MORFOLOOGIA

MORFOLOOGILISED KATEGOORIAD

Arv

M71

Mitmusetüve moodustamiseks tuleb kõigepealt leida sõna tüvevokaal. Õige tüvevokaali saame lõpumuutuslike sõnade korral sõna muutetüvest, nt `lai : laia on a-tüveline, `keel : keele on e-tüveline, `siil : siili on i-tüveline, `laul : laulu on u-tüveline sõna. Klusiili või s-i kaoga laadivahelduslike sõnade korral on otstarbekas võtta aluseks tugevaastmeline muutetüvi (kui sõnal niisugune tüvevariant on), sest nõrgas astmes võivad vokaaliteisendused tüve lõpuvokaali moonutada, nt `pood : `poe : `poodi on i-tüveline sõna.

Mitmusetüve saamiseks tuleb sõna tüvevokaali teisendada.

Kui tüvevokaaliks on i või u, asendub see mitmusetüves alati e-ga, nt `kuul : kuuli : `kuule, `toit : toidu : `toite.

Kui tüvevokaaliks on e, asendub see mitmusetüves alati i-ga, nt `meel : meele : `meeli, inimene : inimese : inimesi.

Kui tüvevokaaliks on a, võib tüvemitmuses esineda u, e või i, olenevalt esimese silbi vokaali(de)st. Kui esimeses silbis on a, aa, i, ii, õ, õõ või diftongid ae, ai, ei, äi, õi, au, iu, õu, toimub asendus au, nt kala : kalu, `vaal : vaala : `vaalu, `kaer : kaera : `kaeru. Kui esimene silp on lühike ja selle vokaaliks on u, toimub asendus ae, nt tuba : tube. Muudel juhtudel asendub a alati i-ga, nt pesa : pesi, `julm : julma : `julmi.

ue
ie
ei
aukui esisilbis a, aa, i, ii, õ, õõ, ae, ai, ei, äi, õi, au, iu, õu
aekui lühikeses esisilbis u
aimujal

Tüvemitmust saab moodustada ainult astmevahelduseta sõnadest (seminar-, pesa-, oluline-, jõuline-tüüp) või nõrgeneva astmevaheldusega sõnadest (VI käändkond). Astmevahelduse korral võib ka mitmusetüvi esineda erinevas astmes, nt `jalg : `jalgu : jalu/l, õnne`lik : õnne`likke, õnnelike/l (vt M111).

Tüvemitmuse moodustamisel võib olla fonoloogilisi piiranguid isegi siis, kui sõnatüüp üldiselt tüvemitmust lubab. Näiteks puudub tüvemitmus sai-tüübi u-lõpulistel sõnadel, vrd `sai : `saiu ~ `saia/sid, aga ainult `õu : `õue/sid.

Eespool kirjeldatud keerulisel reeglistikul on viis erandit: `pikk : `pikki, `silm : `silmi, `king : `kingi (ehkki reegli järgi peaks nende tüvemitmus olema u-line) ja neli : `nelju, väli : `välju (ehkki reegli järgi peaks nende tüvemitmus olema e-line).