MORFOLOOGIA

MORFOLOOGILISED KATEGOORIAD

Arv

M69

de-mitmus

de-mitmus on üldine kõikidele sõnadele ja puudub ainult asesõnadel mina ja sina, mille mitmust väljendab tüvevariant meie, teie.

de-mitmus esineb kõikides käänetes, v.a osastav, mis kasutab alati vokaalmitmust või formatiivi sid, nt `aasta: `aasta/d, `aasta/te, `aasta/te/sse, `aasta/te/s jne, aga `aasta/i/d.

de-mitmuse tunnus liitub alati tüvele ja tal on kolm varianti: d, de ja te, nt ema/d, ema/de, `aasta/te. Variandi valik oleneb osalt konkreetsest vormist, osalt sõnatüübist. Morfeemivariant d esineb alati ja ainult nimetavas käändes, nt ema/d, `aasta/d. Kõigis teistes de-mitmuse käänetes esinevad de ja te, nt ema/de : ema/de/sse, ema/de/s, ema/de/st jne; `aasta/te, `aasta/te/sse, `aasta/te/s, `aasta/te/st jne.

Valik morfeemivariantide de ja te vahel oleneb sõnatüübist.

deI kk`koi/de, i`dee/de
II kkema/de, pesa/de, seminari/de, nime/de, tule/de
III kkratsu/de
VI kk-st`siili/de, `saia/de, pada/de, sõda/de, lage/de, `nalja/de, `sõpra/de, õnne`likku/de
VII kk-stküünal/de
teIV kk`aasta/te, redeli/te, `kringli/te, koleda/te, habeme/te, `õela/te, magasi/te
V kksoolas/te, `jõulis/te, olulis/te, `juus/te
VI kk-stsuur/te, uu/te, küün/te, kä/te
VII kk-stmõte/te, `pääsme/te, ratas/te, `armsa/te, `mandrite
te ~ deVI kk-stkoer/te ~ `koera/de