MORFOLOOGIA

MORFOLOOGILISED KATEGOORIAD

Pöördsõna

M94

Käskiv kõneviis

Käskiv kõneviis väljendab otsest (st kuulajale suunatud) käsku, nt Jää vait! Lõpetage itsitamine! Sellel on ainult ainsuse ja mitmuse 2. pööre ning mitmuse 1. pööre (ela, elage, elagem). Käskiva kõneviisi mitmuse 1. pöörde vorm kuulub pidulikku stiili, nt Mingem üles mägedele! Neutraalstiilis kasutatakse selle asemel kindla kõneviisi mitmuse 1. pööret, nt Lähme mägedesse!

Kolmandale isikule suunatud käsu korral on teatelaad kaudne ja seda väljendab möönev kõneviis, nt Jüri olgu selle koha pealt täiesti vait (vt M96).

Käskiva kõneviisi tunnusel on kolm kuju: ge, ke ja 0. Morfeemivariant 0 esineb ainsuses (ela/0). Mitmuses kasutatakse kujusid ge ja ke (ela/ge, haka/ke, ela/ge/m, haka/ke/m), mis valitakse da-tegevusnime morfeemivariandi analoogial.

  • ge kui da-tegevusnimes da või a, nt ela/daela/ge, `juu/ajoo/ge
  • ke kui da-tegevusnimes ta, nt hüpa/tahüpa/ke