ORTOGRAAFIA

NUMBRITE KIRJUTAMINE

Käände näitamine üksinda seisva arvsõna puhul

O53

Numbritega kirjutatud käändevormilise põhiarvsõna käändetunnuse saab lisada alates sisseütlevast:

   28sse   28-le   28ks   28ta
   28s    28-l   28ni   28ga
   28st   28-lt   28na
Käändetunnuse võib lisada sidekriipsuga või kokkukirjutatuna ilma sidekriipsuta. Väliskohakäänete tunnused -le, -l, -lt tuleks alati kirjutada sidekriipsuga, sest l on kirjapildilt liiga lähedane numbriga 1: 21-le, 428-l (mitte: 21le, 428l).

Näiteid: 96st (ehk 96-st) lahkus 19. Hääletusprotsent on kasvanud 61ni (61-ni). 15-lt on arvamus saamata. Kaubamaja on lahti kella 20ni (20-ni). (Siiski mitte: kella 10st 20ni, vaid: Kaubamaja on lahti 10 -- 20.)

Araabia numbritega kirjutatud käändevormilise järgarvsõna liite ja käändetunnuse lisamist võib tarvis minna alates ainsuse omastavast ja kõigis mitmuse käändeis:


   28nda   28ndasse  28ndale   28ndaks   28ndata
   28ndat   28ndas   28ndal   28ndani   28ndaga
   28ndast  28ndalt   28ndana

   1930ndad
   1930ndate
   1930ndaid
   1930ndatesse ehk 1930ndaisse
   ..
Käändetunnus või mitmuse tunnus koos nda-liitega (nimetava s-liidet vaevalt küll on tarvis) lisatakse tüvega kokkukirjutatuna. Muidugi pole ka sidekriipsu kasutamine viga: 28-ndani, 1930-ndaid.

Näiteid: Jüri tuli maratonil 96ndaks. 1960ndail ja järgnevail aastakümneil. 1960ndatel ja järgnevatel kümnenditel.

Samal viisil tuleks toimida ka murdarvu ndik-liitega ja käände või mitmuse tunnusega:


   24ndiku  ~ 24-ndiku
   24ndikku  ~ 24-ndikku
   24ndikusse ~ 24-ndikusse
   ..      ..   
   24ndikud  ~ 24-ndikud
Enamasti aga piisab murdarvude käänamisel käändetunnusest: 1/5st (või 1/5-st) ei jätkunud. 2/3ga (~ 2/3-ga) ei saa alustada. 3/24ta (~ 3/24-ta).

Rooma numbritega kirjutatud käändevormilise järgarvsõna käände või mitmuse tunnuse võib lisada sidekriipsu abil või ilma selleta alates ainsuse osastavast: III-t, III-sse, III-s, III-st (~ IIIsse, IIIs, IIIst), III-le .. III-d, III-te .. (~ IIId, IIIte ..).

Näited: Louis XIV valitsusaeg, Ivan IV-st ~ IVst sai alguse .., andis Hispaania valitseda oma pojale Felipe II-le, XIX-st ~ XIXst alates, küsitleti XI klassides ja testiti X-tes ~ Xtes ning XI-tes ~ XItes.

Käände näitamine sõnaühendis oleva arvsõna puhul

Kui põhiarvsõna on nimetavas, siis teda laiendav nimisõna on osastavas: 15 kuud, 27 lehekülge, 11 km (= kilomeetrit), 5% (= protsenti).

Põhiarvsõna ülejäänud käänete ja järgarvsõna kõigi käänete puhul langeb arvsõna ja nimisõna kääne kokku: 16 (= kuueteistkümnes) peatükis, 16. (= kuueteistkümnendas) peatükis -- mõlemad sõnaühendi liikmed on seesütlevas.

Seepärast: sõnaühendis selgub kääne nimisõnast ja arvsõna käänet ei ole vaja osutada.

Põhiarvsõnade näiteid: Käsilehed tuleb paljundada 42 kuulaja jaoks (ehk 42 kuulajale). Kutsutud 210 inimesest tulid pooled. Murdesõnavara saadi 15 külast 20 inimeselt. Kodumajandite osatähtsus on kasvanud 6,5%st 10,9%ni. 70 cm-st seelikuks ei jätku.

Järgarvsõnade näiteid: 7. aprillil 1994. aastal, 8. kohale, Võru maantee 16. kilomeetril, enne 1. maid, V peatükist, 8.b ehk VIIIb klassis.

Väär Õige
27-st osalisest 27 osalisest
1-he pileti ühe pileti
11-ndas klassis 11. klassis ~ XI klassis
VI-s peatükis VI peatükis
14-s valemis 14. valemis ~ valemis 14

Kui sõnaühendit moodustavad arvsõna ja nimisõna asuvad lauses teineteisest kaugel, siis tuleb osutada ka arvsõna käändetunnus: Kursus peetakse 16s 45 minuti pikkuses osas. 23-l erakonna liikmel. 25-le endisest Jugoslaaviast saabunud põgenikule.

Kui numbritega kirjutatud arvsõna käändest võib valesti aru saada, siis on parem kirjutada see sõnadega: Kuutkümmend krooni ma ootama ei jää (vrd: 60 krooni ma ..). Kaht(e)teist(kümmend) vihast meest ei ole enam laua taha oodata (vrd: 12 vihast meest ei ole ..).

Numbrid koos ne- ja line-omadussõnaga

Liitsõna esiosaks oleva numbri võib järelosaga liita sidekriipsu abil või kirjutada kokku: 40-vatine ~ 40vatine lamp, 18-tunnine ~ 18tunnine peatus, 55-meetrine ~ 55meetrine vagu, 1,6-liitrine ~ 1,6liitrine mootor.

Kui tähe l ja numbri 1 kirjapildi lähedus võib eksitada, siis on parem panna sidekriips: 2,1-liitrine, 251-leheküljeline.

Vrd lahku: 40 mln eküüne laen (s.o neljakümne miljoni eküüne), 18 mld kroonine võlg (kaheksateistkümne miljardi kroonine).

Lühendi või tähise kasutamisel sidekriipsu pole vaja panna: 40 W lamp (40vatine ~ 40-vatine lamp), 270 km vahemaa (270kilomeetrine ~ 270-kilomeetrine vahemaa), 50% hinnaalandus (50protsendine ~ 50-protsendine hinnaalandus), 30° kuumus (30kraadine ~ 30-kraadine kuumus).

Kirjutusviis jääb samaks ka juhul, kui liitsõnale eelneb määrsõnaline laiend (kuni, ligi, ligemale, ligikaudu, peaaegu ~ peagu, umbes): kuni 300(-)kilomeetrine vahemaa ~ kuni 300 km vahemaa, ligi 19(-)protsendine hinnatõus ~ ligi 19% hinnatõus, ligikaudu 50(-)millimeetrine hälve ~ ligikaudu 50 mm hälve, umbes 350(-)kroonine vahe ~ umbes 350 kr vahe.