MORFOLOOGIA

MORFOLOOGILISED KATEGOORIAD

Pöördsõna

M76

ma-tegevusnimi

ma-tegevusnimi on pöördsõna infiniitne vorm, mis seondub osa käändekategooria liikmetega. ma-tegevusnimel on viis vormi: ma-, mas-, mast-, maks- ja mata-vorm. Eesti keelde on püütud tuua ka mani- ja maga-vormi, aga need pole kasutust leidnud. ma-tegevusnime vormide tähendus ja süntaktilised kasutusvõimalused on erinevad.

1. ma-vorm väljendab mingi muu tegevuse suhtes järgnevat tegevust (suhtelist tulevikku). Ta on lauses tavaliselt:

 1. sihtkoha määrus, nt Läksime sööma;
 2. sõltuvusmäärus, nt Ta pani meid kirja kirjutama.
ma-vorm võib olla ka:
 1. liitöeldise osa, nt Mari hakkas laulma.
Mõnikord esineb ma-vorm:
 1. iseseisva öeldisena, nt Kähku magama!

ma-vormil on ka umbisikulise tegumoe vorm, mida kasutatakse koos verbiga pidama, millel endal umbisikulise tegumoe vormistik puudub, nt Järve äärde pidi mindama jalgsi.

ma-vormi tunnus on ma, mis liitub tüvele või umbisikulise tegumoe tunnusele.

2. mas-vorm väljendab tavaliselt mingi muu tegevuse suhtes samaaegset tegevust (suhtelist olevikku). Ta esineb lauses tavaliselt:

 1. otstarbe varjundiga asukoha määrusena, nt Olime marju korjamas;
 2. sõltuvusmäärusena, laiendades kindlaid verbe enam-vähem sünonüümselt vat-tegevusnimega, nt Nägin teda kellegagi vestlemas (~ vestlevat).
Koos verbiga olema võib mas-vorm väljendada hoopis tegevuse algamist (suhtelist tulevikku), nt Olime just välja minemas, kui Mari helistas.

mas-vormi tunnus on mas, mis liitub tüvele.

3. mast-vorm väljendab mingile teisele tegevusele eelnenud tegevust (suhtelist minevikku). Ta esineb lauses tavaliselt:

 1. lähtekoha tähendusega määrusena, nt Tulime söömast;
 2. sõltuvusmäärusena, nt Mari keeldus söömast.
Koos verbiga lakkama väljendab mast-vorm tegevuse lõppemist, nt Mari lakkas söömast.

mast-vormi tunnus on mast, mis liitub tüvele.

4. maks-vorm esineb lauses selge otstarbemäärusena, mis väljendab tegevust kui teise tegevuse otstarvet. maks-vormiga saab asendada kõrvallauset, mis algab sidendiga selleks et, nt Mari läks varakult kohale leidmaks endale paremat istekohta (= ... selleks et endale paremat istekohta leida).

maks-vormi tunnus on maks, mis liitub tüvele.

5. mata-vorm väljendab sooritamata tegevust. Päris tegevusnimi on ta vaid:

 1. kindlate verbide juures sõltuvusmäärusena, nt Jätsin toa koristamata.
Enamasti esineb mata-vorm aga
 1. des-vormi eitava vastena, nt Jüri nõustus pikemalt mõtlemata. (Vrd Pikemalt järele mõeldes otsustas Jüri plaanist loobuda.)
 2. kesksõna eitava vastena, nt Tuba on koristamata. (Vrd Tuba on koristatud.)

mata-vormi tunnus on mata, mis liitub tüvele.