MORFOLOOGIA

MUUTTÜÜBID

Kirjandust morfoloogia kohta

M_kir

 • P. Alvre, Eesti kirja- ja murdekeele morfoloogiat. Tallinn, 1989.
 • M. Erelt, R. Kasik, H. Metslang, H. Rajandi, K. Ross, H. Saari, K. Tael, S. Vare, Eesti keele grammatika I. Morfoloogia. Sõnamoodustus. Tallinn, 1995.
 • V. Hallap, Omastava käände, vaegkäändsõnade ja määrsõnade vahekorrast. -- Keel ja Kirjandus 1986, 4, lk 199--208, 5, lk 280--287.
 • V. Hallap, Sõnaliikide piirimailt. -- Keel ja Kirjandus 1984, 1, lk 30--40.
 • T. Help, Üks võimalus eesti verbimorfoloogia käsitlemiseks. -- Keel ja Kirjandus 1985, 4, lk 212--226.
 • M. Hint, Eesti mitmusetüübid keeletüpoloogilisest seisukohast. -- Emakeele Seltsi aastaraamat 30. Tallinn, 1986, lk 56--63.
 • M. Hint, Minevikuline ja tulevikuline aines keelesüsteemis. Nõrgaastmeline i-mitmus. -- Keel ja Kirjandus 1979, 3, lk 142--149, 4, lk 200--208.
 • M. Hint, Minevikuline ja tulevikuline aines keelesüsteemis. Prosoodiatüübi nihked ja selle tagajärjed. -- Keel ja Kirjandus 1980, 4, lk 215--223, 5, lk 270--278, 6, lk 349--355.
 • A. Kask, Eesti muutkondade süsteemi kujunemisest. -- Nonaginta. Tallinn, 1963, lk 36--57.
 • A. Kask, Nihkeid eesti kirjakeele morfoloogilises struktuuris käesoleval sajandil. -- Emakeele Seltsi aastaraamat 13. Tallinn, 1968, lk 3--17.
 • E. Muuk, K. Mihkla, Eesti keskkooli grammatika ühes harjutustikuga III. Vormiõpetus. Tartu, 1940.
 • H. Rätsep, Eesti keele ajalooline morfoloogia I. Tartu, 1982.
 • H. Rätsep, Eesti keele ajalooline morfoloogia II. Tartu, 1979.
 • V. Tauli, Eesti grammatika I. Hääliku-, vormi- ja sõnaõpetus. Uppsala, 1972.
 • J. Valgma, N. Remmel, Eesti keele grammatika. Tallinn, 1970.
 • T.-R. Viitso, Eesti muutkondade süsteemist. -- Keel ja Kirjandus 1976, 3, lk 148--162.
 • Ü. Viks, Klassifikatoorne morfoloogia. Verb. Tallinn, 1980.
 • Ü. Viks, Klassifikatoorne morfoloogia. Noomen. Tallinn, 1982.
 • Ü. Viks, Klassifikatoorse morfoloogia põhimõtted. Tallinn, 1977.
 • Ü. Viks, Väike vormisõnastik. Tallinn, 1992.
 • Ü. Viks, M. Erelt, T.-R. Viitso, Kuidas käsitada sõnaliigi mõistet? -- Keel ja Kirjandus 1977, 9, lk 520--537.
 • J. Tuldava, Sõnavormide esinemus eestikeelses tekstis. -- Töid keelestatistika alalt III. Tartu, 1978, lk 107--126.
 • J. Tuldava, A. Villup, Sõnaliikide sagedusest ilukirjandusproosa autorikõnes. -- Töid keelestatistika alalt I. Tartu, 1976, lk 61--106.
 • Õigekeelsussõnaraamat. Tallinn, 1976.