MORFOLOOGIA

MORFOLOOGILISED KATEGOORIAD

Pöördsõna

M74

da-tegevusnimi

da-tegevusnimi on pöördsõna infiniitne vorm, mis väljendab tegevust kui niisugust, edastamata sealjuures mingeid täpsemaid grammatilisi tähendusi. Süntaktilistelt kasutusvõimalustelt on da-tegevusnimi kõige mitmekesisem pöördsõnavorm. Ta võib esineda mis tahes nimisõnalise lauseliikmena:
  1. alusena, nt Mõtelda on mõnus;
  2. sihitisena, nt Katsu selle peale mitte mõtelda;
  3. määrusena, nt Kübar kõlbab kanda;
  4. öeldistäitena, nt Jüri ainus siht on edasi jõuda;
  5. täiendina, nt Maris tärkas kihk plehku panna.
da-tegevusnimi võib esineda ka:
  1. liitöeldise osana, nt See on mulle teada.
Erinevalt enamikust infiniitvormidest saab da-tegevusnimi täita ka iseseisvalt öeldise funktsiooni, nimelt:
  1. kaudse kõneviisi tähendust väljendavana (eeskätt seoses verbiga olema), nt Mari olla väga jutukas;
  2. (harva ka) käsu tähendust väljendavana, nt Lõuad pidada ja edasi teenida.

da-tegevusnime tunnusel on kolm varianti: da, ta ja a, nt ela/da, haka/ta, süü/a. Variandi valik sõltub sõnatüübist.

daI pk-st`trei/da-, `või/da-, `saa/da
II pk-stela/da, kõnele/da ~ kõnel/da, `jälgi/da
III pk-st`õppi/da, `laul/da, luge/da, `käski/da
IV pk-stvestel/da, mõtel/da ~ `mõel/da
taII pk-st`pes/ta
III pk-st`tõus/ta, `mõs/ta
IV pk-sthüpa/ta
aI pk-st`käi/a, `juu/a
II pk-st`tull/a
III pk-st`saat/a, `jätt/a, `murd/a, teh/a
da ~ aII pk-stesitle/da ~ esi`tell/a
da ~ taIII pk-st`maitse/da ~ `maits/ta

da-tegevusnime tunnus liitub alati tüvele. Kui variant a liitub oo- või öö-lõpulisele tüvele, teiseneb pikk lõpuvokaal vastavalt uu-ks või üü-ks, nt `jooma : `juu/a, `sööma : `süü/a.