O6
täislause SÜ1
täisminevik e perfekt M85, M88, SÜ25
täissihitis e totaalobjekt SÜ36, SÜ37
täissünonüümid L32
täistähenduslik sõna M1
täisöeldistäide e totaalpredikatiiv SÜ40, SÜ41
täitesõna L48
türgi laenud L11
tüvehääliku teisenemine SM5
tüvemitmus M70, M71
tüveülivõrre M103
tüvi M15
tüüpsõna M19

U

-u (nimisõnaliide) SM20, SM21, SM24
-u- (verbiliide) SM9, SM11, SM16
umbisikuline tegumood e impersonaal M84, SÜ20
umbmäärane asesõna e indefiniitpronoomen M8
-ur (nimisõnaliide) SM20, SM22
-(u)r (omadussõnaliide) SM33, SM35
urbonüüm L56
-us (nimisõnaliide) SM20, SM21
usuaaltähendus vt tavatähendus
uudiskeelend e neologism L23
uudissõna L23
uudissõnaraamat L60
uurali tüvevara L7
uus kirjaviis SJ6, O2
uus--küüs-tüüp M148

V

-v (omadussõnaliide) SM33, SM35
vabalt kombineeritud tehistüvi L17
vaba tähendus L47
vaeg- M1
vaeglause SÜ34, SÜ65, SÜ95
vaegomadussõna M5
vaegpöördeline tegusõna M3
vahend SÜ9
vahendi- ja abinõukaassõna M11
vahendimäärus e instrumentaaladverbiaal SÜ42
valdaja SÜ9
valdajamäärus e habitiivadverbiaal SÜ42, SÜ44
valikküsilause SÜ58
valiktähtlühend O47
vana kirjaviis SJ5, O2
vanakreeka laenud L12
vanakreeka pooleesliited ja pooljärelliited L12
vanamoeline sõna L23
varjunimi e pseudonüüm L55
vastandav sidesõna M13
vastandsõnad vt antonüümid
vastandus vt antitees
vastanduse väljendamine L35
vastastikune asesõna e retsiprookpronoomen M8
vastastikune tegusõna e retsiprookne tegusõna M3
vat-lühend SÜ99
vat-tegevusnimi e vat-infinitiiv M73, M75
vedru M124
veekogunimi e hüdronüüm L56
-vel (määrsõnaliide) SM41
-vele (määrsõnaliide) SM41
vene-eesti transkriptsioon O23
vene-ladina transliteratsioon O22
vene laenud L10
verb vt tegusõna
verbifraas SÜ3
verbiliited SM9--SM16
verbi otsetuletus SM17
verbita lauselühend SÜ99
verb + nimisõna SM30
vestlema-tüüp M189
viisi- ja seisundikaassõna M11
viisi- ja seisundimäärsõna M7
viisilause SÜ89
viisimäärus SÜ42
viisiütlev kääne e instruktiiv M48
-vil (määrsõnaliide) SM41
-vile (määrsõnaliide) SM41
v-kesksõna M78
v-lühend SÜ99, SÜ101
vokaal vt täishäälik
vokaalmitmus M70, M71
vormel(lause) SÜ65
vormimoodustus e morfoloogiline süntees M15
vormipõhimõte O38
vormisõnaraamat e morfoloogiasõnaraamat L62
vormitüvi M17, M21
vormiõpetus e morfoloogia SJ9, SJ11
-(V)r (nimisõnaliide) SM20, SM22
-(V)s (omadussõnaliide) SM33, SM35
vulgaarkeelend vt vulgarism
vulgaarsõnavara L29
vulgarism e vulgaarkeelend L29
võima-tüüp M165
võrdkuju vt sümbol
võrdlus L51
võrdlusaste e võrre M100
võrdluskategooria e komparatsioonikategooria M100--M103
võrdlussõna M46, M100--M103
võrre vt võrdlusaste
võtmevorm vt algvorm
võõrliited SM43
võõrnimede hääldus L18
võõrnimede õigekiri O18
võõrnimetuletiste õigekiri O21
võõrsõna O16, L19
võõrsõnade lõppsilbi täishääliku õigekiri O17
võõrsõnade lõppsulghääliku õigekiri O17
võõrsõnade õigekiri O16
võõrsõnaraamat L60
võõrsõna struktuurivõõrus O16
võõrsõnavara L19
võõrtäht O1
võõrtüveliste verbide tuletus SM18
vähendusliited SM20, SM24
vähendussõna vt deminutiiv
väikekohanimi e mikrotoponüüm L56
väike(ne) M138
väiketähtlühend O47
väitlause SÜ57
välde e sõnavälde O9, O10
väliskohakääne M50
väljajätt e ellips SÜ65
väljajätteline lause vt lünklause
väljendtegusõna e väljendverb M3, SÜ16
väljendtegusõnade kokku- ja lahkukirjutamine O44
vältekriitilisi sõnu O10
vältemuutus M27
välte määramine O10
värihäälik e tremulant O6

Õ

õel-tüüp M130
õigekiri vt ortograafia
õigekirjutus vt ortograafia
õigekirjutussõnaraamat e ortograafiasõnaraamat L62
õlu M123
õnnelik-tüüp M141
õppima-tüüp M175

Ä

äike(ne) M138
-är (nimisõnaliide) SM20, SM22

Ö

öeldis e (grammatiline) predikaat SÜ8, SÜ13--SÜ31
öeldistäide e predikatiiv SÜ8, SÜ39--SÜ41
öeldistäidelause SÜ89
öeldistäidelühend SÜ99
-ör (nimisõnaliide) SM20, SM22

Ü

ühekeelne sõnaraamat L62
ühendav sidesõna M13
ühendtegusõna e ühendverb M3, SÜ15
ühendtegusõnade kokku- ja lahkukirjutamine O44
ühetähenduslik e monoseemiline L46
ühetähenduslikkus e monoseemia L46
ühildumine e kongruents SÜ6, SÜ18, SÜ39, SÜ51, SÜ73, SÜ78
üks M150
ülakoma O21, O65
üldkasutatavaid lühendeid O50
üldlaiend SÜ8, SÜ52, SÜ53, SÜ95
üldleksikoloogia L1
üldminevik e preteeritum M85, M90, SÜ25
üldnimi e apellatiiv M4, L54
üldsläng L25
üldsõnavara L22
üldühendav sidesõna M13
ülekantud tähendus L47
ülimussuurtäht O37
ülipikk häälik O9
ülivõrre e superlatiiv M100, M103
ümarsulud O66
ümberütlus vt perifraas
ürituste nimetamine O33
üte SÜ96